ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรกนก  กระฉอดนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกัลยากร  จำชาติ
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกุลณัฐ  นนทะนำ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกุลภรณ์  กุลน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกุลรักษ์  กุลน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงขวัญข้าว  ชัยวงค์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงงามศิริ  สารยุทธ
ป.5
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองผดุง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายจักรกฤษณ์  สิงห์โคตร
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายจักรวาล  เอื้อไธสง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงจินดาเพ็ญ  แสงรัตน์
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงจิราภรณ์  อุดทา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายเจษฎา  พลเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายเจษฎาภรณ์  นาดี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายชนาธิป  ปั่นสี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงชนานันท์  ด่านลำมะจาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายชยานันท์  สุภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงชยาภรณ์  ติระวัฒนศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงชลดา  รอญยุทธ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชลธิชา  คงเกษม
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงชลธิชา  นาคนอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงชลธิชา  เหลื่อมศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายชาญวิทย์  ผาศิลป์
ป.5
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงชินาธิป  จุลศิริวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงชุติมณฑน์  พละสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงญารินดา  แก้วบัว
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงฐิติมา  ฤทธิมนตรี
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายณภัทร  คิม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายณภัทร  สัตตบุตร
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โสมาสี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงณัฏฐณิตา  นาดี
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์  ศรีไชยวาน
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลยราษฎร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงณัฐนรี  จำชาติ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายณัฐวุฒิ  ถ้ำกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณิชา  สิทธิเทศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายเดชาภัทร  คิดการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงตะวัน  คงสมพร
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายเตชินทร์  ปลอดกระโทก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงทัดดาว  ทัดกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีวุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายเทพฤทธิ์  จงเทพ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายธนวัฒน์  ไทยธานี
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายธนาคาร  สีนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงธนารัตน์  แซ่กัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงธิญาดา  ประเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายธินกร  คุมกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายธีระเดช  ศรีสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายนครินทร์  พูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงนริศรา  ไพรงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงนัชชา  แสนบุญศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายนัชธนันท์  จิตประสงค์
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงบุษยา  แซ่อือ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงเบญญาพร  นวมโคกสูง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายปกรณ์  เหลาหวายนอก
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงประภาวรินท์  เผ่าภูธร
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงปาริฉัตร  สายทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงปิยธิดา  พิงไธสง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงปิยพร  รุมจันทึก
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงปิยะธิดา  อัครปรีชาศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงพนัชกร  วิเศษฏศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงพรกนก  สระแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงพรปรีณัน  ตู้กลาง
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงพรศิริประภา  อุทรส
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงพรสวรรค์  ทิพมล
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงพร้อมทอง  สาลีพวง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงพลอยชมพู  ปริวันตา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงพิชชาภา  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงพิชญากร  รวมพลพรมราช
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายพีรมิตร  สมบูรณ์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายพีรวิชญ์  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายพีระพัฒน์  วงษ์บุญมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายเพชรเชวง  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงแพรวแพรวา  ปรีดี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงภัทรนันท์  จรรย์นาฏย์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายภาณุวัฒน์  ทานทอด
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายภานุเดช  แซ่คู่
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายภานุพงศ์  คำภาบุตร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายภีรปวิช  พานนท์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายภูมิพัฒน์  ลอมโฮม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงภูริณี  พิมายนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงมณฑิตา  หลายทวีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายรวิพล  น้อยสิม
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายรัชตะ  นาสวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายรุ่งเทพณิมิตร์  โพธิ์ศรี
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงลดาวรรณ  เพ็งจันดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงลรินทรณ์  สวาทนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงลักษิกา  ยิ่งนอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงลัดดาว  วัศราติยานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงวรรณิตา  ผกามาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายวรวิชญ์  สิงหธนกุล
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงวรัญญา  แก้ววิเชียร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงวลัยพรรณ  คำสาคู
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงวัลลภา  พูนสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงศศิยากร  อิ่นคำแสง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีจันไชย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายสหรัฐ  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายสิรวิชญ์  ปักโคทานัง
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงสิริกร  เกี่ยวศรีกุล
ป.5
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงสิรินศิริ  ชัยนิต
ป.4
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงสุจิรา  จะตุนาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงสุจิรา  บุญมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงสุทธาทิพย์  อุ่นอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงสุธาสิณี  นาคแท้
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงสุธิดา  แซ่อิ๋ว
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงสุภารวี  ปาละโค
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายอนวัช  สงวนบุญ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายอภิชัย  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายอภิเดช  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงอรปรีญา  บุญศรี
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงอรุณรัตน์  ชาปัญญา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงอัจฉรา  พลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายอัษฎาวุธ  นามประเทือง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงอารียา  โคตรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายอิธิพล  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงอินทิรา  พันธ์ุไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงอุไรวรรณ  โดดนาดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
119
เด็กหญิงกมลพร  นิลโท
ม.2
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงกัลยาณี  ประโลมจิตร์
ม.2
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงกาญจนา  พลดงนอก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายจิรศักดิ์  โนนตาเถร
ม.2
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
นางสาวจุฑาทิพย์  เนตรแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แผลงนอก
ม.1
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงจุรีรัตน์  แก้วนอก
ม.3
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หมอสัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงชมภูนุช  พินนอก
ม.2
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์อามาตย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
นางสาวชุติมา  จันทะคัด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองดีนอก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงณัฐชา  จีรกรเรืองเจริญ
ม.1
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายณัฐพงษ์  ประทุมวิง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงทัศรินทร์  ลุงส่วย
ม.2
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายทินภัทร  ทองดีนอก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายนันทวัฒน์  จงเพิ่มพูนทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
นางสาวน้ำฝน  จงนอก
ม.3
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงนิภาพร  ประวันนา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายบุญมี  หอมกลิ่น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
นางสาวปรียาภรณ์  บุญมา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงพรรพษา  หูวิเหวก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายยุทธการ  คุ้มกลาง
ม.2
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงวิชุดา  แซ่เซีย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
นางสาววิมลศิริ  วิชัยยา
ม.3
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงศศิธร  เต็มฐิติรัตน์
ม.1
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงศศิธร  ภูพวก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงศศิวิมล  สุขนิล
ม.1
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกิดนอก
ม.3
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงศิริลักษ์  ศักดิ์กุลบารมี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงศุภัชฌา  อ้อมกลาง
ม.2
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายสาโรจน์  โชตินอก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงสุกัญญา  เทพธีร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงสุภาพร  โกจินอก
ม.1
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงสุภาพร  ยศดา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
154
เด็กหญิงสุวนันท์  แขสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงอภัสนันท์  แดงสกุล
ม.3
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงอ้อนจันทร์  หวังอ้อมกลาง
ม.2
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงอัมราภรณ์  แก้วไพฑูรย์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงอารีรัตน์  แขกใจเย็น
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงอินทิรา  ทองกลัด
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายอุเทน  มากมูล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กหญิงกมลชนก  โบงูเหลือม
ป.5
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงกมลนิตย์  จิรเจษฎา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงกมลรัตน์  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายกรกต  ยุตะวัน
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงกรกนก  ดอนนนท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  หมั่นการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายกฤษฎาวุษ  ภูพรรณา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายกฤษณะ  การงาน
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงกฤษณา  เคลือบนอก
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงกษมา  พรีเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงกัญรัตน์  ปรีเปรม
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายกันต์ฏนนท์  ศิริพจน์
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายกานต์ธี  ดวงแก้ว
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงกิตติญาณี  จอกสูงเนิน
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายกิตตินันท์  จ่าคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายกิตติศักดิ์  แซ่เตียว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายกุมภาพันธ์  วัชรภิรมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายเกียรติภูมิ  เทียนศรี
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงแก้วกาญจน์  จิตรลดาธนสาร
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายขวัญชัย  ภูแกดำ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายจักรกฤษชัย  เหลือล้ำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายจักรภพ  ชุมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงจันจิรา  ศรีวิชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงจันทิมา  วงศ์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงจิดาภา  สัตตบุตร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงจิรดาภา  พรหมประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายจิรเทพ  ตระโกสี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงเจนจิรา  ยิ้มสบาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายชญานนท์  ประเสริฐศรี
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงชฎาเดือน  บุ่นจันทึก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงชฎาพร  สิงขรอาจ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงชนเนษฏ์  ขอแนบกลาง
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงชนาพร  แชกระโทก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายชลธร  จ่าคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงชลธิชา  พิมพ์ปรุ
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
196
เด็กหญิงชลธิชา  พิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายชวัลวิทย์  ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายชัยชนะ  หมายบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายชัยพร  กรินทร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายชิษณุพงศ์  เกตสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายชิษณุพงศ์  นามวงษ์
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงชุติมา  เฮ็งหนองอ่าง
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงชุรีภรณ์  แสนภูวา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงฐิติยากร  ลิ้นทะเล
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พลทามูล
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงฑาริษา  ทรงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านประคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายณพลเทพ  แข็งขัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ต่ายยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงณัฐชา  มีระหันนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงณัฐนิช  ลาวัลย์
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายณัฐพล  ดอนกลาง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงณัฐรุจา  แลบัว
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายณัฐวุธ  ดีสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงดนุชา  ทับธานี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงทัศนีย์  โมราศิลป์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงทิฆัมพร  แทงตลาด
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงทิวาพร  มั่งสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายธนกฤต  ทองเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายธนชัย  คร่ากระโทก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายธนบดี  คุ้มสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายธนพล  ฉกรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายธนวัฒน์  เชื่อมแก้ว
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงธนัฐชา  วงษ์ไทย
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายธนากร  ดาวศิริกุล
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายธนาธิป  ไวไธสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงธัญชนก  แสงลอย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงธัญลักษณ์  รักพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายธีรนพ  น้อยบัวทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายธีรนัย  น้อยบัวทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายธีรวัฒน์  พยัคฆศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
231
เด็กหญิงนภสร  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายนภัทรพล  ตะวัน
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงนันทิดา  สิริวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงนาถณัฏฐา  นาสวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงนิชาภา  พงค์อุดทา
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงนิธิยา  พูนศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงนิศารัตน์  พิทักษ์รัตนากร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงบัณฑิตา  หวังหามกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงเบญจกุล  แข็งขัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงเบญจมาศ  จูมเกต
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงปฑีรนันท์  ชาติฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงปณัฏฐา  แซ่กัง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงปนัสยา  การบรรจง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงประภาพร  สมเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายปรัชญา  มัฆวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายปรัชญา  สิงห์กล้า
ป.4
โรงเรียนวัดกู่สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงปราชญศุภรณ์  อนุนิวัฒน์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สนิทนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงปัญญพร  ชัยอมรนุกูล
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงปัญญากร  ชัยอมรนุกูล
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงปัญญารัตน์  สุขสนวน
ป.4
โรงเรียนวัดกู่สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงปัณณพร  จำเกาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายปัณณวัฒน์  จริงพิมาย
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายปัณณวัฒน์  โชติระโส
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงปาริชาติ  คชสาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงปิยดา  มาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงปุณณมาส  พิณแพทย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายพลวัต  พรมทัต
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายพัชรพล  ไพรราม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงพัชราภรณ์  จ่าคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงพัชรี  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงพัณณิตา  ช่างเกวียน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงพานนะรินทร์  การปลูก
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายพิชิตชัย  นามมะเริง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงอารีย์ญา  พรหมสีทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
266
เด็กชายพีรภัทร  โมรานอก
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายพีระพัฒน์  บุตรชานนต์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงเพ็ญพรรณ  ทิพย์สอน
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายเฟื่องรพี  แย้มเพ็ชร์
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายภาณุภัทธ์  กันยาบุญ
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายภูมิภัทร  ภูสมจิตร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงภูริษา  แข็งขัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายภูวดล  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงภูษิตา  วิชาเกวียน
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงมนฑกานต์  อินทร์นอก
ป.4
โรงเรียนวัดกู่สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายมนัสชัย  เครือบนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงมาริสา  พงษ์พันนา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงมาลิษา  บรรจงโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงมุทิตา  ฮุมโฮม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงเมฆขลา  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงเมธการณ์  บรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงยศวดี  ยะคำแจ้
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายรัฐพงษ์  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงรัตนาวดี  โฮเยอร์พีเตอร์เซ่น
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงรัตนาวลี  ศรีเวียง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงรำพันธุ์  จิตรผล
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงรินลณี  พลนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงลักษิกา  ไพรงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงวชิรญา  คุ้มวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงวชิรญาณ์  คิดการ
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายวชิรวิชญ์  ตาทิพย์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงวทันยา  ภูมิขุนทด
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายวรชิต  บุตราช
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงวรรวิภา  ตุ้มสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านประคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงวรัชยา  นาสวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงวรางคณา  วรรธนผล
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงวริศรา  อุ่นญาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายวัฒนา  จิตต์ค้ำคูณ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  วัตนอนันต์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงวิลัยวรรณ  คำยินดี
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กชายวีรพงศ์  พงศ์ศิโรรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงวีรภัทร  เดชสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายวีระวัฒน์  บุตรชานนต์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายวุฒิวัฒน์  น้อยบัวทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงศรสวรรค์  กุลวิเศษ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงศิริขวัญ  นรินทร์นอก
ป.4
โรงเรียนวัดกู่สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงศิริยากร  ฮาตบุตร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จำนงนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายศุภกร  ดอนอีง้อง
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงศุภัชญา  พรมอ้วน
ป.4
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายสรชัช  กิจไธสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงสวรรยา  สมนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงสุทธาทิพย์  พนันชัย
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายสุทธิโชค  พร้อมจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงสุทธิดา  ลิขิตทวีโชค
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงสุธิดา  สารเฉวต
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงสุประวีณ์  แกมกระโทก
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงสุพรรษา  พลนอก
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงสุพิญญา  รักพงษ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงสุภาพร  เทพเลียน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงสุรีรัตน์  กล่อมน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทะวัตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายอนุวัฒน์  ่โบงูเหลือม
ป.6
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายอภิวัฒน์  แจ่มเรือน
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายอภิสิทธิ์  เซียนพุดซา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายอภิสิทธิ์  พิริยะเกียรติสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงอรสา  บรรเทา
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงอังคณา  ไชยนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงอังคณา  อัปมาโน
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงอัชราภา  ปักโกติโย
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายอัธยา  คำแหง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงอารญา  อินทกูล
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายอิทธิพล  พัฒจอมพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์