ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน ๖ ชั้น ๒ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  จงเจริญ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลทิพย์  สีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤตเมธ  วันแรก
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกิตติศักดิ์  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกิตติศักดิ์  ฤทธิเดช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงเขมิสรา  สุขเสน
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายคมชาญ  จุลบุษรา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงจิดาภา  สุขขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายจิรกิตติ์  ไข่คล้าย
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายจิรศิลป์  ประมวลศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านลำภูรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงจุรีรัตน์  หนูเซ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงจุฬารัตน์  แฟ้มแช่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายเฉลิมชัย  ขุนอินทร์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงชนนิกานต์  ขาวสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายชนินทร์  ไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงชมพูนุช  ชูราษฏร์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายชะนิลท์  ศรีชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายชัยณรงค์  กาลกาญจน์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงโชษิตา  พรมขวัญ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายณรงค์ชัย  ทองเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ใสเพี้ย
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงณัฐกานต์  พูดเพราะ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายณัฐกิตต์  หนูทองอินทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงณัฐชนก  จันทร์ถิ
ป.6
โรงเรียนบ้านลำภูรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงณัฐณิชา  สวนอาษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงณัฐธิดา  หวังดี
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงณิชกานต์  บุณยะผลึก
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณิชาภัทร  กิ่งเกาะยาว
ป.4
โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงณีรนุช  ยกกลิ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงตีรยา  ย่องซื่อ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายธนพันธ์  หนูเริก
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายธนวัฒน์  มีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงธนัญญา  ชุมจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านเกาะเต่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน ๖ ชั้น ๒ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงธนัสถา  เซ่งง่าย
ป.6
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายธรรมพรพงศ์  สงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงธัญชนก  ขุนสมุทร
ป.6
โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายธีรชาติ  แก้งทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงธีรดา  สิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายธีรเดช  เซ่งง่าย
ป.4
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายธีรยุทธ  ทิพเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายนนทภพ  ชาวนา
ป.6
โรงเรียนบ้านเขากอบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงนภัสหทัย  แก้วกฤติยานุกูร
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงนภาภัทร  คงนวล
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงนภารัตน์  คงนวล
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายนันทกร  สุขนินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายนันทพล  ชาวนา
ป.6
โรงเรียนบ้านเขากอบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงนันทิดา  เพ็ชรราม
ป.4
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงนิชานันท์  ไหมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขากอบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงนิตยกานต์  ปลอดทอง
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงนิธิชา  อินทร์สงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงนิรชา  สมเจตนา
ป.4
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงนีรชา  พลชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายบัญญพนต์  ยกกลิ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงบุษรา  สร้อยสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงเบญจวรรณ  พานแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายปรเมศร์  สุดจิตร์
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงปวิตรา  ศรีระพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงปวีณา  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงปาณิศา  หมื่นจง
ป.5
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายพรพรหม  เพชรคง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  รอดเหลื่อม
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงพัชรลักขณ์  เอียดชะตา
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงพัชรี  หมื่นท่องวารี
ป.5
โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายพันยุทธ  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงพิชญ์ตวรรณ  โคกตรัง
ป.3
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายพิสิษฐ์  สุวะทอง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายพีรพงศ์  เพียรดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงพุทธิดา  พุทธศิลป์ศิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน ๖ ชั้น ๒ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงโพธิ์สิน  พลเดช
ป.4
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงโพธิ์อินทร์  พลเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงภัทรวดี  ฉัตรพิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายภานุวัฒน์  สุขการ
ป.3
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายภูชิต  ก้องสุวรรณคีรี
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายภูริพัฒน์  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายภูวนัย  ทองประดับ
ป.4
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงยุภาวดี  สีดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายรัชชานนท์  วัฒนา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายรัตนากร  ชนะภัย
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองเดช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงลภัสรดา  สักเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงวนิดา  เอียดชูทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงวลัยพร  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายวัฒนชัย  ชูหอยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายวิทวัส  ศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายวิธวินท์  ชุ่มชื่น
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายวิรัตน์  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงวิศัลยา  สุขไชยะ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงศรีณยา  จันทรศาล
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงศศิกร  อินทรรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงศศิภาภักดิ์  ทองเกียว
ป.3
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายศุภวิชญ์  ลัคนาศิโรรัตน์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายสมมารถ  ปรงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายสรวิชญ์  อ่อนรู้ที่
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงสลินทิพย์  จันทร์ชุม
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงสุชานรี  ชูเพ็ง
ป.3
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงสุทธิกานต์  เนียมชูชื่น
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงสุธาสิณี  วิรุลศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงสุพัตรา  ช่วยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงสุภัชชา  โดยลำดับ
ป.3
โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงสุเมธินี  พลเดช
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายสุรวุฒิ  ยอแสง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หัสสาคร
ป.4
โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงอนันตยา  เลิศลักษณพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน ๖ ชั้น ๒ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงอนันตา  ตั้งกิจศิลป์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงอภัสสรณ์  มากมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายอภิสิทธิ์  นุ่นทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงอรพรรณ  นกแก้ว
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงอริสา  หัสสาคร
ป.3
โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงอรุณเนตร  เกตุประกอบ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงอังคณา  นาเกลือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงอัจฉรา  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายอัมรินทร์  ชูโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงุจุรีรัตน์  หนูเซ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน ๗ ชั้น ๑ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
116
เด็กชายกมลศักดิ์  ทองบุญ
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายกฤษฎ์  นิตย์มี
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงนิล
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์มณี
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
นางสาวกัญญารัตน์  ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
นางสาวกันธิชา  สุดจิตร์
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
นางสาวกัลยาณี  สถิรวิสาลกิจ
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
นายเกียรติศักดิ์  อายุสุข
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
นางสาวเขมิกา  รักษาสี
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงคนึงกาญจน์  ช่วยชูศรี
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายจรัล  กลิ่นรัน
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงจริยา  คำธร
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายจารุพัฒน์  ชูช่วย
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
นางสาวจิราวัลย์  นาโค
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มีใหม่
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
นางสาวจุฑามณี  ใจตรง
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงเจนจิรา  พาหุฬา
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
นายชญานนท์  ศรีสมจิตร
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
นายไชยรัตน์  พงษ์จีน
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หวังสม
ม.2
โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงณัฐชา  พรหมปาน
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณัฐฐา  ไทยท่าบะ
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
นายธนโชติ  มณีสิงห์
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
นายนพกร  ด้วงสุข
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงนภัสสร  มิ่งเมือง
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายนรินทร์  เหลียวพัฒนพงศ์
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงนิภาวัลย์  แท่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงเนตรนภา  อายุสุข
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงปัทมา  คีรีเดช
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงปาริชาติ  กลับดี
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายปิยพงศ์  ชูจันทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายเพทาย  กาญจนาภรณ์
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
นางสาวแพรวิไล  ขุนทอง
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงยอดขวัญ  อินทร์ดำ
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
นายยุทธพงษ์  สุชาติพงษ์
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน ๗ ชั้น ๑ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  โพธิ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงละอองทิพย์  แสงมณี
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายวรพงศ์  อนงค์
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงวรรณะขวัญ  วรรณบวร
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
นางสาววรัญญา  บุญสวาย
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายวรายุส  เอียดแก้ว
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงวรินทร  ศรสังข์
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงวศินี  จันทร์ดำ
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
นางสาววาสนา  เดชารักษ์
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
นางสาววาสนา  เดชารัตน์
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงวิยะดา  หมื่นท่องวารี
ม.2
โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
นายศรัญญู  ยั่งยืน
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงศศิกานต์  ภักดีโชติ
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงศศิประภา  พงษ์ธนู
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
นางสาวศิริวรรณ  ไชยฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
นายสราวุธ  คงทน
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงสุชานันท์  โกมาศ
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงสุชาวดี  นุ้ยเอียด
ม.2
โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายสุดที่รัก  บุญล้อม
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
นายสุทิวัส  วัชรมานะกุล
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
นางสาวสุพิชชา  ทองวิมล
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
นางสาวสุภนันท์  บัวแดงดี
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
นายสุริยะ  เพ็งจันทร์
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายสุวรรณ  รอดสุด
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
นายอติราช  คงสง
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายอธิราช  ไกรษี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงอนุธิดา  บุญส่ง
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายอภิสิทธิ์  พันธ์มีศรี
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายอรรถพล  ดำศรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงอรอุมา  ปางจุติ
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน ๖ ชั้น ๒ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงกนกพรรณ  ทองงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงกนกวรรณ  แป้นหนู
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงกมลวรรณ  มากท่า
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงกรกนก  ประมวลศิลป์
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงกรรณิการ์  เกสรินทร์
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงกรรณิการ์  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงกฤติมา  ขิกขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายกษิดิ์เดช  เพ็งลำ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายกสิกร  สมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงกัญจน์กมล  สมหมาย
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงกัญญาทิตย์  ศักดา
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงปลอด
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ประมวลศิลป์
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองผอม
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายกิตตินันท์  นักการรอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายกิตติพงศ์  คงแจ้ง
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายกีรติ  กาญจนวงศ์
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงเกศแก้ว  ขวัญเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงเกศมณี  แก่นเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงเขมิกา  อู้สกุลวัฒนา
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายคฑาวุฒิ  มะเส็น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงจรรย์อมล  จันทร์สักรา
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงจันทร์ทิมา  รักษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนตะเคียนหลบฟ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงจารุวรรณ  สุมนต์
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงจิราพร  ไกรสิน
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงจิราภรณ์  เวชกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายจิรายุ  บุญจันทึก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงจีระนันท์  สุขอนันต์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายจีระวัฒน์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทศพรไพศาล
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงจุฑามาศ  ดำเนียม
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คงเอียด
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ช่วยจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงเจน อลิชา  ฟารินัชชิ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายชญานนท์  ล่องตี้
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน ๖ ชั้น ๓ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
216
เด็กหญิงชนิสรา  แดงเอียด
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายชยธร  แร่อทง
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงชลดา  ยีกาชั้น
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงชลนิกา  อักษร
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงชลลดา  ยังชุม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  มาอ่อน
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายชวัลวิชญ์  ช่วยแก้ว
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายชาฟีอีย์  หวังโสะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองศรีนุช
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงชุติมณฑ์  สังข์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายโชติพัชร  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายญาณกร  เกื้อบุญส่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงญาณิศา  แดงเอียด
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงญาดา  สูคีรี
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงญาดามาศ  นุ่นเส้ง
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงญานิศา  ศรีบุญนาค
ป.3
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ไชยมณี
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายณฐวัฒน์  คล้ายสีบุญ
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงณัชภรณ์  เพชรชูช่วย
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงณัฐกมล  คงชีพา
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  รอดศรี
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงณัฐณิชา  เอียดยาว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงณัฐธิดา  หนูพุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายณัฐธีร์  นิธิกรอุดมวิทย์
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงณัฐนรี  บุญชิต
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายณัฐนันท์  ไมหมาด
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายณัฐพงศ์  ทองศรีนุช
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณัฐพร  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายณัฐพล  เกตศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงณัฐวรรณ  แทนพ่อ
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงณัฐวรา  จันทร์ผ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงณัฐวุฒิ  ไชยการ
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงณิชาภัทร  สูคีรี
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน ๖ ชั้น ๓ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กหญิงดวงพร  ห้องแซง
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายดาริช  ยอมใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงดิยานา  ปิยดิลก
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงถนอมวรรณ  เก่งกั่ว
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายทักษิณ  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายทัตเทพ  แดงลาด
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงทิฐษิรัฐฐ์  รักษาศรี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายทิวากร  นามสมมิตร
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงทิวาณี  เส้งตั้น
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายธนกฤต  ชูเมือง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายธนกฤต  ผลความดี
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายธนบดี  วัชนัง
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายธนวัตร  วันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงธนิสร  เหล่าดุษฎีกุล
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงธมลวรรณ  คงเพ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายธรรมภิสิทธิ์  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายธราดล  ทองโอ
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ช่วยชาติ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงธัญชนก  พรหมมาศ
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เสมอ
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงธัญพร  อั้นทอง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงธัญพิชชา  แก้วเพ็ง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงธัญรัศม์  ฮ้างเต็ก
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงธันยพร  ประมวลศิลป์
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงธันวรัตน์  ไกรเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงธิดาทิพย์  หมินหลัง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงธีรเนตร  เพชรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายธีรภัทร์  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายธีระภัทร  เขตตะเคียน
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายนพรัตน์  ด้วงสุข
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงนฤมล  ไชยด้วง
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงนฤมาทค์  อรัมย่อง
ป.6
โรงเรียนตะเคียนหลบฟ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงนลัทพร  คงเฝือ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงนลินญา  แก้วอร่าม
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงนลินทิพย์  วันแรก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน ๖ ชั้น ๓ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
286
เด็กหญิงนวพรรษ  หอมเกตุ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายนวพล  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงนันท์นภัส  จงใจ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายนาธาร  พัฒนจันทร์
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงน้ำทิพย์  มะสุณีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงนิตย์รดี  สุภาพาส
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายนิธิศักดิ์  แซ่ลิ่ว
ป.6
โรงเรียนตะเคียนหลบฟ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงนุชนาถ  เที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงบุณยานุช  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงบุณยาพร  แป้นหนู
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงบุตรษราพร  ลั่นสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายบุริศร์  อ่อนชื่อจิตร์
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายเบญจม์ภัทร  จารุจินดา
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายปฏิภาณ  ชะนะศรี
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงปภาวี  ก้องกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงปรมาภรณ์  แดงนา
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายปรเมษฐ์  เกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายปวริศ  นุ่นทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายปวเรศ  ชัยชนิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงปัทมาวดี  ปานสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงปาริฉัตร  ตันหัน
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงปาลิตา  บุญมณี
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายปิยทัศน์  แป้นไทย
ป.6
โรงเรียนตะเคียนหลบฟ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงปิยธิดา  มิจรา
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายปิยะเชษฐ์  นิรันเรือง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายปิยะพงษ์  ด้วงผุด
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงปุณยาพร  ส่องช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงพงศภัค  ศรีโภคา
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงพรชนก  สีเงิน
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงพรธิชา  จันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงพรนภัส  เบญจศรี
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงพรปิยะ  สมาธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงพรลภัส  ก้งจี้
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงพรลภัส  หวังจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงพรหมพร  ชูเงิน
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน ๖ ชั้น ๓ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กหญิงพลอยพรรณราย  คงสาย
ป.5
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงพัชรมัย  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงพัทธวรรณ  ไกรแก้ว
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  เจียมสายใจ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายพิชานันท์  ศักดิ์กิจจรุง
ป.4
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงพิตตินันท์  สิริ
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายพิทยาธร  เอียดสง
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายพิทยุทธ  เดชารัตน์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  พลนาค
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  เภอรักษ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายพีรณัฐ  สุขะปุณณพันธ์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายพีรพัฒน์  จิตรขวัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงแพรวา  หวังโสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายภูริณัฐ  ใส้เพี้ย
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายภูริภัทร์  ชูวงค์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงมณฑา  อินทสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงมนัสนันท์  ธนศุภบริบูรณ์
ป.3
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงมินตราวดี  สุขสง
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงเมฑาวดี  ไทยกลาง
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงเมธาวี  อินทรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายยงยุทธ  ผิวอ่อน
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงรมิตา  สูคีรี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงรวิสรา  จับจุ๊
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายระพีภัทร  อินทร์งาม
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วัชรมานะกุล
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงรัมภิอาภา  ศรีทองกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองประดับ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงรุ่งฤดี  รอดแข็ง
ป.6
โรงเรียนตะเคียนหลบฟ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงลลิตา  ทองมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายวดล  รักยืน
ป.6
โรงเรียนตะเคียนหลบฟ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายวรรณบวร  ลีหะสุนนท์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายวรฤทธ์ิ  หมาดเส็น
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงวราภรณ์  พรหมเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงวริศรา  รองพล
ป.6
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายวายุ  กาเกตุ
ป.6
โรงเรียนตะเคียนหลบฟ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคาเรียน ๖ ชั้น ๓ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
356
เด็กชายวิกรม์  คงไข่
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงวิณิชภรณ์  รักจุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงวิภาวี  แทนพ่อ
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงวิลาวัณย์  เปรมดี
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงวิลาวัลย์  นบน้ำรอบ
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายวีรยุทธ  คงสี
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายวุฒิไกร  สุชาติพงษ์
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายวุฒิชัย  เรืองกิจชู
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงเวทิตา  เพชรขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงแววดาว  ยอดกิจ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงศศิพร  ชนะศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงศศิพิมพ์  ธานีรัตน์
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงศศิวิมล  สุดจิตร์
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายศาสตรวุธ  วีรพัฒนาสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงศิราพรรณ  ย่องซื่อ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงศิริวรีย์  ชัยช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายศิวพล  รอดพล
ป.6
โรงเรียนตะเคียนหลบฟ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายศุภสัณห์  เหมือนจิตต์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงศุลีพร  บุญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงโศจิรัตน์  คงปาน
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงสตรีรัตน์  หมุนแทน
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงสไบทิพย์  ฤทธิ์เพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงสไบทิพย์  สุดจิตร์
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงสมฤทัย  แก้วละเอียด
ป.6
โรงเรียนตะเคียนหลบฟ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงสโรชา  วิวัฒนานุกูล
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงสโรชา  อับดุลละ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงสาวิตรี  นิปุณชัย
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายสิทธินนท์  สงสังข์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายสิริชัย  พรหมบังเกิด
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงสิริรักษ์  จิตรอักษร
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายสุกฤษฎ์  ใฝ่สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเกาะเต่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงสุชาดา  แก้วรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงสุญาดา  สีอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงสุดธิดา  ทองหนิด
ป.6
โรงเรียนตะเคียนหลบฟ้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงสุธีมา  บุญรงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคาเรียน ๖ ชั้น ๓ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กหญิงสุภกานต์  มีจิตร
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงสุริสา  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  ฉูมิ
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายสุวโรช  จันทร์รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงหนึ่งราตรี  คงสง
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงหยาดฟ้า  บรรณกิจ
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายหรอซีย์  ยีกาชั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงอนพัทย์  ตุไตลา
ป.5
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงอนันตยา  เลิศลักษณะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงอนุสรา  มะเส็น
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงอภิชญา  รอดอยู่
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงอภิญญา  สุขการ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายอภิวัฒน์  ยกกลิ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงอภิสมัย  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายอภิสิทธิ์  ปานสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงอรนุช  หมีนหลัง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงอรอนงค์  กี่สุ้น
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงอรุณวรรณ  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงอัญชิสา  เกิดศรี
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงอัญญาดา  เชื้อหมื่น
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายอับบัส  หวาหาบ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายอานนท์  เชาวลิต
ป.5
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงอานิษา  โทธรรม
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงอาริษา  คงเพ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงอาอีชะห์  หวังหลี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายอุดมกานต์  สาลีหมีน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายอุดมเดช  ปริวัตรพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงอุทัยวรรณ  จิตรแก้ว
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงฮานีนีย์  เกาะสมัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายฮาริษ  หมาดเส็น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์