ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  กาจธัญกร
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชกร  เจริญแก้วพันสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชกร  ทองโครต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกรกนก  บุบผา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรกอร  ทองหล่อ
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกรธิดา  นกสวน
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกรรญกร  ศรสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกฤติยาณี  วิทย์สหมุนี
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกวินภพ  น้อยทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกษิดิ์เดช  เรืองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกองทัพ  บุญเผือก
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญจนพร  คล้ายนุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดำรักษ์
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญประดับวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริพัฒนาพงษ์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สังหรณ์
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญญาภัค  วรรณโภชน์
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญธิมา  ฑีฆะสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัลยกร  บัวชื่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาภูธร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกัลยา  มะเริงสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกำธร  พันกลั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกิจจณัฏฐ์  ภาคสามศรี
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกิตติเดช  จันทร์โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกิตติพงษ์  นอลา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกิตติพิชญต์  พิทักษดิษฐ์ฐา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกิตติมา  คล้ายสมมุติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกิติมา  บุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกิมชิม  เอี่ยมเเย้ม
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงเกวลิน  อินทชัย
ป.4
โรงเรียนวัดท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงเกวลี  รักชนาท
ป.4
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงขริฐา  ยอดนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงขวัญจิรา  แป้นสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงเขมมิกา  คลังเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  รอดแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจรูญเกียรติ  เพ็งเที่ยง
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงจันศิลารัตน์  เนท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงจินดารัตน์  โพธิ์รัตน์
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงจินตภา  สนอ่วม
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายจิรพงศ์  วันเชียง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงจิรภิญญา  แย้มประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายจิรเมธ  จูมศิลา
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายจิรเมธ  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงจุฑามาศ  จุฑามหาโชค
ป.5
โรงเรียนวัดท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายเจษรินทร์  ศรีสุหร่าย
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายชญาณัฐภัทร  เยาวพิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงชนนิกานต์  เจ้ยทองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงชนัญชิตา  วงษ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงชนากานต์  พรมเวียง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายชนิตร์นัญท์  คงมีทรัพย์
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงชมพูนุช  พลอยสวรรค์
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงชลลัดดา  จำเนียรบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายชัญญ์ปกรณ์  ฤทธิ์เทพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายชัยพร  สีสวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรัพย์ประโยชน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงชุติมา  ดวงเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงฐิตาภา  ขวัญดำ
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงฐิติพร  พรมเถื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายณพรัตน์  มะเริงสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณภัทร  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณฤดี  อมรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณัชชา  ทิวันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณัชชา  ลอยบรรฑิตย์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงณัชณิชา  ดอกไม้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  มงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงณัฎฐา  แถลงกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์แสง
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนตรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณัฐกานต์  พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงณัฐชญา  หล้าสุด
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐชา  พรมเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงณัฐฐาพร  แบบเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ภูยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูมิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัฐธิดา  ประคำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณัฐนิชา  โลหะเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายณัฐพล  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  มาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงณัฐวดี  ทองกลัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุขเดช
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงณิชชากาญจน์  เปลี่ยนพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงณิชาพัชร์  มีแก้วแกม
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงณิชาภา  ฉัตรจินดารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงดวงกมล  ชมจุงจัง
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายตั้งปณิธาน  พรมศิลา
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายทัตพงศ์  บุญชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงทิพวรรณ  เหมือนทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายทีฆภัฏ  ทรัพย์รวงทอง
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธนกร  สันติศราวุฒิ
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายธนดล  ธรรมวิมล
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงธนภัค  ธนกาญจน์วิโรจน์
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธนภัทร  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงธนวรรณ  ชูมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงธนัชชา  บุญอ่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงธนัญญา  ชูศรี
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายธนากร  จินดาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายธรรมสรณ์  นาคหมื่นไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายธรานุวัฒน์  ปราโมช ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงธัญกร  เหล่าอุบล
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงธัญญ์พิศา  บุญเกิด
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ภาเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงธิดารัตน์  สารมะโน
ป.5
โรงเรียนวัดท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธิติพันธ์  ทองคำน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายธีรภัทร  ถาวรพจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายธีรภัทร  พัทวี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายธีรเมธ  คำลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายธีรเมธ  ไชยเสนา
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายธีระเดช  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงธีราพร  ชนไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายนขรินทร์  จรัสศรี
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงนงนภัส  เชลงวิทย์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายนทีกานต์  ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงนริวัลย์  บุญฉุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงนวพรรษ  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงนวลวรรณ  สุระแคว้น
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงนัทธมน  สนิทผล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงนันทวรรณ  อินบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงนันทิกา  หวังจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงนารา  นามธนาสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายนำกมล  ทวีร่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงนิรัชชา  ชิโนเรสโยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายนิรุต  ฟุ้งสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงนีย์ระนุช  อินทรประสาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรรุ่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงบุญรักษิณา  ขันสำรี
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายบูรพา  ศักดิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงเบญญาภา  ศักดิ์โสภิษฐ์
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงปณัฐาศิริ  สันติเสวี
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงปณิดา  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายปณิธาน  หนูเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายปรเมทย์  แจ่มหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงปรารถนา  สนิทผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงปรินดา  ทิมพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงปวรรัตน์  คงไทย
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายปวีร์  ผู้ภักดี
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงปัณฑิตา  นาคสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงปัณณธร  สุขแจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปัณณพร  สุขสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายปัณณวิชญ์  โพธิ์ประสาร
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงปาณิศา  แก่นสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงปานวาด  แซ่เตีย
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงปารวี  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงปาลภัสสร์  นิติทวีเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงปาลีมา  ท้วมวงศ์
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงปิญชาน์  จาบทอง
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายปิติภัทร  คล้ายเจียม
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายปิติภัทร  จาดเนือง
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายปิยวัฒน์  หนุนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงปีย์วรา  กล่อมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงปุณณดา  สิงห์โคก
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายปุณณศิษฐ์  กิตติชัยเจริญ
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงปูชิตา  วงษ์ษา
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายพงศกร  อุดมการเกษตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายพชร  อังคะชัยวนิชสกุล
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายพชรพล  สุวรรณดี
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงพรนภา  สุวรรณเกษร
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงพรพิมล  วรรณประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงพรไพลิน  ชูวงศ์
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงพัชราภรณ์  น้อยทับเเสง
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงพัชราภา  ไกรสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายพัฒนศักดิ์  หาญกิจพงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงพัณณิตา  จิตตรง
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงพัทธนันท์  แดงมณี
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายพัสกร  ถูกใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายพัสกร  พึ่งประยูร
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงพิชชาณี  ดิษฐเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงพิชญา  บุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงพิชญานิน  พฤฒิสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงพิชาภรณ์  โกทัน
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงพิมพกานต์  ทองดอนเปลี่ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงพิไรพร  อ่อนโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายพีรพล  กรตุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายพีรพล  แวงอุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายพีรพัฒน์  ชนะภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายพีรภัทร  มีนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายพุฒิพงศ์  สุขสุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายพุทธิวัฒน์  ริ้วเพิ่มผล
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงเพชรมณี  สายชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงไพลิน  หนุนกลาง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงภรณ์ชนก  ชนะชัยไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายภัทรชนน  พิมพ์หนู
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงภัทรนิตย์  ก้องปรีชาสกุล
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงภัทรพร  กล่อมดวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงภัทราภรณ์  พวงมาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายภาทิต  อินสุธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายภูดิศ  อินทรประสาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายภูเบศ  เกตุสวาสดิ์
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายภูมิรักษ์  บำรุงเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายภูริวัฒน์  อายุพัฒน์
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายภูรี  ตั้งจิรพานิชย์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงมาริญญา  เวียงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงมาริสา  คงหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงเมษา  คุ้มวา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายรชต  ศรีโมรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายรฐนนท  จักษุกรรฐ
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงรวิสรา  สมานกสิกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงรสิตา  วิทยา
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เรืองภวัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงรัชตวรรณ  แสนสิงห์
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ศรีบัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงรัตน์ลิตา  เดชบุรี
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  หงษ์สระ
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายรุ่งโรจน์  อ่อนขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงรุจิรัตน์  พุ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายฤทธากร  เวชกรณ์
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หว่านผล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญมณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงวชิริณทรา  ปราณี
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงวรพัชญาณี  สุขผล
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายวรเมธ  สุประดิษฐอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงวรรนิดา  มีหา
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงวรางคณา  รอดสการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายวริทธิ์นันท์  ชื่นยัง
ป.4
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงวริศรา  สุขสุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงวันวิสาข์  อินโจม
ป.5
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงวาสนา  ศิลามูล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายวิชัยวัฒน์  บุญดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายวิรภาพ  ศรีสงคราม
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายวีรวัฒน์  วรรณพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงศรัณยา  ภักดีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายศรัณย์  กรรมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงศรัณรุตา  เกริกมณี
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายศรุต  อารีรัตนเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงศศิธร  คุ้มตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงศิริรัตน์  จันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงศิริรัตน์  มธิปิไข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงศิลารัตน์  เทียมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายศุภกร  พงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงศุภเนตร  เพียรสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายศุภพิชญ์  เยือกเย็น
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายศุภวิชญ์  จูเที่ยง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์หา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงศุภิสรา  เนตรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงศุภิสสรา  โชตอำไพ
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายเศรษฐ์ศิริ  สุขขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายสถาพร  คงวิริยะกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายสถาพร  อบพล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายสรวิชญ์  เรืองรุ่ง
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายสันต์ทศ  เขียวอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงสาวิตรี  อุบลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงสิริกานต์  กาละภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายสิริโชค  ลีบ้านลาด
ป.4
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงสิริมา  วงษ์พิมพา
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายสุกฤต  สวรรค์คณากร
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงสุจิตราภา  มนฉนวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงสุชานันท์  อินเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงสุณิสา  จิราพงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงสุปรียา  ห้อยมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงสุภัสสร  ใจปิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงสุภาวดี  มะลิเงิน
ป.5
โรงเรียนวัดท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงสุมาลี  ใจเร็ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วตระกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายสุเมธ  กริมอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงสุรัดดา  กลิ่นสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายสุวัชชา  บรรหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายสุวิช  ยาโฉม
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายเสกสรร  สุทธิศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายแสงเทียน  เตชวัฒนบำรุงกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงโสภิตนภา  วรรณา
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุขแจ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงหยกทอง  กลิ่นโตนด
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงอชิรญา  คำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายอธิษฐ์  นนท์สกุล
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงอนัญญา  อารีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงอนุชศรา  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายอนุวัฒน์  พรมน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายอภิชา  ศุภะรัฏเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงอภิสรา  เลิศกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงอมราพร  สุธาทิพยวรรณ
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงอรณิชา  แก้วทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงอริสา  เขียวทาสี
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงอริสา  ใบสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงอัมพิกา  จันทร์มา
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายอัมฤทธิ์  วงษ์ชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงอาทิตยา  คำอ้าย
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายอาทิติพงษ์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงอาภาภัทร  รักษาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงอามีนะ  ปาธาน
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงอารยา  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายอิทธิกร  ภุมรินทร์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายอิศรา  โตแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงเอื้อการย์  ภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงไอรัตดา  กัลยาบรรดิษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
290
เด็กชายกฤษฎากร  ชาญธัญกรรม
ม.1
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงกัณนิกา  โพธิมล
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายกิตติเดช  จูฑา
ม.1
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงขวัญเรือน  เกตุสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงจันจิรา  ดีหมี
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
นายจิตรภณ  พิมหนู
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงจุฑามณี  คงคาอินทร์
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายชญานนท์  มูลจันที
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญเลิศ
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายธนวัฒน์  สังข์เงิน
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายธนสินธุ์  ทินละกำ
ม.1
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงธัญชนก  พุ่มผึ้ง
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
นายธีรภัทร  แก้วนิล
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงปภาวี  ปั้นทอง
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายพงศธร  เพียรจัตุรัส
ม.1
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายพรรธการณ์  คล้ายทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายพันธกิจ  เพชรไพทูรย์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายพีรพัฒน์  เติบโต
ม.1
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายภีรพัฑร์  พินสุกรี
ม.1
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงมณีทิพย์  แสงนุภาพ
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงมลศยา  ขุนเณร
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงรสิกา  จันทร์ทิพย์
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
นางสาวรินรดา  มุ่งผันกลาง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายวรลภย์  คงคาอินทร์
ม.1
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายวีร์กิจ  มั่นพุด
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายศรายุธ  ยามมี
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีสะอาด
ม.3
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงสกุณา  ชาพรมมา
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงสัญจิตา  แจ้งแสง
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงสิริกร  ปั้นทอง
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงอภัชชา  เปี่ยมสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายอัศราวุฒิ  อยู่เย็น
ม.1
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายอำนาจ  มีแก้ว
ม.1
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
323
เด็กหญิงกนกรดา  ฤทธิ์เทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงกนกวรรณ  ธรรมชีวัน
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุดสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายกมลภพ  สมวันนา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงกรกมล  กูกขุนทด
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงกรพินธ์  อำเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงกฤตพร  ฉัตรทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายกฤษฏพัชร  วิทย์สหมุนี
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายก้องสกุล  จันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายกัญจน์  สุวรรณคช
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงกัญญาวีร์  คุ้มพุ่ม
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงกัญญาวีร์  รอดบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายกันตินันท์  คำประกอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายกัมปนาท  ชิณวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เจริญศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงกาญจนา  โกสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงกานต์ปรียา  ไกรสรรัตน์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงกานต์พิชชา  รังษิมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงกานติมา  ชอบประดิถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงกิตติกานต์  เกตุนิล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายกิตติพัฒณ์  ศรีวิเศษ
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายกิตติพันธ์  แนมขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายกิตติพิชญ์  ปั้นแตง
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายกิตติศักดิ์  เขียวเกิด
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงกิติมา  มีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงกุลจิรา  อิ่มศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงกุลพัทรศร  กรมไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงเกวลิน  สายแก่้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงเกศกนก  โข่สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงขวัญชนก  เนตรทิพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงขอขวัญ  ภาสนาราฉัตร
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงขัญญานุช  แสนธิขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงเขมิกา  กุลบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงเขมิกา  จาติเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
358
เด็กชายเขมินทร์  อินทร์แดน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายฃัยพร  สุปิยะพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงคคนางค์  พรมอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายคณิศร  พันภู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงคันธมาทน์  แก้วสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายจักรพงศ์  ชุ่มวิจารณ์
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงจารุมน  ใยฉวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายจิตรเทพ  มณีธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงจิรฃญา  สิงห์เชิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายจิรภัทร  แก่นสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายจิรภัทร  พูลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายจิรวงศ์  มิชำนาญ
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายจิรวัฒน์  มิชำนาญ
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายจิรวัฒน์  ยุติธรรม
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายจิราภัทร  เผื่อนนุช
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงจิรารัตน์  ก่ำหิน
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีวิลาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงเจนจิรา  สอนรอด
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  ฉั่วตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงชญาดา  อนรรฆนนท์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงชญานาถ  ศรีไพรสน
ป.4
โรงเรียนวัดท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงชนนิกานต์  รอดสการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายชนะชัย  บรรจงปั้น
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงชนัญธิดา  จันทร์วิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงชนัญธิดา  ยอดดำเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงชนันรัตน์  สนธิโพธิ์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงชนากานต์  พูลทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายชนาธิป  พานเทียน
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงชนาภา  อยู่จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงชนิกานต์  อังอรรถสัตย์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงชนิดาภา  ปานรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงชนินาถ  ชาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงชนิภรณ์  แสงยนต์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงชนิษฐา  แก้วม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
393
เด็กชายชยพล  สุดตาด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงชลธิชา  คณะเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงชลธิชา  วรสีนา
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงชลนิชา  โตสงคราม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงชลิตา  จันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงชัญญานุช  ภมรดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงชัญญานุช  แสนธิขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายชัยเชษฐ์  แก่นยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายชิตพงษ์  วรแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แย้มนิล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงชุติศลา  พงษ์จินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายฐาปกรณ์  ศรเยน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงฐิตาภา  บุญยัง
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงฐิติกร  ไผ่ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายฐิติกรณ์  ฐิติทศพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายฐิรพงศ์  หาทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก่นยิ่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายณรงค์  บุญพัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คุ้มศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายณัฐชนน  บุญยะโท
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงณัฐชา  เเท่นพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงณัฐฐาพร  กีกิ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงณัฐณิกา  แช่มช้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟุ้งสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนจุ้ย
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายณัฐทฤกษ์  หาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงณัฐธกานต์  อำมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายณัฐธนพล  วิเศษเสือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุภาผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายณัฐนนท์  สังวรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายณัฐพนษ์  เทียนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงณัฐวีณ์  ผาดไทยสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
428
เด็กหญิงณิชกานต์  จิตต์เกษม
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงณิชกานต์  ภักดีไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงณิชนันทน์  ขุนบุญ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงดวงพร  เมฆพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายเด่นดนัย  ศรีเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายตะวันฉาย  ชาหอม
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายเตชินท์  รินสอน
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายถิร  งานสุจริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงทัณฑิมา  เมืองเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงทิฐินันท์  อาจวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายธนกฤต  กฤติยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายธนกฤต  คำภิรานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายธนธร  งานสุจริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงธนพร  ดาวดึงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายธนภัทร  สีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงธนสร  ขาวทอง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงธนัชชา  เขม้นดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายธนาธิป  ชูชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงธนิษฐา  ภิงคะสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงธนิสา  คำภาจิตร์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงธมลวรรณ์  มุ้ยน้อย
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายธรรมนิตย์  สว่างยิ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงธวัลรัตน์ห  ไชยธงรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงธัญชนก  ขำยศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงธัญชนก  ภู่ภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยนาค
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงธัญญสิริ  รุจิธนพาณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงธัญญา  ชัยรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงธัญรดา  คงตัน
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงธัญสิริ  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงธิติมา  จันตะเภา
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงธิติศา  สุวัตธิกะ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์พุฒ
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายธีรภัทร์  คุ้มตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายธีรภัทร์  ภักดีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
463
เด็กชายนพดล  เงินงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงนภัส  หนองเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงนฤมล  ผลสุข
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายนวพล  โกมลสวรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงนวรัตน์  วังผิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงนัทมน  แสงจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงนันทดา  สรพูล
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงนันทิกานต์  คงวิริยะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงนิชาพร  อ่อนสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงนิชาภา  อึ๊งเจริญ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงนิฤมล  นิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงเนตรชนก  จุ้ยโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงบวรรัตน์  บัวเเก้ว
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงบัณฑิตา  โตสงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงบัณฑิตา  แท่นพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงบัณฑิตา  สายคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงบัวตูม  แหยมสนาม
ป.5
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายบุริศน์  เพชรกลั่นพะเนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงบุษยรินทร์  บ่ายเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงเบญญาภา  กล่อมแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงปชบดี  บุณยะตุลานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายปฏิภาณ  วงศ์ราชบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงปฏิมา  โพธิ์คำมา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงปฑิตตา  กมลกิตติกานต์
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงปณิตา  สวัสดิ์ภิญโญ
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงปนัดดา  พันกลั่น
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายปนาวุธ  วรมนูชัย
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงปภาวรินท์  อินทศร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายปรมัตถ์  สังฆะวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายปรเมษฐ  เขียวทาสี
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายปราโมทย์  เปแบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงปริยฉัตร  แก้วคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงปริยากร  บุญเอี่ยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ธงน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงปรียาวดี  อ่อนอินทร์
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
498
เด็กหญิงปวรา  มั่นพรม
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายปวริศ  ฝาไชยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงปวีณ์รัชต์  คลอวุฒินันท์
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงปวีณ์ฬดา  ไชยนันทน์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายปัณณฑัต  จิรธนานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงปัทวรรณ  สังข์สุด
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงปารวี  แจ่มหอม
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงปาลิตา  ฉ่ำเกษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงปิยวรรณ  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายปิยวัฒน์  น้อยชื่น
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงปิยาพัชร  พุฒทองคำ
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงเปรมมิกา  เปื่อมน้อย
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายพงศธร  ชำนาญพานิช
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายพงศ์พันธุ์  โหฐาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายพงศ์สุวรรณ  ม่วงมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงพรชนัน  ฉากภาพ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงพรนภัส  สร้อยนาค
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงพรนภา  ใจดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงพรนภา  บุญคุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงพรปวีณ์  ปัญจมณี
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงพรรณิชา  โสดานา
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงพรวลัย  จีนอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงพรสินี  อัจสริยะสิงห์
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายพลพิพัฒน์  จันทร์อินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ป้อมทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงพัฒนวรรณ  อัคคนีเสริมแสง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงพัณณิตา  ดาราวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงพัทธวรรณ  อรุณเมือง
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงพาขวัญ  อัมระพยาฆร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงพาวิตา  สุขแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงพิชชาพร  โตขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงพิชญธิดา  จุ้ยด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงพิชยมล  ศิริเทพ
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงพิชยา  มีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เทศยา
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
533
เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  สุวรรณกิจกร
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงวิริยะกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โชติวิชาศิริกุล
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มิ่งขวัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุขหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงพิมพ์เพชร  เทศยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  งามประดับเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อารีรัตนเวช
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  บุญสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงพิมมาดา  คุณประสาท
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงพิรัลพัชร  แป้นเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายพีรพัฒน์  กลิ่นชื่น
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายพีรพัฒน์  ขุนสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายพีรพัฒน์  ชินะวงศานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายพีรวิชญ์  โต๊ะพิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายพุฒิพงษ์  ทองม่วง
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงเพชรรัตน์  มณีธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงเพ็ญนภา  เพชรสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงแพรวา  หรุ่นศรีเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายไพสิฐ  อินทรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายภคพล  ธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงภรัณยา  มั่งกิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงภัทรภร  แขนโคกกรวด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุขแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ไทยแท้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายภาคภูม  เพชรสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายภานุเดช  ปาทาน
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายภาสวี  ล้อศรีพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงภิญญาดา  วัฒนสุนทร
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายภูดิท  ยิ้มพงษ์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายภูพิพัฒน์  อายุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายภูมินทร์  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงภูริชญา  ผลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงภูรินัฐ  พันธุวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายภูริพัต  ทองหาญ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
568
เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองโพธิ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงมนัสนันท์  ปานเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงมยุรีย์  ยอดโหง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงมาลิสา  ทองสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายเมธากร  เจ้าบุญกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายยศกร  ลือพืช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงรฐา  อมรพันธุ์
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงรตามณี  ไชยมูล
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงรติมา  โอภาษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายรัชชานนท์  ชูก้าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงรัฐชนา  คำทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายรัฐภูมิ  ยะถา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายรัฐภูมิ  อัมรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายรัฐรวี  มั่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงราชาวดี  บุญเพ็ง
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ล้อมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  อรุณรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงลลิตา  แก้วเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงลักษิกา  ปิ่นเขียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายลิขิต  ห่างสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายวงศกร  จิตรทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายวงศวริศ  พงศ์ชัยภัทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายวชิรวิทย์  บุญเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงวณิชชา  ชินพิพัฒน์พงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายวทัญญู  โตเขียว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงวรพรรณ  รัตนศรีทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงวรรณวิษา  กระจ่างฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงวรรณิษา  ช่างกลึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงวรางคณา  โพธิ์อ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงวรารักษ์  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงวริศรา  แก้วไพรชัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เนตรทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายวัชรพล  น้อยหิรัญ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงวันวิสา  เจริญโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงวาสนา  เทียนนา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
603
เด็กหญิงวาสิตา  สุวรรณเจริญ
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงวิชญาดา  ก้องปรีชาสกุล
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงวิชญาดา  ขอบบัวคลี่
ป.4
โรงเรียนวัดท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายวิทวัส  จีนเพชร
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงวิภาวี  ปั้นแตง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงวิมลสิริ  ธนะศาสตร์
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงวิไลวรรณ  ยิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายวีรภัทร  จันจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายวุฒิชัย  คำด่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงศกลวรรณ  ฤกษ์งาม
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงศนิษา  เนตรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงศลิษา  ฤทธิ์บำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงศิรภัทรสร  โตเจริญ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงศิริกัลยา  ปานเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงศิริรัตนา  ศรีไพรสนธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงศิริวรรณ  รังผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายศิวนารถ  แดงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายศิวัช  มานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงศุณิฐา  จันทร์มี
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายศุภกิจ  บุญสมวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายศุภณัฐ  พวงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงศุภางค์พักตร์  อักษรนิติ
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงศุภิญชนาฏ  พลายละมูล
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงศุภิสรา  จำปานาค
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายสถาพร  อ่องสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายสมศักดิ์  ปิ่นสกุลศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงสโรชา  ศิริภาประเสริฐพร
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายสวรรค์  แหวนชุม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงสาริศา  เจริญชัยชนม์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงสาริศา  เสวกโอสถ
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงสิริยากร  นิรัญศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงสิริยากรณ์  วงษ์กรด
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายสุกฤษฏิ์  รอดสการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงสุกัญญา  คงเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
638
เด็กหญิงสุจิรา  เพียรจัตุรัส
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงสุชาดา  ไทยมานิต
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงสุชาดา  บึงอ้อ
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงสุตาภัทร  แสงนวล
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงสุธาสินี  เดชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงสุนัน  เฟื่องจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงสุนันทา  บุราคร
ป.6
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงสุพรรณษา  สุขน่วม
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงสุภัทธนีย์  เพ็ชรกลม
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงสุมณทิพย์  ทองวิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงสุวิชาดา  หาวอ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายโสภณกร  ใจสว่าง
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วัฒนาธร
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงไหมแก้ว  อุ่นสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงอชิดา  วณิชวิชากรกิจ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงอชิรญา  แรมไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายอดิเทพ  ปิ่นทองคำ
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงอนงค์นุช  แก้วชื่น
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงอนัญญา  เหล็กทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายอนุชา  แก้วกำไร
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงอนุธิดา  สิงห์วี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายอนุวัฒน์  กันเทพา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงอภัสรา  นิพาทชะนะเจน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงอรวรรณ  สว่างยิ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงอริชา  รักนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงอลิษา  ครองโม่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงอัญจิคา  สร้อยสุภาษิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงอัญชิสา  โพธิ์ทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงอัญชิสา  ยอดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงอารียา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงอำพิลา  มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงอิงขนิษฐ์  จตุพรวัฒนเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายอิศรา  เข็มเพ็ชรโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงอุษามณี  จันมี
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงอุษามณีย์  ศรีสละ
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายเอกพงศ์  ปิ่นสกุลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์