ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  นองเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลชนก  ทองปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลวรรณ  สิงสถิตย์
ป.5
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตัชญ์  กำเนิดสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตัชญ์  ยี่หวา
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษฏ์  จันทร์แสนโรจน์
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤษณะ  สงวนหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกษิรา  ถือสัตย์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติกร  ดาวลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติศักดิ์  พานิชสุโข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
11
เด็กหญิงขนิษฐา  พาทีทิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
12
เด็กหญิงขวัญเกล้า  พูลผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
13
เด็กหญิงขวัญฉัตร  เผื่อนพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
14
เด็กหญิงเขมิสรา  ศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจันทิมา  มีบางยาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
16
เด็กชายจิตรทวัส  จันทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
17
เด็กชายชคดี  วุฒิเมธี
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
18
เด็กชายชนะชน  เชื้อตาหมื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
19
เด็กชายชนาธิป  รอดมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชมภูศิลา  เขียวขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชยาภรณ์  สัจจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
22
เด็กชายชลธี  กิมสร้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชาลิสา  อุปเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชิดชนก  โลหิตา
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุขรังสิเสรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
26
เด็กหญิงญาณิศา  โยธามาตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
27
เด็กหญิงญานิกา  พรมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
28
เด็กชายฐิตกานต์  ฐิติกุล
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  รัตนเศียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
30
เด็กชายณัฐกิตติ์  เกาะลอย
ป.4
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัฐณิชา  มาพันธุ์สุ
ป.4
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เดชตระกูล
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีจันทร์อินทร์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฐธิดา  รู้ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
35
เด็กชายณัฐนันท์  สุทธิวารี
ป.5
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณัฐพงศ์  สุนทรชัย
ป.4
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
37
เด็กชายณัฐพรรษ  วรรณทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐพัชร์  วงศ์วานวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฐสินี  โมหะหมัดตาเฮ็ด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
40
เด็กชายแดนบูรพา  ร่มเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
41
เด็กหญิงตรียาภรณ์  บัวตรี
ป.4
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
คณิตประถม
42
เด็กชายธนกร  ก้องสนั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
43
เด็กชายธนกฤต  เจาะสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
44
เด็กชายธนพล  อุทุมโภค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
45
เด็กชายธนภัทร  โตวินัต
ป.5
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
คณิตประถม
46
เด็กชายธนวัฒน์  สินวัตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
47
เด็กหญิงธนัชชา  จำลองศรี
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงธัญธิตา  ป้อไชยยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
49
เด็กหญิงธัญรดา  อยู่สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
50
เด็กชายธาวิต  ถนอมสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
51
เด็กชายธีร์ธวัช  เรืองศิลป์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
52
เด็กชายธีรพล  อักษรหรั่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
53
เด็กชายธีรภพ  อุปเท่ห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
54
เด็กหญิงนภัสกร  สร้อยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
55
เด็กชายนราวิชญ์  วงศ์ส้มจีน
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
56
เด็กชายนราวุธ  ใจเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
57
เด็กชายนฤพล  สิงห์เขียว
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนลัทพร  พวงกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนวรัตน์  หาญพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไกรทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปิดทอง
ป.4
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนาราภัทร  ไวทยะชัยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงนุจรี  ฉุยฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
64
เด็กชายบุญชัย  เทศศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
65
เด็กชายปกรณ์  หนูอุดม
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
66
เด็กชายปฏิภาณ  สุนทรวรพงศ์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
67
เด็กชายปวีณวิช  ทองนพคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
68
เด็กหญิงปอรชต์  สร้อยแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
69
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ประจักษานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
70
เด็กชายปัณณธร  ม่วงต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายปัณณวัฒน์  รัตนวาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
72
เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
73
เด็กหญิงปัณรดา  ฉิมผกา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปิยภรณ์  ชาวไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
75
เด็กชายปีติภัทร  หัตถแพทย์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
76
เด็กชายปุนณวิศ  ช้างงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
77
เด็กชายพชร  สุขกสิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
78
เด็กหญิงพรรณวิไล  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
79
เด็กหญิงพรลินี  แก่นมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
80
เด็กหญิงพิชญาภา  สุทธิวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
81
เด็กหญิงพิณเพ็ชร  เข็มดี
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงพิมพ์เพชร  เพชรมาก
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พูลเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
84
เด็กหญิงพิมพ์สร  ผ่องสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
85
เด็กหญิงพิมมุก  ประพันธ์โรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
86
เด็กหญิงพิรญาณ์  แก้วตาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
87
เด็กหญิงภัทรมน  รักร่วม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
88
เด็กหญิงภาวิณี  น้อยบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
89
เด็กหญิงภาสิณี  ศิริรูป
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
90
เด็กชายภีมวัจน์  เงางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
91
เด็กหญิงเมลิซ่า  โออาโอ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
92
เด็กชายรชต  แดงตนุ
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
93
เด็กชายรชต  ปวงนิยม
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
94
เด็กชายรัชชนนท์  ทองพาสยาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
95
เด็กชายรัฐ  หัตถาพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
96
เด็กหญิงวรกมล  สหัสธารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
97
เด็กหญิงวรนิษฐา  ปิงวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
98
เด็กหญิงวรัญญา  ศิริพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
99
เด็กหญิงวารุณี  ไข่แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
100
เด็กชายวิชชกร  เจริญสมบัติ
ป.3
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงวิชุอร  เจริญสมบัติ
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงวิภาดา  แสงเหมาะ
ป.4
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
103
เด็กชายวิศรุต  คณาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
104
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  สุทธิวารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
105
เด็กชายวีรภัทร  เทศสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงศรัณย์พร  วงษ์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
107
เด็กหญิงศศิกานต์  โคตคำ
ป.5
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
108
เด็กหญิงศศิประภา  ศิริภูธร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
109
เด็กหญิงศิขริน  ธนากิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
110
เด็กชายศิรชัช  สินธุนาคิน
ป.3
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงศิริรัตน์  อิทธิสุริยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
112
เด็กชายศิวัช  นิลชาติ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงศุภนุช  โชคสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
114
เด็กหญิงศุภิสรา  ลีฬหคุณากร
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
115
เด็กชายสิรวิชญ์  ใยอุบล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
116
เด็กหญิงสุชานันท์  โกศาคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
117
เด็กชายสุภจิตร  ประสิทธินาวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
118
เด็กชายสุรพงษ์  อินทสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
คณิตประถม
119
เด็กชายอธิษฐ์  ธรรมวงศ์ผล
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
120
เด็กชายอนุรักษ์  แก้วตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
121
เด็กหญิงอภิญญา  มหามาตย์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงอภิสรา  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
123
เด็กชายอรรถพร  สัมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
124
เด็กชายอัครวินท์  หาดอ้าน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
125
เด็กชายอานันท์  กล้าหาญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
126
เด็กหญิงอำภรณ์  ประสิทธานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
127
เด็กหญิงอุดมลักษณ์  บวรสถิตย์
ป.3
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
คณิตประถม
128
เด็กชายเอกวิทย์  โอภาสพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
129
เด็กหญิงจริยา  ในเรือน
ม.2
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายศศิธร  เสนาช่วย
ม.2
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
131
เด็กหญิงกนกชล  สายวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงกนกรักษ์  อุทุมโภค
ป.5
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงกมลพรรณ  เกาะลอย
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
135
เด็กชายกฤตภัค  ใจรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
136
เด็กชายกันต์พสิษฐ์  อุ่นแท่น
ป.5
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงกัลยรัตน์  จิรกันตพงศ์
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงกัลยารัตน์  อินทร์ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เดชกัลยา
ป.5
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
140
เด็กชายกิตติธร  อนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงกิตติมา  เรืองนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงกิตติยา  ฝักเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
143
เด็กชายกิติศักดิ์  ฟองมาศ
ป.4
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
144
เด็กชายกีฬดิษ  ผลสว่าง
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงเกวริน  พีระวัฒนนสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงเกวริน  พีระวัฒนสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงขวัญชนก  รอดพิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงขวัญธนสุฎา  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงจัสมิน  พรหมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงจิณห์วรา  บุญวาที
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงจิดาภา  ฮงพานิชตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงจีรทัศนีย์  บุตรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงจุฑามณี  อภิบาลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงเจนจิรา  รัตนตรัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
155
เด็กชายชญานิน  ธิติกุลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
156
เด็กชายชญุตม์  วรรณบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงชนม์ชนก  อานามวงษ์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
158
เด็กชายชนาธิป  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงชนิกานต์  นามสุขี
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงชิณเฌฏา  สุขเนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงชิดชนก  ทนุพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงญาดา  ปิดทอง
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงญาดาวดี  เสือสกุล
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
164
เด็กชายฐนมงคล  ถังไชย
ป.4
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงฐิติกา  ประยูรศิริ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
166
เด็กหญิงณปภา  รองแมน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
167
เด็กชายณรงศักดิ์  บุญญากามะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
168
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  เอี่ยมสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จิระวังแก้ววรวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
170
เด็กชายณัฐชนน  เดชตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงณัฐชา  ทรัพย์ประสม
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงณัฐณิชา  นามวิเศษ
ป.5
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
173
เด็กชายดนตรี  เต็งสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงดลพรรธน์  เพ่งจินดา
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
175
เด็กชายดลวิชญ์  ทวาเรศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงดวงนภา  บินลอย
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
177
เด็กชายตุลธร  สุริโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
178
เด็กชายตุลารักษ์  รัตนวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
179
เด็กชายธนกร  บึงกระเสริม
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
180
เด็กชายธนภณ  สังข์ทิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
181
เด็กชายธนา  วิธานธำรง
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองฟัก
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงธัญชนก  กุมภะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงธัญญารัตน์  มณีเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงธัญมน  ภารสงัด
ป.3
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
186
เด็กชายนนทกานต์  ติณสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
187
เด็กชายนนทิวรรณ์  อภิบาลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงนภัทร  เขียวชะอุ่ม
ป.5
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงนลินี  เนืองนิตย์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงนันทกานต์  แววคล้ายหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงนาตยา  ฟองมาศ
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
192
เด็กชายนิติธร  สุตตสันต์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงเบญจพร  ชนะวงศา
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงปนัสยา  เพาะนิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงปภัทฌณันท์  อ่วมมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงปภาวรินท์  วนะบดีนิมิต
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงปมิตา  ก้องสนั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงปริยากร  ยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
199
เด็กชายปวริศร์  ก้านบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงปวีณ์ธิตา  ถนอมจิต
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กชายปิยศักดิ์  ประสิทธินาวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
202
เด็กชายพงศธร  มุสิกรัตน์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงพรนภัส  สุนทวนิค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงพรรณปพร  วงศ์จำปา
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
205
เด็กชายพลัฏฐ์  อารยะสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
206
เด็กชายพสิณฐ์  ใจตรง
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงพัชรพร  สุมะนังกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงหพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
209
เด็กชายพัฒนศักดิ์  ทองฟัก
ป.3
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
210
เด็กชายพันธวัช  ไชยอรรถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงพิชญา  ห้องเหวียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
212
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ชีวะสุขะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
213
เด็กชายพีรพันธ์ุ  สถิตวิภาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงฟาฏินาร์  ภูมิมาโนช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
215
เด็กชายภคิน  บุญชู
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงภรณ์พัทธ์  ศักดิ์สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงภวิกา  เหลืองวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงภัคพร  เปี่ยมศรี
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
219
เด็กชายภัคพล  มูลอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
220
เด็กชายภานพ  มุสิกประภาศรี
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงภารวี  อิ่มสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงภีรดา  รัตนวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
223
เด็กชายภูดิศ  เรืองเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงมัณฑนา  มณีเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงมาริยา  วรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงโยษิตา  พงษ์พานิช
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงโยษิตา  วังรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงร้อยแก้ว  วรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
229
เด็กชายรัฐกิจ  คชรินทร์
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงลภัสรดา  พยัคใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงวรรณิดา  บุญช้อย
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงวริศรา  คณาญาติ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
233
เด็กชายวันชนะ  ช่วยทุกข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงวิภาวรรณ  โสมยา
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงวิภาวี  พยัคใหม่
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
236
เด็กชายวีรเดช  เกตุโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงศรัญญา  บุญชม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงศศิ  แจ้งขว้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงศาธิฏกานต์  สมพยัคฆ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
240
เด็กชายศิรสิทธิ์  สงวนเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงศิศิกานต์  ศรีเส็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
242
เด็กชายศุภณัฐ  เพ็ชรกำจัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
243
เด็กชายศุภวิทญ์  เอกวิริยกิจ
ป.4
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงศุภสุตา  ชัยอรรถ
ป.3
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
245
เด็กชายสรวิชญ์  ประสิทธิ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
246
เด็กชายสรวิศ  แสงดารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงสลิษา  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
248
เด็กชายสหรัฐ  ตันประคองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงสุทธินี  ปัญญาวชิรกุล
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงสุธาสินี  ทรงเสียงไชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงสุธีกานต์  ปอกะเจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงสุพรรษสินี  บุญญฐี
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงสุภัสสรณ์  ฉัตรเท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงสุรวี  เรืองศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงสุวรรณนภา  สำเภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงแสนปลื้ม  พร้อมวงศ์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สงวนหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงหัฐยาพร  แสวงศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงอรนุช  แช่มช้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงอรพินทร์  อภิบาลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
261
เด็กชายอรรฆรัตน์  เถรพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  วาสุกรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงอารยา  มะลิลาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงอิสรีย์  โพธิเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงอุทัยวรรณ  อินทมาท
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงไอยดา  วิรัญโท
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม