ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(อ.เวียงแหง)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายณรงค์ชัย  พลพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายทักษ์ดนัย  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงเบญจพร  ปัญญาอุด
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงวราพร  ฟองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 3

ณ สพป.ชม.3
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
5
เด็กหญิงเข่งหล้า  ลุงกั่นนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงเขมิกา  เกษมวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงคำจิ่ง  ลุงจ๋าม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงคำซื่อ  ลุงต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงจันทร์ไทย  นายดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงจิราภา  จันทรา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงเฉียงอ่อง  จีซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงนิตยา  ปะพบ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงปิยะพร  เตจ๊ะแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงมณฑิรา  อุ่นจังหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงมอญจิ่ง  ลุงศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงมะลิ  ลุงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงมิ้น  ศรีทัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายเมือง  บุญสม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงวรดา  บังเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายส่า  แซ่หยาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงสุดา  ลุงสู้
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายสุดารัตน์  โอ่ลู
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงแสงเดือน  ว้าหลิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงหลาวคำ  ปู่กะนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายอดิศร  กกไม้
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงเอเก๋ง  ลุงแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 3

ณ สพป.ชม.3
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
27
เด็กหญิงกัณฐิกา  ลุงปัน
ป.5
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกิตติธัช  สมธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกิริยา  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกุลธิดา  ฉิมมากรม
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกุศล  ต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญมี
ป.5
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ถาวร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายฉันทกร  แก้วมาลา
ป.5
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายเฉลิมชัย  ลุงจาย
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงชญานุช  ยาชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชมพูนุท  ปิ่นใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายชาญกิจ  สมผิว
ป.5
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงญาณิศา  ใจพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงฐิติยา  นวลศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงณัชชา  ลุงพัด
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงณัชชา  สิทธิเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงณัชพรรณ์  วัฒนสัตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายณัฐกรณ์  ยาวุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณิชชาภัทร  ธำรงไทสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายธนธัส  จินดาหลวง
ป.5
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงธนภรณ์  อินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายนครินทร์  ฟองศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงนงนภา  แสงชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายนพกร  พงศ์ชนะชัยกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศิริสานต์
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงนันทิชา  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายบุญศิริ  แซ่หยั้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงบุปผา  อ่วมแย้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายปฎิภาณ  บุญชู
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายพชรพล  ฮะกาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงพรชิตา  ปูนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายพฤทธิ์  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงพวย  จะหา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายพสิทธิ์  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงพิชญาภัค  เรือนใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 3

ณ สพป.ชม.3
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
62
เด็กชายพิชัยยุทธ  มังคละ
ป.5
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงพิมพ์  ลุงปาน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงไพรินทร์  ปู่หมอก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงภภัสสร  อุ่นระโลม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงมติกา  พันธุ์แสนกอ
ป.5
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงมยุรฉัตร  กันทา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงยลดา  ปันจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงรพีพร  ไอ่หลง
ป.5
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงรสรินทร์  เขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงรัตน์ติยากร  ขันใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงวราภรณ์  วัดชัยยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงศศิธร  กองอารินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงศศิธร  ทองขันนาค
ป.4
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงส่วยจิ่ง  ลุงพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายสุทธิพงศ์  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงสุพรรณษา  กันทตา
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงสุภาภรณ์  แซ่หยี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงสุรินทร์ทิพย์  สุวิมล
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงแสงเดือน  ลุงออ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงอัมรินทร์  สีทีป
ป.5
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทะพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงอุไร  ลุงวิซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายเอกภพ  ลุงต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์