ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้องป.5/1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชาย ธนทัต  เงาเทพพฤฒาราม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกนกชน  ดารารัตน์
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกนกพล  มีสมสาร
ป.4
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกรภัทร์  ดอนพิมพ์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรวรรณ  ตั้งชัยธรรม
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤตติชัย  เกิดเนตร
ป.4
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤตภัค  ทองเนื้ออ่อน
ป.4
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤษณะ  วุฒิศักดิ์พานิช
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกลิ่นสกุล  เมฆฉาย
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกษิดิศ  นุวงษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายก้องภพ  ทองศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญชพร  แจ้งโห้
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกันต์กวี  พึ่งพินิจ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกันตพิชญ์  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ชาวสวนแตง
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกันตา  ชินนาพันธ์
ป.4
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกันตินันท์  จินตะนา
ป.5
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกิตติทัต  โภชน์มาก
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกิตติพัฒน์  สุขกิตติสิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกิตติภพ  ผลเจริญ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกิรัชภาส  ถาวร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกุลศิษฐ์  บัญชาพงศ์โอฬาร
ป.4
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายคณาพงษ์  ทุมมานนท์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายคริสโตเฟอร์ ศุภณัฐ  อ็อตเตอร์
ป.6
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายจักรกฤษณ์  ลิ้มพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจันทกานต์  แจ่มจรรยา
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจิรนันท์  พิมสิงห์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ภู่เฉลิมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงชญานิศ  เอนกบุญ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงชนกนันท์  วรภัสสร
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงชนกวนัน  แข็งขัน
ป.6
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  ธนะสุข
ป.5
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชลกาญจน์  ลียา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายชัชนันท์  บัวตา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้องป.5/2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชุติมณฑน์  จองคำ
ป.6
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงโชติกา  พวงมาลัย
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายโชติณัฏฐ์  กลิ่นมาลา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายไชยภัทร  ชูกำแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงญาดา  ทองบุญ
ป.5
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงญาตาวี  ฤกษประสูต
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายฐปกร  วุฒิเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงณฐพร  สามิภักดิ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงณภภัสสร  สมานคงศักดิ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายณภัทธรณ์  จิตศีล
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงณภัทร  พิมาพันธุ์ศรี
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงณภัทร  สมใจเพ็ง
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณัชพัชญ์สรณ์  อ่อนศรี
ป.4
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายณัฐกฤต  ดลสอาด
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายณัฐชนันท์  แต้มทอง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณัฐชยา  วีระกุล
ป.6
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณัฐชา  แสงกอง
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงณัฐณิชา  เจิมจุติธรรม
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงณัฐณิชา  สนธิปัญญา
ป.4
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายณัฐทพงษ์  ศรีธนบุญมาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายณัฐนนท์  สถิตย์เสถียร
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายณัฐพงศ์  จิตรประเวศน์
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณัฐภัทร  ดิสริยะกุล
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายณัฐภัทร  อิทธิสุขนันท์
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณัฐวรา  วุ่นเขียด
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายณัฐวัตร  ประสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณิชชยา  นาสมยนต์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณิชากร  กงยี่
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงตวงพร  เสถียรวงศ์
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงทอฝัน  เมืองจีน
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายทักษ์ดนัย  สุขแจ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายเทพพิทักษ์  ภูถมดี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธนกร  จูชากะสิก
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายธนกานต์  ธนาจิรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายธนบดี  อลงกรณ์ทักษิณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้องป.5/3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธนพร  โลหิตนาวิน
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงธนภร  สิงห์ภู่
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายธนภัทร  บุญชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายธนวัต  ปีเจริญ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายธนัท  ไชยยอด
ป.6
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธวรัท  เหลืองอ่อน
ป.5
โรงเรียนศรีสุวิช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงธัญชนก  คงมั่น
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงธัญชนก  ภิรมย์ชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงธัญญดา  สุขเกษม
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงธัญพิชชา  ภิรมย์ชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงธัญพิชชา  ฤทธิกุลสิทธิชัย
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายธารา  จันทร์งาม
ป.4
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายธิติภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายนนฑิวัฒ  ธไนสวรรค์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงนภสกร  แตงบุตร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงนภัสพร  จรรยาวงศ์สว่าง
ป.4
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงนภิศปราภา  ศุภวิริยกุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงนลนภัส  ติวิทย์ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงนลัลลักษณ์  วงศ์กัลยา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงนลินรัตน์  บุญใหญ่
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายนวภูมิ  พุ่มวิเศษ
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงนวรัตน์  โหมดสง่า
ป.6
โรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงนัสมล  แสงประดับ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายนิพิฐพนธ์  พุทธกุลสมศิริ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายนิวัช  เส็งประสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายประภวิษณ์  อิทธิวรกุล
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงปริยากร  เชื้อแก้ว
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายปวริศ  ว่อง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงปวริศา  จินดามณีเรือง
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายปวเรศ  เรืองอร่าม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายปัญญาพัฒ์  ศิริผล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายปันไท  สูยะศรี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงปิ่นอนงค์  -
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายปุญญพัฒน์  เตาะกะโทก
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงปุณญิศา  พูลเปี่ยม
ป.4
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้องป.6/1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายเป็นเอก  ทนทาน
ป.6
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงเปรมชนันทร์  ธนะสุข
ป.3
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายพงศ์ชนันต์  ศรีวรรณะ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงพรปวีณ์  เกลี้ยงชน
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายพร้อมภัทร  แซ่หวอง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงพราวนภา  สิรกุลจิรา
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายพลัฎฐ์  ทามาตร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายพสิษฐ์  ผดุงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายพัชรธภัฏ  ทองเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายพัชรพล  บุตรดีเคน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายพัฒณิตา  ศรีธรณ์
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุขะ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงพิชชา  ไชยรบ
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงพิชชากร  ธนพรเจริญ
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงพิชญธิดา  รอดเครือมิตร
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายพิชญะ  จุลวงษ์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงพิชญา  สืบแสง
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  บรรจง
ป.6
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายพิพิธพล  สุทธิสา
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายพิภัทร  บุญมั่น
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงพิมนภา  หวายสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สวัสดิ์ลออ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงพิมพ์พิฌา  ผาติเสนะ
ป.6
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฤกษ์ดี
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงพิริยา  ศิริดำ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  วิริยะสุพพัต
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงเพชรชมพู  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงเพ็ญพิชา  แสงประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายไพรัตน์  เกตุสาลี
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายภัทรเดช  กำเดช
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายภัทรพล  แจ่มใส
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายภาสวิชญ์  วงศ์เมฆ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายภูธน  นามวงษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายภูเบศ  มุ่งหาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้องป.6/2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายภูริเดช  ใจเผิน
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายภูริทัศน์  สว่างมงคล
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายโภคิน  ดีศรีสุข
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงมนชิตา  อยู่สว่าง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงมัญชรี  แสนโภคทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงมัณฑกานต์  อภัย
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงมาธวี  อสุนีย์
ป.5
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงมินตรา  จันทร์โชติเสถียร
ป.6
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายรฐนนท์  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงรภัสลดา  อุตราศรี
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายรวิชญ์  โมริโมโต
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายรัชชานนท์  ชะนะเกิด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงวรรณิดา  สุรเกียรติกุล
ป.5
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายวรรธนัย  ผลสำเร็จ
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงวรันธร  สุขส่ง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงวราพร  แสงอุไร
ป.5
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงวริศรา  ลิ้มสำราญ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงวิชญาพร  เจียมเชื่อม
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงวิชยาธรณ์  โห้เหรียญ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายวิริทธ์พล  อินทะจันทร์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงศรันย์พร  ทั่งศรี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายศรุต  จิระตุลธร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงศศิกาญจน์  สนิทเหลือ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงศิรประภา  นวลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายศุภกฤต  เจียมเชื่อม
ป.4
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายศุภกฤต  มโนรส
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายศุภกิจ  ด้วงผุด
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายศุภจิรัฐ  ทองกอบ
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงศุภาวิตา  พิรักษา
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายศุภิณัช  หาญวงศ์
ป.5
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงศุภิสรา  อุดมสุข
ป.6
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายเศรษฐยศ  ปั้นทอง
ป.4
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงสขิลา  โมกขะเวส
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายสปีด  บุญอนันต์
ป.4
โรงเรียนศรีสุวิช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายสรรเพชญ์  วัฒนไพโรจน์รัตน์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้องป.6/3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงสโรชา  วงค์พานิช
ป.5
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงสวริน  บุตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงสิริฉัตร  เลิศสุวิมล
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงสิริพร  เสือแก้ว
ป.6
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายสุกมนิน  วงศ์มีเกียรติ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายสุรพัศ  สุขสถาน
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายสุริศร์  เรืองทอง
ป.4
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายอธิศ  ธรรมานนท์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายอธิษฐ์  แก้วซิ้ม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายอนิวัตติ์  ธนทวิกร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายอัครเดช  โคเรซาวา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายอัครวัฒน์  วุฒิเจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงอัญชิษฐา  สกุลมา
ป.4
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ธีรานุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายเอกนฤน  ฉิมมณี
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงเอมมนัสวี  ศรีอ่อน
ป.4
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ห้อง ม.3/2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
192
เด็กหญิงกนกพร  ศรีงามผ่อง
ม.1
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงกมลชนก  สิงห์สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
นางสาวกมลวรรณ  เจริญเรืองทรัพย์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงกรรวี  จึงศิรกุลวิทย์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายกฤตเมธ  ทองสมุทร
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายกฤตวัฒน์  ทองผุด
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงกวิตา  เลาหบุตร
ม.1
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
นายกษมา  ศักดิ์วนิชล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายกองทัพ  โชคทิพย์อมรชัย
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ผลพอตน
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายกันย์ชัย  เพ็งวงศ์
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงกัลยรัตน์  น้อยศิริสุข
ม.3
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายกิตติกานต์  จิตต์รุ่งเรืองสุข
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายกิตติธัช  วิทยประสิทธิ์กุล
ม.3
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายกิตตินันท์  จั่นเพชร
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงขวัญชนก  ทองทา
ม.3
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงเขมมิกา  ปราดเปรื่อง
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
นายคนธรรห์  จารุสมบัติ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงจนิษฐ์ชญา  จันทร์ลาย
ม.1
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงจิรภัทร์  เสนะโกวร
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายจิรายุ  กลิ่นอุดม
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
นายจิรายุ  กำเนิดสกุลชัย
ม.3
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงเจตสุภา  โสภณพุทธพร
ม.3
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายฉัตรชัย  กาญจนวุฒิธรรม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายฉัตริน  ฤกษ์สังเกตุ
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงชลิดา  ดิษผึ้ง
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายชิติพัทธ์  อู่วิเชียร
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายชิษณุพงศ์  ฟูรัตน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงชุติมณฑน์  กอศรีสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
นายโชติพัฒน์  นุตะมาน
ม.3
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงฌัชณีย์  หลอ
ม.1
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงฐิตญาณี  กิจนีชีว์
ม.3
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงฐิติชญา  หนูหริ่ง
ม.1
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงฐิติภากรณ์  ปั้นทอง
ม.2
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายณภัทร  ทรงพลนภจร
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ห้อง ม.3/3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กหญิงณภัทร  หวังสม
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงณัชกมล  อนุชาผัด
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงณัชชา  วุ่นเขียด
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงณัฎฐนิช  ปิ่นทอง
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงณัฏฐณัฏฐ์  แก้วกงพาน
ม.2
โรงเรียนศรีสุวิช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กลัดแกล้วกล้า
ม.3
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพชรสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายณัฏฐ์ภัทร  ใจกล้า
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีธนบุญมาพงษ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณัฐชญาธรณ์  สุนธยาธร
ม.3
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมชื่น
ม.1
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
นางสาวณัฐธิดา  โขนแจ่ม
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
นางสาวณัฐนิชา  พันเดช
ม.3
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายณัฐภัทร  พงศ์ดัสกรกำจาย
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายณัฐภัทร  สุขชุ่ม
ม.3
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
นางสาวณัฐวิภา  กาวดิลก
ม.3
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงณัฐวิภา  เทียนขาว
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายณัทกร  อาจโยธา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงณิฌา  สนามชัย
ม.1
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงเณศรา  รัศมี
ม.1
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายดนุสรณ์  สุเสนา
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายดรณ์  เอนกนวล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายตรีจักรพงศ์  สุทธิศรี
ม.2
โรงเรียนศรีสุวิช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
นางสาวทนตวรรณ  คงสบาย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงทัชชกร  ตระกูลไพศาล
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงเทพธิดา  ทองประศาสตร์
ม.2
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายธนโชติ  ด้วงพรมมา
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
นายธนบดี  แทนศิริ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงธนพร  มณีรัตน์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายธนภัทร  วัฒนวรากุล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายธนะวัฒน์  หมิ่นหาทรัพย์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายธนา  เจริญสินทวีวงศ์
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
นายธนากร  จูงระฆังทอง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายธนาธิป  ทองมี
ม.3
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายธนานันต์  ปรีดิศรีพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ห้อง ม.3/4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
262
เด็กหญิงธนาภา  กาญจนยิ่งวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงธรณ์ธันย์  สุนทร
ม.2
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงธวัลรัตน์  มากพุ่ม
ม.3
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงธัญญชล  ชวดนุช
ม.3
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  จันทร์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายธีรภัทร  เหมณีย์
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงธีริศรา  กุลเพชรชวนันท์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงธีริศรา  ธนารักษ์
ม.3
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายนนทรุจ  รัตนยานนท์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายนพรุจ  พรหมสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงนภัสสรณ์  ทองเพียรพงษ์
ม.1
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงนฤชฎา  กลีบบัวบาน
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงนฤภร  ดำรงกิจเจริญ
ม.1
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  พบลาภ
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายนันท์ทัต  วงศ์อุดมวัฒนา
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายนาวี  วัฒนธรรมนาวิน
ม.2
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายนิติ  ขามสำโรง
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
นายบวร  ไหลรุ่งกาญจนกิจ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงบัณฑิตา  คำโสภา
ม.1
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายบุญยกร  นินเนินนนท์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายบุณยกร  ชมโฉม
ม.1
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงบุณยานุช  โสมศิริ
ม.3
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ไชยชะนะ
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายปฏิภาณ  สุขวัฒนานุกิจ
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายปฏิภาณ  อิทธิวิบูลย์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงปวรานันท์  ทากุดเรือ
ม.1
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงปวีณา  สว่างศรี
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงปาณิศา  สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
นางสาวปาณิสรา  ครองมงคล
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงปิยธิดา  บุตรจันทร์
ม.1
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงปิยพร  นิลเขาปีบ
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายปิยภัทร  วิเชียรสมุทร
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงปิยะธิดา  แจ่มรุ่งฟ้า
ม.2
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงปุณิกา  ทองศิริ
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงพณิชพร  ธัญญวศิน
ม.2
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ห้อง ม.1/4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
297
เด็กหญิงพรชนัน  พวงธนะสาร
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงพรรณพัชร  ภิรมย์โพธิ์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายพรหมพร  ธรรมสาร
ม.2
โรงเรียนศรีสุวิช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายพรหมเลิศ  ธรรมสาร
ม.2
โรงเรียนศรีสุวิช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายพัชรพล  ทั่งจันทร์
ม.3
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงพัชรภรณ์  จุมปาดง
ม.1
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงพันพัสสา  ประทุมพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายพันแสง  เทพส่องแสง
ม.3
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงพารินทร์  อัญชลีศรีสกุล
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงพิมพ์ลภา  ลักขณานุกูล
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงพิรามน  เปาอินทร์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงพีรดา  ฉายพุดซา
ม.2
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายพีรวิชญ์  พุ่มโพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายพุฒิพงศ์  บำรุงรักษ์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายพุฒิเมธ  ศรีชลไพศาล
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงภรภัทร  นาใจดี
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงภัณฑิลา  สันติสุขคง
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายภัทรพงศ์  ลิ้มวิภาวีอนันต์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายภาคย์จิระ  ใจสะอาด
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายภาณุรัศมิ์  แสงไชย
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงภาวิวรรณ  สัวขจารุ
ม.2
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายภีม  ต่อจรัส
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงมณฑิกาญน์  สืบสิน
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
นางสาวมณีวัลย์  อมรวัฒนพงศ์
ม.3
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงมนัญชยา  จันปุ่ม
ม.3
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
นางสาวมินตรา  พูลทรัพย์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงมุกครินทร์  ลับไพลี
ม.2
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงเมธาพร  ลิมป์ประภาคาร
ม.1
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายเมธาสิทธิ์  กิ่งเพชร
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงรติกานต์  อุบลจันทร์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงรสริน  สุธาเกียรติสกุล
ม.2
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
นายรัชชานนท์  กาญจนศศิวิมล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายรัชชานนท์  แก้วแรมเรือน
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายรัฐนันท์  วัฒนพงษ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงรัตติพร  ชะนะฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ห้อง ม.1/3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
332
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พันธุ์วาสนา
ม.1
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงวนัชพร  ทั่งศรี
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายวรมัน  กิจระยา
ม.1
โรงเรียนศรีสุวิช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงวรลัญธร  อักษรณรงค์
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงวราภา  ตุ้มภู่
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายวริศ  ธีระพงษ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายวัีรวัฒน์  มาฆะสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
นายวีรภัทร  เกียรติขจรพันธุ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายศตวรรษ  เชื้อบัว
ม.3
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงศรัญญา  นีรนาทสมบัติ
ม.2
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
นายศรัณย์วิทย์  สันติสุขคง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายศรัณย์  นิลช้อย
ม.2
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายศักดิพัฒน์  สมณวัฒนา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงศิริขวัญ  สุระชาติ
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายศิวกร  ปัญญาอินทร์
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายศุฐิพงษ์  มาลัยวงศ์
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายศุภกานต์  รื่นเริงใจ
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
นายศุภชัย  นิรันดโรภาส
ม.3
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงภัชณดา  ภู่เพ็ชร
ม.2
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
นางสาวสโรชา  พูลชนะ
ม.3
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
นางสาวส่องแสง  เดชสุภา
ม.3
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
นายสัญญาเมศร์  รามทิม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายสัณฐิติ  คงตระกูลศรี
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
นายสิปปนนท์  มะปรางหวาน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงสิริกร  หมื่นกล้า
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงสิริยากร  ณรงค์ชัยรังสื
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายสิษฐิ์ฒิโชค  ศุภธรรมนิตย์
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายสุชานนท์  เพชรรัตน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงสุภัตรา  วงษ์เกษ
ม.2
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงหทัยกานต์  วันดึก
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
นายอชิตพล  วุฒิปัญญารัตนกุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายอชิระ  ชั่งชัย
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายอธิชา  จำรัสกิตติวัลย์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงอภิญญา  สุคันธตุล
ม.1
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายอภิวัชร  ฉิมกล่อม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้องป.6/3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
367
เด็กหญิงอรนลิน  จิตรดา
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงอริสรา  คงสมบุตร
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงอาทิตยา  คงสุจริต
ม.3
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายอิศรา  จูฑะศร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายอิสรชัญชาญ  นันทรักษา
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายเอกวุฒิ  บุสภาค
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ห้อง ม.1/2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
373
เด็กหญิงกชพร  ธีระจินดาชล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงกชพร  วัฒนากังชัย
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงกนกวรรณ  ข่าขันมะลี
ป.6
โรงเรียนเลิศปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงกมลชนก  เทียนแจ่ม
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงกรชญาภา  แก่นสงสัย
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายกฤตชาติ  ทวีปัญญาภรณ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายกษิธัฏฐ์  เอี้ยงเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนตันตรารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายก้องภพ  เนติบุญ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงกัญญารัตน์  โรจนารุณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ขุนแสน
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เผ่าเพ็ง
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงกันธิชา  ศรีมงคล
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงกัลยาณี  โรเทอ
ป.5
โรงเรียนตันตรารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายกิตติภณ  อมรสิน
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงกุลิสรา  พันธ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงเกตน์สิริ  ทีกอน
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงขวัญเกศสิริ  กิ่งบัวหลวง
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายคุณาสิน  แสงโชติ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงจันทร์จรัส  ตั้งเจริญศิริ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงจิณณะ  สามไชย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายจิรพิพัฒน์  แววโคกสูง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายจิรายุ  กันตโสภณานนท์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงจุฑามณี  หินนอก
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายเจตน์ชนก  กิริรัมย์
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายฉัตรชุมสาย  วิรัชพิสิฐ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงชนัทสนันตน์  รุ่งรัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงชริศา  จุรีกานนท์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงชัญญานุช  รักความดี
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายชานนช์  เชาวน์ชะตา
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงชาลิสา  ลีนะวัต
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายฌาภูมิรัตน์  ลอยวัฒ
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายญานสิทธิ์  ฮุนศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงณปภัช  คล่องพยาบาล
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงณภัชชา  โรจนาภรณ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงณภัทร์  รื่นเริงใจ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ห้อง ม.1/1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
408
เด็กหญิงณัชชา  พรหมอินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงณัชชานันท์  รุ่งโรจน์ธิติกุล
ป.4
โรงเรียนตันตรารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายณัชพัฒน์  จุลวงษ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายณัฏฐ์คเณศ  ทีปกาปรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนตันตรารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจฉวะ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงณัฐชา  หวังลดาภิรมย์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงณัฐนรี  ละอองศิริ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงณัฐพร  สมการณ์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายณัฐพล  เจริญศิริ
ป.5
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายณัฐภัทร  พิทยาพงศ์พร
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงณัฐวรรณ  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายณัฐวิชญ์  ละอองศิริ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงณัฐวิภา  หรั่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงณัฐศิร์ชา  งามพิทักษ์สิน
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายณัฐสิชฌน์  ดาราสิชฌน์
ป.6
โรงเรียนเลิศปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายทวีชัย  จิตรัตน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายธนกฤต  แซ่ตึ้ง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายธนบดี  ทองดีเลิศ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายธนวิชญ์  แย้มเยื้อน
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายธนากร  เธียรเอี่ยมอนันต์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายธนาวิน  มีทองแสน
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงธรรญกฤต  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงธวัลรัตน์  วรวัฒนะ
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายธัชพล  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงธัญชนก  จิราก้องวานิช
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงธัญชนก  เทียมทอง
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงธัญณัฎฐ์  ศรีไวพจน์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงธัญดา  อภิชาติสิทธิพร
ป.4
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงธัญวลัย  ิพิพัฒน์วรัญญู
ป.5
โรงเรียนตันตรารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายธัญวิศิฏฐ์  สีหะวงค์
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ธนธรรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายธาวิน  ถิ่นวงค์ม่อม
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงธิษณา  ทันด่วน
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายธีรเดช  ศิริเดช
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายนนน์  ประนุช
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ห้อง ม.2/1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
443
เด็กชายนพรัตน์  คงถาวร
ป.5
โรงเรียนศรีสุวิช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายนพวิชญ์  รวยพงษ์
ป.5
โรงเรียนศรีสุวิช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายนพวินท์  องอาจทวีชัย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงนภสร  ดวงดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงนภัส  กล้าเกิด
ป.5
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงนภัสจุฑา  วงศ์ยะรา
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงนภัสปวีร์  ผาติเสนะ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงนภาดา  ประสงค์
ป.3
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายนราธิป  อินทฉาย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายนฤเศรษฐ์  ฤทธิวัย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขสถิตย์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายนันทิพัฒน์  ผมทอง
ป.6
โรงเรียนตันตรารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายน่านฟ้า  ทองเพียรพงษ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงนิชานันท์  ทรัพย์กุญชร
ป.6
โรงเรียนตันตรารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายนิธิ  พูลวิทยกิจ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายนิธิภัทร์  โรจน์รุ่งศศิธร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายนิธีนัย  ฮวบนรินทร์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงเนตรชนก  วรโสม
ป.5
โรงเรียนเลิศปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงบุญพิทักษ์  ดำรงค์พิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงบุญสิตา  แสงอรุณ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายบุณยธร  สงวนความดี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงบุณยวีร์  โสมศิริ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงบุณยาพร  หะวะนิช
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงเบญจวรรณ  สังขะกุล
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงปกรวรรณ  เหลืองเกษมนิตย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายปฏิพล  นฤตยสถาน
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายปณต  บุญกว้าง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายปณิธิ  พูลวิทยกิจ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงประภัสพิมพ์  พลแก้ง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงปรายฟ้า  จริยเวชช์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงปรินทร  บุญโญภาส
ป.6
โรงเรียนตันตรารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงปรีชญา  มากทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายปวริศ  รู้เกณฑ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายปองคุณ  สราวรรณ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ห้อง ม.2/2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
478
เด็กหญิงปัญฑิตา  พีระพันธ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายปัณณธร  จิรากุลสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายปัณณพัฒน์  ปิติวงศ์วัฒนะ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงปาณิสรา  ปลอดภัย
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงปานขวัญ  ปอแก้ว
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายปิยวัจน์  เยี่ยงวิญญู
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายปิยากร  อ่อนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  วลัยพันธุ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงเปมิกา  เจริญองค์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายพงศธร  ชมชื่น
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายพงศธรณ์  ประดับศรี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงพรกมล  เอี้ยพิน
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงพัชรนันท์  ปารมี
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงพัทธวรรณ  ทับกลัด
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายพันธุ์ธัช  โชติรัตน์สิริกุล
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายพิชญุตม์  พรหมประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงพิมญาดา  ฮาวกก์
ป.5
โรงเรียนตันตรารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ปานหนู
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  อินเรือง
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีสมุทร
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงพิมลวรรณ  อรุณพงษ์
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายพิสิฐพงศ์  โสภารัตน์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายพิสิฐพงศ์  อ่ำเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายพีรพัฒน์  เซีย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายพีรวัสส์  จันทร์โป๊
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงพู่ไหม  เบญจวรางกูล
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายภควัฒน์  นิจนานานันท์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงภริตพร  ชวดนุช
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงภฤศมน  ภิญญศิริ
ป.6
โรงเรียนตันตรารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายภวัต  พาวเรลล์
ป.4
โรงเรียนตันตรารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงภัทรพิชชา  ยอดนาม
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงภัทรวรรณ  เตียววณิชกุล
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายภาณุภัคค์  องคสาท
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายภานุพงศ์  รุ่งเรืองวงศ์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ห้อง ม.2/3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
513
เด็กชายภูดิศ  มณีพรหม
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายภูมิพัฒน์  กิ่งวิชิติ
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายภูรินท์  ภูถาวร
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายภูริพัศ  แก้วกัญญาติ
ป.6
โรงเรียนเลิศปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายภูริวัจน์  วลีย์พรกิตติ
ป.6
โรงเรียนตันตรารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายภูริวัจน์  อภิศักดิ์ชัยกมล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายภูริวัช  ขุนสะอาดศรี
ป.6
โรงเรียนเลิศปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายภูรี  วัฒนะกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายมณฑล  วิรุฬห์ประภา
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงมนัสนันท์  คำทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงเมชญา  โสพิมพ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงเมษารัศมิ์  อาจมิตร
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายรัชพล  เมืองนาคิน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายรัฐธีร์  ชัยจันทร์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายรัฐนนท์  แซ่ก๊วย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายรัฐนันท์  จันทโพธิ์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายรัฐภูมิ  เสนาะจิตต์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงรุ่งรวี  เนตรพิศาลวนิช
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงลักขณา  มีแสง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายเลอสรรพ์กร  นาคเจริญวารี
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงวรินธร  บุญคุ้ม
ป.4
โรงเรียนตันตรารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงวริยา  ชุ่มเทศศร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงวริยาพร  ดรุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายวาทการ  เจริญบุญพัชร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงวิมลณัฐ  เกลี้ยงเกลา
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงวิริญธร  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงศศิมา  ตันติยะกุล
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายศิรวัช  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายศิระ  คชศิลา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายศุภวิชญ์  เบญจธนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงศุภิสรา  บุญมีมา
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงสดใส  นาคากาวา
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงสมิตานัน  ศรีภา
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายสรวิชญ์  บัวพิน
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงสิรินดา  เข็มเงิน
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ห้อง ม.2/4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
548
เด็กหญิงสิริภัสสร์  สรณคมน์คุปต์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงสิริรัตน์  สิริพุทธวณิชย์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงสุชญา  เครือขวัญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงสุนิสา  มะโนเจริญ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกียรติขจรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มหัทธนมาศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายสุวิจักขณ์  ปัญญาอภิวงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายเสถบุตร  พนมรัตน์
ป.4
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายหัฏฐกร  พงษ์ไสว
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงหัทยา  ห่อเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายอนพัทย์  ช่างไม้
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงอริสา  ไขลี
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงอัจฉราพร  วงษ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงอาทิตยา  คงทน
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงอารยา  เทศะบำรุง
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายอิษฏา  อนันทกูล
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายอิสระ  พันรอบ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายอุกฤษฏ์  สอสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายอุปพัทธ์  พิสิฐพิพัฒนา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงเอมสิรี  ดวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงแองเจล่า  ลิสเทิล
ป.5
โรงเรียนตันตรารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์