ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกณวรรธน์  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤตินันท์  จีบโจง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกฤติมา  สอนละ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤษฎา  ทับประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤษณพล  พรมจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกษาปณ์  สะละโกสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกสิณากาญจน์  นิลเกตุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญญารักษ์  เพ็ชรกำแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกานต์สุดา  วิรุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  อินภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกิตติศักดิ์  เครือเมฆ
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกุลปริยา  เครืออยู่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงเกวลิน  แซ่ท้าว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายคุณากร  เพิ่มเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายจารุพิชญ์  พฤกษา
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  นิลประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงจิรัฐิพร  อินทร์ต๊ะกอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายจีระกานต์  ภูพวก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชนม์ชนก  ดีสลิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงชนม์ชนก  นันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงชนัญธิดา  มั่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงชนากานต์  ไพรสิงห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงชนิตา  วงษ์น้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายชยาบดินทร์  ศรีวิลัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชลณิชา  ม่วงงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปุ๊ดสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายโชติกร  ทองเฟื่อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงญาธิป  ล้อมทอง
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงฐัมพิตา  หาระคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงฐิติชญา  อยู่แย้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายฑีร์จุธา  เทศทิม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงณพัชกร  หน่อใหม่
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงณัชชา  ชื่นสิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัชชา  ถาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงณัชชา  พวงสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายณัฏฐกฤต  เฟื่องขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สังวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยุงกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายณัฐชนน  ด่านกระโทก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายณัฐนนท์  เมฆสองสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงณัฐพร  คำประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงณัฐวรา  ไชยมา
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่เลิศลบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงณิชาภัทร  วงค์ลำดวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงณิชาภัทร  สนเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงดลศิริ  บุญเปรื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงดวงกมล  แออัด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงดาริน  วงษ์พยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายธนกฤต  ใบป้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายธนกฤต  สืบมาศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายธนวัฒน์  สืบโม้
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงธนัญชนก  เกตุบุ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงธนัญญา  ทาบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงธนิษฐา  อินทฉิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายธรรมศาสตร์  เอี่ยมทุเรียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายธราเทพ  กาละจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงธัญกร  เที่ยงบูรณธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงธัญชนก  อินทฉิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงธัญชนิต  นากสุก
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิลาวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงธัญญาศิริ  มูลงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงธัญลักษณ์  บัวเกษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงธันย์ชนก  เทศยจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงธาริณี  เทศยจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองพลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธีรเมธ  บุญสอน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายธีรวุฒิ  จึงสำเร็จการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายธีรศักดิ์  ใจบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนภาวรรณ  เตสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงนรีรัตน์  ขำเน่า
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงนวพร  แสนทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายนันทิพัทธ์  พาสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงนิษฐกานต์  อินทร์ภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงบงกช  บุญสา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงบุษรา  คำมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงเบญญาภา  อำนวยทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ไชยบำรุง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงปนัดดา  รุณมอญ
ป.6
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายปรมินทร์  ทองลาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงปรัฌญาภรณ์  ทวีคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงปลายฟ้า  นาคราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายปวริศ  เก๊าคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายปัญญาพล  อุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงปัณณพร  ทิใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงปานรวี  ภูน้ำทอง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงปาริฉัตร  ธนสารกุลัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายปิติวัฒน์  ประสาทศิลป์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงปิ่นนภา  อินจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงปุญญิศา  จันทร์โต
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายผดุงเดช  ดลสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายพงศ์พัฒน์  หมอคุต
ป.3
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายพชรพล  จันทหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงพนิดา  สอนบุญเกิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงพรนภัส  เริญกาศ
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงพรพรรณ  ภู่จันทร์เจริญ
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายพศิน  มูลเพ็ง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงพัชรพร  โคกขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงพัชรีภรณ์  เถื่อนวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงพิชญาพร  พานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปัญญาวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายพีร์วาทิน  ทองดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงพุทธิชา  สัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงฟ้าใส  เรืองงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงฟ้าใส  สืบวงษ์ดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายภควัต  เง่าทุ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงภทรพรรณ  ใยระย้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายภวิศ  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงภัคอาภา  คำปาสังข์
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายภัทรพงศ์  สังสีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายภัทรพล  ราชแผน
ป.6
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายภาคิน  วุ่นแม่สอด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงภาณีรัตน์  ธงวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงภาวิกา  ภู่จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายภูชิต  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายภูผา  รีกงราด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงมณฑิตา  อินอยู่
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงมนชนก  จิวยิ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายรพีภัทร  คำภิละเตรียมวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงรวิสรา  คงพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงรสกร  เก็บนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายรัชชานนท์  เต็มมีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายรัชชานนท์  บุญเนียม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงรัตนา  แก้วเชียงทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงรัตนามณี  อินครอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงรุ่งทิวา  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงรุ่งรัตมณี  เพ็ชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงลัทธวรรณ  แย้มหมื่นอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายวงศธร  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงวนัชพร  แก้วมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายวรเมธ  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงวรรณชนก  ตุ่นเป็ง
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงวรรัตน์  ทิมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายวรวิทย์  ดำรงค์กูลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงวรัญญา  ชาญเชาว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงวราภรณ์  ปลื้มนุช
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงวริศรา  ปัญญาครอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายวสวัตติ์  จันทร์สายทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงวิลาสินี  สุวรรณเสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงวุฒิพร  วงษ์บุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายศตวรรษ  บรรลือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงศรัณย์พร  เคยมีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงศรัณยา  วงษ์ลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงศศิกานต์  อยู่เกตุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงศศิธร  ตะโนนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงศิริญาภรณ์  เสากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงศุภัสรา  สาเขตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายเศรษฐวัฒน์  พรมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงสราญรัตน์  เกิดแก้ว
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายสิทธิพล  แก้วเสนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายสิรธีร์  วันอ้น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายสิรภพ  ครองแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงสิริกร  เอมอยู่
ป.3
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงสุกัญญา  เอมอยู่
ป.6
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงสุตาภัทร  ปิยะสืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงสุธิมนต์  วงษ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงสุพรรษา  วุ่นสุก
ป.6
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงสุพรรษา  อินทะโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงสุพานิชชา  รอดฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงสุพิชญา  กับปินะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงสุพิชญา  กาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงสุพิชญา  พรมบุญชู
ป.6
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงสุภัคตรา  ผิววันดี
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงสุภาพร  อยู่เรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงสุภาวิตา  เปียเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายสุรยุทธ์  มาวันนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงหทัยชนก  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงหนึ่งลดา  เหล่าไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายอชิรวิชญ์  พงษ์พรต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงอนันตญา  แก้วเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายอภิรักษ์  กรองทิพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายอภิรักษ์  พูลทอง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายอภิวิชญ์  บุญแร่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงอรวรรณ  อินทรชิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงอรวีร์  คล้ายคลึง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงอัญชิษฐา  เครือเกตุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายอิงคศุรัฐ  ทาปิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายอินฑ์ทัช  วิสุทธิวัมมิก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงอุไรพร  บุญอุดหนุน
ป.6
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
นางสาวกมลพรรณ  ศรีวัตถา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
นางสาวกมลวรรณ  สายชุ่มอินทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
นางสาวกฤติยา  จูมพล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
นางสาวกัญญารักษ์  สีพรม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
นางสาวจันทิรา  จิตโสภา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงจารุภา  คงเจริญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายชลภพ  คมคาย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุ่มจันทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงธัญสมร  มณีรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงนาตยา  กันแลบ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงเบญญาภา  ยาทะเล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
นางสาวปาณิศา  พิลึก
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
นางสาวพรพรรษา  สามานาม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
นางสาวพรรณอร  ชวนทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
นางสาวภัคจิรา  ทารัตน์สอน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงภัทราภรณ์  สายทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงรัชนีพร  ทองชีวงศ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงวณิชยา  แลสันกลาง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงวราภรณ์  แสงงาม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงวิลาวัลย์  เดชเดชะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
นางสาวศยามล  โกสิตานนท์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงศิรินภา  หงษ์สิงห์ทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายศุภชัย  สอนไว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
นางสาวสมิดา  ทีแสงแดง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายสฤษดิ์ชัย  เนียมสอน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
นางสาวสุจิตรา  จูหว้า
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงสุพัตรา  มาพุ่ม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายสุรวุฒิ  ตันกระโทก
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงอรณิชา  อาจเจริญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงอลิษา  น้อยอ่อนโพธิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงกนกกาญจน์  โทนสังข์อินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายกฤษฎา  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ่วมสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายกัณฑ์พงษ์  เกิดหลำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ไทยน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีราชพนมปาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงกาญจนา  ดีเมฆ
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายกายพิสิฐ  คลังศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงกุลธิดา  สุวอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงขวัญจิรา  จูสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงจริยา  แม้นปาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงจิตรทิวา  สิทรานุวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายจิรกิตติ์  บรรลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายจิรภัทร  พุ่มกล่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายจิรภัทร  เพชรสุกใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายจีรภัทร  แสงศิริรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงเจนจิรา  ม่วงใหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงชนิกานต์  ประสาทศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายชยันต์  หนูเล็ก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงชลธิชา  ทั่งคำ
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงชลธิชา  สังข์นาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายชาญณรงค์  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงชุตินันท์  มั่นอยู่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายฌานนท์  พงษ์สาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงฐานิสา  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงฐาปนี  คำผุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ขันมะจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายณฐชนก  ตันสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายณภัทร  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ทาจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เทียนฉาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงณัฐนนท์  ต่ายทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายณัฐนนท์  มูลวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แสนสติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงดวงธิดา  กาเกตุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายตรีทเศศ  ปาระมีสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงทรรศน์กมล  โพธิ์ละคร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงทิพยวลัย  สินธีระโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายธนกฤต  จึงสำเร็จการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายธนกฤต  แสนคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายธนทัต  พูลกลั่น
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายธนวัฒน์  ฮุนตะกูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายธนวันต์  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายธนิน  ปินนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงธมลวรรณ  เครืองิ้ว
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายธราธิป  แก้วบุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงธันย์ชนก  คำภีระแปง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายธีรพัฒน์  หงษ์สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงนงนภัส  สุนนทะนาม
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงนภัสสร  แสงเจริญ
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายนรวีร์  วุ่นแม่สอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงนวพร  หาญธนพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงนันท์นภัส  เรือนโต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายบัญญทนต์  ขำเน่า
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงบุญศิริ  ใจหนุน
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงบุษบา  นิ่มแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงเบญญาภา  มาเอื้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงปภาวรินร์  ชมภูพล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายประภวิษณุ์  ทิมแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงประภาพร  กันศรีเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายปรัชญา  พิพัฒน์ศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงปัทมพร  สนคง
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงปานวาด  นาคราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายปิติวัฒน์  กิจสมานมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงปิยะธิดา  แสนเสน
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงพงศ์ผกา  เครืออยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงพรเทวี  กาแก้ว
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงพัธนันท์  คมขัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงพิชญา  คำชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  นากล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงพิยดา  ราชโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายพีรพัฒน์  สัจจโสภิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายพีรภัทร  รัชตโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายพุฒิพงศ์  อ่วมทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงเพ็ญนภา  เย็นชื่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงเพลงไพเราะ  สุขสบาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงแพรชมพู  ช้างรบ
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายภัทรดร  แก้วบุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงภัทรวดี  ฟองเอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายภัทราวุธ  เอื้อการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงภูญหยี่  หล่อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายภูริพัฒน์  ม่วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงมนพัทธ์  จิโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงรตนมน  ศิระศุภนิมิตร
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงรมณ  เพชรเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงรมิดา  อดิศักดิ์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงรัชนียาภรณ์  ใจสุภาพ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายราชรัฐ  อินคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายวชิรวิทย์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงวรารัฐ  เพ็งสมยา
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงวราลี  บุญครอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงวรินดา  อุประทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายวรุตย์  อังอดุลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  น้อยสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  มงคลธีระสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงวีรดา  มูลถี
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงวีรภัทรา  พรมพัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายวีรวัฒน์  อุดสุรินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงศศิวิมล  หนุนยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงศิริรัตน์  รัตนพร
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงศุภรดา  วงษ์กาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงสาธิกา  ทาปิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงสาริศา  โรจน์พัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงสินินาฏ  แสงกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงสิรดา  ปงหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ปานอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงสุภัสสรา  เขียวมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงสุริวิภา  กรีธาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงหทัยชนก  ปวงสง่า
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายหฤษฏ์พงศ์  ได้วงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงอทิตยา  โตสิน
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงอนัญพร  เดชเดชะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายอนุวัต  ขำศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงอภิชญา  จำปาแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงอภิญญา  สุธรรมมา
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายอภิวัฒน์  ทำมาตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงอมลวรรณ  พลูเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงอรนภา  ศรีสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงอัจฉราพร  หรี่วงษ์
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  จินตะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงอาภาวรรณ  จ่อนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  หมีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์