ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ศิริปะกะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกกูล  คำเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกนภัส  สว่างใจ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกพร  จำปาหอม
ป.6
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกพร  วงค์ตาหล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  โคตนาแก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีโย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีกุลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
9
เด็กชายกมรพิสิษฐ์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกมลชนก  วัฒนาโยธิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
11
เด็กชายกรกช  เนตรศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
12
เด็กชายกรกฎ  บูรณพานิชกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกรกัญญา  สูญราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกรณิศ  วังทะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกรรณิกา  บุญมา
ป.5
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกรรณิการ์  ยาไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกฤตพร  คำชาตา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤตยชญ์  วะชุม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤตยชญ์  แสนแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
20
เด็กชายกฤตยชญ์  หนึ่งคำมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
21
เด็กชายกฤติยะ  บวมขุนทศ
ป.3
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
คณิตประถม
22
เด็กชายกฤติศักดิ์  ภูชุม
ป.6
โรงเรียนตงเจี่ย
คณิตประถม
23
เด็กชายกฤษนัย  สิงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
24
เด็กชายกวินภพ  จันเจือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกอบัว  ศุภรัชชานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์  ฟองสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สอนรมย์
ป.4
โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัญญาพัภร  วัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วเครือศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกัญญาภัค  ขุนอุดม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกัญญารัตน์  กงสะเด็น
ป.6
โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทากูด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกัณฐิกา  พ่อนามแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
34
เด็กชายกันตพัฒน์  แก้วหนองสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกัลยาณี  เชื้อตายา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกานต์รวี  ตรงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
37
เด็กชายกิตติกร  ศิลาอุดม
ป.6
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกิตตินันท์  กำไรสิน
ป.4
โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกิตติยาพร  อาคะนิช
ป.6
โรงเรียนตงเจี่ย
คณิตประถม
40
เด็กชายกิตติลักษณ์  วงศ์ศรีชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
41
เด็กชายกิตติศักดิ์  สาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
42
เด็กชายกิตติศักดิ์  หินซ้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงกุลธิดา  กวานเหียน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงกุลธิดา  ยะโส
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
45
เด็กชายกุลนาถ  นพเคราะห์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
46
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เมืองทอง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
47
เด็กชายเกียรติคุณ  บุญทองล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
48
เด็กชายเกียรติพงศ์  ไพจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
49
เด็กหญิงขวัญจิรา  สูตรสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
50
เด็กชายคณัสนันท์  ศรีอารักษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
51
เด็กชายคมชาญณ์  เชื้อสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงคันธรส  หมวดใหม่
ป.3
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
53
เด็กชายคิงค์โญ  เซญ่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
54
เด็กชายคุณากร  เชื้อคำเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
55
เด็กชายคุณากร  ปทุมไกยะ
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
56
เด็กชายจตุพร  ไวมือ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจริญญา  จันทวงษ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
58
เด็กชายจักรกฤษ  ลาดบาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน
คณิตประถม
59
เด็กชายจักรพรรดิ์  จันทรินทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
60
เด็กชายจักรภัทร  วงศ์ธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
61
เด็กชายจักรวาล  นันชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
62
เด็กชายจักราวุธ  นนทะแสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
63
เด็กหญิงจิดาภา  อ่อนสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจิรสุดา  กิ่งบุตรโคตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจิระนันท์  โพธิน
ป.3
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
66
เด็กหญิงจิรัชยา  จิตรภักดี
ป.4
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงจิราพัชร  ลีโคตร
ป.3
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
68
เด็กชายจีรพัฒน์  อินทุวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
70
เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจุฑามาศ  พ่อค้าช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
72
เด็กหญิงจุฑารัตน์  กาสีวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงจุฑารัตน์  บางทราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
74
เด็กชายจุลจักร  ปวงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
75
เด็กชายเจตนิพัทธ์  วงศ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์
คณิตประถม
76
เด็กชายเจริญทรัพย์  พัฒวงษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงเจียระไน  พฤกพัฒนาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
78
เด็กหญิงใจรัสมี  วงค์สินไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
79
เด็กชายฉัตรชยา  ดีพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
80
เด็กหญิงชญานิศ  บุญเกื้อ
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
81
เด็กหญิงชญามน  แสงสีดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
82
เด็กชายชนวีร์  แย้มขยาย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงชนากาญจน์  ไกรษร
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
คณิตประถม
84
เด็กหญิงชนากานต์  พันลำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชนิกานต์  หมิ่งหา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชนิดาภา  โคตรวงค์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงชนิดาภา  ธนพนต์โกวิท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
88
เด็กหญิงชนิสรา  นิยม
ป.3
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
89
เด็กหญิงชบาแก้ว  บัวพันธ์
ป.4
โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์
คณิตประถม
90
เด็กชายชยพล  ฟองแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
91
เด็กหญิงชยานี  ตะวงษ์
ป.3
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
92
เด็กชายชรากรณ์  พาณิชชโลทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
93
เด็กหญิงชลธิชา  วงค์กระโซ่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
94
เด็กหญิงชลธิชา  สีสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
95
เด็กหญิงชลิดา  นนทะวงค์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
96
เด็กหญิงชลิดา  ปัญญาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
97
เด็กหญิงชลิดา  เสวียววงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
98
เด็กหญิงชลิตา  ประดาห์
ป.4
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
คณิตประถม
99
เด็กชายชัชชัย  วิวัฒน์ปรีชานนท์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
100
เด็กชายชัชนันท์  เวียงคำ
ป.3
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
คณิตประถม
101
เด็กหญิงชัญญานุช  ยอแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
102
เด็กหญิงชัญญานุช  สีนานวน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
103
เด็กชายชัยวัฒน์  วงศ์เครือศร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
คณิตประถม
104
เด็กชายชัยสิทธิ์  พ่ออามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
105
เด็กชายชาคริต  พรหมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชาญณรงค์  พิมพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
107
เด็กชายชาญณรงค์  ยี่สุ่น
ป.6
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
คณิตประถม
108
เด็กหญิงชาริตา  อ่อนภูธร
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
109
เด็กชายชินนะ  สุคำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
110
เด็กชายชินวัตร  เสวียววงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
111
เด็กชายชินาธิป  ทิวากรศศิธร
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
112
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พองผลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
113
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์
คณิตประถม
114
เด็กชายชุติพนธ์  วงสาไชย
ป.4
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
คณิตประถม
115
เด็กหญิงชุติภา  กรธนกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
116
เด็กชายชุมพล  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
117
เด็กหญิงโชติกะ  วรรณพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
118
เด็กหญิงโชติกา  เทียมนาก
ป.6
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงญาณัจฉรา  วงศ์ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
120
เด็กหญิงญาณาธิป  สุนโท
ป.6
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม
คณิตประถม
121
เด็กหญิงญาณินท์  แก้วศักดาศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
122
เด็กหญิงญาณินท์  ศรีนวล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
123
เด็กหญิงญาณิศา  ผิวพรรณ์
ป.3
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
124
เด็กหญิงฐนิฐา  กงนกขุ้ม
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
คณิตประถม
125
เด็กชายฐานทัต  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
126
เด็กชายฐาปกรณ์  หนูผาบ
ป.4
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
คณิตประถม
127
เด็กหญิงฐาปนีย์  วิวัฒน์ปรีชานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
128
เด็กชายฐิตินันท์  กุลชน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
129
เด็กชายฐิติพงษ์ศักดิ์  โสตาภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
130
เด็กหญิงฐิติวรดา  พยอม
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
131
เด็กหญิงฑิตยา  ภูกันดาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
132
เด็กหญิงณญาดา  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
133
เด็กชายณฐนนท์  วงค์แสงน้อย
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
134
เด็กชายณพกร  กวานหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
คณิตประถม
135
เด็กชายณพัฒน์  คำไตรย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
136
เด็กชายณพัฒน์  วงศ์ศรีชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
137
เด็กชายณภัทร  หลอดเงิน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
138
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คำนึงครวญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
คณิตประถม
139
เด็กหญิงณัชชา  ทอนใจ
ป.5
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณัชชา  ลีมา
ป.5
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัชณิชา  อังกูรมหาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
142
เด็กหญิงณัฎฐนิชค์  กัลยาเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
143
เด็กหญิงณัฎฐากาณ  เกิดใจบุญ
ป.3
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
144
เด็กหญิงณัฏฐาเนตร  จองวิเศษ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
145
เด็กชายณัฐกิตติ์  กุลวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
146
เด็กหญิงณัฐชญา  สุคำพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
147
เด็กหญิงณัฐชยา  ศิริหล้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
148
เด็กหญิงณัฐชยา  อินกอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
149
เด็กชายณัฐชัย  จันทร์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
150
เด็กหญิงณัฐชา  นุสเส
ป.6
โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงณัฐธิดา  นาคำมูล
ป.5
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
คณิตประถม
152
เด็กชายณัฐนนท์  เสืองสา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
153
เด็กหญิงณัฐนันท์  ทวีวงศ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
154
เด็กชายณัฐธนาตย์  อิ่มเต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
155
เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงห์พรหมสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
156
เด็กหญิงณัฐนิชา  หอมแพงไว้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
157
เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีระพล
ป.3
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
158
เด็กชายณัฐพล  วงพิลา
ป.6
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม
คณิตประถม
159
เด็กชายณัฐพัชร์  คงสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
160
เด็กชายณัฐภัทร  นพเคราะห์
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
161
เด็กชายณัฐภาส  ศรีอารักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
162
เด็กหญิงณัฐริกา  วงค์ชาชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
163
เด็กหญิงณัฐวรา  คำสร้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
164
เด็กชายณัฐวุฒิ  กัลยาแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
165
เด็กชายณัฐวุฒิ  คนใจบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
166
เด็กชายณัฐวุฒิ  เต๊ะดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
167
เด็กชายณัฐวุฒิ  โลนิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
168
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เขจรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
คณิตประถม
169
เด็กหญิงณัฐาพร  อ่อนพินา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
170
เด็กชายณัฐิวุฒิ  แสงสารพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
171
เด็กหญิงณิชนันท์  โพธิโน
ป.4
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
คณิตประถม
172
เด็กหญิงณิชา  สิงห์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
คณิตประถม
173
เด็กหญิงณิชาภา  แสนอุบล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
174
เด็กหญิงณํฐธยาน์  หลาซุน
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
175
เด็กชายถิรธรรม  เอ็ฟวา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงทักษพร  ไชยพงษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
177
เด็กชายทักษิณ  เชื้อวงศ์พรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
178
เด็กหญิงทัศสุดาพร  หวายเหลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
179
เด็กหญิงทิตยาภรณ์  สมิทธ์ภินันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
180
เด็กหญิงทิพย์สุดา  นวมเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
181
เด็กชายเทพพิทักษ์  วงค์ละคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
182
เด็กชายธชานนท์  เชื้อตาพระ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
คณิตประถม
183
เด็กชายธณภณ  ปัญญ์คำภูษา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
คณิตประถม
184
เด็กชายธนกร  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
คณิตประถม
185
เด็กชายธนโชค  คุณดิลกคุณาธร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
186
เด็กหญิงธนพร  กุโบลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
187
เด็กหญิงธนพร  คำชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
188
เด็กชายธนพล  จุรารม
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
คณิตประถม
189
เด็กชายธนพล  สุนะเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
คณิตประถม
190
เด็กหญิงธนภร  พิชญ์เลิศชาญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
191
เด็กชายธนศักดิ์  สีบุญเรือง
ป.3
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
192
เด็กชายธนากร  ทองคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
193
เด็กชายธนากร  รินทรักษ์
ป.6
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
คณิตประถม
194
เด็กชายธนากร  อาสาพ่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
195
เด็กหญิงธนาพุทธรักษา  ตงศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
196
เด็กชายธรธรณ์  ฮงมา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
197
เด็กชายธรรมรัตน์  คะตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
198
เด็กชายธวัชชัย  หงษ์สมดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
199
เด็กหญิงธัญชนก  นวลละออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
200
เด็กหญิงธัญชนก  สุกัณฑ์
ป.5
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
คณิตประถม
201
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสนสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
202
เด็กหญิงธัญญารัตน์  อรรคสังข์
ป.5
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
คณิตประถม
203
เด็กหญิงธัญรัตน์  กิติศรีวรพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
204
เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิติศรีวรพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
205
เด็กหญิงธันย์ชนก  จันบัวชม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
206
เด็กหญิงธันยา  ทองไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
207
เด็กหญิงธารารัตน์  ผาทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
208
เด็กหญิงธิดารัตน์  รุ่งเรืองเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
209
เด็กชายธิติภัทร  อึ้งตระกูล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
210
เด็กชายธีทัต  คำพระรัตนตรัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธีปกร  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
คณิตประถม
212
เด็กชายธีรกานต์  ศรีวรขาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
213
เด็กชายธีรชัย  มังคละคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
214
เด็กชายธีรพงศ์  สูตรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
215
เด็กชายธีรภัทร  พานเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
216
เด็กชายธีรวานิช  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
217
เด็กชายธีรสิทธิ์  กานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
218
เด็กชายธีระดนย์  ดุงศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
219
เด็กชายธีระเดช  พรหมชาติ
ป.5
โรงเรียนตงเจี่ย
คณิตประถม
220
เด็กชายธีระพงษ์  ผองปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
221
เด็กชายธูปกรณ์  มีระหงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
222
เด็กชายนครินทร์  เชื้อวังคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
223
เด็กชายนพรัตน์  กองวงค์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
224
เด็กชายนพรัตน์  ลิพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
225
เด็กหญิงนภสร  พ่อคำฮัก
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
คณิตประถม
226
เด็กชายนภัทร  มหาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
227
เด็กชายนภัทร  แสงมณี
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
228
เด็กชายนภัสกร  ไชยโอชะ
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
229
เด็กหญิงนริศรา  สีงาม
ป.3
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
230
เด็กชายนฤพนธ์  กล่อมปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
คณิตประถม
231
เด็กหญิงนฤภร  ก้องเกียรติกมล
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
232
เด็กชายนวพล  ไตยราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
233
เด็กหญิงนสัสสร  สุคำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
234
เด็กหญิงนัชชา  พระแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
235
เด็กหญิงนัฐพร  พรมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
236
เด็กหญิงนัทธมน  ก้องเกียรติกมล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
237
เด็กหญิงนันฐชา  พ่อศรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
238
เด็กหญิงนันท์นลิน  ก้องเกียรติกมล
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
239
เด็กชายนันทวัฒน์  พ่อค้าช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
240
เด็กหญิงนันทินี  ยตะโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
241
เด็กหญิงนารี  ขันสารัตน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
242
เด็กชายนาวิน  หอมจัด
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
243
เด็กชายนิติภูมิ  สิทธิเสนา
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
244
เด็กชายนิพนธ์  ไชยคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
245
เด็กชายนิรวิทธ์  เมธีผาติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงนิรันรัตน์  วังทะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
247
เด็กหญิงนิรินธน์  พนมวงศ์ตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
248
เด็กหญิงบัณฑิตา  เสนารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
249
เด็กหญิงบุญสิตา  ผมงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
250
เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองวีระยุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
251
เด็กชายปฎิภาณ  เชื้อพลบ
ป.6
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม
คณิตประถม
252
เด็กชายปฏิพัทธ์  ชาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
253
เด็กหญิงปณิดา  นิยมเหลา
ป.3
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
254
เด็กหญิงปณิตา  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
255
เด็กหญิงปนัดดา  ย่อยเงิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
256
เด็กหญิงปพิชญา  อินตอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
257
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โสมแผ้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
คณิตประถม
258
เด็กหญิงปภาสินี  จันทร์สด
ป.6
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
คณิตประถม
259
เด็กชายปรมัตถ์  สาวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
260
เด็กชายประยุทธชัย  ใจดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
261
เด็กชายประวันวิทย์  สถิตสิริพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
262
เด็กหญิงปราณปริยา  โสดาลี
ป.4
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
คณิตประถม
263
เด็กหญิงปราณปรียา  เพชรดีคาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
264
เด็กหญิงปราถนา  เล
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
265
เด็กหญิงปรารถนา  วรรณแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
266
เด็กหญิงปรีดีพรรณ  หอมกลิ่น
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
267
เด็กหญิงปรียากร  การุณ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
268
เด็กหญิงปรียาวรรณ  ฝอยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
269
เด็กชายปวรุตม์  หงษ์ชุมแพ
ป.6
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม
คณิตประถม
270
เด็กชายปัฐวี  ไพฑูรย์
ป.3
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
271
เด็กชายปัณณวัฒน์  นาคพงษ์
ป.4
โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์
คณิตประถม
272
เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชโย
ป.5
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
คณิตประถม
273
เด็กชายปาน์ณบดี  พานิชกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
274
เด็กหญิงปานตะวัน  แสนสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
275
เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีวงษา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
276
เด็กชายปิติกร  วังทะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
277
เด็กหญิงปิยวรรณ  คำคุณเมือง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
278
เด็กหญิงปิยะนรี  เคนนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน
คณิตประถม
279
เด็กหญิงปิยะพร  ฉายจำรัส
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
280
เด็กชายปิยะมิตร  เชื้อจารย์ชิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายปิยะวัฒน์  รังโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
282
เด็กหญิงปิยาพัชร  ปิยะวิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
283
เด็กหญิงปิยาพัชร  ปิยะวิริยะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
284
เด็กหญิงปิรันยา  พูลศรีงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
285
เด็กหญิงปุณณภา  ชนะมนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
286
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  มณีกุลทรัพย์
ป.3
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
287
เด็กหญิงปูชิกา  นุพรหม
ป.6
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม
คณิตประถม
288
เด็กหญิงเปมิกา  สัจจมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
289
เด็กชายพงศ์ปณตณ์  มณีกุลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
คณิตประถม
290
เด็กชายพงษ์ชัย  ลาดบาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
291
เด็กชายพชร  ลี้พล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
292
เด็กชายพชรดนัย  พิลากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
293
เด็กหญิงพชรพร  พุทธาผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
294
เด็กหญิงพนัสธิดา  อัคฮาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
295
เด็กหญิงพรชิตา  ศรีสงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
296
เด็กหญิงพรทิพย์  ทองออน
ป.5
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
คณิตประถม
297
เด็กหญิงพรทิพย์  บูรรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
298
เด็กหญิงพรธิดา  อินภูวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
299
เด็กหญิงพรรณนิภา  การสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
300
เด็กหญิงพรวรินทร์  แสงพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
301
เด็กชายพลาธิป  เหมะธุลินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
302
เด็กชายพศิษฐ์  ฤทธิยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
303
เด็กหญิงพัชรพร  สาเสน
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
304
เด็กชายพัชรพล  หลาซุน
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
305
เด็กหญิงพัชรา  พจนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
306
เด็กหญิงพัชราพร  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิตประถม
307
เด็กชายพัชรินทร์  จูมลี
ป.5
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
คณิตประถม
308
เด็กชายพัฒนากร  เสียงสนั่น
ป.5
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
คณิตประถม
309
เด็กชายพันภพ  ธงยศ
ป.6
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
คณิตประถม
310
เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  อยู่เจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
311
เด็กชายพิเชษฐ์  อุส่าห์ดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
คณิตประถม
312
เด็กหญิงพิมชนก  วงค์ศาชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
313
เด็กหญิงพิมตรา  กองทอง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
314
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาโสก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
315
เด็กหญิงพิมพ์ไทย  อุดมเลิศปรีชา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงพิมพ์พิมล  กุลชน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
317
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สารพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
318
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  เศรษฐภัทร์ชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
319
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิมพา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
320
เด็กหญิงพิริยา  กวานเหียน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
321
เด็กหญิงพิริษา  โพธิ์เสนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
322
เด็กชายพีรพงษ์  แซ่ตั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
323
เด็กชายพีรพัฒน์  บรรเทิงศักดิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
324
เด็กชายพีรพัฒน์  แสนพรหม
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
325
เด็กหญิงพีรยา  แสงพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
326
เด็กชายพีรวัส  พันธรักษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
327
เด็กชายพีรวัส  ศรีชาหลวง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
328
เด็กชายพุทธิพงศ์  อุพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
329
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิละมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
330
เด็กชายภควา  วงศ์เดโช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
331
เด็กชายภทรพงศ์  อินภูวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
332
เด็กชายภนุวัฒน์  มิตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
333
เด็กหญิงภริดา  สิงห์งอย
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
334
เด็กชายภัคนันท์  ทองอุทัยศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
335
เด็กชายภัคพล  ทองอุทัยศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
336
เด็กชายภัคพล  ภูมี
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
337
เด็กหญิงภัณฑิรา  ธงยศ
ป.4
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
คณิตประถม
338
เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญมี
ป.4
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
คณิตประถม
339
เด็กชายภัทรพล  พุทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
340
เด็กชายภัทรพล  วงศ์เทวราช
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
341
เด็กชายภัทรพล  เวียนประพันธ์
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
342
เด็กชายภานุกร  ดอนจันทึก
ป.6
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
คณิตประถม
343
เด็กชายภานุพงศ์  สิทธิกานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
344
เด็กชายภานุวัช  วงค์กรม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
345
เด็กชายภานุวัฒน์  ผิวศิลา
ป.6
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม
คณิตประถม
346
เด็กหญิงภาสินี  อยู่ยงวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
347
เด็กหญิงภิญญดา  เชื้อคำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
348
เด็กชายภูริเวศม์  เมธเมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
349
เด็กหญิงภูษิตา  เรียงพรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
350
เด็กชายมงคล  พนาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงมนทกานติ  คำมุก
ป.6
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม
คณิตประถม
352
เด็กหญิงมุกดาภา  ณ นครพนม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
353
เด็กหญิงยลดา  ยศศรียา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
354
เด็กหญิงยุวรรณดา  ลาดบาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
355
เด็กชายรณชิต  พ่อค้าช้าง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
คณิตประถม
356
เด็กชายรพีพัทธ์  รัชอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
357
เด็กชายรพีภัทร  อ้วนอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
358
เด็กชายรักษ์ภูมิ  อ่อนจันทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
359
เด็กหญิงรักษ์สุดา  เชื้อคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
360
เด็กชายรัชชานนท์  คนยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
361
เด็กชายรัชชานนท์  คำซาว
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
362
เด็กชายรัชชานนท์  หงษามนุษย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
363
เด็กหญิงรัญชิดา  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม
คณิตประถม
364
เด็กชายรัฐธิเบศ  ทรงศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
365
เด็กชายรัฐศาสตร์  ราบเรียบ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
366
เด็กหญิงรัตนภรณ์  แก้วจันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
367
เด็กชายรัตนวงศ์  ศรีคำแซง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
คณิตประถม
368
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สอนซ้าย
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
369
เด็กชายราชันย์  ไชยบุรมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
370
เด็กหญิงรินรดา  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
371
เด็กหญิงรินลญา  นาคบุญทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
372
เด็กหญิงรินลดา  แสนสามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
373
เด็กชายรุ่งเกียรติ  กองวงค์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
374
เด็กหญิงรุจิรา  บุญก้อน
ป.5
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
คณิตประถม
375
เด็กหญิงรุจิรา  รวมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
376
เด็กหญิงเรืองลักษณ์  คำคนคล่อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
377
เด็กชายฤทธิกร  รัตนถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
378
เด็กชายฤทธิชัย  แซ่อ่อง
ป.6
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม
คณิตประถม
379
เด็กหญิงลพิยา  หอมระรื่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
380
เด็กหญิงลานดาว  แสนเคน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
381
เด็กหญิงวรณัน  วาปี
ป.5
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
คณิตประถม
382
เด็กชายวรรณกร  พิมพ์ขันธ์
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
คณิตประถม
383
เด็กชายวรวิทย์  ปะวรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
384
เด็กชายวรวุฒิ  นาครินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
385
เด็กชายวรเศรษฐ์  สินเจริญสุภชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้ ( MEP) ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงวรัญชญา  แก้วพิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
387
เด็กหญิงวรัญญา  นวนบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกแมว
คณิตประถม
388
เด็กชายวรัญญู  มิ่งเจริญพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
389
เด็กชายวรากร  แสงน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
390
เด็กหญิงวราคนาง  วงค์แสงไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
391
เด็กหญิงวราลักษณ์  แสนสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
392
เด็กชายวรินทร  ทองดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
393
เด็กหญิงวริศรา  หารู้
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
394
เด็กหญิงวรุณยุพา  บัวสา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
395
เด็กหญิงวลัยวรรณ  บุญก้อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
396
เด็กชายวสันต์  ไชยรบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
397
เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญพินิจ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
398
เด็กหญิงวาทินี  สุคำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
399
เด็กหญิงวานิชญา  แสนมิตร
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
400
เด็กหญิงวิชญาดา  อินาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
401
เด็กหญิงวิชญานันท์  ลุนลาน
ป.3
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
402
เด็กชายวิชธวัตร  เชื้อคำเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
403
เด็กหญิงวิชัญญา  ชะนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
404
เด็กหญิงวิภาพร  วดีศิริศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
405
เด็กชายวิริยะ  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
คณิตประถม
406
เด็กชายวิษณุ  รินทะจะกะ
ป.5
โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์
คณิตประถม
407
เด็กชายวีรวัฒน์  เชื้อคำเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
408
เด็กชายวีระพงษ์  วงศ์สุเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
คณิตประถม
409
เด็กชายวุฒิภัทร  ประเสริฐศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
410
เด็กชายวุฒิภัทร  หงษ์ชุมแพ
ป.5
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม
คณิตประถม
411
เด็กชายศตวรรษพร  ศรีวรสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
412
เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  ขันสำรอง
ป.3
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
413
เด็กหญิงศศิกาญจน์  รักสุจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
414
เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วชาลี
ป.3
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
415
เด็กหญิงศศิกานต์  ลาดบาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
416
เด็กหญิงศศิญดา  ใจรัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
417
เด็กชายศักดา  สีกะสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
คณิตประถม
418
เด็กชายศาสตรา  คำมุงคุณ
ป.3
โรงเรียนบ้านโสกแมว
คณิตประถม
419
เด็กชายศิรศักดิ์  ศิลาอุดม
ป.6
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม
คณิตประถม
420
เด็กหญิงศิราสินี  ธงยศ
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้ ( MEP) ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงศิริขวัญ  วงคำคูณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
422
เด็กหญิงศิริประภา  แก้วบุรมย์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
423
เด็กหญิงศิริยากร  นาติโน
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
คณิตประถม
424
เด็กหญิงศิริลักณ์  เครือจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
425
เด็กชายศิวกร  เชื้อกุณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
426
เด็กหญิงศิวพร  จันทเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
427
เด็กชายศุภกิตติ  เพียรชนะ
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
428
เด็กหญิงศุภลดา  สูญราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
429
เด็กหญิงศุภัสรา  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
430
เด็กหญิงศุภิสรา  สิริโพธิประภาณ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
431
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ธ.น.ผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
432
เด็กชายสกลธร  คงอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
433
เด็กหญิงสกาวรัตน์  วรติยะ
ป.3
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
คณิตประถม
434
เด็กชายสนติพีร์  จันโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
435
เด็กชายสรยุทธ  ตะนัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
436
เด็กหญิงสรัลชนา  แคมชัยสงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
437
เด็กชายสรายุทธ  คำวัน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
438
เด็กชายสรายุทธ์  หนึ่งคำมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
439
เด็กชายสวราชย์  สุสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
440
เด็กชายสารสิน  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
441
เด็กชายสิทธิชัย  บุญละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
442
เด็กชายสิทธิชัย  มาตย์วงค์
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
443
เด็กชายสินสมุทร  อินทะพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
444
เด็กหญิงสิมิลัน  สูญราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
445
เด็กชายสิรภพ  น้อยสา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
446
เด็กชายสิรวิชญ์  ยอดมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
447
เด็กหญิงสิริขวัญ  ฝ่ายเพีย
ป.3
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
448
เด็กชายสิริโชค  จงธนโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
449
เด็กหญิงสิรินันท์  โพธิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
450
เด็กหญิงสิริเพ็ญ  เมธาพรประสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
451
เด็กหญิงสิริรัตน์  กัปโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
452
เด็กหญิงสิลินี  ทิพนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
453
เด็กหญิงสุจาริณี  ศรีชาหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
454
เด็กหญิงสุชาดา  นนทะจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
455
เด็กหญิงสุชานันท์  สิมมาลา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้ ( MEP) ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงสุณัชชญา  สุนโท
ป.6
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม
คณิตประถม
457
เด็กชายสุทธิรักษ์  ไชยต้นเทือก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
คณิตประถม
458
เด็กหญิงสุทัตตา  สาระ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
459
เด็กหญิงสุนิตา  พัฒนวงค์ชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
460
เด็กหญิงสุปะวีณ์  พรมพินิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
461
เด็กหญิงสุพรรณกัลยา  พงษ์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
462
เด็กหญิงสุพิชชา  เกิดมณีสกุุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
463
เด็กชายสุภศิน  แสงพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
คณิตประถม
464
เด็กหญิงสุภัตรา  โกพลรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
465
เด็กหญิงสุภัสสรา  สมตัว
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
466
เด็กหญิงสุภาพร  พวงมะลัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
467
เด็กหญิงสุภาวดี  กลิ่นดอกแก้ว
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
468
เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
469
เด็กหญิงสุภาวดี  บุญพ่อพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
470
เด็กหญิงสุภาวรรณ  ไกรษร
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
คณิตประถม
471
เด็กหญิงสุภาวิดา  บริโปร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
472
เด็กหญิงสุภิศรา  อาจวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
473
เด็กชายสุรชัชวาล  วงค์ตาแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
คณิตประถม
474
เด็กชายสุรินทร์  ผางโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
475
เด็กหญิงสุริวิภา  ท่าหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
476
เด็กชายสุวิจักขณ์  ธราไกรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
477
เด็กหญิงเสาวณิต  แก่นมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
478
เด็กหญิงเสาวนีย์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
คณิตประถม
479
เด็กหญิงโสภิตา  หว่างกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
480
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
481
เด็กชายอขิระ  พามี
ป.3
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
482
เด็กชายอชิตะ  ผิวภูเขียว
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
483
เด็กชายอชิรกัญจน์  โคตรหลักเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
484
เด็กชายอติรุจ  ชำนาญไพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
485
เด็กหญิงอธิชนันท์  ปัญญาชนวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
486
เด็กชายอนวัฒน์  คำคนคล่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
487
เด็กหญิงอนัญญา  จันทกรณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
488
เด็กชายอนุพันธ์  อันเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
489
เด็กหญิงอภิชญา  แสนสุภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
490
เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์สุขะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้ ( MEP) ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายอภินันท์  รักเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
492
เด็กชายอภิสิทธิ์  ชามา
ป.6
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม
คณิตประถม
493
เด็กหญิงอมรชรา  ภู่ระหงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
494
เด็กหญิงอมรรัตน์  สิงสีห์
ป.4
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
คณิตประถม
495
เด็กหญิงอรพินท์  พิมกลาง
ป.6
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
คณิตประถม
496
เด็กชายอรรณภ  กันยา
ป.6
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
คณิตประถม
497
เด็กหญิงอรวรรยา  จันทรสาขา
ป.3
โรงเรียนบ้านโสกแมว
คณิตประถม
498
เด็กหญิงอริศราเทวี  ขันอาสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
499
เด็กหญิงอลินลดา  บุญวิจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม
คณิตประถม
500
เด็กหญิงอลิศา  มูลโคตร
ป.4
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
คณิตประถม
501
เด็กชายอวยชัย  คล้ายขำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
502
เด็กชายอัครเทวรินทร์  บุตรสีผา
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
503
เด็กชายอัครภูมิ  เฉลิมแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
504
เด็กชายอัครวิน  พลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
505
เด็กหญิงอัจจิมา  มุ่งหน้าที่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
506
เด็กชายอัจฉริยะ  จันทร์เพ็ญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
507
เด็กหญิงอัญชญา  สร้อยคำหลา
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
508
เด็กหญิงอัมพิกา  ใจรัศมี
ป.5
โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์
คณิตประถม
509
เด็กหญิงอาภาศิริ  พรมมูล
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
คณิตประถม
510
เด็กหญิงอารยา  ลาดบาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
511
เด็กหญิงอารียา  คำยันต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
512
เด็กชายอิทธิพล  หอมคัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
513
เด็กชายอิทธิพัฒน์  บัวพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
514
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  วงค์ดวงผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
515
เด็กหญิงอุมากร  แก้วปัดโชติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
516
เด็กหญิงอุมากรณ์  ยตะโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้ ( MEP) ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
517
เด็กหญิงกชกร  หอมกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงกชพร  ศรีประสาร
ป.6
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงกนกกุล  รังหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงกนกพร  สุวอ
ป.5
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงกนกอร  นาตาล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงกนกอร  วรกิจ
ป.3
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงกมลทิพย์  คงชะสิงห์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงกมลพร  คำเผือ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงกมลวรรณ  เชื้อเมืองแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงกรกช  ลุนวิรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงกรเกศ  จิรัปปภา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงกรรย์สุดา  ธ.น.อุตร
ป.3
โรงเรียนบ้านโสกแมว
วิทย์ประถม
530
เด็กชายกรวิชญ์  เอี่ยมกุศลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
531
เด็กชายกริชาพล  มาตราช
ป.3
โรงเรียนบ้านโสกแมว
วิทย์ประถม
532
เด็กชายกฤตภาส  คูสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
533
เด็กชายกฤตภาส  ศิริปะกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงกฤติยาณี  นนทะวงสา
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
535
เด็กชายกฤษฎา  บรรเทิงศักดิ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
536
เด็กชายกฤษฎา  วิชิตธนบดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
537
เด็กชายกฤษดา  เชื้อคำฮด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
538
เด็กชายกลวัชร์  สุคำภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงกวินธิดา  เบ้าคันที
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
540
เด็กชายก้องภพ  เอี่ยมกุศลกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงกัญญานัฐ  แก้วนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงกัญญาภัค  บัวเคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงกัญญาภัทร  รัตนโยธิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มงคลสุภา
ป.6
โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์วัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ภูอ่าง
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
547
เด็กชายกัณฐภัทร  สุวรรณคม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงกัณฐิกา  สุริย์
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
549
เด็กชายกันต์  ฤทธิ์มหา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
550
เด็กชายกัมปนาท  บรรเทิงศักดิ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงกัลยา  งิ้วพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้ ( MEP) ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
552
เด็กหญิงกัลยานัฐ  ศรีหานาม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงกัลยาพร  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกแมว
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงกัลยามาศ  สุวรรณทศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงกาญจนลักษณ์  แช่มช้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงกานต์รวี  ทวีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงการะบุหนิง  แสนไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงกิตติกา  ชารีแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
559
เด็กชายกิตติชาติ  สุขรี
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
560
เด็กชายกิตติทัต  โพชรศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
561
เด็กชายกิตตินันท์  จันทร์หลอด
ป.5
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
วิทย์ประถม
562
เด็กชายกิตติพงษ์  วงศ์กระโซ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงกุลณัฐ  แสนรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงกุลปภา  จิรัปปภา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงกุลอาภา  ไวธัญญะกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
566
เด็กชายเกริกเกียรติชัย  รัตนนิรันดร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงเกศกนก  ขุนไชย
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงเกษน์สิรี  สีเลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงเกษฬาภรณ์  กล้าถิ่นภู
ป.5
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
570
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แกขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
571
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แนบชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
572
เด็กชายแกร่งกล้า  นามเหลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงแก้วมณี  ไชชะนวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
574
เด็กชายไกรสิทธิ  นวลงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกแมว
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงขวัญข้าว  นนเลาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงขวัญใจ  วงค์แก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงขวัญฟ้า  หนุ่มชัยภูมิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงขวัญหทัย  มูลราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงเขมิสรา  อ่อนน้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
580
เด็กชายคณาธิป  ไชยสอน
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
581
เด็กชายโฆษิตชาดก  ภาชนะวรรณ
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงจณิสตา  พรมใจ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
583
เด็กชายจตุรภัทร  ตรันเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงจริยากร  ชินสาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
585
เด็กชายจักพรรดิ  ตะมิน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
586
เด็กชายจักรชัย  จรูญไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้ ( MEP) ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
587
เด็กหญิงจันจิรา  ปลุดพุม
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงจันทิมา  ประวิทย์สิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงจารุณี  วงศ์คำสาย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
590
เด็กชายจิณพัฒ  ไชยพร
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงจิดาภา  ขันตี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงจิดาภา  เจริญศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงจิดาภา  แพรไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงจิตดาภา  สุขวัน
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงจิตรลดา  หิรัญวัชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงจินตภาส์  มณีพรรณ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงจินรสิน  คำไพ
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
599
เด็กชายจิรพงศ์  รัตนมาลี
ป.5
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
600
เด็กชายจิรภัทร  พลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงจิรรัชญา  หนูคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
603
เด็กชายจิรวัฒน์  พงสุภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงจิรสุตา  นาโสก
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
605
เด็กชายจิระพงศ์  วงค์ศาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงจิรัชญา  ผลโยน
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงจิรัชยา  แสงรัตน์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงจิราพรรณ  เพียมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงจิราภรณ์  ข่วงทิพย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิริสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
611
เด็กชายจิรายุ  ศรีสมุทร
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงจีระนันท์  วงศ์แสงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีดารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงจุฑารัตน์  หาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
616
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  อุทุมทอง
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
617
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ป้องกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงเจนจิรา  บ้งชมโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
619
เด็กชายเจษฎาภรณ์  จาบบุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
620
เด็กชายเจ้าพระยา  สุวรรณสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
621
เด็กชายฉัตรชัย  ใหมคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้ ( MEP) ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
622
เด็กหญิงฉัตรฑริกา  สายอุราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงฉัตรลดา  สายอุราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงฉัตรีญา  พิกุลหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
625
เด็กชายฉัทชนัน  มันทะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
626
เด็กชายเฉลิมชัย  สุดใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงเฉิดฉาย  หอมระหัด
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงชญาดา  นรดี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงชญาดา  ศิริภัทระกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
630
เด็กชายชญานนท์  จันโทศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงชญาภรร์  จันโทศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงชดาพร  เทพายัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
633
เด็กชายชนกชนม์  เนวะมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงชนกนันท์  คูสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงชนกนันท์  พรหมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
636
เด็กชายชนพัฒน์  ลามี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงชนรดา  ทองแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงชนัญญา  ยะสุรีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงชนัญดา  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงชนัญยา  จักรสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงชนัดดา  ศิริสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงชนาภัทร  มาภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงชนิกานต์  ณ นครพนม
ป.5
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงชนิกานต์  พุทธวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงชนิดาภา  ลิมปะวิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
646
เด็กชายชนิตพล  เหง้าโอสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงชนิตา  ทั่งเหสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงชนิตา  ศรีมงคล
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงชนิภา  ภูดางงัว
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
650
เด็กชายชนิสรณ์  จันทร์นุช
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงชมภูนุช  ศรีวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
652
เด็กชายชยณัฎฐ์  พิมพ์โคตร
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
653
เด็กชายชยากร  รัตนนิรันดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงชยานันต์  สุทันท์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
655
เด็กชายชยานันท์  รุ่งเรืองวุฒิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
656
เด็กชายชยานันท์  รุ่งเรือวุฒิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
657
เด็กชายชยาพล  สุริย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
658
เด็กชายชยุตพงษ์  จันทรเสนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
659
เด็กชายชยุตม์  ขอดเมชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงชลณภัทรา  ทิพย์วงศ์
ป.5
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงชลิตา  อภิสกุลชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
662
เด็กชายชวกร  ศักดาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
663
เด็กชายชวิศ  ด่วนตระกูลศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงชัชชนี  วงจวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  วงศ์ศรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
666
เด็กชายชัชวาลย์  ตั้งไกรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
667
เด็กชายชัยภัทร  ตันศิริสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
668
เด็กชายชัยวัฒน์  กงนกขุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
วิทย์ประถม
669
เด็กชายชัยวัฒน์  ทองใบใหญ่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงชามาวีร์  สมพงษ์
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงชาริสา  เชื้อคำเพ็ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงชาลินี  กุลากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงชาลิสา  พานอนันต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
674
เด็กชายชิตพล  ศรีวร
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
675
เด็กชายชิติพัทธ์  พลหาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
676
เด็กชายชิติพัทธ์  แย้มวิจิตรจรรยา
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
677
เด็กชายชินดนัย  เดโชพล
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
678
เด็กชายชินวัตร  แก้วทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
679
เด็กชายชินวัตร  สิงนวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
680
เด็กชายชินวัตร  เหล่าเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
681
เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทะเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
682
เด็กชายชุณหคสาร  รัตนนิรันดร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรสุวิทย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธิสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงชุตินันท์  โพธิ์งาม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
686
เด็กชายไชยา  บัญชารัตนกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงญริดา  รัตนวรรณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงญากานดา  เพ่งพินิจ
ป.3
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงญาณิศา  ไข่มุกข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงญาณิศา  ชาติรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงญาณิศา  สมยา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
692
เด็กหญิงญาดา  พิริยพงศ์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงญาดาภา  อุณาพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงญานิศา  อนงค์ไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงฐาณิญา  ธนาธนัยภัทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงฐานิญา  เขียธนานัยภัทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงฐานิตา  ไกยลุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงฐิดาภา  บุพศิริ
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงฐิตาพร  ธะนะเหลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงฐิตาพร  มะยัง
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มีระหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงฐิติชญา  คูสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงฐิติพร  โถแก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกแมว
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงฐิติภา  สิมตะมะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงฐิติรัตน์  กอมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ณ ฤทธิ์พรผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงฐิติวรดา  จองคำเสียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงณฌา  เหมเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงณฌา  เหมเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงณดวงหทัย  แก้วงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงณภัทร  คล้ายจันทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
712
เด็กชายณภัทร  จันใด
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
713
เด็กชายณภัทร  อุ่นไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงณภาภัช  นันนิยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
715
เด็กชายณภูมิ  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงณัชชา  ยศประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงณัชชา  อินทรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงณัฎฌานันท์  จันทร์สุข
ป.5
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงณัฏกัลยา  ป้องคำสิงห์
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เคนคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงณัฐกมล  ชอบสุขุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
722
เด็กชายณัฐกานต์  บุปผาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงณัฐชยา  เฉียบแหลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ดาประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีธรรมมา
ป.4
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
727
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
728
เด็กชายณัฐดนย์  สกุลคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงณัฐธิดา  ฟองสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงณัฐนรี  มุงธิราช
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงณัฐนิชา  รัตโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
733
เด็กชายณัฐพงษ์  วรกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
734
เด็กชายณัฐพล  เมืองบาล
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
735
เด็กชายณัฐภัทร  ทันอินทรอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
736
เด็กชายณัฐภัทร  พ่ออามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงณัฐมน  มายเจริญชัยกุล
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงณัฐรัตน์  เชื้อวังคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงณัฐริกา  หมอกไส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงณัฐวดี  ขรรศร
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงณัฐวดี  ตันสวรรค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
743
เด็กชายณัฐวิชญ์  สุภักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงณัฐวิภา  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
745
เด็กชายณัฐวุฒิ  พ่อสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
วิทย์ประถม
746
เด็กชายณัฐวุฒิ  วัฒนาโยธิน
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
747
เด็กชายณัฐสิทธิ์  หอมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
748
เด็กชายณันทิพัฒน์  จันทะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงณัืทฐริญญา  เตชะ
ป.6
โรงเรียนตงเจี่ย
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงณิชนันทน์  ชื่นวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงณิชนันทน์  ไชยรบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงณิชา  วิเศษดี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงณิฐาภรณ์  เมืองณศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน
วิทย์ประถม
754
เด็กชายดนัย  เชื้อกุณะ
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
วิทย์ประถม
755
เด็กชายดานุพร  วรติยะ
ป.5
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงตติยาดา  พรมศรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงตรีรัตน์  เมืองสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงต้องฤทัย  ราบเรียบ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
759
เด็กชายเตชิต  สิทธิกานต์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
760
เด็กชายไตรภูมิ  คล้ายจันทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
761
เด็กชายไตรภูมิ  คานทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
762
เด็กชายถิรวุฒิ  สิมตะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
763
เด็กชายทรงศักดิ์  มาตย์วังแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
วิทย์ประถม
764
เด็กชายทรัพย์สถิตย์  ดียะตาม
ป.4
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
765
เด็กชายทวีศิลป์  วิเศษสุนทร
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงทักษิณาพร  หงษาวงค์
ป.3
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
767
เด็กชายเทพฤทธิ์  แพงดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
768
เด็กชายแทนคุณ  ตรีนิภากร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
769
เด็กชายแทนใจ  วงศ์แก้ว
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
770
เด็กชายธชาดล  วงค์พนิตกฤต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
771
เด็กชายธนกฤต  แก้วปีลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
772
เด็กชายธนกฤต  สุขอิน
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
773
เด็กชายธนโชติ  จิราพัชรชัยศิริ
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
774
เด็กชายธนโชติ  ไชยประเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
775
เด็กชายธนดล  พะวะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
776
เด็กชายธนดล  สุนทรวรพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
777
เด็กชายธนดล  อย่างสวย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
778
เด็กชายธนบดี  นครศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
779
เด็กชายธนบดี  บัวริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
780
เด็กชายธนพัฒน์  เหม็นชา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
781
เด็กชายธนภัทร  คำปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
782
เด็กชายธนภัทร  นวพงศ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
783
เด็กชายธนภัทร  สมมาตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
784
เด็กชายธนรัตน์  ประไชโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
785
เด็กชายธนวิชญ์  ธรรมวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
786
เด็กชายธนสาร  มณีสม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงธนัชชา  พรามณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงธนัชพร  ลีโคตร
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
789
เด็กชายธนากร  ธงยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
790
เด็กชายธนาดล  วงค์พนิตกฤต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
791
เด็กชายธนาธิป  เก่งสาคร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
792
เด็กชายธนาภรณ์  แสนคะ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
793
เด็กชายธเนศ  ทีระฆัง
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงธมลวรรณ  วังทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงธมลวรรณ  สูตรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
796
เด็กชายธราธร  โกพลรัตน์
ป.4
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
797
เด็กชายธัชพงศ์  ประเสริฐภัค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
798
เด็กชายธัชพงษ์  ประเสริฐภัค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงธัญชนก  กินรา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงธัญชนก  ชาวพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงธัญนิกา  โอวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
วิทย์ประถม
802
เด็กชายธัญยบูรณ์  สมประสงค์
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วทองสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันฤาไชย
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงธัญวรัตน์  มังคละคีรี
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสนเสร็จ
ป.4
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงธัญสุดา  ทุรัง
ป.5
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงธันย์ชนก  สระสีโสม
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงธันยพร  ก้อนสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงธันยพร  ปลายชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงธันยสรณ์  แซ่อึ้ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงธันยารัตน์  อุปพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงธิดาพร  จันทะพรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำแพงดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมพลเมือง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงธิดารัตน์  ส่อนราช
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
817
เด็กชายธิติ  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงธิติมา  โพธิ์กลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงธิติมา  โพธุง
ป.5
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
820
เด็กชายธิติสรณ์  ว่องไว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
821
เด็กชายธีรนนท์  เจริญไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงธีรนาฏ  โฉมเฉิด
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
823
เด็กชายธีรภัทร  คล้ายจันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
824
เด็กชายธีรภัทร  ทองกลาง
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
825
เด็กชายธีรภัทร  ประวิทย์สิทธิกุล
ป.4
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
826
เด็กชายธีรภัทร  วงค์ตาขี่
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
วิทย์ประถม
827
เด็กชายธีระพัฒน์  โคตรพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงนฏกร  กีกาศ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
829
เด็กชายนนทพัทธ์  คุณโคตร
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
830
เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีนาเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงนนทิญา  ขุนชานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
832
เด็กหญิงนพเกล้า  จำนงนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงนพนม  รสหอม
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงนพมาศ  สาดมะเริง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงนพวรรณ  ทองอุทัยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงนภธิดี  เจริญมิตร
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงนภสร  กุโบลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
838
เด็กชายนภสินธุ์  อาษาวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงนภัสสร  เภาศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงนภัสสรณ์  เก่งมานะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
841
เด็กชายนราวิชญ์  จังตระกูล
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
842
เด็กชายนฤพนธ์  สีเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงนฤมล  อ้วนอ่อน
ป.6
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงนลินนิภา  บุญเกรียว
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงนวพร  ผู้แสนสะอาด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงนวพรรษ  คำลี
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
847
เด็กชายนวพล  เขื่อนขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงนวภรณ์  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกแมว
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงนวรัตน์  วงษ์สาธิต
ป.6
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงนวรัตน์  หลานเศษฐา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงนัชชา  สุรพันธ์พิชิต
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงนัฐวดี  เขียวไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงนันท์นภัส  เพชรดีคาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงนันทวัน  ไกยะฝ่าย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงนันทิภา  ธีระกำจาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงนันทิยา  แก้วพิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงนัสสุดา  ศรีมณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงนาราดา  เสนาคำ
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงน้ำฝน  กองเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงนิตยา  วงศ์ละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงนิตยา  แสนนาวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
862
เด็กชายนิติพัชรพงศ์  ศิริตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
863
เด็กชายนิติศิลป์  ถิ่นตองโขบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงนิธิกานต์  ลีทหาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงนิภาพร  สิงห์นาครอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงนิลดา  ศรีมณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
867
เด็กหญิงนุสบา  ไวสุวรรณโน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงเนตรดาว  บุรีขันธ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงเนตรนภา  ไชยโคตร
ป.5
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงเนตรนรินทร์  คงทะนง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงบนัดดา  ชมภูงาม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
872
เด็กชายบรรลือศักดิ์  คำแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
873
เด็กชายบวรทัต  อินธิโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
874
เด็กชายบัณฑิต  ยิป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุทธิอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงบุญนิษา  สมตน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงบุณยานุช  มาดี
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงบุณยาพร  นันตะพัก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงบุรัสกร  ทักษิณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงเบญจพร  สุขษาเกษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงเบญญทิพ  ดอนสนธิ์
ป.4
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงเบญญาภา  ดีพรหม
ป.4
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณมาโจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงเบญนจิตา  คำสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
885
เด็กชายปฐมพงษ์  พุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงปณิดา  กวานปรัชชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงปณิดา  พรหมศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงปณิดา  ศิริสำราญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงปณิตา  ศรีปัญญา
ป.5
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงปทิตตา  มุ่งชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงปนัดดา  ศรีเข็ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงปนัดดา  ศิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงปนิยากรณ์  จำปาขีด
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงปภาวสุ  มูลทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
895
เด็กชายปรมี  สุวรรณมาโจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
896
เด็กชายปรเรศ  ใหมคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
897
เด็กชายประนพ  ใจดี
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงประภาพร  อุติลา
ป.6
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
899
เด็กชายปรัชญาธร  ศุภนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
900
เด็กชายปรัตถกร  ตะวังทัน
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
901
เด็กชายปราชญ์ธนาตย์  จันทวัติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
902
เด็กหญิงปริชญา  แสงผา
ป.4
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงปรีณาพรรณ  สุขสันติชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
904
เด็กชายปวเรศ  ชมพูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงปวิตรา  จันทะโคตร
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงปวีญาภรณ์  พรมราช
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
907
เด็กชายปวีณ์กร  วีระชานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ดำคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
909
เด็กชายปวีณวัชร์  เกษราช
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงปสุตา  ศรีนครา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงปะนิตา  อุสันสาห์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
912
เด็กชายปัฐยาวัต  จันโทวาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงปัณฑรีย์  ทานันตะ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
914
เด็กชายปัณณทัต  อยู่ยงวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
915
เด็กชายปัณณวิชญ์  สอนแพง
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงปัทมพร  แสงก่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงปันณพร  ณ ตาก
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงปาณิสรา  ตั๋นสกุล
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงปานปรีญา  สูญราช
ป.5
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงปานรพี  วิไลรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
921
เด็กชายปาราเมศ  แก้วรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงปาริชาต  เชื้อตาอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงปาริชาติ  ดวงศร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีสรณ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงปาวีณา  ลาริมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงปิยฉัตร  ผดุงพร
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงปิยฉัตร  สมยา
ป.6
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
928
เด็กชายปิยวัช  ลาริมาตย์
ป.3
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงปืยะธิดา  บุพศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงปุณยวีร์  กลางประพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงปุณยาพร  แก้วบุดตา
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงปุณยาพรจิต  ภาชนะวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงปุณยาภัทร  ชาวไธสง
ป.3
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงผการัตน์  พรหมขุนทอง
ป.4
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงผ่องนภา  สุรา
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกแมว
วิทย์ประถม
936
เด็กชายพงศกร  เชื้อคำฮด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
937
เด็กชายพงศ์พณิช  พลรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
938
เด็กชายพงศภัคร  นาโสม
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
939
เด็กชายพชร  นึกชม
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงพชรพร  นามคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงพนัชกร  ไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงพรกนก  พลูสมบัติ
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงพรชนก  เก่งมานะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงพรทิพย์  วงค์ประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงพรธิดา  เตรืองวัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงพรนัชชา  แก้วมณีชัย
ป.6
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงพรปวีณ์  ทัศนไพร
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
948
เด็กชายพรพิพัฒน์  พรหมดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
วิทย์ประถม
949
เด็กชายพรภวิษย์  เปียจำปา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
950
เด็กชายพรภวิษย์  ยตะโคตร
ป.4
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงพรโยษิตา  ไชยโอชะ
ป.4
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงพรรณธิภา  พ่อนามแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงพรรณศรี  ปารีพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงพรวณา  ชมขวัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงพฤกษาธาร  สุริยนต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
956
เด็กชายพฤทธิ์  โคตรดวงอ่ำ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงพลอยชมพู  แก้วบุดตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงพลอยพรรณ  คำหาญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
959
เด็กชายพลากร  ตะนะคี
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงพสชนัน  คำมุงคุณ
ป.4
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงพอเพียงพันธ์  ผลวิเชียร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
962
เด็กชายพัชรพล  จำเริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
963
เด็กชายพัชรพล  ศรีแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงพัชราพร  ศิริดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองวิทยากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงพัชริญา  ศรีทะบาล
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงพัชรินทร์  ลำพองชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงพัชรี  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ชาสิงห์
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงพัณณิตา  ชัยชนะ
ป.3
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงพัณณิตา  อ่อนอุทัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
972
เด็กหญิงพัทธนันท์  รุ่งเรืองวุฒิกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงพาณิภัค  อินทรชื่น
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงพิชชาภา  พรรณะ
ป.4
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงพิชชาอร  ณ นครพนม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
976
เด็กชายพิชญะ  นึกชม
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงพิชญา  จอกทอง
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงพิชญาภัค  สวนงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงพิชญาภา  บัวชุม
ป.6
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงพิชญาภา  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
วิทย์ประถม
981
เด็กชายพิชญุตม์  ลาวงศ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงพิณฑิฬาร  โกพลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงพิมธิดา  พิมพ์บุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงพิมนภัส  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงพิมปฏิภาน  ตั้งอุปละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงพิมพ์นารา  บุญสิทธิ์ภิญญา
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลุนอุบล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ทุมกิ่ง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยวิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงพิยดา  ทีดี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงพิยดา  สุคำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
992
เด็กชายพีรณัฐ  บุญนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
993
เด็กชายพีรณัฐ  บุนนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงพีรพรรณ  เลาป้อมวาปี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
995
เด็กชายพีรยุตม์  วัฒนนวลสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
996
เด็กชายพีรวิชญ์  เพ็งลาย
ป.3
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงพุทธิมน  ไชยวงษา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงเพ็ญนิภา  ใสส่อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พ่อธานี
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ศิลชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงเพ็ญภัค  นาคโคตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงเพลงพิณ  ตันสมรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงเพลงพิณ  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงเพลงพิณ  สินธุศิริ
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงแพร  พรทวีรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงแพรพลอย  ชัยชิต
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1007
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  โสมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงแพรวา  ปรีชาอดุลหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงแพรวิภา  ทองปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงไพลิน  แสงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงฟ่องนภา  เหล่าทะนนท์
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงฟ้าปภาทิพย์  คงธนชโยพิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงฟาริดา  มะสัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงภคพร  แร่วงค์คต
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงภคอร  ศิรธรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายภคินทร์  แก้วมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงภรปวีณ์  บุรชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงภรภัทร  แจ้งจำรัส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงภัคจิรา  แสงสว่าง
ป.3
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงภัควิภา  หอมสมบัติ
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงภัณฑิรา  นุสาวา
ป.6
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายภัทรชนะพล  โพชราช
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงภัทรนันท์  นาคราชา
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงภัทรนันท์  บำรุงหงษ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายภัทรพล  ไกยะฝ่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายภัทรสิทธิ์  ไกรยะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงภัทราภรณ์  บูรณสรรค์
ป.4
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายภาคิน  เงินเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายภาคิน  ปวงศรี
ป.4
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายภานุพันธ์  จันอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายภานุวัตร  จันอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายภาสกร  ดนตรี
ป.6
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายภีมพล  จันทนิตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายภูมินทร์  สิทธิเสนา
ป.3
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายภูมิภัทร  บัวชุม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายภูมิรพี  มูลสระดู่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายภูริณัฐ  ชาศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายภูรินทร์  ดวงสีจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1042
เด็กชายภูริวิชญ์  อิ่มเต็ม
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายภูวเดช  กิติยบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายมณฑล  นามบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายมณฑลทอง  ดวงสิม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงมนต์นภา  วงศ์ศร๊ชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงมนัสนันท์  พรมมา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงมัญชุพร  บุตรศรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงมินตรา  นิยมเหลา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงมิลมินลา  พุ่มทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงมีนา  ม่วงคำหมื่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงมุกงาม  ธรรมชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงมุกดามณี  เสวียววงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงเมทิกา  วราทวีธำรง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงเมธาพร  สมนึก
ป.6
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายยลินธร  เหมธร
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายยศพัทธ์  เอ้งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงยามีรา  ดวงดีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายยุทธพิชัย  โจ่ซิว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงยุพเรศ  พลสนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงยุพาภรณ์  อุดมมาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงยุภาวดี  รัตนมาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงเยาวภา  ไชยเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายรชตะ  จับจิตต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายรพีพงศ์  กุลศรีวัฒนา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายรพีภัทร  คณะพล
ป.5
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายรพีภัทร  ไชยคราม
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายรพีภัทร  ปริโปร์
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายรพีภัทร  สุนทอง
ป.4
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงรสสุคนธ์  แสสา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงระวีรัตน์  มีนาม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงรังสินี  โซ่เมืองแซะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายรัชชานนท์  แท่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เชื้อคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงรัชนีกร  ลี้พล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายรัฐนนท์  คำบัว
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1077
เด็กชายรัฐพงษ์  คำหาญ
ป.5
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายรัฐพงษ์  ไชยเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายรัฐพล  วงค์ตาทำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายรัตนธร  ธนันรัตติกร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงรัตนพร  ยังรัมย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงราชาวดี  กิติศรีวรพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงรุ่งทิวารัตน์  นนทพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงลลิดา  ยตะโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงลักษณารีย์  หมอจีต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หอมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงลุดี  เอ็ฟวา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายวชากร  ธารประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายวชิรวิชญ์  คงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายวชิรวิทย์  แก่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงวณิชยา  กวีรัฐอนันต์
ป.6
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงวทันยา  คำมุงคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงวยุดา  ลาดบาศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงวรรณวิศา  ภัทรมณีโชติ
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงวรวรรณ  กิติศรีวรพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงวรวรรณ  ทันหอ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงวรัญญา  สุวรรณไตรย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงวริศรา  เลิศจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงวริศริยา  วีระวาธการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายวรุตม์  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายวโรดม  กาลพันธา
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงวลัญช์สิริ  วรราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1103
เด็กชายวัชรพงศ์  วงศ์ล่าม
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1104
เด็กชายวัชรพล  บุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายวันเฉลิม  นอสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงวันณิสา  เลิงภูบัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1107
เด็กชายวาริษ  มั่นธรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงวาสินี  นามไธสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงวิชชุดา  ว่องอารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงวิชญาพร  สุนนท์ชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายวิชยุตย์  กองศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1112
เด็กหญิงวิภารัตน์  เกษรมาลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงวิภาวดี  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงวิภาวรรณ  อั้งโก๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงวิมลรัตน์  เทวประกาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงวิมลศิกานต์  ตรีนิภากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  สมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายวิริทธิ์พล  เขียนเสือ
ป.4
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงวิลัยพร  ดอนเงิน
ป.4
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงวิลาวัลย์  ใคร่กระโทก
ป.5
โรงเรียนตงเจี่ย
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายวิศรุต  ธาตุวิสัย
ป.4
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายวีรภัทร  ข่าขันมาลี
ป.6
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายวีรวุฒิ  วดีศิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงศรัญญา  สิมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1125
เด็กชายศรัญญู  แก้วอยู่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงศรัณย์พร  วรจักร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงศราสิณี  โคตรโยธี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงศรินญา  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงศรีพัชพันธุ์  วงษ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงศศธร  รัตนวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงศศิกาญจน์  เสวียววงษ์
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงศศิกานต์  พิมพ์พงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงศศิกานต์  แสนจันทะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงศศิประภา  เลิศจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงศศิประภา  สิงห์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงศศิภา  โคตรบุตรเรือง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงศศิวิภา  วิสุวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงศศิวิมล  ถอยกระโทก
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
1139
เด็กชายศักดิ์กรินทร์  ไกรษร
ป.6
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงศาตพร  วงศ์เฟียง
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงศิรประภา  บัวลาวัณย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงศิรภัสสร  ธนากรจักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงศิริกัญญา  โคตวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงศิรินพร  ซุยลุย
ป.5
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงศิริประภา  สารีพันธ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงศิริพัสษร  ทรัพยสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1147
เด็กหญิงศิริภัสสร  บุญเสนอ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงศิริยากร  คำหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้ววรรณ
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายศิริวัฒน์  คำภูมี
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายศิวกร  ไตรยราช
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายศิวกร  อุดมเลิศปรีชา
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายศิวกรณ์  เทพคำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายศิวัฒน์  อินาลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงศุณิชณัฏฐ์  พลมาตย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงศุพัชชา  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายศุภกฤต  ชนะเคน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายศุภชัย  ไชยเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงศุภดา  แสนสุริยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงศุภานัน  ผางจันทะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนสุริวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงศุภิสรา  สังข์เกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงสกาวรัตน์  พุทธระ
ป.3
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายสมกมล  นิลพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1166
เด็กชายสรวิชญ์  พนมอุปถัมภ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1167
เด็กชายสราวุฒิ  สุรคาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงสริตรา  สุวรรณไชยรบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงสริตา  รัตนมาลี
ป.4
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงสโรชา  เรืองมงคลเลิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงสวิชญา  พันธุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1172
เด็กชายสหรัถ  สายเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1173
เด็กชายสันติศักดิ์  ชาเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงสาธิตา  แสงสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงสาวิตรี  คำเถื่อน
ป.6
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
1176
เด็กชายสิรภพ  ใจศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1177
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญคืน
ป.4
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงสิริญากรณ์  ขวัญเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงสิริญาดา  ส่งเสริม
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงสิรินาถ  นาคเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงสิริเนตร  อมัณตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม