ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกณวรรธน์  วิไล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลนิตย์  ไผ่ชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตภาส  ราชบุรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญาพัธร  เอนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
5
เด็กชายกันต์ธีภพ  ไทยประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกันติชา  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
7
เด็กชายคณพศ  ราชบูรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
8
เด็กหญิงจิณณาพัต  ปิ่นงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
9
เด็กหญิงจินตนา  กลิ่นคำหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจิรฐิติกาล  เครือทราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจิราพัชร  เอกตระกูลชล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจุไรพร  สิงหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชญาดา  ศิริวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชนากานต์  ผันผิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชนานันท์  ราษฎรวิจิตร
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชนิษฐา  พัฒนโภครัตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชลธาร  ปานพายัพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
18
เด็กชายชัชพล  พวงทอง
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
19
เด็กชายชิษณุชา  ลิ้มพลาสุข
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชุติมณฑน์  บุณยไวโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
21
เด็กชายญาณภัทร  ชะอุ่ม
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
22
เด็กชายญาณภัทร  ตั้งวงศ์พุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
23
เด็กหญิงญาณิกา  บุญมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
24
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อัชฌายะสุนทร
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
25
เด็กชายณฐนน  เหลืองวิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
26
เด็กชายณภัทร  สัตบัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
คณิตประถม
27
เด็กชายณัฐกิตติ์  เจริญวัฒนวิญญู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณัฐธิดา  เดชาภัทราพร
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
29
เด็กชายณัฐนน  แน่นหนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
30
เด็กชายณัฐวัตร  มีมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณิชกานต์  โชคสีน้อย
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณิชกานต์  มะโดดพัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณิรชา  ภาณุศานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
34
เด็กหญิงเตชิตา  พรหมมานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
35
เด็กชายทินภัทร  สอนเย็น
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายทีปกร  นีรพัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
37
เด็กชายธนกร  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
38
เด็กหญิงธนภรณ์  ติยะสุทธิพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
39
เด็กชายธนภัทร  ดวงมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
40
เด็กชายธนภัทร  หนูสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
41
เด็กชายธนวิชญ์  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
42
เด็กชายธนสิทธิ์  ธนะนพรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
43
เด็กชายธนสิน  สมที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
44
เด็กชายธนัท  ปาละวัธนะกุล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
45
เด็กชายธนิสร  เงาะจันทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
46
เด็กหญิงธัญญ์ยุดา  บู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
47
เด็กหญิงธัญญรัศม์  พรงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
48
เด็กหญิงธิษณามดี  อาปะโม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
49
เด็กหญิงธีราภรณ์  ธีระโกศล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงนพจิรา  วงษาพาน
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
51
เด็กชายนภสินธุ์  วงศ์นาป่า
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงนภัสกร  แน่นนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
53
เด็กหญิงนภัสร  อ๋อสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
54
เด็กหญิงนรีกานต์  มณีวงศ์วิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
55
เด็กหญิงนัทธมน  อำไพ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
56
เด็กชายนันท์ธวัช  ทองมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนิจจารีย์  ธาราสันติสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
58
เด็กชายนิธิกร  จุฬารัชศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนิภาภัทร์  ธรรมศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
60
เด็กชายบัณญวิชญ์  พิทยาคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
61
เด็กชายบุญฤทธิ์  จุมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
62
เด็กหญิงบุศยรินทร์  พงศ์พิเชฐกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
63
เด็กหญิงเบญญพร  พรมมงคล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงเบญญาดา  สุทินประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
65
เด็กหญิงเบญญาภา  นีรพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
66
เด็กชายปกรณ์  อินสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
67
เด็กชายปฎิภัส  ปริวรรตสกุล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
68
เด็กชายปฏิภาณ  พยุงวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
69
เด็กหญิงปณินฌญา  ขจรศักดิ์วรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
70
เด็กหญิงปนิษา  ภรภัทรพนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายปัญญา  เสรีศุภโภคานนท์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
72
เด็กชายปิติกร  วัฒนเดชาวงศกร
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
73
เด็กชายปิยภัทร  นิรมลธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปุญญาภา  ผสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
75
เด็กหญิงเปมิกา  วันเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
76
เด็กชายพงศภัค  ขุนแน่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
77
เด็กชายพรไพโรจน์  รุ่งทรัพย์ทวีชัย
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
78
เด็กชายพรภวิษย์  อิทธิอนันตเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
79
เด็กชายพระตรรถ  แรมวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
80
เด็กหญิงพสิกา  พงษ์เสวลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
81
เด็กชายพัฒน์พงษ์  ทิพย์เพทาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
82
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตั้งทองสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
83
เด็กหญิงพิจิตรา  แฝงแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
84
เด็กชายพีรพัฒน์  พุ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
85
เด็กหญิงภภัสสร  พิณเสนาะ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
86
เด็กชายภัทรกร  พาตน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
87
เด็กชายภัทรดนัย  ศรีสารากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
88
เด็กชายภัทรพล  ภัทรวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
89
เด็กหญิงภัศรา  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
90
เด็กชายภูภิภัทร  บูรณะตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงภูรดา  อุดานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
92
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
93
เด็กหญิงมัชฌิมา  จิตต์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
94
เด็กชายมาวิน  โกศัยสุนทร
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  มะลิวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
96
เด็กหญิงเมนิลา  กริชไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
97
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  โสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
98
เด็กชายรัชชานนท์  ทองแกมแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
99
เด็กชายวงศพัทธ์  ปิยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
100
เด็กชายวศิน  อินทโสติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
101
เด็กหญิงวาสิตา  โพธิ์เงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
102
เด็กชายวิธิสรรค์  จิ๋วแหยม
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
103
เด็กชายศตวรรษ  วรสายัณห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
104
เด็กหญิงศศิธร  เชื้อมั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
105
เด็กหญิงศาตนันทน์  เอืี่ยมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงศิศิรา  วชิรพงศ์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
107
เด็กหญิงศุภชญาญ์  แช่มช้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
108
เด็กชายศุภณัฐ  ระจิตดำรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
109
เด็กชายศุภสิฐ  ชลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
110
เด็กชายศุภอรรถ  ตาดเดิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
111
เด็กชายสมัชญ์  วัฒนไกวัลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
112
เด็กชายสรวิศ  จำเนียรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
113
เด็กชายสรศักดิ์  โฉมไว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
114
เด็กชายสิทธิพล  วิริยะประจักรกุล
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
115
เด็กชายสิรวิชญ์  ฤทธิ์งาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
116
เด็กหญิงสุกัญญา  ประทีปอรุโณทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
117
เด็กชายสุทิวัส  ทรัพย์วิริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
118
เด็กหญิงสุพัดชา  วงษ์สมุทร
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงสุภัชญา  โสภณภิรมย์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงสุภัชนี  ถาวรวัฒนเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
121
เด็กชายอนุชา  ฉัตรสิริกุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
122
เด็กชายอภินันท์  สุภาผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
123
เด็กชายอภิวัฒน์  แซ่กัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
124
เด็กชายอภิสร  ยิ่งเจริญนาน
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงอมรพรรณ  น้อยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
126
เด็กหญิงอรกมล  ชลารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
127
เด็กชายอรรถพร  สารกาญณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
128
เด็กหญิงอรวรา  ฉายชูผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
129
เด็กหญิงอัณศยา  จิตนุกูล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
130
เด็กชายอิทธิกร  อึ้งเบี้ยว
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
131
เด็กหญิงอิสราภรณ์  พุทธโธทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
132
เด็กหญิงอุปริมา  อิทธิอนันตเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
133
เด็กหญิงเอมอร  สิบศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชลบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
134
เด็กหญิงกมลวรรณ  ศิริบุตรวงศ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายกฤษณะ  รามนู
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายกลวัชร  พิมพ์แดง
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายก้องภพ  สนดี
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงจิรประภา  ไชชยา
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ขำพ่วง
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายชนาธิป  เตียวสกุลวนิช
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงชไมภัค  ไม้งาม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงช่อผกา  สูงสันเขต
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายโชคอนันต์  เหลืองอ่อน
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงธนวรรณ  สุนันท์โทเจริญ
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายธีรพงศ์  ทรงศิลสอาด
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงนันท์นิชา  นันทเสฏฐ์กุล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงพนิตษา  ขุนอินทอง
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงพลอยชมพู  เนตรพินิจ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงพิสชา  ดิสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายวรเมธ  กิตติจินดาวงศ์
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงศดานันท์  แจ่มอุทัย
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงศุภสุตา  โกเลี้ยง
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงสุณัฏฐา  นันทเสฏฐ์กุล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายอรรถโกวิทย์  สุจริตธนะการ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
155
เด็กชายกฤศณัฎฐ์  จิตสุทธนาผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงกวิสรา  ไชยคชบาล
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
157
เด็กชายกษิดิ์เดช  ทองธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธาราดล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงกุลนันท์  พนัสอนุสรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงกุลประภัสสร์  ริยะศานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
161
เด็กชายเกริกประกายเกียรติ์  ชมมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
162
เด็กชายเกริกพล  วรสายัณห์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
163
เด็กชายคณาธิป  หอมเสียง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงจันทรกานต์  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงจิญาดา  จึงเจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
166
เด็กชายจิณณวัตร  เหลืองสกุลทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงจิดาภา  จึงเจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงจิตต์เทพ  ปุ้งข้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
169
เด็กชายจิรันธนิน  โชติธนอธิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงจีรณา  สมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงเจนญาดา  ละมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงชญานันท์  วรชัยยุทธ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงชนัญชิดา  ละม่อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงชมชนก  พลเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงชมพูนุช  เชียงเถียน
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
176
เด็กชายชลกร  สุขปั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงชลธิชา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กนกธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงชุติมา  นิลวดี
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงฌัชชา  อัญชลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
181
เด็กชายญาณเดช  ช้างเปีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงญาดา  นกหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
183
เด็กชายฑีฆาวุฒิ  ไชยปัญหา
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
184
เด็กชายณภัทร  เชื้อนพรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงณัฏฐริญา  ทองธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  เหลืองอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงณัฐชา  สัตบัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงณัฐฐิชา  จูตะกานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงณัฐธิดา  จารุขจรรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
190
เด็กหญิงณัฐนพิน  ทิมแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงณัฐนิชา  วิชาเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
192
เด็กชายณัฐภัทร  ดาศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงณัฐภัสสร  วรสายัณห์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
194
เด็กชายณัฐสกล  สุทธิบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงณิชกานต์  ตั้งทรงจิตรากุล
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงณิชาภัทร  เบ็ญณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงณิษาชล  ลาภอุดมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงตรีญาณากร  รักษาพล
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงเทียนแพร  อิงประสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
200
เด็กชายธนกฤต  เผ่าพนัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
201
เด็กชายธนพนธ์  หมั่นคง
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
202
เด็กชายธนภัทร  มณีแจ่ม
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
203
เด็กชายธนวัฒน์  อาสนานิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงธนัญญา  ฐิตินพกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงธมน  ภุมจุรีรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
206
เด็กชายธัชนนท์  ทองมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงธัญชนก  ลาภอินทรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขศรีเบญจพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
209
เด็กชายธิติ  ไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงธีรกานต์  กีรติปกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงนพภัสสร  หิรัญสิริสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงนพภัสสร  หิรัญสิริสวัสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงนภาวรรณ  ศรีสันทราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงนันณภัทร  เกิดปาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงนันทกานต์  ชมนาวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
216
เด็กชายนันทพัทธ์  ปานเศรษฐสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงนาบุญ  เกษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงบุรัสกร  หัวใจ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
219
เด็กชายบุรินทร์  วงศ์เศรษฐทัศน์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงเบญญพร  ทิวะกะลิน
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงเบญญาภา  สีลาเม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
222
เด็กชายปฏิภาณ  แซ่เอี๊ยว
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงปพิชญา  ธนะนพรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงปภัสศุภา  นิวาทวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
225
เด็กหญิงปภาดา  ไชยยา
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงประภาวรินท์  ทองสุดายุ
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
227
เด็กชายปองคุณ  คำช่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงปอรภัทร์  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงปัญญดา  เวศพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงปาณิดา  สรรพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงปาริชา  ปัญญาวุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
232
เด็กชายปิยพัฒน์  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
233
เด็กชายปีดี  ประทุมเมศ
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
234
เด็กชายปุญญพัฒน์  พิมพ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงเปรมสิตา  แสนสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
236
เด็กชายพชร  สรรพเศรษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงพรรณทิพย์  ธรรมเนาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงพรรุจี  เกตุประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงพรลภัส  ชลวานิช
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงพราวพิศุทธ์  ประสังสาสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงพลอยปภัส  จูรินันท์ธนฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
242
เด็กชายพสิษฐ์  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงพัชราภา  ดีจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงพัชริดา  ดีจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงพัชรีพรรณ  มงคลธนวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงพัณณิตา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงพิชญาภา  จำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตีรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุตรจ้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ชาญอนุวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ก่ำพิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไพรวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงพิมพ์รดา  จันทร์วิรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงพิมลณัฏฐ์  วงษ์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงพีรดา  ชัยอารีราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงพีรยา  สุวรรณกุมาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงพุทธิดา  ตันธนะวณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
258
เด็กชายพูลเทพ  ชะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงแพรพลอย  พิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
260
เด็กหญิงแพรวา  เกื้อกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงแพรวา  อังคะนาวิน
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงเฟธิชา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงภัทรธิดา  กำปั่นทอง
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงภัทราภรณ์  จานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
265
เด็กชายภาสกร  มูลศรี
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
266
เด็กชายภาสณัฏฐ์  ฤทธิ์แดง
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ยืนยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
268
เด็กชายภูตะวัน  เข็มนาค
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
269
เด็กชายภูวนัตถ์  สุขไสยาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงภูษิตา  สมพร
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
271
เด็กชายมิตรภาพ  อิฐงาม
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
272
เด็กชายเมธาสิทธิ์  อุดมธนภัทร
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
273
เด็กชายยอดชาย  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
274
เด็กชายรพีพงศ์  ทองแดง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงรสิตา  เหลืองวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
276
เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงรัตนาวดี  เผือกเหลือง
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงรัตมณี  ชัยสมบุญ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงวรรณกร  คำวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงวรรณ์รวี  กำเนิดสินธู์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงวรรณษา  สุทัศนเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงวรัทยา  เมฆาวนิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
283
เด็กชายวริทธิ์นันท์  สกุลกลาง
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงวันฤทัย  วงษ์แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
285
เด็กชายวิศรุต  ก่อเลิศรัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
286
เด็กชายวีรศิลป์  วิเชียรพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
287
เด็กชายศุภวิญ์  พิทักษ์นนท์กุล
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
288
เด็กชายศุภศิษฎิ์  ศรีอนุเคราะห์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
289
เด็กชายสรวิชญ์  พนัสบดีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงสิริกร  ลิ้มพิทักษ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงสุทธสินี  วรวัฒน์เรืองเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงสุพิชญา  อภิชิตพงศ์ชัย
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
293
เด็กชายสุรวัช  พรพิมลรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
294
เด็กชายสุระ  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
295
เด็กหญิงสุริวิภา  ลิ่มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงสุวิมล  พวงภู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงอติมา  บุตะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงอภิสลา  ไกรเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงอมลรดา  เฉียบแหลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงอรจิรา  ฉายชูผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงอัยยา  เกียรติจานนท์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงอารยา  โยชูวานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงอารยา  สุขศิริบวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม