ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนิษฐา  ภีร์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกรรณิกา  เมืองดี
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกรวรรณ  ปันติคำ
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกฤษณา  เลขผสม
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกองแซก  โจว
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  ซู
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองใจ
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงเกตน์นิภา  กันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายเคียนเคิ่น  หวัง
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงจัสมิน  กุลคีรัตนา
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายจารุภัทร  คำจริง
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงจิตรกัญญา  เชอมือ
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายจิราวุฒิ  ศรีคง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายจีรศักดิ์  มาเยอะ
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายเจษฎา  สุขเสาร์
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายเจ้าหอ  แซ่ย่าง
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงแจ่มจันทร์  แซ่หวง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงชนวร  บุญต่าย
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายชาติชาย  ชัยชุมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชาลิสา  โรจนะพิสิธ
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายโชติชัย  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายเซี้ยธนโชติ  ธารวรกุลศิลป์
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงญาณิศา  แสงเงินชัย
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายณัฐนิธิ  เกะแฮ
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงณัฐวิภา  เบี้ยมุกดา
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายดุลยวัช  วงศ์อำนวยพร
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายตะวัน  นาคสุข
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายติณณ์  พลชัย
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายทัด  คำฟู
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายทัพไท  จันทร์อินทร์
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายธนกร  มนุษย์พันธุ์
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายธนโชติ  แซ่ต่ั้ง
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายธนพล  จรูญกรรณิกา
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายธนภูมิ  ฐิติโชติตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายธนัช  ตันสง่า
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายธนัช  ศรีวงศ์
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายธนาคิม  ธรรมวงค์
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายธนิสร  อุบุ
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ฐานาเรือ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายธีรยุทธ  วงค์ษา
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายนนทวัฒน์  คำเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงนภัศ  มุ่งการ
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงนิชานันท์  กาวประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงนิชานาถ  เทพวัน
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงนีลาเอ  ราฟี
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายบูรณพงษ์  ธารวรกุลศิลป์
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงปรายฝน  หะวัน
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายปัสธิกรณ์  แซ่ต่ั้ง
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงปาริชาติ  ราชชมพูสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงปิยะพร  อภิวงค์งาม
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายปิยากร  ตวงวิทยากุล
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายปุณณ์ญกรณ์  ฉันตา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายปุณวัชร  โอแสงอนันต์
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายปุนยวีร์  จงจินตานนท์
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายพงศกร  ปอตุ้ย
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ภูรีวงศ์อำไพ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงพรบุณยา  ธรรมสอน
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายพรภวิษย์  ตระกูลสำราญ
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายพศวัต  อัศวสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายพิภพ  จะหยี
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิพย์สุข
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิยม
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายพิสิฏฐ  นามนวล
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายพิสิฐนาคินทร์  ฤทธิ์บัว
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงพุธิตา  ด่านทอง
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายเพชร  พรวิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงภัทรพร  ขจรดิลกกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงภูษนิศา  เขมภูสิต
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงมนพร  วงค์สุขจันทร์
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงมนัสนันท์  ทบวัน
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายมีสุข  แซ่ย่าง
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงเยาวเรศ  โหนขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงวรรณษา  วลีคม
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายวัชสัณส์  เทพสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงวันวิสา  ซางซื่อมูล
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายวีรยุทธ  วงค์ษา
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงศรัญญา  บาร์ฟอร์ด
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงศรีกมล  ศิริวงค์
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงศศิธร  จันทาพูน
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงสายพิน  สหุนาลุ
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงสุนทรี  นภากันทร
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายสุประวีณ์  สามส่วย
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงสุภาพร  แซ่จ๋าว
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายสุรชาติ  แอจา
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายสุฮัยล์  ใจแสง
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงเหมยยี่  แซ่ย่าง
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายอภิเทพ  พงศ์วิสัยทัศน์
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงอภิรดา  จันตุมา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายอมรเชษฐ  วาลา
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงอรชพร  ลือชัย
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงอรทัย  พรมนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงอริสา  แซ่เปา
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายอัศวิน  แซ่จาง
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงอิสริยา  ศรีทวีพร
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายเอ็มเมอริก  สุภาสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงไอวรินทร์  ชื่นแสน
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
98
นางสาวกรรณิกา  แซ่จัง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายกฤษฎา  จับใจนาย
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
นางสาวกัลยา  แซ่จัง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
นายกิตตินันท์  แซ่ฟ้าน
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
นายกิตติภูมิ  คืนมาเมือง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
นายกิตติศักดิ์  อ้อบุญ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
นายโกวิท  สุตินาศ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
นายไกรเดช  เกเย็น
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
นายจะโย  แสงลี่
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
นางสาวจิตรา  แซ่ว่าง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
นายจิระกานต์  ไร่ทา
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายจิรัฎฐ์  สมนาบรรพ์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
นายจิรายุทธิ์  ทองวิเศษ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
นางสาวเจนประภา  อยู่รอง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายเฉลิมชัย  วิชาทยานนท์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
นายชยากร  พงศ์ศิริทวีกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
นายชัยมงคล  ทากาศ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
นางสาวชุติมา  ตุ่นกาศ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
นายณัฐกฤต  กิติมา
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
นายณัฐพงษ์  โพธิ์กระสังข์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
นางสาวดอกไม้  ณัฐพรพงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
นายแดวิ  ไอ่หมอ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
นางสาวทิพธัญญา  ปัญบือ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
นายธนกร  เหลืองเลิศหล้า
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
นายธนยศ  คีรีแสนสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
นางสาวธิดาพร  จิตเอื้ออังกูร
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
นางสาวธิดารัตน์  กุณะกันตี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
นางสาวธีราพร  ทูตไมตรี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
นางสาวนงคราญ  ใจบุญตัน
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
นางสาวนริศรา  คำโมนะ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงนิภาวรรณ  กุนณะกันตี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
นางสาวบุณณดา  ศรีหิรัญ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
นางสาวใบหยก  บุญรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
นางสาวปนัดดา  จินดาธรรม
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
นางสาวปนัดดา  บั้งเงิน
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
133
เด็กหญิงปนัดดา  มาเยอะ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
นายปรมินทร์  ปินตาสาร
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
นางสาวพรรัตน์  ลาดตาลี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงพลอย  คำปัน
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
นางสาวพลอย  มาเยอะ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
นางสาวพัฒนา  อ้ายล่อ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
นางสาวเพ็ญนภา  วิบูลสิริพร
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงเพียงขวัญ  แสงหน่อ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
นางสาวภัทราภรณ์  แซ่ลี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
นายภาคภูมิ  แก่นสงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
นางสาวมณีนุช  เยอะจะ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
นางสาวยุพิน  มาเยอะ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
นางสาวรัชดา  แซ่ดู่
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
นางสาวรัชพร  ไนซาน
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
นายรัฐธรรมนูญ  แลเซอะ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
นางสาวลลิลทิพย์  สุริยะ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
นางสาวลีดา  นาอูกะ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
นางสาววนัทฐรินทร์  กองมา
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
นายวันชนะ  ทุจิต
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงวิไลพร  กันตพงศ์เพชร
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
นางสาวศิริลักษณ์  แก้วหลวง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
นางสาวศิวาพร  พรรณแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
นายศุภกิจ  ปันคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายสราวุธ  มูลต๊ะเลิศ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงสโรชา  รุ่งภาณุมาศ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
นายสหรัฐ  สิริพุทธธรดี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
นายสหัสวรรษ  ป๊อกเที่ยง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
นายสำเนียง  มูลกาศ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
นางสาวสุกัญญา  สมเป็งวัน
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
นายสุทธินัย  คุณพรม
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
นายสุทิวัส  ปลอดทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
นางสาวหงส์ยิง  แซ่ลี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายอดิเรก  ทากาศ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
นายอนุชา  สอนราช
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
นางสาวอนุชิตา  เกเย็น
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
168
นายอนุพงษ์  พลัดเจริญ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
นายอนุสิทธิ์  แซ่ลี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
นายอัครมงคล  สมบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
นางสาวอาทิตยา  แซ่เติ๋น
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
นางสาวไอริน  จิตเอื้ออารี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
173
เด็กหญิงกรกนก  บุญเป็งแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายกรฤทธิ์  พรมเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายกฤตณะพัชร  ชูพินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงกวินทรา  ปาเกี๋ยง
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายกษิดิ์เดช  เล้าตระกูล
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงกัญชพร  วิชัยนุกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายการิน  เชอหมื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายกิตติไกร  เหมะธุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  นันท์รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงกิตรา  ปาจรียางกูร
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงกีตาร์  ชีหมื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงกุศลิน  แซ่เจ้า
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายเกียรติยศ  อนุวรชิกา
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายเกื้อตระกูล  ชุ่มมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้วแปง
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายคำฟู  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายคุณากร  ริยาพร้าว
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงจตุพร  จาจอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายจตุรพัฒน์  ปาเจริญ
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงจริยา  มาต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายจักรพรรดิ์  จันทาพูน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายจาตุรนต์  ขันติบุญญานุกุล
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงจารุวรรณ  เวียงสุนทร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงจิตรดา  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงจินดา  ธรรมมา
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายจิรกิตต์  สังข์เครือ
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายจิรศักดิ์  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เติ๋น
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงจุฬารัตน์  หมอช้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายเจฎวัฒน์  จันทาพูน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงฉัตรกมล  สุเตนัน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายฉัตราวุฒิ  คำเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงชณัฐฎา  ยักกันโท
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายชนัญญู  แซ่จ๋าว
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
208
เด็กหญิงชมพูเนกข์  ตันตลา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงชมพู่  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงชริตา  หล้าวงศ์
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงชลดา  แก่นจันทึก
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงชลดา  ชุ่มเมืองเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายชลธร  บำรุงเขตต์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงชลมาศ  ปัญญาหล้า
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงชลิดาพร  ธิสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงชวันลักษณ์  อินทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงชัญญานุช  ตรงใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายชัยมงคล  ธิยะคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายชาญชัย  จันทร์เงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายชาญยุทธ  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายชานนท์  สุมัชยา
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงชาลิสา  เหว่ยแม
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายชิษณุพงศ์  โปธา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่พ่าน
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายไชยวัฒน์  ยิ้มสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายญาณวัฒน์  ยะยอง
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงฐณิชา  พรมโมคัก
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายฐิติพันธ์  ทรายสาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงฐิติยา  มาเยอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงณัชชา  ขันอุระ
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงณัชชา  สายสินธ์
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงณัชชา  อินคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายณัชพล  บัวผัด
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายณัฏฐวี  เยาวพาวิจิตร
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงณัฐฌานันท์  กุนณะกันตี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณัฐธิดา  ท้าวแก่นสาร
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายณัฐนนท์  กาบคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายณัฐนันท์  ขันพลหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายณัฐพน  สาระนัน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงณัฐพร  หมีหมอก
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงณัฐริดา  คงรักษ์สัจจา
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงณัฐวิภา  สอาดจิตวิไล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
243
เด็กหญิงณิชาภัทร  สวนทา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณิชารีย์  หว่าเจ๊ะ
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงดาวจิตรา  แซ่จาง
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงตอตาล  ตินทุน
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายเถาลัง  แซ่เฉิน
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายทักษิณ  จิตต์มั่น
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายทิตย์  คำผ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายธนโชติ  กันทะดง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายธนบดี  บูรณวิเชียร
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงธนพร  แสงมอญ
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงธนภร  ปัญจขันธ์
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายธนากร  ธรรมวงค์
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงธนิสร  เหลืองเลิศหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงธัญชนก  เร่งทอง
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงธันญาดา  หวังพรไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงธันย์ชนก  หลี่
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายเธียรนริศ  เมืองมีศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายนที  สาระนัน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายนนทวัฒน์  ทิวงศ์เวียง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายนพณัฐ  ก้างออนตา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงนพธีรา  จันทา
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายนภพล  กลีบจำปี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายนรินทร์  มาตวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงนฤมล  เงินปา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายนัฏฐวัฒน์  แซ่เจ้า
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายนัฐวุฒิ  ไร่ทะ
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงนันทนา  ศรีสมพงษ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงนาดา  พนมธัญลักษณ์
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงน้ำเพชร  นุดา
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงนิชาภา  กาวประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายนิติภูมิ  อะทะวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงนิภาพร  แสงพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายนิยาม  พันธุ์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงนิวาริน  นพวิง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงปณิดานันทพิน  หมื่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
278
เด็กหญิงปทิตตา  แซ่ว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงปภาวริทร์  จันทาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงปวันรัตน์  นาใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงปวันรัตน์  เลาห์หิรัญญากุล
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงปาลิตา  เขื่อนเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายปิยะพงษ์  ศรีไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายปุณชรัสมิ์  ชำนาญยา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงเปมิกา  เลาห์หิรัญญากุล
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายเปรมปรีดิ์  ภีร์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงเปล่งสุรีย์  จันเป็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายพงศ์ศิริ  สายสินธ์
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายพชรพล  ทองแซ
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงพรระวี  เบญจสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงพรสวรรค์  ภัทรยุคลธร
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายพลภัทร  เยอส่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงพลอย  นามใส่
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงพัชราวดี  ภู่สาตรา
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงพัทธิพร  เขื่อนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายพันฤทธิ์  อินหวาน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงพิชญา  ภิระบัน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายพิชณุตม์  โค้งคลหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายพิทักษ์  สมบูรณ์ใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายพิบูลย์ศักดิ์  พุทธาวงค์ษา
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตวงวิทยากุล
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  คำแก่น
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คำแก่น
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายพุธแดง  ยามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงแพรพลอย  อินอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายไพบูลย์  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงภรณชนก  พรสุขสมสกุล
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงภัคจีรา  สาชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงภัทรศยา  ตระกูลสำราญ
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายภูมัย  จันต๊ะวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายภูมินันท์  ชุ่มเมืองเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายภูวเดช  มูลครบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
313
เด็กชายภูวนาท  ซางสุภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงมธุรส  สาใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงมนต์วลี  เยาวพาวิจิตร
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงมัญญาณี  ชุ่มเมืองเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงมารีย์  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงโยษิตา  นันทะกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงโยษิตา  บำรุงมี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายรชต  จิตต์จรัส
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายรชตะ  สาระนัน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงรวิสุดา  ไพเมือง
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงระหง  องอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายรัชพล  รักแม่
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงรัตยาพร  ภัทรพาณิชย์กุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงรุจีรัตน์  หวาง
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายวรเวช  รัตน์มงคลดี
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงวรัญญา  ปรีชาสกุลพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  วงศ์วิศิษฏ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงวันทนีย์  แซ่ล้อ
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายวิศิษฏ์  จับใจนาย
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายศรีบุญ  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงศศิธร  แก้วตั้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงศศิวรรณ  หุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชุนหชัย
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายศิรวิทย์  สินสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายศิราวุฒิ  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายศิวกานต์  รินนายรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงศุนิชญา  ดวงทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงสปันนา  สถิตย์วงศ์
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายสมศักดฺิ์  แซ่หย่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายสรศักดิ์  กองมา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายสัตยา  ก้างออนตา
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงสาธิกา  ไอ่สาน
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงสาธิดา  รักษ์เกียรติคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงสิริยกร  ธารวรกุลศิลป์
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงสุชานันท์  บุญบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
348
เด็กหญิงสุปรีดิ์ภัทร  เจริญรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงสุพิชญา  สุภาพรรณ์
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายสุวิชฌา  ดวงทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายแสงเพชร  สิงห์คำ
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดงสวรรค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงหมี่โอ๊ะ  ศรีคา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงหยิงฮุ้ย  ตัน
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงหฤทัย  แก้วนาติ๊บ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายหิรัณยกุล  ทะโป
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงอชิรญา  ทิพรรธ์ธนบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายอดิลักษณ์  เฌอหมื่อ
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายอติชาติ  จำปาทราย
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายอนันตชัย  ศรีดวงใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายอนุชิต  จิน
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงอภิญญา  สุริวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายอภิวิชญ์  วงค์คม
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงอภิศรา  บังถมเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายอภิสิทธิ์  จือเตาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงอรรวินท์  สายบุญตั้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายอรรศนัย  ไชยสุนา
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงอรอุมา  เรือนออน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงอโรชา  ยิ่งพิริยะพงศ์
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงอัญมณี  ศรีโลต๋วน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายอัศวิน  ปิมปา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายอัศวิน  ยิม
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายอาชาโลม  กันธ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายอาทิตย์  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายเอกลักษณ์  วงค์ฝิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์