ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยนาท

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  รอดประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  ภวังครัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลชนก  ปัญญามัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลดา  จ๋วงพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรชนก  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกรชนก  โสมอ่ำ
ป.4
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกรินทร์  สิงหทะแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤตภาส  เวชประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกลวัชร  แฉ่งอารีย์
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกิดศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัญญารัตน์  รวยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัณฐิกา  แตงฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกันตพล  พัวพานิช
ป.3
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกันยารัตน์  ไม้น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกิตติพัฒน์  ครุทพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกิตติภัทร  บัวบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงเกวลิน  กฤษณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายเกียรติศักดิ์  บ่วงเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายโกมินทร์  ใบอุดม
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายคชเมฆ  เพชรสว่างดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายคณาธิป  รอดพุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายคมสัน  แจ้งประทิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายจตุภัทร  เมณฑ์กูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายจตุรภัทร  ทั่งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจริยาศิริ  จิรโพธิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงจิตธนา  วิบูลย์ชัยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจินห์จุฑา  โตอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจิราภา  นิลโชติ
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายเจษฎา  ทองขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายชญานิน  ขุนจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายชญานิน  ปฏิภาภรณ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงชนกนันท์  สวยรูป
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชนากานต์  ส้มไม้
ป.3
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชมพูนุช  สาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชมพูนุช  หฤหรมย์
ป.6
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยนาท

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชรินรัตน์  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายชลชาติ  เรืองวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายชัชภิพัฒณ์  อินทร์แสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายชัยชนะ  เอี่ยมถ้วย
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายชุติพนธ์  ชื่นเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชุติมา  คำไตรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชุติรดา  สุทธิบุตร
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงณชิตา  ฉิมกรด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายณฐกร  พินทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายณฐกร  สระทองเอก
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายณฐพงศ์  พัฒนชัยวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายณภัทร  อิสริยภานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณวพร  บำรุงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงณัฎฐชา  คุณธรรม
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงณัฐกานต์  สิทธานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายณัฐโชติ  ตั้งศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณัฐญา  ชลอปัญจศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงณัฐธิดา  มณฑา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ทรัพย์รวงทอง
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายณัฐภัทร  ชายทะเล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายณัฐภัทร  ชื่นป้อม
ป.6
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายณัฐภัทร  แสงเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณิชกมล  พักผ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณิชาภัทร  มหาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณิชาภัทร  มีฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายตุลา  สิงห์โต
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงถิรดา  เฮงหิรัญญวงษ์
ป.3
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายถิระ  จันทร์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายทองพันธุ์แท้  ชาวไทย
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายทัตพงศ์  เดชมา
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงทัตพิชา  วิมลเศรษฐ
ป.3
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงทิติยาภรณ์  กรานโต
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธนกร  จำนงประโคน
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายธนกฤต  นิลสุวรรณวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายธนดล  โพธิ์มูล
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยนาท

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนบดี  เล็งบัวรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายธนพล  ค้าธัญญะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายธนวิชญ์  เพ็งน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงธนัชพร  ชุดนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงธนารีย์  เพ็ชรสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธเนศ  เขียวภักดี
ป.6
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายธภัทร  ปภากรเกตุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายธรรมรัตน์  เรืองโพธิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงธวัลกร  ทรงเมธาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โมรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงธัญรดา  ดอกชะบา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายธันวา  ศรีคล้าย
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงธิชากร  พบประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงธิญาดา  ยอดเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงธิดารัตน์  มีมาก
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงธิตินันท์  บินชัย
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายธีรพันธ์  เดือนแร่รัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายธีรภัทร  โทมถา
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงธีร์วรา  มั่นฟัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายธีรวัฒน์  มณฑา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงนภสอร  นาคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงนภัสสร  ถิระโคตร
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายนรภัทธ  คุณะพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายนรวร  อินสอน
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายนราธิป  ริลา
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงนรินธิรา  เผือกผ่อง
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงนวนันต์  อริยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายนันท์ธร  จี่พิมาย
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงนันท์นภัส  เปี่ยมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายนิธิศ  โทนสิงห์
ป.5
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายบรรณสรณ์  ทวีธนาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงบุญญสิตา  บุญญสิทธิกุล
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงปณาลี  พันธ์พานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงปณิตา  กล่ำโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายปภังกร  เฉยแหวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยนาท

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปานชัย
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงประภาพร  ภานุประทีบ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงปราณปริยา  แย้มยอด
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงปัณฑิตา  พัดสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายปุญญพัฒน์  ถมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงปุญญิศา  ปฏิภาภรณ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายพงศกร  ลิ้มไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายพงศ์วรินทร์  วรโชติธนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายพชร  ขวัญเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายพชรพล  เอี่ยมสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงพชรอร  คงสตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงพรชนก  แขวงเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายพรนิวัฒน์  อยู่ฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายพฤทธชาต  มั่นสุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงพลอยชมพู  เนตรนิยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงพลอยชมพู  องอาจ
ป.6
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงพวงเพชร  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายพสธร  พิมพ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายพสิษฐ์  ท่าแค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ์  เมฆกระจาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายพัชรพล  แก่นคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายพัชรพล  แก้วเอี่ยม
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงพัชราลักณ์  พงษ์สำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายพัฒนพงษ์  ม่วงคำ
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายพัสกร  มงคลสินธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงพัสกร  เสมอใจ
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงพิชชาภา  โสภา
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงพิมพ์วรรณ  แก้วสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงพิมพ์ศรณ์  สีปิ่นเป้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายพีรณัฐ  กิ่งหลักเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายพีรวิชญ์  พิมสิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายพีรามิล  สุธีรชูเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงพุฒิพร  โทมถา
ป.3
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงพุดน้ำบุศย์  วงศ์เหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยนาท

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงเพชรดา  คล้องช้าง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงแพรวา  คล้ายทอง
ป.6
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงภัทรนันท์  ขวัญมงคล
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสุ่ม
ป.6
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงภาณิภัค  เชื้อทองคำ
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายภูชิสส์  อุ่ยเจริญศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายภูรินท์  ม่วงศรีเมืองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงมาริสา  ศรีโพธิ์
ป.3
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายมาวิน  รัตนปราณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงมุธิตา  กาชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายเมธาสิทธิ์  น้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงเมย์ฑาวดี  อินทะโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงยลรดี  คงตัน
ป.6
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายโยธิน  เนตรท้วม
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงรวิสรา  ปั้นชูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายรัชชานนท์  บุญเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงรัญชนา  คงเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นิระเทียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายเรืองวิทย์  อารมณ์สวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงลลิตภัทร  สุขใย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงลลิตา  มาคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงลลิตา  สินสม
ป.6
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงวนัญญา  เมธีวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงวรรณชิตา  เผือกพูลผล
ป.3
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงวรรณพรรธน์  สุวรรณฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงวรรณรดา  การภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายวรลภย์  กลั่นคำ
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายวริทธิ์  คณฑา
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายวิชชากร  ดีอ่วม
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงวิพัชชา  เมฆอิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายวิศวะ  บุญเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายวีรภัทร  กุฎีรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายวีรรัชพล  แป้นพัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงศตพร  ชัยดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายศตายุ  จุ้ยเบี้ยว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยนาท

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายศรพล  ศีลลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงศรัญญา  ชะเอม
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงศรัณย์พร  เครือใย
ป.4
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงศรัณย์พร  เนียมใย
ป.5
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงศรัณย์พร  รัตนารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายศรัณย์ภัทร  ภูมมาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายศรัณย์  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงศิขรินทร์  เกษประทุม
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายสมศักดิ์  ศรีเคลือบ
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายสาทิทธิ์  ยิ้มจู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายสิทธิธร  มั่นเพ็ง
ป.5
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายสิทธิพล  บัวเทศ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายสิรวิชญ์  ภู่เอี่ยม
ป.3
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายสิริภัท  ธนสุขโสภณ
ป.3
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงสุดาภัทร  คำสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงสุธาสินี  แท่นคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงสุพิชชา  อิ่มทองใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงสุภชา  ปล้องมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงสุภัทรา  ลายิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายสุภัสร์ชัย  เจตนะจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงสุมณฑา  เสือยาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงสุวรา  ใจรัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ทองเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงเสาวนีย์  ลวรรณวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงอจลารัฏฐ  ศิริทัศนาเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงอนันญา  มีมาก
ป.5
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายอภิสิทธิ์  เกษมวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงอรนิชา  เทพอาษา
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายอรรณนพ  นุ่มพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายอัศม์เดช  แสนสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงอาจารี  รอดเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงอาทิตญา  นุชจุ้ย
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงอาทิยา  เอี่ยมเจียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงอารยา  กำจาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายอำมรินทร์  แก้วขำ
ป.5
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยนาท

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายูภูธเนศ  นอบน้อม
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชัยนาท

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
212
เด็กหญิงกุลนิภา  จันทิมา
ม.2
โรงเรียน"บ้านเรียนศศิภวรรณ"
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
นางสาวจิตนภา  มาระจันทร์
ม.3
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงจิราพร  มาระจันทร์
ม.2
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายชัยธวัช  เอกปัชชา
ม.2
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงน้ำฝน  มาสม
ม.2
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  จั่นหนู
ม.2
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงภักดิ์ศิริ  เส็งฉนวน
ม.1
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงรัชชดา  นิลกำแหง
ม.2
โรงเรียน"บ้านเรียนศศิภวรรณ"
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงสิริพร  พ่วงสำเภา
ม.2
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงสิริวิมล  เอี่ยมชู
ม.2
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงสุพิดี  พุ่มอรุณ
ม.1
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงสุพิสา  พุ่มอรุณ
ม.1
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงสุวรรณา  กำจาย
ม.2
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
นางสาวหนึ่งฤทัย  ยิกทิม
ม.3
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงอริสรา  สมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยนาท

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กชายกณัฐสิทธิ์  ศรีบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงกนกนิภา  บัวแฝง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงกนกพร  ฉายละออ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงกนกวรรณ  พืชพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงกนิษฐา  ศุกระรัศมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงกมลวรรณ  พืชพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงกรกฎ  ทิมอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงกรรณิการ์  อินทร์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วแพทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงกรองทอง  งามวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายกฤติณัฏฐ์  อภิญญาวัฒนาสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายกฤษฏิพัศย์  ทองคง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายกฤษณะ  อยู่ยอด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงกฤษณา  ตระกูลตั้งจิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายกลวัชร  คำนิล
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงกษิดิ์กาญจน์  กาแสงพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์  ศรีอ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงคา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวบาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงกันยามาส  ต้นพงศ์พัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงกัลยาณี  บุญลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายก้านแก้ว  นิลพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิ์สอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายกิตติเดช  มีศีล
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงกิตติวรา  ทแกล้วพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงกิติญา  ปราณีตพลกรัง
ป.5
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงกุณฑลี  ศรีเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงเก็จวลี  บุตรเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงเกษณีย์  ภู่เปี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายเกียรติกุล  สินมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พึ่งน่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงแก้วภู  ว่องวิการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายขจีศักดิ์  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงเขมจิรา  เถาปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยนาท

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
262
เด็กหญิงจรรยาภรณ์  เฉลิมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายจิตติพัฒน์  ใส้พงษ์
ป.3
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงจิตธนา  วิบูลย์ชัยสิทธิิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายจิรพัฒน์  ผิวเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงจิระดา  กลิ่นเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงจิราพัชร  ชูแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไม้น้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงชญานิศ  ดนตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงชนม์ภวรรณ  ปานเจริญ
ป.3
โรงเรียน"บ้านเรียนศศิภวรรณ"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงชนิตรา  เมทางสุเวช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงชนิษฐา  สุระมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงชนิสรา  เมทางสุเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายชยทัต  ธูปทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงชลิตา  เอี่ยมใย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงชาริยา  ทาเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงชาลิสา  เอี่ยมใย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายชินวัตร  น่วมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ่งสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชลอน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ช้างพลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงฐิตารีย์  พันธ์พัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายฐิติกร  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงฐิติชญา  เดชพงษ์
ป.6
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายณฐวัฒน์  ไวประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายณพวุฒิ  เอี่ยมสุภา
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงณพัชญา  ทองคำรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงณภัทร  พึ่งโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงณัชชา  สิงห์ดำรงค์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เพียรพานิช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  สูุขสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายณัฏฐ์  แป้นขำ
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายณัฐชนน  ปั้นจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปรีชพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายณัฐดนัย  คงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยนาท

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
297
เด็กชายณัฐดนัย  ประเสริฐศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายณัฐดนัย  วงษ์เงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายณัฐดนัย  ศุภปัญญาพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายณัฐนันท์  เทพยุหะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงณัฐนิชา  รักอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายณัฐพล  กำจาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายณัฐภัทร  คล้ายเรียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายณัฐภัทร  งามภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงณัฐภัทร  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายณัฐภาส  บัวโพช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายณัะฐภูมิ  โยธิการ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงณิชมน  โพธิ์เพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงณิชาภัทร  ช่วยเปรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงณีรนุช  บำเพิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายดวงดาว  สุขม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายถิรวัฒน์  เฮงหิรัญญวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายทิวากร  คุ่ยเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายธงชัย  ไผ่กอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงธณัฐชพร  มีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายธนกร  ธรรมศักดิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงธนกาญจน์  อรุณไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายธนโชติ  กรัดกระยาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายธนดล  อานวัชรกรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายธนธิป  ตะเภาลอย
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงธนนันท์  สังข์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายธนพล  คุ้มทิศ
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายธนวัฒน์  สุขชื่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายธนะพัฒน์  โห้เต็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงธนัชพร  พันธ์พานิช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงธนัญญา  นาคตรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายธนาคาร  เจริญหินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงธนาภา  เนียมทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงธมลวรรณ  เต็งมิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายธรโชติ  ฟักบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยนาท

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
332
เด็กชายธรรมปพน  ตันตชุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายธัชนนท์  สังข์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายธัญญพล  มณีอ่อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขสำแดง
ป.3
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงธัญวร้ตน์  วงษ์เสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทิมบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เวลาดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงธันยพร  พักแพรก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศรีสอาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงธิดารัตน์  น้อยจันทร์
ป.6
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายธีธัช  ทองสวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายธีรภัทร  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงธีร์ริศรา  กลัดอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงธีริศรา  มีมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงนพิษฐา  ปานศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงนภัสสร  เพชรโปรี
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายนรา  ยมธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายนราสินธ์ุ  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงนฤมล  ทรัพย์พ่วง
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงนลพรรณ  นิติกิตเจริญวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงนัฐริกา  เอียดนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงนันทกานต์  เกิดมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันติวัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงนันท์นภัส  ภูมิโคก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงนันท์นภัส  มงคลพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายนันทพงศ์  ดุกสุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงนันทภัค  วุฒิเดชกำจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงนาตชา  ปาทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงน้ำขิง  โพธิเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงน้ำฟ้า  เจียมตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายน้ำมนต์  ศิริบรรจง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงนิชาภา  หนูวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงนิรัชพร  ท้วมวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงบัณฑิตา  ครึกครืนจิตร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยนาท

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
367
เด็กหญิงบุญยชา  แย้มเยื้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายบูรณ์พิภพ  เมตตาสุต
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงเบญจามินทร์  ลิ่วนภโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงปฏิญญา  แสงเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายปฏิพัทธ์  สาเอี่ยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงปภาดา  แปลพิมพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เงินช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงประกายรุ้ง  โอเว็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายประธิพงษ์  บุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายปรัตถกร  เกิดศรี
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงปรียานันท์  สงใย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงปวริศา  ตรีวงศ์
ป.3
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงปวริสา  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงปวินันท์  ม่วงทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายปัญญาพงศ์  อมฤก
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงปัญญาพร  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงปัญฑารีย์  แก้วเบ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงปัญฑิตา  แก้วใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงปัณชญา  แสงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายปัณณวิชญ์  คุ้มดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงปัณณาภรณ์  ม่วงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงปาณิศา  ทัดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงปานรพี  เดชทองพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงปาลิตา  รัตนพิกุลชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายปีติภัทร  ล้อมรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายปุญญพัฒน์  แป้นขำ
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงปุญญิศา  โอบพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงปุณยวีร์  ณรงค์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงเปรมยุดา  เกตุดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงไปรยา  เปี่ยมแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายพงศกร  เกิดผลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายพงศกร  ช่วยเปรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายพงศกร  ตั้งคณาทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายพงศกร  สมคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยนาท

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
402
เด็กชายพงศกร  อารยสมัครการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงพรจุฑา  พูลถิน
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายพรชัย  ขำทับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงพรนิภา  สายคำ
ป.5
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงพรไพลิน  เริงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  จันทมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงพรวรพรรณ  อนันตะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงพรสวรรค์  ลิ้มประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายพลภัทร  แสนสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายพศวีร์  วุฒิเดชกำจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงพัชรพร  ศรีคะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงพัณณิตา  นามเงิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงพันธ์ฑิตา  คำแขน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายพาทิศ  ศีลลา
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงพานิภัค  สุพบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงพิจักขณา  โพธิ์หลำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงพิจิตรา  ของฉัน
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงพิจิตรา  เปียสนิท
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงพิชชาพร  น้อยสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงพิชชาภา  กรีอุทัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงพิชญาภา  ชัยพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงพิชญาภา  รุ่งเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงพิชยดา  โพธิ์ตุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กลัดทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายพิพัฒน์  ปานชัย
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เรืองทัพ
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงพิมลพัชร  สุขคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายพิศณุ  ฉลาดแฉลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายพีรณัฐ  อุทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายพีรพัทร  อุทามนตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายพีรวัฒน์  เกิดผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงแพรวา  นิ่มเอี่ยมอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงภัคจิรา  เรือนปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงภัคจิรา  วัฒนศิริไพศาลกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยนาท

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
เด็กหญิงภัคนันท์  เขียวกำจัด
ป.3
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายภัคพล  ปุ่มเพ็ชร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายภัคพล  ผ่องสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงภัควดี  คล้ามเครือ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงภัณฑิรา  เณรแขก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายภัทรพจน์  ด้วงนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงภัทรพร  จิตรเอื้อตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงภัทรพร  บุญชุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงภัสราภรณ์  ออนเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายภากร  วงศ์อุไร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายภาณุพงษ์  ทองโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงภาวิณี  รัตนปราณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงภาวินี  ยิ้มศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายภูติพัฒน์  หนูไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายภูธนิศร์  หนูเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายภูธเนศ  รอดสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายภูบดิน  อนุคระหานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงภูฟ้า  รื่นรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายภูมิรพี  พิมพ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายภูรินทร์  พรหมวอน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายมนัสวิน  แรงมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงมีนาดา  บัวผัน
ป.3
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงมีสุข  สิองห์ดำรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงเมธาพร  เอกนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายรชตะ  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายรชานนท์  คล้ามเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงระพีภัค  คงศิริสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายรังสิมันตุ์  มั่นพรม
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายรัชพณ  กฤษนำพก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงรุ่งรวี  เดชทองพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงรุจี  แสนพันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงเรืองทิพย์  นาคดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงไรวินท์  วงศ์สมุท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงลลิตา  ขาวสะอาดในธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงลลิล  ขจรกิตติประการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยนาท

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กหญิงลักขณา  โพธิ์แหน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงลักษมณ  แก้วสมัคร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงวชิรญาณ์  มีสัตย์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงวนภรณ์  โลหาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายวรกานต์  ถ้วยทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงวรรณพร  ช้างทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงวรรณลมร  เอี่ยมผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงวรรณิดา  ศรีทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายวรรธนัย  พูชิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงวรวลัญช์  ภู่สอน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายวรัญชิต  ชัยมงกุฏ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงวรัญญา  จุ้ยกระยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงวรางภรณ์  เพ็งเลิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงวราลี  ผ่องพันธ์ชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงวราลี  สนธิรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงวริศรา  เพ็งนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงวริษฐา  ฉูดสูงเนิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงวริษฐา  บัวเฉียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงวศวดี  ภู่สอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายวาทิศ  คงชาญแพทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงวารุณี  เพ็งนิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงวิจิตรา  วงษ์บุญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายวิชิตชัย  บุญปั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงวิภาดา  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงวิลาวรรณ  เต็มสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงวิลาวัณย์  แจ้งอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงวิวรรธณี  วงษ์เครือยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงวิสุทธิดา  สืบศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายวีรภัทร  ฟักบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายวีรภัทร  อนันทสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายวุฒิชัย  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายศดานันท์  สุวิลย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงศรัณย์พร  พึ่งน่วม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงศรัณย์พร  เอมสรรค์
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงศรัณยา  เมืองที่รัก
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยนาท

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
507
เด็กชายศรัณยู  เมืองที่รัก
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงศศิกร  ชะเอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงศศิกานต์  นุชมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงศศิพร  เต็มปิยพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงศิรดา  สงเคราะห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงศิริบูรณ์  กลั่นคำ
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงศิริพักตร์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายศุภเชฎฐ์  พงษ์พาเดิม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายสกรรจ์  อ่อนนวล
ป.6
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงสมาพร  เพียรมุ่งงาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงสโรธินี  ป้อยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงสวรรยา  สันทัดถ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายสิรวิชญ์  เจแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายสิรวิชญ์  แตงฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงสิราวรรณ  บุญชู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงสิริกร  เนตรพระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงสิริกร  อินทรเกษตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายสิริราช  สุนิมิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงสุกัญญา  พยุงกิจ
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงสุธาสินี  รัตนไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงสุธาสินี  สุพรมมา
ป.6
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงสุธินี  จูสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงสุพรรษา  ดวงแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงสุภชา  ใจเฉย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงสุภชา  สาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายสุภณัฐ  กวางแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงสุภนิดา  เอี่ยมใย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงสุภมาศ  แพ่งศรีเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงสุภัสสร  ชูขวัญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงสุภัสสร  ทรัพย์มาก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงสุภัสสรา  คำวิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายสุวพิชญ์  ทิมบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายโสภณัฐ  ช้างหัวหน้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หาญสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงไหมธาร  เลี้ยงล่ำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยนาท

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
542
เด็กหญิงอชิรญา  อยู่สำลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฉัตรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงอธิชา  ไลยเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงอนัญญา  เต็มศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายอนุวัต  แสงหงส์
ป.6
โรงเรียนวัฒนะโชติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงอภัสรา  คุ้มสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงอภิชยา  ศรีเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงอภิญญา  ชูชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายอภิวัฒน์  เลิศวิราม
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงอรปรียา  เชื้อน้อย
ป.3
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายอริญชย์  ทองเขียว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายอริยพงษ์  ภัทรภูมิวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงอริศรา  ฟักขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายอัคคพล  อยู่ยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงอาทิมา  กิตติกุลเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายอิทธิเทพ  นฤภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงอินทิรา  กุศลส่ง
ป.6
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงอุไรวรรณ  นุชภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยนาท

ณ ห้องสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องสอบที่ 7
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายนรวิชญ์  ตันกำเนิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์