ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  ธานีพัฒน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพร  นวมอารีย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลชนก  จักร์กรีนทร์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลรัตน์  โตตั้ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรกร  จันทร์พงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤติน  นวลจริง
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกฤติมา  ชาญอาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤป  ล่องหลง
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤษณะ  ไชยสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกานตรัตน์  วงศ์วิวัฒน์
ป.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงเกษราภรณ์  มีสุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายขจรพล  แตงทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงขวัญพิชชา  ศักดิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายจิตรกร  ทองเพชร
ป.3
โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายจิตรภณ  ชูสุริแสง
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพย์แสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงจิรัชญา  มีศรี
ป.4
โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงชญาณิศวร์  เติมไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงชญานิศ  ทองขาว
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชนมาศ  เสือเพชร
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงชนิกกานต์  สุวรรณเนาว์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายชวิน  ประภัสสรวัฒนา
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายไชยภัทร  รัตนทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายฐากร  หมื่นศรี
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงฐิติมา  พัฒทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงณญาดา  รัตตะมาน
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายณภัทร  ตรีธรรมรักษ์
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พุฒิเนาวรัตน์
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มิตพะวัล
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณัฐชยา  อุดมรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองไกรเวช
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายณัฐนันทน์  โปตระนันทน์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงณัฐปรีชญา  กาจน์กาญจนพัชร
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายณัฐพร  รอดวิจิตร
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงณัฐพรรณ  ธีระจินต์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณิชกมล  ไผ่วงษ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงดารารัตน์  เกษแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายถิรนัย  ขวัญพงุ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายธนพงษ์  คงทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายธนพล  ฉายาเศรษฐกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายธนวัฒน์  แพทองกุล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงธนาภา  แดงตะโก
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองย้อย
ป.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงธัญกมล  นุ้ยนาพญา
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายธัญวุฒิ  ชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงธัญสินี  พลารชุน
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายธีธัช  โสภณมณี
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงธีร์จุฑา  พลารชุน
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายธีรวัชร  วัชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงนงนภัส  ทศพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงนภวรรณ  สุกใส
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงนฤมล  ไพรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงนาราภัทร  ขอรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงปกิตตา  คลิ้งสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงปณิตา  โรยรอด
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายปวริศ  รักษ์ประสงค์
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงปาณิศา  กันกำไร
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายปุญญพัฒน์  อำพันมณี
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงปุนร์วสุ  ปลอดพยันต์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงพชร  สังข์สิงห์
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายพชรพล  นิตยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายพลพล  ธรรมณี
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายพลากร  อุชุภาพ
ป.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายพัชรพล  วรชาติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงพัชราภา  บุตรอำคา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองพบ
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงเพิ่มพร  โรจนารัตน์
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงแพรวา  ทัศนภูมิ
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงภคพร  แซ่เล้า
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายภาณุพงษ์  เจียง
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายภาณุวิชญ์  รอดวิจิตร
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายภูมินทร์  ปรีชาธนวิชญ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายภูรินท์  ชินบุรารัตน์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงมัญชุสา  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายยสินทร  บุณยเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายรัฐภูมิ  ชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายรัฐภูมิ  พลรีทอง
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายวรพงษ์  พรหมเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงวรรณภัทร์  สินธุเสน
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงวรรธิดา  บุญญกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงวิภาวินี  มีสถิตย์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายวีรณัฐ  ฉายากุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายวีรภัทร  ศักดิ์แสง
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายเวโรจน์  เทพศิริ
ป.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงศศิวิมล  เกลี้ยงกรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงศศิวิมล  สอนสังข์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายศุภกร  เสถียรวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงศุภสุตา  เติมไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงศุภิตา  พัฒสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายสรรเพชญ์  แสงอินทร์
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายสราวุธ  เล้าเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงสวรินทร์  พริ้มแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายสัณหณัฐ  กำลังเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงสิริรัศมิ์  ครองไกรเวช
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงสุเทียนษา  ธรรมนิยม
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ฟูเฟื่อง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงสุธีธิดา  ลิมปกาญจน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงสุพิชญา  กลิ่นศรีสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงสุภาพรรณ  ม่วงขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงโสภิดา  บุญเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงอชิรญา  พินนาสัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงอณัฐดา  แดงตะโก
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงอนัลธีรา  ปานคง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงอนิสา  หนองมีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายอภิวิชญ์  เติมไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายอภิสิทธิ์  ทวิชศรี
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงอริศรา  หงษ์ดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงอัจฉรา  ชุมละออง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายอุดมศักดิ์  คงมี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
110
เด็กหญิงกัญญามิล  ดินสะละ
ม.1
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงจัมทิมา  ใยพรม
ม.1
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงชิดชนก  เล็กเลอสินธุ์
ม.1
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงณัฐชา  คล้ายพ้อแดง
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงธัญณัฏฐ์  แซ่ตั้ง
ม.1
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงวรรวิสา  ศรีม่วง
ม.1
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
นางสาวศิริภรณ์  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายอัชช์นิปุณ  ยศเมฆ
ม.1
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงอารดา  ศรีวิไล
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงํธัญชนก  แสงสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
120
เด็กหญิงกมลชนก  ใจจุน
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงกมลชนก  พงษ์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงกรกนก  เกิดเขาทะลุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงกฤตยา  วิชัยดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดปิยวัฒนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  ขำเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงกัญญาพัชร  อินทร์ช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายกิตติภณ  ชาวพงษ์
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงกิตติมา  ศักดิ์แสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายกีรติ  ศิลานิล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงกุลสตรี  เสื้อเมือง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงคีตกานท์  เฉลิมชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงจณิสตา  รักภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายจักรพงศ์  ศรีตะวัน
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายจามิกร  กรองเห็น
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงจิดาภา  บุญพะเนียด
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงจิราพัชร  วงศ์ษาราช
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงจิราวรรณ  มีแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงจิริโสภา  หนูกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงชลิตา  หอมลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงช่อผกา  คงสวี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงชื่นกมล  หิตะโกวิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมวงษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายไชยสิทธิ์  แสงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายฐานิต  คงทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงฐิติชญา  อัชจาทร
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงฐิติมา  ธราพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงฐิติมา  เพ็ญประทุม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงณัชธิพร  สุขเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงณัฐฐาพร  บุญอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยืนนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายธนภัทร  นาคสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธนวัฒน์  พวงบุปผา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงธนัญชิตา  พุฒพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงธมกร  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
155
เด็กหญิงธรรมวดี  ศรีวะสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงธิดารัตน์  เทียนทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายเธียรธุช  ยุตยาจาร
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงบัณฑิตา  แสนยะมูล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายปฏิภาณ  เทพสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงปัณษฎาพร  โปตะการักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงปาณิสรา  ตุยภักดี
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงปิยะพร  ไล่ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงพรรณปพร  นาคสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงพัชรพร  องค์ปรัชญากุล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงพิชชากร  ทองนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก่นทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายพีรภพ  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายพุฒิพงษ์  นาคมุสิก
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงแพรวพรรณ  แก้วคำปอด
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงแพรวพรรณ  พัฒแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงภัคธีรา  ตันอนุกูล
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายภัทรพงศ์  คนงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงภัทราวดี  ดวงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายภูเบศร์  ทองภูเบศร์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงรัตนา  แซ่เหล่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ปานโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงวรกมล  สวัสดืสาร
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงวาสิตา  ยุติมิตร
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายวิณ  รินทร์สกุล
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงศรัณย์ณัฐ  สองสมุทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงศศินภา  ฆังรัตน์
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงสิรภัทร  จันทร์มณี
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงสิริกร  ทับไทร
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายเสฎฐพันธ์  ทวีศิลป์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงอติกานต์  คงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายอภินันท์  ปฎิตังโข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
190
เด็กหญิงอมลวรรณ  สุภาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงอลิสดา  พงศกรพฤฒิกุล
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงอังคณา  เกษแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงอาภัสรา  ลิ่มภัทรพงษ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงอิสริยวรรณ  อ่วมจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายเอกราช  ชนะพิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงไอลดา  เสนีย์ยุทธ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์