ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 2

ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ ห้องสอบที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลนันทน์  โชติเทียนวัต
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลรัศม์  อินต๊ะอ้น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกันธิชา  พฤษหอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญจนาพร  ลาวโซ้ง
ป.3
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กชายจีรวัฒน์  พานแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงชญานิษฐ์  กิจน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
คณิตประถม
7
เด็กหญิงชัญญา  วางท่า
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
8
เด็กชายชัยภัทร  สิรินันคุณ
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
9
เด็กชายชัยวัฒน์  ดากลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
10
เด็กชายชาญวิทย์  แซ่ฟ้า
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงณัฐจิรา  ใจวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
คณิตประถม
12
เด็กชายดิษฐเดช  สุนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
คณิตประถม
13
เด็กหญิงทิพย์ราณี  ดวงเต็ม
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กชายธนกฤต  ฝึกหัด
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงธนวรรณ  นานทิน
ป.3
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
16
เด็กชายธนันชัย  อำพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงนงนภัส  ตันตาละ
ป.3
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
18
เด็กชายนนทวัฒน์  ยาวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
คณิตประถม
19
เด็กชายนนทิกร  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงนัทนพัตร์  สามอินต๊ะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
คณิตประถม
21
เด็กชายนันทวัฒน์  ยาวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
คณิตประถม
22
เด็กชายนำพนธ์  ตันทอง
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงบุณยาพร  ใจนิตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
24
เด็กชายประมวลศิลป์  ศรีบุญเรืิอน
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
25
เด็กชายปุญญาพัฒน์  นำบุญเรือน
ป.3
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
26
เด็กชายพงศกร  แซ่ล้อ
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงพรพิมล  ร่มพนาธรรม
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กชายพฤฒินันท์  วงค์ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
คณิตประถม
29
เด็กชายพศวีร์  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
คณิตประถม
30
เด็กชายพัชรดนัย  พิสัยเลิศ
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงพิชญ์รัตน์  แก้วประภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
คณิตประถม
32
เด็กหญิงภัคราพร  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงภัครินทร์  ไชยภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
คณิตประถม
34
เด็กหญิงภัทรนันท์  แซ่เท้า
ป.3
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
35
เด็กชายภูชิต  อภิมงคลเลิศ
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 2

ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ ห้องสอบที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายภูษณะ  ต่อมหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
คณิตประถม
37
เด็กหญิงมัชฌิมา  พิบูล
ป.6
โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงมาทะ  มูเซอ
ป.3
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงยง  นันตา
ป.3
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงยศวิมล  วงศ์บุรินทร์พาน
ป.5
โรงเรียนวัฒนศึกษา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  อินทรีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
42
เด็กชายฤทธิพร  พรหมวะนา
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
43
เด็กหญิงลักษณาวดี  ทรงศุภศาสตร์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กชายเวชพิสิฐ  เรือนเป็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
คณิตประถม
45
เด็กชายศรัทธบูล  เทพวงค์
ป.3
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
46
เด็กชายเศรษฐพงค์  แซ่ลี
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
47
เด็กชายสิทธิโชค  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
48
เด็กชายสิรวิชญ์  นิสัยคาน
ป.3
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงสิรินภา  แยซอกู่
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงสิริพร  ท่อแสงธรรม
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงสุพา  แซ่จาง
ป.3
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
52
เด็กชายอนุสร  แก้วมา
ป.6
โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา
คณิตประถม
53
เด็กชายอภินันท์  เกิดโต
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงอรวรรณ  แสนสุพรรณ
ป.3
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 2

ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ ห้องสอบที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
55
เด็กหญิงจิราพร  แซ่ย่าง
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
วิทย์ประถม
56
เด็กชายชวัลวิทย์  แสนพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงติโลตตมา  พรมเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
58
เด็กชายธนินโชตน์  ปวงพรพิพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงธนิสสร  พรหมวะนา
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงธัญปวีณ์  ใจปู
ป.3
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงนิตยากร  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงบัณฑิตา  เทพประชา
ป.3
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
63
เด็กชายปฏิญา  วงค์จิตต์
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
วิทย์ประถม
64
เด็กชายปฏิพล  ปินตา
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงปริยากร  มหาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงปาณิสรา  ยาวิคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงพรพิมล  นามบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงพัทธนันท์  ขุนนาม
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงพิชญา  เข็มแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
70
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  จันต๊ะพรมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทิพย์กรแก้ว
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
วิทย์ประถม
72
เด็กชายภัชรพงศ์  อินทรีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงมณีภัทร  พิสัยเลิศ
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงรติพร  บุญล้วนวรุณพร
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงวรรณิศา  ยืนธรรม
ป.3
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
76
เด็กชายวิทวัส  เทสมุทร
ป.3
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงศันศนีย์  ร่มพนาธรรม
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
วิทย์ประถม
78
เด็กชายสุกมนิน  พรมเทพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงสุชานันท์  สารพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงหทัยชนก  วุ่ยยื้อ
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
วิทย์ประถม
81
เด็กชายหัสรัตน์  บุตรรัตน์ตรัย
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงไหมมัว  แซ่หาง
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
วิทย์ประถม