ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 5

ณ โรงเรียนบ้านกองวะ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปู่เสาร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายเจษฎา  เพิ่มอุษา
ป.6
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายโชคชัย  สุขต้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายธนเทพ  เทพแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงพลอย  จันทร์เป็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายพิสิษฐ์  ปู่อินถา
ป.6
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายวรัญชิต  เจริญอายุวัฒ
ป.5
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงวิสาข์  ปู่ยึ
ป.6
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายศิรชัย  สุขหมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงศิริลักษณ์  โด้คำ
ป.5
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายสิทธิชัย  ปาละหมู่
ป.6
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงอรวี  เชื้อหมอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์