ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกฤษณีวรรณ  โพธิ์พะเนา
ป.4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกีรวีรกานต์  วิชัย
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกุลิสรา  ในกระโทก
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงจีรติยา  เวโสวา
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายเจษฎา  ฉิมนอก
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงชวิศา  เพ็ชรนิล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายชัยเดช  พืชทองหลาง
ป.6
โรงเรียนวัดเหมสูง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงณัฐชา  บุญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงณัฐฐาพร  พูนศรี
ป.4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงทิพรัตน์  นิลพงษ์
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงธนาภรณ์  ทินกระโทก
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายนราวิชญ์  จรโพธิ์
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงนฤดี  รามประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายปรเมศวร์  สินสระน้อย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายพงศ์เทพ  สันติเมธานนท์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายพีรดนย์  นันกระโทก
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงแพรวา  ในกระโทก
ป.4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงยุริญา  พูนศรี
ป.4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายระพีพัฒน์  ฉายกิ่ง
ป.4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงวัชรินทร์  สระทองหลาง
ป.6
โรงเรียนวัดเหมสูง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายศิรวิทย์  พืชทองหลาง
ป.6
โรงเรียนวัดเหมสูง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายศุภวิชญ์  ทิศกระโทก
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงสโรชา  ทองปัญญา
ป.4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงสุภชา  สาระคาม
ป.4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงหทัยชนก  ทิพย์เนตร
ป.4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงอรทัย  นนชัย
ป.4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงอารยา  ในกระโทก
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
28
เด็กหญิงกนกวรรณ  พื้นทะเล
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกฤตพร  การรำ
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กล้าแข็ง
ป.4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกุลธิดา  ยอดผล
ป.4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงเก็จมณี   หมั่นธุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนพะไล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงจินดาพร  อวยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงจินดารัตน์  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงจีรนันท์  ตมกลาง
ป.4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงจีรนันท์  เนินกลาง
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงจุฑารัตน์  บังกระโทก
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงจุรีรัตน์  ท้องพิมาย
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชนันทร  นวนกระโทก
ป.4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชนาพร  ชัยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนพะไล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชุติมา  ถิ่นทองหลาง
ป.4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงฐิติกา  ใสยาเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนพะไล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุปัญญเดชา
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไข่กระโทก
ป.6
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณัฐณิชา  มอไธสง
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงถิรดา  โบนขุนทด
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงทิพานัน  นันกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนพะไล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงธณาภา  อ่อนทองหลาง
ป.5
โรงเรียนวัดเหมสูง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายธีรเดช  เปล่งทองหลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนพะไล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงนภัสศร  แน่นกระโทก
ป.4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงนฤมินทร์  อิงชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงนันท์นภัส  เดือนสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงนิชา  นันกระโทก
ป.4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงเนตรชนก  ใช้ช้าง
ป.6
โรงเรียนวัดเหมสูง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงบัณฑิตา  เหมือนวาจา
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงเบญจพร  แน่นกระโทก
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงปรียาภัทร  ประสิทธิ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงปิยะดา  แท่งทองหลาง
ป.6
โรงเรียนวัดเหมสูง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงพนิดา  ทำกระโทก
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงพลอยไพลิน  โชติกลาง
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ส้มกลาง
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงภทรพร  นิดกระโทก
ป.4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
63
เด็กชายภูรพันธ์  พงษ์ใหม่
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงมาริษา  นนกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนพะไล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงมินตรา  พาดทองหลาง
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงโยษิตา  ลือทองหลาง
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงรวิสรา  ช่วยพิมาย
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงลลิตา  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงวรรณอนงค์  เยาวยำ
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงวิกาญดา  มนทองหลาง
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงวิชญาพร  เพชรมะดัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนพะไล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายวุฒิชัย  จูมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนพะไล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงศรุตา  อู่เสือพะเนาว์
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงศศิกานต์  ธงกระโทก
ป.4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงสุจิรา  กระพันธ์เขียว
ป.4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงสุชาวดี  นวนกระโทก
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงอภิญญา  น่วมนวล
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงอมรรัตน์  ไหวพริบ
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงอรปรียา  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงอาทิตยา  ทรงดอน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายอาร์ซี่  เครก เดวี่ส
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์