ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 5

ณ หอประชุมด่านขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกนิภา  สุริยะเย็น
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำสัตย์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ช่วยขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
4
เด็กหญิงจันจิรา  จันทรประทีป
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
5
เด็กหญิงชนากานต์  ปะตินัง
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
6
เด็กหญิงชนิกานต์  บุญคล้าย
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงฌัชญาดา  ไอสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิตประถม
8
เด็กชายชัยวัฒน์  พรมขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
9
เด็กชายชาคริช  กินขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
10
เด็กชายณรงค์เดช  เหิมขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
11
เด็กหญิงทัศนัย  พาขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
12
เด็กชายธนกร  มนขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
13
เด็กชายธนภัทร  เปรื่องโอภาส
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิตประถม
14
เด็กชายธนวัฒน์  ภมรสูตร
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
15
เด็กชายธนศักดิ์  แสงอินทร์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
16
เด็กหญิงปลื้ม  คีรีธีรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
17
เด็กหญิงปัทมาพร  สุทธิโกวาฬ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
18
เด็กหญิงปานรวี  แผ่วสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิตประถม
19
เด็กหญิงปิ่นรัตน์  โมท้ง
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
20
เด็กหญิงผลบุญ  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิตประถม
21
เด็กหญิงภรทิพย์  ศิริคุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิตประถม
22
เด็กชายภูมิพลัง  เทนโสภา
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
23
เด็กหญิงยิ่งรัก  วีระแพทย์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
24
เด็กหญิงรัชนีกร  วรกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิตประถม
25
เด็กชายรัฐนนท์  เครือณรงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
คณิตประถม
26
เด็กหญิงลักษิกา  ป้องจิตใส
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
27
เด็กหญิงวรภา  สร้อยลอด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
28
เด็กหญิงวิศรุตา  จำนงคุณ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
29
เด็กหญิงสาวิตรี  สุขสนิท
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 5

ณ หอประชุมด่านขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
30
เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีวิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
31
เด็กหญิงชญาพร  คำรังษี
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
32
เด็กหญิงญดาพร  จิตรซื่อ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
33
เด็กหญิงปนิตา  เชษฐขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
34
เด็กหญิงพลอยฟ้า  สมัครณรงค์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
35
เด็กหญิงภานุมาศ  เมืองขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
36
เด็กหญิงวิพาพร  กิจจารักษ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงสุรภา  สาประโคน
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
38
เด็กชายอชิระ  กาญจนภัณฑ์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม