ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียวัดตุ๊กตา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤตนัย  สาครสินธุ์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤตัชญ์  ทศวงศ์ชาย
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤติน  ชัยยาภรณ์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกอบลาภ  ภู่พูลเพียร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกัลยกร  ผ่องฉวี
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  วงศ์ฉลาด
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกิติภูมิ  ดลกิจ
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายขจรพงศ์  แก่นโต
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายจิรวัฒน์  สายสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายจุลจักร  สานใจ
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงชญาณิ  ภู่พวง
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงชญานันท์  แก้วเกตุ
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงชญานิศ  ตั้งธนากาล
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงชมพู  วีระสมวงศ์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายชัชชนน  แสงจันทร์
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายชัยวัฒน์  ลือพืช
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงญาณิศา  เหล่าสมาธิกุล
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เหล่าจุมพล
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงฐิติมา  ปานมีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงณัชชา  โป้สมบุญ
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก่นศักดิ์ศิริ
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายณัฐนันท์  จั่วแจ่มใส
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงณัฐพร  แก้วเกตุ
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายณัฐพล  นินนาท
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝอยพรมราช
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายณัฐศักดิ์  สนธิกุล
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงณิชพร  นิตยลาภสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงดวงกมล  พันธุ์ศิริ
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงดวงธนสิริ  ฮึงวัฒนา
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายเตชวาสน์  นารักษ์
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายธนดล  หรั่งช้าง
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงธนวรรณ  อินทราพงษ์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงธนัชพร  สีนวนนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายธรรมสรณ์  คิ้วสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียวัดตุ๊กตา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงธัญรัสมิ์  จงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายธีธัช  ประภาษานนท์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายนพดล  ศรีชัยนาท
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ฤดีรัชต์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายนรวิชญ์  อัครวัชรางกูร
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายนรากรณ์  ธนิกกุล
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายนิติภูมิ  กายชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายบุญชรัสมิ์  บุญไพศาลดิลก
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงบุญสิตา  บำรุงกิจ
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายปภังกร  หอมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายปริพัฒน์  ใสยิ่ง
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายปารมี  ผดุงเกียรติศักดิ์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายพงศกร  ไทยทวี
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายพงศพัศ  ชายศรี
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายพอเพียง  ปิดสาโย
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงพัชนิษฐ์  สุดสว่าง
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงพัชรา  เพ็งมี
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายพุฒินาท  ภิรมย์นา
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายภพธรรม  กุลฉิม
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงภัทรพร  แย้มโกสุม
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายภาณุพงศ์  ธนภาชน์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายภูมิธัช  อัษฎมงคล
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายมรุพงศ์  รื่นจินดา
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายยศกร  สมบูรณ์ภัทรกิจ
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายรัฐภูมิ  ทองบ้านเกาะ
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายศุภกร  รัสมี
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายสนธิ  เชิงชาญกิจ
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายสรชัช  รุ่มนุ่ม
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายสรวิชญ์  ประทีปะเสน
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายสันติชัย  จินดาเพ็ง
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงอชิรญา  อินทร์จ้อย
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงอภิชญา  โนนคู่เขตโขง
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายอภิสิทธิ์  โยธาจันทร์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายอัครพงษ์  บุญรักษ์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียวัดตุ๊กตา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
70
เด็กชายกษิดิศ  เอี่ยมสำอางค์
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายคุณากร  เพิ่มพูน
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายชวนากร  วงษ์เสงี่ยม
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงฐานวีร์  ประทุมสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุรทิพาพงศ์
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัชชา  สิรวัฒนากุล
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
นายธนดล  มานะจิตร
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายธีรชัย  วาทิน
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายธีรทัศน์  นาคประยูร
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายปริญญา  อนุตธโต
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายพจมินทร์  วงษ์ละมัย
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณสายะ
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายรังสิมันต์  เสนาคำ
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายรัฐเศรษฐ์  กันสดับ
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายวาริศ  ชุนประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายศักดิพัฒน์  สายหงษ์
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายศุภชัย  หวังพงษ์
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ปุจฉาการ
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงอชิรญา  บัวหลวง
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงอภิญญา  ปลื้มถนอม
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายออกัสท์  แจ่มเย็น
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 2 โรงเรียวัดตุ๊กตา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงกชพร  พรมมาลี
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายกฤติน  ศรีมณี
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองแถว
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายกันทรากร  กุณที
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงกัลรัณ  แดงสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายกิตติภพ  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงกีรติ  แสนหล้า
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงฆรวัณน์  น้อยพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายจิรทิปต์  เจตน์มงคลรัตน์
ป.3
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงจิราธร  เบ็ญจมธารกุล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงชญาดา  ปลื้มถนอม
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายชนัธพงศ์  กันกง
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงชนานันท์  พลอยไพเราะ
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงชวัลนุช  ศักโกระ
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงช่อภัคสุนันท์  เหมือนมณีคชา
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงชัชมาภรณ์  เรียมไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายเชิดชูศักดิ์  เจรจาปรีดี
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงญาดา  ศิลปเจริญ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงฐิตาภา  ริ้วบำรุง
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายณัฐชนนท์  มั่นเขียว
ป.4
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พรหมจริยะพงษ์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณิชาพัชร์  ระหงษ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงติณณภรณ์  เวชอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงทิชานันท์  คุ้มรักษา
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายทินภัทร  ชาวกระบุตร
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายธนโชติ  โพธิ์แดง
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายธนดล  ไทยประยูร
ป.4
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายธนภัทร  จิตการค้า
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงธัญญมัย  กาญจนถาวรกุล
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงธัญพัชร  คิ้วสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายธิติพัทธ์  ชมมะลิ
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายธีระทัศน์  ลิ้มบริสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายนพดล  บุญบำรุง
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงนพรัตน์  ตันจินดา
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 2 โรงเรียวัดตุ๊กตา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
เด็กหญิงนฤมล  โกทองเจริญ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงนิศารัตน์  ภู่ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายบดินทร์  ล้ำเลิศ
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงบัณฑิตา  จูคลองตัน
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายบุญมา  ประภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงเบญญทิพย์  ทับเจ็ดริ้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายปพน  ยิ้มถนอม
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายปัณณวิชญ์  จารุสุทธิรักษ์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงปาณิษส์สร  ห้วยหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงปิยะวรรณ  เอื้อสรรเสริญ
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  บุญสมพงศ์
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายพงศ์ภวัน  สิริวัฒนนุกูลกิจ
ป.3
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงพรรณปพร  ศรีสุวัฒนานันท์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงพัชรพร  จิตติราช
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หู้เต็ม
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายพิชญุตม์  ชัยโย
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงพิชามญช์  สระศรีสม
ป.5
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แดงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ชูกิจสกุลณี
ป.5
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีธีรวงศ์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายพุทธเนตร  ศรีเอียด
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  วัฒนสิน
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงฟ้าใส  พัดเกร็ด
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงภัทรวดี  อดทน
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายภูมิพัฒน์  จิตการค้า
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายภูมิภัทร์  ประภาโส
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงมณทิชา  คานงอน
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงมนชิตา  กิจภัทรวิทย์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงมนชิตา  ไทยอาภรณ์
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายยุวาพันธ์  วงศ์กิตติวิรัช
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายรชานนท์  มั่นเขียว
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงรมลวรรณ  สวัสดิ์มี
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงวรวลัญช์  บุญชู
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงวรางรัตน์  จิตตวิสุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงวราลี  อินทรพร
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 2 โรงเรียวัดตุ๊กตา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กหญิงวิยดา  น้อยพันธุ์
ป.5
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงวิลาสินี  ฮวบบางยาง
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงศรุดา  ไม่ยาก
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  คุณาโรจน์เดชา
ป.4
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายศุภสิน  สวัสดิ์ใช้
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงสาวินี  ขุนทรง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์ผ่องใส
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงสุภาวดี  รูปสูง
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายเสฏฐนันท์  จันทรา
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงอภิชญา  ทรัพย์มั่นคง
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงอรณิชา  วิงวร
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายอรรคกรณชัย  ถิรเสถียรรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงอริสา  กิจสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงอรุณชีว์  ศรีประภา
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายอับดุลลาย  ดัฟเฟ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงอิสราภรณ์  สนองผัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายอุคม  แก้วเหลือง
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงอุมากร  คุณขุนทด
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์