ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกนารถ  เครือเย็น
ป.4
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  นาโอพิมพ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกรกมล  เอ้เคน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กรุมุติ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกัลยาณี  สายละวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกาญจนพรรณ  วงษาเนาว์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายคมสันต์  บุตรคำโชติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายจักรพันธ์  แสนอุบล
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงจันนภา  พันจี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงจิรวดี  ดวงภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงจิรัชญา  หินสองกอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายจีรวุฒิ  ดานหา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายเจษฎา  ทีงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายเฉลิมพล  จัดแจง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายชนกันต์  ลิงลม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงชนม์นิพา  หมั่นตรวจ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงชนิภรณ์  ชัยบิล
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายชยานันต์  ลิงลม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชยามร  บุสุวะ
ป.6
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงชัชชนิญ  พลีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายชัยธวัช  อุ่นกรม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายชัยพิพัฒน์  โพธิ์สุ
ป.3
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงฑิสิญา  ฝั่งซ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงณฐอร  คูสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงณัชชา  มะเจี่ยว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายทินกร  มีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงทิวาพร  อุ่นดวง
ป.3
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายธนกร  คะลีล้วน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายธนวรรถน์  ศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายธนวิชญ์  มณีศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายธนาพร  อุปสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงธัญวรัตน์  พิมพะวงษ์
ป.3
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายธานุพล  จันศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงธิดารัตน์  ระมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงนงนภัส  ศรีฟอง
ป.6
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงนภัสสร  สมรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายนรรควัช  สุภานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงนริศรา  ไทยใหม่
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงนารี  วงศ์ศรีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงนารีนาถ  วงศ์งาม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายเนรมิตร  ห้วยจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงบัญฑิตา  แก้วนิวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงบีน่าร์  ฟลอเรนติโน
ป.6
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงบุษบา  กิ่งรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายปัญญา  สุวรรณมาโจ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงปาริฉัตต์  กวนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงปาริชาติ  เดชบุรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายปิติศักดิ์  โพธิ์สว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงปุณยาพร  วาภูธร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงพณิชา  สาเคดา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงพรนภา  สุขสวน
ป.5
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงพรนัชชา  พลับบดี
ป.6
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายพรพงษ์  หงษามนุษย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายพรรณนา  ซาเส็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายพรหมชนะ  เพ็ชรนนท์
ป.6
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายพฤตินันท์  ดาราพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายพฤติพงศ์  อยู่พ่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงพัชริดา  นนทะคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายพันธกานต์  อุเทนจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายพัลลภ  อินทศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุตรสาระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงพิยดา  แซ่จึง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายพิษณวัตร์  ศรีสุวอ
ป.6
โรงเรียนบ้านอีอูด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายพีระพงษ์  สมวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายพีระวัฒน์  ยะวงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายเพชรรัตน์  ประกิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านอีอูด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงมัณฑนา  สมรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงมาลินี  จันทระ
ป.6
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายมิตรชัย  โยธาตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทะนมนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ดานหา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายวชิรวิชญ์  อนันตวรพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายวชิรวิทย์  โพธิ์สุ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงวรกานต์  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายวรภัทร  สอนซ้าย
ป.3
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงวรินทร  สอนซ้าย
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงวริยา  มณีพงศกร
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงวริศรา  แก้วปีลา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงวารุณี  ตระละชู
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงวิจุนา  ปัญหาไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงวิลาสินี  เครือเย็น
ป.6
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายวีระชัย  โคยอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายวุฒิพงศ์  อุผา
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงศรสวรรค์  สุดา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายศราวุฒิ  คงเหลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงศศิธร  อุดรวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ขจรเกตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงศิรภัสสร  โมยะ
ป.3
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายศิริชัย  สีตาล
ป.6
โรงเรียนบ้านอีอูด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงศิริญาดา  คุชิตา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงศิริประภา  จุลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงศิริพร  แพมะลิ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงษาเนาว์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายศิวกร  บัวบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายศิวเทพ  อินทะประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงศุทธหทัย  สาวิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงศุลีพร  จอมแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายษฐาปนา  นิกรกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายสมรักษ์  คำชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงสินใจ  ดีทุ่งน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายสิรภพ  นามเสาร์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงสิริวิมล  พนมสินรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงสุชญาภรณ์  แสนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายสุทธิภัทร  ไชยขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงสุธิดา  ศรีนาทม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงสุวพัชร  กาลประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงโสภิตนภา  จูมทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงหยาดทิพย์  เตะเส็น
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงหยาดฝน  เตะเส็น
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายเหมันต์  ประพันธา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงอชิราญาณ์  ฉัตรสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายอนุวัฒน์  โปวังสา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายอนุสรณ์  ซ้อนสมัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงอรัญญาณี  จูมโค้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายอวิรุทธิ์  มหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านอีอูด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงอัญกร  สุขวิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่จึง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงอาทิตยานันท์  พันธุ์เมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงอาภิสรา  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
123
เด็กหญิงเกวะลิน  หลวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงขัติยาภรณ์  อุปสุ
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงจิตรา  ตามขมิ้น
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
นางสาวจิรัชยา  ดาดง
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟองแก้ว
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขวิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงชนธิป  สุขเขียว
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายไชยวัตร  ชนะพจน์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
นางสาวณัฐวิภา  อินทศรี
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
นางสาวทัศนีย์  วงษาศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
นางสาวทิพย์สุดา  อุผา
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงทิพวัลย์  เอ้เคน
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายธนพล  ฝั่งซ้าย
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายธนาวัฒน์  ตาหลวงจู้
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงนภารัตน์  ไชยวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายนรากร  โปวังสา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงนริศรา  ปัญหาไชย
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
นางสาวนฤภรณ์  ติยะบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
นางสาวนฤมล  ติยะบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงนฤมล  ทองสัน
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายนิพล  ยาขมิ้น
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงนิลาวัลย์  ปาทา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
นางสาวนิสรา  โทเตียน
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงบังอร  ออทอศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงประภาวรรณ  คะดุน
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงปัณฑิตา  สุทา
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทะศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
นายพงศธร  ทองสี
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายพงศักดิ์  ปัญหาไชย
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
นางสาวพรธิตา  มะละกา
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงพรรณิกา  พันธุ์กาง
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงพันธิตา  วงศุพัฒ
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายพานุ  สานีแฝง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายพิทักษ์  เบ้าลี
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หลวงโป้
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
158
เด็กชายพีรพัฒน์  ยาขมิ้น
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
นางสาวภรณิภา  ขรรศร
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงภัคจิรา  ฝากงคำ
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายภานุพงศ์  อินทะศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายภุมรินทร์  ซองทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงมนธิชา  ทองสี
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงมยุรินทร์  พันจี
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงรัฐนากร  มะละกา
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงรัตนาพร  สิงห์งอย
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงรุ่งเรือง  ยางเบือก
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงฤทัย  บุญเหลา
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงวนิดา  ไชยวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงวรินทรา  เกษมสิน
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
นางสาววันเพ็ญ  เคนดง
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงวาสนา  ปั้นรูป
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงวิมลรัตน์  บุญเหลา
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงวิลัดดา  เจือจันทร์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงศิริรัตน์  เรืองสกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายสมโชค  บุราย
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายสหรัฐ  บุตรรินทร์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายสหฤทธิ์  ศรีสมแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงสายพิน  จันเหลือง
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายสิทธิศักดิ์  มุมไชยพัง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงสุภารันต์  บุญเทียม
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
นางสาวสุภาสินี  โมเหลา
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายสุรเดช  ฝ่ายพนอม
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายสุระศักดิ์  ปัญหาไชย
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายอนุชิต  ซาเส็ง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงอรอุมา  หลวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงอรุณรักษ์  บุตรโสม
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงอัมพร  บุญเหลา
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงอาทิติยา  จันทร์ศรี
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายอานันท์  สุขวิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงอาริยา  อุผา
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงอำนวยพร  พระสุริยะทุ่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
193
เด็กชายอุทัยพงษ์  พรมเพ็ง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
194
เด็กหญิงกนกพิชญ์  โพธิ์สุ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงกนกวรรณ  ยอดสุบัน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงกนกวรรณ  ยะภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงกนกอร  โสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านแค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงกรกนก  สีหาบุตรโต
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงกฤตชนันท์  กันทะจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายกฤษณกรณ์  โคตรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายกฤษณะพงษ์  โพติยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนจาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายกฤษวุฒิ  มหาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงกัญญนัฐ  แจ้งอารมณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงกัญญาภัค  ลันศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงกาญจนา  สงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์ภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงกิตติมา  โสมณะวัตร
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  โคตะบิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายเกียรติศักดิ์  โสภาน้ำ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงเขมิสร  วังวร
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายคฑาวุธ  อ้วนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายคณัสนันท์  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายคมกริช  วิจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายคุณานนท์  สมปัญญา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงจณิสตา  รักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงจันทกานต์  หลิงสิงหา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ติธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ฉิมานุกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงจันทรากานต์  ศาลาแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงจิตรกัญญา  อินทริง
ป.5
โรงเรียนบ้านอีอูด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงจินตพร  ขรรศร
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงจิรชญา  วรรณภา
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงจิรนุช  ขันทะชา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงจิรัชยา  พลเสนา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงจิรารัตน์  วงศ์เหง้า
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายจีรพัส  ยะภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผิวคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
229
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยศไชยวิบูลณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงเจตปรียา  คะดุน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงฉัตรธิดา  เคนไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายเฉลิมชัย  โกษาแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงชณิชา  โพธิ์สุ
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายชนกพล  ประเสริฐธัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงชนกานต์  เคี่ยงคำผง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงชนิสรา  ต้นศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงชมภู่  นนท์จันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงชยุตรา  เพ็งคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงชลทิชา  ภูชำนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงชลธิชา  เจริญขันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายชินวัตร  ประพัสราง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายชิษณุชา  นัดติสุทธิ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงโชติกา  ศรีนาทม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงญาณัจฉรา  อุดานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงฐิตาภา  ขันทะชา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงฐิติภัค  ยิ่งยงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงณัชชา  หมั่นผดุง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ผ่านกาบิน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงณัฐชยา  แสนสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงณัฐชา  กลางสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายณัฐดนัย  หมั่นทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงณัฐนิชา  สมรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายณัฐพล  สุขนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงณัฐวลัญธ์  อุดรวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายณัฐวุฒิ  กิ่งจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายณัฐวุฒิ  คะสา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงดวงดาว  พรมวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงดาวใจ  เมฆคลี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายตรีทเศศ  หวลขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านอีอูด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงติยาภรณ์  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายเตชินท์  สุวรรณมาโจ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายถกลเกียรติ์  เดชโฮม
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงทรงภรณ์  ภูประทาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
264
เด็กหญิงทับทิม  ดังสีสัตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงทิพย์สุดา  คะดุน
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงทิพรดา  มหาวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านอีอูด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายธนกร  ไกรนิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายธนภัทร์  แก้วปิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายธนวัฒน์  โทรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายธรรมนูญ  ป้องคำแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านแค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิถิระบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ซื่อตรง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงษาเนาว์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายธาดาพงศ์  สายวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงธิดา  ศรีษามุข
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงธิดารัตน์  กองทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วปิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงธิติสุดา  ป้องทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงธินัญญา  หระไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงธิภาพร  พิมพ์โยธา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงธีรดา  คันทสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายธีรเดช  เดชโฮม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายธีรธัช  ธงไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านแค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายธีรภัทร  วะชุม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายธีรภัทร  สีหา
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายธีรศักดิ์  พ่อบุตรดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายธีร์  นวานุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงธีลัดดา  ปิลอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงธุติภา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายนภัสกร  มหาวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงนภัสกร  ราชนาวี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงนภัสวรรณ  โคตบิน
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงนภัสสร  อุ่นกลม
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงนภาพร  แสงลิกิต
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายนรินทร์  ประสัฏฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงนริศรา  อินทร์ศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงนันนภัส  โปร่งจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงนิชราวัลย์  คัณทะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
299
เด็กหญิงนิรัชพร  จำปาซ้อน
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายเนวิน  อินทร์พรม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงบูรณิมา  พรพุทธคุณรักษา
ป.3
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงปณิดา  ฤาชา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงปนัดดา  แสงคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงปนัดดา  แสนคำภา
ป.3
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงปภาวี  โรจน์กิจวิมล
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายประเสริฐศักดิ์  บุพศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงปรารถนา  โพธิ์สุ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงปราริชาติ  นามวงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงปริญศิริ  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายปริภัทร  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงปวีณา  ทองหมื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงปวีณา  เหล่าบัวบาน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ขรรค์ศร
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงปาจรีย์  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงปานชีวา  คำวิจิตต์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายปารุส  วันโยทา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงปิยนุช  ชัยบิล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงปิยพร  สังขฤกษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงปิยพัทร  เจริญยุทธ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายพงศนาถ  เกษมสินธ์ุ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายพงษ์พิทักษ์  สามพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงพรชนก  พนมสินรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงพรนภัส  ชัยปัญหา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงพรพิมล  สานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงพรศิริ  เพ็งอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงพสชนัน  ต้นกันยา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงพัตตาพร  ฮามพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันทร์วงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ต้นกันยา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายพันธกานต์  พนมเริงไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณมาโจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจันทา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายพุทธิพงษ์  ธงไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
334
เด็กหญิงภคพร  พนมร่วมมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงภัคจิรา  วงค์นะรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายภัทรกร  เยียวรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายภัทรพล  บุพศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงภัทรวดี  เขียวสังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงภัทรวดี  คานดง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงภัสรา  หัตระสา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายภาคภูมิ  ชินรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายภาณุวิชญ  แก้วมาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงภาวินี  สีเกิ้น
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงภิญญดา  คูสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงภิราพร  อุผา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายภูริภัทร  พรมวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงมณฑิรา  ไตริน
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายมนัส  แก้ววะละ
ป.6
โรงเรียนบ้านแค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงมนัสนันท์  ดวงเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงมัณฑิรา  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงมาริษา  รัตนทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงมินตรา  เขียวประทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงมุธิตา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงเยาวภา  สมรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงรพีพรรณ  สังข์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายระพีพัฒน์  บิลโภชน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงระวิวรรณ  สุขวิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงรุ่งธิวา  แก้วปิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงลักขณา  มาตรชัยเคน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงลัดดานันท์  แก้วไพศาล
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงวชิรา  โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายวณัตชัย  ขันทะชา
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงวรนุช  ไชยต้นเทือก
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงวรรณภา  พิมพ์โยธา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงวรัญธร  เคนไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงวสุนันท์  ศิริเอก
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงวิยะดา  วงษ์สอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
369
เด็กหญิงวิรดา  โคทังคะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายวิศรุต  โสมณวัตร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายวีระชัย  วงศรีชู
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงศรัญญา  ศิริวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงศรันย์พร  โมยะ
ป.3
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงศศิธร  คุณสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงศศินิภา  นาหมีด
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงศศิวรรณ  ชัยฮาด
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายศิรวิทย์  สมฤๅชา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงศิราณี  ทองสี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงศุจินทรา  โพธิ์สุ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายสัญญา  แสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงสายธาร  ภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายสิรภพ  ขอลาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงสิริกานดา  วารีบุญมา
ป.5
โรงเรียนบ้านแค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายสุกฤษ  ป้องทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงสุชานุช  ติยะบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงสุชาวดี  บริเอก
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีษะมุข
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงสุธาสิริ  ประทุมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงสุธีมนต์  วังวิสัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงสุพรรณษา  วงศ์สีดา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงสุพัตรา  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายสุภนัย  นาชัยเวียง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงสุรีย์ณิภา  กอทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายสุวรรณชาด  จุลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงโสภิตนภา  วะยะลุน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงหิรัณยา  หล้าวิไล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายอชิรวิชญ์  ลวกุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายอณวรรษ  ชัยบิล
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงอทิตยา  ไกรเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายอธิการ  ก้อนสิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงอธิติยา  สิงห์งอย
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายอธิราช  ชาดีกรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงอนัญญา  อุผา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
404
เด็กชายอนุภาพ  ทุมพลแก
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายอนุสิริ  จักจินดา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงอภิชญา  นิลเอื้อง
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายอภินันท์  มหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านอีอูด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงอมรกานต์  ก้อนสิลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงอรจิรา  เอกจักรแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงอรปรียา  อุดานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงอรัญญาภรณ์  ขัดแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงอักษราภัค  ไชยริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงอัญกร  นวลขาว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงอัญชัน  สืบวงษ์รุ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงอาทิตยา  ติดหล้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงอาภัสรา  วงษาเนาว์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงอิษฎาอร  เรโกะ วาตานาเบ้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายอิสระภาพ  ตรันเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงอุบลวรรณ  พลการ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงอุมากรณ์  จันทร
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายเอกภพ  เวียงสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงเอมวลี  วดีศิริศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์