ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  จิตขาว
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  วีระพันธ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพร  เสนีย์
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลชนก  สินไชย
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลานนท์  สุขลิ้ม
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
6
เด็กชายกรวิชญ์  พัดลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
7
เด็กชายกรวิชญ์  รอดทุกข์
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
8
เด็กชายกรวินท์  ชูคำ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตบุณย์  จึงจงจิตต์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤตเมธ  อังสุศิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤติน  รัตนโชติ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษฎา  ชูแสง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกฤษฎาภา  ประกอบกิจ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
14
เด็กชายกวิน  ไกรเทพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกษมา  จันทร์มา
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
16
เด็กชายกษิดิศ  เก้าเอี้ยน
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
17
เด็กชายก้องเดช  สุขลิ้ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
18
เด็กชายก้องภพ  ก้อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เตี้ยนซี่
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูทองแก้ว
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัณยารัตน์  บุญฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
22
เด็กชายกันตพล  ดำมาก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัลยากร  ขาวดี
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกานติมา  ไทรงาม
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติ  ตุลยนิษกะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
26
เด็กชายกิตติภูมิ  ไพรรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกุลธิดา  สถิตย์เรืองศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกุลพิชา  พัฒนไพรสณฑ์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกุลภัสสร์  อ่อนแก้ว
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกุสุมา  ชูเชิดรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงเก็จมณีฑ์  วรวัฒน์หัสดิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงเกวลิน  จิราโชติเดชากูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงเกวลิล  ทองมณี
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
34
เด็กชายเกียรติศักดิ์  น้อยนิล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
35
เด็กหญิงแก้วเก้า  กลั่นสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเขมิกา  พลวัฒน์
ป.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
37
เด็กหญิงไข่มุกข์  ธานะกิจ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
38
เด็กชายคทาธร  สุขเจริญ
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
39
เด็กชายคมกฤช  มากนวล
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
40
เด็กชายคมชาญ  ตันเวชกุล
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
41
เด็กชายคมสัน  มณีโชติ
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
42
เด็กหญิงคีตกมล  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจงรักษ์  จันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจันทรวดี  เอียดชะตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
45
เด็กชายจาฏุพัจน์  สู่คง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
46
เด็กชายจารุเดช  เครือเตียว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
47
เด็กชายจิณณวัตร  จันทร์ประทีป
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจิตตาภา  ปัญญาแก้ว
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจินตนันท์  โตทับเที่ยง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
50
เด็กชายจิภาณุ  เพ่งพิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจิรนันท์  รอดชู
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจิรัชญา  คู่วงศ์ไพศาล
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
53
เด็กชายจิรายุท  ปัญญสถิต
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
54
เด็กหญิงจิลลาภัทร  เจริญชล
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
55
เด็กชายเจษฎาพร  คงสาย
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
56
เด็กหญิงเจษฎาพร  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
57
เด็กชายฉัตรชัย  พลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
58
เด็กชายฉัตรมงคล  รวมทรัพย์ทวี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
59
เด็กหญิงฉันท์ชิตา  ตันตยาภิรมย์กุล
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
60
เด็กชายฉันทวัฒน์  นิธิเศรษฐ
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชญานิศ  จอนเหมือน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชญาภา  ศิลาวัชนาไนย
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชนกชนม์  สังข์น้อย
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชนกนันท์  จันสุข
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชนกานต์  จันสุข
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชนม์นิภา  อินนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญยอด
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชนัญทิตา  ปาติปาเลท
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
69
เด็กชายชนาธิป  เลี่ยนกัตวา
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชนิกา  ไหมนวล
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชนิกานต์  จำปา
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
72
เด็กหญิงชนิสรา  ชูยัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงชนิสรา  พุกบุญมี
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
74
เด็กชายชลเทพ  จีนประสม
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
75
เด็กชายชวกร  พงค์เกื้อ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
76
เด็กชายชวิน  เกปัน
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
77
เด็กหญิงชัชญา  นวนนิ่ม
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชัญญานุช  ปักษี
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
79
เด็กชายชัยวัฒน์  พลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
80
เด็กชายชานนท์  รามยัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงชาลิมา  เกิดวั่น
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
82
เด็กชายชินกฤต  คงนคร
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
83
เด็กหญิงชิษณุชา  จิโรจน์กุล
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
84
เด็กชายชิษณุพงศ์  รัตนนิรมลสกุล
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
85
เด็กชายชิษณุพงศ์  ราศรี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
86
เด็กชายชุติวัต  เกิดล่อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
87
เด็กหญิงญาณพัฒน์  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
88
เด็กหญิงญาณิกา  รักหนู
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
89
เด็กหญิงญาณิศา  โชติรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
90
เด็กชายฐปนภพ  ทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
91
เด็กชายฐานวุฒิ  เศรษฐวรพันธุ์
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
92
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
93
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เลี่ยนยงค์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
94
เด็กชายฐิติกร  ให้หวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
95
เด็กชายฐิติศักดิ์  ดำภูนา
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
96
เด็กชายณฐชัย  ยิ้มเที่ยง
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
97
เด็กชายณฐพงศ์  ราญฎร
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณฐพร  แพงมี
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณธิดา  โพธิ์วิจิตร
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
100
เด็กชายณภัทร  แซ่หวัง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
101
เด็กชายณภัทร  แสนสิงห์
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
102
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สายชะตา
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณัชชา  ทอมสม
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัชชา  ลิ้มพิพัฒนวงศ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
105
เด็กหญิงณัชชา  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณัฏฐชา  ลั่นสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงณัฏฐา  โตสุจริตธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
108
เด็กชายณัฏฐ์  พันธุไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
109
เด็กชายณัฐ  ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
110
เด็กชายณัฐกร  อุรุพงศ์พิศาล
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
111
เด็กหญิงณัฐกานต์  หะจิ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
112
เด็กชายณัฐชนน  เครือสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
113
เด็กชายณัฐชนน  แอโส๊ะ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
114
เด็กหญิงณัฐชรีย์  จับปรั่ง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
115
เด็กหญิงณัฐชา  ยิ้มย่อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
116
เด็กหญิงณัฐชา  สุขรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
117
เด็กหญิงณัฐฐิตาภา  ดอนบุญไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
118
เด็กหญิงณัฐณิชา  กล้างาม
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
119
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณัฐธิดา  นนทบุษร์
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
121
เด็กชายณัฐพงศ์  สงหนอง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
122
เด็กชายณัฐพงศ์  อนันทกาญจน์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
123
เด็กชายณัฐพงษ์  ทุ่งปรือ
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
124
เด็กชายณัฐพล  โชคชัยสุขอนันต์
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงณัฐพิชชา  วุฒิวิริยะหาญ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
126
เด็กชายณัฐภัค  จักรีลา
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
127
เด็กชายณัฐภัทร  ลิบน้อย
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
128
เด็กชายณัฐยศ  แก้วสุด
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณัฐวดี  เจนวิชชุเมธ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณัฐวดี  มีเดช
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณัฐวรา  ลุนเซีย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
132
เด็กชายณัฐวุฒิ  หะจิ
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
133
เด็กหญิงณัฐสินี  แสงแก้วอนันต์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
134
เด็กหญิงณิชกานต์  วัฒนโชติพันธุ์
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงณิชกุล  คงวัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
136
เด็กหญิงณิชนันท์  เพิงรัตน์
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
137
เด็กหญิงณิชารีย์  ศิวะเพ็ชรานาถ
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
138
เด็กหญิงณินทิรา  พัฒนวิทย์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
139
เด็กหญิงดารารัตน์  พัฒนกิจ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
140
เด็กชายตรัยคุณ  จริงจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายเติมเต็ม  บุญเอนก
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
142
เด็กชายถิรพัฒน์  หงส์รัตนาวรกิจ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
143
เด็กหญิงทักษพร  เก้าเอี้ยน
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
144
เด็กชายทัศน  ตละวิจิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
145
เด็กหญิงทิพาวัลย์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
146
เด็กหญิงทิภารัตน์  ปราบโรค
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
147
เด็กชายธนกฤช  ฤกษ์รุจิพิมล
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
148
เด็กชายธนกฤต  บุญยัง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
149
เด็กชายธนกฤต  เรนุรน
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
150
เด็กชายธนดล  ไทรงาม
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
151
เด็กหญิงธนพร  สุพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
152
เด็กชายธนพลศ์  เซ่งหลี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
153
เด็กชายธนภัทท์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
154
เด็กชายธนภูมิ  ลิบน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
155
เด็กชายธนเมธ  สุขตลอดยิ่งขึ้น
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
156
เด็กชายธนวิชญ์  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
157
เด็กหญิงธนัชพร  ครูนิลอาจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
158
เด็กหญิงธนัชพร  สังข์สุข
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
159
เด็กหญิงธนัชพร  สีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
160
เด็กชายธนาดล  หนูขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
161
เด็กชายธนายล  หยงสตาร์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
162
เด็กหญิงธนิชานันท์  ลัคนาศิโรรัตน์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
163
เด็กหญิงธฤตวรรณ  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
164
เด็กหญิงธวพร  ปัญญสถิต
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
165
เด็กชายธวัชชัย  เพชรจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
166
เด็กชายธวัชชัย  ยิ่งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
167
เด็กหญิงธัญญ์นนท์  รุ่งเชวง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
168
เด็กหญิงธัญฏ์ปีตา  ไทรงาม
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
169
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ฤทธิสาคร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
170
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เจนวิชชุมเธ
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
171
เด็กหญิงธัญสินี  กาญจนนันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
172
เด็กหญิงธันย์ชนก  วรรณรักษ์
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
173
เด็กหญิงธารีย์ณัฐ  เชยชื่นจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
174
เด็กหญิงธีร์จุฑา  บุญโสม
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
175
เด็กชายธีรโชติ  ตรีรัตนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธีรนัย  ทิพย์รองพล
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
177
เด็กชายธีรภัทร  ส่อสืบ
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
178
เด็กชายธีรภัทร  สาราบรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
179
เด็กชายธีรศักดิ์  เรืองรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
180
เด็กชายธุวานนท์  กิ้มเฉี้ยง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
181
เด็กชายเธียรแทน  ทองสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
182
เด็กหญิงนงนภัส  อ่อนคง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
183
เด็กชายนราธิป  หนูหมุน
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
184
เด็กหญิงนราวดี  ศรีธนวุฒิ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
185
เด็กหญิงนรีกานต์  ยุทธวรวิทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
186
เด็กหญิงนลินทิพย์  สองเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
187
เด็กหญิงนลินภัสร์  จิรโรจน์กุลภูดิท
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
188
เด็กหญิงนันท์นภัส  อ่อนเกตุพล
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
189
เด็กหญิงนันทิกานต์  นุ้ยผุด
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
190
เด็กหญิงนันทิชา  ขวัญนิมิตร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
191
เด็กหญิงนันทิชา  นาวาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
192
เด็กชายนันทิพัฒน์  สัจบุตร
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
193
เด็กหญิงนับดาว  คงจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
194
เด็กหญิงนิชาภา  เมฆชอุ้ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
195
เด็กชายนิธิโชติ  สนณรงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
196
เด็กชายนิพิฐพนธ์  จริจิตร
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
197
เด็กหญิงบัณฑิตา  อโณทัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
198
เด็กหญิงบัวบุณ  ธรรมาเจริญราช
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
199
เด็กหญิงบุณยวีย์  ช่วยธานี
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
200
เด็กหญิงเบญญาภา  ตันติมาภรณ์
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
201
เด็กหญิงปณยวีย์  หอยสังข์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
202
เด็กหญิงปณิสรา  บัวแก้ว
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
203
เด็กชายปพนธีร์  คงนคร
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
204
เด็กหญิงปพัสส์ลิตา  อรรถสงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
205
เด็กหญิงประพิณญา  จันทราทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
206
เด็กชายประสิทธิชัย  ดำเขียว
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
207
เด็กชายปรินทร์  จารุสุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
208
เด็กหญิงปริยากร  วัดโคก
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
209
เด็กหญิงปรุงชนัญ  ตุลาทอง
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
210
เด็กหญิงปวริศา  นิคะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงปวริศา  บัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
212
เด็กชายปวเรศ  ศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
213
เด็กหญิงปวีณ์รมิตา  วงศ์พัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
214
เด็กหญิงปัญจพาณ์  อานุภาพเสถียร
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
215
เด็กชายปัญญวัฒน์  รักราวี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
216
เด็กชายปาณัสม์  ภู่กลาง
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
217
เด็กหญิงปาณิตา  กองมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
218
เด็กชายปารมิต  พรหมจรรย์
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
219
เด็กชายปารัช  เขมะสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
220
เด็กชายปิยทัศน์  ศรีไพฑูลย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
221
เด็กหญิงปิยวดี  ผาใต้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
222
เด็กชายปิยวัฒน์  ทองรอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
223
เด็กหญิงปุณณภา  โชคพิชิต
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
224
เด็กชายปุณยธร  ปลอดภัย
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
225
เด็กหญิงปุณยนุช  สุนทรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
226
เด็กหญิงปุณยวีร์  คงปรือ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
227
เด็กชายพงศกร  พลพัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
228
เด็กชายพงษ์ปณัสม์  บุญช่วย
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
229
เด็กชายพชร  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
230
เด็กหญิงพรชนก  เอียดสีทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
231
เด็กชายพรธนพล  นิลพงศ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
232
เด็กหญิงพรนภัส  ทองสม
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
233
เด็กหญิงพรนภัส  ภู่ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
234
เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองสม
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
235
เด็กหญิงพรไพลิน  สงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
236
เด็กหญิงพรรษนันท์  ทุ่งปรือ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
237
เด็กหญิงพรลภัส  บุญวิชัย
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
238
เด็กหญิงพรหมพร  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
239
เด็กหญิงพราวพรรษ  กลั่นสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
240
เด็กชายพริษฐ์  รองเดช
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
241
เด็กหญิงพวรรณวรา  นิลธนาภิรัฐ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
242
เด็กชายพศิน  เขมวุฒิพงษ์
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
243
เด็กชายพศิน  วุฒิพงศ์
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
244
เด็กชายพสธร  ขวัญนิมิตร
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
245
เด็กชายพสธร  รักเมือง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายพอเพียง  คชถิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
247
เด็กหญิงพัฒน์ศิรินทร์  อภัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
248
เด็กหญิงพัณชลิฎา  จันทร์ผ่อง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
249
เด็กชายพัทธดนย์  มากขาว
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
250
เด็กชายพัทธดนย์  ลอยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
251
เด็กหญิงพันธุ์ทิพา  พันธ์พิเชฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
252
เด็กหญิงพิชชาภา  ธัญธนวิทยา
ป.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
253
เด็กหญิงพิชญาภัค  แก้วสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
254
เด็กหญิงพิชรา  มากสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
255
เด็กหญิงพิณพร  สมสุข
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
256
เด็กหญิงพิณไพเราะ  จูดคง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
257
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นราสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
258
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พัชรพจนากรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
259
เด็กหญิงพิมลสิริ  ตุ้งติก
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
260
เด็กชายพีรณัฐ  ช่วยแจ้ง
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
261
เด็กชายพีรดนย์  เพชรเรือนทอง
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
262
เด็กชายพีรพัฒน์  อโณทัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
263
เด็กชายพีรภัทร  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
264
เด็กชายพีรวิชญ์  ตรังค์สุทธิ
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
265
เด็กชายพีรวิชญ์  รัตนหิรัญ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
266
เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่ากุลวาณิช
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
267
เด็กหญิงเพชรรัตน์  รนที
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
268
เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ตุ้งติก
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
269
เด็กหญิงฟ้าใส  สุดทองคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
270
เด็กหญิงภทรลดา  บุญมาประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
271
เด็กชายภวินท์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
272
เด็กหญิงภัคเณศ  สิงห์หนูดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
273
เด็กหญิงภัทธิรา  ญาณสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
274
เด็กหญิงภัทรนันท์  นันทขว้าง
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
275
เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  เชี่ยววัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
276
เด็กหญิงภัทรา  เพชรสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
277
เด็กหญิงภัทรานิชฐ์  เสียมไหม
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
278
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ตรังพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
279
เด็กหญิงภัทราวดี  เกื้อเส้ง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
280
เด็กชายภาม  สว่างวัน
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงภาวิดา  วัจนพิสิฐ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
282
เด็กหญิงภาสินี  นิ่มเพ็ง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
283
เด็กชายภูตะวัน  บุญชัย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
284
เด็กชายภูธิป  ชายภักตร์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
285
เด็กชายภูเบศ  ศรีดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
286
เด็กชายภูผา  ชยานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
287
เด็กชายภูวนัตย์  ศรีอักษร
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
288
เด็กชายภูหฤษฏ์  พิณเขียว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
289
เด็กหญิงมณัชญา  ภาสกรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
290
เด็กหญิงมณีวรรณ  นพคุณ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
291
เด็กหญิงมนัญชยา  วิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
292
เด็กชายมนัส  ศิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
293
เด็กหญิงมัญชุภา  นพคุณ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
294
เด็กหญิงโมทนา  จรียานุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
295
เด็กชายยสุตมาศ  แป้นไทย
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
296
เด็กหญิงรพีพรรณ  ชุณหโกวิท
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
297
เด็กชายระวีพงศ์  ด้วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
298
เด็กชายรัชชานนท์  ประพันธ์บัณฑิต
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
299
เด็กหญิงรัชฎากร  บัวบาล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
300
เด็กหญิงรัชสิริ  เทพเนียม
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
301
เด็กชายรัฐนันท์  ข้องสาย
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
302
เด็กชายรัตนพันธ์  ภูวชนาธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
303
เด็กหญิงลภัสรดา  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
304
เด็กหญิงลลิตภัทร  ทองวล
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
305
เด็กหญิงลักษมี  เอียดตรง
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
306
เด็กชายวงศ์วรัณ  สังข์สุข
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
307
เด็กชายวชิรวิทย์  ขวัญนิมิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
308
เด็กหญิงวทัญญา  สารสินพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
309
เด็กหญิงวรกานต์  เพชรพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
310
เด็กชายวรเมธ  พัฒนศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
311
เด็กชายวรยศ  ทวีพัฒนะพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
312
เด็กหญิงวรรณิดา  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
313
เด็กหญิงวราภรณ์  คงเพ็ง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
314
เด็กชายวริทธิ์ธร  ทองนิล
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
315
เด็กชายวรินทร  ขุมธนสาร
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงวริศรา  จุ้ยเริก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
317
เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
318
เด็กชายวริษฐ์  ชัยทอง
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
319
เด็กชายวศิน  พุฒนวล
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
320
เด็กชายวัชรินทร์  เสาวภาคย์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
321
เด็กหญิงวารีณา  สานิง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
322
เด็กชายวิชญ์ภาส  สกุลไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
323
เด็กหญิงวิชญาดา  ภาสกรกุล
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
324
เด็กหญิงวิชญาพร  ภาสกรกุล
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
325
เด็กชายวิทวัส  ธรรมาเจริญราช
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
326
เด็กชายวิศรุต  ทองย้อย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
327
เด็กชายวิศิษฎิ์  วิประกษิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
328
เด็กชายวีรวิชญ์  ส่งสีจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
329
เด็กหญิงเวนิกา  ไชยานุพงศ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
330
เด็กหญิงแววตา  ท้ายห้วน
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
331
เด็กหญิงศรอนงค์  เรืองวิทยาวงศ์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
332
เด็กชายศรัณย์พร  สวัสดิกุล
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
333
เด็กชายศรัณย์  ผดุงเศรษฐกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
334
เด็กหญิงศลิษา  บัวมาก
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
335
เด็กหญิงศศิชา  โสมวิภาต
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
336
เด็กหญิงศศิวิมล  ฉินธนาทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
337
เด็กหญิงศศิวิมล  พลบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
338
เด็กหญิงศิรภัสสร  องศารา
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
339
เด็กชายศิรวัฒน์  ศรีไตรรัตน์
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
340
เด็กหญิงศิริพิมพ์  พูดเพราะ
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
341
เด็กหญิงศิริรัตน์  คงปลอด
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
342
เด็กชายศิวกร  วิริยะฐิติพร
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
343
เด็กชายศิวกรณ์  ศิริมาตยาพันธุ์
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
344
เด็กชายศุภโชติ  เซ็งยอง
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
345
เด็กหญิงศุภธิดา  เพชรชนะ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
346
เด็กชายศุภวิชญ์  นุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
347
เด็กหญิงศุภาวดี  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
348
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ศานติชาติศักดิ์
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
349
เด็กหญิงศุภิสรา  วอนยินดี
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
350
เด็กหญิงศุภิสรา  เอียดใหญ่
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายเศรษฐศักดิ์  ทองพิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
352
เด็กชายสรวิทชญ์  ทองหรบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
353
เด็กหญิงสวรรยา  หอมชัย
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
354
เด็กชายสิทธินนท์  เวชกุล
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
355
เด็กชายสิทธิพร  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
356
เด็กชายสิรภพ  แสงรัตน์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
357
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีณวัฒน์
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
358
เด็กชายสิริกร  ขวัญแก้ว
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
359
เด็กหญิงสิริญญา  รักห่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
360
เด็กชายสิริดนย์  เยาดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
361
เด็กหญิงสุกฤตา  เพชรคง
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
362
เด็กหญิงสุกฤตา  ลั่นสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
363
เด็กหญิงสุชานันท์  จันสุข
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
364
เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  สมบัติทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
365
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ดำช่วย
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
366
เด็กชายสุธิพจน์  เพ็ชรสามสี
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
367
เด็กหญิงสุนันทินี  กาญจนพรหม
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
368
เด็กหญิงสุพิชชา  ธัญรส
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
369
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ผดุงวิทย์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
370
เด็กหญิงสุพิญญา  ธัญรส
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
371
เด็กชายสุพิสิษฐ์  เธียรโชติ
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
372
เด็กหญิงสุภัสสร  ขวัญเมือง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
373
เด็กชายสุรศักดิ์  อุดมรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
374
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ศรีโภคา
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
375
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุภารัตน์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
376
เด็กชายแสงภูมิ  ธีระกิจไพศาล
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
377
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุสิคง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
378
เด็กชายอกฤษณ์  ชูเดช
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
379
เด็กชายอธิป  สุจริตกุลธร
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
380
เด็กชายอนิรุตย์  ช้างขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
381
เด็กหญิงอนิสา  เครือสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
382
เด็กหญิงอภิญญา  ธนูศิลป์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
383
เด็กชายอภิรักษ์  อังศธรกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
384
เด็กหญิงอรชพร  ขจรสิริสิน
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
385
เด็กหญิงอรชา  สังข์พราหมณ์
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายอรรถภูมิ  พักตร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
387
เด็กหญิงอรวรรณ  ศุขศรี
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
388
เด็กหญิงอรศิริ  ชำนาญกิจ
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
389
เด็กชายอริยวงศ์  คงนคร
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
390
เด็กหญิงอริสา  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
391
เด็กชายอลีฟ  หัตประดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
392
เด็กหญิงอวิกา  เต็งรัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
393
เด็กหญิงอสมา  เตชชีวพงศ์
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
394
เด็กหญิงออมทรัพย์  พูดเพราะ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
395
เด็กหญิงอัครพร  อนันตกุล
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
396
เด็กชายอังศุชวาล  เมธีไพศาล
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
397
เด็กหญิงอัญชสา  แก้วพลอย
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
398
เด็กหญิงอัญชิสา  เพชรรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
399
เด็กหญิงอัญญรัตน์  ชูชาติ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
400
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองประดับ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
401
เด็กหญิงอัสรีนา  ฉิมเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
402
เด็กหญิงอาทิตติยา  วันชะเอม
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
403
เด็กหญิงอาภาวรรณ  แก้วพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
404
เด็กหญิงอารยา  สุวรรณโน
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
405
เด็กหญิงอาริสา  จันตุด
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
406
เด็กหญิงอารียา  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
407
เด็กชายอิทธิกร  หลีกภัย
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
408
เด็กชายอินทัช  เมืองพูล
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
409
เด็กหญิงอู่อุขวัญ  เจริญกุล
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
410
เด็กชายเอกสุวรรณ  เอ้งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
411
เด็กหญิงไอหล้า  กล่อมพงษ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
412
เด็กชายฮัยดัช  ชายทุ่ย
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
413
เด็กชายฮานัส  สัญวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
414
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ตั้งคำ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงกนกพิชญ์  บัวทอง
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
416
นางสาวกมลนัทธ์  ชลามาตย์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงกมลพรรณ  เพ็ชรสามสี
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายกริชเพชร  รัตนน้อย
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายกฤตภาส  สอนประภา
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายกฤษณะพงศ์  นิธินรเศรษฐ
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายกฤษณุพงษ์  พงษ์ประวัติ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
422
นายกษิดิศ  แต้มเติม
ม.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
423
นางสาวกัญญาณัฐ  เพ็ชรประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงกัญญารัตน์  นวลมาก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สองเมือง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายกันต์ธร  ศุภศรี
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงกันติชา  นุชม่วง
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงกิตติ์ฐิญา  จริงจิตร
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายกิตติศักดิ์  เอ้งเถี้ยว
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงกุลณัฐ  รักราวี
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงกุลปรียา  ขาวนวล
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
432
นายเกริกเกียรติ  ปิติรัตนวรรณ
ม.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายเกริกชัย  น้อยนิล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงขจี  คงวิทยา
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงคีตนาฏ  สองทิศ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
436
นางสาวจริณรัตน์  คำผิวพันธ์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
437
นายจักรวุฒิ  สุขลิ้ม
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์พูล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงจารวี  ฤทธิมา
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงจิดาภา  รัตนประทีป
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงจินตพร  บุญเนื่อง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายจิรเมธ  พูลศิริ
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงจิรัชญา  เฉลิมชัยพันธุ์
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงจิราภา  หนูเหมือน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงชญานิศ  สงทิพย์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงชนม์ชนก  ถาวร
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงชนัญชิดา  เถรว่อง
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงชนากานต์  ช่วยกูล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
449
เด็กหญิงชนายิกา  นิลละออ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงชลลดา  เพ็ชรย้อย
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงชวินนุช  ชูทอง
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
452
นายชัชวิสิทธิ์  ชูเสียงแจ้ว
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงชัญญา  วงศ์สาคร
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงชิษณุชา  จริงจิตร
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขาวเผือก
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายเชาวนนท์  วงค์จันทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
457
นางสาวญัฐศินา  ยอดเพชร
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงฐานิดา  รัตนกาย
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงฐานิสสรณ์  อรุณรัตน์
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงฑิตยา  แก้วพลอย
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงณัชชา  ทองรอด
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงณัชชา  ธัญธนวิทยา
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงณัชวริน  สนั่นแสง
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายณัฐทรัพย์  มูลิกา
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายณัฐพงศ์  คลังทิพรัตน์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายณัฐพล  ตี้พั้ว
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายณัฐภัทร  ตรังตุลาคาร
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงดรัลรัตน์  สิทธิดา
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายดิลกธรรม  ตั้งเจริญวิทยา
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงเดชาวิชญ์  อ่วบุญ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงทักขิญ  มุ่งดี
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ติ่วกุล
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงทิวารัตน์  ด้วนเล็ก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายธนดล  รชตะพันธ์
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายธนธรณ์  บุญนวล
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
476
นายธนบดี  ยงประเดิม
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงธนวรรณ  ชัยทอง
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงธนวรรณ  ชูสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงธนัชพร  ทับเที่ยง
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
480
นายธนากรณ์  บุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายธรรมสรณ์  นาควงศ์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงธัญชนก  สิริพร
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงธัญญกร  ดวงงาม
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
484
เด็กหญิงธัญพร  สุพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายธาวิต  หาญวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
486
นายนนทณัฐ  พิชิตวงศ์
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงนภคพรรณ  นิลธนาภิรัฐ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายนรุตม์ชัย  รชตะพันธ์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายบวรภัค  สิงติ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงบัณฑิตา  โว้ยสิ้น
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงบุณยานุช  เดชาทัย
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงปชาวดี  ปลอดแก้ว
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงปภาวี  ชัยภักดิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
494
นางสาวปรียาทรรศศิกา  เดชอรัญ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองเสนอ
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงปัณฑิตา  อริยปรีชา
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายปัณณ์  จารุพานิช
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
498
นางสาวปัทมวรรณ  ปานแก้ว
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงปาริชาต  ชุณหโกวิท
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปัญญาศิริพันธุ์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงปิยะฉัตร  วงศ์นุรักษ์
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงปิยาพัชร  เครือเอียด
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายปุณณัตถ์  แก้วพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายพงศ์ภัค  คุณรักษ์พงศ์
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายพชร  จำปา
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายพชร  ธิติประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายพนมกร  วิรุลศรี
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงพรพิชชา  ทาสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงพริมา  จิตราวุธ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงพลอยสวรรค์  กิตติบุญญาทิวากร
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายพศิน  บัวบาน
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงพัณณิตา  ลุ่นเซียะ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงพัตรา  ก้องกิตต์ไพศาล
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายพัทยา  วงศ์หนองเตย
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
515
นางสาวพิชญ์สินี  ศิริพันธ์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงพิชญา  คงอ่อน
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
517
นายพิธิวัฒน์  อังศุวิริยะ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายพิพัฒน์พล  จินาอุ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
519
เด็กหญิงพิมพกานต์  คำยอดใจ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงพิรญาน์  สุทธาโรจน์
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายพีรพัฒน์  ภูมิแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
522
นายพีรวิชญ์  อรุณวิจิตรสกุล
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงแพรวขวัญ  สุขลิ้ม
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ช่วยชม
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  รองเดช
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงภคนันท์  จันทร์แย้ม
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายภราดร  ไกรสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงภัณฑิรา  ครุฑกษัตริย์ไทย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงภัทรนันท์  จรุงกีรติวิมล
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงภัทรศศิร์  ติ่วกุล
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงภัทราวรรณ  เอ้งเกี้ยว
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงภูริชญา  ตั้งเกียรติกำจาย
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงรชดา  พลายด้วง
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
534
นายรัชชานนท์  โพโน
ม.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงรุจาภา  พรหมทอง
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงรุจิรดา  จันเกตุ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายวรกันต์  จำปา
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงวรกานต์  ดำเดิม
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงวรรัตน์  เกตุแก้ว
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงวรัญชลี  ฉิมเพชร์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงวริศรา  จิ้วกาย
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงวริษา  รามอินทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงวศินี  ชัยศิริ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงวิชญาพร  สงสัยเกตุ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงวิภาวี  นาถนฤมล
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายวิษณุ  สกุลรักษ์จันทร์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
547
นายเวชพิสิฐ  แสงอาทิตย์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงศกุลตลา  ประทุมชาติ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงศรัณย์พร  จิโรจน์กุล
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงศศิชา  อุยสุย
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงศศิวิมล  ทวนชีพ
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงศิราวดี  เผือกปาน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศิริตะโร
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
554
เด็กชายศิวกร  ชัยเพชร
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงศุจินทรา  หมัดเจริญ
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายศุภกร  นาทุ่งนุ้ย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงศุภกานต์  ชูเสียงแจ้ว
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
558
นายศุภณัฐ  ช่วยชะนะ
ม.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
559
นายศุภณัฐ  ลีลาสันติธรรม
ม.3
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
560
นางสาวศุภางค์  ก้องสุรกาญจน์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปานพิชญะกุล
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงศุภิสรา  เลาหประภานนท์
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายเศรษฐพงศ์  เล่งจิ้ว
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงโศภิษฐา  จำปา
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
565
นายสมพล  ทองแท้
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
566
นางสาวสรินยา  ภักดี
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงสวรรณกมล  ลีลาธนากร
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายสิรภูมิ  ลีสุรวณิช
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงสิรินยา  พรับพริ้ม
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ส่งเสริม
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
571
นางสาวสุฑาทิพย์  พันธ์วิไล
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงสุปรียา  สุขใส
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
573
นางสาวสุภัสสร  สิงอินทร์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงสุรัสวดี  อ่อนคง
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงโสภาพรรณ  ณะหนู
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
576
นายหริภพ  เสรีรักษ์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายอธิษฐ์  พลทิพย์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงอภิชญา  ชูบุญศรี
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงอภิสรา  เทพสิงห์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
580
นางสาวอรมินทร์  ภักดี
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงอรัญญา  ทองแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
582
นางสาวอริศรา  ลุ้งใหญ่
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงอัญชิสา  หวังสม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงอัญญารัตน์  ชุมแสงศรี
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงอันดา  เพชรมณี
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
586
เด็กหญิงกชกร  ควนวิไล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงกชกร  ใหญ่จริง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงกชกร  อาสาสู้
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงกชพร  ทองสุก
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงกชมน  พากเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
591
เด็กชายกณิศ  เรืองขำ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงกติยา  อยู่คง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงกนกพร  ชูฮั้น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงกนกภรณ์  จำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญเนื่อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงกนกวรรณ  ธีระกิจไพศาล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
598
เด็กชายกบิญช์  คำมะณีย์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
599
เด็กชายกมนทัต  จินดากุล
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
600
เด็กชายกมล  พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงกมลพรรณ  มุสิกพันธ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงกรกฎ  เมฆสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
603
เด็กชายกรวิชญ์  โพธิ์สุข
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
604
เด็กชายกรวิศวร์  ถวัลย์ดำรงวิทย์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
605
เด็กชายกฤตนันท์  แท่นมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย
วิทย์ประถม
606
เด็กชายกฤตยชญ์  ตะหมัง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
607
เด็กชายกฤติน  กันตังกุล
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
608
เด็กชายกฤติน  วุฒิเดชารัตน์
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
609
เด็กชายกฤษฎากร  ชูเมือง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
610
เด็กชายกฤษณพงศ์  ซ่อนขำ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
611
เด็กชายกฤษดา  ดวงเดือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
612
เด็กชายกวินภพ  พัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
613
เด็กชายกษิดิศ  ทองพราว
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
614
เด็กชายกษิดิศ  ทุ่มเกต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงก่อกานต์  เนตรประชา
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงกัญจนพร  จันทร์ส่องแสง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงกัญญพัชร  พลหลา
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชุมทอง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชาญวิทยานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิปะกุล
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
621
เด็กหญิงกันต์กมล  วิ้นฉ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
622
เด็กชายกันตินันท์  เศรษฐธราวงศ์
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงกันทิมา  ลัตตาดำ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงกันยรัตน์  รองเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านนาป้อ
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงกัลยกร  ทองส่งโสม
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงกัลยรัตน์  นางหลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงกัลยาณี  รักหนู
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่อึ้ง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงกานต์สินี  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
630
เด็กชายกายสิทธิ์  ชุมทอง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงกิ่งกนก  รอดภัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
632
เด็กชายกิตติชัย  ง่วนสน
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
633
เด็กชายกิตติเดช  เดชอรัญ
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
634
เด็กชายกิตติธัช  เจริญลาภ
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
635
เด็กชายกิตติวินท์  อินทะนิล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงกิรณา  ศิริพันธ์
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงกุลนิดา  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
638
เด็กชายเก่งกาจ  กองทอง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงเกวลิน  นิลวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงเกสรา  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงขนิษฎา  ทองจีน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
642
เด็กชายคณาธิป  ชูสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
643
เด็กชายคณาธิป  สุธีรพงศ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  รัญวาสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงจันทิมา  ไกรเทพ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
646
เด็กชายจารุกร  ลีสุรวณิช
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงจารุกัญญ์  วินัยเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
648
เด็กชายจารุตน์  ว่องวชิรพันธ์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
649
เด็กชายจิตตรินทร์  ศุภศรี
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงจิตราพร  จันทร์เกตุ
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงจิรัชญา  ชูอ่อน
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
652
เด็กชายจิรัฐพงษา  เรืองวิทยาวงศ์
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงจิราพัชร  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
654
เด็กชายจีรานุวัฒน์  ธนพงศ์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
656
เด็กหญิงจุฑามาศ  จำเรือง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขคุ้ม
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชมเชยวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยมรัตน์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงเจนจิรา  รักสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงเจนจิรา  เหลือพงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
662
เด็กชายเจนณรงค์  ทองปราว
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงฉัตรลดา  จันทนพันธ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
664
เด็กชายเฉลิมรัฐ  หลีอรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงชญาฏา  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงชญานิศ  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงชญานิศ  รัตนรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงชนกนันท์  สามห้วย
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงชนกานต์  เพ็งรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
670
เด็กชายชนม์ชนก  อุดมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงชนมน  ไชยวาณิช
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
672
เด็กชายชนม์บวร  ด้วงนุ้ย
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงชนรดี  ช่วยเรือง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
674
เด็กชายชนะศักดิ์  จงถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
675
เด็กชายชนาธิป  นุ้ยสี
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงชนิตา  จิราจินดากุล
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงชนิษฐา  ยงประเดิม
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงชนิสรา  สงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงชมธนัญญ์  สันติวิสัฎฐ์
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงชมพูนุช  จันทร์มัด
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงชยิสรา  ชัยทอง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
682
เด็กชายชยุตพงศ์  สมฝ้าย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงชยุตรา  พลชา
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
684
เด็กชายชรินทร์ธรรม  ชอบชูผล
ป.3
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงชลธร  เที่ยงธรรม
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงชลธิชา  จันทร
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงชลธิชา  ธรรมใจ
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงชลธิชา  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงชลิตา  เรทมิฬ
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
690
เด็กชายชวิศ  อนุตรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
691
เด็กหญิงชวิศา  เศรษฐ์วิชัย
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จิตรเที่ยง
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
693
เด็กชายชัชพล  นิยมแก้ว
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
694
เด็กชายชัชรินทร์  จันดี
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงชัญญา  ถิ่นนัยธร
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงชัญญาภัค  เชี่ยวภู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
697
เด็กชายชัยณรงค์  ทองนุช
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
698
เด็กชายชาญพจน์  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงชาลิสา  แก้วเกื้อ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงชาลิสา  ทิพย์จันทา
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงชาลิสา  เอ่งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงชุติมา  ซุ่นสั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
703
เด็กชายเชฏฐพล  กัลยาศิริ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
704
เด็กชายโชคศิริวัฒน์  ราชเดิม
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงโชติกา  บัวบาน
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
706
เด็กชายซอลาฮุดดีน  ทรงเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงฌญาณิน  เขมะพันธุ์มนัส
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงญาณิศา  บาหลัง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
709
เด็กชายฐานเมธ  เซ่งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงฐาปนีย์  วัฒนศฤงคาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงฐิตวันต์  ราเหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงฐิตากร  จันทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงฐิตาภา  ธรรมาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงฐิตินันท์  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
715
เด็กชายฐิติพงศ์  ช่วยธานี
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงฐิติมาพร  ไข่รอด
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สันติไชยกุล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงณกัญญา  รักซ้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงณชนก  ใจตรง
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงณฐพร  อรรถสงเคราะห์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงณภัทร  แร่ทอง
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงณภัทร  เลี้ยงสกุล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงณภัทรา  จารุพานิช
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงณัชชารีย์  เสียมไหม
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
725
เด็กชายณัชนน  นุ่นสง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
726
เด็กชายณัชพล  โว้ยสิ้น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงณัฎฐกุล  เบญจกุล
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงณัฎฐ์ธีมา  อัมระปาล
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงณัฎฐา  หมุดหมิด
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงณัฎรณิชา  เพ็งเกต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โสธารัตน์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อักษราวดีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ลันดา
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงณัฐกานต์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
735
เด็กชายณัฐชนน  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
736
เด็กชายณัฐชนน  เพ็ชรเกลี้บง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงณัฐณิชา  กันตังกุล
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงณัฐณิชา  นิพัทธสัจถ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงณัฐณิชา  พลอินทร์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงณัฐณิชา  สัญกูล
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงณัฐณิชา  สีหนู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงณัฐนรี  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
744
เด็กชายณัฐนันท์  ตรังพาณิชย์
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
745
เด็กชายณัฐนันท์  โออินทร์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงณัฐนิช  โชคสกุลวัฒนา
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงณัฐนิชา  สังยวน
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
748
เด็กชายณัฐปคัลภ์  จิตรบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
749
เด็กชายณัฐปคัลภ์  รอดสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
750
เด็กชายณัฐพล  ทับทระ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
751
เด็กชายณัฐพล  ปากจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
752
เด็กชายณัฐภัทร  ฆารเจริญ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
753
เด็กชายณัฐภัทร  จิตรา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงณัฐมน  นุ้ยผุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงณัฐรัตน์  ชนสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จำปา
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงณัฐวิภา  กรเจริญพรพงศ์
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
758
เด็กชายณัฐศักดิ์  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงณัฐสุดา  สุขสง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงณัฐิยา  วิจารณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
761
เด็กหญิงณิชกานต์  นวลแก้ว
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงณิชมน  ปราบรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงเณรี  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
765
เด็กชายดนัยกฤต  คงวิทยานนท์
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงดลลชา  กำเนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงดวงกมล  ทองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงด้วยรัก  คำไล้
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงดารัญญา  จันทมุณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
770
เด็กชายต้นกล้า  ลีวัฒนาพงษ์
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
771
เด็กชายตนุษย์  เรนเรือง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
772
เด็กชายตรังคภูมิ  จันทร์ย่อง
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงตรีดาว  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
774
เด็กชายตรีเดช  จันเริก
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงตรีทิพย์  เกตดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงตรีสุคนธ์  แก้วนำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงต้องตา  พลพระ
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงตะวันรัตน์  วะจีสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
779
เด็กชายติณณภัชน์  ศรีเพ็ง
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
780
เด็กชายตุลยธร  ทองโอเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
781
เด็กชายตุลยวัต  ชนูดหอม
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
782
เด็กชายทรรศนธรรม  ลอย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงทรรศนีย์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
784
เด็กชายทศพล  ลอเจริญ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงทอฝัน  งามไตรไร
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงทอแสง  เจ้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงทัตสรวง  มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
788
เด็กชายทัศนเทพ  ศรีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงทัศนพรรณ  ก้อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงทิพกฤตา  รักไทย
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
791
เด็กชายเทพฤทธิ์  รามพูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
792
เด็กชายแทนไท  อัมระปาล
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงธนกมล  อาจชอบการ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
794
เด็กชายธนกฤต  ชูบัว
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
795
เด็กชายธนกฤต  ทหารไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
796
เด็กชายธนกฤต  วรรณศรี
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
797
เด็กชายธนกฤต  สุพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
798
เด็กชายธนชาติ  ดีเบา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
799
เด็กชายธนพงษ์  เกิดรักษ์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
800
เด็กชายธนพงษ์  สุทธิโภชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงธนภรณ์  จริงจิตร
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงธนภรณ์  หนูเหมือน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
803
เด็กชายธนภัทร  จารุพันธุ์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
804
เด็กชายธนภูมิ  ปุรินทราภิบาล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงธนวรรณ  อั้นซ้าย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
806
เด็กชายธนวรรธน์  จันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงธนัชชา  ศรีนคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงธนัชญา  ปิ่นพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
809
เด็กชายธนัท  ชูมาก
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
810
เด็กชายธนาธิป  เชยชื่นจิตร
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
811
เด็กชายธนารัตน์  แดหวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
812
เด็กชายธนาวุฒิ  มงคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
813
เด็กชายธนิตพัฒน์  ชัยธีรเวทย์
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
814
เด็กชายธรรมธัช  บรรถะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
815
เด็กชายธัชชัย  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงธัญชนก  แซ่คู
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงธัญชนก  โพชสาลี
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงธัญญา  คุรุปัญญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงธัญพิมล  ตะหมัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
820
เด็กชายธัญภูมิ  แซ่ตั้น
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงธัญรัศม์  รอดดำ
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงธัญวรรณ  จิตราวุธ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
823
เด็กชายธัญวลัย  วินสน
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงธัญสิริ  นวลเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาป้อ
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงธันย์ชนก  คิ้วนาง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงธันย์ชนก  จูห้อง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงธันยนิษฐ์  รักดำ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงธันย์วรินทรื  เตียวธาดากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
829
เด็กชายธาดา  สายัณ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงธาราทิพย์  ทองร่าหมาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
831
เด็กหญิงธิดารัตน์  ธรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
832
เด็กชายธีธัช  ไกรสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงธีรกานต์  ธีระกุลพิศุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
834
เด็กชายธีรฉัตร  พานิช
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงธีรดา  จิตร์ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
836
เด็กชายธีรพัฒน์  จำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
837
เด็กชายธีรภัทร  ซุยกิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
838
เด็กชายธีรภัทร  หลีปาหยัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
839
เด็กชายธีรวุฒิ  รวมเงาะ
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
840
เด็กชายธีระวุฒิ  มูลอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
841
เด็กชายธีราทร  วุ่นคง
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงนงนภัส  ซื้อจ้าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงนงนภัส  เปาลิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงนงนภัส  พิชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
845
เด็กชายนนทกร  จำปาสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
846
เด็กชายนนทการณ์  ช่วยธานี
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
847
เด็กชายนพคุณ  เสรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงนพภัสสร  แสงมณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงนพมาศ  นิคะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
850
เด็กชายนพวิชญ์  ตั้นฉ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
851
เด็กชายนภนันท์  ทองชิต
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงนภเมธินี  อังคณานนท์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงนภัสกร  แก้วประชุม
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงนรภร  หลงละเลิง
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงนฤเบศ  นุ่นตา
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงนวินดา  เอียดจุ้ย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงนัณธศิริ  สายทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เชยชื่นจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
859
เด็กชายนันทกร  จันทร์เพชร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงนันทน์ณิชา  หยังหลัง
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงนันท์นภัส  คงชุม
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงนันท์นภัส  ภูมิทักษิณากุล
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
863
เด็กชายนันทรัตน์  ฉิมพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงนันทินี  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงนับทอง  สุทธิวารี
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
866
เด็กหญิงนาตยา  ศึกษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
867
เด็กชายนาถวัฒน์  รอดกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงนาราภัทร  หนูฉ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงน้ำฝน  ธิวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงนิจกาญจน์  ลายละเอียดชูโชค
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงนิชกานต์  แท่นมาก
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงนิชกานต์  ลีสุรพงศ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงนิชานันท์  ดำรงศักดิ์วิรุฬห์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงนิชาภา  ทองรอด
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
875
เด็กชายนิติพัฒน์  ฮุนพงษ์สิมานนท์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
876
เด็กชายนิธิศ  ธำรงค์เทพพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงนิวรรณา  ฤทธิเดช
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงนิสภานันท์  บุณยรัตน์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงนีรชากร  รักห่วง
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงเนติมา  คัมภีร์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
881
เด็กชายบัญญวัฒ  นวลนาค
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงบัณฑิตา  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
884
เด็กชายบุญฤทธิ์  ชายเกตุ
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
885
เด็กชายบุญวิวัฒน์  รองเดช
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงบุณยานุช  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงบุณยาพร  บัวจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงบุษปานันท์  ภาฤทัยเจิดจรัส
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงเบญจวรรณ  เมืองทวี
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงเบญญาภา  กิ้มห้อง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงเบญญาภา  มากจันทร์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
892
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  รัตตมณี
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
893
เด็กชายปกรณ์วิทย์  รักสกุล
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
894
เด็กชายปฎิพล  สุภาศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
895
เด็กชายปฏิภาณ  ลุ้งใส้
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
896
เด็กชายปฏิภาณ  สุรินทร์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงปฐมาวดี  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงปฐมาวดี  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงปทิตตา  สิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
900
เด็กชายปทาน  เสียงแจ้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
901
เด็กหญิงปนิดา  นวลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงปภาดา  รักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงปภานิจ  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงปภาวี  จรัสจินดา
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงประกายทิพย์  เสียงเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงประภาสิริ  มกรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงประวิศา  เมืองแคล้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงปราณปรียา  อนันตวรพจน์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงปริชญา  หนูสนิท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงปริชาติ  แสงอาทิตย์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงปริณปุลาภร  เศรษฐ์ชยานันท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
912
เด็กชายปรินทร  รัฐสรรค์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงปรีณาพรรณ  โพธิ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงปวรรัตน์  ชูยัง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงปวริศา  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงปวริศา  หวานขัน
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงปวิชญาดา  เพทาย
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงปวิชญาดา  วรเศรษฐศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงปวีณา  ชูพูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงปอไหม  โพธินามทอง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงปัญญธิดา  กาเยาว์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
922
เด็กชายปัญญพนต์  แก้วเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงปัญญาพร  ดำเกาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงปัญฑิตา  ประภากรสกุล
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
925
เด็กชายปัณฑ์ธร  เผือกชาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
926
เด็กชายปัณณทัต  ภักดีโชติ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
927
เด็กชายปัณณธร  ชินพิทักษ์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
928
เด็กชายปัณณวัชน์  วงษ์ชนะ
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
929
เด็กชายปัณณ์  ชัยเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงปาณิสรา  ตันวโรภาส
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงปาณิสรา  นุชิตศิริภัทรา
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
932
เด็กชายปาติโมกข์  ศรีไตรรัตน์
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงปารวีย์  จิตรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงปาริชาต  ชูวงศ์ทวิพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงปาริชาต  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
936
เด็กหญิงปาริมา  ทองเหมือน
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
937
เด็กชายปิตุวลัญช์  ผลธรรมปาลิต
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงปิ่นมนัส  มิ่งเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงปิ่นวิภาดา  มุกดารักษ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
940
เด็กชายปิยะ  ศิริเสถียร
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
941
เด็กชายปิยะกร  นาคบรรพ์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
942
เด็กชายปิยะพงศ์  อัมรัตน์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
943
เด็กชายปิยะพล  ส่อสืบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงปิยาพัชร  ง่วนสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงปุญญิศา  คงสะอาด
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงปุณยนุช  หนูวงษ์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
947
เด็กชายปุณยพัฒน์  คุณาธรรม
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
948
เด็กชายปุณยวัจน์  พุทธรอด
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงเปมิกา  นาคพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงเปมิกา  สิทธิการ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงไปรยา  ตะแหลบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงผกายวรรณ  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงผุสธิชา  ทองขำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
954
เด็กชายพงศ์ศักดิ์  ชัยวิเศษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
955
เด็กชายพชร  พูนพัฒนาชัย
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงพชรพรรณ  อดทน
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงพรกนก  อ่อนชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงพรชมพู  หนูแดง
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงพรนภัส  รอดจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงพรพิพัฒน์ศิริ  พลรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงพรพิมล  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงพรไพลิน  ใจแข็ง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงพรรณไพลิน  กิ้มนวล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงพรรณษา  ยี่สิ้น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงพรรษชล  วรพันธ์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงพรลภัส  เมืองไทย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงพรหมพักตร์  ชุ่มชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
968
เด็กชายพรหมพิริยะ  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงพริมา  รองเดช
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
970
เด็กชายพฤกษชาติ  บุญยง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
971
เด็กชายพฤฒิพงศ์  นุ่นเกิด
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
972
เด็กชายพฤษธวัช  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
973
เด็กชายพลธรัตน์  จันแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงพลอยพชร  สุรสินธุ์
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
975
เด็กชายพสิษฐ์  มาศวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงพัชรดา  รักเพ็ชร์
ป.3
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงพัชรนุช  ข่ายม่าน
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงพัชรพร  สาเหล้
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงพัชรมณฑ์  เขียดแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงพัชราวดี  ช่วยศรี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงพัณณิตา  สุวรรณคีรี
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กังแฮ
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงพัทธนันท์  จิตสมณะ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
984
เด็กชายพัทรพล  จันทาโยธิน
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงพันชั่ง  คุ่มเคี่ยม
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
986
เด็กชายพันท์นบ  แก้วละเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
987
เด็กชายพันธกานต์  พันธุ์เสน
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
988
เด็กชายพันธวัสส์  ัจันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงพาณิภัค  ชาตรี
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงพิชชานันท์  จริงจิตร
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงพิชชาพร  ใบกอเด็ม
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงพิชญ์ชณัญธร  คงทอง
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงพิชญธิดา  จิตรา
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงพิชญา  เรือนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงพิชญาภัค  ย๋องชา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงพิชยดา  มุ่งหมาย
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิระพรสวรรค์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
998
เด็กชายพิทยุตม์  ชอบชื่น
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
999
เด็กชายพิพัฒน์  เพชรเรือนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงพิมกานต์  ษัฏเสน
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงพิมญาดา  เฮียนฮะ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงพิมดาว  ศรีเกตุ
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกตุสุริวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มั่นซิ้ว
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ทองโอ
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1006
เด็กหญิงพิมพ์พิรุณ  บุญชัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เวชยันต์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อ่อนสี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงพิมพ์วลัญญ์  โชติรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงพิยดาพร  ง่วนอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายพีรณัฐ  ชูเนตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายพีรณัฐ  แซ่ตั้น
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายพีรณัฐ  พลัดพริ่ง
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายพีรดนย์  เลิศรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายพีรพล  ชูยัง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายพีรพัฒน์  ไพเมือง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายพีรวุฒิ  ฮายุกต์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายพีระวัฒน์  สุขคง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายพุฒิพันธ์  สัญกูล
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไกรเทพ
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงแพทองทาน  เสียมไหม
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงแพรพิมล  มั่นซิว
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงแพรภัส  พงษ์ศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงแพรวดี  แดงหย้ง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงแพรวา  คุ้มผล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงแพรวา  ไชยศิริ
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงฟาฎิลา  หีมหล๊ะ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงฟาติมา  คงเพ็ง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายภคว  จำเริญ
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงภควรรณ  นุชิตศิริภัทรา
ป.3
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายภควัตร  สีหาบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงภวนันท์  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายภักดี  จันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายภัคพล  จำปาสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงภัคภร  พรภัทรวุฒิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงภัควรีย์  ผลถาวรกุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายภัททวุฒิ  นิลวงษ์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงภัททิยา  ชายแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงภัททิยา  พันธุ์เชวง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1041
เด็กหญิงภัททิยา  เพชรเกื้อ
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงภัทร  วิธานติรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงภัทรชนก  อภิชัยสรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงภัทรนันท์  เสาวภาคย์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงภัทร์ลดา  จารุพันธุ์
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วศรียงค์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงภัทราวดี  จรูญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงภัสรา  จันมัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงภัสรานันท์  พิพัฒน์วรากุล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายภาคิน  ทวีพัฒนะพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายภาคิน  ศิลปานิสงฆ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายภาคินทร์  แซ่ตั้น
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงภาณุมาส  เพ็งรัศมี
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายภานุวัฒน์  ชุมเชื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงภิญญดา  ทอชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงภิญญดา  เมธีวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงภิญญาดา  ใจหวัง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายภูดิส  ลาวัลย์กุล
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายภูมิรพี  ไกรนรา
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายภูเมศ  คงทิพย์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายภูริ  ปัตตานี
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงภูริชญา  บุญเจริญ
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายภูริณัฐ  ทองบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายภูรินท์  คุ้นเคย
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายภูรินัฐ  กะเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านนาป้อ
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงภูวณิดา  เรืองด้วง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายภูวไนย  ละเอียด
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายภูวศิษฎ์  นุ้ยโดด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายภูษิวัฒน์  อินเรือง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายภูสิน  รัตนแก้ว
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายโภคิน  หนูน้อย
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  สิงเกิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงมณธกานต์  บัวนุ้ย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงมณิสรา  ไชยมล
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงมณิสรา  ตั้งทวีพูนทรัพย์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1076
เด็กหญิงมณีสร  สุวรรณวร
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงมธุรดา  มธุรศิลป์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงมรกต  จันทฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงมันตา  พรมฟัก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงมานิตา  สายจิตรื่น
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงมุกรตรา  ธรรมาวุธ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1082
เด็กชายเมธัส  บ่ายเส็ง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงเมธาวดี  อุ่นนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงยลพักตร์  ขาวดี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายยศภัทร  รำมะนา
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงยานาห์  เพียร์บาคเคอร์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงโยธกานต์  นวลใย
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายรณกฤต  รัตตมณี
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายรณรัตน์  ทองเสนอ
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงรดา  ศิริมาตยาพันธุ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงรมิดา  เยาว์ดำ
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงรวิภา  สามห้วย
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงร้อยเรียง  ราชบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายรัชพล  วิชิตพรชัย
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1095
เด็กชายรัฐนันท์  หนูฉ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงรุจิเรข  หมันบุตร
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงเรียงร้อย  ราชบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงลดาวัลย์  ตรีรัตนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงลลิตา  พิชญ์ปรีชา
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงลักษิกา  จิตรักไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงลักษิกา  เต็งรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงลัคนา  ชวลิตธำรง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1104
เด็กชายลัญจกร  เอี่ยมประเสริฐกุล
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายวงศธร  ทองรอด
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายวชรปกร  ถาวรอนุมาศ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1107
เด็กชายวชิรวิทย์  ทองรัตน์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายวชิรวิทย์  เอ้งฉ้วน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงวณิสรา  ซุ่นเส้ง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงวรคุณี  ศิริช่าง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1111
เด็กหญิงวรภาดา  ประภาศิริ
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงวรรณิชา  แก้วสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงวรรษมล  เอียดทวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงวรัชยา  เกตุพงษ์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงวรันธร  รัตนสุรการย์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายวราทิพย์  ศรีขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงวราภรณ์  ย๋องชา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงวริศรา  จำปา
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงวริศรา  ช่วบพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงวริษา  ซุ่นสั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงวศินี  ธรรมสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงวสิตา  ชูเนตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายวัชรวิทย์  เอ้งฉ้วน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายวัฒนา  สงขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1125
เด็กชายวัยวัฒน์  แหมะหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงวาธิภัส  เพ็ชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงวาสิฏฐ์ภรณ์  ชุมอักษร
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงวิชญาดา  คล้ายทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงวิชิดา  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1130
เด็กชายวิทวัส  ยกบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายวิธวินท์  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงวิธิฌา  เพ็ชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงวิธีรา  กาญจนะพรม
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงวิโนทัย  เอ็งเส็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงวิภาวินี  สัญวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงวิรดี  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงวิรากานต์  ทองช่วย
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงวิลาสินี  เดชาวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงวิไล  ชัยเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายวิศรุต  ห้าสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายวิศิษศักดิ์  ชูเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายวีรภัทร  วิเศษพันธุ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงเวธิณี  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายศรัทธเนต  ใจตรง
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1145
เด็กชายศรุต  ศักดิ์วรรณศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1146
เด็กหญิงศวรรยา  หนูชู
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1147
เด็กชายศศพล  พลเดช
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงศศิกานต์  พูลศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงศศิชา  กะเดช
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงศศิญา  สีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงศศิอัปสร  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงศันศนีย์  พิทักษ์ลิมนุวงศ์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงศัสยมน  ชัยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายศิรวิทย์  บุญนำ
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงศิริรัตน์  บรรจงคชาธาร
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงศิริรัตน์  เสียมใหม
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงอุตส่าห์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายศิวกร  นาชุมเ็ด
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายศิวรุจ  ทองย้อย
ป.3
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงศิวัชญา  ขุนนุ้ย
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงศุทธวีร์  ไชยวรรณ
ป.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1162
เด็กชายศุภกร  ณ ระนอง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1163
เด็กชายศุภกฤษ  ซุ่นหมี
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1164
เด็กชายศุภณัฐ  ชัยเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายศุภณัฐ  ชูทิพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงศุภนารี  ตาเตะ
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงศุภากร  ศุภรานนท์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ส่อสืบ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงศุภิศรา  ชูจักร์
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงศุภิสรา  มุณีกุล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงโศจิรัตน์  ตันติกฤตยา
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1173
เด็กชายสงกรานต์  มะไหชนะ
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1174
เด็กชายสรชัย  เปาะทอง
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
1175
เด็กชายสรวิศ  จูห้อง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1176
เด็กชายสรวิศ  ทองเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงสริตา  ฤทธิหมุน
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ไข่มุกข์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชำนาญเกียรติ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชำนาญเหนาะ
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1181
เด็กหญิงสวรรยา  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1182
เด็กชายสวิตต์  พัฒนกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1183
เด็กชายสหรัถ  ชูเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
1184
เด็กชายสักรินทร์  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1185
เด็กหญิงสันต์ฤทัย  นวนนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงสาธินี  ตั้งภูเบศร์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1187
เด็กชายสิงหราช  แดงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
1188
เด็กชายสิตสโรช  ลีลาธนากร
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1189
เด็กชายสิรธีร์  คลาดนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1190
เด็กชายสิรภพ  กฤษณภักดิ์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1191
เด็กชายสิรภพ  เกตณรายณ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1192
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1193
เด็กชายสิรวิชญ์  ปานจันทร์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1194
เด็กหญิงสิรามล  ขวัญนิมิตร
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1195
เด็กชายสิริเดช  ชูเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1196
เด็กหญิงสิริธิดา  วรพงศ์พัฒน์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1197
เด็กหญิงสิรินทรา  ชัยเสนี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1198
เด็กหญิงสิรินทิพย์  ปานสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1199
เด็กหญิงสิริบุญ  ขวัญนิมิตร
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1200
เด็กหญิงสิริวิมล  จันดี
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1201
เด็กหญิงสิริวิมล  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1202
เด็กหญิงสิริวิมล  ตั้งสถิตพร
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1203
เด็กหญิงสิริวิมล  หนูฉ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
1204
เด็กหญิงสุกฤตา  ภูมิมาตร
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1205
เด็กชายสุกฤษฎิ์  อุไรรัตน์
ป.3
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1206
เด็กชายสุกฤษฏิ์  แก้วกล่ำ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1207
เด็กหญิงสุจิรา  เก้าเอีี้ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1208
เด็กหญิงสุชญา  วรรณแสงทอง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1209