ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกนิภา  แคงสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกรัตน์  เมืองเสน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลชนก  เมี้ยนกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เตชากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สีหาท้าว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรกนก  บุญกอบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรชนก  วรรณพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
9
เด็กชายกรภัทร์  แก้วหมื่นไวย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
10
เด็กชายกรภัทร์  พรหมนอก
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
11
เด็กชายกรวิชญ์  ชิณศรี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤตโยดม  กุลแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤตฤณ  กุลแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤษกร  ดิเรกศิลป์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤษกร  พูลผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤษฎา  แวงมั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤษณรักษ์  เจโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤษณะ  พูลผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
19
เด็กชายกวินท์  บุราคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดวงทอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตรขจร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภูศรีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกันต์กมล  พลเรือง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
24
เด็กชายกันตินันท์  ศรีพล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกานดา  กันชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
26
เด็กชายกานต์ดนัย  สามัคคี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
27
เด็กชายกานต์ธัช  ภักติยานุวรรตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
28
เด็กชายกานต์ธีรณัส  ไชยรัตนโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
29
เด็กชายกิตติพงศ์  ธงภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
30
เด็กชายกิตติพัฒน์  การุณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
31
เด็กชายกิตติภูมิ  วาบสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกีรติ  มหารุญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกุลนันท์  หิรัญคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกุลปรียา  คนสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกุสุมา  แย้มพุชชง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเกวลิน  ฤทธิ์เดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
37
เด็กหญิงแก้วใส  ผ่านสำแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
38
เด็กชายโกวิท  บำรุงถิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
39
เด็กชายขจิต  ศรีนวลจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
40
เด็กหญิงขจีพรรณ  อยู่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
41
เด็กหญิงขวัญข้าว  ภูมิสถาน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงขวัญจิรา  ชนะจอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
43
เด็กหญิงขวัญฤดี  ภัทรทรงโสภณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
44
เด็กหญิงเขมินทรา  มณีเนตร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
45
เด็กชายคงภพ  สุขอร่าม
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
46
เด็กชายคณพศ  แทนสันเทียะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
47
เด็กชายคณาธร  สุดทอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
48
เด็กชายคมกฤษณ์  การุณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
49
เด็กชายคริสโตเฟอร์  เพชรมณี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงคัทรียา  รัตนสวนจิตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
51
เด็กหญิงคีตภัทร  ปลูกชาลี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงงามสิรี  เจนบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
53
เด็กชายจตุพร  ยืนพิมาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
54
เด็กชายจตุรภัทร  ฐานเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงจริญญา  ฤาชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
คณิตประถม
56
เด็กชายจักรพงศ์  ขวัญบุญวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
57
เด็กชายจักรภัทร  ประสานศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
58
เด็กชายจักรภัทร  วงศ์วรนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
59
เด็กหญิงจันจิรา  แสนขวา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงจารุพร  โกสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
61
เด็กหญิงจิดาณี  มีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
62
เด็กหญิงจิดาภา  ป้องเขตต์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงจินดามณี  โพธิ์นาฝาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจิรนันท์  รักษาพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจิรนันท์  สังข์วงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงจิรัชญา  หิรัญเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงจีรนุช  จันทาทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
68
เด็กหญิงจุฑามาศ  วิชาชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กอบทองสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
70
เด็กหญิงเจนจิรา  สีลาสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงเจนจิรา  อินทะศร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
72
เด็กชายเจษฎากร  ผาติประชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงชณัฐษิตา  โชคกำเนิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชณิทสรา  เตชะธนสารสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
76
เด็กหญิงชนกนันท์  โชคเฉลิม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
77
เด็กชายชนะกราน  กุลนาฝาย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยสงคราม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชนาภา  อึ้งปรีย์วัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
80
เด็กหญิงชนิกานต์  ชมภูทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
81
นายชนิตา  โชติสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงชนินาถ  ตั้งขจรโกศล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
83
เด็กหญิงชนิสรา  จุลอักษร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
84
เด็กชายชยภัทร  เที่ยงธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชลกร  วากวาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชลณภัชร  ภัชระพรกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
87
เด็กหญิงชลธิชา  คุ้มคง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
88
เด็กชายชลสร  ทิพย์วงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
89
เด็กชายชวัลลักณ์  สุนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
90
เด็กชายชวัลวิทย์  ปะกำแหง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
91
เด็กชายชวิศ  พรหมนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
92
เด็กหญิงชัชชฎาพร  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
93
เด็กหญิงชัญญ์ทิศา  หอมเหล็ก
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
94
เด็กหญิงชาลิสา  คูณรัตนศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
95
เด็กหญิงชาลิสา  นันทราช
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงชาลิสา  ภูมิชนะจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
97
เด็กชายชิติพัทธ์  ศรีคุณโน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
98
เด็กชายชิษณุพงศ์  ไพธิ์ยี่
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
99
เด็กหญิงชุตินันท์  ดีสวน
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
100
เด็กหญิงชุติมา  งามพลกรัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
101
เด็กชายแซมสันต์  บัววัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
102
เด็กหญิงญาธิดา  ต่อสกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงฐิฏิยา  ประยูรคำ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  งอกสิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
105
เด็กชายฐิติกร  พุทธวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงฐิติพร  มังสั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
107
เด็กชายณฐรัตน์  แตงพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
108
เด็กหญิงณพัชร  ปัญญากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
109
เด็กหญิงณภัทรา  ตั้งรัตคณะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
110
เด็กชายณรงค์ชัย  ก้อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
111
เด็กหญิงณัชชา  ประทุมพล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
112
เด็กชายณัชพล  กฤติยาพินิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
113
เด็กหญิงณัชาภัทร  หาชัยภูมิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
114
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปราบคะเชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
115
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  รักอิสระสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
116
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตาปราบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
117
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมศรีแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
118
เด็กหญิงณัฏฐมาศ  ปรางค์ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
119
เด็กหญิงณัฏฐา  รอดรังษี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณัฏฐิมา  อุดมเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
121
เด็กหญิงณัฏฐิยา  ยอดนาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
122
เด็กหญิงณัฐกมล  ศิริทอแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณัฐกมล  สงกอก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
124
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมศรี
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
125
เด็กชายณัฐชนน  แคนมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
126
เด็กหญิงณัฐชาณี  วีรคม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงณัฐชานันท์  พงษ์สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
128
เด็กหญิงณัฐณภัทร  บุญชู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
129
เด็กชายณัฐณิชา  โคตรลาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทานาแซง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
132
เด็กหญิงณัฐนรี  เลไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
133
เด็กชายณัฐพงค์  โภคา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
134
เด็กหญิงณัฐมล  สุทัน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
135
เด็กชายณัฐวัตร  บำรุงบุรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
136
เด็กชายณันทพงศ์  พยัคมะเริง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
137
เด็กชายณาธาร  ดิเรกชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
138
เด็กหญิงณิชมน  สุภัทโรบล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
139
เด็กหญิงณิชานันท์  วงษ์หาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
140
เด็กชายดลนภัส  บัวทนงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงดาริกา  วรรณวิจิตร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
142
เด็กหญิงดุจฤดี  พัชรวรกุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
143
เด็กหญิงดุลยาภรณ์  ลาภเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
144
เด็กชายเดชาวัต  ญาติปลื้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
145
เด็กหญิงตรีดาว  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
146
เด็กชายต่อตระกูล  คุ้มคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
147
เด็กหญิงตะวันฉาย  แสงชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
148
เด็กชายเตวิช  ศรีวิลัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
149
เด็กชายทศวุฒิ  ตนินทรางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
150
เด็กชายทักษิณ  กลางสาทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
151
เด็กหญิงทักษินารินทร์  ชีวาใหม่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
152
เด็กหญิงทิติยาณี  มามาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
153
เด็กหญิงทิพย์มณี  สางห้วยไพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
154
เด็กหญิงทิพรดา  โคตรศรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
155
เด็กชายธนกร  สุวรรณกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
156
เด็กชายธนกฤต  ประกายเพรช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
157
เด็กชายธนโชติ  อ้นชาลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
158
เด็กชายธนบดินทร์  เดชพลกรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
159
เด็กหญิงธนพร  ซื่อสัตย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
160
เด็กหญิงธนวรรณ  มหากลั้่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
161
เด็กชายธนวัฒน์  ข่อมขันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
162
เด็กชายธนวัฒน์  บุรีมาต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
163
เด็กหญิงธนัชพร  สุจริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
164
เด็กหญิงธนัญญา  ธรรมโชติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
165
เด็กชายธนัท  มิตรสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
166
เด็กชายธนาธิป  สุขสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
167
เด็กหญิงธนิสร  หิรัญคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
168
เด็กชายธรณินทร์  วรรณวิกรม์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
169
เด็กชายธรรมดล  ถนอมพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
170
เด็กชายธัชนนท์  ปลื้มชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
171
เด็กชายธัญชนก  ดังโพนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
172
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ผลงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
173
เด็กหญิงธัญพร  ธนิทธิกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
174
เด็กหญิงธันยธรณ์  นันทวรรณศุภ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
175
เด็กหญิงธันยพร  โสมสิริรักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงธันยาภรณ์  หาญกุดตุ้ม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
177
เด็กชายธิติพัทธ์  สลิดกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
178
เด็กชายธีรดนย์  กุฎีศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
179
เด็กหญิงธีระ  สงนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
180
เด็กชายธีระภัทร  สมมาตย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
181
เด็กชายเธียรวิชญ์  จรูญพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
182
เด็กชายนฤเบศ  เรืองเพชร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงนันทฉัตร  คุ้มวงศ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
184
เด็กหญิงนันทพัฒน์  สงคราม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
185
เด็กหญิงนาดียา  นิ่มเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
186
เด็กหญิงนิชาดา  ขันแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
คณิตประถม
187
เด็กหญิงนิชานันท์  โพธิ์นาฝาย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
188
เด็กชายนิติ  สุพิพัฒนโมลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
189
เด็กชายนิธิกรณ์  คำชมภู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
190
เด็กชายนิธินันท์  พึ่งกุศล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
191
เด็กหญิงเนตรนภา  งอกภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
192
เด็กชายเนติธร  ภักดีณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
193
เด็กหญิงบวรลักษณ์  เครือแสง
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
คณิตประถม
194
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ฦาชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
195
เด็กชายบารมี  พัวศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
196
เด็กชายบุญยกร  ประทุมชาติ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
197
เด็กหญิงบุษกร  เอื้อเฟื้อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
198
เด็กหญิงเบญจกัลยาณ๊  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
199
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประกอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
200
เด็กชายเบญญามินทร์  ชีวาใหม่
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
201
เด็กชายปกรภูมิ  สรภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
202
เด็กชายปฏิพัทธ์  แก่นอินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
203
เด็กชายปฏิพัทธ์  ปานชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
204
เด็กหญิงปณิตตรา  ตาปราบ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
205
เด็กหญิงปณิตา  จิตชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
206
เด็กหญิงปนัดดา  ฉิ่งสำโรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
207
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เสี้ยมแหลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
208
เด็กชายปรเมศวร์  สีเพียแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
209
เด็กชายปรวิทย์  พรประไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
210
เด็กหญิงประกายเพชร  ยศสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงประดิภา  ทนโนนแดง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
212
เด็กหญิงปริชญา  กางเกต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
213
เด็กหญิงปริญญาพร  แสงนาฝาย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
214
เด็กหญิงปรีมา  วรรณสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
215
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จุมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
216
เด็กหญิงปวีณา  ไกรฤกษ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
217
เด็กหญิงปวีณา  ปลื้มโชค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
218
เด็กหญิงปัญณิษา  ไตรณรงค์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
219
เด็กชายปัณณวัฒน์  รักกสิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
220
เด็กชายปัณณวิชญ์  ตั้งรัตคณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
221
เด็กชายปัณณวิชญ์  รักกสิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
222
เด็กหญิงปัทมาพร  บุญกุล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
223
เด็กหญิงปาณิศรา  เติมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
224
เด็กชายปาราเมศ  หงษ์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
225
เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีสถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
226
เด็กชายปิยวัฒน์  เติมสมบัติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
227
เด็กชายปิยะพัทธ์  ทะโคดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
228
เด็กชายปุญญพัฒน์  กิตติวิริยะไพศาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
229
เด็กหญิงปุณยนุช  ใฝ่ใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
230
เด็กหญิงปุลญานุช  ถนอมเชื้อ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
231
เด็กหญิงเปรมมิกา  ดงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
232
เด็กหญิงผกายศรี  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
233
เด็กชายผาเมือง  สาริยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
234
เด็กชายเผ่าพันธ์ุ  จันทร์สม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
235
เด็กชายเผ่าภากร  ก่ำภูเขียว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
236
เด็กชายพงศพัฒน์  แก้ววังปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
237
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  คำวชิรพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
238
เด็กหญิงพณิฐพิชา  เทพทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
239
เด็กหญิงพรชนก  ม่วงนาพลู
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
240
เด็กหญิงพรธิรรา  สอนผักแว่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
241
เด็กหญิงพรธีรา  มาโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
242
เด็กหญิงพรนัชชา  สุนัยรัตนาภรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
243
เด็กหญิงพรปวีณ์  ปั่นสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
244
เด็กหญิงพรพรรณ  เกียรติวราภรณ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
245
เด็กหญิงพรพิมล  มณีแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงพรรณกรณ์  ทบหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
247
เด็กหญิงพรรณธร  มีกุญชร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
248
เด็กหญิงพรรณนารายณ์  ขันบำรุง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
249
เด็กหญิงพรรณวษา  มณีวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
250
เด็กชายพรหมธนวัฑ  บาคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
251
เด็กหญิงพฤณฑ์ลภัส  อยู่ตา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
252
เด็กชายพลพรรธน์  โภชน์ฉิมพลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
253
เด็กหญิงพลอยสกุล  ศรีนวลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
254
เด็กหญิงพลอยสวย  ยอดเสรณี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
255
เด็กหญิงพลินนาถ  วรรณพงษ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
256
เด็กชายพสธร  ภักติยานุวรรตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
257
เด็กหญิงพัชญธิดา  นาวารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
258
เด็กชายพัชน์ภูมินท์  แทนรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
259
เด็กหญิงพัชรพร  มนต์ชัยภูมิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
260
เด็กหญิงพัชราพร  บุญกอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
261
เด็กหญิงพัชราภา  บุญปลอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
262
เด็กหญิงพัชราภา  ประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
263
เด็กชายพัฒนภูมิ  ดิเรกโภค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
264
เด็กชายพันธ์เพชร  พิไลพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
265
เด็กชายพันธิกร  ทีทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
266
เด็กชายพันวสันต์  ประสานพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
267
เด็กหญิงพิชชานันท์  ศรีสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
268
เด็กหญิงพิชชาพร  วงศ์ไพร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
269
เด็กหญิงพิชญาภา  หมู่หัวนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
270
เด็กชายพิชญุตม์  หมั่นหาโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
271
เด็กหญิงพิชภานาฏ  ลานขามป้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
272
เด็กชายพิชัยภูษิต  พิรมเลิศ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
273
เด็กหญิงพิทยารัตน์  นามวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
274
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บำเหน็จพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
275
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เริงชัยภูมิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
276
เด็กหญิงพิมพ์อัจฉริยะ  ทองพรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
277
เด็กหญิงพิมวิภา  ลิ้มพัฒนชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
278
เด็กชายพิสิษฐ์  พัฒนพุฒิเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
279
เด็กชายพิสิษฐ์  พัฒนะพุฒิเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
280
เด็กชายพีรดนย์  ทรงศรีชัยนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายพุฒิพร  ทองสุกนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
282
เด็กหญิงเพ็ญนิภา  ฝาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
283
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทาสิมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
284
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พงศ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
285
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินทร์วงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
286
เด็กหญิงเพลงกวี  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
287
เด็กหญิงแพรวา  ทิพย์พันธ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
288
เด็กหญิงฟ้าใส  ผลพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
289
เด็กหญิงฟ้าใส  สุวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
290
เด็กชายภคภัทร  ไชยพรรค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
291
เด็กหญิงภรภัทร์  สายวงศ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
292
เด็กหญิงภัคธีมาธร  พากเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
293
เด็กหญิงภัคพสุตม์  โล่สุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
294
เด็กชายภัคภาคิน  พรมกุดตุ้ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
295
เด็กหญิงภัฑรจิรา  เหล็กกล้า
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
296
เด็กหญิงภัทรดา  ไตรโยธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
297
เด็กหญิงภัทรดา  บุญคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
298
เด็กหญิงภัทรธิดา  นวชาติ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
299
เด็กหญิงภัทรพร  สมานญาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
300
เด็กหญิงภัทรวดี  ดวงมนตรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
301
เด็กหญิงภัทรศยา  โสรัจจ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
302
เด็กหญิงภัทราวดี  แดงสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
303
เด็กชายภัทราวุฒิ  จูมนาฝาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
304
เด็กชายภาคิน  ลือกำลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
305
เด็กหญิงภาดิกา  ด่านสุนทรวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
306
เด็กชายภานุวัฒน์  ประสานพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
307
เด็กชายภานุวัฒน์  พันธ์ยาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
308
เด็กหญิงภาวิณี  เครือละม้าย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
309
เด็กชายภูเงิน  เพชรไฝ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
310
เด็กชายภูดิศ  วงศ์บุศย์รินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
311
เด็กชายภูมินทร์  กองคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
312
เด็กชายภูริ  โภคานิตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
313
เด็กชายภูวดล  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
314
เด็กหญิงมณทิชา  วงษ์นรา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
315
เด็กหญิงมณิสรา  ธรรมมา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงมนฑาทิพย์  ทองนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
317
เด็กหญิงมนธิกานต์  คลาดคล้าย
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
318
เด็กชายมนัฐทัตพงษ์  ศีรปลาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
319
เด็กชายมรรค  มัดจุปะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
320
เด็กหญิงมลฑาทิพย์  เขียนเขว้า
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
321
เด็กหญิงมัชฌิมาย์  เคนชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
322
เด็กหญิงมัลลิกา  เปล่งวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
323
เด็กหญิงมินตรา  ฤทธิทิศ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
324
เด็กชายมีโชค  สู่หนองบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
325
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีวงษ์ชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
326
เด็กหญิงรพีพรรณ  อุดชาชน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
327
เด็กหญิงรริดา  สมัตถะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
328
เด็กหญิงรัชนันท์  ศรีสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
329
เด็กหญิงรัฐนารินทร์  กุลภัทรพรจิรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
330
เด็กชายรัฐศาสตร์  การเรียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
331
เด็กชายรัตนศักดิ์  ฝาชัยภูมิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
332
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พระสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
333
เด็กชายราชพฤกษ์  วงศ์พรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
334
เด็กชายราชรัชภูมิ  เบื้องบน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
335
เด็กหญิงรุ่งนภา  วงศ์จักษุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
336
เด็กหญิงลักษิกา  ถนอมเชื้อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
337
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชมกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
338
เด็กชายวชิรวิทย์  ทองนาค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
339
เด็กหญิงวณารัตน์  มาสวนจิก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
คณิตประถม
340
เด็กชายวณิชชา  ตั้งใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
341
เด็กชายวรโชติ  กองโฮม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
342
เด็กหญิงวรนุช  จินดาดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
343
เด็กหญิงวรรจชนก  กุลชูศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
344
เด็กหญิงวรสา  เปี่ยมแสง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
345
เด็กหญิงวรัญญา  เทพวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
346
เด็กหญิงวรัญญา  เลื่อนชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
347
เด็กชายวรายุทธ์  ศรีสุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
348
เด็กหญิงวริยา  มัททรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
349
เด็กชายวัชรพล  วัชระภาสกร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
350
เด็กชายวัชรพล  สิมมะระ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงวัชรี  นุ่นศพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
352
เด็กหญิงวิชญาพร  สลิดชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
353
เด็กชายวิทวัส  ประสานเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
354
เด็กหญิงวิมลสิริ  เลี่ยมทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
355
เด็กหญิงวิรดา  บำรุงภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
356
เด็กหญิงวิรดา  แสนซื่อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
357
เด็กหญิงวิรัลพัชร  ธรรมมุลตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
358
เด็กหญิงวิลาวัณย์  บุตรมาตย์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
359
เด็กชายวิศวะ  เรืองศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
360
เด็กชายวีรวิชญ์  วิภาพุฒิเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
361
เด็กหญิงศรัญญา  พรมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
362
เด็กชายศรัณยู  บุญญาพิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
363
เด็กหญิงศราพร  เบ้าหินลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
364
เด็กหญิงศรินญา  ชานอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
365
เด็กหญิงศศิกานต์  วัดเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
366
เด็กหญิงศศิธร  ดารากรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
367
เด็กชายศักดิธัช  สมานญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
368
เด็กหญิงศิรดา  เสรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
369
เด็กหญิงศิรินทร  จิตนาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
คณิตประถม
370
เด็กหญิงศิริยากร  ชาติชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
371
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยวงทอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
372
เด็กหญิงศิริวรรณ  ล้ำชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
373
เด็กหญิงศิลป์ศุภา  กำลังศิลป์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
374
เด็กชายศิวกร  พุ่มพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
375
เด็กหญิงศิวาพร  แนวโอโล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
376
เด็กชายศุภกฤษฎ์  หาญเสนา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
377
เด็กชายศุภณัฎฐ์  งอกงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
378
เด็กชายศุภสิทธิ์  เกิดศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
379
เด็กชายศุภากร  ศิริสรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
380
เด็กหญิงศุภารมย์  บุณยปรรณานนท์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
381
เด็กหญิงสตกมล  โคตรประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
382
เด็กหญิงสตรีรัตน์  ธงสันเทียะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
383
เด็กชายสรัล  คนสมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
384
เด็กหญิงสรัลชนา  แก่นชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
385
เด็กชายสวัจฉัตว์  เพียงปราชญ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายสหรัฐ  ภูสถาน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
387
เด็กชายสันติ  งาฉลวย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
388
เด็กหญิงสิรภัทร  เหล่าฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
389
เด็กชายสิราวุธ  มโนธรรม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
390
เด็กหญิงสิริขจร  พงษ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
391
เด็กหญิงสิรินดา  สุนนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
392
เด็กหญิงสิริรัตน์  เนาวะเศษ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
393
เด็กหญิงสิริวิภา  เดชพรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
394
เด็กหญิงสิริวิมลน์  สุทธิสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
395
เด็กหญิงสุกัญญา  ปังชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
396
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  จุลอักษร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
397
เด็กหญิงสุจิตรา  ภาคำสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
398
เด็กหญิงสุจิราภรณ์  อินทร์แสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
399
เด็กหญิงสุชาดา  จิตต์กระโทก
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
400
เด็กหญิงสุชาวดี  ไทยสงคราม
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
401
เด็กชายสุชีพ  อุ่นศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
402
เด็กหญิงสุดารัตน์  งาฉลวย
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
403
เด็กหญิงสุดารัตน์  เงินงอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
404
เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีษาพุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
405
เด็กหญิงสุทธิดา  ง้าวบ้านผือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
406
เด็กหญิงสุธาสินี  ยังโนนตาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
407
เด็กหญิงสุธาสินี  ลุนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
408
เด็กหญิงสุธาสินี  ศิริภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
409
เด็กหญิงสุนิสา  เสาะสาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
410
เด็กหญิงสุพรรณี  ใจปิติ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
411
เด็กหญิงสุพรรษา  แม่นยำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
412
เด็กหญิงสุพรรษา  วงกฎ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
413
เด็กหญิงสุพัสตรา  แพงหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
414
เด็กชายสุภชีพ  เหง่าขามป้อม
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
คณิตประถม
415
เด็กหญิงสุภดารี  แซ่ตั๋น
ป.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
416
เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขปาน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
417
เด็กชายสุรจักษ์  เครือธนาวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
418
เด็กหญิงสุวนันท์  นนทะคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
คณิตประถม
419
เด็กหญิงสุวภัทร  หาญปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
420
เด็กหญิงสุวรรณา  ฐานเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงสุวีรยา  กกกนทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
422
เด็กชายโสภณ  คนอุตส่าห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
423
เด็กชายโสภณวิชญ์  เจริญวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
424
เด็กหญิงไหมแก้ว  สิงห์เหม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
425
เด็กชายอดิเทพ  วัฒนาถาวรกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
426
เด็กชายอดิศร  เจนบ้านผือ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
427
เด็กหญิงอธิชานันท์  ฐิตาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
428
เด็กหญิงอนันตญา  คุ้มบุ่งคล้า
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
429
เด็กหญิงอนุตตรีย์  พงศ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
430
เด็กหญิงอนุสรา  เอสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
431
เด็กหญิงอพิชญ์ชญา  ใช้ประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
432
เด็กหญิงอภิญญา  ทุมนาหาด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
433
เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์บุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
434
เด็กชายอภิสิทธิ์  วาบสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
435
เด็กชายอโยธยา  ปรางค์ชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
436
เด็กหญิงอรญา  ภูศรีฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
437
เด็กหญิงอรวรรยา  ไทยสงคราม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
438
เด็กหญิงอรอินทุ์  โชคสุวัฒนสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
439
เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์เกษม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
440
เด็กหญิงอริยา  สุขนาแซง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
441
เด็กหญิงอริสรา  สมนาแซง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
442
เด็กหญิงอริสา  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
443
เด็กชายออมสิน  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
444
เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีจำนงค์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
445
เด็กชายอัครเดช  ขันอาสา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
446
เด็กชายอัครพงษ์  ศรีโฉม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
447
เด็กหญิงอัญชลีพร  วงษ์นาม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
448
เด็กหญิงอัญชิสา  นพแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
449
เด็กหญิงอัญชิสา  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
450
เด็กหญิงอัญฑิวา  นิลเซ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
451
เด็กชายอัฐพงษ์  ดำรงพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
452
เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุตตะโยธี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
453
เด็กหญิงอัยรัตดา  รูปชัยภูมิ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
454
เด็กหญิงอาทิตยา  ปัญจแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
455
เด็กชายอานนท์  มาบพา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายอานนท์  มาลีหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
457
เด็กชายอานันตพล  กาลเขว้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
458
เด็กชายอานุภาพ  เวชทองคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
459
เด็กหญิงอารดา  ดานชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
460
เด็กหญิงอารีรัตน์  กุดสงค์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
461
เด็กชายอิทธิกรณ์  มีธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
462
เด็กหญิงอินทิพร  ศิลาพงค์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
463
เด็กหญิงอิสริยา  ฉลองภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
464
เด็กหญิงอิสริยา  ตอเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
465
เด็กชายเอเปค  พลสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
466
เด็กหญิงไอรดา  ภูมิภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
467
เด็กชายกนกพงศ์  เสริมสิริสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงกนกพร  คุ้มไข่น้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงกนกรดา  อัดสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงกนกวรรณ  ฤทธิ์แสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงกนกวรรณ  สำราญพิศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงกนกวรรณ  อาสาสู้
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงกมลนิตย์  ด่านสุนทรวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงกมลพรรณ  นามวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงกมลรัตน์  กองโฮม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงกรภัทร  อารีวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงกรรณิกา  บำรุงชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
478
เด็กชายกรฤต  ศิริชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
479
เด็กชายกฤตกานต์  ลาภกำเนิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงกฤตพร  ชมนาวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
481
เด็กชายกฤตภณ  พูลเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
482
เด็กชายกฤตเมธ  บุญโยธา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
483
เด็กชายกฤษฎา  ฝาชัยภูมิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
484
เด็กชายกฤษฏิ์ติณห์  บุบผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
485
เด็กชายกฤษณ์  ฝาชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
486
เด็กชายกฤษดา  ดวงจิตต์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงกวิสรา  ภูมิบริรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
488
เด็กชายกษิดินทร์  มีสวาทนอก
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
489
เด็กชายก้องกิดากร  ขวัญบุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงก้องกิดากร  วรเวทย์ชลิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตันเบ็ต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฟุ้งสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงกัญญาพัชร  กิติจันวานิตย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงกัญญาภัฐ  ไพราม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไตรสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงกัณฐกา  รักถาวร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
498
เด็กชายกันตพงศ์  สุรินทะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงกันยาธิดา  ทองรอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงกัลยารัตน์  พันธุ์ชาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงกาญจนา  แน่นอุดม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
502
เด็กชายกานต์กฤตพันธ์  ขวัญวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุทธิวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เทียวประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
505
เด็กชายกิตตินันท์  กระบี่ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
506
เด็กชายกิติภูมิ  สมณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงกีรติกา  ชัยประสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
508
เด็กชายกีรัญชกร  ศรีชัยนาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงกุลปรียา  แฝงสวรรค์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงเกตน์สิรี  สร้อยสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงเกวลิน  งานสำเร็จ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงเกศราพร  แสงชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงขวัญแก้ว  ลมสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงคณัสวรรณ  สิมาชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงคนิษา  ฤทธิ์กำลัง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
516
เด็กชายจตุภูมิ  พรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
517
เด็กชายจอมธัศฐ์  เหล่าสินชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
518
เด็กชายจักรพงศ์  ศรีโสภาพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
519
เด็กชายจักรพงษ์  คุณที
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
520
เด็กชายจักรพรรดิ์  ทองเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงจันทกานต์  คลาดคล้าย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงจารุภัทร  คูณรัตนศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงจารุวรรณ  จิตรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงจิฑาภรณ์  ทวีสัตย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ปรเมศวร์โยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
526
เด็กชายจิตติภูมิ  จำบัวขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงจิตรดา  จงกลนี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงจิตสุภา  เมตตา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
529
เด็กชายจิรทีปต์  กุฤชโชติไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงจิรนัย  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
531
เด็กชายจิรภัทร  ดาวังปา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงจิรัชญา  คำนาแซง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงจิรัชญา  ประพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงจิราภา  ปรุงชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
535
เด็กชายจิรายุพงศ์  ตาปราบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
536
เด็กชายจิรายุส  กงชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
537
เด็กหญิงจิวเวอรี่  ฐานเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
538
เด็กชายจีรานุวัฒน์  ขลังวิชา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงจุฑาภัทร์  ธนพงศ์พันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงจุฑารัตน์  โพธิ์นาฝาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงจุฬาพร  ศรีวงษา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
542
เด็กชายเจตนภัทร  อ่อนละม้าย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
543
เด็กชายเจตนิพัทธ์  วานิชย์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงเจนจิรา  เชื้อสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงเจนจิรา  ดวงแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงชญาดา  พรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงชญานิศ  มินทร์เสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงชญานิศา  พิสิฐปภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงชฎาภา  โพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงชณิทรสา  เตชะธนสารสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
551
เด็กชายชนกันต์  ทองรอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงชนพิชา  สามหมอ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
553
เด็กชายชนะบดี  โฉมมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงชนัญญา  อภิเดชชนรักษ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงชนันธร  ตั้งสงวนนุช
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงชนากานต์  พลมณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงชนิดาภา  นามเมือง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงชมพูนุช  เกรียมโพธิ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงชมพูนุท  ธรรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
560
เด็กชายชยานันต์  ตันวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  คบหมุ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงชลิตา  เพ็งเหมือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงชลิตา  ศรีเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
564
เด็กชายชวกร  พงษ์พันธุ์สง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงช่อทิพย์  อ่อนละมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
566
เด็กชายชัชนันท์  จันทร์ชีลอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
567
เด็กชายชัชพงศ์  สุทธิกุลสมบัติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
568
เด็กชายชัชวาล  เสฏฐรังสี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
569
เด็กชายชัยพันธุ์  สินธุพันธุ์ประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
570
เด็กชายชัยภัทร  วรรณพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงชาริณี  วิชาศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
572
เด็กหญิงชาลิสา  บ่าพิมาย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
573
เด็กชายชิดธรรม  นาเมืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงชิษณุชา  โชควรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
575
เด็กชายชิษณุพงศ์  สร้อยสูงเนิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
576
เด็กชายชูตระกูล  โฉมมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงเช่นชนก  นิยมพงษ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
578
เด็กชายโชฏิการ  สุรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
579
เด็กชายไชยวัฒน์  ไพศาลรัตนานุกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
580
เด็กชายญาณกร  เพ็งพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงญาณาวดี  จินดาดวง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงญาณินท์  ติจันทึก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงฐนิชา  ปิมะนาว
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
วิทย์ประถม
584
เด็กชายฐปนวัฒน์  แฮดดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงฐปนัท  ชีวาสุขถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงฐาธนนันท์  ชุ่มนาเสียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงฐานิดา  พร้อมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงฐานุตรา  ภูมิชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
589
เด็กชายฐาปกร  จอกนาค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงฐิตาพร  มาด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงฐิติกานต์  แคว้นชัยภูมิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
592
เด็กชายฐิติพงศ์  คุ้มไข่น้ำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
593
เด็กชายฐิติพร  ดำรงเชื้อ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงฐิติยา  พุทธลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงฐิติยา  เมืองศักดา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
596
เด็กชายณฐพัฒน์  พัฒนโภครัตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงณฐภัทร  แก้วแกมทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
598
เด็กชายณภัทร  ยืนชีวิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
599
เด็กชายณภัทร  สีขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงณภัทรา  เทียนใช้ดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงณัชชา  กาญจนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงณัชณิชา  ขามโนนวัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
603
เด็กชายณัชพล  จงจอหอ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
604
เด็กชายณัชพล  ทาท่าหว้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
605
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จิตรพิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปรางชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
607
เด็กหญิงณัฏฐา  คำจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แน่นอุดม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
609
เด็กชายณัฐกานต์  จำเริญสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงณัฐชยา  แคนมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชัยพิมล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
612
เด็กชายณัฐธพร  เถอะจ๋า
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
613
เด็กชายณัฐนนท์  อาชีวกุลมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงณัฐนันท์  กิตินันทน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงณัฐนันท์  โสโพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
616
เด็กชายณัฐพงศ์  บรรจงงาม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
617
เด็กชายณัฐพงศ์  พรแพงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
618
เด็กชายณัฐพงศ์  พ่วงสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
619
เด็กชายณัฐพงษ์  เหล่าฤทธา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงณัฐพร  กลอนค้างภู
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงณัฐพัชร์  จานมาตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
622
เด็กชายณัฐภัทร  เตียวสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
623
เด็กชายณัฐภัทร  โสภกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
624
เด็กชายณัฐภัทร  อ้นชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
625
เด็กชายณัฐภัทร  อาชีวกุลมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
626
เด็กชายณัฐภูมิ  บุญทัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
627
เด็กชายณัฐภูมิ  รู้ยืนยง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
628
เด็กชายณัฐรัชต์  ตั่นเล่ง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงณัฐวดี  ชูสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
630
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
631
เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงณัฐหรรษมณ  สัญญาทอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงณิชกมล  คล้ายตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงณิชกานต์  สนธิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงดรีม  วันสา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงดรุณี  กงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงดวงฤทัย  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  สีลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
639
เด็กชายโดม  ฐานวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
640
เด็กชายตะวัน  คงฉนวน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงทยิดา  ริยาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
642
เด็กหญิงทักษพร  คุ้มไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงทักษพร  พาอีเม้ง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงทัศนัน  แสนโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงทัศพร  ฤทธิมนตรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงทิติยา  คุ้มไข่น้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
647
เด็กชายทินภัทร  ชาวประทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงทิพยกาญจน์  พงษ์ประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ฟืมชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงทิพย์วรา  หาวิชิต
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
651
เด็กชายทีฆายุ  คำหว่าน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
652
เด็กชายเทวาพิทักษ์  หินประกอบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
653
เด็กชายธนกร  ทิพย์รักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
654
เด็กชายธนกฤต  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
655
เด็กชายธนกฤต  บุญนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
656
เด็กชายธนโชติ  แว่นทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
657
เด็กชายธนดล  ทวีชีพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
658
เด็กชายธนบดินทร์  ประดิษฐ์วรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
659
เด็กชายธนพล  รุจิกาญจนรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
660
เด็กชายธนพัฒน์  อภัยเผื่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
661
เด็กชายธนภัทร  พรมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
662
เด็กชายธนภัทร  มิ่งคำมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
663
เด็กชายธนภัทร  รุ่งรัตน์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
664
เด็กชายธนภัทร  สมานชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงธนมน  ไตรณรงค์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
666
เด็กชายธนวัฒน์  ราชสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
667
เด็กชายธนวิชญ์  สิทธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
668
เด็กชายธนัช  เพียกขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
669
เด็กชายธนัชกฤศ  เติมสมบัติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงธนัชพร  คำหนัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงธนัชพร  อินทรสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
672
เด็กชายธนาธิป  อินทรสินธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
673
เด็กชายธนาภูมิ  จิตอุดมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
674
เด็กชายธราเทพ  เอื้อพงศธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงธัญชนกศิกานติ์  แถวหมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
676
เด็กชายธัญเทพ  จารุโชติรัตนสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
677
เด็กหญิงธัญพร  อยู่วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงธัญพิชชา  อาจกมล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงธัญรดา  แก้วศรีพจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงธัญลักษณ์  คนรู้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงธันญาณี  การชัยภูมิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงธารธรรม  ถนอมพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
683
เด็กชายธิณิกรณ์  เจนจัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงธิดารัตน์  กรุงขุนทด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
685
เด็กชายธีรภัทร  มุกดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
686
เด็กชายธีรวัฒน์  มโนธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
687
เด็กชายธีระวัฒน์  ฤทธิ์เพชรรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
688
เด็กชายนครินทร์  พ่วงกลาง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
689
เด็กชายนทีกร  ปรมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
690
เด็กชายนนทพัทธ์  คำพลกรัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
691
เด็กชายนนทพัทธ์  ชีวภัทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
692
เด็กชายนนทพัทธ์  ภักดีสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
693
เด็กชายนพกร  อนิลบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
694
เด็กชายนพชัย  พันธ์สง่า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
695
เด็กชายนพรัตน์  กำราบภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
696
เด็กชายนภณัฐ  ทาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
697
เด็กชายนภัทร  พงษ์จตุรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
698
เด็กชายนภัทร  อยู่ภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
699
เด็กชายนรบดี  ตั้งประเสริฐวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
700
เด็กชายนรภัทร  ชัยวิรัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
701
เด็กชายนรฤทธิ์  ธงภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
702
เด็กชายนราวิชญ์  แคนมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงนริศรา  ไพรเขียว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงนริศรา  สิทธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงนฤมล  พันคอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงนลินทิพย์  วรรณพงษ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
707
เด็กชายนวภูมิ  ขวัญวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงนัฐชา  มารี ออซีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงนันท์ธิชา  จอกนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงนันท์นภัส  จำรัสโภค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงนันท์นภัส  ป้อมจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
712
เด็กหญิงนันทภัค  พาหะนิช
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงนันทิพร  ศรีพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงนันทิภา  สมตัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงนาเดีย  วิเซีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงน้ำฝน  โคตรผาบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงนิชา  ศรีวิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
718
เด็กชายนิทัศน์  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงนุจรี  ไปลเวทย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
720
เด็กชายเนติธร  จองโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงเนธิชา  ดังชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
722
เด็กชายบึงกาญจน์  ปัตเป
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
723
เด็กชายบุญพฤทธิ์  เลิศเกษมสุขสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
724
เด็กชายบุญฤทธิ์  โสภางค์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงบุณฑริก  คำด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงบุณยวีร์  ธงชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงบุศราพร  มิทธิศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงเบญญาดา  สุนทรภักดิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงเบญญานิตย์  โชติกรธนาเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงเบญญาภา  บรรจบพุดซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
731
เด็กชายปกรณ์  รอนไพรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
732
เด็กชายปฏิภาณ  วรแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
733
เด็กชายปฏิรูป  คุณธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
734
เด็กชายปณภัช  อินยาศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงปณิตา  อิสรานุกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงปนัดดา  เนาสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
737
เด็กชายปนาพันธ์  นิยมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
738
เด็กชายปภาวินท์  อินสุวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
739
เด็กชายปภินวิทย์  เค็งชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
740
เด็กชายประเทศ  ธงภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงประภวิศา  ชาติจอหอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
742
เด็กชายประมวล  หงษ์พิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
743
เด็กชายปรัชญา  ยอดนครจง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงปรางวรินทร์  หงษ์ชุมแพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงปริญญปัญญ์ธิดา  เถาดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงปริญาพร  ไชยปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
747
เด็กหญิงปริณดา  จันปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงปริมมาดา  สุพันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงปรีชญา  วรจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
750
เด็กชายปรีด์มนัส  กีรติไพบูลย์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
751
เด็กชายปรีธาร  ประทุมถิ่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงปรียนันท์  ธงชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงปวริศา  แก้วโรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงปวริศา  เบ้าลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงปวิชญา  สมตาเถร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แสนสงค์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงปวีณา  เกษมสิริพงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
758
เด็กชายปวีรินทร์  ฤทธิ์ขจร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงปัญจพร  หาญวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
760
เด็กชายปัญญาพร  ศรอินทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงปัณฑิตา  ปรศพัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงปัณณธร  น้าพานิช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
763
เด็กชายปัณณ์วัตน์  การพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
764
เด็กชายปัณณวิชญ์  เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
765
เด็กชายปัณณ์  ประพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงปางลีลา  ปรุงชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงปาณิศา  เผือกทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงปานไพลิน  นารถสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
769
เด็กชายปารมี  หาญรัตนสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงปาริชาติ  จะเลียบลำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงปาริชาติ  เพลงดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงปาริตาร์  จิตอ่อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงปาลิตา  มุกดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  พึ่งภูมิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงปิยฉัตร  รักษายง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
776
เด็กชายปิยวัฒน์  งามกระบวน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
777
เด็กชายปิยศักดิ์  บำรุงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงปิยะธิดามาศ  ประดับวงษ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงปุญญิศา  จงกลนี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงปุญญิศา  อมรชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงปุญธินันต์  เนตเรืองสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
782
เด็กหญิงปุณยวีร์  พิริยะตระกูล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
783
เด็กชายปุริศ  ลี้ละไกรวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงเปรมวิภา  ธงภักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
785
เด็กชายผาภูมิ  สาริยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
786
เด็กชายพงศพัฒน์  สรณะสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
787
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  พัฒนโภครัตนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงพชรพร  วรพล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
789
เด็กชายพดิณ  วิลาส
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงพรชิตา  จิตอุดมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงพรชิตา  เหล่านิพัฒน์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงพรนรี  กางการ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงพรภิรมย์  ก่อกุศล
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงพรรณธิกา  อรัญชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงพรรณปพร  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงพรรณ์ปพร  เลิศเกษมสุขสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ดีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงพรรษา  เฝ้าทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงพรรัมภา  ฦาแรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงพราวฟ้า  รอดสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงพลอยไพลิน  โพธิ์นาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
802
เด็กชายพสิษฐ์  ภู่เนาวรัตน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
803
เด็กชายพัชรดนัย  บุญแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
804
เด็กชายพัชร์  ภัทรพงศ์สินธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงพัทธภรณ์  ทูลพุทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงพันณิตา  ลุนลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงพัลลภา  โพธิจักร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงพิชชานันท์  ขวัญยืน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงพิชชาภา  สุภศักดิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงพิชญธิดา  คำหมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  ยืนยงค์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
813
เด็กชายพิชญสรรค์  อาจประจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงพิชญา  รักดี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงพิชญาดา  พลบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงพิชญานิน  ทินหนองแวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
817
เด็กหญิงพิชญาพร  โกมินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงพิชญาพร  ขวัญบุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงพิชญาภา  พลบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงพิฐชญาณ์  กายแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
821
เด็กชายพิทักษ์ชน  จิตอ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูสิลิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงพิมพ์พิรุณ  คำกอง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  แก้วทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงพิมพ์อร  ล้วนหิรัญ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงพิมลพร  แก้วทน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงพิมลวรรณ  วงศ์พรหม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงพิยดา  พรโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงพิยะดา  โคจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงพิยะดา  งอกนาเสียว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
832
เด็กชายพีรณัฐ  ชัยเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
833
เด็กชายพีรณัฐ  เสนปอพาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
834
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีแนน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
835
เด็กชายพีระกานต์  เตียวสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงพีระดา  จิตต์สุภาพรรณ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
837
เด็กชายพีระภัทร์  คงบุญวาท
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงพูนเพ็ญ  สมรรถชัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงเพชรรัตน์  แก้วสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงเพ็ญนภา  วิริยาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงเพ็ญพัชร  เสมียนชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจริญเกียรติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
843
เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  เพิ่มปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงเพลินจิตร  หมู่เมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงเพลินตะวัน  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงเพียงฟ้า  เสรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงเพียรธาร  เพ็ญสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงแพรริสา  บำเหน็จพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงแพรวา  เจนประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงแพรวา  ธีรวนบดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงแพรวา  อ่อนอ้าย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
852
เด็กหญิงแพรวา  อินทกรอุดม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
853
เด็กชายไพบูลย์  ตุนสมคิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงฟาริดาย์  สีวาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงภควดี  พิมสิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงภชนก  สุวัฒนรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงภนิษฐา  แห้วเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงภรณ์ชนก  อารยะจันทรจิตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงภวรัญชน์  บุญเสนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
860
เด็กชายภัคพล  โพธินันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
861
เด็กชายภัคพสุตม์  จิตต์พิสุทธิ์สิริ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงภัคราโมไนย  ลาภศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงภัควดี  กุณา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงภัทรธิดา  ถนอมแนว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
865
เด็กชายภัทรพงศ์  ศรีบุญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
866
เด็กชายภัทรภูมิ  จำเริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงภัทรมน  ภู่เนาวรัตน์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงภัทรศยา  คงโต
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อมรชัยกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงภัสราภรณ์  ศิลป์ดี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
871
เด็กชายภาณุพงษ์  วรรณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
872
เด็กชายภานรินทร์  นิยมถิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
873
เด็กชายภานุวัตน์  ชัยบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่งมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
875
เด็กชายภูตะวัน  การบรรจง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
876
เด็กชายภูมิพนา  ไตรศิวะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
877
เด็กชายภูมิ์ภนัทร์  มีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
878
เด็กชายภูมิรพี  มีแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
879
เด็กชายภูมิสิทธิ์  ฦาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงภูริชญา  จวนอึ้ง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
881
เด็กชายภูริณัฐ  มานิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงมนทิกานต์  วงษ์หนองหอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีภูมิพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
884
เด็กชายมอร์แกน  ชายุ พาร์แนล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
885
เด็กชายมาณัฏฐภัทร  ชูติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
886
เด็กชายมาณัฐนิธิ  ชูติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
887
เด็กชายมานิต  ชาติศรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงมาลิสา  ป้องขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงมิลตรา  สร้างแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงมุกมาดา  ปรุงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงมุฑิตา  หมั่นแคน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
892
เด็กชายเมธัส  จิตต์พิสุทธิ์สิริ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
893
เด็กชายเมธากานต์  นาคะพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงยลปรัญ์  รักษ์มณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
895
เด็กชายยศภัทร  แพ้ชัยภูมิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงยศยา  หล่าสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
897
เด็กชายยศอนันต์  คนซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงยุทธาทิพย์  ชำนาญศก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงยุพรัตน์  จ่าชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงโยสิตา  ปัญญายงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
901
เด็กชายรชต  โง่วศิลปศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงรพีพร  เบ้าหินลาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงร่มธรรม  เลปนะวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงรสิตา  หมื่นภูธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงรักษ์ฤทัย  จินชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
906
เด็กชายรักษวี  เสือปลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงรักษิณา  เด่นพันธ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงรังสิมา  เติมวุฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
909
เด็กชายรัชชานนท์  รอดหวาน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงรัชนีกร  ทะนารี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงรัญชิดา  มูลสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
912
เด็กชายรัฐกาล  กิติคู้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
913
เด็กชายรัฐภูมิ  บุญเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
914
เด็กชายรัฐภูมิ  มณีวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
915
เด็กชายรัศมิ์พล  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
916
เด็กชายราเชนทร์  ปลื้มชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงรุ่งทิวา  แอ้นชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงรุจรดา  เหล่าฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงรุจีพัชร  แซ่ตั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงฤทัยพัฒน์  พลอยเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงลลิตา  คุ้มไข่น้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
922
เด็กหญิงลลิตา  ตะริดโน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงลลิตา  นิลสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
924
เด็กชายวงศธร  ฐานมั่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงวชิรญาณ์  นาวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
926
เด็กชายวนันตพล  ฉายศรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
927
เด็กชายวรพล  เดชอุดมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงวรรณ์นิษา  ขำหินตั้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
929
เด็กชายวรรณพงษ์  ศรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงวรรธิดา  รักชิด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
931
เด็กชายวรวัส  เอื้อฤทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
932
เด็กชายวรศทัช  เกรียงเกษม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงวรัญญา  ฉันทะนิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงวรันธร  กระบี่ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
935
เด็กชายวรันธร  โพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงวรางคณา  ลี้ภัยดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงวรางคณา  วิไลชนม์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
938
เด็กชายวรินทร  แฝงเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงวริศรา  สมนาแซง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
940
เด็กชายวัชรพงษ์  ชาลือ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
941
เด็กชายวัชรพล  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงวันวิสา  แสงวานิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงวันใส  ผ่านสำแดง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงวัลลภา  เหลืองอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงวาสนา  วงษยะ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
946
เด็กชายวิชชากร  ครองกิจศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงวิชญาดา  ไวประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
948
เด็กชายวิชธนา  แคล่วไพรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
949
เด็กชายวิชานนท์  ครองกิจศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงวินิดสรา  ศรีพิไล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงวิภาวานี  ยอดแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงวิมลพรรณ  พันธุ์ชัยโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงวิยะดา  บุญเอื้อ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงวิลาสิณี  น้อมแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
955
เด็กชายวิศวะ  นิลสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
956
เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์กลางดอน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
957
เด็กหญิงศตพร  หาญสนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงศรุตยา  สุพิพัฒน์โมลี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงศรุตา  สะอาดถิ่น
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงศศิธร  ดารากรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงศศิธร  ปกาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงศศิวิมล  แซ้เล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงศศิวิมล  อินคำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
964
เด็กชายศิระ  เจริญมั่งมีศรีสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงศิริยากร  บุญโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงศิริยาพร  จึงทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
967
เด็กชายศิวกร  แถวไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงศิวนารถ  นิลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
969
เด็กชายศิวัช  กำลังเหลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
970
เด็กชายศิวัช  บุตรหนองหว้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
971
เด็กชายศุภกร  เกตุเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
972
เด็กชายศุภกร  แซ่ล้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
973
เด็กชายศุภโชค  ยิ้มสงบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
974
เด็กชายศุภณัฎฐ์  คำขวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
975
เด็กชายศุภณัฐ  กระจ่างฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
976
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ชิณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
977
เด็กชายเศรษฐพงษ์  พรหมรักษา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
978
เด็กชายสรวิศ  สลิดชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงสรัลชนก  คำหว่าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงสรัลพร  ชนะหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
981
เด็กชายสหัสวรรษ  ลาภสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงสัภยา  นฤพาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
วิทย์ประถม
983
เด็กชายสิทธินนท์  ประจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงสิริกร  น้อยอุ่นแสน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงสิริกร  วรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงสิรินทรา  กรองนอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงสิรินท์  ด่านสุนทรวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงสิริมา  สมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงสิริยากร  คำยา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงสิริลักษณ์  พงษ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงสืบศิริ  ถือสมบัติ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
992
เด็กหญิงสุขกมล  กุลสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงสุขพรรษา  ฝาชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงสุดารัตน์  ครองถิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงสุทธาดา  หัดชุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
996
เด็กชายสุทธิพันธ์  เต็งชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงสุธิดา  ทองดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงสุธิดา  ทองยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงสุพรรษา  ใบลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงสุพัตรา  สาธร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงสุภาพร  คุ้มหมู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายสุรพัศ  ชัยวิรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงสุรีดา  มัดจุปะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงสุวนันท์  ศรีบุญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงสุวรรณภูมิ  เมืองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุทธิสมณ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายเสริมศักดิ์  แก้งคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงแสงเทียน  เคนอ่ำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงโสภิตจรรยา  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายเหมรัฐ  สักลอ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงองุ่น  โพธิ์ขุนทด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายอชิตะ  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายอชิตะ  อินทกรอุดม
ป.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงอชิรญา  เขียวชอุ่ม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงอชิรญา  คำภีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายอชิรวัชณ์  เตชะธนสารสมบัติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายอนุชา  นาชม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายอนุวัฒน์  แทนรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงอภิชญา  บุญเพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงอภิญญา  ธรรมประโชติ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายอภิรักษ์  นุยจันทึก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1022
เด็กชายอภิรักษ์  เมฆะวงค์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายอภิวิชญ์  ทองจำรูญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายอภิวิชญ์  ทักษไชย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงอภิศิริ  คุณปรึกษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงอภิสรา  บุญผู้
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1027
เด็กหญิงอรกานต์  มณีวงศ์วิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงอรชุมา  ศรีเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงอรวรรุยา  อมรชัยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงอรศยา  ชินรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงอรัญญา  บัวมาศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงอริสา  พุทธพิทักษ์วงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงอลิษา  ปัญญาดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายอัคทรินทร์  พิไลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายอัครเดช  คุณประทุม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงอัชญาดา  พงษ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงอัญมณี  แก้วชิณ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายอัศม์เดช  หิรัญเกิด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงอาทิตยา  มนต์ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงอารดา  เรืองจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงอินทิรา  ชัยยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงอินทิรา  มาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงอินทุนิพา  ขมคิ้ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายอิสริยะ  งอกชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงอิสริยา  มาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงอุดมพร  ภิรมย์ชม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายอุปการ  คงขุนทด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงอุมาทิพย์  ศรีษาพุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงอุไรรัตน์  นาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายเอกราช  พรมถาวร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงเอมมิกา  พูนเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงเอวิตา  ทวีชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงแฮรี่  แก้มอุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม