ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกณัชชา  ลาภนิรันดร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกณิชสุมน  พรหมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกพร  พูดดี
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลชนก  ธนบัตร
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลพรรณ  ศิริเวช
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤตเมธ  นิยมธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกฤตยา  แสงวิเชียร
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกฤติยา  วิไลวงศ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤษฎา  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกันตินันท์  เพชรพิรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกานต์ณัชญ์  ฉิมธนู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เพ็ชร์สงฆ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยโมห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงเกียรติสุดา  ตัณฑกิจวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงขวัญแก้ว  สินธุนันท์สกุล
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงคุณัญญา  จันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงจิณัฐตา  พลรักษ์เขตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงจิดาภา  เติมสินสุข
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายจิตรภณ  เทียบศรไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ขับสรา
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจีรภัทร  มณฑิราช
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายเจนณรงค์  พรหมโยธา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงชนิดาภา  สมเทพ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงชลันธร  โพธิประสาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายชวพล  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชวัลนุช  ธนูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายชวิน  คุโรปกรณ์พงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงชารีภัค  บรรจงแจ่ม
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายชินกฤตณ์  โกยทอง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้ววิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายญาณกามินทร์  พรหมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงญาณิศา  แพรสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงญาณิศา  รักษ์ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงฐิติชญา  พวงเหล่าเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงฐิติชญา  โอฬาร์กิจ
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายณฐวรรต  จันทร์เอียด
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายณพลพัทธ์  พระกะยาพันธ์
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายณภัทร  นิรมิตศรีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงณัฏฐ์ญาณี  เมืองหนู
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เที่ยงตรงจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายณัฏธนน  มณฑิราช
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงณัฐชา  มากยอด
ป.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงณัฐณิฌา  ปิ่นเวหา
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณัฐนรีย์  เศลาอนันต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขพาสน์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายณัฐภัทร  ดำเนินยุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายณัฐภูมิ  เลขะชัยวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายณัฐสิษฐ์  คูประดิษฐานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณิชกานต์  พาลีวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายดลสุข  เถาเล็ก
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายตระกูลชัย  แซ่ติ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายตรินัยน์  ทองใบเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายติณณภพ  ทวีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายติณห์  บุญญกาศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงทักษวดี  ก่อกิจเถกิงกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงทัศไนยกาญจน์  รอดโต
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายธนธรณ์  ดิรัญเพชร์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงธนัชพร  เพชรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงธนิดา  วงศ์ลีลากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายธฤต  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงธฤตมน  นิยมธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายธัชอิศร์  รัตนพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงธัญชนก  สุทธิโยค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายนนท์ปวิช  ไกรเกรอะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงนภัสสร  กับกิว
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายนรวิชญ์  อุ๋ยประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนัฑฐธิดา  ชุมดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงนัทธมน  ตุ่นหรัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงนันฐิชา  อินทสิทธิ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงเนตรกมล  ชูสุริแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายบุรพล  ล้ำเลิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงบุษรา  สุดรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงปพิชญา  ดีจริง
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงปภาพินน์  งั่นบุญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงประภาสิริ  จรัสศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงปาณิศา  แสนใจธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงปิยฉัตร  รักทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงปิยมน  เสรีกำธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายปิยะนันท์  ศิริเวช
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายปิยังกูร  คลี่แก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงปุญญิศา  สังข์กล่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายพงศ์ศรัญ  สมพงศ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายพงษ์มหภาค  สกุลแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงพนิดา  คชเสนีย์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายพรรณวุฒิ  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงพรหมนภัส  เหมทานนท์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายพฤฒินันท์  มหาเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายพสธร  มนต์นิมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงพัชพรรณ  มากทุ่งคา
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายพัชรพล  แก้วเนิน
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายพัทธนันท์  ผุสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ศรีพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงพิชญ์ชญา  สะนี
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงพิชญ์ณิยา  สิทธิฤทธิ์กวิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงพิชญธิดา  จินกิ้ม
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงพิชญธิดา  วงษ์สิริโสภาคย์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จุลเพชร
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  องค์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  บุตรพรหม
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงพิมพิกา  ลือสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงพีรดา  วันหะมัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายพุฒิพงศ์  ตันติธรรมานันท์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  แก้ววิจิตร
ป.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กาญจนศิริพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงภัคชญดา  ปั้นศีล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงภัทรพร  แพรสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงภาวิณี  ทวีพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จุลสิทธิโยธา
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายภูริภัทร  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายมนภัทร  ศุกลสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงมัสลินญา  วงษ์ยีเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงรมิตา  สุขพาสน์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายรัชชสิทธิ์  บุญญกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงรัตน์จิราภรณ์  สุขพาสน์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงรัตนศิริ  โรจน์รัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ภู่ขวัญเมือง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงวรนุช  สมสนิท
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายวราธรรศ  ฉิมเรือง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์สุริย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายวิชญะ  ทวีพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงศกุลภัท  เมฆฉาย
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงศศิธร  ไพลดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงศิริขวัญ  เศษสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงศิริพร  ทองย้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายศิวกร  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายศุภกฤษณ์  โกรัม
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายศุภณัฐ  หวังเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ช่วยชูหนู
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายสราวุธ  มากเนียม
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายสินทรัพย์  อินทรโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายสิปปวุฒิ  กุมพิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายสิรภพ  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงสิริณัฐกันต์  จารุศักดาเดช
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงสิริพัชร  ทรัพย์มีสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงสิริลดา  ชูมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงสุกัลยา  คงดำ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงสุทธิดา  เย็นสนิท
ป.5
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงสุพิชฐา  พันสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงโสภิตา  แก้ววิจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงหทัยภัทร  แคล่วคล่อง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายอติวิชญ์  ศรีระพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงอรกัญญา  คนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงอรณิชา  กัลยาณกิตติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงอริญญา  สินประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายอริย์รัช  ชัยนันท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงอรุณี  ชูชัยนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายอาณัติ  มเหศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงอาทิตยา  คงแท่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงอารยา  คลี่แก้ว
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงอารียา  อยู่มา
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายเอกราช  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายิอภิรักษ์  เทพมณี
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป. 1/5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
160
เด็กชายกฤษฎา  ปู่เชียงแดง
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
นางสาวชนิดา  ดอกพุทธา
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงชมพูนุช  ปานชัน
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงธิดารัตน์  สลีสองสม
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายธีรศักดิ์  บรรณคีรี
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงปริชาติ  สืบสาย
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายปวรรัตน์  เจนสมุทร์
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงปวีณัฐ  เพ็ชรคีรี
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
นางสาวพรนภา  ไกรมาก
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงมุทิดา  พากเพียร
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายรุ่งโรจน์  ศรีวิเชียร
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงวรรณภา  เกิดสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายวราดร  ถึงเสียบญวน
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงวิภวานี  คำแพง
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายสิทธิชัย  แซ่หลี
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงอภิญญา  ไทยปฐมพงษ์
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงอรุณรัตน์  พรมศรี
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายอัษฎาวุธ  ใจรักษ์
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป. 3/1 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
178
เด็กหญิงกชกร  เจริญจิต
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงกชกร  ชูศรี
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงกชพร  สุขศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงกนิษฐา  สัจจวิโส
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงกรกนก  ชัยอินทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงกริม  อุบลกาญจน์
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงกฤติกา  สิงห์น้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายกฤษฎา  เจียรจิระธิกุล
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงกษมล  บุญญานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงกัญชพร  อุบลกาญจน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุษยากุล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชุ่มชื่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงกัณฐี  มะเย็ง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายกันต์ธร  บุญหนัก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายกันตภูมิ  เพชรศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงกานตรัตน์  สุภัตราภรรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงกิตติกา  ศรีบุณยะแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายกิตติพศ  จัตุธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงกิตติยากาญจน์  แก้วมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงกีรติกา  หนูกุล
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ทิพย์มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงกุลภัสสร์  ขวัญพุฒ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงเกตน์สิรี  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงเกษมา  เลาะซำซู
ป.5
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ตัณฑกิจวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงโกลัญญา  ฝอยทอง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายขวัญชัย  ทองเทพ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงเขมจิรา  ภู่ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายคณปัญญ์  เล็กเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงคณัสนันท์  แซ่อื้อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายคุณากร  ตันติธรรมานันท์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายจตุรพร  บัววารี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายจักรพันธุ์  พันกรรแสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงจันทิมา  วิวัฒนสถาปัตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป. 3/2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
213
เด็กชายจิณณวัตร  บุญยก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายจิตติพัฒน์  ขวัญกิจสิริคุณ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชลธาตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีซังส้ม
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายจีรศักดิ์  งามมะลัง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงชญาดา  พงศ์ภาณุมาพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงชญานิศ  เล่นทัศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายชโณทัย  กระแจ่ม
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงชนัญญา  กิจกรรณิการ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายชนาธิป  สุนทรนนท์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงชนาภัทร  ดำทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายชยุต  โชคกิจการ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงชรินรัตน์  จูลมูล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงชัชญา  กิตติมานะพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงชัชธิดา  มิตรเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายชัชนันท์  ชูเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายชัยภัทร  อินทะเสม
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงชาลินี  เจริญจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายชินกฤต  บำรุงแขวง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงชุติภา  ช่วยพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงชุติมา  คงแท่น
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงญาณภัทร  ชูมณี
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายฐิรพงศ์  ยอดดนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายณฐกร  กังวานธรรม
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จามจุุรี
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายณัฏฐชัย  ชูจีน
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงณัฐกมล  พางดำรงพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายณัฐกิตติ์  พรหมนุช
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงณัฐชา  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงณัฐชา  รักขันโท
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สามัญเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงณัฐนันท์  สังปริเมน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายณัฐพงษ์  พงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป. 3/3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
248
เด็กหญิงณัฐพร  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายณัฐภัทร  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายณัฐภัทร  ผลทวี
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงณัฐภัสสร  สังวรกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงณัฐวิภา  ยอดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงณิชกานต์  ปฏิแพทย์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงณิชนันท์  คชสิงห์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงณิชานันท์  นุ่มปาน
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเหลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงณิชาภา  รัตนกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายดนุสรณ์  ศรีถาวร
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงดลฤดี  พลพุฒ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงดวงกมล  สิทธิราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงดาริน  ทั่วด้าว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายแดนไทย  รักเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายตาบเพชร  ยังพลขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงถวัลยา  ปลพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงทิพญาดา  เทพฉิม
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงทิพย์สุดาพร  แก้วบัวขาว
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงธณัชชาพร  พะคะ
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายธนกร  ไฝรัดถัง
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายธนกฤต  บ่งสินชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายธนทรรศน์  รองมาลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายธนบดี  หนูสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงธนพร  ทั่งเหล็ก
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายธนภัทร  แดงละอุ่น
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายธนภูมิ  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายธนวรรธน์  กมลกุล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงธนันญดา  นุกูลประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายธรรมสรณ์  ศรินจันทรกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงธัญพร  ชุมเกษียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีอนันต์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงธันยธรณ์  พันธ์ธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงธารทิพย์  เลิศลาภานนท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป. 3/4 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
283
เด็กชายธีรภัทร  ศรีสนธิ์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายธีรวัฒน์  ง่วนชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายธีรศักดิ์  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายธีริทธิ์  คงบุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายนนทพัทธ์  แก้วเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายนพรัตน์  จันทะพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายนภพล  นาคสิงคราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงนรวีย์  ขันธศิลป์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายนฤภัทร  อุทธยานรัตน์
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงนฤมล  นุ้ยนิ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษวิริยะการณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงนิชนันท์  ภาษยวรรณ์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายนิติภูมิ  วงศ์หาญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายนิธิพักตร์  สุจริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายนิธิภัทร  สุจริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงนุชจรี  เพชรคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงเนตรอินทรี  ทรัพย์สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายบรรณวิชญ์  โหมฮีก
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายบรรลือศักดิ์  ทองพิมพ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงบัณฑิตา  ดำมุสิก
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายบุนยธร  เตรัชสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงเบญญาภา  เอื้องเรืองโรจน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงปกฟ้า  ยอดนิยม
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงปณศร  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงปพิชญา  ถึงวิสัย
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายประภัสพงศ์  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงปรางวลัย  อพันโท
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงปราญชลี  วีระวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงปริชญา  เชื้อชะเอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงปรีญาดา  ไพรเขต
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงปรียาพร  บ่อคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ประวิเศษ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงปวันรัตน์  แท่นอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายปวีณ์กร  โพธิ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อักษรทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป. 3/5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
318
เด็กชายปัฐวิชญ์  แดงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงปัณณธร  พรมเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงปัณณพร  สินประจักษ์ผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงปานชนก  แซ่โง้ย
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงปิยธิดา  ชอบประดิด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงปิยะธิดา  วานมณี
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงปุณนุช  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงปุณยนุช  เพลินแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงปูริดา  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายพงศกร  แก้วใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายพงศกร  ภาสพานทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายพงศภัค  เอกฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายพงษ์ภิราม  มะคำหอม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงพนัชกร  อินทะเสม
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงพนิตพิชา  จีนไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงพรปิยะ  คุณพิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงพรพอดี  ชุมเกษียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงพรพิมล  ใฝ่ขวัญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงพรพิสุทธ์ิ  คุณพิสุทธิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงพรลภัส  สุขประวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงพัชชา  สุวพิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายพัชรพงษ์  อุไพศิลป์สถาพร
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงพัฑฒิดา  ทรงศรีเจริญ
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายพัทธนันท์  ญุทันธีธนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงพาทินธิดา  เรนชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิเศษสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงพิชญาดา  เสนาคชวงค์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงพิชญาพร  แปงคำมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงพินท์สุดา  สังขพันธ์
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงพิมนภัส  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพา
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แป้งอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงพิมพิลัย  ศรีเหมาะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  สุจริต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุกใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป. 4/4 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
353
เด็กหญิงเพลินตา  นารีสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ศรีสุภากร
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงแพรวา  หลงสมบุญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายภควัต  สัตย์จริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงภัคจิรา  เกตตระนันท์
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงภัคธีมา  สุภัตราภรรณ์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงภัครดา  อินทรสุภา
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงภัณฑิรา  ประพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายภัทธิพงศ์  ลาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงภัทรกร  วงศ์คำหาร
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงภัทรทิยา  ตั๋นตี๋
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงภัทรนันท์  คิดการ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายภัทรวินทร์  รุ่งพนารัตน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงภัทราพร  แตงโท
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายภาณุวัฒน์  สนธิเสวต
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายภานุเทพ  จีนโดน
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายภานุวัฒน์  ท่าสว่าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงภาสินี  จริยานุกิจ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงภิสชา  นักดนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายภีรภาพ  เขียวหวาน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายภูชัสส์  ฉวาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายภูถิ่น  มีเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายภูผาเพชร  แสงพยับ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายภูพิพัฒน์  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายภูวดล  หมื่นวงศ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงมลทกานต์  ฐิตะฐาน
ป.3
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงเมฑาญวี  สุทธิกรณ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงเมษินี  ศรีบวรประภา
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายรณภณ  เขมนาทนนท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงรตน์  รติพัชรพงศ์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายรพีภัทร  ทองเหลือ
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายรวิชญ์  เรืองสุริยกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงรวิพร  รอดประสมดี
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงรวิภา  สีเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงรังษิมา  ชนะพิมพ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป. 4/5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
388
เด็กชายรัชชานนท์  วันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงฤดีภรณ์  ครุฑนรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สังขพันธ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงวนัสวรรณ  ชายภักดิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงวรกมล  จันทร์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงวรกานต์  แทบแสน
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงวรรณ์อัปสร  แก้วมะหิงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงวรรณิดา  เนตรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายวัชรพงษ์  อารีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายวันชัย  กิตตินิรนาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายวิทวัส  ด่านสากล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงวิภาวรรณ  ราชวงศ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงวิศรุตา  ดวงมรกต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงวีรยา  พรหมยก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายวุฒิชัย  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงศศิกานต์  พรหมเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงศศิณี  ฐิตะฐาน
ป.3
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงศศิตา  รุณแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงศศิธร  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงศศิธร  อัครมโนไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายศสรรค์  รัตนลาโภ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายศักดิ์ษิธรรม  ทับเนียม
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงศิริภรณ์  เย็นสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายศิริศิลป์  ลิ่มศิลา
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายศิวกร  ศรีชัยตัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายศุกภากรณ์  ทับเนียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงศุทธวดี  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงศุภรดา  บุญเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงศุภรัตน์  แสงศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงศุภสุดา  สังฆะสา
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายสรยุทธ  คลี่แก้ว
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายสรยุทธ  จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงสโรชา  นุ้ยพ่วง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงสลิลทิพย์  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงสาริศา  จันทร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป. 5/4 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
423
เด็กชายสิรดนัย  อินทรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงสิริกร  เรืองจรัส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงสิริกร  หมั่นสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงสิรินดา  ชังอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงสุชาญา  ัธารีรัตนาวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงสุชานันท์  พันธ์พฤกษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงสุดฤทัย  อู่มาลา
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายสุทธิโชติ  ม่านทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายสุทธิพัฒน์  อ่อนอิน
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงสุนันทา  ชูธวัช
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงสุนิสา  สุไลหมัด
ป.3
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงสุพิชชา  บุญประสงค์ทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงสุพิชญา  อเนกศุภพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงสุเมธินี  ซุ้นสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายสุวิจักขณ์  ยันงาม
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรินจันทรกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงหรรษมน  เพียงดวงใจ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงเหมวรรณ  สุวรรณเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงอชิรกานต์  สังข์พัน
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงอธิชา  ดีสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายอนุวัต  พันธุ์พฤกษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงอภิชญา  สนทมิโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงอภิชญา  สายพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายอภิรักษ์  แสงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงอมรรัตน์  ดุลยไพรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงอมวสี  หวังทรัพย์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงอรวรรณ  หนูอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงอริญชยา  จิตรรักษ์
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายอัครพล  นครเสด็จ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงอัจฉรา  พิมพิสาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายอัมพร  เพ็ชรคีรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงอาทิติญา  สื่อมโนธรรม
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงอารณีย์  มุลกุณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงอารีวรรณ  จีนโดน
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงอิสริยา  จิระพรภิญโญ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงเอมิกา  เหล่าอนันต์ธนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์