ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกภรณ์  เรืองสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
2
เด็กชายกรวิชญ์  คงนุ้ย
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤต  กอเจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
4
เด็กชายกษมา  โชติวัน
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
5
เด็กชายกิตติธัช  สืบถวิลกุล
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
6
เด็กหญิงขนบพร  เพชรชู
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงขวัญหทัย  เอารัตน์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
8
เด็กชายคณิน  มาทลุง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
9
เด็กหญิงคณิศร  สุพรรณ
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
10
เด็กชายเควิน สรวิทย์  บุกก์ลิน
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
11
เด็กชายจักริน  ศิริวงศ์วิบูรย์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
12
เด็กชายจาตุรนต์  ภักดีชน
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจารุพิชญา  หนูรักษา
ป.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจิทิวา  พรหมอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เขียวน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชนัญชิดา  คำปล้อง
ป.3
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชนัญธิดา  เพ็ชรมณี
ป.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
18
เด็กชายชลกฤษ  นิลรัตน์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
19
เด็กชายชวกร  ทองเลี่ยมนาค
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
20
เด็กชายชัยธนันท์  สุดใจ
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
21
เด็กหญิงฐานิภา  เดชสุรางค์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงฐิชารัศม์  ลิมวนาทิพงษ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
23
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทรศรี
ป.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
24
เด็กชายณภัทร  บานชื่น
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณัฏฐมน  แก้วคงเมือง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฐณิชา  มลิวัลย์
ป.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงณัฐธิดา  ติดคล้าย
ป.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณัฐสุดา  ทองเนื้อห้า
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
29
เด็กชายณัทธพงศ์  ขลุดสกุล
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณิชารีย์  ราชรักษ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
31
เด็กชายเดชพนต์  ใหมละเอียด
ป.6
โรงเรียนเสริมปัญญา
คณิตประถม
32
เด็กชายเตชินท์  แร่ทอง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
33
เด็กหญิงทิฆัมพร  บุญชิต
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
34
เด็กชายทินกฤต  ทองเลี่ยมนาค
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
35
เด็กชายธนกร  หนูชัยแก้ว
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงธนภรณ์  คงธนะวานิช
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
37
เด็กชายธนภัทร  แสงกลับ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
38
เด็กชายธนวัฒน์  รัตนบุรี
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
39
เด็กหญิงธนัชพร  เชยบัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงธริดา  คงหอม
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
41
เด็กหญิงธัญพิชชา  ไกรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
42
เด็กหญิงธัญรินทร์  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
43
เด็กหญิงธันยธรณ์  เตือนวีระเดช
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงธีชากานต์  ดังนิโรจน์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
45
เด็กชายธีรภัทร์  แก้วไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
46
เด็กหญิงนนทชา  วรานันตกุล
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
47
เด็กชายนภสินธุ์  แร่ทอง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
48
เด็กชายนวัตกรณ์  ทิณวงศ์
ป.6
โรงเรียนเสริมปัญญา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชำนาญนา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
50
เด็กชายนิติกร  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
51
เด็กหญิงบุญชญา  ธานีรัตน์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงปฐมาวดี  ช่วยสม
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
53
เด็กหญิงปทิตตา  สินธุโทวงศ์
ป.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
54
เด็กหญิงปพิชญา  รัตนบุรี
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
55
เด็กชายปภาวิน  มีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
56
เด็กหญิงปริณดา  เดชาฐาน
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงปริษา  คงเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
58
เด็กหญิงปองคุณ  จันทร์คง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
59
เด็กหญิงปัญญาพร  ดิษฐ์สาคร
ป.6
โรงเรียนเสริมปัญญา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงปัณณพร  นวลเศรษฐ
ป.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
61
เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงแก้ว
ป.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
62
เด็กหญิงปาณิสรา  อิทธิศักดิ์สถุล
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
63
เด็กหญิงปิยะรัตน์  รัตนชำนอง
ป.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
64
เด็กชายปิยังกูร  ล้อประเสริฐกุล
ป.3
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงปูริดา  อารีพล
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
66
เด็กชายพงศ์ดิษฐ์ภัทร  คำศรีพล
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพรธิดา  พลรัฐธนาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  กรอบเพชรพงศ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
69
เด็กหญิงพลอยภัสสร  ถิรจิตโต
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
70
เด็กชายพศิน  ไชยสลี
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายพัสกร  ทองอยู่สุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
72
เด็กหญิงพิชญานิน  ศรีเทา
ป.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธานีรัตน์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
74
เด็กชายพุทธินันท์  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
75
เด็กชายภัทรกร  สินไชย
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
76
เด็กหญิงภัทรมนต์  สว่างทิพย์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
77
เด็กหญิงภัสสร  บุญทรง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
78
เด็กหญิงภานุช  สังขไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงภารดี  พัฒนโกวิท
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
80
เด็กชายภูรี  พลสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
81
เด็กหญิงมนันชญา  ธนาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
82
เด็กหญิงเมธาวี  พรหมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
83
เด็กชายยศพัฒน์  ศิริพัฒน์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงรัตติยา  เครือจันทร์
ป.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
85
เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองนอก
ป.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
86
เด็กหญิงลลิตภัทร  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงลักษิกา  ลิ่มสกุล
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
88
เด็กชายวรชน  พรหมชัยศรี
ป.3
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงวรรณิษา  รวมพล
ป.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
90
เด็กหญิงวริษฐา  อักโขสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
91
เด็กชายวัชรพล  อุดมศรี
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
92
เด็กหญิงวิชชุลดา  ยิ่งดัง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
93
เด็กหญิงวิชญาดา  หนูเล็ก
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
94
เด็กชายวิรัชสัณห์  เถือนเหมิอน
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
95
เด็กชายวีรภัทร  พัฒน์ศรีเรือง
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงวีรภัทรา  ชยวัฒน์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
97
เด็กหญิงศตพร  ทองรักษ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
98
เด็กชายศศินทร์  จันทร์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
99
เด็กชายศิวกร  พรหมกุล
ป.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
100
เด็กชายศิวกร  สองรักษ์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงศุภจิรา  แซ่ลิ่ว
ป.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
102
เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์ช่วย
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
103
เด็กชายศุภณัฐ  แซ่เตื้อง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
104
เด็กชายเศารยะ  พงศ์สว่าง
ป.3
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
105
เด็กชายสายเพชร  รามวงศ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงสิริกร  รักษ์ยศ
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
107
เด็กหญิงสิรินทรามาศ  อักษรนำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
108
เด็กหญิงสุกฤตา  ช่วนพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
109
เด็กหญิงสุชัญญา  อำนักมณี
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
110
เด็กหญิงสุนันทา  เสรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
111
เด็กชายสุวัฒนะ  โลหะขจรพันธ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
112
เด็กชายสุวิจักขณ์  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
113
เด็กหญิงอชิรญา  แตงเนียม
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
114
เด็กหญิงอภิสรา  พลปัฐพี
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
115
เด็กหญิงอันดา  ธราพร
ป.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
116
เด็กหญิงอุษณิษา  หนูหนอง
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
117
นายจตุพล  รักษามั่น
ม.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
118
นางสาวชนิสรา  นันทา
ม.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวชนุชนาฏ  ไชยแก้ว
ม.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงทิพย์มณี  แดงไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงทิพย์สุดา  จันทร์ชาตรี
ม.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงธนพร  ทองสีนุช
ม.2
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงธัญญารัตน์  คหะวงค์
ม.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงธาริณี  แน่นอุดร
ม.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองประเจียด
ม.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
127
นางสาวนาราวดี  สุขอนันต์
ม.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
128
นางสาวนิชาภัทร  ชายทิพย์
ม.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงปรียาภรณ์  อักษรนำ
ม.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงพิชญธิดา  โมรา
ม.2
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงภัทรวดี  ไกรพา
ม.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงภัทราพร  กาญจนกุล
ม.2
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
133
นางสาวมณฑิรา  มาตรา
ม.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงมณธิชา  โพธิ์ถิน
ม.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงมัชฌิมา  ชนูดหอม
ม.2
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงวรัญญา  การดี
ม.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
137
นางสาววิมลมาศ  มณีฉาย
ม.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายสพลดนัย  ชินสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงสรัลดา  มัคราช
ม.2
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงสุธางรัตน์  แก้วสนั่น
ม.2
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงอรณิชา  แผ่นทอง
ม.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงอาริยา  จืนดาบถ
ม.3
โรงเรียนตันติวัตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
143
เด็กหญิงกชพรรณ  ภูมิอภิรดี
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงกมลวรรณ  เดชาพร
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
145
เด็กชายกร  ภูมิกมร
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงกรวรรณ  ยุทธชัย
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงกวินทรา  สุขจิตร
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ระดาวุธ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงเขฏมาศ  คงเมือง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงคณนภัค  แซ่คุ้ง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงจิดาภา  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงจิรฐา  ศิริปทาวานิช
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
153
เด็กชายจิรวัฒน์  ไหมสีเสน
ป.6
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
154
เด็กชายจิรายุส  นวลเอียด
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงชฎาพร  จินดาวงค์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงชนัญญา  อินทานนท์
ป.6
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงชนัญธิตา  ชนะชัย
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงชนิกานต์  หวังภัทราวานิช
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
159
เด็กชายชยเทพ  ภักดีโชติ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
160
เด็กชายชยธร  อนันตวรางกูล
ป.3
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
161
เด็กชายชานนท์  ปิ่นทองพันธ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงโชติกา  คำฟู
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงญาณิศา  จิตนิวรณ์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงญาณิศา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงญาตาวี  กำปา
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงฐิติกา  สุทธิสินทอง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีระษา
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เมืองไทย
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีระษา
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงณัฐกฤตา  รักษ์ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงณัฐชยา  บุญสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงณัฐชา  ทองแป้น
ป.3
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงณัฐนรี  สองเมือง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณพันธ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
175
เด็กชายณัฐพล  เกื้อนุ้ย
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงเต็มสิริ  คำบางปราชญ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงธณพร  กลิ่นดี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
178
เด็กชายธณาวุฒิ  ประมวลศิลป์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
179
เด็กชายธนกร  ชูไชยยัง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
180
เด็กชายธนกร  ประกอบวณิชกุล
ป.3
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
181
เด็กชายธนชาต  ใจหล่อ
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
182
เด็กชายธนบดี  เกสรินทร์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
183
เด็กชายธนภัทร  ศรีศิริ
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
184
เด็กชายธนวัฒน์  เทพนันตา
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
185
เด็กชายธนาธิป  ชาวนาดอน
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงธนิษฐา  เวฬุบรรพ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงธรชญาน์  ด้วงศรีทอง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
188
เด็กชายธรรมรัตน์  สิงห์ทวีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
189
เด็กชายธราเทพ  เมืองมีศรี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงธวัลหทัย  ไชยน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
191
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บุญชู
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงธัญรดา  บุษบา
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงธัณญลักษณ์  สุดสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงธิญาดา  ทองสว่าง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงธีนิดา  ทรัพยาสาร
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
196
เด็กชายธีระราช  อยู่ดี
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
197
เด็กชายนนฐวุฒิ  หวังดี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ด้วงศรีทอง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
199
เด็กชายนวชัย  รักษ์ชูชีพ
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงนันทัชพร  อาจชมภู
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงนิกัญญา  กิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงเนตรฤทัย  วงศ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงบัวบูชา  รัตนบุรี
ป.3
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
204
เด็กชายปฐวี  ศิริปทาวานิช
ป.3
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงปนัดดา  นวะชน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
206
เด็กชายปรมัตถ์  ตรีศรี
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
207
เด็กชายปรมี  ชอบธรรม
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
208
เด็กชายปวีณภัทร  กาญจนเนตยานนท์
ป.3
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
209
เด็กชายปัญญพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
210
เด็กชายปิติภูมิ  ยิ่งวงศ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  องอาจ
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
212
เด็กชายปิย์วรา  นิติยารมย์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
213
เด็กชายปิยังกูร  ชูบัวทอง
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงปุณยนุช  เดชะราช
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงเปรมรัตนา  รัตนคช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงพณิชา  ไกรนรา
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงพรปวีณ์  แหวนเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
218
เด็กชายพฤฒามงคล  ยวนแหล
ป.3
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงพลอยไ่พลิน  บุญทรง
ป.3
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
220
เด็กชายพศิน  ทองแป้น
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงพัณณพัชร  ถิรจิตโต
ป.3
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงพาขวัญ  ไชยธานี
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงพิชชากร  วงศ์มูสา
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงพิชชาภา  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงพิชญธิดา  รักษาพล
ป.3
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงพิชญา  นาคฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงพิชามญ  ศรีเทา
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เหวรารักษ์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
229
เด็กชายพีรวิชญ์  สุขราษฏร์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงเพ็ญพิลาส  มีลักษณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงฟาลินี  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงภฤศนี  วงศ์สุพรรณ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
233
เด็กชายภัทรพงศ์  บุญณมี
ป.6
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงภัทรศรี  หวังชัย
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงภัสราพร  ทองนุ้ย
ป.3
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
236
เด็กชายภาณุวิชญ์  อินทรสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
237
เด็กชายภูตะวัน  ศรีสุขใส
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
238
เด็กชายภูมิศิริ  หวังภัทราวานิช
ป.3
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
239
เด็กชายภูริณัฐ  ขนานชี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงภูษณิศา  วทนะศิลป์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงมนณิชชา  บุญนำ
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงมนัชญา  เสือคำ
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
243
เด็กชายเมธาสิทธิ์  เมฆา
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงรติมา  รอดขำ
ป.6
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงรมยกร  ยิ้มเส้ง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงรสิตา  ล้อประเสริฐกุล
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงรังสิมา  ทรัพยาสาร
ป.3
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
248
เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์ทัง
ป.6
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงรัญชิฎา  ขุนทรัพย์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงรัติญาภรณ์  สังข์เลื่อน
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงรินรดา  อุณพันธุ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงไรวินท์  ศรีไวพจน์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงลภัสรดา  คงมี
ป.3
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
254
เด็กชายวชิรวิทย์  ทุมมากรณ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
255
เด็กชายวรภัทร  ปานโต
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงวรรณวลัย  หอมเกตุ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
257
เด็กชายวรวิล  ปานนิล
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงวริศรา  ไชยธานี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงวริษฐา  ชูเกียรติ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงวิชญาพร  เอี่ยวสานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
261
เด็กชายวีรภัทร  อุดมศรี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงศศิธร  เจริญพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงศศิธร  รัตนบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงศศิวิมล  อารีกิจ
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงศิรภัสสร  คะเณ
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงศุภิสรา  โกฏิรัตน์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงสริตา  พร้อมพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงสโรชา  ศิริวงษ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
269
เด็กชายสิทธารถ  รัตนบุรี
ป.6
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงสิรดา  เกื้อเส้ง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
271
เด็กชายสิรวิชญ์  ปาลบุตร
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงสุธีรา  หอยแก้ว
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงสุพิชชา  สุขเกิด
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
274
เด็กชายสุภิรัฐ  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
275
เด็กชายสุวิจักขณ์  แดงกะเปา
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงหทัยชนก  ไชยศิลา
ป.3
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงไหมทองแท้  สังข์ช่วย
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
278
เด็กชายอนพัทย์  กิจสมมารถ
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงอภิชญา  ศิริรัตน์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงอรณิชา  หมื่นสะอาด
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
281
เด็กชายอรุณรักษ์  หนูในน้ำ
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงอัญญดา  ชูคำ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงอาทิตยา  พริกเอียด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
284
เด็กชายอิสระ  ถาวรไชย
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม