ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.GS 4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกรชัย  แก้วมังกร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกรวรรณ  พลับลับโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤชตฤณ  โอฬารรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤตณัฐ  วรสุวรรณรักษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤตธนัท  จันทร์อุตส่าห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤษณกันท์  ปั้นประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤษณะ  ศรีอ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกฤษณา  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญญมล  รดแป้น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกิจาพัฒน์  รุ่งเหรียญพูน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกิตติเทพ  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกิตติภณ  ศิริสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงเกวลิน  กลักวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงเกวลิน  สุโชติรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงเกศณัชชา  เกิดฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายคริษฐ์  ธนะวันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงคะโกะ  โอชิไอ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายจตุพรพัฒน์  สมุทรเพรียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงจตุภรณ์  เทียนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจินตนา  กษิตินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงจุฑามาส  ฉ่ำตาก้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายจุมพล  พลเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายเจษฎากร  รัตมณีโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงชนากานต์  คล้ายทวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายชยานันท์  ปทุมารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายชลพศุ  เชื่อมวราศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชลลดา  สืบไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายชานุเดช  เมืองบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงชาลิสา  เกียรติ์พงษ์ลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายชิตษณุพงศ์  ปั้นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายชินธิป  กุลทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายชุติมันต์  วงษ์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงโชษิตา  จันดร
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงญาณพัฒน์  สุคนธมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงญาณิศา  สว่างสินธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงญาดา  จงจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายฐนวิญย์  แอบท้องไทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สง่าเนตรเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ร่มโพธิ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายณัฏภัทร  คร้ามศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงณัฐชา  คงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงณัฐฐาพร  อินทกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายณัฐดนัย  ปะนันโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายณัฐธนนท์  ปิติเจริญพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายณัฐธนนท์  วรเกียรติชัยธนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ชัยศิริพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายณัฐพนธ์  โอณวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายณัฐภัทร  เอกชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงณัฐวรรณ  เวรุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายณัฐวัตร  อิสสรณวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายทักษ์ดนัย  ชัยศิริพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงทัศนีย์  มาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายธนชิต  ถ้วยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายธนบดี  เกษมสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายธนพงศ์  ป้อมปราณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงธนพร  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงธนภร  บุญขะจาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายธนวิตย์  ใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายธนัชชัย  นิลประภัสสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงธัญชนก  วงษ์สวรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไกรทองสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงธิญากร  วรพลาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายเธียรวิชญ์  ทวีพรอนันต์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายนนทพัทธ์  งามบรรหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงนภัสวรรณ  หงษาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เอี้ยวโพธิเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายนฤพล  อริยกวินวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายนวพณ  เชาวนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายนวภูมิ  ค้าธัญญมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายนัฐสิทธิ์  แหลมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายนารารุจ  ทองทวีผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายนิธิพัฒน์  ก้านแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายนิธิวัฒน์  ไกยลุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายนิมิต  อรุณเลิก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 (สระกระเทียม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายนิสสรณ์  พุทธกุลอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงบัณฑิตา  อุ่นกสิเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงบุญณิชา  อุ่นอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงบุณณดา  อมตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงเบญญาภา  กุลภาศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายปฐมภูมิ  จิรกาญจน์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงปฑิตตา  สายพร้อมญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงปพิชญา  จิรกาญจน์ไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงปภาวรินท์  ธีรานันตชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายปรเมศ  เพ็ชรประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายปราเปรม  ดิษฐ์ผักแว่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงปวีณ์ลิดา  ใจสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงปองลักษณ์  ตุลากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายปัญญวัฒน์  วิภาสสุชานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายปัณณทัต  โรจน์เอกจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายปัณณธร  เตชะปฐมานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงปาณิสรา  ทองยินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงปานนภัส  ลีฬหกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงปานระพี  กลับบ้านเกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงปิยภัคร์  พูลเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงปิยรมย์  ยมกวาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายปุญญพัฒน์  เหลืองอมรนารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายปุญญวรรธน์  พิชยวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงปุณิกา  เจริญกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายปุริมปรัชญ์  ศรีสุขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายพงศธร  อังกูรอัจฉรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายพรธาวิน  ไชยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงพรรัมภา  วัชนุภาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงพริมรดา  ประกอบธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายพลพล  พัวกาหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายพลัฏฐ์  จงประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายพศวัต  บุญศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายพัทธดนย์  พลับลัดโพธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายพันธุ์ธัช  ปราการรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายพัสกร  พูลบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายพัสกร  วัฒนะนุพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงพิชชากร  แซ่อั๊ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายพิเชษฐ์  จาคีไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงพินธิตรา  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงพิยดา  สอนกระต่าย
ป.6
โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายพีรณัฐ  แสไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายพีรวุฒิ  ทาทั่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายพุทธชาติ  เขาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายไพบูลย์  กิตติโศภณศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายภฤศพล  ญาณะรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายภวิศ  จตุวีรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายภัคพิพัฒน์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายภัทรชนน  อุไรวิชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายภัทรวิน  ตุ่มพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงภัทราดา  เสรีมงคลนิมิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3 (สระกระเทียม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายภาณุชาญ  ช่วยประสาทวัฒนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายภูรินท์  สิรินราพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงมณีนุช  เตชะวุฒิพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงมนัสนันท์  ปทุมพรอมรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงรมณ  วิศาลวณิชธัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายระพีร์พัชญ์  แสนแสนล้าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงระมินดา  ติรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายรัชกาญจน์  จันดร
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร  ธนานิรันดร์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ภูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงรินรดา  จิตรวิมลรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงรินรดา  พรรณพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงรุ้งรดา  วิเศษสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงรุ่งรัศมี  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงไรวินท์  สุวรรณรังสิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายลภน  กุลนันทิวรรธน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขุททกพันธุ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงวทันยา  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงวรนันต์  สิงห์สหนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายวรภัทร  เตชะอธิก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายวรภัทร  เตชะอธิกฃ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงวรรณษา  กษิตินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงวริศรารัตน์  ธารินท์วาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ถิรนันทนากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงวันวิสา  คมปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายวิภู  กิจสำเร็จ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายวิริยกานต์  คีรีวิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายวิวิศน์  ธเนศมณีกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายวิษณุ  พรภาวนาเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายวีทรรศน์  จันทร์ทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายวีรภัทร  ประพันธะศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายวีรภัทร  ป้อมเชียงพิณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายศรรักษ์  ปิ่นสินชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล3 (สระกระเทียม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายศักดิ์พล  อุดมธรรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายศิรวิชญ์  ชัยเรืองสิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายศุภกร  แถบไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายศุภณัฏฐ์  เหลืองอมรนารา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายสกล  ย๊วดกัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายสรวิชญ์  แทนไทยสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายสรวิทย์  ลิมปนานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงสวิชญา  นะวาระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายสัจนนท์  ตรียินดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายสิปปภาส  จินต์จันทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงสุพิชญา  ธนวชิรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายสุวิทย์  ลูกอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ธีรานันตชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายหยก  เลี้ยงฤทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงอชิรญา  กำจัดภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงอนงค์ภัทร์  จันทร์จารุภัค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงอภิสรา  น้อยอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง GS1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายอภิสิทธิ์  อนุพนธ์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงอรปรียา  ไตรคุป
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายอัครวิชญ์  ปิ่นโมรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงอังศุนิตย์  คุณากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงอัจฉรา  ธุวะชาวสวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงอันธิกา  ภูบรรฑรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงอัษฎางค์ภรณ์  ปฐมไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายอาชวิต  ไชยศิริธัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายอิทธิพัทธ์  เณรบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง GS1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
185
เด็กชายกฤษฎา  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล3 (สระกระเทียม)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงธันย์สุดา  จันทร์เงิน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายปรัชญา  เสียงเย็น
ม.3
โรงเรียนเทศบาล3 (สระกระเทียม)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงฟ้าใส  เรืองขจร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายมงคลชล  เอี่ยมพงศ์วโรดม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายรัฐเขต  ช้อยฉิมพลี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายศุภกร  ทองดอนพุ่ม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายอาเขต  สุขสมนึก
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
193
เด็กหญิงกชพร  ศรีนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงกมลรัตน์  ตรีอำนรรค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงกรวรรณ  พรเดชาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายกรวิทย์  คงอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงกรองกาญจน์  เต็มอุดมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายกฤตกาญจน์  สู่สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายกฤติพงษ์  เย็นใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงกฤติยา  ทองดอนโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายกวิน  แก้วมังกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายกษิดิ์พิชญ์  วิภาตะรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายกษิดิศ  ปู่แตงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงกัญญณัช  ศุภบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายกันต์กวี  จิตรประทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายกันตภณ  เทพโพธิ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  กระดังงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงกันตา  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงกัรจติกานญ์  บุญศัพทะเสวี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายกิตติพงศ์  เปรมจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายกิตติพิชญ์  ผิวนวล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายกิตติภพ  รัตนารมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายกีรกิต  จิรัตนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงขณิสรณ์  บัวกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงขวัญทิพย์  สังข์เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงเขมจิรา  จิรชุณหทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายคชาชาติ  เรืองร่วมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงคณณัฏฐ์  กิจก้องขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายจตุพร  จิ๋วประชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายจักรกฤษณ์  รอดธงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายจารุวิทย์  จินดามรกฏ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงจิณห์นิภา  บุญญวิจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงจิดาภา  โชติชูทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายจิตติภัทร  วิจิตรโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงจิตติยา  พุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงจิตรทิพย์  บัวจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กหญิงจิตรลดา  จิรชุณหทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุนศุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายจิรสิน  อึ้งสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงจิรัชยาพร  ศิริมงคลชยกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายจิรัฏฐ์  ธีระชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจียมจิระเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายเจตนิพัทธ์  แสงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายเจษฎา  ปั้นดา
ป.6
โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายชญานนท์  แสนชัยสกุลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงชญานิศ  ภูอัครนันท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงชญานิษฏ์  ศิริเกษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงชญานิษฐ์  นิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงชญานุตม์  ศิริเกษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงชนกานต์  เกาสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงชนม์ชนก  เหลืองเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงชนม์ชนัญ  สุดใจธัญพัทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายชนันพัฒน์  รื่นเริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงชนากานต์  อธิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงชนิกานต์  คชพลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงชยานุช  รัตนโชคธรณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายชลธร  กลั่นมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายชลิต  แก้วพิจิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายชวัลวิทย์  พุทธกุลอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงชัญญา  การสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายชัยวัฒน์  นาคคูบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายชาครีย์  หนูคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายชาญบดินท์  โชครัศมีศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงชาลิสา  ชวาลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงชาลิสา  แช่มชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายชีวธันย์  ทองประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุกยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงโชติกา  ล้องวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงญาณิศา  ทัศนานุตริยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงญาณิศา  พลชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
262
เด็กหญิงญาโณณัทฐ์  ถวัลย์เสรีวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงฐนกมล  เกิดภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงฐนิชา  เสนานุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายฐานพัฒน์  วิริยะศิริพงศ์กูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงฐานิกา  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายฐาปกรณ์  วงษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงฐิตพัฒน์  วงอนันตโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงฐิตาภา  อ่วมพยัพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงฐิติกา  สิรมานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายฐิติพงศ์  วิริยะศิริพงศ์กูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชูสวัสดิ์จารุเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เชวงกุลพิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายณทปพน  อภิกุลประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายณธภัส  ธงอาญาสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายณพล  ภัทรศีลสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายณรงค์ชัย  ทรัพย์มั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงณัชชา  ไม้ใหญ่เจริญวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงณัชชา  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายณัฎฐชัย  พัฒน์กุลจิรถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายณัฏฐกฤษฎิ์  นวมนาคะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงณัฏฐพัชร์สร  ทองยินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  จิรวัฒน์กานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายณัฏฐอัฌชา  คงแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายณัฐชนนท์  ปฐมานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงณัฐฐิมา  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทัศนานุตริยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายณัฐดนย์  ชัยเรืองสิริกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุขสดเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงณัฐธิฌา  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงณัฐธิดา  พึ่งมณีเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายณัฐปคัลภ์  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายณัฐปภัสร์  พราหมณ์โชติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล3 (สระกระเทียม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายณัฐพนธ์  โกศลดำรงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงณัฐภรณ์  ระวังนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายณัฐรณชัย  กิติเจริญศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
297
เด็กหญิงณัฐรดา  กิจสดใส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงณัฐรัฏฐา  เฮงมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงณิชาพัชร์  เผื่อนพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงดรวรรณ  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงดลพร  ทับยาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงดาวประกาย  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายติณห์  ตรีชั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายตุลยวัต  สุภัทรศักดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายถกลเกียรติ  จิตตวิสุทธิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงทยิดา  ภาณุเดชทิพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายทวีสิทธิ์  สัมฤทธิ์สุขโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายทองมกุฏ  สุธรรมโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายทักษ์ดนัย  พุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงทิพติญา  สุขเจริญพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายทิวัตถ์  แสนหูม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายทีฆทัศน์  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายทีปกร  ถิ่นน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายเทพประทาน  สรชัญสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายธชทัต  เทพจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงธนกร  ลอยความสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายธนกิตติ์  เสาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายธนไชย  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายธนดล  ช่วงนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายธนดล  เลขพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงธนพร  เดชอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายธนพล  สันชวฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงธนภรณ์  บุญอารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงธนภรณ์  อาจน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายธนวัฒน์  คุ้มชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายธนวินท์  อมรสิริพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงธนัชชา  สันตจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงธนันชา  ศักดิ์กัลยาวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายธนาธาน  พลายนุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงธนิดา  สามกองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงธมน  ทรงนิพิฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
332
เด็กหญิงธัญญ์รัศม์  บูรณะธนะสิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธเนศสิริพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงธารวลี  พลเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงธิษณามดี  มาเปี่ยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายธีธัช  จริตควร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายธีธัช  ชมภูศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายธีรภัทร  ใจงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายธีรภัทร  บริพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายธีระเดช  เนตรเกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายเธียร  ถาวรประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายเธียรฐิติ  ศิริบุรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงนงนภัส  สาปาน
ป.6
โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายนนทพัทธ์  มีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงนพิน  ขันติยะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงนภสร  นิพิวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงนภาพัฒน์  พรศิรศิริธนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงนภารัต  ไหมสีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงนรากร  เอกอุดมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงนลินรัตน์  สอาดชูชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ค้าธัญญมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงนันท์ธภัส  บุญเต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงนันนภัส  โชติมณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงนัยน์ปพร  จำเนียรดำรงค์การ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงนิธิพร  โฮกอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายนิธี  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายนิรุทธ์  ไหลสุพรรณวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงบงกชรัตน์  พุ่มพยอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายบวร  น้อยอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงบัวบูชา  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายบุณญพล  บุญมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงบุณยวีร์  เหล็กอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายบุณริศร์  เพชรธีรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงเบญญาภา  โชคประสพรวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงปณัชดา  กุลภาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงปนัดดา  หวังดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.GS 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
367
เด็กชายปภัคพงษ์  หารัญดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงปภาดา  รอดปรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงปภาดา  วรวณิชย์ดิลก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงปภาวรินท์  ปมิตต์ธศิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายปภาวิชญ์  กิจสดใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายปรเมศ  ปานเกลี้ยง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงประภาพร  จันเปรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงปรายฟ้า  ชวาลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงปริณดา  อุดมวิฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายปริย  โกศลวิชญะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงปรีชญา  กนกรัตนนุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงปรียาดา  ไหมธนโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายปองคุณ  พูนทรัพย์โสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายปัญกร  รัตนผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  วัฒนศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงปัณฑิตา  ประสพพรรังสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงปัณณ์ชนิตา  นทีทวีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงปัณณพร  เกิดรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองอุทัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายปาณรวัฐ  สุวรรณเวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงปาณิศา  แจ้งจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงปาณิศา  ลาวัณย์วิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงปารณีย์  เก้าสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงปิยธิดา  ลีเชี่ยวยุวสรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายปิยะพัชร์  ทรัพย์แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายปีติพงศ์  กัลยาวุฒิพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายปุญญพัฒน์  สุดฟุ้ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงปุญญิศา  เขมวราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายพงศ์วิทย์  ศรีก๊กเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงพจนา  เลิศวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายพรเทพ  เหล่าเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงพรปวีณ์  พัฒนไพรสณฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายพรพิพัฒน์  อมรสิริพาณิชย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายพรไพบูลย์  เทพชัยวรกำแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงพรไพลิน  เตียนโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.GS 6 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
402
เด็กหญิงพรรณสรณ์  ห้วยหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงพรรวินทื  ประเสริฐเวชทนต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายพฤกษ์  อารีรอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายพฤฒ  พฤฒิวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายพฤฒิพล  จิตวิริยนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงพลอยนภัส  อินทรพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายพศวรรธน์  ทรัพย์ทวี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายพศวีร์  ปลอดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายพัฒฒ์  พฤฒิวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงพัทธวรรณ  ศรีจารุพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงพิชชาภา  จั่นนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงพิชญ์นรี  สมณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงพิชญ์สินี  จินต์จันทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงพิชญา  ภักดีไตรภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เหล่างาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กรปรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วิริยประสิทธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  อุ่มนาวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล3 (สระกระเทียม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงพิมลวรรณ  ช่างทุ่งใหญ่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงพิริยะภรณ์  ศรีทะนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงพีรญา  ชูวงศ์วาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายพีรพัฒน์  กิจเปรมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายพีรภัทร์  พรานเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงเพชรทับทิม  วิริยะวนิชกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงเพชรไพลิน  วิริยะวนิชกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงเพชรรัตน์  ไทยวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายเพราะฉนั้น  ไตรสุริยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงภคพิมพ์  เชาวน์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงภคพิมพ์  สถิรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงภคมน  บุญญาอรุณเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงภณวรรณ  สุขสงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงภนิดา  วิธิรวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงภวริศา  สินสิงห์โต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายภวินท์  พรมหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
เด็กหญิงภัณฑิรา  นันทิยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงภัณฑิรา  อิงสุรารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงภัทรดา  ถึงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงภัทรดา  มีชีพกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงภัทรธิดา  ลีเชี่ยวยุวสรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงภัทรนันท์  กิตติอังกูรพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงภัทรพร  นิษุณะรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงภัทรียา  สุริยสมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงภัสนันท์  ประกอบธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายภากร  สถิรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มีถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ลลิตเจริญวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายภีมพศ  วีระโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายภูบดินทร์  ทองคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายภูผา  อุปนิสสัยพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายภูมิพัฒน์  ทรัพย์รดาวิรดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายภูมิระพี  ภูมิประเสริฐรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายภูวิศ  พาทรัพย์มา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงมนต์ภัสสร  คีรีมาศสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงมนสิชา  วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงมนัญญา  พันธ์ประมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงมนัสนันท์  กิติเจริญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชาวสวนมุ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงมลสวย  ตั้งสมบัติรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงมานิตา  วรรณพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงมาริสา  ส้มเอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงมุกด์มาดา  ถิ่นวงศ์อินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายเมธา  พึ่งพุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายยศพงศ์  คุ้มกล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายรณกร  เสนาอุดร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงรตนพร  ซี่ซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงรติมา  ลาภบริสุทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายรัชกฤต  รัตนผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายรัชพล  ธนาสุจารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายรัญชน์  สุธานุภาพวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กหญิงรัญชิดา  เลี่ยวศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงรุ่งธริยา  กาญจนามั่งศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงรุ้งรดา  วชิรกิติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายรุตม์ดนัย  นวมารค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงไรวินท์วรดา  เกียรติชนกกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงลักษิกา  โอฬารรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงวชรกมล  ศรลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงวรนารี  เขียวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายวรรธนัย  เนตรเกื้อกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงวรฤทัย  ชาติปฐมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายวราวุฒิ  ชัยยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงวรินทร  มอบจัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายวรินทร  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงวริศรา  คชพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงวันฟ้าใส  แตงเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงวิฐิสิริ  จารุศิริพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงวิมลณัฐ  อัศวใจเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงวิมลสิริ  สุขสดเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงวิลาสินี  ปฐมสุนทรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายวิศรุตน์  รุ่งเอนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงวีร์ธิกา  ลิ้มรัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายวีรภัทร  จันทะสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงวีริสา  ผิวอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงศรีสุภา  สมบูรณ์ศักดิ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงศศิธร  เพ็งตะโก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงศิรดา  เปี่ยมคล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงศิรภัสสร  ผุยรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายศิรศักย์  ศิรสุกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงศิริธิดา  อรรถกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายศิริมงคล  บัวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายศิวกร  เย็นสรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงศุภกาญจน์  บุญวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายศุภณัฏฐ์  บรมสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายศุภณัฏฐ์  ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายศุภณัฐ  เลขพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
507
เด็กชายศุภวิชญ์  ขจรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายศุภศิลป์  คาดการณ์ไกล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงศุภานัน  ติดโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงศุภิชญา  ถิ่นมาบแค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงศุภิสรา  ชาวไร่นาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงศุภิสรา  โรจน์ขจรเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงโศพิน  ปานเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายสกุณรัช  รุ่งเหรียญพูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงสมิตาภัสร์  คีรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายสรยุทธ  เปี่ยมรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายสันทัด  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงสาธนี  จันทร์แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงสาธิตา  นันทมานพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายสิงหวัธน์  ปฐมวัฒนศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงสิชนิกานต์  เสฏฐกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงสินีนาฏ  ขำสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายสิรภพ  จงรักภิญโญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายสิรวิชญ์  มั่นสุขผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายสิริณัฏฐ์  เกิดสมเชื้อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงสิรินภา  มากรถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายสิริพงศ์  ศศิสุริยาภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  เหมือนวงศ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงสุชัญญา  เกิดฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงสุชานันท์  ชอบทางศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงสุพรรัตน์  วรดรเกียรติวรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงสุพิชชา  ชูราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ประทายนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พูนลาภพาณิชย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงสุพิชญา  ไพรสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงสุภัทรตา  อนุศาสนี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงสุภาณัท  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายสุวพิชญ์  ชื่นจู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วรพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงไหมรดา  ถิ่นวงศ์อินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงอคิราภ์  พุ่มสงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
542
เด็กหญิงอชิรญา  มานิตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายอติชาติ  ทองคงอ่วม
ป.6
โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายอนุชา  พลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงอภัสชา  เจริญสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงอภัสภรณ์  จูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงอภิญญาดา  ชวลิตดำรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงอภิษฐา  จึงจรัสรัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงอรกัญญา  ไตริน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงอรชพร  ทรัพย์บวร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงอริสรา  สุริยาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงอริสา  แวงนอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงอลีนตา  อาจเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงอลีนา  อ่วมชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงอวัศญา  ตรีธัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายอัครเดช  เอื้อเฟื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายอัครวินท์  อมรปิยะพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายอัชฌาพงษ์  ธนานิรันดร์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงอัญชสา  กสิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงอัญชิสา  นิตย์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงอัลิปรียา  วงศ์เกษมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงอาณภา  หนูรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงอาทิตยา  ชนัตยาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายอานันท์  รุ่งเรืองอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงอิงกลิด  เส็งเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายอิทธิพัฒน์  เรืองประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายอิทธิวัฒน์  จันทรวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงอิศราภรณ์  เจษฎาปกรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงอิสราภรณ์  คุ้มเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงอุษณีย์  แถบไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงเอม  ภัยสูญสิ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงเอื้อสกุล  บูรณะธนะสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายไอระวีณ  เปลี่ยนแปลก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงิจิรัฐิพร  พรหมเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง GS1 ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
575
เด็กชายกิตติธัช  มะโดด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์