ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร ป.4 ห้องป.4/3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกประภา  กาวิโล
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกนกพล  ฟองสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลชนก  อินทจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤตพณ  วุฒิสาร
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤตเมธ  ถูกจิตร
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤตศรัน  เปล่งรัศมี
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤษฎา  คุณาเทพ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤษฎา  มีเพชร
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญจนพร  ช่างฆ้อง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกันติยา  ฉายา
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัลยกร  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกิติญา  สุกาโก
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกุลจิรา  มูลต้น
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกุลชาติ  กุลท้วม
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกุลธารินทร์  ปลัดคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกุลนิดา  หน่อกันทา
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกุลสตรี  ไกลถิ่น
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงเก็จมณี  ธรรมเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วกาศ
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงขนิษฐา  ลิ่มธนโชติสกุล
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงขวัญชีวา  คำแดง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงขวัญฤทัย  คำทา
ป.6
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายคุณานนท์  คงธนวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายคุ้มเกล้า  กนกสิงห์
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจรรยพร  หน่อคำหล้า
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงจิดาภา  ร่วมสุข
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายจิรภาส  ดวงดี
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายจิรเมธ  แซ่เต็ง
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายฉัตรดนัย  จารุวัฒนานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายชญานนท์  ใจผ่อง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร ป.4 ห้องป.4/4 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงชฎาภรณ์  มีทางดี
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงชนกนาถ  บุญทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชนากานต์  สุขมนต์
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชนิดาภา  วงค์ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชโรบล  วรรณชัย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายชวัลกร  คำตื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายชฬพงษ์  ธรรมสรางกูร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายชัยชรินทร์  จารุวัฒนานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายชัยธวัช  ใจธรรมโรจน์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายชัยพัทธ์  จินณรักษ์
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชาวิพาฬ์  วิศิษฏ์ลานนท์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชีวรัตน์  พันธ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาติชำนาญ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินปั๋น
ป.3
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายโชคเจริญชัย  จันทะขิน
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงโชติกา  ปักกาโล
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงญาณิกา  วัฒนา
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงญาณิศา  คิดดี
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงญาณิศา  สุเมธาลังการ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงฐิดาภา  ปกครองบ้าน
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงฐิตาพร  ขันคำ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงฐิติกานต์  ดงปาลี
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายณฐกร  กันอินทร์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายณภัทร  เนื้อไม้ดี
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ดวงอินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงณัชชานิษฐ์  อัครเสถียรพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณัฐกานต์  ฟองการ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณัฐชยา  มหาวงศนันท์
ป.3
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณัฐณิชา  กองคำ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณัฐณิดา  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร ป.4 ห้องป.4/1 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายณัฐนนท์  ขัติยะ
ป.3
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณัฐนันท์  เพียรแต่ง
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณัฐริกา  ปินตา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงณัฐวรรณ  แสนยศ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณัฐสริญญา  ศรีวิเชียร
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงณัตินี  สิงห์ใจ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายณิชนันท์  อู๋
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณิชาภัทร  ฟักเขียว
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณิชารัตน์  สิทธินนท์
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงตุลยดา  วงศ์ชัย
ป.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงทดิยา  ไชยะ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายทินภัทร  อ่ิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงทิพาวรรณ  พรมตัน
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายธณัฐพงศ์  อินธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายธนภัทร  สุทธมงคล
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธนวัฏ  วัฒนะโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงธนสร  มหาหิงค์
ป.4
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายธนัตถ์  ใจแปง
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายธนา  โก๊เจริญ
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายธัชนินทร์  พงษ์ธนานุรัฒน์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ปะลังการ
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เสนาะสำเนียง
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เรืองบุญ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงธันยพร  ทาโน
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงธิญาดา  ฮงประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงธิดาพร  ต่างใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายธีรภัทร  แสนคำปัน
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายธีรเมธ  สุทธศิลป์
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายธีรวัตร  คิดดี
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายนครินทร์  พึ่งอ้น
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร ป.4 ห้องป.3/2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กชายนนทพัฒน์  ณ น่าน
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงนภกานต์  กันกูล
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายนรภัทร  เรือนงาม
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายนราดล  ดวงสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายนฤชัย  สิงห์ใจ
ป.3
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงนฤมล  ค้าแก้ว
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงนวมณฑน์  แก้วเกตุ
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงนวรัตน์  อรัญโสต
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงนัชชา  มังคะละ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงนันท์ณภัทร  ชมภูวงศ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงนันทพร  กิตติพงศ์เดช
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงนันทวรรณ  ปั้นทราย
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายนัสสุนันท์  แปงคำ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงนิชานันท์  หว่อง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงนิพพิชฌาน์  เกาะแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงนิภาวัลล์  ประมวลพันธ์
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายนิรวิทย์  แก้วคำเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายนิรวิทย์  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงบงกช  บุตรเนียม
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงบุตรสตรี  เขื่อนเชียงสา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงบุษกร  อนุกิจ
ป.3
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงบูรสิตา  วรรณชัย
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายปฏิภาณ  การงาน
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงปณิดา  คนขยัน
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงปพัชญา  สมศรี
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงปภาดา  ปทุมทิพย์สิริ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงปภาดา  สุบิน
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายปภาวิน  ปทุมทิพย์สิริ
ป.3
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงปราณปริยา  พรมคำปา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายปราบ  ติ๊บประใจ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร ป.1-3 ห้องป.1/1 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงปริชญา  เจียมจันทร์เล่ห์
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายปวีณกร  ปุกคะ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายปวีณ์กร  วิชัย
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงปัณณธร  อินต๊ะยศ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงปาริชาต  ใจพลแสน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงปิยฉัตร  วิชัยหิน
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงปุญญิศา  เที่ยงตรง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงปุณญพร  เพียรแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงปุณยวีร์  เหลี่ยมวัฒนา
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงปุณรวีณ์  คำแปง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงเปรมสิณีย์  ใจมั่น
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายพชรพร  บุญช่วยเหลือ
ป.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายพลัฏฐ์  มณีมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายพัชรพล  นำแปง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงพิชชาภา  ภาคภูมิ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงพิชชาภา  หารกา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงพิมญาดา  กุมาระ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทัดสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปาคำ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงพิมพาภรณ์  โล่ห์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงพิมพิกา  ปัจจัตตัง
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายพิษณุพงศ์  ตุ้ยอ้าย
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงพีรดา  รัตนไพบูลย์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายพีรพัฒน์  ราชเมืองมูล
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายพีรวิชญ์  อินต๊ะวิกุล
ป.3
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงภัชนาภรณ์  อริยะพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายภาณุพงศ์  ฟูแสง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายภานุกร  สอนแก้ว
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ตุรงค์สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายภีรภัทร  ดาราสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร ป.1-3 ห้องป.1/2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กชายภูบดินทร์  พูลพิพิศ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายภูวนัตถ์  รักยา
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  การบุญ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายเมธาวัสส์  สันธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายเมธีพัชร์  สันธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงยุพารัตน์  พรมชัย
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงยุรฉัตร  พึ่งสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงรชยา  อันไกรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงรดา  ไชยคำ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงรมิดา  วีระฤทธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ปัญญาภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงรัญชิดา  วงค์นวล
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายรัฐนันท์  แก่นวิทย์
ป.4
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายรัฐภูมิ  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายราชัน  ริษณา
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายราเมศวร์  น้อยก้อม
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงลลิตา  ป๊อกถา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงลัคนา  ใจทา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงลัคนาวดี  เตชะหทัยวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงลันตา  พุทธเนตร
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายเลิศนรา  มีโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายวงศพัทธ์  พันธ์โภคา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายวชิรวิทย์  หมั่นงาน
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายวทัญญู  ยะคำ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายวรเดช  กอผจญ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายวรเมธ  ตนภู
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงวรรณศิริ  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงวรัชยา  น้อยทะรงค์
ป.4
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงวริศรา  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายวัชรศักดิ์  วิระวงค์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร ป.1-3 ห้องป.1/3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กชายวัศพล  ภูมิคอนสาร
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายวิชญ์พล  จักรสมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงศตรัศม์  กาบทอง
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงศศิกานต์  ขอพบสุข
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงศศิชา  แสนเขื่อน
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงศศิธร  กาน้อย
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงศศิธร  ภูมิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายศักดินนท์  ไชยมะงั่ว
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายศิระ  ชัยธานี
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงศิริยาภรณ์  แพงโสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายศิวกร  ขอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายศุภกิตติ์  ใจวัง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายศุภเชฐก์  อิ่นคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงศุภานัน  สมันรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  แสงอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีสุขใส
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีมูลราช
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงสุดารัตน์  อั้นซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายสุทธิวิทย์  ศรีโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงสุพรรนพร  วงค์ปัญญา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงสุพิชชา  พงษ์มณี
ป.3
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงสุพิชญา  บุญชาติ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงสุภาพร  นรชาติวศิน
ป.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงสุภาวดี  วงศ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายสุรดิษ  อินทะแสง
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงโสรยา  ใจธานี
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายหาญสวัส  กาบปินะ
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงอติมา  มีปาน
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงอนัญญา  คุณาเทพ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร ป.1-3 ห้องป.1/4 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงอภิชญา  ขันคำนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงอภิญญา  บุญยืน
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงอภิญญา  รัตนไตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายอภิณัฐ  มาหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงอรจิรา  ยงยืน
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายอัครเดช  เด่นศิริโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงอันญพร  เว้นบาป
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงอาทิตยา  คำดี
ป.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงอาทิตยา  เนตรธิยา
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายอาทินันท์  แจ้งสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงอิสรีย์  ผ่านวิริยะชัย
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงเอริกา  นรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงไอริน  เมืองอินทร์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร ป.1-3 ห้องป.2/1 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
224
นายกฤตนันท์  วุฒิกานนท์
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายกฤตภัค  ชัยวรรณะ
ม.2
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายกฤษฎา  เกษมนุกูลฤกษ์
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงกัญญาภัค  ใจมั่น
ม.1
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไกลถิ่น
ม.2
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงกิมหลิง  กง
ม.2
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงเกศศิวรรณ  แก้วบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายจักรพงศ์  ไม้ห้าเนื้อ
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงจิตรานุุช  บุญยวง
ม.1
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายจิรโชติ  ฉลาดรัญญกิจ
ม.1
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
นางสาวจุฑามณี  มูลเมือง
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงชนาพร  ยอดศรจันทร์
ม.1
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณัฐนรี  เว้นบาป
ม.1
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงณัฐพร  ไชยยา
ม.2
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายณัฐวัตร  ศิริมาตร์
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
นางสาวณิชชากรณ์  จรูญสกุลวงศ์
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงทัชชภร  โคตรโสภา
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายธนสรรค์  กันกูล
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงธนัชพร  ช่างตี
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
นายธนาพล  ประโชติรัตนกุล
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายธันยพงศ์  คำปันแปง
ม.2
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายธีรธัช  ศรีอำคา
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
นายนครินทร์  อินต๊ะ
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงนลินี  ค้ากำยาน
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายปรัญชัย  จนใจ
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
นายปุรเชษฐ์  เงินยืน
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
นางสาวพรรณนิภา  ปินตามูล
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงพิชชาภา  จอมอ๊อส
ม.2
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายพิธิวัฒน์  ช่างหมึก
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงภัณฑิรา  ขันทะ
ม.2
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร ป.1-3 ห้องป.2/2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
254
เด็กชายภากร  คุณาแปง
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
นายภูษิต  หมื่นดวง
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
นางสาวมัชฌิมา  ใจดี
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
นางสาวมาติกา  ขัติยะ
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายเมธา  พรนำภา
ม.2
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายเมธี  อุ่นโทกาศ
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงเมวดี  ภูบุญทน
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงรวิ  เรืองวิลัย
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายรังสิมันตุ์  คำตื้อ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายรัชต์ระวีย์  ยะฝั้น
ม.1
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
นางสาวรุ่งประการ  ทองก่อ
ม.3
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงเรือนทิพย์  อมรวศินกุล
ม.1
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงฤทธิตา  ดอนสินเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
นายวรการณ์  หาญกุล
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงวรรณนิภา  สุขล้วน
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงวันวิสาข์  วงศ์ชัย
ม.2
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงวิรันญา  นาระต๊ะ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
นายศตวรรษ  เลาภาวงศ์
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายศรัณญ์  โก๊เจริญ
ม.1
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายศีรินทร  เต็มประดา
ม.1
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงโศรดา  ปาริต
ม.2
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงสิริทิพย์  สิทธิวงศ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
นางสาวสิลิลลักษณ์  ห้วยแจ้ง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
นางสาวสุดา  แซ่มือ
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงสุดารัตน์  สุโรพันธ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงสุธาวิณี  ศิริรัตกุล
ม.1
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายสุธิรัตน์  นันทิ
ม.2
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
นางสาวอังธิดา  เกิดแพร
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
นางสาวอัญชลี  จรูญสกุลวงศ์
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร ป.1-3 ห้องป.2/3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
283
เด็กหญิงกนกพร  อินสาม
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายกปิตัน  แก้ววงค์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงกมลชนก  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงกมลพร  จันทร์ผอง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงกมลวัลย์  มณีวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงกรกมล  วงค์เรือง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงกรรณนิภา  บุญสูง
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงกฤติมา  สุขสัก
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายกฤษฏาวุธ  ท้าวชัยมูล
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงกัญชริกา  ตะวันแสง
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงกัญญภา  พรหมสิงห์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แดงเผื่อน
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดีหล่อง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปันจันทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายกันต์กวี  พวงทวี
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงกันยารัตน์  พรมมา
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจวัง
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงกีรติกร  แสนพวง
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงเกวรินทร์  เขื่อนศิริ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายเกียรติ์ติพงษ์  วงศ์มุ่ย
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงขวัญชนก  มะโนวงศ์
ป.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงเขมจิรา  อินใจยา
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายจักรรินทร์  บัวติ๊บ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงจัสมิน  อันเตรนัชชี่
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงจำจรรจา  ไชยแก้ว
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงจิตชญา  ผาบปิจวงศ์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงจิตสุภา  อุทธิยา
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงจินห์จุฑา  อินผล
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงจิรภัทร  ธิโนชัย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายจิรวัตร  จันจม
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร ป.1-3 ห้องป.3/3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
313
เด็กชายจิรวุร  จันจม
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วมาลา
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงจิรัชยา  สินเปียง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงจีรานันท์  สมแก้ว
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงจุฑามณี  สาระทะ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงจุฬาภรณ์  เครือวงค์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายเจตนิพิฐ  แสนธิ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงชณาทิพย์  จิตวิหาร
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงชนกนันท์  หล่อแหลม
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงชนิกา  ปนธะรังษี
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงชนิกานต์  พิณโสดา
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงชนิดาภา  พิมคะลี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงชนิดาภา  มินต๊ะขัติ
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงชลธิชา  ใจแปง
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิโชค
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงชลลดา  บางน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงชลินทรา  หน่อคำ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงชวรินทร์  วิลัย
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงชัชชญานุช  เหล็กแก้ว
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงชัญญา  เชื้อเมืองพาน
ป.6
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายชานน  แก้วมหานิล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงชิดชนก  โชติบุญ
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายชิตวัน  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายชิษณุพงศ์  การะเกตุ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุทธทองศรี
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายเชาวนันท์  แก้วกาวี
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงญานิดา  มาตย์เจริญ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงฐิติชญา  ด่านกลาง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงฐิตินันท์  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายฐิติพงษ์  วงศ์วาร
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร ป.5-6 ห้องป.3/1 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
343
เด็กหญิงฐิติมา  อินต๊ะสาร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงฐิติวรดา  ค้าแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงณชิรยา  มาลัย
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายณฐกร  เทพวงศ์
ป.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงณัจฉรียา  สุวรรณขัดศรี
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงณัชวรินทร์  ฐานะกอง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงณัฎฐนิช  หงษาคำ
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงณัฏฐนันธ์  คำมา
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงณัฏฐาณิชา  เต่าให้
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมร่าง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายณัฐกิตติ์  กิติสัตย์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายณัฐกิตติ์  ผาปิจวงค์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงณัฐชยา  แวววีระกุล
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงณัฐชา  ป้อมเสมา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงณัฐชุตา  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงณัฐณิชา  เงินท๊อก
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงณัฐธิดา  อินต๊ะสาร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายณัฐพงศ์  สีโม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงณัฐพร  เขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายณัฐภัทร  ลำมะศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงณัฐสุรางค์  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงณิชาภัทร  กองฟู
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงณิฐินันท์  จันจี๋
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายดนุนัย  ใคร่นุ่นนา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงดลณพร  สีสง่า
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงดารุณี  พลเสนา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายเดชะนาจ  ประคองจิตต์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายถิรวัฒน์  อินทร์วงศ์วาร
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงทักษิณาพร  ธรรมสอน
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงทัศวรรณ  กันทะวงค์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร ป.5-6 ห้องป.6/2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
373
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  แสนอินทร์
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงทีนาร์  สารสินธุ์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายเทพฤทธิ์  เงินสลึง
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายธนกฤต  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายธนกฤต  มูลอัง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายธนบดี  ตินารี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายธนภัทร  แสนคำรัก
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงธนาภรณ์  ภาคภูมิ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงธนารีย์  เพิ่มสิน
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายธราธร  ขัดผัด
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงธัญฐกรณ์  กันเขี่ยสกุล
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายธัญพิสิทธิ์  คำดวง
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงธันยพร  คำมงคล
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงธันยพร  ณ น่าน
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงธันยากร  ภูบุญลาภ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงธิญาดา  เชิงดอย
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงธีมาพร  ปะสาวะถา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงธีรดา  สารจันทร์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายธีรพงษ์  สวนเขื่อน
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายธีรภัทร  ใจกุล
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงนงนภัส  กันทัพ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงนงนภัส  แสนพิช
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงนงนุช  สว่างศรี
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายนพรัตน์  ป้องฉิม
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญเมือง
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายนราวิชญ์  น้อมนบ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายนวมินทร์  คำของ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายนัฐพรชัย  ใจวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงนันตะวัน  โนทัย
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายนันทพัทธ์  สุดตา
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร ป.5-6 ห้องป.6/1 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
403
เด็กหญิงนันทนา  แสงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงนันทภัทร  สิริวรางค์กุล
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงนันทยา  สุนทร
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงนันทิกานต์  โนสุ
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงนันทิตา  หน่อคำหล้า
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงนาฎลดา  ศรีคำจักร
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายนาวินต้า  แจ่มแก้ว
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงนิจจารีย์  ปาด้วง
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงนิชานันท์  ปัญญาอินทร์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงนิด้า  ปันยานะ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงนิภาพร  วุฒิพรหม
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงบงกช  ปละใจ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงบัญฑิตา  อินเทียมใจ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงบุษยมาศ  เขตรักษา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงเบญจารัตน์  ปัญญานนท์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายปฏิพล  นนท์ขุนทด
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงปณิชา  ธีรกุลธนวัต
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงปทิตตา  โชติบุญ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงปภัชกร  อินโต
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงปภัสวรรณ  มีนา
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายปภากานต์  ไม้ฉำฉา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงปภาดา  จันต๊ะนาเขต
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงประภัสสร  ชูจุ้ย
ป.3
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายปราบดา  มาลัยเจริญ
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงปรียภัทร  แก้วกัน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงปวีนภัทร  ช่างเหลา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายปัณณทัต  ณ น่าน
ป.3
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงปานตะวัน  กิจวิริยะการ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงปานระวี  อุทธิยา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจพลแสน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร ป.5-6 ห้องป.4/2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
433
เด็กชายปิยราช  เคหัง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงปิยะฉัตร  อุปเวช
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงปิยะปริชญา  น้อยก้อม
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงผกามาศ  ปันคำ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายพรพล  พรมลอย
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงพรรพัชษา  วงค์ผา
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงพรรวษามิ์  มหาวงศนันท์
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายพลวิชญ์  อ่อนนวน
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงพลอยน้ำเพชร  อรุณสันติโรจน์
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายพลัชพงศ์  หมอกเหมย
ป.3
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงพศิกา  นันทะ
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงพอลิน  เชียงลม
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงพัชราพร  ภูนิคม
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายพิฆเนศ  คำอุปละ
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงพิชชาพร  ทองมาลา
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงพิชญ์สินี  โฉมงาม
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงพิชญา  วงศ์ชารี
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ชัยชนะ
ป.3
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองพริก
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงพิชิตา  เครือจันทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงพิณญารัตน์  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายพิทยุตม์  สิทธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงพิมพ์นารา  รักบิดา
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุนทร
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงพิมมาดา  แก้วสืบ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงพิริยา  กำไร
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายพิสุทธิ์  เขื่อนเชียงสา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงพีมนภัส  คำมงคล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายพีรพัฒน์  ดุสิตวิลาวันย์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร ป.5-6 ห้องป.5/3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
463
เด็กชายพีรพัฒน์  บุญธิสาร
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายพีระพัฒน์  พึ่งชื่น
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงพุธิตา  เทพคำ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงภคพร  ปันคำ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงภคพร  สุนทรแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงภัคจิรา  วงศ์ลังกา
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงภัคจิรา  หน่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายภัทรดนัย  นันปัญญา
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงภัทราพรรณ  กรจักร์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายภาคิน  แขกสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงภาณุมาศ  ธนะวงศ์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายภูริณัฐ  สงบ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายภูรินทร์  ศรีอินทยุทธ
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายภูวดล  ตาหล้า
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงมนต์สวรรค์  อุ่นหน้อย
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายมนัญชัย  กองอ้น
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายมนัสวิน  อิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายมินธดา  เสาร์วงศ์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายเมธาวิน  จักรวาล
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายยศธนากร  สีนวนลัง
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายยศพนธ์  ช่างเก็บ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายยศพล  เสาวพันธ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงยุวธิดา  ธิทะ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงยูอีร่า  ฮัน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงโยษิตา  นันติ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายรชต  กิจสุภา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงรฐพิชญ์  ตันติ๊บ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายรณภพ  รักษาคม
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายรตคีตา  บุญเรศ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงรมิดา  เทพวงษ์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร ป.5-6 ห้องป.5/2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
493
เด็กหญิงรังสิมา  จันทร์ฑูรย์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายรัชชานนท์  มูลธิดา
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายรัชชาพงศ์  กันทะสิงห์
ป.3
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงรัชนก  พรมการ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายรัชพล  แก้วอุย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงรัญชิดา  กองธรรม
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายรัฐนันท์  อโนราช
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงรัศมิ์กร  จงสุวรรณไพศาล
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงรินรดา  ยาวิชัย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงรินลณา  เตมีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงรินลณี  เตมีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงริษฏาพร  พรรคนา
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วประสงค์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงลลิตพรรณ  ปัญญาละ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงลลิตภัทร  โนใจ
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงลลิตภัทร  วารีบริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงลลิลรัตน์  กันทะมงคล
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงลักษิกา  ช่างฆ้อง
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงลีลาวดี  พรมมา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วบุญเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายวชิรวิทย์  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายวชิระ  อินใจยา
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงวชิโรทัย  ไชยถา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงวนิดา  บุญศรี
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงวรนิษฐา  ยองเพชร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายวรพงษ์  ดิษฐ์หร่าย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงวรพิชชา  ยองเพชร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงวรรณนภา  มาพวง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงวรรณวิษา  ประสานสี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงวรัญญา  วรรณฏิ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร ป.5-6 ห้องป.5/1 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
523
เด็กชายวรัญญู  กันธนะ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วกอง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงวราลี  ฟูเจริญ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงวรินยุภา  แก้วแสงอินทร์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงวศินี  แสนเขื่อน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงวิภาวี  ชัยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายวุฒิไกร  ไชยโย
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงศรัญญา  อริยา
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงศวิตา  ทะทา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงศศิกานศ์  เสาร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศรีลารักษ์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงศิราณี  อนุชิตวรการ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงศิริกานต์  ศรีษะธร
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงศิริขวัญ  ใจวงศ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายศิวนาถ  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงศิวัชญา  พรหมจันทร์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายศุภวิชญ์  คำเงิน
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายศุภากร  จะดอม
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พันธ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายสรคมน์  ตุ้ยสาร
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายสรวิชญ์  ช่างแต่ง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายสรวิศ  กองวงศ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงสรัลลักษณ์  พัววงศ์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงสวัญรญา  ฟังเร็ว
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงสิรฎา  ชิตนอก
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายสิรศักดิ์  นันตา
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงสิรินทรา  โกลานัน
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงสุกฤตา  เกาะแก้ว
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายสุกฤษณ์  หอมนาน
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงสุชัญญา  สุทธหลวง
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร ป.5-6 ห้องป.6/3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
553
เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณเสน
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงสุทราทิพย์  บัวติ๊บ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงสุนันทา  ธนะวดี
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงสุพรรณิษา  ยอดปิยะ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงสุพิชชา  อินประสงค์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงสุภิญญา  กันทะนิตย์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงสุรินทิพย์  ก๋าคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ประมวลการ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงหฤทัย  ธิโนชัย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายอดิศร  ปันนารินทร์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายอนุวัชช์  ไม้ตรง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงอภัญญา  พลอยแหวน
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงอภิชญา  กปิลกาญจน์
ป.3
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงอภิชญา  กิตกำธร
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายอภิวัฒน์  บุญคา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงอรกัญญา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงอริษศรัญญา  อภิราช
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงอัคษราภัค  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงอัญชญา  จันทร์จำรูญ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ หอประชุม สพป.ชร.4 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
572
เด็กชายกฤษตเมธ  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงกวินวลัย  นวะมะวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธิใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยานันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายกันต์กวี  บัวแสง
ป.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงกานต์วิชญา  ปันแก้ว
ป.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายกิตติพงศ์  ภูนาเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงเกวลิน  คักกันหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงคณิศรา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงจิณณพัต  ทรัพย์ทวี
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงจินตนา  ธรรมมิกะกุล
ป.5
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายจิรวิทย์  ไชยวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายจิรัฏฐ์  แซ่ซ้ง
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฐานะ
ป.5
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายเจริญศักดิ์  ทาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายฉัตรินทร์  อ่อนน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายชนกานต์  วะไลใจ
ป.5
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงชนาพร  ไชยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงชนิกานต์  บุกบุญ
ป.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงชนิดาภา  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงชนิสรา  ตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงชนิสรา  ศรีเหล็กแดง
ป.6
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงชัญญานุช  ธนอัศวนนท์
ป.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงชันญธิดา  พาระขัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงชาลิสา  ตอนะรักษ์
ป.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายชินพัฒน์  ขุนเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คุชิดะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันต๊ะนาเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงโชติกา  ธนอัศวนนท์
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงญาดากรกฎ  บุญราย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ หอประชุม สพป.ชร.4 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
602
เด็กหญิงญานิกา  ใจ๋ดี
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงฐิติภา  แปงชิด
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงฐิติวรดา  วะลัยสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายณัฏฐชัย  มุตยา
ป.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายณัฐชนนท์  ใจโลกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายณัฐชนนท์  เหล็กเจ็ก
ป.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยะอิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงณัฐดา  ไชยราช
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงอัมพาพัชญ์  เขียวแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงณัฐพร  อินลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายณัฐภัทร  ไชยพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายติณหภัทร  คำสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงเตือนใจ  เมืองเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายธนพร  จันต๊ะคาด
ป.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงธนพร  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายธนภัทร  บุญไตร
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายธวัชชัย  บัวย้อย
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงธัญกร  แก้วตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงธันยพร  นรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงธันย์สุตา  อัครมณีศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายธีรภัทร์  กันธิยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงเธียรธัญญา  ถาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงนงนภัส  เสาร์แก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงนภัสสร  ยศอินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงนฤมล  สารคาม
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงนิธิพร  ยาวิเริง
ป.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงบัณฑิตา  เป่งป่า
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายปฏิพล  พรมสถาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ หอประชุม สพป.ชร.4 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
632
เด็กหญิงปณิดา  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงปภาณิน  ดีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายประนัตชัย  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงปรีณาพรรณ  ซายูริฮิเดะยูกิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงปวริศา  เทศสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงปาณิศา  ชุ่มเย็น
ป.5
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงปิ่นมณี  โยดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายปิยวัฒน์  ดวงคำ
ป.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงผกาพร  นันลือ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงผกามาส  ใบลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายพงศกร  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายพชรพล  ไกลถิ่น
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายพนธกร  คำปันแปง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงพรพิมล  กันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงพรรณราย  ขุนเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงพรรณาวดี  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงพรินพร  การบุญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงพันธิสา  จันทร์วิลา
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงพิชญาภา  บุญนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายพิพัฒน์พล  เพ็ชรบรรพต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงพิมพ์อร  หินแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงพิรุณพร  มะโนสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงภัคบุตรี  เชยบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศ์ชัย
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงมายซาร่า  บินตีซูลกีฟลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายเมธาสิทธิ์  วงษ์ศาคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายยศวรรธน์  บุกบุญ
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงรมย์ธีรา  หมื่นราง
ป.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงรวินท์นิภา  คำงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงรวินันท์  มะโนนึก
ป.5
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ หอประชุม สพป.ชร.4 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
662
เด็กหญิงรสธร  ขันแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงรัตนชมพู  พิมพ์ดี
ป.5
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายรัตนพงศ์  ต๊ะนัย
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  กันทา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงลลิตา  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงวรภา  เทพบินการ
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงวรรณฑษา  จันระวังยศ
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงวรรณนิภา  ประกอบดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงวรัชยา  เมืองมูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายวัชรพล  โสดาวัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงวันวิษา  ภักดีวงษ์
ป.6
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงวิชญาพร  สีปิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงวิชญาภร  ฝายศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงวิชาดา  สมศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายศราวุฒิ  บุญแหยม
ป.6
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงศวิตา  อุสาใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงศาลิษา  กัญญาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงสโรวัลย์  มีตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงสิรวิชญา  ศิริวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงสิริธร  เนตรธิยา
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงสุชานันท์  สงวนแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายสุดเขต  เทพสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงสุปรียา  คำมะ
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงสุพรรษา  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงสุวลักษณ์  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงสุวิชญา  กาบจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงอมรประภา  อภิวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายอรรณพ  อุปชัย
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงอวัศยา  วิงวอน
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงอาริศษา  บุญหลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์