ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 7

ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกัสมะ  พรำขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงชลธิชา  ประกอบกิจ
ป.4
โรงเรียนท่าลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายเตชพัฒน์  เต็งกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงนันณภัส  กลางรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายประพัทธ์  สินอยู่
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายพิภพ  เชื้อโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนท่าลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงรชาดา  รักนา
ป.6
โรงเรียนบ้านตะคร้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายวรกฤต  จันทา
ป.4
โรงเรียนท่าลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายอธิวัฒน์  วงศ์ประสริฐ
ป.6
โรงเรียนท่าลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 7

ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
10
เด็กหญิงชลิตา  นันอุมาลี
ม.1
โรงเรียนท่าลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงณัฐวดี  ลำพึง
ม.2
โรงเรียนท่าลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
นางสาวดวงกมล  คำดี
ม.3
โรงเรียนท่าลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
นางสาวธิดารัตน์  อินทร์นอก
ม.3
โรงเรียนท่าลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายธีรเดช  อกนิษฐ์
ม.2
โรงเรียนท่าลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายปิยวัฒน์  เติมสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนท่าลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงพนิดา  หมั่นอุส่า
ม.1
โรงเรียนท่าลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
นางสาวรพีพรรณ  หิงไธสง
ม.3
โรงเรียนท่าลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
นางสาววราภรณ์  สุขสบาย
ม.3
โรงเรียนท่าลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายศิวะมินทร์  พืชพันธุ์
ม.2
โรงเรียนท่าลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงสุทธาศินี  สมสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนท่าลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
นางสาวอรัญญาพร  สุทธิบุตร
ม.3
โรงเรียนท่าลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 7

ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
22
เด็กชายกมลภพ  บริบูรณ์มังสา
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงเกษรา  ปซิสิกขัง
ป.6
โรงเรียนท่าลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจรรยพร  เชื้อโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนท่าลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายจารุวัฒน์  จันทร์พรม
ป.4
โรงเรียนท่าลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายฉัตรชัย  อ่อนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชฎารัตน์  นาลาด
ป.6
โรงเรียนท่าลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายชนินทร  โตสนั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงฐิติมา  ปักกาโล
ป.6
โรงเรียนท่าลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายณัฐพร  หุยกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงณิชา  พิณพิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายเดชา  แพงศรี
ป.6
โรงเรียนท่าลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงทิพธัญญา  บุณยธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงธัญรัตน์  ยินดี
ป.6
โรงเรียนท่าลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายนภัส  ใสนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงปิยฉัตร  สรวงสระ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงปิยพร  สิงห์สนั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงพลอยวรีย์  ดีงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงพัณณิตา  วรรณทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายพิธิวัฒน์  นาคเพชร
ป.4
โรงเรียนท่าลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายภาสกร  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายภูริภัทร  พรมอุ
ป.6
โรงเรียนท่าลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายวรเมธ  ยางกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายวรวิช  ศรีสุขกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงวริศรา  ปลั่งกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายวิมล  ดีชัยรัมย์
ป.6
โรงเรียนท่าลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายศรัณย์ภัทร  รัตนจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงสวรรยา  สิงมาดา
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงสุธาศิณ๊  แก้วมาศ
ป.6
โรงเรียนท่าลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายสุรพัศ  วงษ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนท่าลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายอธิวัฒน์  จันทะพรม
ป.6
โรงเรียนท่าลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายอนุวัฒน์  ยันต์พิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์