ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกนกพล  คำยอด
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤษฎา  สิงห์จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายคมกริช  โพธิ์สาวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายจักรภัทร  หงษ์สุภาพ
ป.4
โรงเรียนวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายจีรพัฒน์  ฤทธิ์สกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายชาญวิทย์  พิพิธกุล
ป.5
โรงเรียนวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายณปพกฤต  ปัตตาโพ
ป.4
โรงเรียนวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายนครินทร์  ดังโพนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายนนทวัฒน์  ภูแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายนิรัติศัย  เชื้อสายสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงปัทมปราณี  ทองนาค
ป.5
โรงเรียนวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงปิยากร  หมั่นกิจ
ป.4
โรงเรียนวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงเปรมฤทัย  มาลา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายภูวพล  ทองจำรูญ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายอนุสรณ์  มีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงอรวรรณ  อารีแจ่ม
ป.5
โรงเรียนวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
17
เด็กหญิงชมพูนุช  ประทุมวัน
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายธงชัย  เคนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงบุญสิตา  ขวดแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายบูรภา  ชาตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงปิยภรณ์  ชาตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญจันดา
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงพุธิตา  สอนสะอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงยศวดี  ยศสุนทร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงลัดดา  คงด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพงศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงวิรดา  โม้สา
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงวิรดา  วิเศษคร้อ
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงศศิพิมพ์  พงษ์อุดม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงสาธิตา  พงศ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายสุริยา  ขวัญบุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงอนงค์พร  ด้วงปรึกษา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงอักษราภัค  เคนวิเศษ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
34
เด็กชายกิติขจร  อสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชญาภรณ์  ดาท่าราช
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายณัฐวุฒิ  เอื่ยมชู
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงอนุสรา  หนูเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
38
เด็กหญิงฐิติยา  เฮงเทียนศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงดนุภา  โนนนอก
ม.2
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงนัทวรรณ  กล้าหาญ
ม.1
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงนันทิยา  สุวรรณมาลา
ม.1
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงปารัช  โนนนอก
ม.2
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงพัชรา  เพ็งสุริยา
ม.2
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงสุธิดา  ศรีประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงสุวิมล  ปล้องกระโทก
ม.2
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงอรนรินทร์  ฤกษ์สว่าง
ม.2
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงอรุณรัตน์  แก่นบุบผา
ม.1
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
48
เด็กหญิงพัชรา  บัวทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงพัชรินทร์  ตากิ่มนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงสิริกานดา  รักษาเขต
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงอาทิตยา  เงินปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
52
เด็กชายจักรพงศ์  โปร่งสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงจิรติกานต์  ค้าโค
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชนิตา  แก้วกำเนิด
ป.3
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายณัฐพล  ละหานนอก
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายธนกฤต  คะสุดใจ
ป.3
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงบัณฑิตา  คะสุดใจ
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงปุณยาพร  กลัดเจริญ
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศรีสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญสมบัติ
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงอมรรัตน์  แดงคำ
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
62
เด็กหญิงกรกนก  ฆ้องนอก
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงจิรัชยา  โพธิ์นอก
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายชิษณุ  หาญสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณัฐณิชา  สินคง
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายเด่นดนัย  ปราบโจร
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายถีรพุทธิ์  จานนอก
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธนกฤต  ภักชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงธันยพร  ต้านกลางดอน
ป.4
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงธีราพร  เพ็งพูน
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงนภัสสร  แก้วกำเนิด
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายนัทธวัตร  แขตสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงบัณฑิตา  โกฎิค้างพลู
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงปภานัน  แจ้งไพร
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงปราณปริญา  ยิ่งสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายปัญญา  บำรุงนา
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายเปรม  ประชุมแดง
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงพชรพร  หมายสอนกลาง
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงพรรณพัชร  กลับสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงพันธ์วิรา  ศิรินอก
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายพัสกร  ครัวจัตุรัส
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงเพียงพิณ  สงสนธิ
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายภาสกร  บางสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายภุวดล  ดัดสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายเมธิส  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายยศกร  ช่วงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัดเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงลภัสวรรณ  ผ่องสี
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงวารี  ทุมโส
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายศราวุฒิ  เปียกสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงศิรินธร  ขามจัตุรัส
ป.4
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงศุภดา  งอมสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สังแย้ม
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายสมเกียรติ  บัณฑิต
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายสหรัฐ  ค้าโค
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายสุรวุฒิ  มาสัย
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
97
เด็กหญิงอริสรา  สังขนิษฐ
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายอิทธิทร  ขามจัตุรัส
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงอุษาลฎา  ลำรอง
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านวังคมคาย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
100
เด็กหญิงกนกวรรณ  เดชยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงกัณฐรัตน์  เทียบแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงเขมจิรา  ตอนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจะบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงจิรัฐิพร  พรมภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายจีรศักดิ์  ทองนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายเจษฎา  สิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายชูเกียรติ  ครูทำนา
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายณัฐพงษ์  ชอบมะรัง
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองจะบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายทักษนัย  แจ่มรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจะบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงทัตติยาพร  สิงห์สถิตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจะบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายธัญวิชญ์  อินอ่อน
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองจะบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายธีรพัฒน์  พึ่งทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายธีรภัทธ  แก้วอยู่
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงนิภัสสร  อาบสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจะบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงนิภาพร  ประเสริฐสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงนุชนาถ  สีทน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงบุษกร  รักษาพล
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายปณชัย  ผ่านอ้น
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจะบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายพงษ์ธวัช  จักรชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงพรธิวา  เรียงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงพรยุพา  พงษ์สพัง
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงพลอยชมภู  แจ้งสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายภาคภูมิ  อาบสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงวนิดา  ฉิมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงวรรณวิสา  ทาอุสาห์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงวาริสา  เดิมกระฮาด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจะบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายเศรษฐพงษ์  นนขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงสุจิตรา  ตั้งพล
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงอริศรา  เข็มสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายอิศรานุกูล  เต็มรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านวังคมคาย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
130
เด็กหญิงกนกกร  ทองกระทุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงกนกนารถ  พลเยียม
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงกรรณิการ์  เถียรสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายกฤติน  วันยอด
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงกัญญาลักณ์  คงโคกแฝก
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงจันทร์สุรีย์  เรียงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงจิราภรณ์  รอดวินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เปรียญขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจะบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายเจษฎาพร  เชื้อโพนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงชลธิชา  จิตนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงชุติมน  กรีศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายณภัทร  อาบสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจะบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายณัชนันท์  จิตนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายณัฐพล  ถานสกุุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจะบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงณิชานัน  เที่ยงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายทิชานนท์  จันทร
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายธนพล  เทพวอน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจะบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายนนทภูมิ  ก้อนสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจะบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงนภัสสร  เชื้อโพนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงนริศรา  ทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจะบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงนฤนันท์  มะลิวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญยืด
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายปกรณ์  เกษแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายปัญจพล  เขียนค้างพลู
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงไปรยา  ทองอำไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายพงศกร  ไขสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจะบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายพงศธร  โชติพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายพชร  พบขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงพรเพชร  ทองสม
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  เลียบกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงพรรพษา  จอมสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจะบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงพัชราภา  อิ่มบาง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงพัสนันท์  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ยังกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงแพรว  สนิทพะเนา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านวังคมคาย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
165
เด็กหญิงมณฑกาล  หมอโคกสูง
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายเมษา  คงโคกแฝก
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงลภณรัศมิ์  โตนสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงวัฏพร  ฉิมวาส
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงวาสิตา  โตนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายวิวัฒน์  แก้วพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายวีรวัฒน์  เวชพุดซา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายศรชัย  เผือดชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจะบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงศวิตา  แก้วชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชำนาญศึก
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงศิริประภา  ปอสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายสมเกียรต์  อมาตยกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงสาวิตรี  ประสม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจะบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงสุภัสสร  น้อยเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจะบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายสุวรรณภูมิ  สนิทพะเนา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงเสาวรส  พิพิธกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงหฤทัยพิพย์  เคนวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงอนิสรา  โสมขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงอนุชนา  นารถเหนือ
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายอภิรักษ์  โพธิ์พะเนา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายอภิสิทธิ์  คงโคกแฝก
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายอมร  มีของ
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงอรพินท์  น้อยเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงอริสยา  เดิมกระฮาด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจะบก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงอาทิตยา  พอขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงอารญา  แดนพิมาย
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
191
เด็กหญิงกรกนก  โพธิ์ชัย
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายกรดนัย  ชัยภักดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายกฤษดา  โคตรสีเมือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายกีรติ  พูลมณี
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายจิระศักดิ์  พรหมวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงจุฑาศิณี  ศรีภิรมย์
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายชัยรัตน์  ทองอินทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายฐิติพงษ์  หาญรบ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายณัฐพล  เจริญพล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายณัฐภัทร  ผ่องแผ้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายณัฐวุฒิ  คำภู
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงดวงดาว  เคนเหลื่อม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายดัสกร  ชัยสงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงธนัชชา  จินดาพล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายธนาธิป  สัตราศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงธิดารัตน์  เอมดี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายธิติพงศ์  จงปลูกกลาง
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายธีรพัฒน์  มิสา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายบารมี  พูลมณี
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงปราริญา  ชัยสงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายปิยพัทธ์  มูลกัน
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงพฤกษา  คนที
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงพิมผกา  จันทร์บัว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายพีรณัฐ  คนที
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายภัทรพล  สีมา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงยุพาวรรณ  อินโนนเชือก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายรัชชานนท์  พันธุ์วนิช
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงรุ่งกานต์  ศรีภิรมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงลักษิกา  เคนเหลื่อม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายวรเวช  แป้นหาญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายวสันต์  แสนประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายวัชราวุฒิ  แสนหนองหว้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายวาคิน  เหล่าบัวบาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายศราณุ  สิ่วไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงศศิประภา  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กหญิงศศิวิมล  สวงโท
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงศิริญากรณ์  พามาตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายศุภากร  สีมาวงษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงสมฤทัย  ชัยเดช
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงสมิตานันท์  ยางไธสง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงสุกัญญา  เขียวปาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงสุกัญญา  สวงโท
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงสุทธิดา  คำพรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงโสภิตา  เจือประทุม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
235
เด็กหญิงกมลลักษณ์  อาษา
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงกรธิญา  ของหลง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้ำดอกไม้
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงกัลยา  โยประทุม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ชาวาปี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงจิณณพันธ์  ร่มโพธิ์
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สุขนาแซง
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายเฉลิมชัย  ทาณรงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศิริประภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงชาลิสา  ชัยสงค์
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีภิรมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายฐิตินัฏฐ์  สีมาวงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  หาญรบ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชาติชนะ
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงณัฐธิดา  วังมะนาว
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงตะวันฉาย  ศรีหร่าย
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงทิพวรรณ  พุทโธ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายธนัท  สีมาวงษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญสอน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงธิติมา  คติดี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายนภัสกร  เบ้าลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงนริศ  ลุนทองทา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงนิยดา  เจือประทุม
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงปริมล  เวียงสิมา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายปิ่นพงศ์  สินลือนาม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายพงศธร  ทาน้อย
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงพรชิตา  ครองบัวบาน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงพรไพรินทร์  ศรีภิรมย์
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงพรรณิภา  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงพิมพ์พร  ชารี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงภัคจิรา  ชัยศรี
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงภัทรวดี  มูลกัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงมีนา  พรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงลัดดาวรรณ  แป้นหาญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงวิภาพร  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
270
เด็กหญิงวิลาสินี  ม่วงเงิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายวีระวัฒน์  โฮมจัตุรัส
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงศศิภา  สีมาวงษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงสรัลชนา  สีมาวงษ์
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงสุกัญญา  มีโพธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงสุภาพร  คำเหลือ
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงอนงนาฏ  ขยันการ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์