ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 10 ชั้น 1 ห้อง 1011 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เหล็งไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกตัญญ์ปัฐน์  มาลาวัลย์
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกติชา  พรมใจ
ป.6
โรงเรียนวัดป่าตัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกกูล  ตาคำปัญญา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกพร  แสนกลางเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  พุ่มไม้
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลชนก  พรมปิง
ป.6
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขันตี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เลิศชุ่ม
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกรกนก  เสมสะอาด
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกรกมล  ชายส์ก
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกรแก้ว  สุยะวารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกรณ์ณัฐนัย  นามสาธิมาพร
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกรพิมพ์  สันนิธิรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกรรวี  มากเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกรรวี  ว่องตระกูล
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกรวิชญ์  บุญพรประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกรินทร์  แซ่ลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกฤตติกุล  กลับเคหะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกฤตนนท์  แสงฉาย
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกฤตพร  เขียวคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกฤตภาส  ชัยเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกฤตยา  อุประวรรณา
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกฤติทัต  วิบุลสันติ
ป.6
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกฤติน  ใจนวล
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกฤติน  เสนีวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกฤติยา  ชาวโคกหม้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกฤติยา  ศรีถาวร
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกฤษฎา  รุ่งแสง
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกฤษฏิ์จิรัฎฐ์  ทุนกิจใจ
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกฤษณะ  กาวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกฤษตินัทธ์  คงฉ้ง
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกวินธิดา  พิพัฒน์วงศ์ชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายก้องการุณ  จึงอยู่สุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกอบชนม์  แก้วประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 10 ชั้น1 ห้อง 1012 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัญจนพร  ทองก้อนสิงห์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกัญจน์  ชูวุฒิยากร
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชายป่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันธิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกัญญาภัค  กำเนิดศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกัญญารัตน์  โยธา
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โนจา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิญญรัตน์
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายกันต์ดนัย  คิดหงัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายกันตพัฒน์  วงศ์เขื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายกันต์  กาญจนพิพัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายกัมปนาท  ชัยมูลฐาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกัลยาณี  บัวคอม
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปริยานนท์
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายกานต์  เกษมจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายกานต์  ปราศัย
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายกิตติคุณ  อ่อนนิ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายกิตติธัช  มาลังค์
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายกิตติพงศ์  มณีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายกิตติภพ  หมีจันต๊ะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายกิตติภพ  อินทำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายกิตติภัท  เธียรวัฒนกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายกิตติวุฒิ  สีห์สราญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายกิตติศักดิ์  ทรงพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายกิติพัฒน์  เจริญสวรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายกิติศักดิ์  ลุงจอง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงกีรติกาญจน์  สุวรรณพงษ์
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงกุลทินีย์  คำอ้ายวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงกุลธิดา  กรรณกนกชัย
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงกุลปริยา  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงกุลปรียา  ปิ่นสกุล
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงกุลิสรา  มีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายเก่ง  โย
ป.5
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 10 ชั้น1 ห้อง 1013 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายเกรียงกมล  ชายสัก
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงเกวลิน  สุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงเกศวารินทร์  อินทร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายไกรสิริ  ไชยศิริวงศ์สุข
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายขวัญใจ  สุริยา
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงขัติยาภรณ์  แก้ววรรณา
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงเขมจิรา  วชิรนคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายเขมรัฐ  ไชยลังการณ์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายคณชัย  จิรคุปต์
ป.3
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายคณพศ  วังคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายคณานนท์  ชูศรีบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายคณิศร  ลาดปาละ
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงคำหลู่  สั่งอ่อง
ป.4
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงคำอ่อง  สุกใส
ป.6
โรงเรียนวัดป่าตัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายคีตพล  ฉลอมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายโคกิ  คุงิมิยะ
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงจรินทร  แท่นมณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงจันทณิสา นีน่า  เตมิยาคาร
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายจารุพิชญ์  บัวขุณเณร
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงจิดาภา  มณีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงจิตตนันท์  สมสุข
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงจิตตานันท์  สมคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงจินณห์ญาดา  เล็กสกุลกมลศิริ
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงจินต์จุฑา  คงธรรม
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงจินต์จุฑา  พันธ์สุภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงจินต์จุฑา  มะลิ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายจิรภัทร  เพ็ชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงจิรภิชชา  รินชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงจิรภิญญา  อภิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายจิรวัฒน์  เขื่อนแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายจิรัฏฐ์  วรรณฤมล
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงจิราพัชร  วงค์สาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีเมืองมูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายจิรายุ  บุญหมื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงจิฬารัตน์  จันทร์กระจ่าง
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 10 ชั้น1 ห้อง 1014 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงจีราพัชรน์  นุ่นศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงจุฑามาศ  วงค์เรือน
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงจุฑารัตน์  นันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายจุรภัฒน์  ช่างไม้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังขวลี
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงเจนจิรา  จันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายเจษฎากร  แผ่คุณ
ป.5
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายเจษฎากร  อินทนนท์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายเจษฎาภรณ์  มุ่งวิริยะ
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายฉัตรชัย  วิชัยคำ
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายฉัตรชาย  ฉัตรคำแปง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายฉัตรนรินทร  บุญแสง
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  จิวะสันติการ นิติภักดิ์
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงฉันทพิชญา  สูงงาม
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงชญานิศ  นวสิงห์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงชญานิศ  พินธุวัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงชฎาพร  วรรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายชณาธร  แดงสัก
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายชนกชนม์  เตจ๊ะแก้ว
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงชนกนันท์  คำแสน
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายชนธวัส  เตโม
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายชนนน  ไชยเป็ง
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายชนพัฒน์  วงศ์คำ
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงชนม์สิตา  หงษ์อนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงชนัญชิญา  ขรรค์ชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงชนัญชิดา  ขันพล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงชนัญชิดา  ระตา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงชนัฐชนก  คำเถิง
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงชนัดดา  ทวีผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงชนันธร  เชียงปวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงชนากานต์  สุโขทัย
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายชนาธิป  อินทจักร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงชนิกานต์  บุญรังษี
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงชนิดาภา  คามตะศิลา
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 10 ชั้น2 ห้อง 1021 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงชนิตร์นันท์  คันธรส
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงชนินาถ  สิงห์คำ
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงชมจันทร์  ชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงชมพูนุช  สุวรรณวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงชมพูนุท  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายชยกร  ไชยพันธุ์
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายชยพัทธ์  วุฒิ
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายชยากร  วารีย์
ป.4
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายชยุต  ระวังงาน
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายชยุต  โอวาทสกุล
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายชยุตพงค์  พงศ์ศรี
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงชรัลวพัชร  ระฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายชลชาติ  ชัยยะ
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงชลธิชา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนวัดป่าตัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงชลธิชา  มุ่งหมาย
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงชลธิชา  ยากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงชลนิกานต์  เจริญสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงชลัฐพร  นิตย์โฆษกุล
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงชลันภรณ์  ถากว้าง
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงชลิตา  ใจเป็ง
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงชลิตา  ทองงามแท้
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายชวกร  สะอาดล้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายชวลิต  โตคณิตชาติ
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายชวัลวิชญ์  ปาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงชวิศา  ไทรตระกูล
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายชัชพงศ์  ก๋าเครื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายชัชพิสิฐ  คำสิงห์
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงชัญญา  จิตติกานนท์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงชัญญา  รอบคอบ
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายชัยยงค์  วีซ่า
ป.4
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายชาญชัย  อ้ายหลู่
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงชาลิสา  สหัสา
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายชิติพัทธ์  ชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายชินกฤต  จิตหัตถะ
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายชินดนัย  คำเจือง
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 10 ชั้น2 ห้อง 1022 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายชิษณุชา  อ่อนศรี
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายชิษณุพงศ์  อภิวงศ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายชิษณุพงษ์  พงษ์จันโอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกื้อเสนาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงชุติมณฑน์  อุนศรีเพ็ง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายโชตนา  นาคนคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงโชติมา  วงค์กันชัย
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายไชยพศ  ชัยมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายญาณชัย  จีนพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงญาณภัค  จอมมาวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงญาณภัทร  นครากรกุล
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงญาณภัทร  อินชนบท
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงญาณิฐา  เงาโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงญาณิศา  ใจจิตร
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงญาณิศา  สัปตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงญาณิศา  สิทธิราช
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงญาดา  กรึกโคกสูง
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงญาดา  ทวิลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงญาดา  โพธิ์ลาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายฐปณ  สุวรรณรัตน์
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บุตรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เพรามธุรส
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงฐิติกานต์  หน่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายฐิติพงศ์  นามแฮด
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงฐิติมา  มูลมั่ง
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ใจบุญ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พรมปัญญา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงฐิติวรดา  เกิดสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายฑีฒวัฒน์  ทรงเมฒ
ป.6
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงณญาดา  จิระวรันธร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายณฐกร  มูสิกธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายณฐนนท์  ลือวิฑูรเวชกิจ
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายณตวัน  บัณฑิตย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายณภษิษข์ เสซ  นิธินันทะกานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายณภัทร  หอศิลป์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 10 ชั้น2 ห้อง 1023 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายณภูมิ  รัตนวนิชย์โรจน์
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายณรงค์วัฒน์  อึ้งจิตรไพศาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงณรัญญา  วังหน้า
ป.6
โรงเรียนแม่คือวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายณวณน  จริงไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายณวพน  เคร่งครัด
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายณวรา  เนตรธารา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงณหทัย  กุลเมืองน้อย
ป.5
โรงเรียนวัดป่าตัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงณหทัย  ทาสา
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงณหทัย  อินทจักร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายณัชภัค  คนใจซื่อ
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ไชยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เล็กสกุล
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ประดิษฐสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายณัฏฐกัลย์  อภิหนูเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไหคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  น้ำเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชัยลอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงค์คำบาล
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงณัฏฐนัน  ปัญญาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายณัฏฐ์นันธ์  ขวัญเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงณัฏฐ์ลภัสช์  ลายทอง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายณัฏธพงษ์  เรือนเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายณัฏภูมินทร์  ศรีสง่า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายณัฐ  เวชสนิท
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงณัฐกฤตา  รวบรวม
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณัฐกานต์  พรมตัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงณัฐกุล  ไพรวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายณัฐเกียรติ  ป้อมเป็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงณัฐขา  เครื่องคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายณัฐชนน  เกลี้ยงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงณัฐชา  เดชบุญ
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงณัฐฐิณี  กิติกุศล
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงณัฐณาจน์  นามบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงณัฐณิชา  ณะวรรทัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 10 ชั้น2 ห้อง 1024 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิลิ้มธนา
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายณัฐดนัย  กำธรกิตติกุล
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายณัฐดนัย  ติ๊บดอนจันทร์
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายณัฐทัตพล  วงศ์เสือ
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันทองนาค
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงณัฐธีรา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายณัฐนนท์  คำเสาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายณัฐนันท์  ราชสม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายณัฐนันท์  อุปนันท์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายณัฐปคัลภ์  โสมิยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายณัฐพงษ์  ธรรมพุฒิ
ป.6
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงณัฐพร  บุญฟู
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงณัฐพร  บุญมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายณัฐพล  เดชพุทธวัจน์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายณัฐพล  สุพลจิตร์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายณัฐภัทร  วรหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายณัฐภูมิ  โพธิ์ทองสุนันท์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงณัฐลิยาน์  สุขสันติ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วกี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์อ่อน
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงณัฐสินี  ชัยธนันต์กานต์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงณัฐิดา  คำภีระปัญญา
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงณัทธนารีท์  สิริมังครารัตน์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
นายณัธพล  ลุงมั่น
ป.6
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงณิชกานต์  สุวรรณกาศ
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงณิชกุล  ผดุงศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงณิชากร  มาศวิเชียร
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงณิชากร  รัตตนิทัศน์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงณิชาภัตร  แม่นยำ
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงณิชาภา  อิทธิเดชดำรงค์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงณิชารีย์  มณีวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงณี  แซ่เล่า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงณีชารีย์  วิชัย
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายเดชาวัฒน์  เทวีทรัพย์
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 10 ชั้น3 ห้อง 1031 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายโด ฮุน  คิม ปรุงประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายต่อลาภ  อินกองงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายติณณภพ  เตชะชีราวัฒน์
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายเตชินท์  แซ่จิว
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายเตชินท์  มณีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายทรงภพ  ลีลาวโรภาส
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงทองชมพูนุท  แก้ววงค์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายทักษิน  ปิ่นทองพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงทิชาพร  บุญด่านตก
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายทินภัทร  สร้อยเพชร
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายทิวากร  กล้ามาก
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายทีปต์  แสงนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงเทวิกา  แต้ประยูร
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายธนกร  กวีกุล
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายธนกร  ไชยยศ
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายธนกฤต  กันธวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายธนกฤต  อินวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายธนชล  อยู่แย้ม
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายธนดล  ข่ายกระโทก
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงธนธรณ์  สิงหโกวินท์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายธนธรณ์  สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายธนบดิทร์  ธรรมตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงธนพร  แซ่ซื้อ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายธนพล  แสนสมบัติ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายธนพัฒน์  เอี่ยมประมูล
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายธนภัทร  ธาราวัชรศาสตร์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงธนภา  อมตวณิชกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายธนภูมิ  เตจ๊ะนัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายธนวรรธ  ชมเมือง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายธนวัตน์  เพิ่มพล
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายธนวินท์  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายธนวินท์  สวรรค์เนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายธนัช  แซ่จันทร์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงธนัช  รัตนกัลยา
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายธนัช  สุรวิชัย
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 10 ชั้น3 ห้อง 1032 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงธนัชชา  เกษศรี
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงธนัชชา  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงธนัชญา  เปรมประชา
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงธนัญชนก  พรหมวนิช
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายธนัตถ์ชัย  ศรีวิพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายธนัท  มัณฑะนานนท์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายธนันชัย  สีวิจิตรศิลป์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายธนากร  คนขยัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายธนาธิป  ธาดาเศวร์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายธนาธิป  นนท์ตา
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายธนาบดี  วานิชกมลนันทน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงธนิดา  ตระกูลอุ่นใจ
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงธนิดา  สายอาทิตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงธนิดา  สุธรรมปัน
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายธนินโชตน์  วิวัฒน์กมลชัย
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายธนินโชตน์  โอภาสพีรวิชญ์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงธมนต์รัตน์  พุฒิไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายธรรณกฤช  ร้องหาญแก้ว
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายธรรณ์ธร  ทิพย์พยอม
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายธรรมปพณ  ปั้นทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายธรรมรัตน์  สุริยวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายธรรศ  ธรรมธาตุ
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงธรัชพร  ชัยศรี
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายธราธร  หิรัญบดินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายธัชนนท์  แก้วธิดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายธัญกร  ยันตรศาสตร์
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงธัญชนก  เชยสวรรค์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงธัญชนก  นันโท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงธัญญธร  ธีระกุล
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายธัญญ์ธารี  วัฒนรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงธัญญธิษณ์  พรศาลนุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีสองเมือง
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เลาหาง
ป.6
โรงเรียนแม่คือวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำปวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายธัญญ์  วานิยะพงศ์
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 10 ชั้น3 ห้อง 1033 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงธัญธิตา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กฤตาวรกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงธัญยพร  ใบสุขันธ์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงธัญรดี  ขำชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เสมอกัน
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสนสมบัติ
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงธัญสุดา  เสือน้อย
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงธารน้ำ  นพรัตน์
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจปัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายธีทัต  จักรแก้ว
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายธีทัต  ธำรงกุลรวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ริยะนา
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายธีรธรรม  สมนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายธีรนัย  ชัยรัมย์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายธีรพงศ์  แขกแก้ว
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงธีร์ภาภรณ์  พุทธคุณารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายธีวากร  เชื้อพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงนงนภัส  เกตุขุนทด
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงนงนภัส  ทองเชื้อ
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายนนทกร  ชุนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายนพพิชญ์พงษ์  อินต๊ะคง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงนพมาศ  เขียวธง
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายนพรัตน์  ริสนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงนภรภัทร  วงศ์ฝั้น
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายนภัสรพี  เฉลียววงศ์
ป.6
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงนภัสสร  กันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงนภัสสร  ดิษฐบรรจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงนภัสสร  หลิดชิววงศ์
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงนภิสา  งามพสุธาดล
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายนรบดินทร์  นุชทรวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายนรภัทร  พรหมบุตร
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงนรมน  ทุนกาศ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายนรวิชญ์  โชติรสนิรมิต
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายนราวิชญ์  จอมมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 10 ชั้น3 ห้อง 1034 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายนราวิชญ์  มณีงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายนราวิทย์  กัลยาณวงค์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายนราวิทย์  วงค์คำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงนฤดี  เลาจาง
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงนลพรรณ  แก้วกัลยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงนวพรรษสร  ใจแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงนัชชา  ธนะมาศสกุล
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงนัชนภัส  พวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงนัดดาวัชร์  ภูธรใจ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายนัท  จินดาศิลป์
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงนันท์นภัส  วิภาทิวาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงนันทพา  อดิเรกธรรมากร
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงนันทิชา  บุญโรจน์วงค์
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงนันทิตา  บุญโรจน์วงค์
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงนัยน์ปพร  ไชยพันธุ์
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงนาฏศิลป์  เปลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงนาเดีย  หว่อง
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงนาตาช่า  เทมสกี
ป.4
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงน้ำฝน  อ้ายหลู่
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายน้ำเพชร  สันกลกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงนิชญาภรณ์  ปละอุด
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงนิชนันท์  มะโนภี
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายนิติกร  โพธิปัน
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายนิติธร  บุสหงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายนิธิกร  ปุดราช
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายนิธินันท์  วงศ์ตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายนิพพิชฌน์  ปันยศ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงนิรัชชาภรณ์  ภู่เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงนิลวดี  นิลกำแหง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงบงกชกร  แดงมาลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายบัญญวัต  อนันต์
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยแว่นตา
ป.6
โรงเรียนแม่คือวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงบัณฑิตา  ปริมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงบัวเดือน  คำหลู่
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายบุญญพัฒน์  สุธาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 6 ชั้น1 ห้อง 611 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงบุญฑริกา  คำอยู่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงบุรัสกร  ทองมี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายบุลากร  เกี๋ยงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงบุษบาบง  ชาญศิลามณี
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงบุษรา  อภัยโรจน์
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายปฏิภาณ  กองมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงปนัดดา  มะสุริน
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงปพิชญา  สาธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงปพิชญา  หมื่นสีมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เซี่ยงหลิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงปภาวรินท์  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงปภาวี  กุญชรินทร์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายปภิณวิช  อาสนเพชร
ป.6
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายปรัชญา  นาเอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายปรัชญ์  คนสูง
ป.4
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายปรัตถกร  ทิพนี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายปรานต์  แดงสกุล
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายปริชญานนท์  ไชยทา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงปริชมน  กะวัง
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงปริยฉัตร  ทานะขันธ์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายปวริศ  โยธาราษฎร์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงปวริศ  หรือตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงปวริศา  พวงพันธุ์
ป.3
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงปวันพัสตร์  วงศ์ษา
ป.5
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงปวีณา  พรมบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายปองพล  นวมครุฑ
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายปัญญวัฒน์  รุ้งรุจิเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายปัญญาวุฒิ  เป็งศิริ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงปัญฑิตา  อาจสร้อย
ป.6
โรงเรียนแม่คือวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงปัณฑารีย์  รัตนะเศวตกุล
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายปัณณทัต  เงินงาม
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายปัณณทัต  จักราชัย
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายปัณณวัฒน์  วงษ์แก้วจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงปัถย์  พบประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงปาณิสรา  คุณหลัก
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 6 ชั้น1 ห้อง 612 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงปาณิสรา  แสงเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงปานชีวา  อารยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงปานตะวัน  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายปารมี  จันทร์กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงปาริชาต  ไพรมีค่า
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงปาริชาติ  ป๋านเก๋
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงปาริญ  ทิพย์กมล
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงปิ่นมนัส  ปัญญานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงปุญชรัสม์  สิญจวัตร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงปุญญาพร  ถิรโรจนกุล
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงปุญญิศา  พุุ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายปุณญพัฒน์  ไชยวงค์
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงปุณยภา  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงเปมิกา  จายเรือน
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงเปรมิกา  ศิลมั่น
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงผกาสินี  วณัชวงศ์
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายผุ  ลุงคำ
ป.3
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงแผ่นฟ้า  น้อยวรรณา
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายพงศกร  มะลิซ้อน
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายพงศ์พล  วรรณนภาลัย
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายพงศภัค  สมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายพงษ์วิชญ์  นิยมสัตย์
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายพงษ์สถิตย์  บรรลือ
ป.5
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายพงษ์สิริ  วิเศษสกุลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายพชร  กัณธิจัย
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงพชรกร  อินต๊ะแก้ว
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงพชรมณฑ์  กันธัง
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงพรญาณี  คำผิว
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงพรธีรา  เสนาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงพรนภา  แซ่จ๋าว
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงพรรณษา  สุขหล้า
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายพรรษกร  ดวงปันสิงห์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงพรหมพร  ผดุงศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายพรหมพิงค์  มหาวรรณ
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายพริษฐ์  อุตสาหวรารัตน์
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 6 ชั้น1 ห้อง 613 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงพฤกษพร  เสนาะพรไพร
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงพลอยชนก  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงพลอยชมพู  อินทจักร
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงพลอยแพรวา  หาญกล้า
ป.3
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงพลอยไพลิน  แย้มยินดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงพลอยภัค  ชะวาเขียว
ป.3
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงพลอยระวี  ทิพย์แทนพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงพลอยสวย  จันทวี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงพลอยสวย  ศิริ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงพศิลักษมี  เคหดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายพสิษฐ์  มูลชัยลังการ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงพอใจ  รางศรี
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงพัชรกันย์  สรรจารุธนาบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงพัชรพร  นิมานนท์
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงพัชรพร  ลอยมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายพัชรพล  นันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายพัชรพล  แสงหิรัญ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงพัชรินทร์  ปินไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงพัชริอริญ  บุญพระรักษ์
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายพัฒน์ธนฉัตร  ทองศิริไทย
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สินพูลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงพัณณิตา  บังคมเนตร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายพัทธดนย์  สิริโชติสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงพัทธมน  เทียมแสน
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  มณีกาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงพัสน์นันท์  ตาใจ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายพาทิศ  สุรเชษฐพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายพายัพ  บุตรดีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงพิงค์นรารัตน์  ขัดผาบ
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงพิชชาอร  ณ ลำปาง
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายพิชญกานต์  ปทุมาสูตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร์  เขียวระยับ
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงพิชญ์สินี  แก้วมงคล
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงพิชญา  คำวิงวอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงพิชญา  รูปต่ำ
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 6 ชั้น1 ห้อง 614 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงพิชญากร  ฤทธิ์รัตนไตรกุล
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงพิชญาดา  วงศ์ชมภู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงพิชญาภา  ขันหาเขตต์
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงพิชยานันท์  วงค์มูลหล้า
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงพิม  อุสาหะ
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงพิมพ์ชฎาพร  นามสาธิมาพร
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นุตละ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิทธิชัยโอภาส
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงพิมพ์ชนา  การนา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงพิมพ์นารา  เกียรติธนาธนพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงพิมพ์ประภา  คำกลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฟักทอง
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงพิมพิก่า  ศูนเจิม
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายพิรพัฒน์  พิมพ์นวน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงพิรานันท์  กันทะวงค์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายพิสิษฐ์  งามเสมอพันธ์ุ
ป.3
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงพีรญาภรณ์  เมธาเวช
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายพีรณัฐ  สอนศาสตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายพีรณัฐ  สุกใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงพีรดา  ปรารภกุล
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงพีรดา  รัตตนิทัศน์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายพีรพัฒน์  นามสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงพีระดา  พัดเย็นชื่น
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทะราช
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายเพชรภูมิ  แช่มมณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายเพทาย  จอมธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายแพททริก  กวอกร์นี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงแพรวพรรณ  กลัดนุ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงแพรวพราว  ธัญญแก้ว
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงแพรวพิชญ์  ชัยนำบิน
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงแพรวา  ไชยฉกรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงแพรวา  พงศ์ธนบรรณ
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงแพรวา  ยะปะนันท์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงแพรวา  อุสาหะ
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงฟ้าใส  สุวรรณวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 6 ชั้น2ห้อง 621 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงฟ้าใหม่  คงกฤตยานุกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงภคพร  เหลื่อมแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายภคภพ  เชาวนพูนผล
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายภคิน  เครือคำอ้าย
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงภรภัทร  ชนาวิทย์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายภรัณยู  พรหโมปกรณ์
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายภัคพล  ไชยเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงภัทรนันท์  เนียมพรมลี
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายภัทรพงศ์  ดวงคำ
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงภัทรพร  ลมออน
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงภัทรภัทร  พึ่งนิ่ม
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงภัทรมน  เอี่ยมเทียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายภัทรวรรธน์  กิจศักดิ์
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงภัทรวี  ตัวลือ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงภัทรสิริ  เพียรมงคล
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายภัทรอักกพล  แก้วตาอัครพนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงภัทราวดี  ก้อนแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายภัทราวุธ  เตชะมโนกุล
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายภากร  รัตนกระจ่างศรี
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายภาคิน  จตุพศ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายภาณุพงศ์  วังใหม่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายภาณุวิชญ์  พนาสันติพงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงภิญญาพิชญ์  จันทร์แสงศรี
ป.3
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายภีรภัทร  เมืองใจ
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายภูดิสกุล  ประเสริฐพงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายภูตะวัน  ปาคำ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายภูผา  ภูฆัง
ป.5
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายภูผา  มะโนภี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายภูมิพัฒน์  วิเศษคุณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายภูมิภัทร  บุครชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายภูริช  คัมภัร์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายภูริณัฐ  บำรุงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายภูริณัฐ  สามใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายภูรินทร์  สุขใหญ่
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายภูรินท์  ใบผ่อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 6 ชั้น2ห้อง 622 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายภูริพัฒน์  วงษ์แก้วจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายภูริรัช  พงษ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายภูวเดช  ศรีเที่ยง
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงภูษณิศา  กิตติวรเดช
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงเภกา  เสลานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายมนญชัย  เตรียมใจ
ป.5
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงมนต์สิชา  ไชยวงศ์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงมนัญญา  สันทิศ
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงมนัสนันท์  ปัญญาเจริญดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงมนัสนันท์  ลิ้มเจริญพร
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายมนัสนันท์  ว่องเกียรติถาวร
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายมรุพงศ์  พงษ์ขาว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงมัทธิตา  ต๊ะอุ่น
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงมาร์ตา  นามรัตน์ เชลลอตติ
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงมาลีวัลย์  ณ วังขนาย
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงมิ่งกมล  ปัญญารัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงแม็กกี้ กุลยา  คริสเตียน แฮนเซ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงไม้แก้ว  บุตรคำ
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายยศภัทร  ประพฤติ
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายยศภาคย์  ปัญญาเป็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายยอดศักดิ์  แสงสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายยาโบ  จะเหมาะ
ป.3
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายยาวิน  ทรงคำ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายยุทธวีร์  เจริญทั้งเกษม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงยุ่มธิดา  ลุงจอ
ป.6
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงโยษิตา  กุลณาวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายรฐนนท์  คำร้อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายรณกร  ระวังงาน
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายรณิศร  แสนหลวง
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงรพีกาญจน์  พวงเรือนแก้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงรมิตา  ธูปทอง
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายรวินกร  ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงรวินท์  ว่องรัตนะไพศาล
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายรวิภาส  มากเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงรวิสรา  พลบัวไข
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 6 ชั้น2ห้อง 623 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงรักตกมล  เดชะประทุมวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงรักษิณา  เรืองทรัพย์ไพศาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายรัชชานนท์  ผาอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายรัชชานนท์  อินทร์คำเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงรัชฎา  อินต๊ะนา
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายรัชธนนท์  มะโนธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงรัชนีกร  ใจคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายรัชพล  วุฒิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงรัตนากร  ชัยเพชร
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงรับวาสน์  โมราสุข
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายราชพฤกษ์  กาบคำ
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายรามิล  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนวัดป่าตัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงรินรดา  ปาลีตา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงรุ่งพิรุฬหขวัญ  ปั้นทิม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงรุจิรา  ยะวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงลลิตา  หมื่นรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงลักษิกา  จักษุตน
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายแลงป่าง  นันตา
ป.4
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายวงศพัทธ์  พรมสอาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายวชิรภัทร  ศิริพลตั้งมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงวชิรา  อุปละกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายวทัญญู  บัวขาว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายวนัสนันท์  วรรณเขต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายวรกันต์  วรรณคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายวรกานต์  จิตบาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายวรณัฐ  วันตุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายวรธน  จันทะวงศ์
ป.3
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงวรนาฏ  ธิชูโต
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายวรพนธ์  จันทร์ฉาย
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายวรพล  เดชะประทุมวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายวรพล  ภูชมชวน
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงวรภัทรา  วงค์ลังกา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายวรเมธ  วงค์กิติ
ป.3
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงวรรณกร  ชูเฉลิม
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 6 ชั้น2ห้อง 624 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงวรรณิกา  สุริยา
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงวรรณิภา  มาแหลง
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายวรวิทธิ์  ณ น่าน
ป.4
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายวรวิทย์  พันธุ์สินปทีป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายวรวุฒิ  โยธามาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายวรสิริ  ประกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายวรัชญ์ชานนท์  หวานเสียง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงวรัชยา  บุญสูง
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงวรัญญา  ชะขุนทดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงวรัญญา  อุดมความสุข
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายวรากร  สอนบาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงวราภรณ์  เทพจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายวริชช์  เชื้อสะอาด
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายวริทธิ์ธร  รัฐผไท
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายวรินทร  หว่านปิว
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงวริศรา  กิ่มแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงวริศรา  คุณเติม
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงวริศรา  ศรีคำแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายวศิน  พันธุ์สินปทีป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงวสิษฐ์พร  กลุนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงวันวิสา  อุทัยยศ
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายวัสสะ  อรุณวสันต์
ป.5
โรงเรียนวัดป่าตัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงวิชญาดา  กันธิมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายวิชัย  สงวนประชา
ป.3
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายวิชาวินย์  ฐิติวัฒนาการ
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงวิโรษณาธ์  แก้วกุลวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงวิลาสินี  สายนำพล
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายวีราวัชร์  สุประดิษฐ์พงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายวุฒิไกร  คำหล้า
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายวุฒิภัทร  นันติชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงศตพร  จริงไธสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงศรัญญา  สุสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายศรัณ  คำวังสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงศรัณภัทร  เหล็กยอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายศรัณย์กร  วิบูลย์พงศ์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 6 ชั้น3ห้อง 631 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงศรัณย์รพี  เหล็กยอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงศรีสุดา  อภิชาติ
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายศรุต  ลี้จันทรากุล
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงศรุตา  เชื้อสะอาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงศลิษา  ชมภูมิ่ง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงศศิกานต์  เปียงเจริญ
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงศศิพิมพ์  พิสุทธิพันธ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายศักดิเทพ  เยหน่อ
ป.5
โรงเรียนวัดป่าตัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายศักดิธัช  เรืองสังข์
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงศิขริน  ศรีจา
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายศิรวิชญ์  วงค์ยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายศิรวิทย์  อินทจักร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายศิรัสกานต์  อุดมศรี
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายศิริชาติ  บุตรดีขันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงศิรินารถ  แก้วจิโน
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายศิริบุตร  รุจิระเวช
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายศิริพงษ์  ปกปิงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงศิริพร  แก้วแสนซาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงศิริพรรณ  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงศิริภัสสร  อึ้งวัฒนา
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายศิวกร  จำปา
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายศิวกร  อุตตโม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงศิวพร  แสงมณี
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายศิวัช  พุกพูลทรัพย์
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายศุภกร  ชินวัตร
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายศุภกร  รักสำรวจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายศุภกิตติ์  สกุลวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายศุภชาติ  ป่าไร่
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายศุภโชค  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายศุภโชค  บุตรดีขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายศุภณัฐ  แซ่เล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายศุภฤกษ์  คำรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายศุภวิชญ์  เงินเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงศุภากร  แมนเมธี
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงศุภานัน  พลับนิล
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 6 ชั้น3ห้อง 632 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กชายเศรษฐพงศ์  อินชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงสไบทอง  ชัยแก้ว
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายสมชาย  ลุงสาม
ป.6
โรงเรียนแม่คือวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายสรวิชญ์  พนมเวช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายสรวิชญ์  มาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายสรสิช  เทือกเถาสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงสรัสจันทร์  เป้าพานิชย์
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายสรุจ  ไชยคุนา
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงสวรินทร์  จิตรบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงสสาริณี  วงศ์วิชิต
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายสหพงษ์  พันเหลา
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายสหวัฒน์  ปันมะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายสหัสวรรษ  ชาญเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายสองเกษม  อูปจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายสัณหณัฐ  กันธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายสัณหณัฐ  กาสมุทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงสายฝน  ลุงกอ
ป.5
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายสายฟ้า  กัมลาศพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงสายสกุล  แก้วก้อ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายสิทธิชัย  ณ ลำพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายสิทธิพัฒน์  เจริญสุทธิโยธิน
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายสิทธิศักดิ์  เถิงฝั้น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายสิทธิศักดิ์  มงคลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายสิรวิชญ์  ยวงคำ
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายสิรวิชญ์  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายสิรวิชญ์  หยาดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงสิริธร  พิพัฒน์หฤทัยกุล
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงสิรินดา  ตระกูลเสาวภาพ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงสิริพร  ยอดคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงสิริพรรษา  วิริยา
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงสิริรัตน์  เลิศผดุงสุข
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงสิริวิมล  นันท์ธนะวานิช
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงสุกัชชา  ไทยรัตน์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงสุกันยา  แผนคง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 6 ชั้น3ห้อง 633 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายสุขนิรันดร์  กาเรือง
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงสุชัญญา  ใจใหญ่
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีกันทอง
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงสุชัญสินี  กันทะ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์ก๋อง
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงสุทธิภรณ์  โฆษิตสกุลชัย
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงสุธาวัลย์  สุขม่วง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงสุพรรณนิการ์  คำยอย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงสุพรรษา  กิตติรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงสุพาวัณย์  กาวิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงสุภัค  อินต๊ะวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงสุภัสสร  เชื้อจันทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงสุภาภรณ์  สังข์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายสุรชัย  ริพอ
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายสุรเชษฐ์  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายสุวิจักขณ์  ธนัยนพรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายสุวิชา  วรรณสุ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงแสงดาว  -
ป.6
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงแสงหมั้น  -
ป.3
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงหทัยภัทร  สุยะคำ
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงหน่อ  ลุงวิ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงหมวยแลง  สุกใส
ป.6
โรงเรียนวัดป่าตัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายหม่อง  -
ป.3
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายหิรัญ  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนวัดป่าตัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายฬูค่า ธนกันต์  บอนด์
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงอชิรญา  ญาณไพศาล
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงอชิรญาล์  พรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายอชิระ  อัครวิทยาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายอดุลวิทย์  วงศ์ลือเกียรติ
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงอทิตยา  จันทสุบรรณ์
ป.3
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายอธิปไตย  บุตรหน้อย
ป.6
โรงเรียนแม่คือวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายอธิวัฒน์  อนุศาสนะนันทน์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงอนัญญา  กันทาคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายอนันดา  ชินกระจ่างกิจ
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายอนันตชัย  บัวละออ
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 6 ชั้น3ห้อง 634 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายอนิรุทธิ์  วงค์คำมูล
ป.6
โรงเรียนแม่คือวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายอนิวัตต์  ปัญญารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายอนุชา  ธีระธานินท์
ป.6
โรงเรียนวัดป่าตัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายอนุชิต  จิกาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายอนุภาพ  พลูทาจักร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายอนุรักษ์  วงค์บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายอนุวัฒน์  เกษดายุรัตน์
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงอภิชญา  แก้วกลม
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงอภิชญา  ท่างาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงอภิญญา  ศรีกุลนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายอภิรักษ์  กมล
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายอภิรัตน์  ฉ่ำฟ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายอภิวัฒน์  ลุงจอง
ป.4
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายอภิวิชญ์  บุณยเกียรติ
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายอภิวิชญ์  เพชรคชสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงอมราวดี  คุณยศยิ่ง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงอรกัญญา  จิรสินการิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงอรณิชา  กิติลังการ์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงอรณิชา  สงวนพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงอรรณพา  มูลเงิน
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายอรรถนนท์  ชัยพิบาลพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงอรอุมา  สมทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายอรุณสวัสดิ์  วิภามณีโรจน์
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงอรุโณทัย  คำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงอลิษา แคทธารีนา  โธมัส
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงอลีนา  ชมภูมิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงอสมา  หลอดทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายอัคคเดช  หวลศรี
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายอัคควร  ลังกาพินธ์
ป.6
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายอัครภูมิ  บัดติยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายอัครวินทร์  วีระ
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายอัครวินท์  พูลสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงอังศุุนิตย์  อะโน
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ศรีวิชัยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงอัจฉรียา  เรืองสมานวงค์
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ5 ชั้น3ห้อง538 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงอัจฉรียา  สุภารังษี
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงอัญญภัสร์  อุ่นอก
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายอัศวิน  ชีวะพันธ์สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงอาทิตติญา  แดงเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงอารดา  ทิพยาวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายอารยะ  มิเกลลี่
ป.3
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงอารีย์ยา  คำสอน
ป.5
โรงเรียนวัดป่าตัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงอาวีวา  เกียท
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายอินทนนท์  นรเทพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายอินทนินท์  รุจิระชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายอินทัช  ทองนาคะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายเอกวิทย์  เต็มกันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายเอกศิษฎ์  นิ่มอนุสสรณ์กุล
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 8 ชั้น 2 ห้อง 821 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
854
เด็กหญิงกชกร  ตันติศักดิ์
ม.3
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงกนกนาถ  ชาวกัณหา
ม.3
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงกมลนันท์  จิตรานุกูลกิจ
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สายใจ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงกมลลักษณื  เทพวงศ์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงกรรวี  เอกวัฒน์
ม.3
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงกรวี  เอกวัฒน์
ม.2
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงกฤตพร  เล็กมณี
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายกฤติโชค  รัตนขจรสกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงกฤษติกานต์  เป็งพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิติสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ใจดี
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายกันต์ฐพงศ์  เรือนสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายกันตพัฒน์  วงศ์สาม
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายกันต์  จิตต์ภักดี
ม.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงกันธิชา  เหลืองวัฒนะ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงกัลยกร  กิจเสาวภาคย์
ม.2
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายกิตติภัฏ  เตชะมโนกุล
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายกิตติยศ  ตรุณรัตน์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงขนิษฐา  ผางคำ
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงคนธรส  เพชรวิสัย
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายครองภพ  ศีลาเจริญ
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงคันธรส  คล่ำคง
ม.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายจักรพรรดิ์  พงศ์มาลี
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายจักรภัทร  แก้วมูล
ม.2
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายจักรภัทร  ศักดิ์เศรณี
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายจิตพัตร  เอี่ยมสุนทร
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายจิตรินทร์  ไชยวงค์
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงจินต์จุฑา  กิจอนันต์นิธิกุล
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงจิรวรรณ  สมใจกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายจิระ  จิระไอ
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงจิราภา  ทะนานแก้ว
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงเจน  วัฒนสังสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
นายเจ๋อหยวน  จาง
ม.3
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงอักษราภัค  หงษ์ไธสง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 8 ชั้น 2 ห้อง 822 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
890
นางสาวโจสฟิน  มินอก
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงฉัตรสภา  สินธุสะอาด
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงชญานิศ  ต๊ะวิชัย
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงชญาภา  ธนเดชวรานนท์
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงชนกานต์  จิตรอมร
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงชนัญชิดา  เกษตรทัต
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงชนัญชิดา  สายปัญญาใย
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
นางสาวชนาพร  เรืองดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงชมตะวัน  ชมบุญ
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงชวัลนุช  ริเริ่มสุนทร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงชุลีรัตน์  เซมา
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงซินดี้  ฟาม
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงญาดา  มหัตสกุล
ม.3
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายฐนิต  กระบวนสง่า
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงฐานิดา  อัตประชา
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
นางสาวฐิตารีย์  เลิศประเสริฐศิลป์
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
นางสาวฐิติพร  สายเดชะ
ม.3
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงณฐิดา  หน่อแก้ว
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายณธีวิชญ์  วิวัฒน์กมลชัย
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
นายณภัทร  สุวรรณชื่น
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
นายณภัทร  อิทธิเดช
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงณัชชา  ฐิติวัฒนาการ
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เมืองลือ
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายณัฏฐ์  สิทธิชัยโอภาส
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายณัฏฐ์  อุจะรัตน
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายณัฐกิตติ์  ประพันธ์วัฒนะ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงณัฐชยา  อ่อนสองชั้น
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงณัฐชา  เทพดวง
ม.1
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงณัฐนันท์  สมาธิ
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงณัฐพร  กิตติพันธ์เมธีกุล
ม.3
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
นายณัฐพล  จันทร์วงค์
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายณัฐวรา  ปันกัน
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงณัฐวศา  กล่อมแก้ว
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงณัทพงศ์  วานิชกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงณิชกานต์  ชัยธรรม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
นางสาวอาทิตยา  หาญสืบสาย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 8 ชั้น 2 ห้อง 823 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
926
เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีวิชัย
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายเดชาวัต  เรืองสังข์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงต้นน้ำ  ฤทธิสินธุ์
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายไตรทศ  เลียงหิรัญถาวร
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายไตรรัตน์  ดวงเทียน
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายทรงวัฒน์  เดชภิรัจนมงคล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงทฤษวรรณ  นิลสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงทักษพร  พรหมนุชานนท์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงทัณฑิกา  สงอินทร์
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายทัตติ  โพธิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายธนกฤต  พงษ์บุรษ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายธนกฤต  เฟืองอินทร์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายธนคร  มณีพิทักษ์สันติ
ม.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายธนโชติ  ถาแปง
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
นายธนดล  เธียรรัตนากร
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายธนพนธ์  เที่ยงคำ
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงธนพร  นิติพิทยานนท์
ม.1
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายธนภัทร  เจริญกิจเกษตร
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายธนภัทร  สีมาขจร
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายธนภัทร์  พรหมประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายธนรัฐ  ทองสา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายธนวัฒน์  กันสืบ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายธนวัฒน์  วรรณก้อน
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงธนัชชา  เพลียหาญ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงธนัชพร  จันตาใหม่
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงธนัญพร  บุญมาเชย
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายธนากร  การะกัน
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงธนาภา  วิธานติรวัฒน์
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายธนินวัฒน์  ศรีบุณยาภิรัต
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายธรรมชล  ทรงสกุล
ม.2
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงธรรมญาณี  แซ่หาง
ม.1
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายธฤษณัฐ  แกล้วกล้า
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงธัญชนก  เทพเสน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
นางสาวธัญญดา  มังคลรังษี
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงธัญณิชา  แสนธรรมจักร
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงอาทิตยา  อรุณพันธุ์
ม.2
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 8 ชั้น 2 ห้อง 824 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
962
เด็กหญิงธัญทิพย์  สิทธิจีรารัตน์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายธีรพล  สุวรรณกุล
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
นายธีรภัทร  สุขประเสริฐกุล
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายธีรวีร์  แกล้วกล้า
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายธีรวุฒิ  อินถา
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงนฏกร  ทิพละ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายนพณัฐ  กันธาทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงนภัสกร  เจริญสิริวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงนภัสสร  กันเงิน
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
นางสาวนภัสสร  วังตา
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
นางสาวนฤกมล  พรหมวาทย์
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงนฤภร  พิชัยวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงนวนันทน์  สุริยะเจริญ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายนวพรรษ  เพียรประกอบ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงนัทธพรรณ  ศิริติกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงนันท์นภัส  สิทธิวงศ์
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงนันท์นภัส  อินตาคำ
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงนัยน์กานต์  ไข่คำ
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงนีรนารา  บุญประกอบ
ม.1
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงเนมินธร  กินขุนทด
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายบรรณากิจ  ศิรินาวี
ม.3
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายบางกอก  วาณิชยานนท์
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์สำเร็จ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงเบญญาภา  สิทธิโรจน์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงเบญญาภา  สุขประเสริฐกุล
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงปฏิญญา  ลาพิมล
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงปณิดา  ลิ้มไพศาล
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงปภาดา  จงจิรัฐิติกาล
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงปภาวรินทร์  หทัยวิจิตรโชค
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงปภาวรินท์  หฤทัยวิจิตรโชค
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายปรานต์  พนมอุปถัมภ์
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงปรีญาพัชญ์  ศิริพันธ์ุ
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงปรียาวัจน์  เสริมศรีพงษ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายปวริศ  ดิลกวุฒิสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายปวเรศ  ดิลกวุฒิสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงอารียา  ลักษณานันท์
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 8 ชั้น 3 ห้อง 831 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
998
เด็กหญิงปวันรัตน์  ลอยอินทรัตน์
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงปวิชญา  วุฒินันท์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ประทองคำ
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายปัณณวิศฒ์  เลิศธีรจรัส
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงปาณิสรา  วงค์ศรี
ม.2
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงปาลิกา  ปิงชัย
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงปิยธิดา  ปาลี
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงปิยธิดา  อิ่มเอมทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงปุณญาดา  ชมเชย
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายปุณณวิช  ธรรมจินดา
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายพงศ์ชนะ  สุภาพ
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายพงศ์พล  พลอาจ
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายพงศภัค  สันติมากร
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
นางสาวพรกนก  ธัญลักษณากุล
ม.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงพรสุดา  พงศ์ศรีวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงพรหมพลอย  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงพริมา  เสริมศิริมงคล
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายพลกฤต  ทิพย์วงศ์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กชายพลัฏฐ์  พงศ์ภัคกุลนาถ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงพัชณิดา  ผัดวัง
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงพัชรพร  บุญทาโต๊ะ
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
นายพัชรพล  แสงรัตน์วัชรา
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงพัชรา  เว้บ้านแพ้ว
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีวิชัย
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายพัทธดนย์  คงคล่อง
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายพัทธดนย์  อุทธิยา
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงพิงตะวัน  จันทโชติ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงพิชชาภา  กุศลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงพิชญ์ปิยา  ปรีชาสิทธิพร
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คำซาว
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  คันธวิธูร
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศศิชานนท์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญรอดชู
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงพิริยากร  เวศกาวี
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายพิศิษฐ์  ปลูกปัญญา
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงเอื้อการย์  สุวรรณสารกุล
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 8 ชั้น 3 ห้อง 832 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1034
เด็กหญิงพีรดา  ลือวิฑูรเวชกิจ
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
นายพีรพงศ์  เศรษฐบุปผา
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายพีรพัฒน์  ทุ่มบุญ
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายพีรพัทร  ถุงเงิน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วสาย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายพุทธสถิตย์  ทุนประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงเพชรไพลิน  ปาลี
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายฟ้าลั่น  กัมลาศพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายฟีลี่  อย่างจา
ม.2
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงภรณพัช  แจ่มแจ้ง
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงภัคนรา  ปัญญากรสกุล
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงภัชธีรา  ทาระนัด
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายภัทรชย  ชยางศุ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายภัทรภณ  พรหมบุตร
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงภัสรพี  บุญมี
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายภานุวัฒน์  ตั้งผดุงรัตน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายภาราดร  ต็ะวันวงค์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงภาวรินทร์  นิวัฒนนันท์
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงภาวิณี  จันทร์มี
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงภิรมลักษณ์  เจริญรัตน์
ม.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายภูชิต  พลาศรี
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายภูดิศ  ฟูอนันต์
ม.3
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายภูบดี  กิตติวรรณ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายภูบดี  ธีรเศรษฐ์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายภูพิงค์  มีอาษา
ม.2
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายภูมิมินทร์  สุภาจันทร์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายภูริณัฐ  สุวัฒน์วิริยะพงษ์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายภูรินท์  ประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงมนัสชนก  พรมมา
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายมังกรทอง  แซ่ฝาง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงมิเชล  วิลสัน
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  โอสถสงเคราะห
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
นายรพินทร์  อัจฉริยาภรณณ์
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงรมย์นลิน  ไชยภารมณ์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
นางสาวรวิสรา  นิวัฒนนันท์
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงเฮเลน่า อริกา  โรเซ็นลุคเค่อ
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 8 ชั้น 3 ห้อง 833 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1070
เด็กชายรัชชนานนท์  ปัณฑโร
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงรัชญา  สุยะวา
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงรัชดาพร  บุญรังษี
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงรุ้งทอฟ้า  บัณทิตชูสกุล
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงลลิตภัทร  ทันตสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายวชิรพงศ์  ปานอุทัย
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงวรรณวริน  กิมศิริ
ม.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงวรัชยา  สุขใหญ่
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายวรัตถ์  เลาจาง
ม.1
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายวรินทร  ฉันทธรรม
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
นายวศิน  พ่วงศร
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายวศี  ธีปฏิมากร
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
นายวัชรพล  จอมงาม
ม.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงวาทินีย์  ระดม
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
นายวิทวัส  เสริมศรีพงษ์
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายวิธวินท์  กันปี
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
นางสาววิภวา  จงกิจวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงวิมลสิริ  ขวัญยืน
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายวิรุฬห์ยพัฒน์  เนาสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
นางสาวศรัณยา  ศรีท่าพระ
ม.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงศศิชา  ศรีโวทานัย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงศศิธร  นิสสัยหมั่น
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายศักดิ์ธันว์วา  กาชัย
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงศิร  เตชะตรีโลจนะ
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงศิรดา  จารุวัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายศิวกร  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายศุภกร  ไทยสมุทร
ม.1
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายศุภณัฐ  จันต๊ะบุญ
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายศุภมงคล  บุญโต
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายศุภวิชญ์  โปธา
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายศุภวิชญ์  สุวรรณจันทร์
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
นางสาวศุภิสา  ตันเวทติยานนท์
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายเศรษฐ์สพล  เสาร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายสมเกียรติ  โกมล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคาร กิตติ 8 ชั้น 3 ห้อง 834 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1105
เด็กชายสมบูรณ์  มาเยอะ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายสมสกุล  สกิจกัน
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายสมิทธิ  ทวีอภิรดีขวัญ
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายสมิทธ์  โชโลส
ม.3
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
นายสรวิศ  ทรงเมฆ
ม.3
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายสหทรัพย์  ขัตติยะสกุลชัย
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
นายสองเกษม  ผดุงกิจ
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงสิตานัน  จันทร์พานิชย์
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายสิทธิกร  แก้วมณี
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายสิรวิชญ์  ปินตานา
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายสิรวิชญ์  เปาอินทร์
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงสิรารมย์  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงสิริกร  ชัยพัฒนาวรรณ
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงสุทธิดา  ปราศัย
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
นายสุทธิพงศ์  ณรงค์ศรี
ม.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงสุนิตา  กาวิชา
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงสุปรียา  ไชยวงศ์สาย
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงสุภานัน  ปัญญาทา
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงสุภาพร  สมนิยาม
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงสุภาวรี  ขัติมะ
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญเป็ง
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงหฤทัย  ศรีวิชัย
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
นางสาวหวน  หยิน
ม.3
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายเหมือนพ่อ  ธิสิงห์
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงอชิรญา  จินะวงค์
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงอติกานต์  ตันติศักดิ์
ม.2
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายอติคุณ  คุณยศยิ่ง
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
นายอติวิชญ์  บุญญาภิรักษ์กุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงอธิชา  พรหมจันทร์
ม.1
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายอนพัทย์  ภู่มณี
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
นายอนาวิล  ชัยธรรม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
นายอภิชาติ  เลิศวิราม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายอภิณัฐ  ชูเชิญ
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงอรกานต์  ภูมิงามไพร
ม.1
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายอลงกรณ์  เกษสกุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 5 ชั้น 2 ห้อง 521 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1140
เด็กหญิงกตัญชลี  ตาละกา
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงกรกนก  ลีปรีชา
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงกานต์ศุภางค์  แก้วแดง
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายกิตติพิพัฒน์  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงกุณฑีรา  จอมบารมี
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงเกศสิรินทร์  ประทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงเขมัสศิริ  ปัญโญแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงจิรดา  ปัญญกร
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงจิรัชยา  ณัฐรมย์
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงจิราพรรรณ  ชัยคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงจีราวรรณ  ดวงไทย
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงจุฑามาศ  ชัยวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงจุวัยนีย์  กันจินะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงจุฬารัตน์  พลดี
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายฉัตรกานต์  ศรียะ
ป.6
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงชนกนันท์  ประสมทอง
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงชนกานต์  ประสงค์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงชนัญชิดา  วงษ์ราช
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กชายชเนนทร์กฤต  อุดคำอ้าย
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงชลิญญา  เต๋จ๊ะ
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายชัชพงศ์  สวัสดิ์สิงห์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายชัยนรินทร์  พิพัฒน์หฤทัยกุล
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายชานนท์  พลวัน
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงฌณิฏฐา  คงคล่อง
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงณฐพร  อาษาไชย
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงณปภา  โคลเลอร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงณหทัย  ศรีเมืองมูล
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงณัชนันท์  เสกิละ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ตาลคำมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กชายณัฐกิตติ์  พุงขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายณัฐดนัย  อยู่สุข
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงณัฐมน  บุญฟู
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายณัฐวุฒิ  นามวงค์พรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงณิชา  ถาชื่น
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงดวงใจ  ลุงโก
ป.5
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1175
เด็กหญิงดวงดาว  สายฝน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายแดง  ลุงจอ
ป.4
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงทักษิณา  อุปละ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงทัฐชา  ปัญญาราษฎร์
ป.5
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กชายทาหลู่  ลุงจิ๋ง
ป.6
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายทุน  วันคำ
ป.4
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายทูน  ลุงมู
ป.4
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายธนธร  ยี่ฝั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงธนพร  คัมภีรพงศ์
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงธนพร  วัฒนกสิกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายธนสนธิ์  ยิ่งเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงธนัชชา  ศิริอมรพรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายธรรม์  อุสาหะ
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงธันยชนก  ปาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงธิดาพร  อินทอง
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กชายธีรวัฒน์  หน่อไม้หวาน
ป.4
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายนครินทร์  เจริญคุณ
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กชายนน  จินดาศิลป์
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายนวพล  -
ป.6
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงนวล  ลุงคำ
ป.5
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงนัทพร  ก๋ายอด
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงนันท์นภัส  กิ่งนอก
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงนันทิกานต์  ทองคำฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงนัยนา  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงนิจจารีย์  แสนมงคล
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายนิติภูมิ  เศรษฐรุ่งเรือง
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงนุชจรินทร์  จิตต์เกษม
ป.5
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายเนติ  จิ่งนะ
ป.4
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายบวรลักษณ์  บุญยวง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงเบญญาภา  โกสัย
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงเบญญาภา  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงปทิตตา  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กชายปรเมษฐ์  ครองความสง่า
ป.4
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงประภาศิริ  ปานันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายปริพรรห์  ฐิติวงศ์วานิช
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1210
เด็กหญิงปรียารัตน์  ทองแท้
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงปวิชญาดา  มะโนรี
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงษ์ราช
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงปาณิสรา  ไชยวุฒิ
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงปารณัท  ขาวแสง
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายปิยณัฐ  ธรรมชัย
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงปิยะพัชร  อารีโอ๊ด
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงปิยะรัตน์  เจะวัน
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายพงศ์ปณต  เมธาเวช
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายพงศ์ภัค  เกียรติยิ่งสง่า
ป.6
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงพรนภัส  ชุติมา
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงพรสินี  แดงมูล
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายพรแสง  ลุงทุน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงพรหมพร  เรืองวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กันทะเรือน
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กชายพันธุ์เลิศ  รักษาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กชายพิชญุตม์  แดงมูล
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กชายพิพัฒน์  พิพัฒน์หฤทัยกุล
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงพิมพ์ณิชากร  อริยชัยกุล
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญรุ่ง
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  บุดดี
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายพีรณัฐ  ดาระวัลย์
ป.6
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายพีรณัฐ  โปธิมอย
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายพีรวิชญ์  ลือชา
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงเพชรพริ้ง  แก้วประกาฬ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงแพรวรา  วรรณภิระ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงไพลิน  แสนลี่
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงฟ้าใส  เย็นฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายภวัต  ทรัพย์ธนทัต
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กชายภีมวัจน์  สุริโยดร
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายภูดิศกุล  จุ้ยสกุล
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายภูพิรัฐ  มางิ้ว
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงมัลลิกา  จันทร์ใส
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงรดิศรา  ฐานานุกุล
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1245
เด็กหญิงรวินันท์  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กชายวงศธร  ชัยศิริธร
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กชายวรภิชาติ  มินประพาฬ
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงวรัญญา  ขาวอิ่น
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงวรัญญา  มะโนเนียง
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงวรางคณา  ศิริตั้งมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงวิภาดา  ยอดเมตตา
ป.5
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงศรัณญา  ใบไม้
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายศรัณย์  พิมานศรีโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงศิรดา  ดีล้อม
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายศุภชัย  เป็งมล
ป.5
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงศุภวรรณ  สารคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กชายศุภวิชญ์  เรือนสอน
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กชายสมใจนึก  แก้วตา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กชายสิรภพ  วังมูล
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายสิรภพ  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กชายสิรภัทร  ปันมูล
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงสิรินญา  พรหมชัยยา
ป.5
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงสิริวรรณนา  วตะผาบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงสุดารัตน์  จุมาลี
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กชายสุทธชัย  ส่องแสง
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงสุภมาศ  อินทร์วงค์
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กชายสุวิจักขณ์  ชมถิ่น
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงแสงจันทร์  กิตติกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กชายโสมนัส  ผัดตุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงหยาดพิรุณ  แสงสุก
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงหัทยา  หนั่นตี่ยะ
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายอนพัช  อุทธิยา
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงอนิญญา  รัดกุม
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กชายอภิสิทธิ  ปันใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงอัจจิมา  วงค์บุญทำ
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงอารดา  ลุงหริ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงอารีรัตน์  หาญพรหม
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงอิสราภรณ์  วงค์ศิริวรากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงเอื้อพัชร  กุลประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารหกสิบปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนพุทธิโศภณ
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1280
เด็กหญิงกชพร  แก้วจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงกชพร  ไชยศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงกชพร  ซ้อนพุฒ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงกนกพร  กาไว
ป.6
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงกนกพิชชา  ศิริธร
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงกนิษศิริ  เกิดศิริ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงกมนนัทธ์  พงษ์สุววณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงกมลชนก  ขอบทอง
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กหญิงกมลชนก  สุขเพราะนา
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กหญิงกมลทิพย์  ปาลี
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กหญิงกมลนาถ  พงษ์สุววณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กหญิงกมลภัทร์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา