ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุรินทร์ต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  ปานมพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกานต์ธิดา  อุตะมัง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงเกศินีย์  ศรีคำมา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงจริญญา  เสนา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายชาตรี  คำ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงชิดชนก  โกมาศ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายญาณวิทย์  จันตา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายทิฐินันท์  หิรัญวัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสันศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายธงชัย  จองจาย
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายธนดล  ชัยสุรินทร์
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายธีร์  ทองนพรัตน์
ป.5
โรงเรียนสวนองุ่น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงนวกมล  ไชยมูล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงบุญญิสา  แซ่ท้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฟองตา
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงปราณปรียา  ไชยมูล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงปวีณา  เชอมือ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายปิติพล  โกเมนรัตนกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงผกายดาว  เพ็ชร์หมู่
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงพรพิมล  วงค์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงพรรณพษา  ปันทอง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงพัชราพรรณ  ทองเหลืองสุข
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายรณสิทธิ์  คำทราย
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายรัชชานนท์  อินจันทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านสันศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายวรชัย  เมืองใจ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยประภา
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงศิริพร  เรือนแก้ว
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายศิวานนท์  กองมา
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายศุภกร  โนผ่า
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายสรรเพชญ  พ่วงญาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงสิรินยา  ร่มพนาธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านสันศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายสุชาติ  พงศ์ภิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญเมย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองมะจับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงอภิสรา  สหัสแปง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงอัจฉริยา  วารี
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงอัณณา  สีพาชา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายอานนท์  รูปดี
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
38
เด็กหญิงกันยา  วันอิน
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงคำน้อง  ลุงอ๋อง
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงจันจิลา  ลุงซัน
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงญาโนทัย  แจ้งสว่าง
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงดาว  เห็งมาต
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงดุสิตา  ขันทมาลา
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
นางสาวตาลาม  ลุงต๊ะ
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
นางสาวธัญจิรา  นวลเขียว
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงธัญญภรณ์  สายก้อน
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงนภาพรรณ  เลาะเชอะ
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายนรบดี  เฟื่องกาญจน์
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงปราชนิญา  ยงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายปาฎิหาริย์  บุษดี
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงพลอยแดง  ชีวิต
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงภาวิณี  ปุยทอง
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายวรุตม์  หอมนาน
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงอรัญญา  น้อยสอน
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงอายริญญา  สันแสนดี
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงเอม  ลุงคำ
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงเอมอร  คงอนุรักษ์
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
58
เด็กหญิงกชกร  หุ่นศิริ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์คุ้ม
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงเขมจิรา  ดวงคำ
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายจันทร์ทิพย์  ยอดใส่
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงจันทร์ศิริ  เม็งทอง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงจ๋ามหอม  อู่ซู่
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงจิราพร  ชาวดง
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงจีรวรรณ  กัณธวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงจีรวรรณ  เถาลอย
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงเจนจิรา  มาเยอะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายชญาน์นนท์  ส่วยเฮิง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงชนม์นิภา  สุจริต
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงชัญญา  สะโง้
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงญานิศา  ดุลกิจ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงฐิติพร  ใสยาตร์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สวัสดิกุล
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัฐชา  ชัยบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงคำหล่อ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายต้นน้ำ  ลิขิตสโมสร
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงเทวี  ลุงต่า
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายธนัท  ตั้งกิตติสกุล
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายธวัชชัย  โยธาราษฎร์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงธัญญภรณ์  วิริยา
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายธันวพัฒน์  จูดจันทร์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงธาณิตา  ไทยเดช
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงน้ำฝน  อ้น
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงนิตกานต์  จากผา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงบัณฑิตา  สายกระสุน
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายบารมี  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงบุญยนุช  กำแหงจำรูญ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ไม่มีนามสกุล
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงปทุมรัตน์  ปังสี
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงปรอลวี  ศรีสงคราม
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงปรางค์ฤทัย  ม่วงเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
93
เด็กชายปวริศร์  พรมวัง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ศุภโชคสิริรัตน์
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงปัทมวรรณ  ตุ้ยแปง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงปิยะฉัตร  กันพวง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงพรนารี  กวงคำ
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงพรพิมล  เลิศกุศุล
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงพัชราภา  อามะลิ
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงพัชวลี  ปอบง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงพิชญา  สุขสบาย
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เตจ๊ะปุ้ด
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายพีรณัฐ  โพเว
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงเพ็ญทิพย์  กอบวิชาการ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงฟองคำ  ลุงจอ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงภัคจิรา  นวาระกันทร
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงมนัสนันท์  โพธิธรรม
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงมัณฑนา  แสนสุนนท์
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงโมทนาพร  สายชลคงสุข
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงรุ่งทิวา  กวงแหวน
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงรุจิภา  สถิตธรรมพนา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงลลิตา  ธนกรเกรียงไกร
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงวราพร  ศิริเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงวรินทร์ภรณ์  หงสกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงวิลาสินี  เขื่อนแก้ว
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายวุฒิพงษ์  ทองไพร
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงศิริพร  สายทอง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายศุภฤกษ์  อุทาปา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายเศรษฐวุธ  อุประ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายสาธิต  นั่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แปงเจอร์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายสุรพล  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงสุวิมล  แลเชอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายหลาวมน  ลุงอุง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายอภิชาติ  ปาอ่อง
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์สว่าง
ป.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ลาหู่
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
128
เด็กหญิงอุรัสญา  เริ่มมีสุขสันต์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงอุษณา  บุญมาลา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
130
เด็กหญิงกรวรินทร์  ต่อมแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงกานต์ธีรา  สิงห์ชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายกิตติภูมิ  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงกิตติยา  วรรณศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงจารวี  จันทราภรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายจิรภัทร  ตันสุ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงจีรพร  ล่าผะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีวิชัยยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายฉัตรชัย  คาวี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงชาลิสา  ดารี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายโชคชัย  ยากยืน
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงซาบริน่า  ลองหมอดี ทานากะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายฐิติพงษ์  นามวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายฐิติวัฒน์  เนื้อรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายฐิรวัฒน์  สุจริตธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงณชญาดา  เสนากิตต์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายณภัทร  แสงบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงณัฐณิชา  กำยานบุรี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายณัฐวัชต์  โนวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายเดชาพล  ดวงคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงทอฝัน  เพียรศิลป
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายธนกฤต  กาวี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธนวัฒน์  ยกกรลาด
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงธนัชญา  ปัญญารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายธราเทพ  สิทธิผล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงธัญกมล  ไชยกา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงธัญรินทร์  ธารารัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายธันวา  รินคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงธิญาดา  วงค์อาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไชยกอง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงนฤสรณ์  นพคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงนัทธมน  หิตะสิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงนันท์นภัส  พิลาไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงนันธมน  รักมนุษย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงนาราทิพย์  วงค์ขัน
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
165
เด็กหญิงในฝัน  วรรณมณี
ป.3
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงบัณฑิต  ชัยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงเบญจมาส  แสงเรือน
ป.3
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายปรเมษฐ์  แสงหน่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายปรัชญา  คำมา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายปุริม  เงาเงิน
ป.3
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  วาณิชภาสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  จองคำแหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงภคพร  บุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงภัณฑิรา  ชินวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายภูบดี  มณียะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงมาย  คิโดะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายยุรนันท์  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายรชต  กายชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงรินรดา  รุ่งน้อย
ป.3
โรงเรียนบ้านต้นรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงวรัทยา  หล้าสม
ป.3
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงวเรณยา  มหาชัย
ป.3
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงวาสนา  หน่อแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงวิชญพร  แสนคำหล่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงศรัณย์พร  ชัยเงิน
ป.3
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงศิรัญญิการ์  จินะใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายศุภวิชญ์  พรมเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงสรวงสรรค์  วงศ์คำช่วย
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายสรัณกร  วงค์ษา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงสิดาพร  ใจเป็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายสิรวิชญ์  คำภิโล
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงสุจิตราภา  นะกุ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงสุภัทธรา  เฉลิมยุทธ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงอภิชญา  บรรณสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงอรนันท์  แซ่ย้าง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายอัษฎาวุธ  สุรินรังษี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายอานนท์  ยี่หงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
197
นางสาวณัฐนรี  หาญกล้า
ม.3
โรงเรียนบ้านหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงภัครจิรา  ขาวมาก
ม.3
โรงเรียนบ้านหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
199
เด็กหญิงกรรณิการ์  ปวงอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงกรวรรณ  ประทุมธา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงกฤติมา  แสงสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อริยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายกุล  พุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงขวัญพิชชา  แสนมหายศ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายจักราวุฒิ  เมฆมณเทียร
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงจุฑามาศ  ธิวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงเจนจิรา  ธิหมื่น
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายเจษฎา  บุญหนัก
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายเจษฎากร  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงชนกนันท์  อายุเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงชลธิชา  มณีโสภณ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายชัฐราวิชญ์  สมอาจ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงฐานิสาณภัทรย์  เมืองล้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อินสวน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายณภัทร  ใจตั้งมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงณัฐชฎลภ์  อินทนนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงณัฐชา  จะพือ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายณัฐนันท์  ปัญญาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงณัฐพร  หลิน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายณัฐวรรต  อาภา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงณิชนันทน์  พรหมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายเดชาวัต  คำงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายทัตศรัณย์  นามเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงทิพาพร  ทวิชากรสีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงเทพรัตน์  ชวรัตน์วงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายธนพล  อารามแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญพา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงธมลวรรณ  โกกิละนันทน์
ป.3
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงธรรญชนก  ใจคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงธัญญาเรศ  ผัดก๋อง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงธัญรดา  วังทะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงธันย์ชนก  คำลาพิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายธัรภัทร  เป็งด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
234
เด็กชายธีรวัฒน์  สงวนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายนรบดี  ธิแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงนวฐพรรณ  พรมนวล
ป.3
โรงเรียนบ้านต้นรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัญญาฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงนันทิกานต์  อินทจักร
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายนิติพันธ์  สุวรรณพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายนิติภูมิ  เขื่อนจินดาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงเนตรชนก  เทพมาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงเนตรฤดี  เครือคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงเบญจพร  ธนชยวิทย์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงเบญจมาศ  เรืองสังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงปภาณิน  มุนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายปรมาจารย์  นาคมีศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายปรัชญา  ปัญญาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงปรียาดา  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงปาณิสรา  วิสัย
ป.3
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงปิยนารถ  บัวหลววง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงพนิตนันท์  สุกันทา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงพรไพลิน  ตุ่มรังษี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงพรรณารา  เขียวตัน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงพรรัมภา  มะโนใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงพลอยชมพู  ดวงรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ตาลี้
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงเพชรรุ้ง  เอกะกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงภัทราวดี  บุญทรง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงภาวินี  ทกลกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงมณีนนท์  เสือคง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายวชิชนันท์  สักคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายวชิรพงศ์  บุตรสม
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายวรพล  โรจนสิริกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงวรัญญา  ลำสอนจิต
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงวรัทยา  คุณยศยิ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงวราภรณ์  ร่องสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงวริษา  เปราะแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายวสันต์  เบียผะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กชายวัชรพงษ์  เกิดไกล
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงวันวิสา  เมืองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงวาสนา  เลายี่ปา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงวิชญาพร  แสงวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงวิลาสินี  วิศาสตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายศักดิ์พล  ตาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายศุภกิตติ์  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงศุภมาส  มูลรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายศุภฤกษ์  มอญสร้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายสรวิชญ์  ทำเกิดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงสรินยา  โพธิแต่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงสิริกานต์  ทุนเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงสุกัญญา  อาภา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงสุชัญญา  ทวิชากรสีทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงสุชานาถ  จันทร์เป็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงสุธิชาญา  กุยแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงสุภาวิดา  เชาวน์ทิพวัลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงสุวนันท์  เชาวน์ทิพวัลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายอนุพจน์  วู่ยื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงอภิณญา  ชมจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงอรประภา  สุพรรณมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงอรพิมล  คำชัยลึก
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงอริสา  วงศ์สุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงอรุณรัตน์  รินชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงอิสริน  วงษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์