ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตาก เขต 2

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตาก เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกิตติศักดิ์  แซ่หมี่
ป.6
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงเกวลี  ปัญโลภา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงชนกนันท์  เมืองใจ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายณภัทร  สมิทธิกร
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชิวสรนันท์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงณิชารีย์  ซิมอารีย์รัตน์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงดารารัตน์  หลอดแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายทัตพงษ์  แซ่ม้า
ป.6
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงพจนีย์  แซ่ม้า
ป.6
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงศิรินทรา  ประกายพฤษ
ป.6
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ม้า
ป.5
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงอภิรดา  -
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงอภิสรา  เตียอุดมชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ตาก เขต 2

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตาก เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
14
นางสาวณัฐชา  -
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายดุลยรัตน์  โปร่งสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงธัญสิริ  ตระการกีรติ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
นายธีรภัทร  โกอินต๊ะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายรุจ  เหลืองสะอาด
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตาก เขต 2

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตาก เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
19
เด็กหญิงจารุสิริ  เหลืองสะอาด
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงตงทอง  จิววิจิตต์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงปิยะพร  แก้วดุนดุก
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์