ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ ห้อง721 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  ถนอมศักดิ์ดำรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลทิพย์  โพธิ์โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุเทียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์ภู่
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษณ์ดนัย  ประทุมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญชพร  อู๋สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  กล้ากสิการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  มีเลข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
10
เด็กชายกานต์ภพ  เมณฑ์กูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติธัช  คำแถง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติพันธ์  ไกรวิริยะ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
13
เด็กชายกีรติ  เยี่ยงยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจันจิรา  ชะนะสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจันทิมา  โมกขะศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิตตานันทิ์  บุตรพิพัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจิรภาส  เขตรวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
18
เด็กชายจิรวัฒน์  ม่วงมี
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิราภรณ์  อิ่มหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจุรีภรณ์  เกิดเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
21
เด็กชายเจษฎา  หาญสาริกิจ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชนกสุดา  สุมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชนัฏดา  เมฆมะตูม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชนิตา  ชูเฉลิม
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชลลดา  พิลึก
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชวรินทร์  สติปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชวาลา  สวนสลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พิลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชุติภา  จันทา
ป.4
โรงเรียนวัดคลองธรรม
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชุติมา  กะมุชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
32
เด็กชายโชคชัย  บางทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
33
เด็กชายฐานันดร  คงสิบ
ป.6
โรงเรียนวัดคลองธรรม
คณิตประถม
34
เด็กชายณัฎฐการ  แจ้งอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เรื่อศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ ห้อง722 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐชา  ชาญสาริกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฐธิชา  สมานเขตกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐนิชา  นันทะแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
39
เด็กชายณัฐพล  นักฆ้อง
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
40
เด็กชายณัฐพล  ปรินแดน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
41
เด็กชายณัฐพล  แหวนวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
42
เด็กชายณัฐวุฒิ  พิลึก
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
43
เด็กชายดลธฤต  ดูเบย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
44
เด็กหญิงดวงทหัยวรรณ  ถิ่นเถื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
45
เด็กหญิงทรายขวัญ  ฆ้องกังวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
46
เด็กชายธนชาติ  นรบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
47
เด็กชายธนดล  คำมิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
48
เด็กชายธนธรณ์  โพธิ์พระรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
49
เด็กหญิงธนพร  ทองประศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
50
เด็กหญิงธนพร  ธรรมชีวัน
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
51
เด็กชายธนพล  จุลทะศรี
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
52
เด็กชายธนวัฒน์  มากะเรือน
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงธัญกร  ระเมียดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
54
เด็กหญิงธัญธร  ระเมียดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
55
เด็กหญิงธันวาพร  จันทา
ป.5
โรงเรียนวัดคลองธรรม
คณิตประถม
56
เด็กชายธีรภัทร  ดีเสมอ
ป.6
โรงเรียนวัดคลองธรรม
คณิตประถม
57
เด็กชายธีรภัทร  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
58
เด็กชายธีรวัฒน์  เนียมทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
59
เด็กชายนนทนันท์  แสงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
60
เด็กชายนนทวัฒน์  ถิ่นเถื่อน
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนราวัลย์  ภักศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนริศรา  วิชาเกวียน
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
63
เด็กหญิงนฤมล  พรมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
64
เด็กหญิงนันทิพร  ไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
65
เด็กหญิงนาธาร  เหมือนครุฑ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
66
เด็กหญิงนิษฐเนตร์  อินทสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
67
เด็กหญิงนุชจารี  หมู่มาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
68
เด็กชายปฎิภาณ  พุ่มกล่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
69
เด็กหญิงปนัทดา  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
70
เด็กชายปรภัทร  พรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ ห้อง723 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายปรมินต์  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
72
เด็กชายประกายวิทย์  กิตติโชคทองแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
73
เด็กหญิงปรีย์วา  เกษวิริยะการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
74
เด็กชายปาณรวิช  อินทวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
75
เด็กหญิงปานตา  ทวีแหลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
76
เด็กหญิงปานไพลิน  แก้วการไถ
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงปิยวรรณ  วรรณสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
78
เด็กหญิงปิยะพร  เจียงผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
79
เด็กชายพงษ์ณภัทร  มั่นกสิกร
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงพนิดา  ดีเต่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
81
เด็กชายพลอธิป  วิสิกสิวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
82
เด็กหญิงพัชราภา  เปรมสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
83
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงพุทธรัตน์  เย็นจอหอ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงแพรวนภา  มาสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
86
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กลั่นการไถ
ป.4
โรงเรียนวัดคลองธรรม
คณิตประถม
87
เด็กชายภูริ  ฉันทอภิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
88
เด็กหญิงมณฑกานต์  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนวัดคลองธรรม
คณิตประถม
89
เด็กหญิงโยษิตา  โสตถิกิจกุล
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงรวิสรา  ฟักอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
91
เด็กหญิงราตรี  ทองสีดี
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
92
เด็กชายฤทธิเกียรติ์  ชื่นวารี
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
93
เด็กชายฤทธิเดช  หมั่นเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
94
เด็กหญิงลักษิกา  อุบลบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
95
เด็กชายวรวุฒิ  ฉำ่บริบูรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
96
เด็กหญิงวรารัตน์  ชมภูนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
97
เด็กชายวัทธิกร  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
98
เด็กหญิงวาศินี  คงรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
99
เด็กชายวีรวัตร  สายใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
100
เด็กหญิงศริษา  สุดโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
101
เด็กหญิงศศิธร  โอนอ่อน
ป.5
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงศิริขวัญ  เทศเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
103
เด็กหญิงศิริประภา  แจ่มหยวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
104
เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิเศษกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
105
เด็กหญิงศิริโสภา  ศรีแป้น
ป.4
โรงเรียนวัดคลองธรรม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ ห้อง724 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายศุภกฤต  ยี่สันเทียะ
ป.3
โรงเรียนวัดคลองธรรม
คณิตประถม
107
เด็กชายศุภวิชญ์  คงยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
108
เด็กหญิงศุภสุตา  ฉายจินดา
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
109
เด็กหญิงสมหญิง  คำบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
110
เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
111
เด็กชายสิรภพ  วิเศษศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
112
เด็กชายสิรภพ  สวัสดิ์ผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
113
เด็กหญิงสิราวรรณ  ชำนิเขตรการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
114
เด็กหญิงสิริรินทิพย์  ทองแบน
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
115
เด็กหญิงสุกานดา  สีเรืองพัน
ป.3
โรงเรียนวัดคลองธรรม
คณิตประถม
116
เด็กหญิงสุจิตรา  หมั่นเขตกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
117
เด็กชายสุทธิศักดิ์  ทับสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
118
เด็กหญิงสุปรียา  สมานเขตกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
119
เด็กชายสุภวิชญ์  พรมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
120
เด็กหญิงสุภาวดี  ติ๊บใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
121
เด็กชายสุรธัช  ชูชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
122
เด็กหญิงสุรัสวดี  บุบผาชาติ
ป.4
โรงเรียนวัดคลองธรรม
คณิตประถม
123
เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชื่นดอนกลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
124
เด็กหญิงสุวณิชย์  ช่วยแก้ว
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
125
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ประมูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
126
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์ภู่
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
128
เด็กชายอชิตะ  จอมคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
129
เด็กชายอนันตภัทร  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
130
เด็กหญิงอภัสรา  คงป่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
131
เด็กหญิงอัจจิมา  สนไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
132
เด็กหญิงอัจริยา  บุปผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
133
เด็กหญิงอัญธิกา  ไชยมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
134
เด็กชายอานนท์  บดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงอาภัสรา  งามใจ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงอุมารินทร์  วิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
137
เด็กหญิงไอรดา  สารีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ ห้อง731 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
138
เด็กหญิงกนกวรรณ  เขม้นกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
139
เด็กชายกรัณรัช  ขุนพิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงกัญญาภัค  โคตะการ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนเย็น
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
142
เด็กชายเกริกชัย  หมู่พยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงเกษราภรณ์  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
144
เด็กชายไกรวิชญ์  น้อมมนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
145
เด็กชายคมกริช  เต่าคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงคันธรัตน์  นิลเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงจณิสตา  ขุนเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
148
เด็กชายจักรภูมิ  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงจันฐิมา  พานแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
วิทย์ประถม
150
เด็กชายจิญตวัฒน์  ถั่วทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงจิตสุภา  นาย่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
152
เด็กชายจิรกิตติ์  เก็งเขตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงจีรวรรณ  นามแฮด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงเจนธีรา  คงไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงชนกนันท์  กล้ากสิการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
156
เด็กชายชนาธิป  จำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงชนิกานต์  วงษ์จันที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงชนิตสิรี  คงไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงชลธิชา  นิลาพันธ์
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงชลธิชา  สุจริต
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงชาลิสา  ภูพุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
162
เด็กชายไชยพัฒน์  อินทราสุสรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
163
เด็กชายไชยวุฒิ  สมทบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงญาณิศา  พิจิตรอาด
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงญาตาวี  นันทะแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สนามทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงณญาภรณ์  พูลพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงณัฎณิชา  บุตรตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงณัฐธิวรรณ  หันวิสัย
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงณัฐนรี  สุวรรณจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
172
เด็กชายณัฐพล  มณีรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ ห้อง732 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
173
เด็กชายณัฐภัทร  คำชุ่ม
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงณิชากานต์  วาติบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงดลลดา  ผ่องโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงตุลยา  พรมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
177
เด็กชายเตชิษฐ์  รังสิมากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
178
เด็กชายทศนัย  ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
179
เด็กชายทศพร  บรุณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
180
เด็กชายธนบดี  กำนันไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
181
เด็กชายธนพงษ์  ปกเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
182
เด็กชายธนพัฒน์  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
183
เด็กชายธนภณ  ป้องกันภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงธนวทิพย์  สอนที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงธนวรรณ  เจียมจตุรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงธนิดา  ขำบ้านหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
187
เด็กชายธเนศ  เขม้นกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
188
เด็กชายธรรพ์ณธร  ชอบสำเร็จ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
189
เด็กชายธีรภัทร์  เต็งประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
190
เด็กชายนพีภัทร  แก้วมะณี
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงนรีกานต์  อุทกธาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
192
เด็กชายนวินธร  รอดจันทร์
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
193
เด็กชายนัทธพงษ์  ว่องวิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงนันทวรรณ  หิริโอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
195
เด็กชายนิติภูมิ  บัวพาคำผง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงนิภาพร  ดวงปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
197
เด็กชายเบญจพล  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงปนัดดา  รักเกษตรกรรม
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงปัณฑิตา  ทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงปาริชาติ  พรมพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
201
เด็กชายพัทสน  สุกร
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
202
เด็กชายพิชฌุชม์  จุ้ยเดช
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
203
เด็กชายพีรพัฒน์  ลุนไทโย
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงเพ็ญนภา  เวรุ
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงภูริชญา  ขุนอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
206
เด็กชายมงคล  มนไทยสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงมงคลรัตน์  จุนมุสิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ ห้อง733 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
208
เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทรังษ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงมนัสนันท์  เรืองวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงมุฑิตา  หิรัญสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
211
เด็กชายเมธัส  สำเภารอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงเมธาพร  พลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
213
เด็กชายรวีภาส  จงเขตการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
214
เด็กชายรุ่งโรจน์  เก็งเขตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
215
เด็กชายเรืองราชย์  เรืองฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงวนิดา  นวลเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงวนิดา  อยู่เกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงวรกฤตา  ไวยเขตกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงวรฤทัย  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
220
เด็กชายวัชรเจริญ  จีจู
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงวิภาดา  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงวิภาวรรณ  เขียวทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงเวธนี  เกิดสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงศรัณยา  ปานนนท์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงศิธิดา  เรื่อศจันทร์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
226
เด็กชายศิวกร  โพธิ์หยวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงศุภาวรรณ  เพชรมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
228
เด็กชายสถิตย์พล  หาญวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
229
เด็กชายสรวิศ  ประดิษฐเถระ
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
230
เด็กชายสรายุทธ  จันทร์เถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
231
เด็กชายสหรัฐ  ชำนาญถิ่นเถื่อน
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงสาวิตรี  ตนชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงสุกัญญา  นิวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงสุนิสา  แจ้งเจน
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงสุนิสา  หาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงสุพรรษา  แตงร่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
238
เด็กชายสุพัฒนพงษ์  ยอดเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงสุรัตน์ติกาน  เพชรมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงสุราวรรณ  ขันการไร่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
241
เด็กชายอภิชัย  ผ่องหงหก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงอภิรดา  จินทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ ห้อง734 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
243
เด็กชายอภิรักษ์  พงสะพัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงอริศา  ชื่นเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงอัญญาดา  จันทรโชติ
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
246
เด็กชายอัยการ  พงษ์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงอารีรัตน์  ทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
248
เด็กชายอิศราวุฒิ  บุตรแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
249
เด็กชายไอยเรศ  หงษ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม