ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/9 (IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  พิมปรุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพร  กฐินใหม่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชมน  เชียงใหม่
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
4
เด็กชายกนต์ธร  เชื่อมกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนิษฐา  ชลอกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมนียา  ขอนพุดซา
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
7
เด็กชายกมลพัฒน์  วิงไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลวรรณ  อังสุนันทวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกรกมล  ไพบูลย์ศณ๊นครา
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
10
เด็กชายกรฤทธิ์  ฤทธิ์ไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
11
เด็กชายกรวิชญ์  ปอยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกรองแก้ว  สุริยบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤต  พัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤตพล  ภาณุพรพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤตภาส  วิมูลเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤตเมธ  พรหมทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤษฎี  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกฤษณา  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
19
เด็กชายกวิณภพ  ไชยศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกวิธิตา  ขจรโรจนรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
21
เด็กชายก้องภพ  ธรรมาภิมุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญญาภัค  คลังนอก
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เหมรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญธิมา  สายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
25
เด็กชายกันต์กวี  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปาละสาร
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกาญจนศิริ  โชควัฒนเศรษฐ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกานต์สินี  เอื้ออาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
29
เด็กชายกิตติธร  ไกรปุย
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
30
เด็กชายกิตติพงศ์  ชุดทะเล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
31
เด็กชายกิตติภพ  พ่วงจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
32
เด็กชายกิตติภูมิ  หนูแหยม
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกิตติ์รวี  รุ่งรัศมีธนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกุลปริยา  บุญถือ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกุลภัสสร์  แก้วขุนทด
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.611 (IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกุลละปรียา  วิศรุตวาณิชย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
38
เด็กชายเกียรติวรศักดิ์  แสงเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงโกลัญญา  แก้วยงกฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงขจีวรรณ  ธรรมประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงขวัญจิรา  จัดจ้าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงขวัญชนก  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
43
เด็กหญิงขวัญวรินทร์  สิงห์ทะเล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
44
เด็กชายคณิศ  กลิ่นศรีสุข
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
45
เด็กหญิงคุณัญญา  นอใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
46
เด็กชายจตุภัทร  จรูญทรัพย์วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจรณินทร์  แตพิมาย
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
48
เด็กชายจักรพงศ์  วังหอม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
คณิตประถม
49
เด็กชายจักรภัทร  เลิศสุทธิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงจารุพร  การงาน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
51
เด็กชายจารุวัฒน์  ลิ้มสุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจิณัฐตา  จันทร์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจิดาภา  อาศัยสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงจิตภินันท์  คลังเงินชวกิจจ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
55
เด็กหญิงจิตภินันท์  พงศ์กิตติพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
56
เด็กชายจิตรภาณุ  น่วมนิ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจิตรลดา  จงนันทนาวนิชย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
58
เด็กชายจิรกิตติ์  ล้อมจังหรีด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
59
เด็กชายจิรพัฒน์  ศิริเลิศ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
60
เด็กชายจิรพัส  แสนเจ๊ก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
61
เด็กหญิงจิรภัทร  ทุมมนันท์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
62
เด็กหญิงจิรภิญญา  โทนสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
63
เด็กชายจิรศักดิ์  ทรัพย์มาก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจิรัชญา  สุทธิสา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจิราพร  จรโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
66
เด็กชายจิรายุ  บุญเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนพงษ์วนิช
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงเจณิสตา  กองประชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงเจณิสตา  พุ่มเกาะ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
70
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ช่วยเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/11(IEC)ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงเจตปรียา  สิริประเสริฐศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
72
เด็กชายฉัฐณัฐสิต  สีมาเพียงบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  วสุดิษยศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
74
เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  ดอนจังหรีด
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
75
เด็กชายฉัทปนัย  ชาวคอนไชย
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงฉันทนัทธ์  นิตย์ใหม่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
77
เด็กชายเฉียงเหนือ  ขจรโรจนรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชญานันท์  ตรวจงูเหลือม
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชญาภา  ธรรมาภิมุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงชฎาภา  ตระกูลวงษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงชนัญชิดา  นาคหฤทัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงชนัฐกานต์  วัฒนธีรางกูร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงชนานาถ  เขื่อนเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านจอหอ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงชนาภัทร  กิจสมัคร
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชนิษฐา  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชนิสรา  สมัยกลาง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงชมพูนุท  เมธานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
88
เด็กชายชยาบดินทร์  ดีปู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
89
เด็กชายชยุต  จุนถิระพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
90
เด็กชายชลนที  มณีพินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านจอหอ
คณิตประถม
91
เด็กหญิงชลัยรัตน์  อัครวงษ์โอฬาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงชวิศา  รัตนไตรวิรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
93
เด็กชายชอบธรรม  อยู่วนิชชานนท์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงชัชชญา  พันธ์นา
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
95
เด็กหญิงชัชชญา  ลิ้มพงษา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงชัชชลยย์  คีรีกิจขจร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
97
เด็กชายชัชชัย  จิตพีระวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงชัญญานุช  ปาละนันทน์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
99
เด็กชายชาญ  เกียรติอำนวย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงชาลิณี  เกษตรเวทิน
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
101
เด็กชายชินถนิต  กตบุญวงศ์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
102
เด็กหญิงชุตินันต์  สุขพงศ์จิรากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ไข่แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
104
เด็กชายโชติวัฒน์  ศิรเจริญไชย
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงฌานิศา  เขยผักแว่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/10 (IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงญาณินท์  ไตรยวงศ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิตประถม
107
เด็กหญิงฐิดาวิรุฬห์  งามดี
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
108
เด็กหญิงฐิตาพร  ผางกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
109
เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไหวพริบ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
110
เด็กหญิงฐิติยา  คูประทุมศิริ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงฐิติวรดา  ปรอยกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
112
เด็กชายฐิรเมศวร์  อ้อชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
113
เด็กชายฑาลธีน์  จุมพลพงษ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
114
เด็กหญิงฑิตฐิตา  คำรณฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
115
เด็กชายณฐกร  ขาววิเศษ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
116
เด็กชายณฐวรรษ  กษมามงคล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
117
เด็กชายณทภพ  วรางค์พิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
118
เด็กชายณพล  โรจนชีวาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
119
เด็กชายณภัทร  ขจรโกวิทย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณภัทร  เคนโพธิ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
121
เด็กหญิงณภัทร  โฆษาศิวิไลซ์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
122
เด็กชายณภัทร  ประวัติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณภัทร  โรจนชีวาคม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
124
เด็กชายณภัทร  ศรีเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
125
เด็กชายณภัทร  สรรพลชัย
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
126
เด็กชายณภัทร  สืบสาย
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
127
เด็กหญิงณัชชาฑินีย์  วงศ์เสรีวัฒนา
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
128
เด็กชายณัชพล  น้อมสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณัฏฐกมล  บุบพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
130
เด็กชายณัฏฐ์คณิน  แก้วรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูสกุลประชารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
132
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญญาสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พยัญเขตการณ์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
134
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วันดาคุณ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พระเดชพงษ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
136
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ตันพิบูลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
137
เด็กชายณัฐกฤต  อัศวพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
138
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไพรินทราภา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
คณิตประถม
139
เด็กชายณัฐกิจ  หริ่มเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณัฐชยา  วิศวกรวิศิษฎ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/9 (IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายณัฐฐาภูมิ  จันทร์เวียงชัย
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
142
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อยู่นอก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
143
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประสิทธิ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
144
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วาสุเทพรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงณัฐณิศวรา  อิทธิชวินทร์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
146
เด็กหญิงณัฐตริกาญจน์  พงษ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
147
เด็กชายณัฐธัญ  ม่วงชูอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
148
เด็กชายณัฐนนท์  ทาแฮ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
149
เด็กชายณัฐพล  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
150
เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนพีระเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
151
เด็กชายณัฐภัทร  บุญเฟรือง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
152
เด็กชายณัฐภัทร  เรืองพุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
153
เด็กชายณัฐภัทร  สาหร่ายเพชร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
154
เด็กหญิงณัฐภัสสร  วรรณเอกวีร์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
155
เด็กหญิงณัฐวดี  ตากิ่มนอก
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
156
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศิลปอนันต์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
157
เด็กหญิงณัธท์ฐภาช์  บำรุงกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
158
เด็กหญิงณิชา  สิงหาทวี
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
159
เด็กหญิงณิชา  อวบสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงณิชาภา  กิจคณะบวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงณิชารีย์  วชิรลาภไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงณิชารีย์  อาจน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงณิชาวรีย์  กอไม้กลาง
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
164
เด็กหญิงณีรนุช  วชิรลาภไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
165
เด็กหญิงดรุฉายา  จรโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
166
เด็กชายดุสิต  ศรีคำมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
167
เด็กชายตั้งมั่น  สัตยาภานุเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
168
เด็กชายถชภูมิ  ไร่สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
169
เด็กชายถวัลย์วงศ์  ผิวสา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
170
เด็กชายทวิช  ศรีโพธิ์วัง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
171
เด็กชายทวีรัช  ชัยเจตนากลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงทองนพคุณ  พัฒนชัยวงษ์คูณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
173
เด็กหญิงทัตพิชา  วีระยุทธศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
174
เด็กหญิงทินาภ์  จารุกำเนิดกนก
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
175
เด็กหญิงที่รัก  ร่มกลาง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/10 (IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายแทนคุณ  เจียนจอหอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
177
เด็กหญิงธณัฐพร  หัสวาที
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงธนกมล  จอสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
179
เด็กชายธนกร  บุญราวิกุล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
180
เด็กชายธนกฤต  ชนะรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
181
เด็กชายธนกฤต  เทพนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
182
เด็กชายธนกฤต  เนตรชาลีรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
183
เด็กชายธนดล  ปุกตะคุ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
184
เด็กชายธนดิษฐ์  เกิดมะเริง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
185
เด็กชายธนทัต  เอื้อไพโรจน์ถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
186
เด็กชายธนธรณ์  ผายเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
187
เด็กหญิงธนพร  เอื้ออภิธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
188
เด็กชายธนภัทร  เกิดดี
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
189
เด็กชายธนภัทร  ดำเกิงสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
190
เด็กชายธนภัทร  แนบฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
191
เด็กชายธนภัทร  วงศ์ธัญลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
192
เด็กหญิงธนวรรณ  สุทธรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
193
เด็กชายธนวัฒน์  สุขมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
194
เด็กชายธนวินท์  อุดมผล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
195
เด็กชายธนสรณ์  ศิริรัตนพงษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
คณิตประถม
196
เด็กหญิงธนัชชา  แก้วาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
197
เด็กชายธนัท  พรหมชื่น
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
198
เด็กชายธนิษฐ์  ยอดสีระวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
199
เด็กชายธเนศ  อินเมือง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
คณิตประถม
200
เด็กหญิงธพัชรชนม์  อู่เสือพะเนาว์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
201
เด็กหญิงธมนวรรณ  แถบเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
202
เด็กหญิงธมลวรรณ  บุรารักษาเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
203
เด็กชายธรรมรัตน์  ยาวิศิษฎ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
204
เด็กชายธฤษษร  คงวิริยะวิทยา
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
205
เด็กหญิงธวัลชญาณ์  ฐิระพงศ์ณธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
206
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อึ้งบำรุงพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
207
เด็กหญิงธัญกร  นวลจันทร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
208
เด็กหญิงธัญชนก  วันสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
209
เด็กหญิงธัญชนก  อาจศึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
210
เด็กชายธัญญ์นิธิ  อนุสนธิวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.3/10 (IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงธัญญวริณทร์  พงษ์พานิช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
212
เด็กชายธัญธร  เตียนพลกรัง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
213
เด็กหญิงธัญรดี  วงษ์พิทักษ์โรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
214
เด็กหญิงธัณย์จิรา  ธนาศิริจิรสิน
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
215
เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  พิชญโสภานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
216
เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
217
เด็กชายธิติ  สันติลินนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
218
เด็กชายธิติเวท  เชื้อสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
219
เด็กหญิงธีมาพร  ปุระโน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
220
เด็กชายธีรกานต์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
221
เด็กชายธีรดนย์  สุขาวดีกุล
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
222
เด็กหญิงธีรดา  อนันต์พุฒิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
223
เด็กหญิงธีรดา  อุดมเจตจำนง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
224
เด็กชายธีรเดช  บำรุง
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
225
เด็กชายธีร์ธวัช  ทุนทวีศีลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
226
เด็กชายธีรนันท์  อินฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
227
เด็กชายธีรัตม์  สันติิลินนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
228
เด็กหญิงนงณภัส  พิมเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
229
เด็กชายนนนน  ถาอุปชิต
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
230
เด็กชายนภันต์  เชาว์เชิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
231
เด็กหญิงนภัสวรรณ  จำลอง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
คณิตประถม
232
เด็กหญิงนภัสสร  เชิดฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
233
เด็กชายนราวิชญ์  วรรัตน์โภคา
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
234
เด็กหญิงนริศรา  ก้านพุดซา
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
235
เด็กหญิงนริศรา  คำมี
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
236
เด็กหญิงนฤมล  ช่อประทีป
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
237
เด็กหญิงนวนันท์  สันติสกุลพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
238
เด็กหญิงนวปรัชญ์  ศาสตร์สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
239
เด็กชายนวพร  เคล้าพิมาย
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
240
เด็กหญิงนวพร  จันทรวราภร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
241
เด็กหญิงนันท์นภัส  รณเกษตร
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
242
เด็กชายนันทพงศ์  ยะปะภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
243
เด็กหญิงนันนภัส  ฉ่ำตะคุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงนิชนันท์  วรรัตน์โภคา
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
245
เด็กหญิงนิชา  เลิศสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.3/9 (IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงนิชานันท์  จอมเกาะ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
247
เด็กชายนิรพัชร์  ทหารนะ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
248
เด็กหญิงนิรัชพร  นิลสลับ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
249
เด็กหญิงนิษฐกานต์  นากลาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
250
เด็กหญิงนุตประวีณ์  เลิศสุขสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
251
เด็กชายบดินทร์  มุ่งพันธุ์กลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
252
เด็กหญิงบราลี  สุชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
253
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทอุทัย
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
254
เด็กหญิงบุญชิรา  ยอดโคกสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
255
เด็กชายบุญพัฒน์  พัฒนขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
256
เด็กหญิงบุญยกร  วงค์ศรีดา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
257
เด็กชายบุณยกร  กระจ่างโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
258
เด็กหญิงบุษกร  บุญโสพิส
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
259
เด็กหญิงเบญจภัค  สกุลภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
260
เด็กหญิงเบญญาภา  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
261
เด็กหญิงปกิตตา  เกรียงเกษม
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
262
เด็กหญิงปทิตตา  กิตติเวทยานุสรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
263
เด็กหญิงปทิตตา  รัชตชัยยศ
ป.3
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิตประถม
264
เด็กหญิงปทุมพร  เสาร์ฤกษ์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
265
เด็กหญิงปนัดดา  พลศรีรังษ์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
266
เด็กชายปพนธีร์  ตุ้มไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
267
เด็กหญิงปพิชญา  อินระวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
268
เด็กหญิงปภาดา  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
269
เด็กชายปรมินทร์  เนตรบรรจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
270
เด็กชายปราชญ์ศิริ  ฐิติผกายแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
271
เด็กหญิงปราณปรียา  ดินจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
272
เด็กหญิงปริชมน  อาจริยะวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
273
เด็กหญิงปริยากร  ตั้งวิไลเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
274
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เชื่้ออินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
275
เด็กชายปฤณภณ  ปัถยาวิชญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
276
เด็กชายปวริศ  ดาวฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
277
เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทกล
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
278
เด็กหญิงปวันรัตน์  ทือเกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
279
เด็กหญิงปวีณา  งามสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
280
เด็กหญิงปัญจรัตน์  นาคเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.3/8 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงปัญญวีร์  พงษ์ดนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
282
เด็กชายปัญญากร  ประวะเสนัง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
283
เด็กหญิงปัณณทัต  โตสมภาค
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
284
เด็กชายปัณณธร  กาญจนไชยนันท์
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
285
เด็กชายปัณณพงศ์  กีรติอนันต์พร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
286
เด็กหญิงปัณณพร  การภาณุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
287
เด็กหญิงปัณณสา  พงศ์สิงหโชติิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
288
เด็กหญิงปาณัฐสา  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
289
เด็กหญิงปายาดา  พงษ์สาวดี
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
290
เด็กหญิงปารมี  วนิชพร
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
291
เด็กหญิงปารวีย์  บัวนา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
292
เด็กหญิงปาลนา  นิลไร่นา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
293
เด็กหญิงปาลิกา  สนิทโกศัย
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
294
เด็กชายปิติพล  นวพงษ์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
295
เด็กชายปิยวัฒน์  กฤษเกล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
296
เด็กชายปุญญพัฒน์  คำรณฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
297
เด็กชายปุณยวีร์  อ่อนจันทึก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
298
เด็กชายพงศกานต์  ศรอารา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
299
เด็กชายพชร  วงษ์มา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
300
เด็กชายพชรพล  พรหมพิริยะมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
301
เด็กหญิงพชรพันธ์  บุญเทียม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
คณิตประถม
302
เด็กหญิงพรชนก  มาลีวงศ์
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
303
เด็กหญิงพรชนก  ศิิริปรุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
304
เด็กชายพรพิพัฒน์  แหขุนทด
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
305
เด็กหญิงพรรณพัชร  แดขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
306
เด็กหญิงพรีมณภัส  ถือสัตย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
307
เด็กชายพลวัต  พลแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
308
เด็กหญิงพลอยชมพู  เจริญสันธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
309
เด็กหญิงพศิกา  พฤกษ์พนาเวศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
310
เด็กชายพศุตม์  จิตต์เป็นธรรม
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
311
เด็กชายพสิษฐ์  นันทคุณาธิป
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
312
เด็กชายพสุ  เพียรสุข
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
313
เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์  เกศปรีชาสวัสดิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
314
เด็กชายพัชรดนัย  รุจิฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
315
เด็กหญิงพัชรพร  เขียวพิลาบ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.4/10 (IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงพัชราภา  กลางพุดซา
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
317
เด็กหญิงพัตรพิมล  กมลกลาง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
318
เด็กชายพัสกร  สง่างาม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
คณิตประถม
319
เด็กชายพัสกร  อู่กาญจนกิตติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
320
เด็กหญิงพาขวัญ  อิ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
321
เด็กหญิงพิชชาภา  อริยสุระ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
322
เด็กหญิงพิชญ์ตะวัน  จันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
323
เด็กหญิงพิชญ์สินี  นาคเลื่อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
324
เด็กหญิงพิชญ์สินี  อินทร์ธรรม
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
325
เด็กหญิงพิชญาภา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
326
เด็กชายพิชยวัฒน์  วสุเสถียร
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
327
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เชาว์วัฒนาพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
328
เด็กชายพิธิวัฒน์  พันธุ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
329
เด็กชายพิภัช  พงษ์ธฤดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
330
เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ปอกระโทก
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
331
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บรรพสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
332
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรมณี
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
333
เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ  โชติพานัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
334
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พุ่มจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
335
เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  ฆ้องแสง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
336
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กิติรัตน์ตระการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
337
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขุปสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
338
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วชิรสุนทรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
339
เด็กหญิงพิมพ์วิภาอร  มนัสวิยางกูร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
คณิตประถม
340
เด็กหญิงพิมมาดา  นาคพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
341
เด็กหญิงพิยะฎา  นักฟ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
342
เด็กชายพิสิษฐ์  การสูงเนิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
343
เด็กชายพิสิษฐ์  เตชะพรอนันต์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
344
เด็กหญิงพีรชญา  ลิ้มมหาคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
345
เด็กชายพีรวัส  คันธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
346
เด็กหญิงพีระดา  เทอดโยธิน
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
347
เด็กหญิงแพรวา  มัจฉาชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
348
เด็กชายภครพล  เจือจันทึก
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
349
เด็กหญิงภรณ์สุชาดา  อภิพลภคสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
350
เด็กชายภรัณยู  อ่อนน้อม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.3/11 (IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงภวิชญา  ฟุ้งเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
352
เด็กหญิงภัคจิรา  สอนสมนึก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
353
เด็กชายภัคพล  สุวรรณชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
354
เด็กชายภัควัฒน์  พันธุ์ตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
355
เด็กหญิงภัณฑิรา  นิลโท
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
356
เด็กหญิงภัทร์นภา  เขตกลาง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
357
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เรืองสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
358
เด็กชายภัทรพล  บุญเครือบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
359
เด็กหญิงภัทรวดี  วิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
360
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นวลพลกรัง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
361
เด็กหญิงภัธรากรณ์  สมิตินทุ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
362
เด็กชายภาคภูมิ  เกื้อศิริกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
363
เด็กหญิงภาณุช  คุ้นเคย
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
364
เด็กชายภานุวัฒน์  มาถาวร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
365
เด็กชายภาวัต  พรวนพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
366
เด็กหญิงภิญญาปภัสสร  จันทะโฮม
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
367
เด็กหญิงภีราดา  โฆษวิทิตกุล
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
368
เด็กชายภูมิพัฒน์  กิติรัตน์ตระการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
369
เด็กชายภูมิพิรัชย  พันพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
370
เด็กชายภูริ  วริศรางกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
371
เด็กชายภูริณัฐนันท์  มีธรรม
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
372
เด็กชายภูรินท์  บัณฑิตยุทธพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
373
เด็กหญิงภูรีรักข์  ร่วมกระโทก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
374
เด็กชายภูวรัตน์  นาคจันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
375
เด็กชายภูวรินทร์  นาคจันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
376
เด็กชายภูวิศ  ญาตินิยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
377
เด็กชายมนัส  พันมะณีย์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
378
เด็กชายมัญญิกากรณ์  ปลื้มมะลัง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
379
เด็กหญิงมาริษา  ปานทะเล
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
380
เด็กชายมาสุข  ดีพลงาม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
381
เด็กหญิงมีน  โชติณภาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
382
เด็กหญิงเมธปิยา  วรรณโก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
383
เด็กหญิงยลดา  ลิ้มสีมารัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
384
เด็กชายยศวิชญ์  งอนสำโรง
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
385
เด็กหญิงยศสินี  พรหมทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/1 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงโยษิตา  ลอยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
387
เด็กชายรชต  เพ็งแข
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
388
เด็กหญิงรดา  กิตติมั่นคง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
389
เด็กชายรตภูมิ  สันตธีระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
390
เด็กหญิงรภาปภัช  สิริสุธามาศ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
391
เด็กหญิงรมย์รวินท์  ขุนเพชรวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
392
เด็กหญิงรมิตา  สถิตพรบรรพต
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
393
เด็กหญิงรวิพร  นุกูล
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
394
เด็กชายรังสิมันต์  โสมสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
395
เด็กชายรัชตะ  ปร๋อกระโทก
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
396
เด็กชายรัชตะ  ภูมิโคกรักษ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
397
เด็กชายรัชเศรษฐ์  จันทราภิรมย์กุล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
398
เด็กชายรัฐรพี  หล่อลีฬหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
399
เด็กหญิงรัตนาวลี  ฉลาด
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
400
เด็กหญิงรินรดา  หลั่งทองหลาง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
401
เด็กหญิงริสา  อัจฉริยไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
402
เด็กหญิงรุจิรดา  ล้อมในเมือง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
403
เด็กหญิงฤดีนาฎ  ศิริเจริญ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
404
เด็กชายฤทธิศักด์  แจ้งสุข
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
405
เด็กชายวงศธร  พรหมมีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
406
เด็กชายวงษ์ปณิธาน  แชจอหอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
407
เด็กชายวชิรวิทย์  สังขกุลมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
408
เด็กชายวชิรวิทย์  สุดกลาง
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
409
เด็กหญิงวณิชชา  พิทักษ์วาณิชย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
410
เด็กหญิงวรดา  ธีรเมธาทิพรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
411
เด็กหญิงวรนิษฐา  อ้อมกิ่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
412
เด็กชายวรมันต์  อภิรัตนพล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
413
เด็กหญิงวรวลัญช์  กิตติศิริประพันธ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
414
เด็กหญิงวรัญญา  ชาญณรงค์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
415
เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์วรัญญูกุล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
416
เด็กชายวรัญญู  ชาญณรงค์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
417
เด็กหญิงวราลี  ประธานราษฎร์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
418
เด็กชายวราวิชญ์  พิณเจริญพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
419
เด็กชายวริทร  กูบค้างพลู
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
420
เด็กหญิงวรินทร  ศรีมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/2 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายวสิษฐ์พงศ์  สุภาพการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
422
เด็กชายวัชรมัย  จันทวาลย์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
423
เด็กหญิงวัชรวรรณ  ฐานะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
424
เด็กชายวัชรวิศว์  ช่างกลึง
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
425
เด็กหญิงวัชราภรณ์  คำสาริรักษ์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
426
เด็กหญิงวาราดา  จงจิระวงศา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
427
เด็กหญิงวิจิตรตรี  ขึ้นโพธิื
ป.6
โรงเรียนบ้านจอหอ
คณิตประถม
428
เด็กหญิงวิจิตรา  สว่างพลกรัง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
429
เด็กหญิงวิจิตรา  สิงหวรางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
430
เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วหานาม
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
431
เด็กชายวิทวัส  ทองกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
432
เด็กหญิงวิรัลยุพา  เลิศวุฒิชัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
433
เด็กหญิงวิลาสินี  แสนสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
434
เด็กหญิงวิสุดา  สายพวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
435
เด็กชายวิสุรัส  ลิขิตพัฒนะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
436
เด็กชายวีรภัทร  ไชยสุข
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
437
เด็กหญิงวีรยาพรรัตน์  บุญทน
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
438
เด็กชายวุฒิพงศ์  เทพนอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
439
เด็กชายไวกูณฐ์  พันธุ์ตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
440
เด็กชายศจิษฐา  ศีลธรรมดี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
441
เด็กหญิงศตพร  ทวีศีลป์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
442
เด็กหญิงศรีวิมล  ศรีนาวงษ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
443
เด็กหญิงศลิษา  พรมกัน
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
444
เด็กหญิงศวรรยา  ธงภักดี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
445
เด็กหญิงศศิมาพร  ไม้เท้าทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
446
เด็กหญิงศสิกร  สองเมือง
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
447
เด็กชายศักย์ภูมิ  นิธิอนันตพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
448
เด็กชายศิรสิทธิ์  กันทศักดิ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
449
เด็กหญิงศิระประภา  หวังบุญ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
450
เด็กหญิงศิริกำภู  จุดจันทึก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
451
เด็กหญิงศิริจันทรา  หมั่นถิ่น
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
452
เด็กหญิงศิรินภา  ประเสริฐวสุ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
453
เด็กชายศิริพล  สุขยิ่ง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
454
เด็กชายศิวกร  พางาม
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
455
เด็กชายศิวกร  เมธปรีชากุล
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/3 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายศิวกร  หาปัญนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
457
เด็กชายศุภณัฐ  เสนีย์มโนมัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
458
เด็กชายศุภนัฏฐ์  วัฒนสุนทรสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
459
เด็กชายศุภวิชญ์  เข็มมะลัง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
460
เด็กชายศุภวิชญ์  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
461
เด็กชายศุภวิชญ์  อุปคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
462
เด็กหญิงศุภากร  ตันอมรศุภวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
463
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรมตะพาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
464
เด็กชายเศรษฐกิจ  เอื้อวรากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
465
เด็กหญิงสกุลทิพย์  พวงศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
466
เด็กชายสถาปนา  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
467
เด็กชายสรยุทธ  คมกลาง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
คณิตประถม
468
เด็กชายสรวิชญ์  สุ่มมาตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
469
เด็กหญิงสโรชา  พัฒนากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
470
เด็กชายสหรัถ  เดชสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
471
เด็กหญิงสาธิรัตน์  เดชะคำภู
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
472
เด็กชายสิทธินนท์  วงศ์สุทธิรัตน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
473
เด็กหญิงสินินันท์  วิริยะกุลนันท์
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
474
เด็กชายสิปปวิชญ์  ชะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
475
เด็กหญิงสิปาง  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
476
เด็กหญิงสิยาพัฐ  ยิ่งผลพิบูลพร
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
477
เด็กชายสิรภัทร  ลีฬหานิภัณฑ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
478
เด็กชายสิรวิชญ์  สีห์ชัยพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
479
เด็กหญิงสิริขวัญ  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
480
เด็กชายสิริชัย  นาเหลา
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
481
เด็กชายสืบตระกูล  เกื้อกาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
482
เด็กหญิงสุชานาถ  โคกเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
483
เด็กชายสุทิวัส  สนิทพิชิตการ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
484
เด็กหญิงสุธาสินี  สอดศรี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
485
เด็กหญิงสุธิมา  ศิริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
486
เด็กหญิงสุพัตรา  ธีรปัญญากุล
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
487
เด็กชายสุภรรณธิพงษ์  แจ่มศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
488
เด็กหญิงสุภาวิตา  นภากาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
489
เด็กหญิงสุรพัชร  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
490
เด็กชายสุวิจักขณ์  เกตุแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/4 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายสุวิจักขณ์  เต็งศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
492
เด็กหญิงโสภิษณภา  เดชพลกรัง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
493
เด็กชายอชิตะ  ทำเลนา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
494
เด็กหญิงอชิรญา  สมุทระเปารยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
495
เด็กชายอณันดา  ถือพุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
496
เด็กชายอดุลชัย  ประพันธ์พงษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
497
เด็กหญิงอติมา  จันทร์ทวีทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
498
เด็กชายอธิศ  สมุทระเปารยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
499
เด็กชายอนวัช  ด่านกระโทก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
500
เด็กชายอนันต์ยศ  พูนจันอัด
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
501
เด็กหญิงอภิชญา  จตุรวงค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
502
เด็กชายอภิรักษ์  เจียนจอหอ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
503
เด็กหญิงอรญาดา  จรัณยานนท์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
504
เด็กหญิงอรณภัทร  สุดเวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
505
เด็กหญิงอรรจนียา  ทองสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
506
เด็กหญิงอรรยา  อังศุพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
507
เด็กหญิงอรัชฌา  วงศ์ดนตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
508
เด็กชายอรัญ  เลี้ยงอักษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
509
เด็กหญิงอสมาภรณ์  น้อมเมืองปัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
510
เด็กชายอัครวินท์  คงทอง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
511
เด็กหญิงอัฐภิญญา  พิทยาทิวัฒน์กูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
512
เด็กชายอัษฎาวุธ  บุญแย้ม
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
513
เด็กชายอาณกร  หัสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
514
เด็กหญิงอานันตญา  สุวรรณมงคล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
515
เด็กหญิงอาภารัตน์  รัตนาวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
516
เด็กหญิงอารียา  จัตุรัสตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
517
เด็กหญิงอารียา  ภู่ดนตรี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
518
เด็กชายอำพัน  เพชรนิลจินดา
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
519
เด็กชายอิทธิเชษฐ์  โตสนั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
520
เด็กชายอินทรทัต  ทรัพย์บุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
521
เด็กหญิงอิสเบล  ตั้งอดุลย์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
522
เด็กชายเอื้ออังกูร  น้อมเมืองปัก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
523
เด็กชายไอย  ตั้งสถิตชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
524
เด็กหญิงไอลิสา  ปรีกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
525
เด็กชายิอธิเมศร์  อมรวริยาภัสร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/5 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายกฤษณ์  กัญจนาทิพย์
ม.1
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงกัญญพัชร  ฉัตรพัฒนศิริ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายกิตติธรรม  ลี้สุรพลานนท์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายไกรวิชญ์  วินิจชีวิต
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงชนัญญา  โล่ก้านกุล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ประดิษฐ์วงศ์สิน
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายณทัต  สมผดุง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายธนิน  บุญพาวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงชัญญา  ไชยรุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงนภัสสร  เจริญชัย
ม.2
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
536
นางสาวนวรัตน์  เนื้อนวลสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงนัยน์ปพร  ชวมณีนันท์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายปณธร  เจียรณัย
ม.2
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายปิติพัฒน์  ปริญญากุลเสฏฐ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  กิติรัตน์ตระการ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรหมเมืองขวา
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
542
นางสาวพิมพาวรรณ  หมั้นทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายภาณุ  จิระศิริ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงภานินนุช  ฉัตรพัฒนศิริ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
545
นางสาวภาวิดา  ช่างแก้ว
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงรวิปรียา  รักสกุลพิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงวริศรา  นุชกลาง
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
548
นางสาวศิริสุดา  ทรัพย์บริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงสรัญญ์ภัทร์  ลิมปิจำนงค์
ม.2
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงสิรภัทร  จารุกำเนิดกนก
ม.1
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงสุปรียา  ศิริภาพรรณ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงอิน  ตั้งสถิตชัย
ม.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.4/9 (IEC) ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
553
เด็กหญิงกชกร  สุรอมรกุล
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
554
เด็กชายกณิศ  ธูปแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงกนกกร  ทรงสรี
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงกนกกร  ไทยมะณี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงกนกนิภา  ชาญสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงกนกพร  ซื่อสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงกนกพร  เพ็งเชื้อ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
560
เด็กชายกนกภัทร  วิงไธสง
ป.3
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงกนกรดา  รัตนสุภา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงกนกอร  แก้วนิยม
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงกนกอร  วรชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงกนกอร  วรรณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงกมนนัทร์  กลักโพธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ชาจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
567
เด็กชายกมลวัฒน์  รัตนวิชัย
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงกรวินท์  กาญจนประพิณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
569
เด็กชายกฤต  เย็นเหลือ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
570
เด็กชายกฤตกร  ศรีรางกูล
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
571
เด็กชายกฤตกัญจน์  อันชื่น
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
572
เด็กชายกฤตพจน์  นวลพุดซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงกฤตพร  หอมกำปัง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
574
เด็กชายกฤตพล  ดีพลกรัง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
วิทย์ประถม
575
เด็กชายกฤตเมธ  ริยะจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
576
เด็กชายกฤตรัฐ  ทิพย์สุนทรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
577
เด็กชายกฤติน  สมานมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงกฤติยาศิณี  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงกฤษฎ์ธฤตา  สิงห์คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
580
เด็กชายกฤษฎา  ปะระทัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
581
เด็กชายกฤษฎ์  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
582
เด็กชายกฤษดา  บูรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงกวินทิพย์  ศาสนนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงกวิสรา  สุทธพจนารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
585
เด็กชายกวีวิศณ์  ภาณุพินทุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
586
เด็กชายกษิดิศ  ไชยรัตน์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
587
เด็กชายกษิดิศ  เรืองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.4/11 (IEC) ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
588
เด็กชายก้องกิดากร  ขอผลกลาง
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
589
เด็กชายก่อลาภ  เนตรนางรอง
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงกัญจนพร  นาคณรงค์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงกัญญ์วรา  นวนันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงรัตน์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงกัญญาพร  กิจสมัคร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยนงค์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงกัญญาภัค  โวดีด
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีธรรมพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เณรเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
598
เด็กชายกันต์ชัย  ตรียาวณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
599
เด็กชายกันตพงศ์  ขีดกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงกัลยารัตน์  เทียมกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
601
เด็กชายกาญจน์ชนัตถ์  กิรณะวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกมะยุรา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตรัสวิมาน
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
604
เด็กชายกานต์ธีรา  อมรวงศ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงกานต์พิชชา  มีจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงกานต์สิรี  ประสพศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
607
เด็กชายกิตติชัช  หงส์ชู
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
608
เด็กชายกิตติภณ  โชตินอก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
609
เด็กชายกิตติภพ  เพ็งหมื่นไวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
610
เด็กชายกิตติภูมิ  รักด่านกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงกิตติมา  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
612
เด็กชายกิตติศักดิ์  นิมกระโทก
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงกิตย่าติกรณ์  ยกบัตร
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
614
เด็กชายกิติศักดิ์  แก้วพิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงกิรณา  ดารา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงกุลณัฐ  พรหมสา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงกุลณิศ  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงกุลธิดา  ธีรการุณย์วงศ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
619
เด็กชายเกรียงศักดิ์  โค้วเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงเกสรา  ดาสันทัด
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงเกสรา  โมรานอก
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
622
เด็กชายโกวิท  ภูอ่าง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/9 ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
623
เด็กหญิงขนิษฐา  อธิราชเทวินทร์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
624
เด็กชายคณาธิป  พลัดเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
625
เด็กชายคณินณัฐ  ชาญชนะโยธิน
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
626
เด็กชายคีตดานต์  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
627
เด็กชายคุณากร  กลายกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
628
เด็กชายคุณานนท์  รัตน์สูงเนิน
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงจตุพร  ชูนอก
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
630
เด็กชายจตุรพร  ใจชอบงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
631
เด็กชายจักรกฤษณ์  กองโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
632
เด็กชายจักรพงศ์  คำพิลา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
633
เด็กชายจักรี  การะหัตถ์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงจันทกานต์  เพชรสุข
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงจันทราวีร์  จีนมะเริง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
636
เด็กชายจารุเดช  โมมขุนทด
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
637
เด็กชายจารุวัฒน์  อนุสนธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงจิณณพัต  รัตนเรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  เที่ยงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงจิณห์วรา  นนทชัย
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงจิณัฐดา  อักษรสุทธิกุล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงจิดาภา  ทิวาวรชัย
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงจิดาภา  หงษ์กลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงจิดาภา  อ่างรีย์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงจินดารัตน์  เลิศคุณลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
646
เด็กชายจินตวัฒน์  สีห์ชัยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงจิรกานต์  รักสกุลพิวัฒน์
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงจิรกานต์  อาศัยทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
649
เด็กชายจิรพงศ์  มัจฉา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
650
เด็กชายจิรพัฒน์  สาโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงจิรภัทร์  แซ่โง้ว
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงจิรภิญญา  ยืนยั่ง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงจิรวรรณ  อ๊อดจังหรีด
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
654
เด็กชายจิรวัฒน์  หุ่นกระจก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงจิรัชญา  ทองดีนอก
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงจิรัชยา  สุทธพจนารักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงจิรัศยา  โรจน์วิริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/1 ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
658
เด็กหญิงจิราถา  แซ่ตัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงจิรามณี  นิมิตร
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงจีรญา  ดวงใจ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงจีรนันท์  พรมสุข
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงจีรพร  ต่วนจะโปะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงจุฑานุช  อินทร์อร่ามวงษ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนพงษ์วณิช
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
665
เด็กชายจุฑาวัฒน์  ชัดดอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
666
เด็กชายเจตนิพัทธ์  เเร่กาสินธุ์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
667
เด็กชายเจษฏา  ธิเเจ้
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงฉัฐกนก  ผดุงศีลป์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงฉัตรชนก  หันกระสัน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
670
เด็กชายฉัตรชัย  ฤทธิ์ไชย
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงฉัตรธิดา  เสริมรัมย์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
672
เด็กชายฉัตรพัฒน์  พัฒนพีระเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงฉัตรวิไล  ช่องงาม
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
674
เด็กชายเฉลิมไท  สิมเข้าจ้ำ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงชญาดา  ศรีแสง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงชญาน์นันท์  เบี้ยกระโทก
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงชญามาศ  ดีปู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงชญาวรัญช์  ก้อนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
679
เด็กชายชนธัต  สุขศรีนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงชนมน  ช่วงสำโรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
681
เด็กชายชนะพล  แสงอุทัย
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงชนากานต์  นามประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงชนาธินาถ  เรืองวิทยานนท์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงชนาภา  ฤทธิขันธ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงชนิญชิตา  กะการดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงชนิญา  ชาวนา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงชนินตา  การสมลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงชนินาถ  ดีกลาง
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงชนินาถ  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงชนิศรา  นงค์นาคพะเนา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
691
เด็กชายชยณัฐ  คงบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
692
เด็กชายชยานันท์  เทพวิชิต
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/2 ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
693
เด็กหญิงชยาภา  เล็กสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงชรินรัตน์  คร่ำกระโทก
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงชลธิชา  จึงเจริญ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงชลธิชา  ประสิทธิ์สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงชลนิศา  สมพินิจ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
698
เด็กชายชลภัทร  พันธุขันธ์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงชลลดา  ขุนโยธี
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงชลลดา  ดูงสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พิมพ์พิสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
702
เด็กชายชวิน  รัตนไตรวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงช่อชมพู  กานต์เดชะศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
704
เด็กชายชัชชยุต  บัวสระ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
705
เด็กชายชัชนันท์  โพธิ์อ่อนตา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
706
เด็กชายชัชพงศ์  วงศ์ภูดร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
707
เด็กชายชัชพิมุข  ลือขจร
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงชัญญานิช  บุญเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงชัญญานุช  วงษ์อามาตย์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงชัญญาภัค  จันทร์ธีระวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
711
เด็กชายชัยเจริญพล  สินสมุทร์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
712
เด็กชายชัยชนะ  ศรีตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
713
เด็กชายชัยวัฒน์  พงษ์จิรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
714
เด็กชายชาญณรงค์  วังราช
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
715
เด็กชายชายชิตะ  อ่อนศรีประไพ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงชาลิสา  ชมชื่น
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงชิดชนก  ช่างเกวียน
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
718
เด็กชายชินกฤต  ศรสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
719
เด็กชายชินวัฒน์  แสนสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
720
เด็กชายชิษณุพงศ์  แสงดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชมกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แต่งแก้ว
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ท้าวนิล
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงชุติมา  ฤทธิ์จอหอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
725
เด็กชายเชาวภัทร  อาศัยสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
726
เด็กชายเชาวรินทร์  ขันติโกมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
727
เด็กชายโชติ  ชัยศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/3 ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
728
เด็กชายโชติพงศ์  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
729
เด็กชายญาณพัฒน์  โคตรสาขา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
730
เด็กชายญาณวรุตม์  ไข่แก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงญาณิกา  พุทธา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงญาณิศา  โภชน์เกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงญาณิศา  หลวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงญาตารี  โกสินทร์รักษา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงญาตาวี  ช่ำชอง
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงญานิศา  โพธิวังตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงฐาณิชา  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงฐานิกา  ยมาภัย หาลทิช
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงฐิตาณัฐฐา  เเดงสกุล
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงฐิตาพร  คงสัตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงฐิตาพร  จันทร์ทวีทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ปิติโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงฐิตาภา  ไขชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงฐิติชญา  จริงโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
745
เด็กชายฐิติบูรณ์  ศรีมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงฐิติภรณ์  นาศรี
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงฐิติรัตน์  มุกดาสนิท
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงฑิตยาพร  จินตวร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงฑิษาภัชร  สันตกิจ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงฑุลิกา  ชื่นชมศาสตร์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงณ ตวัน  พิมพ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
752
เด็กชายณฐพงศ์  วินัยชาติศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงณภฏ์มณฑน์  ศิริทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
754
เด็กชายณภัทร  บุญมา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
755
เด็กชายณภัทร  พลมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
756
เด็กชายณภัทร  วุฒิวรจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
757
เด็กชายณภัทร  สีสมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงณภัทรพร  ชุติพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงณภัทร์  โป่ยขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงณวรา  นามโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงณัชชา  สังเกตุ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
762
เด็กชายณัชนันท์  ดอกไม้กุล
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/4 ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
763
เด็กชายณัชภัค  จิรปัญจวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงณัฏฐกมล  แก่งทองหลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สุวรรณดี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่โค้ว
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
767
เด็กชายณัฏฐณิชา  ยะสุทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ทวีศรีบ่อคำเกิด
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
769
เด็กชายณัฏฐนันท์  บุนนท์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
770
เด็กชายณัฏฐ์นันท์  ทศตา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงณัฏฐพล  กฐิบุตรทวีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
772
เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  ส้มจะบก
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
773
เด็กชายณัฐกฤต  สุ่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงณัฐกานต์  อินตรา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงณัฐการต์  เหมือนสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงณัฐ์จิตรกมล  แจ่มจันทร์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
777
เด็กชายณัฐชนน  พรมวันดี
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงณัฐชยา  สีบูพิมพา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงณัฐณิชา  พึ่งสำโรง
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงณัฐณิชา  เริงสนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
781
เด็กชายณัฐธนกร  ทองสีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงณัฐธิชา  แอ่งกลาง
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองหมื่นไวย
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงณัฐนรี  ชัยศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงณัฐนรี  บัญชาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
786
เด็กชายณัฐนันท์  แย้มกลีบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
787
เด็กชายณัฐนันท์  อาจดี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
788
เด็กชายณัฐนัย  สีจุ้ย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงณัฐพร  สว่างภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงณัฐพิมล  ปัญญาประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
791
เด็กชายณัฐภัทร  กระแสโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
792
เด็กชายณัฐภัทร  ชวนานุกูล
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
793
เด็กชายณัฐภัทร  อุ่นพิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงณัฐมณี  วิปัสสโนภาส
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงณัฐรตี  อินทรผกาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงณัฐวดี  อินทรผกาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงณัฐวศา  สุวรรณสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/5 ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
798
เด็กชายณัฐวัฒน์  พลาทิพย์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
799
เด็กชายณัฐวัฒน์  อุบลโพธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
800
เด็กชายณัฐวัตร  พงษ์เสถียรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
801
เด็กชายณัฐวินทร์  แย้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงณัฐสิณี  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
803
เด็กชายณัทโชค  อินทรกำแหง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงณิชนาฏ  ลาดหนองขุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชำนาญกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงณิชาภัทร  วัชระวงศ์บดี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงณิชาภา  เครือวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงณิชารีย์  รักษาสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงณิศราภรณ์  จองทองหลาง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงดนิตา  อินทรมณี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงดรัญชนก  พันธ์สุมา
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
812
เด็กชายดลธีร์  บำรุงไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงดลฤดี  เชี่ยวนาวิน
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงดวงกมล  เดียดขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงดวงฤทัย  แดงอิทธิภัค
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงดากานดา  สุทธิสา
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงตติยา  จารีย์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงตรีรัตน์  นุพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
819
เด็กชายตฤณ  รินไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงตวิษา  ไซมะเริง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
821
เด็กชายเตชสิทธิ์  ถาดครบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
822
เด็กชายเตชิต  ปัญญาประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
823
เด็กชายเตวิช  พีรยากร
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงถิรดา  สุนาถวนิชย์กุล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
825
เด็กชายทรรศนน  จักวาลมณฑล
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงทรรศน์ศธร  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงทศพร  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงทอแสง  ทักษิณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงทักษพร  พวงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงทัชพิชชา  จิตลดาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
831
เด็กชายทัตภูมิ  ทิพย์เดโช
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
832
เด็กชายทินภัทร  บุตรเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/6 ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
833
เด็กชายทีปกร  สิทธิพรรณโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
834
เด็กชายเทพทัต  ฉิมพาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
835
เด็กชายแทนคุณ  ดานขุนทด
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
836
เด็กชายธนกร  จันทรุมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
837
เด็กชายธนกร  มากจันอัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
838
เด็กชายธนกฤต  ดามพ์สุกรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
839
เด็กชายธนกฤต  ปุกตะคุ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
840
เด็กชายธนกฤต  รักพงษ์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
841
เด็กชายธนกฤต  ลิมป์พิทักษ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
842
เด็กชายธนชาติ  ประภาสะโนบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
843
เด็กชายธนธรณ์  ทีฆรัตนมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
844
เด็กชายธนบดินทร์  ปิ่นวนิชย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
845
เด็กชายธนพงษ์  แคสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงธนพร  วันทอง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงธนพร  วีระคำ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงธนพร  อริยสุระ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
849
เด็กชายธนพัฒน์  ธีรวาณิชชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงธนภรณ์  ดวงสุดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีอัครวิทยา
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
852
เด็กชายธนภัทร  นาชีวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงธนวพรรณ  ศุภมิตรพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงธนวรรณ  สังฆะมงคล
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
855
เด็กชายธนวัฒน์  บุญมีมีไชย
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
856
เด็กชายธนวัฒน์  มาเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
857
เด็กชายธนวัฒน์  สิทธิพรรณโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
858
เด็กชายธนวัตน์  ธนะพีระพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงธนัชชา  เกิดสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงธนัชญา  หมั่นกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงธนัชพร  กล้ากลาง
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงธนัญชนก  ทีฆรัตนมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงธนัญญา  พิพัฒน์พงษ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
864
เด็กชายธนัท  พัฒนจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
865
เด็กชายธนัท  หิรัญชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงธนาภรณ์  สุดหอม
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
867
เด็กชายธนิษฐ์  ชูประทีป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/8 ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
868
เด็กหญิงธรวรรณ  วรรณูปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
869
เด็กชายธราดล  ทวีสุข
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงธริตา  โศภิษกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญวัฒนานุสรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
872
เด็กชายธัชพล  เชาว์วัฒนาพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงธัญชนก  กิ่งปรุ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงธัญชนก  อิ่มใจ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงธัญญธร  เรียงแหลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงธัญธร  กลมกลาง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงธัญวรัตน์  วรรณโชติ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงธัณชนก  เจนจิตขจร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงธันยภรณ์  ใบดั้งกลาง
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงธารณ์มัทนี  ถิระธนบุตรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงธิดานันท์  ป่วงกระโทก
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
883
เด็กชายธีธัต  แสงอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงธีมา  รัตนศิริมณีเวทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
885
เด็กชายธีรพงษ์  ดีจันทึก
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
886
เด็กชายธีรพัฒน์  จันทร์สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
วิทย์ประถม
887
เด็กชายธีรภัทร  พลวัน
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
888
เด็กชายธีรภัทร  พึ่งภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
889
เด็กชายธีระพัฒน์  พงษ์ภักดีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
890
เด็กชายธีรัช  สงค์ทะเล
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงธีราพร  ปราบงูเหลือม
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงธีวรา  อุพลเถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
893
เด็กชายธุวานนท์  พิมล
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
894
เด็กชายนคฉัตร  ดำเหน็ดพันธ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
895
เด็กชาย้่นครินทร์  อัตริ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
896
เด็กชายนที  แสงอาทิตย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงนพเก้า  มาศวรรณา
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
898
เด็กชายนพณัฐ  ภูชมศรี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
899
เด็กชายนพรุจ  สอนใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
900
เด็กชายนพวิชญ์  เวียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
901
เด็กชายนพวิทย์  โฮ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงนภัทร  ตั้งเจริญ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/15 ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
903
เด็กหญิงนภัสกร  ตามเมืองปัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงนภัสกร  ไทยกุล
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงนภัสนันท์  สินปรุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
906
เด็กชายนรธิศ  อุณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
907
เด็กชายนรากร  วรรณโพธิ์กลาง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
908
เด็กชายนราวิชญ์  กาญจนะเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงนริศรา  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
910
เด็กชายนรุตน์  ประสงค์สุธน
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงนลพรรณ  เจริญเดช
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
912
เด็กชายนวกร  ยศสุนทร
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงนวพรรษ  จรภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
914
เด็กชายนวพล  แตมสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงนวลวรรณ  แจนพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงนัชชา  แพนศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงนัฐสินี  เรืองทิพนันทน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
918
เด็กชายนัทฐ์เศรษฐ์  นำสว่างรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงนัทธมน  นาคเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงนัทธมน  ภัทรดลย์พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงนัทธมน  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงนันท์ณภัสร์  วิชัยเมือง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงนันท์นภัส  จรัสศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงนันท์นภัส  ประสพศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงนันท์นภัส  วาสสามัคคี
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริเจริญ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงนันท์นลิน  พลันสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงนันทนัช  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
929
เด็กชายนันทพงศ์  โรจน์สันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงนันท์ภัส  จันทร์พริ้ม
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงนันท์ลภัส  ชัยดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงนัยน์ปพร  แคมงคลสุข
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงนิชรา  บุญฮวด
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงนิชาภา  สุวรรณชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
935
เด็กชายนิติธร  เปรุนาวิน
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
936
เด็กชายนิติธรรม  นารถน้ำพอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
937
เด็กชายนิติภูมิ  ขวัญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.3/1 ชั้น 3 อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
938
เด็กชายนิติรุจน์  จิรอิสราวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
939
เด็กชายนิติวัชร์  จิรอิสราวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงนิรัชชา  บำรุงเกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงนิศมา  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงนิศากรณ์  บุญเนียมสิริล
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
943
เด็กชายบริวัฒน์  แท่งทองหลาง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
944
เด็กชายบัญญพนต์  ยุทธมณี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงบัณฑิตา  ภาระวงค์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงบุญญดา  ราบุรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงบุญทิตา  พันธุ์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงบุญนภา  กลอนโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงบุญยาพร  โสพล
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงบุญวิสาข์  ยังรักษา
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงบุผาภูมิ  บุญตัว
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงบุศราภรณ์  ดีจอหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงบุษบามินตรา  วงศ์ภูดร
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงบุษราภรณ์  เพิ่มพูน
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงเบญจศิริ  เตียนพลกรัง
ป.3
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงเบญญารัตน์  เจสสิก้า ทองพิมาย
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
957
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  รัชชุศิริ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
958
เด็กชายปกรณ์  โยงทองหลาง
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
959
เด็กชายปฏิพัทธ์  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
960
เด็กชายปฏิภาณ  ปอกกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
961
เด็กชายปฏิภาณ  ราชกิจกำธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงปฏิมาพร  ถันอุปถัมภ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงปณิตา  คุณโคตร
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงปณิตา  ซังจอหอ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงปพิชญา  ภิญโญ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงปพิชญาภา  พลดงนอก
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
967
เด็กชายปภังกร  ใหญ่สูงเนิน
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงปภาภัสสร์  สันทนวิวิตต์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงปภาวี  จิรปัญจวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
970
เด็กชายปรปัณณ์  ไตรภพกลาง
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
971
เด็กชายปรเมษฐ์  กุ้งสำโรง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงประภัสชา  กิ่งพุดซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.3/2 ชั้น 3 อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
973
เด็กชายปราชญา  ฉันงูเหลือม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
974
เด็กชายปริญญาทรัพย์  หมั่นถิ่น
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงปรินทร  ภักดีณรงค์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
976
เด็กชายปริพรรษ์  จันทร์คุณาภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงปวริศา  ชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงปวริศา  พันผง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงปวริศา  ภัณฑะประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงปวันรัตน์  ทับนนท์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
981
เด็กชายปัญญวัตร  ชวนนอก
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงปัญญวีร์  พื้นชมภู
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงปัญญาพร  คุณอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงปัญฑารีย์  จัตุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
985
เด็กชายปัญณวัฒน์  จิตต์เจริญธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงปัณชญา  ชัยธนะกาญจน์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ลี้วัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงปัณฑิตา  วงษ์สามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
989
เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีหาตา
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
990
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชัยมีแรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงปัณทิตา  โตมรศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงปัทมพร  โนนพลกรัง
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงปาณิสรา  อบโตนด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงปานชนก  ศรีมหาพรหม
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
995
เด็กชายปาลทัต  ประนะมัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
996
เด็กชายปิฎก  เจริญผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงปิติภัทร  เป็นตามวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงปิ่นชนก  ปิ่นเกล้า
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงปิยะภรณ์  ทองสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงปิยะมาภรณ์  เฉียงพิมาย
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายปีติพันธ์  อิทธิวิศวกุล
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายปุญญวัจน์  พงษ์ดนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายปุญญาพัฒน์  อินตางาม
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายปุณณภพ  ทับแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงปุณยวีร์  ทัตติยานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายปุณยวีร์  บำรุงเกาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายเป็นเอก  มีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.3/3 ชั้น 3 อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1008
เด็กชายเป็นเอก  ศิลปสาย
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์พริ้ม
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงเปรมฤดี  เปิดกระโทก
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงเปรมิกา  การบรรจง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายพงศกร  ศิริพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงพงศ์ภรณ์  อึ้งวนารัชต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายพชร  จันทร์งูเหลือม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงพชรพรรณ  เนินขุนทด
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงพนัชกร  บุญประกอบ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงพนาวีร์  เสียงชอบ
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงพรชนก  ถิ่นหนองแวง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงพรชนัน  จ่าชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงพรทิพา  เครือวัลย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงพรธิดา  ตฤณวุฒิพงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงพรพัชร  เจริญวงค์เพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงพรภินันท์  ภูริวัฒน์พงศธร
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงพรรณพัชร  ลิมป์ปัทมปาณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงพรศิริ  สุขศิริ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงพรหมพุทธ  อุตตมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายพรหมศิริ  ศรีวีระมงคล
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายพฤกษ  ธรรมาภิมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงพลอยชมพู  วงศ์กีรติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายพสิษฐ์  ธีระวัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงพัชรรดาพร  ฤทธิ์เนติธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงพัชราภรณ์  กุณพรม
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายพัฒนพงษ์  พงษ์เสถียรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายพัทธดนย์  พิมพ์โคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติรัตน์ตระการ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงพัทธนันท์  คูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายพัทธนันท์  ปราณีรัชต์เลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงพัทธวรรณ  มณีภาค
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงพัทธีรา  ธัญญเฉลิม
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายพันธวัธน์  สัตรัตนเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายพัศพงศ์  พิชญะกุลเกียรติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงพัสวี  จันทาสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.3/4 ชั้น 3 อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1043
เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีนอเนตร
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชาติวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงพิชญาภัค  มีกุดเวียน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงพิชญาภา  เมธีกสิพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงพิชัญญา  หาหอม
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงพิชาวีร์  เลิศสิทธิ์ธนาเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายพิชิตพล  ฉัตรการวุฒิ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายพิญญู  ชุณหโอภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายพิณัติศกรณ์  ศรีสมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุนทรเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ท้วมผิวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  อุตตมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงพิมพ์มนัชวิภา  หวานสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงพิมพ์รวี  เยื้องกลาง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ธนาวุฒิวรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผ่านสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงพิริญา  ชัยยะ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงพิริยา  คงสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายพิสิษฐ์เดช  อัศม์สิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงพีรดา  ประริวรรณตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายพีรพัฒน์  ไผครบุรี
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายพีรวิชญ์  บุญคำมูล
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงพีระดา  ชาญเชี่ยว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายพีระมิตร  ตัณศุภศิริเวช
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายพุฒิศักย์  ดีหมื่นไวย
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงเพชรแท้  ก๋าเร็ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงเพชรแพรพรรณ  สง่าเนตร
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เงินโพธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เอี่ยมแย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงเพ็ญพิมล  พรชื่นชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงแพรวา  ขอนพุดซา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายไพศาล  กูลพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายเฟื่องยศ  บุญกระโทก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงภคพร  ศรีสุพรรณราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.3/5 ชั้น 3 อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1078
เด็กชายภคพล  กลุ่มพุดซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงภควดี  เทวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายภพแท้  จันวงษา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายภพพีรวัส  ธีรสีหไตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงภรภัทชา  เสาวภาคย์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงภรภัทร  ประภากร
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงภรภัทร  สิริจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายภวินท์  จอสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีราง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงภัคธีมา  วิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงภัคภร  อาจวิชัย
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงภัคสิริ  ศุขพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงภัชราภรณ์  ดวนใหญ่
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงภัททิรา  คอหล้า
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายภัทรธร  ตุ้มทอง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงภัทรพร  โควสุภัทร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายภัทรพล  ศรีอุ้มสุข
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงภัทรลิสสา  ภัททิยมงคลกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์นอก
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงภัทรวดี  วงษ์มณี
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไชยกุล
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายภาคิน  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายภาณุ  ถิระปรารมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายภาณุภณ  มีโพธิ์กลาง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายภาณุวิชญ์  วินัยชาติศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1103
เด็กชายภาธรณ์  โอมาตร
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงภานิษฐ์นันต์  อัศวินชัย
ป.4
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายภานุวัฒน์  วงษ์วิทย์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงภาพิมล  มาอยู่ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงภาวินี  จิรานันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงภาสพรรณ  พู่รัชดากร
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายภาสสิริ  จริยะธีรวงศ์ สลางสิงห์
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงภิญญดา  เข็มพิลา
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงภิณญ์ยดาห์  ม่วงพลับ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1112
เด็กชายภีมพล  วิมลเนติกร ปิยปาณานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.3/6 ชั้น 3 อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1113
เด็กชายภีมวัศ  อเบอร์โครมบี้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงภีรหทัย  กลั่นค้างพลู
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายภูเบศก์  สงเคราะห์ธรรม
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายภูมินทร์  ทบด้าน
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายภูมิพัฒน์  คำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขทั่ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายภูมิภัส  พรหมพันธ์ใจ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายภูมิรพี  เชาว์วันกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายภูริ  จรรยาเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายภูริณัฐ  รุ่งโรจน์กิติยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายภูริทัต  นามประเสริฐพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายภูริพัฒน์  แซ่อึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1125
เด็กชายภูวรินทร์  พลต้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายภูวิศ  เมนะรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงภูสุดา  เถินมงคล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1128
เด็กชายมณฑล  ธรรมดา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงมนัสนันท์  น้อยลำ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงมนัสนันท์  อินทรัตน์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงมัคณีญากรณ์  หวังกรุงกลาง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงมัชฌิมา  ฉิมณรงค์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงมัญชุสา  วรรณลี
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงมาริสา  บุญมาแย้ม
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1135
เด็กชายมิ่งมงคล  เกตุใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงมินทดา  มุ่งเกี่ยวกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงเมธปิยา  พันธุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1138
เด็กชายเมธัส  ตรงด่านกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1139
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สมรักษ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงยลรดี  สวางรัตน์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายยศพัฒน์  วรรณา
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงยศยา  บุญเกษมชูโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงยุวเรศ  ศรีสงค์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงรจีรัตน์  บวชกระโทก
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1145
เด็กชายรชต  อ่างแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงรดา  สิริจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงรมิตา  มิดแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.4/15 ชั้น 2 อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1148
เด็กชายรพีภัทร  วรรณศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงรภัทภร  กองจะโป๊ะ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงรมณ  ทองดีแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงวสมน  ถิระธรรมกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงระริน  จันทะสิน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงรัชดาวัลย์  แสงรัศมีเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงรัญชิดา  ก้อนในเมือง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงรัญญษา  ชอบบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายรัฏฐวุธน์  กาญจนะกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายรัฐภูมิ  ดาราประธาน
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงรัตติญา  ศิริรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายราชรบ  เทพไกรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงริสา  ดีขุนทด
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1161
เด็กชายโรจกร  ลารินทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงลฎาภา  ประพฤทธิพงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงลภัสรดา  กะระพันธืนิษฐ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงลภัสรวินทร์  เสริมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงลลิตวดี  วงศ์สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงลลิสลา  กังสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1167
เด็กชายลักษณศักดิ์  เพ็ชรสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงลักษิกา  กรุพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายลิขิต  มุ่งเบียดกลาง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงลินลดา  พันธัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1171
เด็กชายวงศธร  วัฒนานนท์เสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1172
เด็กชายวงศพัทธ์  คู่ตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปราณีตพลกรัง
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงวชิราพรรณ  คำพรมราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1175
เด็กชายวณิชกร  น้อยบุตร
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงวนชล  มงคลรังสฤษฏ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงวนัชพร  กิตติเวทยานุสรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงวนัชพร  นามตะ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงวรกมล  อิ่มทะเล
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงวรนิษฐาพร  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1181
เด็กชายวรพล  จงเจริญใจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1182
เด็กหญิงวรภัทรา  สุภัทโรบล
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.2/11 ชั้น 2 อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1183
เด็กชายวรเมธ  ดีคณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1184
เด็กหญิงวรรณพร  โชคชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1185
เด็กชายวรวัฒน์  พรหมคุณ
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1186
เด็กชายวรวุฒิ  จุลรัษเฐียร
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1187
เด็กหญิงวรัทยา  กรึมสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1188
เด็กหญิงวรัทยา  สิทธิเวช
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม