ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลวรรณ  ฝาชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกฤษณา  ศรีลา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญวรางค์  พลทะยาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ต่อสกุล
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกีรติกา  จากภูเขียว
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจริยาภรณ์  คำเสนา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
7
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ดวงพุฒ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
8
เด็กหญิงชญาดา  โนนศิริ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
9
เด็กหญิงชนกนันท์  น้อยปัญญา
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
10
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
11
เด็กชายชัยธวัช  ชมนาวัง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
12
เด็กหญิงเชาวรีย์  บำรุงชนม์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
13
เด็กหญิงญาณนันท์  ดวงโกสุม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
14
เด็กชายฐิตินันต์  ชะนี
ป.4
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
คณิตประถม
15
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีสุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
16
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  บุญชะโด
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
17
เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์  กาจเงิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
18
เด็กชายณัฐพงศ์  สำราญพิศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
19
เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์ดี
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
20
เด็กหญิงณัฐริกา  เกิดม่วงหมู่
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
21
เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีทาสังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
22
เด็กหญิงดลยา  แพงไธสงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
23
เด็กชายตะวัน  เขียนจูม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
24
เด็กชายทินภัทร  โพธิสาจันทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
25
เด็กชายธนโชติ  จันทร์บัว
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
26
เด็กชายธนพัฒน์  โชคเหมาะ
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
27
เด็กชายธนรัตน์  อาบสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
28
เด็กชายธนวัฒน์  จันทรกุลกิจ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
29
เด็กชายธนาวิทย์  โทราช
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
30
เด็กหญิงธมลวรรณ  น้อยลา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
31
เด็กหญิงธมลวรรณ  บ่อกำเนิด
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
32
เด็กหญิงธัญชนก  ภาน้อย
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
33
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ภัทรพันธุ์กุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
34
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แก่นบัว
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
35
เด็กหญิงธันยาพร  รุ่งเจษฎาวณิช
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงธารารัตน์  เขื่องสถุง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
37
เด็กหญิงธิดาดา  ลีเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
38
เด็กหญิงธิตินันท์  จันขุนทด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
39
เด็กชายธินวุฒิ  หอมใจ
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
40
เด็กชายธีรเดช  นิลแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
41
เด็กชายนพนันท์  จุลนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
42
เด็กชายนัทนัน  มะติยะภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
43
เด็กหญิงนันทิยา  โพธิ์เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
44
เด็กหญิงนิลมณี  นิลมานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
45
เด็กหญิงบัณฑิตา  เงางาม
ป.5
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
คณิตประถม
46
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปอศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
47
เด็กชายปณิธาน  ศศิวิบูลย์วงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
48
เด็กหญิงปวรารัตน์  จตุรานนท์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
49
เด็กหญิงปวันรัตน์  เทียมเลิศ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
50
เด็กชายปัณณธร  ชาวเชียงตุง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
51
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ธรรมปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
52
เด็กหญิงปิยะวดี  พงษ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงปุญญ์ณิศา  บำรุงพิพัฒนพร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
54
เด็กหญิงเปมิกา  ผดุงจิตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
55
เด็กหญิงเปมิกา  วงศ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
56
เด็กชายพงศ์ภูมิ  สิงขรอาสน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
57
เด็กชายพชรวิทย์  พรหมวิชัย
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
58
เด็กหญิงพรพรรษา  เหมี่ยงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
59
เด็กชายพรรษชล  บุตะเขียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
60
เด็กชายพัชรพล  ฝาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
61
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  งอกนาวัง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
62
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  ผิวเผื่อน
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
63
เด็กหญิงพิมลรัตน์  จันทรกุลกิจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
64
เด็กหญิงพิยดา  ปิดตาทะสา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
65
เด็กชายพีรพล  อาจกมล
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
66
เด็กชายพีรภัทร  ชาวนาเสียว
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
67
เด็กหญิงภัคควิภา  อุปพงษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
68
เด็กหญิงภัทรมน  ศรีสงคราม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
69
เด็กหญิงมัลลิกา  หมู่ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
70
เด็กหญิงเมทนี  จริยนันทกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงยุพารัตน์  หาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
72
เด็กหญิงรพินท์นิภา  ตาปราบ
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
73
เด็กหญิงระวีวรรณ  คามตะสีลา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
74
เด็กหญิงรัตนาพร  ศักดิ์เสือ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
75
เด็กหญิงรัตยา  สอนจ้อย
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
76
เด็กหญิงรุจิรัตน์  หมุยเฮบัว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
77
เด็กหญิงวรกมล  เพ็ชรน้อย
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
78
เด็กหญิงวรรณศิริ  มงคลกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
79
เด็กหญิงวริศรา  ผดุงจิตร
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
80
เด็กชายวัชรพล  สู้ศึก
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
คณิตประถม
81
เด็กชายวิทวัส  ฟ้าฮึ้ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
82
เด็กหญิงวิภาภรณ์  ยินรัมย์
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
83
เด็กหญิงวีรกาญจน์  ชินบุตร
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
84
เด็กหญิงศิปะศินีย์  อรุณโรจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
85
เด็กชายศิรวัฒน์  คำหนองไผ่
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
86
เด็กหญิงศิริภัทร  คุณธรรม
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
87
เด็กหญิงศุภรดา  อิ่มวิไลวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
88
เด็กชายสิริยากร  สุขกิจโสภณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
89
เด็กหญิงสุชาดา  แสนอินตา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
90
เด็กหญิงสุฑาศิณี  โพคำสา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
91
เด็กหญิงสุนิสา  วิเศษแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
92
เด็กชายสุรเดช  แข็งสาริกรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
93
เด็กหญิงอชิรญา  รัตนวิมล
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
94
เด็กชายอดิเทพ  นามวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
95
เด็กชายอนุสรณ์  ดวงจันทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
96
เด็กชายอภิสิทธิ์  คบมิตร
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
97
เด็กหญิงอริญา  เจิมจันทร์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
98
เด็กหญิงอาธิตยา  มังกร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
99
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  พยัคฆะนิง
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
100
เด็กชายเอกสิทธิ์  สุภาสัย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
เด็กหญิงกชพร  หาเมืองกลาง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
102
เด็กชายกรรณชาติ  สรรพอาสา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญเกิน
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
104
เด็กชายกฤษดา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
105
เด็กชายก้องภพ  เขียวดี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงกัญญารัตน์  หิรัญหลาย
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ณ หนองคาย
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
108
เด็กชายกิตติพงษ์  หวังนากลาง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงจตุพร  รินทร์ขอม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
110
เด็กชายจตุภัทร์  จำปาจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงจิตตาพร  สอนบาล
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
112
เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีหานาม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงจิรัชญา  มาสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงจิราภรณ์  รัศมีพรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์นามอบ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีคำเวียง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชมนาวัง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงชนัญญา  คนอุตสาห์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
119
เด็กชายชยธร  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
120
เด็กชายชยานันท์  นิลบรรบต
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงชัญญา  เฮงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
122
เด็กชายชาญชัย  สุดใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงฐิติมา  โชคเหมาะ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชัยคิรินทร์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงณัฎฐ์หทัย  รอดจันทึก
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงณัฐกานต์  ดีแป้น
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
127
เด็กชายณัฐชาภรณ์  อุทัยชาติ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงณัฐธิดา  สีหมอก
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
129
เด็กชายณัฐนันท์  ภูพาน
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
130
เด็กชายณัฐนันท์  สุภนาม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
131
เด็กชายณัฐพงศ์  การ์โมนา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงณัฐมน  พงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
133
เด็กชายณัฐศาสตร์  ฉั่วรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงณิชากร  นนทะนำ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
135
เด็กชายเดชานนท์  สุจริต
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
136
เด็กหญิงตวงพลอยแท้  พานิชณ์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
137
เด็กชายทิวากรณ์  ผลภิญโญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
138
เด็กชายธนกฤต  วิชาจารย์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
139
เด็กชายธนพล  ทองก้านเหลือง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
140
เด็กชายธนวัฒน์  วันสารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
141
เด็กชายธนวันต์  นรดี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อาจเทพ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงธัญลักษณ์  น้อยหา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงธันชนก  งามดี
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงธารทิพย์  ชานกระโทก
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงธิดา  กุลนอก
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงนงนภัส  กลางวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงนัฐดา  วิเชียรเขต
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
149
เด็กชายนัฐวุฒิ  เย็นอก
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงนันชนันท์  เทียมโฮม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงนันทิยา  กันหาเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงนิภาพร  พิเศษฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงเนตรนภา  วิลัยวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สีโท
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงเบญญทิพย์  โยชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงปณิดา  คุณประทุม
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงปรมาภรณ์  พลกุล
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงประภัสสร  โครตศรี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงปะกะตัง  ชัยจักร
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงปาณิศา  กระแสสังข์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
161
เด็กชายพงศธร  กองศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
162
เด็กชายพรณรงค์  ลันทูน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงพรนภา  ปลั่งกลาง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
164
เด็กชายพลอธิป  ทองดี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงพัชรวลัย  วงศ์ประดู่
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
166
เด็กชายพัทธดนย์  แก้วมูลมข
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงพิชญาดา  พลดงนอก
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงพิมพรรณ  กองจวง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงพีรภัทร์  แต่งแกน
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงแพรพลอย  มะติยะภักดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
171
เด็กหญิงภัทรพร  โยปัดทุม
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงภัทรวดี  บุลีหลาย
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงภัทรสุดา  ยืนชีวิต
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงภัสสร  ขุนจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
175
เด็กชายภานุวัฒน์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
176
เด็กชายภีระพงษ์  ชนะหาญ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงมณีนุช  เสมารัมย์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงมินราวัลย์  สุธนโภคิน
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
179
เด็กชายยุตพงศ์  ทองสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงโยษิตา  จันทร์เรศ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงรตินันท์  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงรติษา  ดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
183
เด็กชายรัชชานนท์  พรมโสภา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงรัชฎาวรรณ  เอกกลาง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
185
เด็กชายรัฐภูมิ  ชยานนท์
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงรัตน์กมล  แกมคำ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
187
เด็กชายรัตนพล  พงศ์ชม
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงรัตนาปรีดาพร  วงษ์นามน
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงลลิตา  ยืนชีพ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
190
เด็กชายวชิรวิทย์  เสโส
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงวนัญญา  พงษ์สระพัง
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงวนิดา  นครราช
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
193
เด็กชายวรกานต์  ศรีพลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงวริศรา  น้อยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
195
เด็กชายวสันต์  ถนอมชาติ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงวันวิสา  เจิมจุล
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงวัลวรี  คำศรี
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
198
เด็กชายวิชชยาวุทย์  พนิกร
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงวิชญาพร  ภาระชัย
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงวิสุทธิพร  สร้อยสิงห์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
201
เด็กชายวีรธัช  วิชัยแสง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
202
เด็กชายวุฒินันท์  วิชัยแสง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงศดานันท์  โชคเหมาะ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
204
เด็กชายศรัณย์ภัทร  ศรีทุมมา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงศลิษา  ชาวนาวัง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
206
เด็กหญิงศิรานิล  ชัยวงษา
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงศิริกัญญา  มังคะรุดร
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงศิรินทรา  มูลศาสตร์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เลิศประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงศิริวรรณ  สัสัน
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงสตรีรัตน์  นิยมนา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงสรัลชนา  หมอกชัย
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงสโรชา  แก้วปัน
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงสิดาพร  สายลา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงสุดารัตน์  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงสุพรรณวิศา  คาดสนิท
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงสุภัคจิรา  นาคะหงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงสุภาพร  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงสุภาพร  สีหานู
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงสุริวิภา  ปานเรียนแสน
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงโสภิตา  ติคำรัมย์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงหัทยา  คำนาค
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงอรปรียา  ธรรมศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงอรพิณ  ศรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงอรวรรยา  มุ่งธรรม
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงอรัญญา  ยืนชีพ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
228
เด็กชายอุดมลักษณ์  ปาลทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
229
เด็กชายเอกลักษณ  พรหมสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านดอนอุดม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
230
เด็กหญิงจารุณิภา  เชื้อจำเริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
คณิตประถม
231
เด็กชายชวลิต  เดชพินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
คณิตประถม
232
เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
คณิตประถม
233
เด็กหญิงณิชนันท์  ปรีดีวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหัวนา
คณิตประถม
234
เด็กชายดุสิต  ชาติราษี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
คณิตประถม
235
เด็กหญิงทัศนวรรณ  พิมพ์สิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
คณิตประถม
236
เด็กชายธนกฤต  ต๊ะปวน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
คณิตประถม
237
เด็กชายธราดล  จันทิระ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
คณิตประถม
238
เด็กชายนครินทร์  สีหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
คณิตประถม
239
เด็กชายปฏิพัทธ์  แก้วย้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนหัวนา
คณิตประถม
240
เด็กหญิงพรปวีณ์  วันชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบัว
คณิตประถม
241
เด็กชายพสิษฐ์  บุญโสภณ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
คณิตประถม
242
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เลิศคอนสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
243
เด็กชายพีรศักดิ์  ประสงค์สุข
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
244
เด็กชายภูผา  พงษ์สระพัง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
245
เด็กหญิงภูมิรัตน์  อ่องมา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
คณิตประถม
246
เด็กชายยุรนันท์  วันชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
คณิตประถม
247
เด็กชายวรินทร  หมื่นทัศน์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
248
เด็กหญิงวิรัญญา  หมื่นทัศน์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
249
เด็กชายศักดิ์ดา  ประทุมกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบัว
คณิตประถม
250
เด็กชายสรวิชญ์  ปลื้มกมล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหัวนา
คณิตประถม
251
เด็กชายสุทาเทพ  แซ่ตัน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนหัวนา
คณิตประถม
252
เด็กหญิงสุภัสรา  ปลื้มจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหัวนา
คณิตประถม
253
เด็กชายเสฎฐวุธ  ภูมิสม
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
คณิตประถม
254
เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์พันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
255
เด็กหญิงอรรัมภา  แสงสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหัวนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านดอนอุดม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
256
เด็กหญิงกนกวรรณ  ตรงประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วง
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงกัสมาภรณ์  ชินรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงกุลธิดา  มาซา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
259
เด็กชายเกริกเกียรติ  กล่อมฎีกา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงขวัญกมล  บุญบาล
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงจิราวรรณ  คณานิชย์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
262
เด็กชายชนัสถ์นันท์  อันภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงชนินาถ  คำชีรอง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงชลิดา  ยังเหลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
265
เด็กชายชัยเดช  ปราบอรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
266
เด็กชายชาญชัย  เลิศคอนสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
วิทย์ประถม
267
เด็กชายชุติพนธ์  สุขพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงณัฐธิดา  หมู่โสภิณ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงณัฐพร  เรืองเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงณัฐริกา  หอมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วง
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงดวงกมล  ศรีอรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงทิฆัมพร  เต็มวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
273
เด็กชายธนกร  โยคาวัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
274
เด็กชายธวัธชัย  โชติสุภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงธัญญารัตน์  จิตรเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
276
เด็กชายธีรพงษ์  เชื้อศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
277
เด็กชายธีรภัทร  จิตรหมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วง
วิทย์ประถม
278
เด็กชายนนทวัช  สิทธิคอน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงนวกาญจน์  ภูมิคอนสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงนัทธมนต์  เอื้อเฟื้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงบัญจรัตน์  จำรัสแนว
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงปริญญา  ตราเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงเปรมวดี  ต่อวาส
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงผกามาศ  สิงห์นอก
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วง
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงพัชนีพรรณ  จันศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงแพรวพรรณาราย  เกตุประทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
287
เด็กชายภัทรพงษ์  เดชพินิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงภัทราพร  น้อยมา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
289
เด็กชายมินธดา  ทองพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
290
เด็กชายรัฐพงศ์  วิชาพูล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบัว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านดอนอุดม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
291
เด็กหญิงรินระณี  เจนวิถี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงรุจิรา  เปรมใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วง
วิทย์ประถม
293
เด็กชายเรืองยศ  เหล่าลิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วง
วิทย์ประถม
294
เด็กชายวรเมธ  กะสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงวรรณวิษา  จันทร์บุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
296
เด็กชายวัชรพล  นาบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบัว
วิทย์ประถม
297
เด็กชายวีรพงศ์  สมสี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
298
เด็กชายวุฒิภัทร  ศรีเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงศศิประภา  ตู้โภค
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
300
เด็กชายสรายุทธ  แซกรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงสาคร  เปรมประยูร
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
302
เด็กชายสิปปนนท์  ทองมีศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงสิรินธร  เลิศคอนสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วง
วิทย์ประถม
304
เด็กชายสุทิวัส  นรินจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงสุภาษร  คำตื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงสุวนันท์  สำราญรื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงอรพินท์  ปุริสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบัว
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงอริสา  หนองงอก
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
309
เด็กหญิงเกตน์สิรี  สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
310
เด็กหญิงชนัญชิดา  เพชรล้ำ
ป.4
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
311
เด็กหญิงณัฐกานต์  ดาวช่วย
ป.5
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
312
เด็กชายธนกฤต  มากมา
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
313
เด็กหญิงปฐมาวดี  จันทะบุตศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
314
เด็กชายภาณุพงษ์  พรมเมตตา
ป.5
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
315
เด็กชายยศกร  เจริญวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
316
เด็กชายระพีพัฒน์  ภิรมย์ไกรภัดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
317
เด็กหญิงวันวิสาข์  ชัยบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
318
เด็กชายศตวรรษ  อาจผักปัง
ป.5
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
319
เด็กหญิงศศินิภา  เบ้าตุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
320
เด็กหญิงสรัลชนา  สุวรรณโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
321
เด็กชายสิทธิโชค  ทีดินดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
322
เด็กชายสิทธิพล  รอดคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
323
เด็กชายกฤษณพล  จุลนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงเกวลิน  สุจริต
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงจินตนา  เพชรล้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงจิราพัชร  มูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงชนนิกานต์  อุ่นบุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงชลธิชา  มีโฮ
ป.4
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงฐิตาพร  มังดินดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงธิดารัตน์  ขอชูกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงนวลศิริ  ย่อมสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงนันทิกานต์  สีบุอ่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงประกายรุ้ง  ทุมวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงพรนัชชา  ลีลาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงพรสินี  แป้นรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงภัณฑิรา  เงียบภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงสุชานันท์  คำพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงสุทธิดา  การบรรจง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงสุธาสินี  คัชเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงอทิตติยา  แก้วทา
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงอธิชา  ไกรสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงอริสา  แก่นฮอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
343
เด็กหญิงกตวรรณ  ท่าหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
344
เด็กหญิงกมลพรรณ  โคตรมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
345
เด็กหญิงกมลวรรณ  วังสระ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
346
เด็กหญิงกรรณิการ์  สิทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
347
เด็กชายกฤษฎาค  มุเขวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
348
เด็กชายกฤษดา  กระจ่างศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
349
เด็กชายกวีวัชน์  นครขวาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
350
เด็กชายกษิดิ์เดช  ศรีพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
351
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  กู้เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
352
เด็กชายกิตติชัย  สิงห์ลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
353
เด็กชายกิตติภูมิ  อุษหพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
354
เด็กหญิงกุลธิดา  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
355
เด็กชายโกเบ  สาหมวดหมู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
356
เด็กชายขัตติยะ  สำราญวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
357
เด็กชายจตุพงษ์  ฦาชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
358
เด็กชายจักรพรรดิ  ลีขามป้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
359
เด็กชายฉัตรชัย  ทิพย์รักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
360
เด็กชายฉัตรมงคล  จันทะสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
361
เด็กหญิงเฉลิมพร  ขัวญสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
362
เด็กหญิงชนากานต์  โฮงภูเขียว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
363
เด็กหญิงชนิสรา  ขัวญรักษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
364
เด็กหญิงชลธิชา  พิสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
365
เด็กหญิงชัญญานุช  บุญกอบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
366
เด็กชายชัยพล  เณรโต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
367
เด็กหญิงชาลิสา  แก้วทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
368
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หาญชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
369
เด็กหญิงชุติกานต์  นามปัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
370
เด็กหญิงญาณภัทร  คำมูลมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
371
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสนาเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
372
เด็กหญิงณัฏฐ์ภัทรา  ลาดหนองขุ่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
373
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แสดงกุดเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
374
เด็กชายทนุธรรม  จิตรบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
375
เด็กชายธนโชติ  ธนวัฒน์พัชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
376
เด็กชายธัญธร  กำลังยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
377
เด็กหญิงธิญาดา  คุงดิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
378
เด็กหญิงธิดาพร  บุดชานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
379
เด็กหญิงธิดารัตน์  พาหา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
380
เด็กหญิงธิดารัตน์  ยงขามป้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
381
เด็กชายธีรภัทร  ยิ้มแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
382
เด็กชายธีรศักดิ์  อินโนนเชือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
383
เด็กชายธีระภัทร  เชื้อนกขุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
384
เด็กชายนครินทร์  ศรีอุดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
385
เด็กหญิงนลินี  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
386
เด็กหญิงนิพาดา  เหง่าขามป้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
387
เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุขระหัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
388
เด็กชายปฎิพนธ์  สิทธิวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
389
เด็กชายปฐมพร  อ่อนฉลวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
390
เด็กหญิงปนัดดา  พุ่มมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
391
เด็กหญิงปพิชญา  ประสานพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
392
เด็กหญิงประภารัตน์  นะตะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
393
เด็กหญิงปริสรา  บุญส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
394
เด็กหญิงปิ่นเกล้า  คมไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
395
เด็กหญิงปิยนุช  โชคเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
396
เด็กชายปิยพงษ์  ดงกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
397
เด็กหญิงปิยวรรณ  สอนหลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
398
เด็กชายปิยวัฒน์  ขวัญครอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
399
เด็กชายปุระชัย  ขามภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
400
เด็กชายพชรพล  ศักดิ์อุบล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
401
เด็กหญิงพรนภัส  โมราเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
402
เด็กหญิงพรรษชล  นาถชัยโย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
403
เด็กชายพรหมมินทร์  กำไรศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
404
เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วสุริวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
405
เด็กหญิงพัชริญา  สุหา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
406
เด็กชายพันธกานต์  มีด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
407
เด็กชายพันธ์เมธางค์  นาสมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
408
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญกุดเลาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
409
เด็กหญิงพิมพ์พิชฌา  พิมพ์เพ็ญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
410
เด็กหญิงพิยะดา  แจ้งคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
411
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีจำพลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
412
เด็กหญิงพุทธินันท์  ทองคนทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
413
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจนไร่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
414
เด็กหญิงภัทรนันท์  ก้อนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
415
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  หิรัญพิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
416
เด็กชายภูมิรพี  คำทะเนตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
417
เด็กชายภูริณัฐ  วังสระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
418
เด็กชายภูริวัจน์  นามคูณพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
419
เด็กหญิงยุพากร  ยุวนานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
420
เด็กหญิงยุวัลย์ดา  ยงขามป้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
421
เด็กชายรัชชานนท์  ย้อมกนทา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
422
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สัจจสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
423
เด็กหญิงรุจิกานต์  เสาร์รี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
424
เด็กหญิงวณิชพร  พุ่มพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
425
เด็กชายวรณัท  คำพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
426
เด็กหญิงวรรณพร  เก่งชัยภูมิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
427
เด็กหญิงวรรณพา  เก่งชัยภูมิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
428
เด็กหญิงวรรณิภา  วิญญาเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
429
เด็กชายวัชรพงษ์  ประสบพักตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
430
เด็กชายวัชระ  งามศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
431
เด็กชายวาจา  อินกกผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
432
เด็กหญิงศลิษา  หีบแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
433
เด็กหญิงศศิธร  พัดใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
434
เด็กชายศักดิ์ษิณ  อินกกผึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
435
เด็กชายศักดิ์สิทธิฺ์  สิงห์ทิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
436
เด็กชายศักรินทร์  หานุสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
437
เด็กชายศิวกร  โสส้มกบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
438
เด็กหญิงศิวาพร  ผาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
439
เด็กหญิงศุภสุตา  คำมูลตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
440
เด็กชายสมากรณ์  มาตรนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
441
เด็กชายสรยุทธ  มูลโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
442
เด็กชายสิรภัทร  ชัยจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
443
เด็กชายสุชาครีย์  เทียมตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
444
เด็กหญิงสุพิชชา  มีด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
445
เด็กหญิงสุมิญตรา  ธงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
446
เด็กหญิงโสรยา  เสี้ยมแหลม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
447
เด็กหญิงอนงค์นาถ  หินแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
448
เด็กหญิงอนุชศรา  จิตรโคตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
449
เด็กชายอนุรักษ์  มะณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
450
เด็กชายอนุวัฒน์  นมัสการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
451
เด็กหญิงอภิชญา  รอดพลอย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
452
เด็กชายอภิชาติ  สีคุณน้ำเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
453
เด็กชายอภิเชษฐ์  เนตรแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
454
เด็กหญิงอภิญญา  เกินแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
455
เด็กหญิงอมรารัตน์  ทองสง่านิธิวัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
456
เด็กชายอัครเดช  ฤาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
457
เด็กชายอัจฉริยะ  ป้อมสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
458
เด็กหญิงอัญทิกา  ทิพย์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
459
เด็กหญิงอุษณา  เวียงชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
460
เด็กชายกณวรรธน์  รจนาสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงกฤตพร  หาญแท้
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
462
เด็กชายกฤษฎา  นราพล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
463
เด็กชายกฤษฎา  ภูมิชัยโยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
464
เด็กชายกฤษณชัย  เพียรไธสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
465
เด็กชายกฤษณะ  กอบธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
466
เด็กชายก้องเกียรติ  โฉมอาจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงกัญญาพร  ป้องขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงกันณพร  นราพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
469
เด็กชายกัมปนาท  บุราณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สมพร
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
471
เด็กชายไกรสร  มุ่งวิชา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงจตุพร  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
473
เด็กชายจักรกฤษ  ทันไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
474
เด็กชายจักรภัทร  เสมอไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงจิตสุดา  มงคลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงจินนารี  ตันเฮงฮวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
477
เด็กชายจิรพัฒน์  งามศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ศรีทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
479
เด็กชายจิราธิวัฒน์  ศรีทิม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงจิราพร  วงศ์พรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
481
เด็กชายจิรายุ  หาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีเนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงชนาทิพย์  แก้วเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงชนิสรา  ยาขามป้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงชลธิชา  แสงบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงชลธิดา  คำวิเศษ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงชลิตวรรณ  เกียรติศักดิ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงชลิตา  ขวัญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
489
เด็กชายชินวัฒน์  มานาเสียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงชุติกานต์  หาญกุดเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
491
เด็กชายณัชพล  เกณฑ์วิถี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
492
เด็กชายณัฏฐพร  คลังระหัด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
493
เด็กชายณัฐชัย  สมอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
495
เด็กชายณัฐวุฒิ  ฦาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
496
เด็กชายดลลชา  แผ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
497
เด็กชายดิเรก  ระวิวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงตติยา  มะลิวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงทีมสุดา  แสนขยัน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงธนัญญา  ถาเกตุสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงธนาภรณ์  ขืนเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
502
เด็กชายธัญบูรณ์  เริงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงธัญรัตน์  ครองถิ่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงธัญรัตน์  ดาอุ่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
505
เด็กชายธีรเมธ  บุราณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
506
เด็กชายธีรเมธ  มิตรมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
507
เด็กชายธีระพัฒน์  ชัยบุดดี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
508
เด็กชายธีระวัฒน์  ขึ้นเขียว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงนภัสสรณ์  จันทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
511
เด็กชายนราธิป  บุญจริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงนริศรา  ท้าวน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงนฤพร  ขวัญเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงนัทภัทร์  จรรย์โกมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
515
เด็กชายนันทชัย  นาขามป้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงนันทิยา  ธัญญะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงนาฏลดา  พันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
518
เด็กชายนิติพงษ์  อุ่นกระโทก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
519
เด็กชายนิติภูมิ  ขวัญวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงนิยดา  ฦาชา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
521
เด็กชายบรรณาสรณ์  อินทะมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
522
เด็กชายบุญโชค  บัวสระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงเบญจพร  สีน้ำย้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
524
เด็กชายปฏิภาณ  ยะเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงปณิดา  คัชเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงปัทมา  โหรานิคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงปิยญาวรรณ  ฦาชา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงปิยธิดา  ม้าวิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงปิยรัตน์  ขวัญศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
530
เด็กหญิงปิยวรรณ  พันธ์ยาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงปุณยาพร  มะไลไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
532
เด็กชายเป็นไท  สุธรรมาภิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
533
เด็กชายผดุงเกียรติ  แป๊ะโคกสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
534
เด็กชายพงศธร  จันทรฺโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
535
เด็กชายพงศ์พล  มุ่งวิชา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงพนิดา  เหง่าขามป้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงพนิตพร  สุขบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงพราวรุ้ง  ฦาชา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
539
เด็กชายพัชรพล  โพธิ์เมืองเพีย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงพัชริน  ลีพรมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงพัทรธิดา  เลขาโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
542
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  วงแสนสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงพิมานมาศ  รักษ์มณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
544
เด็กชายพิริยกร  รักมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
545
เด็กชายพิสิทธฺิ์  หนูแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
546
เด็กชายพีรพงศ์  มงคลรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
547
เด็กชายพีรพงษ์  กำราบภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
548
เด็กชายพีรพัฒน์  ฦาชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
549
เด็กชายพีระพงษ์  เหลยชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
550
เด็กชายพีระพล  หาญแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงเพลงพิณ  พรมนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงแพรวา  เรืองสัตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
553
เด็กชายภราดร  หาญแท้
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงภัทรนันท์  จรรย์โกมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
555
เด็กชายภัทรพล  วงเกซิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
556
เด็กชายภูริชญา  หาญกุดเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงมนัสนันท์  ฦาชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
558
เด็กชายมังกร  รองเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงมัญชุพร  ผาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงมัลลิกา  บี้เกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
561
เด็กชายเมธาสิทธิ์  กอบธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
562
เด็กชายเมธาสิทธิ์  หอมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
563
เด็กชายรพีภัทร  เทพราชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
564
เด็กชายรัชชพัฒน์  หอมชาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
565
เด็กชายรัชพงศ์  ก้อนเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงรุจิรา  กระจ่างศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงรุจิรา  ทาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงลลิตา  ผาบจันดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงลลิน  คงโนนกอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงวรนุช  วุฒิศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงวรพรรณ  สุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงวริศรา  สัจจะธง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงวริศรา  สีบัวลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
574
เด็กชายวริศสิรภพ  กกกนทา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงวรีลักษณ์  ใจสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงวิชนันทร์  ธนาภาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงวิภา  กอบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงวิมลรัตน์  ขวัญครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
579
เด็กชายวีระชิต  ภูมิภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
580
เด็กชายวุฒิไกร  อ่อนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงศรัญญา  จันทาตุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงศศิประภา  ยิ่งกำแหง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
583
เด็กชายศักดิ์ชัยสิทธิ์  ขวัญนกขุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงศิริประภา  เรืองเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงศิริพร  สิงห์ลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงศิริพร  หาญนาแซง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงศิริยากร  วรรณขามป้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
588
เด็กชายศิริวัฒน์  ทิพย์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงศุภนุช  กุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
590
เด็กชายศุภฤกษ์  มูลเมืองแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงศุภาวดี  ชาลีเปรี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงสโรชา  กระพันธ์เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
593
เด็กชายสวิตต์  กอบการดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
594
เด็กชายสหัสนัยน์  สวัสด์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
595
เด็กชายสิทธิกร  สีน้ำย้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
596
เด็กชายสิทธิชัย  อำพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
597
เด็กชายสิรวิชญ์  โพธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
598
เด็กชายสิริภัทร  ลีล้าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรอำคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
600
เด็กหญิงสุชานันท์  ก่อบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงสุพัตรา  นามพิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงสุภาวศิริ  บัวสระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงสุวรรณี  อภิวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
604
เด็กชายโสภณวิชญ์  นามคูณพิพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
605
เด็กชายอกฤษณ์  หมู่เพชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
606
เด็กชายอภิรักษ์  ไทยป้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
607
เด็กชายอภิวัฒน์  แหล่กระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงอรปรียา  พลโยธา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงอริสา  เดชโนนสงข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงอลิญา  แก้วคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงอัจจิรา  อินทรารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงอารยา  กระจ่างถิ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงอิสริยะ  เกลี้ยงดี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
614
เด็กชายเอกรัฐ  คาดสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนสามสวนวิทยา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
615
เด็กชายทะนงศักดิ์  ผลอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิตประถม
616
เด็กชายธนพล  โกดศรี
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิตประถม
617
เด็กชายนันทวัฒน์  แก้วมาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิตประถม
618
เด็กชายบรรลือ  เรียบชาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิตประถม
619
เด็กหญิงปวรรัตน์  ฉลูพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
620
เด็กชายพงศธร  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
621
เด็กหญิงภคนันท์  ภิญโญศรี
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิตประถม
622
เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตรหมั่น
ป.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิตประถม
623
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ผุดผาด
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิตประถม
624
เด็กชายวิศาล  เอียการนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
625
เด็กชายสิทธิพร  ศรีเชียงพิณ
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิตประถม
626
เด็กหญิงสุพรรณปัฏ  เหลืองทอง
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิตประถม
627
เด็กหญิงอรพรรณ  แสงสุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนสามสวนวิทยา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
628
เด็กหญิงกาญจนา  ภิญโญวัย
ม.2
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
629
นายขจรพงศ์  ภิญโญทรัพย์
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงจารุสาน  อำภาคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงจุฬามณี  เปรี่ยมชัย
ม.2
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
632
นายเจษฎา  สิงห์ลอ
ม.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
633
นางสาวฐาปนี  ภิญโญศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงณัฐธิดา  นะธิศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายณัฐพล  ภูลี
ม.1
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายไตรภพ  ป้องเคน
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงทัศนีย์  สีตาแสง
ม.1
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายธีรเจต  ชูชื่น
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายธีระพงษ์  เชื้อหนองไฮ
ม.2
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายธีระพงษ์  ยิ่งเรงเริง
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงนรินทรา  ผามะณี
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
642
นายพงศธร  เดือนจันทึก
ม.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงพรทิพา  กาละพวก
ม.2
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
644
นายภาคภูมิ  รื่นฤดี
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
645
นายภานุชิต  เนยสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายรุ่งเกียรติ  บัวทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
647
นายวรายุทธ  เดชสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงวริศรา  อารีวงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงวิภาดา  สุขศรี
ม.2
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
650
นายวีระพล  มุทาพร
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วธรรม
ม.2
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายศิวกร  นิลมณี
ม.2
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงสุชาดา  วิชัยงาม
ม.2
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงสุภาวดี  ภิญโญศรี
ม.2
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายอนุชิต  ภิญโญโชค
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายอนุวัฒน์  ภูลี
ม.1
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
657
นายอัฐฌา  ท่าบำรุง
ม.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงอัยยา  ภู่ภักดี
ม.1
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงอารยา  บุญอุด
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนสามสวนวิทยา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
660
เด็กชายกนต์ธร  มณีกิจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงกมลฉัตร  สุพรรณนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงกมลชนก  ผ่องสามสวน
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงกฤษติญา  หงษาชุม
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงกานติมา  พันธ์รักษา
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
665
เด็กชายกิตติคุณ  เวียงสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
666
เด็กชายกิตติพงษ์  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงกิตติยารัตน์  แสงชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
668
เด็กชายกิตติศักดิ์  ผลานิสงค์
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงคุณัญญา  ผลทวี
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงจริยา  กุดแสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
671
เด็กชายจักรภัทร์  ผลสนอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงจิรพร  ผิวคำ
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงจีรดา  ภิญโญสุข
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงจีรภา  บุญป้อง
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงจุฑามาศ  ฦาชา
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงชฏาภา  สัพโส
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จรัสสี
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
679
เด็กชายฐนกร  โทผาวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงฐิตาภา  สิงห์หา
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงณภัทร  แพรชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงณัฐพร  อ่อนแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงณัฐสุดา  ภูวงค์
ป.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
685
เด็กชายดีชุมพล  พลฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงดุจดาว  ภิญโญภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงทิพย์ธารา  แผ่นจินดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
688
เด็กชายธนกิต  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงธนิศา  ภิญโญภาพ
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
690
เด็กชายนครินทรื  อ้นเวียง
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
691
เด็กชายนริน  จรัสกาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงนฤมล  สุพรรณ์นอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงนัฐวรรณ  แชชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงนัทธกานต์  สนใจจิตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนสามสวนวิทยา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
695
เด็กหญิงนันทกานต์  ภิญโญพันธุ์
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงนันทัชพร  ประจำเมือง
ป.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
697
เด็กชายนำโชค  ชิสะหะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงนุชจรี  บุญกว้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงบุษราวรรณ  นาสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงปพิชญา  แพงวิเศษ
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
701
เด็กชายปรมัตถ์  ผลม่วง
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงปวีย์สุดา  สุริยันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงปาณิศา  สอดนอก
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีหาวัตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงเปรมฤทัย  เตยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงเปรมวดี  หมู่หัวนา
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงพรทิพ  อ่อนแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงพรอนงค์  สีนวน
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงพิจิตรา  กลอนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
710
เด็กชายพิทยา  วรรณจักร์
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
711
เด็กชายพิทักษ์  ประจันนวล
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงพิมพ์พร  เขิงภูเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
713
เด็กชายพีระพล  หัสโลก
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงเพ็ญประภา  ผลทวี
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงเพียงพอฐ์  วารีศรี
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงแพรทองธาร  ชัยพร
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงฟ้าประทาน  พรแสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงภานุมาส  ผลานิสงค์
ป.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงภาวิณี  การะพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงมุทิตา  ตางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงรินทร์ธนัน  เสวกวัชรีนนท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
722
เด็กชายรุ่งรดิศ  บัวแดง
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงรุศจิรา  ชาสงวน
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงวรรณพร  ศรีพันดอน
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงวราภรณ์  ฤาชา
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงวริศรา  อินทร์ชนะ
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงวิภาวี  เที่ยงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงวิศรุตา  สีหาวัตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนสามสวนวิทยา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
730
เด็กหญิงวีสวัส  ใจหวังดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
731
เด็กชายศตวรรษ  ภิญโญสุข
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงศรัณยพร  ภิญโญโชค
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงศศิกานท์  เวียงจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงศศิธร  เจริญดง
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงศศิวิมล  สงวนสุข
ป.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
736
เด็กชายศักดิ์ดา  วงษ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงศิริรัตน์  วิชัยงาม
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงสวัสดี  ทรงศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงสิราณี  ฉ่ำชูศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงสุดารัตน์  มูลอัต
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงสุทธาสิณี  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงสุนิสา  ทิพย์สิงห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงสุนิสา  บุญหรรษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงสุพัชญา  ยอดคำ
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงสุภัตร์ตรา  ทุนธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
746
เด็กชายสุริยา  ผลทวี
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงหฤทัย  แผ่นจินดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงอรอนงค์  พันธ์รักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงอริสา  แสงสี
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงออมรัก  หาญศึก
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงอัญชิสา  โทผาวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงอาทิตยา  คำสิงห์
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงอาริยา  แชชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงอินทิรา  ยมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
756
เด็กชายอิสรา  เขิงภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
757
เด็กชายเอกปวีณ์  ศักดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
758
เด็กชายเอกลักษณ์  นางวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงไอรดา  อุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม