ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤตภัทร์  สมศรี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกฤตยา  ถาวร
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤติพงษ์  โพธิสันต์
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกฤติมา  บุญซาว
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤษณล  ทองจ่าม
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกิตติคุณ  อาศนะ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายเกรียงศักดิ์  เป็งสา
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายเกียรติไกร  สมแวง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายจักรกฤษณ์  ภาสุตะ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายจักรินทร์  ตุ้ยแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดหนองครอบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายจักรี  นะที
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงจินตพร  เปี้ยวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายจิรัชพัท  นันตา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงจิราพัชร  วงษ์ชุมภู
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงชนันธร  ใสสว่าง
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงชนากานต์  บุญศูนย์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงชนารัญช์  แก้วคำมา
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงชลธิชา  ยาวุฒิ
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายชาน  ลุงติมะ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายณฐกร  กัณทวี
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงณัชชา  สุวรรณโฉม
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุษบง
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงณัฐณชา  ทาตั๋น
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงณัฐนพิน  วรินทร์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงณัฐรินีย์  แสนคำ
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงณัฐิดา  บำรุงศรี
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงณิชกมล  กวงไหม
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายดนัยนันท์  ชัยชนะ
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายท้ตพงศ์  ไชยอุประ
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงทอฝัน  โยธามาศ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายทัตพงษ์  ศรีไว
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายทำนุรัฐ  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายทินกฤต  ยอดสุขศิริ
ป.5
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายแทนตะวัน  ขอดคำ
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงธนพร  อุ่นเรือน
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงธนภรณ์  เรือนพันธ์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายธนภาคย์  จิตงามขำ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายธนวัฒน์  กันสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์ใหญ่
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายธนากร  เถื่อนถ้ำ
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายธาวิน  อินขะ
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายนพดล  ญาณะ
ป.6
โรงเรียนวัดหนองครอบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงนัฐกุล  คำเมืองใจ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงนาฏนภา  ก๋าสม
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายนิพิฐพนธ์  มงคลวิบูลย์
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงบวรลักษณ์  พุทธวงค์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายปฏิภาณ  แสนฝั้น
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายปรมี  อาษากิจ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงปรัชญาทิตย์  ตั๋นเมทา
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงปวริศา  สมหวาน
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงปัทมพร  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงปาณิสรา  หมีทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านคุณแม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงปิยณัฐ  แสนยอง
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงเปมิกา  เจริญกูล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงผไทเงิน  เสาร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายพงษ์สิริ  อวนไฝ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงพริ้มเพรา  อินทร์วิศิษย์
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไชยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  มูลเต๋จ๊ะ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงพิราอร  สุต๋า
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายพีรพัฒน์  จีวรรณ
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายภัทรกร  หน่อน้อย
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงภัทรวดี  มีมงคล
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงภัทราพร  ทนานนท์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายภาคภูมิ  ศรีบุญปวน
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายภานุเบศธ์  อินปั๋น
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายภูริณัฐ  เต๋จ๊ะ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายภูริวัตย์  จินดาบัณฑิตกุล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายภูวดล  ขำดี
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายยศพัฒน์  มาสกลาง
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายยัสกะรันต์  ซิงค์ อารวิน ซิงค์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายยุทธการ  บงกชเรืองอร่าม
ป.6
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงรวิสรา  ปุณณวนิช
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายรัชชานนท์  อิ่นอ้าย
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายรัฐภูมิ  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงรุ่งนภา  แซ่จาง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุญเป็ง
ป.6
โรงเรียนวัดหนองครอบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงลิลลี่  ลลินี ออร์ด
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายวชิรวิทย์  ตาหลวง
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงวชิรินทรา  เขียวคำสุข
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงวรดา  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายวิษณุ  สายทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายวีรภัทร  บุญจู
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายวีรภัทร  ริ้วสมบัติ
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายศตวรรษ  วงศ์แสนสุข
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายศุภกิจ  แซ่เห่อ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายศุภสิน  แปงน้อย
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงสกาวรัตน์  กันธิหน้อย
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายสมิทธิ์  แสงปัญญา
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายสรณ์สิริ  อินทร์ตา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายสหรัถ  ตันสถาน
ป.5
โรงเรียนวัดหนองครอบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายสิรภพ  ณ เชียงใหม่
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงสิริโสภา  พูลพั่ว
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายสุชาติ  อาจอ
ป.5
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงสุนิสา  สิงห์กี
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงสุพนิดา  ดวงทิพากร
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงสุพิชญา  พุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายเสมอเทพ  ยาวิลาศ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายหิรัณย์  แก้วกันใจ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงอนัญญา  อรรถีโสต
ป.4
โรงเรียนบ้านคุณแม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงอภิชยา  ปวงคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายอภิวิชญ์  สืบแสน
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงอรทัย  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงอริณญา  สุริยงค์
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงอัมพิกา  นุชนงค์
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงอาลีนา  ดาววงค์
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายอิทธิสุนทร  จึงสกุลรุจิเรข
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเกรซ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
108
เด็กชายกรินทร์  สาณะเสน
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายเกริกไกวัล  ทองอุบล
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายขจรศักดิ์  ศรีอินทร์นพ
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายชัยภัทร  เมธา
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายชุติพนธ์  สงวนสุข
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงญาณิศา  สมการ
ม.3
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณัฐธิดา  ตันติวัฒนะผล
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงถิรดา  รอดถาวร
ม.3
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายทยากร  ช่วงฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงธนพร  พรสันติทวีกุล
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายนภัส  หลิน
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายนิธิศ  สมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงปวีกรณ์  อ่อนน้อม
ม.2
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายพิชัย  ปัญญาเจริญ
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงพิมพลอย  สุวรรณพัฒนา
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงรวิชา  สมมณี
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายวัชรพันธ์  ตรีวิลาศรัตน์
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงศุทธศรี  ชุมภูคำ
ม.2
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงสาวณี  เลาว้าง
ม.2
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
นางสาวสิริกร  ศิวเวทพิกุล
ม.3
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายออมสิน  พลอยภิชา
ม.1
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
129
เด็กหญิงกมลพร  สินพุ
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายกษิดิศ  ติใหม่
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายก้องภพ  ณ ลำปาง
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงกัญญาภัค  สมบัตินันท์
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำปวน
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปัชนี
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุดทา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อุประ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงกุลปริยา  เพ็งคำ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงกุลิสรา  ขจรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงเกตน์สิรี  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายเกริกชูลาภ  ไชยมงคล
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายเกื้อคุณ  ชมชืน
ป.5
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงโกลัญญา  เรือนคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงคัทรียา  เลสมาน
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงคัทรียาฑ์  บาวเวนส์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายคันธรัตน์  แสนสัจจะ
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงจัสมินท์  นิลบ่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงจิดาภา  วัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงจินดาภร  ทาหน้อย
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงจิรัชยา  ทาทอง
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงจุฑามาศ  กันใจ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทร์กุล
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ ยู  ลี
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงฉัตรฑาริกา  สมานทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายฉัตรมงคล  ปุ๊ดคำ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงฉันทพิชญา  ฝางคำ
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายชยานันต์  ลุงต๊ะ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายชลชาติ  คำมาลัย
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายชวกร  อ่อนสองชั้น
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรต๋า
ป.4
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายชูศักดิ์  สัตตัง
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงเซลีญา  วิโอต์
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายญาณวุฒิ  ยาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงฐิตารีย์  สุขสวรรค์
ป.6
โรงเรียนวัดท้องฝาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
164
เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วสุขวาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงฑิฆัมพร  เรือนทราย
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายณฐพัฒน์  โชคมงคลสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงณภัทร  ขัดธะสีมา
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พรมพิงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  กุกุทพันธ์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงณัฎธิดา  ปินตา
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ตะโกภู่
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กันทา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายณัฐ  เข็มเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายณัฐกิตติ์  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงณัฐชา  กันทา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงณัฐญา  อินถา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธ์ุอุดม
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายณัฐพงศ์  เกียรติยรรยง
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงณัฐพร  บุญปั๋น
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายณัฐพล  ใจคำ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงณิชากร  กันธิยา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงณิชานันท์  จันไกย
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงณิชารีย์  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงต้นข้าว  นัยเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายตะวัน  ตาติ
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงเต็มศิริ  แปงคำมูล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงทรงขวัญ  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธนดล  สายทอง
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธนวินท์  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายธนัญชัย  อินสอน
ป.6
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงธนิดา  วงษาชม
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายธรรมวัฒน์  นุ่มนวล
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงธัญจิรา  เจริญกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงธัญชนก  นะที
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ใจมาลัย
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงธัญญาศิริ  ต๊ะมา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงธัญนิตย์  ลีรพันธ์
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
199
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เผ่าพันธ์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงธันย์ชนก  ปันสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงธารวิมล  นวลแสง
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายธีรศักดิ์  อาจอ
ป.6
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายธีระวิทย์  ปัญญาแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายนนทกานต์  ฝั้นริยะ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายนพอนนต์  ปารมีศิลป์ขจร
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงนฤมล  คำตา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงนารีรัตน์  หงษ์อินตา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงนิชาดา  เจนป่า
ป.6
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงบัณฑิตา  ชัยวงค์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายบารมี  มณีวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายบุญศรัญญ์  กัญจนวัตตะ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงเบญญาภา  กุลกรพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายปฏิพัทธ์  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายปฏิภาณ  สุขสงวน
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงปนัดดา  ปันถลา
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายประณิธาน  สุวรรณโน
ป.4
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงปรัชญ์ชนันท์  วัฒนไชยกิตติ
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงปราณปรียา  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงปริยาภัทร  เต๋จา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงปริษา  ยะถาคำ
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายปรีชา  มหาวัน
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงปรียาพร  สุขอ้าย
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายปวริศ  อยู่บำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงปาริชาติ  อินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายพงศกร  เทพปัญญา
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงพนิตตา  คุณชม
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงพรทิพา  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงพรนภา  เลาหมี่
ป.6
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายพสิษฐ์  เรือนตระกูล
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายพัชรพล  คำตา
ป.5
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายพัชรากร  คำรินทร์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงพัชราภา  ชุ่มใจ
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงพัชรีมาศ  จำปาทุม
ป.6
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
234
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงพัทธนันท์  รัตนศิลป์ชัย
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ไชยยอง
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปินตาไฝ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายฟรัยซาน  วานอ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงฟ้าใส  ลุงวี
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงภัควดี  เสาว์เอ้ย
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงภัทรวดี  อินทนนท์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายภาณุ  สาเวศ
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายภานุพงศ์  สุวรรณภูมิ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายภูมิพงศ์  ศุภธีรวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายภูมิพัฒน์  สันติภาพ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายมงคล  ปาปันคำ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงมณฑิรา  ปัญโญ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงมณีรินทร์  สารแห้ง
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายยศพัฒน์  สุสิริวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงรสริน  อาวร
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงรัฐนันท์  ทองสิริ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงรุธิรา  พรหมมาเย็น
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายฤทธิ์ติกร  กิติกา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงฤทัยชนก  รอดเรืองสันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายวทัญญู  เมืองมูล
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายวัชรินทร์  อ่อนปรีดา
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงวัทน์สิริ  คนไว
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงวิชญาดา  หมีจันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดท้องฝาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงวิภาวดี  แซ่ม้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายวีลาภัท  ทำทาน
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงศิรดา  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงศิวัชญา  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงศิวัชญา  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายศุทธวีร์  หน่อคำ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายศุภกร  ศรีปัญญา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงศุภกานต์  แดงตาสี
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กชายสถาพร  ก้อนแก้ว
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายสรวิศ  สุขใส
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายสรัล  แสงปวง
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงสโรชา  ตุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ขันแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงสาธินี  บุญมา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายสิรวิชญ์  ปัญญามูล
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายสิรวิชญ์  พรมนิล
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงสุคนธทิพย์  งามวัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงสุชานาฎ  สาครขำ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงสุทธิดา  จาตัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายสุประวีณ์  อุดมผล
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายสุภชัย  อุดคำ
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายสุรชัย  มาเยอะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงหมวย  แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงหมูแก้ว  ลุงหล้า
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงอชิรญา  โสติผล
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงอภิญญา  อินปั๋น
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายอภินันท์  ธิสงค์
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายอภิวิชญ์  กันทะวงค์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายอะเร  เลายี่ปา
ป.5
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงอักษราภัค  แซ่เล้า
ป.6
โรงเรียนวัดท้องฝาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายอัครชัย  คำมะวัน
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงอันธิกา  พรมมา
ป.6
โรงเรียนวัดท้องฝาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงอาซามิ  ฉ่วงจา
ป.6
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายอาต้า  เลายี่ปา
ป.6
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายอาทร  ลุงเล็ก
ป.5
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงอารีญาภรณ์  ทรายศิริ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงอารีรักษ์  มะโนคำ
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงอุมากร  จุมปู
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงเอริกา  เมศิยาดล
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์