ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1


ห้องสอบที่
 0

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายภูรี  อัศวกิตติพร
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
2
เด็กหญิงกชพรรณ  เล็กคง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  ขนบดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกรชนก  โกมโลทก
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรทิพย์  หมอยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกรรณิการ์  เตชะพกาพงษ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤตยชญ์  ช่วยศรี
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤศณัฏฐ์  เดชวงศ์สมชิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายก้องกิดากร  กิจริต
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญจนพรรณ  ตาคำวัน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกันต์  กฤษวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกานต์ธนพงศ์  กูลธนาศาสตร์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกิตติธร  ศุภศิริ
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกิตติธัช  กันตอนันตพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกิตติพัฒน์  ไกรพล
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกิตติพันธ์  เด่นแจ่มจำรัส
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกิตติภพ  แสงอรุณ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกิตติภัค  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงเก็จแก้ว  อิริยะโพธิ์งาม
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายเขษมศักดิ์  ประทีปเสถียรกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายคณาธิป  แย้มบางยาง
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายคณุตม์  ทองแสง
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงคุณัญญา  เชื้อโชติ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายฆฤณ  วิทยาอนุมาส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายจักรกวิชณ์  มงคลประภากร
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายจารุกิตติ์  เอี่ยวสีหยก
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจิณห์มาตฤกา  จงพิทักษ์ศีล
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจิดาภา  รัชดานนท์
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายจิตรภณ  สังข์ทอง
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจิรัชยา  สมหวัง
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายจิรายุ  สุรพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงเจนจิรา  ผดุงกิ่ง
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายเจิ้น  จาง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายฉัตรธาดา  ถนอมญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงฉันชนก  โกสินทรจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายชณนป์  จันสุข
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
37
เด็กชายชนกภัทร  ปลั่งธรณีพงษ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายชนสิษฎ์  แพทอง
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชนิกานต์  อินทรักษา
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชนิดาภา  คุณนาม
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชนิตา  ทับลอย
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายชยพล  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายชยพัทธ์  มิกขุนทด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายชยานันต์  วิโรจน์วัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายชยุตม์  เชิงวิวัฒน์กิจ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายชลชัย  ทองประกอบ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงชลลดา  ธรรมธร
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายชวทักษ์  พิริยะบรรหาร
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายชวิศ  ผลิตวานนท์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงชัชญาภา  มณีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงชัชฏิยา  ศักดิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายชาคริต  หลวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายชานนท์  สุขสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชาลิสา  ยอดประทุม
ป.6
โรงเรียนสุอารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุบผามาลา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายชุติภาส  อิ่มเอิบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายเชาว์วรรธน  เกินกลาง
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายโชติพัฒน์  เต็มพงศ์ศรีสง่า
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงญาณธิชา  แว่นไธสง
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงญาณิศา  บุญลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงฏิกมณ  ดำริมุ่งกิจ
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายฐปนวัชร์  รินรดากร
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายฐานวัฒน์  ปิยะพิสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายฐานะปรัชญ์  อภิปิติอนันต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงฐานิตา  ศิลปชัย
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงฐาปนีย์  สีตลพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายฐิติกร  วงศ์ขวัญ
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุนทรา
ป.6
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายณกร  คุรุพจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายณธีพัฒน์  กิตติสารพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงณปภา  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
72
เด็กชายณภัทร์ ไคโตะ  โอชิไอ
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายณัชกฤช  สัญวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัชชา  นวภัทรภาคิน
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัฎฐนิฐ  มีศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายณัฏฐกฤติ  ละเลิศ
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายณัฐกมล  สุขปิติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณัฐชา  จำเนียรกาล
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงณัฐชา  ปิ่นวัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงณัฐชานันท์  เนื่องจำนงค์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงณัฐณี  สิริจันทสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณัฐธิญดา  กลับวิเศษ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายณัฐพงศ์  เรืองยุวนนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงณัฐพร  ใจภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายณัฐพล  จันทโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายณัฐพัชร์  คร้ามไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายณัฐภัทร  นกอินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงณัฐรดา  อังค์สุธาสาวิทย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงณิชกานต์  บุญอินทร์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงณิชนันทน์  เนื่องจำนงค์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงณิชา  ดำสนิท
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณิชา  พรหมมิ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายดนุพร  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงดลพร  ศรวมศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายตรัยคุณ  สุขวิสุทธิโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายตรีสรณ์  ศรีโยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงตีรณา  ไตรติดานันท์
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายเตชิน  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายเตชินท์  ปวีณวงษ์วรรณ
ป.6
โรงเรียนสุอารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงทักษพร  จันทร์อุปละ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายเทิดศักดิ์  เซี่ยงฉิน
ป.5
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายธงเดช  ศักดิ์ประศาสตร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงธนกมล  ยิ้มศิริ
ป.5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายธนกร  ศิริสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายธนกร  อารยจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
107
เด็กชายธนกฤต  ตระกูลไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายธนดล  เหล่าเคน
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายธนดล  อุทัยสินธุเจริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายธนทร  วงษ์ธนาภร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายธนธรณ์  รุทธิฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายธนพล  อัศวะศิริจินดา
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายธนภัทร  จิตต์อารี
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงธนัชชา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายธเนษฐ  ธเนศานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายธวัชนนท์  พูลสาทรกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อุดมธนกุลชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงธัญวรรณ  วุฒิสารวรากรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายธัญวัฒน์  ซุ่นไล้
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงธิญดา  ภูธนโชคทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายธีรศิลป์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายธีระพัทธ์  กิตติสารพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายธีรัตม์  แก่นแสง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายนนทพัทธ์  พงศ์สิริวรนาถ
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงนภัทร  ชัยสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงนภัสพลอย  พิเชฐจินดากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงนลินทิพย์  อังกูรชัยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงนลินนิภา  กัญญาโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงนัชชา  พงษ์พานิช
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงนันท์นภัส  นันทพรนิรชา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงนันทภัทร  พงษ์พันธุ์
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงนันทรัตน์  ลือกิตินันท์
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายนิพพิชฌน์  ทีฆธนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงบุณฑริกา  ยูมิน
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงบุณยวีร์  ท่าไชย
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายปกาสิต  แสงวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายปชาบดี  พงศ์ไทย
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายปฏิภาณ  ละม้าย
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายปฏิภาณ  สิทธินิสัยสุข
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงปณิชา  ภูธนโชคทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงปณิตา  เสถียรจารุการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
142
เด็กชายปพนสรรค์  ไชยพงษ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงปภาภรณ์  รัตนสูรย์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายปยุต  วิสมล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายปรมี  พิทักษ์โรจนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงประภาพิชญ์  มั่นดี
ป.3
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายปวีร์  รพีอาภากุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายปัญจพล  ชัยมงคลถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายปัณณวัชร์  ศรีบุณยสุขศิริ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายปางธรรม  สวนเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงปาณิสรา  ปานเกตุ
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายปาลินธน์  โชคจินดาชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงปิ่นสุดา  หลงเจริญ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงปิยณัฐ  ประชุมวรรณ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงเปมิกา  วสุเดชาสิน
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายเปรม  โอภาสเศรษฐกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงไปรยา  ชัยปราการ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายพงษ์กฤตย์  กาญจนนารีรัตน์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายพชรเตชินท์  ชุง
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายพชรพล  เอื้อนสุภา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงพรปวีณ์  เรืองสุริยกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายพรภวิษย์  เรืองสุริยกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงพราวนภัส  บรรจงผล
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงพลอยณิศา  ลิ้มภักดี
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงพลอยนภัส  ชลธาร์นนท์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายพลากร  หนึ่งอานนท์
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายพศวีร์  บุญอินทร์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงพัชรนันท์  ลิ้มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงพัชราภา  ถาวร
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงพัชริดา  งามแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แถวเพณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายพันธกานต์  ดีศิริ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงพันธิตรา  ศรีวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงพิชชา  หิรัญรัตนพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายพิชชานันท์  วุฒิสันติ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
177
เด็กหญิงพิชฌาย์กาญจน์  วิเชียรเทียบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองดี
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชัยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พิลาไชย
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เจนนาวี
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงพิมพรรษา  แพงมา
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายพีรณัฐ  จำเนียรศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายพีรณัฐน์  บุญศักดิ์เฉลิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงพีรดา  สุชาตะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงพีรยา  กันสิงห์
ป.3
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายพีรวิศว์  กีฬา
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงเพ็ชรส่องแสง  ฐิติพันธ์ปภา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  อัปมะให
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงฟ้าใส  วิสุทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายภคณจิตต์  ทัศนประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายภวัต  จึงรัตนะประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงภัคประภา  สมงาม
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงภัควัน  สุรังษี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงภัณฑิรา  เผือดผ่อง
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงภัทรพิดา  ชนะบุญ
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงภัทรมน  คำโพธิ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงภัทรหทัย  ยศปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงภัทราพร  เหรียญทอง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงภัทราพร  อนันตประยูร
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงภันตรา  อำพัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายภาคิน  อุดมมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงภิรญา  กำแพงเศรษฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายภูมิ  ธีระมงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายภูริภัทร  อภิรักษ์โชติมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายภูริภัทร์  กล่อมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงมฆพร  เลิศวรวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงมติมนต์  ฉัตรทวีรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงมาลิณา แจซมิน  คิมบอล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายเมธาพัฒน์  ไชยปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายรตินธร  เธียรชยากร
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
212
เด็กหญิงรมณณัฏฐวันย์  โคตรโนนกอก
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายระพีพงศ์  อภิศรีเพชร
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายรัชชานนท์  พังพิศ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายรัชชานนท์  แสงจิต
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายรัฐพล  ทองเย็น
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บัวภาคี
ป.6
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงรุ้งพรายแสง  ฐิติพันธ์ปภา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงรุจิรดา  พรหมมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงลลิตสุดา  เขียวสอาด
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายวงศกร  วิจิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงวนัชพร  ปิ่นปกบุตร
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายวรกันต์  แบบวา
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงวรณัน  ศุปัญญเดชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายวรธนา  กันตอนันตพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายวรเมธ  วรัญกุลจิรภาส
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงวรัญญา  กำชัยสิทธิพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายวรากร  พิริยศาสน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงวรินทร  ขจรกลิ่น
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงวริษฐา  จรูญรักษ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงวฤนดา  วิชญกรสกุล
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายวสุธันย์  คงกิติมานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายวสุธา  วงษ์ศิริ
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายวัชรพล  แสงพลอยสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายวิชยุตม์  เหลืองอ่อน
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายวิณทัช  ศิรินาม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงวิภาอร  ประชาศรัยสรเดช
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงวิรชา  ฐาปนางกูรกร
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายวิศวะ  ชนะดี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ผิวแดง
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงวีรวรรณ  รัตโนทัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายวีรศิลป์  ลีนาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายวีร์  วรศิลป์ชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายศตพล  นิธิโรจน์ภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงศยามล  โกศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงศรุตา  วรวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
247
เด็กหญิงศศิวิภา  ศศิวิมลพันธุ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงศิร์กานต์  ซู
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายศิรภัส  รุ่งภักดีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายศิริศักดิ์  รัตนสิงห์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายศิวกร  เนื่องจำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายศุภกร  รัตนา
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายศุภกฤต  ถาวรธวัช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายศุภณัฐ  โสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายศุภศักดิ์  มณีปักษี
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงศุภาวรรณ  สุปิยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายสรวิชญ์  แตงแก้ว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายสรวิศ  ต่างใจ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายสหภูมิ  แสงวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงสารินี  ขันติธรรมกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงสินิทธ์นาถ  ญาติเสมอ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายสิปปกร  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายสิรภพ  ประวัติเลิศวัฒนา
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายสิรวิชญ์  โคตุระพันธ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมป์แสงศรี
ป.3
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงสิริกร  ฐิติพรขจิต
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงสิริกร  สัตถาผล
ป.3
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงสุธีมนต์  เดชชีวะ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พุฒศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงสุภัสสรณ์  เปลี่ยนสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายสุวพิชญ์  พุฒศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายสุวรรณภูมิ  ณ สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายสุวิจักขณ์  เผือกพูลผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายสุวิจักขณ์  พงศ์จรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายเสฏฐพงศ์  รัศมาวี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงโสภิตา  ทองระอา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายหัสดาพงษ์  สงรักษา
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงเหมือนชนก  เจริญนาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายอกฤษณ์  ชุดเจือจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงอชินี  โกศล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงอธิติยา  วิจิตรกุลสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
282
เด็กชายอธิศ  โกสินทรจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงอนัญญา  อายุเจริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงอภิชญา  รื่นรวย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงอรวรรณ  เนียมชาวนา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงอริศรา  เลี่ยว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงอสิตา  สุขสีดา
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายอัครพล  เอมอุทัย
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายอัครัช  เธียรปัญญายิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงอังคณา  ผดุงกิ่ง
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงอังคณา  พรอิทธิพล
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงอาคิรา  ผดุงพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายอาชวิน  ขาววงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายอาณิสพงษ์  จันทร์ผุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายอิทธิมนต์  จิรยาภากร
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงอี๋เชวียน  ลี
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายเอกธนัท  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงฮินาโกะ  อูเอดะ
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
299
เด็กชายกฤตภาส  งามเมืองแมน
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงกัญปภัส  ฤดีขจรไชย
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
นางสาวกุลปริยา  ฮั่นเจริญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงเจีย อี๋  อู๋
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงญาสินี  เมธาวรกุล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายณัฐพงศ์  โรจนศิริพงษ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงทักษพร  อัจฉราพรเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงธฤตา  ยงชัยหิรัญ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายธีรณัฏฐ์  สุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายธีรดนย์  วีรไตรกรสกุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายนนทพัทธ์  จำเนียรสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงนัทธมน  สุวรรณพิมล
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายพัฐนนท์  สุขเสถียรวงศ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงพัณณิตา  พุฒฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงพิณระวี  อธิประยูร
ม.3
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
นางสาวพุดน้ำบุษ  เอื้อภูมิรัตน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายภีมภัทร  เนื่องจำนงค์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายระพีภัทร์  ทิวะเฉลิมมพงศ์
ม.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  บัวเปรม
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
นายวรินทร  ธนทรัพย์สกุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายวโรดม  อนันตกูล
ม.2
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงศศิกานต์  สิงห์สา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณชนะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงสิรินทรา  สุขวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงสุพิชญา  สุภากิจ
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงอรพรรณ  สัมฤทธิวณิชชา
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงอัยย์  งามกิจเจริญลาภ
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญสุทธิสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายอี้  จาง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
328
เด็กหญิงกชกร  สะอาดเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงกนกพร  บุญโชค
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงกมนชณก  เทียมเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงกมลชนก  มหารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายกรภัทร  ภู่กิติรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงกรสิริ  ศิริแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายกฤดนท  ผลอนันต์
ป.4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายกฤษกร  สิงห์ฉลาด
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายกษมะ  แสงเงินอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงกัญญษร  บุญยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงกัญญาภัค  วงศ์อัมพรพิชญ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายกันตพัฒน์  หล่อสุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  กมลฐิติสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงกันตา  ภูธนโชคชัย
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายกัลปพฤกษ์  คำพา
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงกาณพัสตร์  สวรรยาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงกานต์ธิดา  นิลพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายก้าวกล้า  ไทยขำ
ป.5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายกิจพิพัฒน์  ฤทธิสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายกิตติธัช  มุตตามระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายกิตติธัช  หนุนดี
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายกิตติศักดิ์  พนมรัตน์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายกีรติ  สวยสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายกุลนิติ  ศิริรักษ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงกุลปรียา  อารยะรุ่งเจริญกิจ
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงเกณิกา  ทองสุภาภรณ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ติวสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงเขมจิรา  รติกัญจนากรกิจ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายคณิติณ  ศรีอินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงควีนสิริ  มีเพชรอัฐมงคล
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายคู่บุญ  รัตนนุสนธิ์
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงจณิตรา  กิจบำรุงลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงจตุพร  ทองดีเจริญ
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงจารุรัมภา  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงจิดาภัทร  รัตนพาหิระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
363
เด็กหญิงจิดาภา  โพธลักษณ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงจิรนันท์  จันทรสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายจิรพัฒน์  จันทร์สุรินทร์
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายจิรภัทร  พูลลาภ
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายจิรวรรธ  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงจีรนุช  แซ่อั้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงจีรัสยา  ชัยจันทร์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ไกรกลาง
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายเจตนิพิฐ  ตุงคสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงฉัฐมา  เย็นสนาน
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายฉันทวัฒน์  เฉยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงชญาน์นันท์  วิจิตรกุลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงชญานิศ  บุญสร้าง
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ฐิติรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงชญาภา  มโนมัยสกุล
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายชนทัต  ถิรสุนทรากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงชนเนษฎ์  พรหมบุญ
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงชนิกานต์  ลี้เจริญ
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงชนิดาภา  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงชมนาท  โพธิ์ดี
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงชลกนก  สุขพรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงชลลดา  บุญถัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายชวัลวิทย์  จิระธรรมวรวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงชวิศา  ทองทาสี
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงชัญญานุช  คุณธรรมวรกุล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงชัญญานุช  ฉายลิ้ม
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายชัยพร  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายชินดนัย  ลำธารสวรรค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายชิษณุพงศ์  ยอดแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงชีวาพร  เกษกรณ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตระกูลโศภิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงโชติกา  สงวนสุข
ป.5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงโชติรัตน์  เต็มพงศ์ศรีสง่า
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงญาณ์สินี  เอี่ยมอารีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
398
เด็กหญิงญาณาธิป  เฮงอุดมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงญาณิศา  เสียงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงญาดา  สาระกูล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงฐาณิดา  ตรีกิตติคุณ
ป.3
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงฐิติวรดา  ตันติสิริสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงฑิตฐิตา  เมฆวัฒนากาญจน์
ป.3
โรงเรียนวุฒิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงณฐมน  ศิริสุนทรลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงณฐา  เดชาปริยวิภา
ป.6
โรงเรียนสุอารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายณดณ  บุญบุตตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงณภัทร  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงณภัทร  วานิชวัตถากร
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายณภัทษร  สุกใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายณัชกร  ศิริโภค
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงณัชช์ณิชา  เนียมสวรรค์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงณัชชา  บูรณบุรีเดช
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงณัชชา  วานิชวัตถากร
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงณัชชา  อาญาเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายณัชปภพ  ยะสะวุฒิ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิจถาวรวงศ์
ป.3
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันธ์ฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจริญศรี
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงณัฐชนก  อ่ำพึ่ง
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงณัฐชนากานต์  เนื่องจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงณัฐชยา  จันที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายณัฐชานนท์  ลำดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงณัฐฌาณี  สุวัฒนากุลกิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายณัฐฏ์กฤศ  กองแก้ว
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงณัฐฏ์นลี  พัชราภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงณัฐณิชา  กิตติดิลก
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักกะสิวิทย์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงณัฐธิดา  ธำรงสินถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงณัฐธิดา  มงคล
ป.5
โรงเรียนพิทยรังสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงณัฐนรี  โกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงณัฐนรี  ธรรมพิทักษ์พงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงณัฐนรี  ปรีชานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
433
เด็กหญิงณัฐนันญ์  ทรัพย์พิพัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงคาร
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงณัฐปภาวี  ประมวลสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายณัฐพงศ์  พูลศิริ
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายณัฐพนธ์  ชำนาญจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงณัฐพร  ยางงาม
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายณัฐพล  มัทธวกาญจน์
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายณัฐพัชร์  พรหมมานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายณัฐวรรธน์  วิชชนาถวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงณัฐวรา  เกิดประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงณัฐสินี  ศรีกรด
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงณัฐสุดา  บวรวงศ์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงณัฐหทัยภร  เด็ดแก้ว
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงณิชกานต์  วิพุธกษมานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงณิชนันทน์  ลีดอนงิ้ว
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงณิศวรา  คำอุดม
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงดนใจ  วัชราพลเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายดิถดนัย  เมฆวัฒนากาญจน์
ป.5
โรงเรียนวุฒิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายเดโชชัย  สายสีดา
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายแดนบดินทร์  วงศ์ผดุงธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายต้นตระกูล  แย้มพึ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายเตชพัฒน์  เอกจิรตระกูล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายถิรณัฏฐ์  กาญจนธัญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายทศวิน  มั่นสีเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายทัตธน  กสิณเวทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายทีฆายุ  ศรีปุ้นจั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงธญานี  เจริญกูล
ป.5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายธนกฤต  สอ้านวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายธนงค์  สนิทวาจา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายธนโชติ  ขมหวาน
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายธนดล  นาคพีระยุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายธนเดช  สัญวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงธนธรณ์  มาลารักษ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงธนพร  ตั้งจิตตรง
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายธนพล  พิชญมหุตม์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
468
เด็กชายธนวินท์  พรรณา
ป.3
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงธนัชญา  สุพัฒศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายธนัชพัฒน์  สงวนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงธนัญชนก  วิศาลบูลณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวัญตน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงธัญชนก  จัตตุพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงธัญชนก  ชินวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  นาถสิริกุลพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นาคแจ่มใส
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายธัญธีร์  กีรติเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนสุอารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายธันยธรณ์  ไชยสิริรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายธาดากร  เจริญก่อบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงธีรดา  ฉัตรรัตนวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายธีร์ธวัช  กู้
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายธีร์ธวัช  โซวเจริญ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายธีรธัช  แสนชิว
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายธีรภัทร  ดำเนิน
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายธีรภัทร  วรวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายธีรภัทร์  ถิระอัมพรพิชญ์
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงธีริศรา  ถนอมเนื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงนงนภัสณัชมน  มะลิผล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายนพนิธิ  พุทธเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงนพภัสสร  ปิยะบุญสิทธิ
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงนภวันท  ธัญถิรโสภนากุล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงนภัสชญา  สงฆ์รักษ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงนภัสสา  กันตังกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายนราวิชญ์  นิ่มเสนาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงนรินรัตน์  เหล็กม่วง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงนลพรรณ  พิมพ์สกุล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงนัทธมน  แซ่ตั๊น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงนัทธมน  ดวงโพธิ์พิมพ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงนัทนิชา  มาเจริญ
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงนันทกานต์  นุชปาน
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์คูเมือง
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงนันทิกานต์  จีนทั่ง
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
503
เด็กชายนิติพัฒน์  โสภาบริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงนิธินันท์  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ตุงคสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายเนติพงศ์  ไขรัศมี
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายปฎิพัทธ์  มณี
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงปพิชญา  กลิ่นจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงปภาดา  ตุลยอนุกิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงปภาวรินท์  พิมรินทร์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายปภาวิน  วาสนาส่งชูสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายปรัศว์  แสงทอง
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายปริตต์  ลีลาเศรษฐวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงปัญฑารีย์  เจริญศิริโสภาคย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงปัณทิตา  ศรีสง่าชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงปาณิศา  ปิยมหพงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีนพรัตนกุล
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงปาริชาติ  สุขยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงปุญญิศา  รัชตโชติกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงปุญญิสา  เชาวน์เจริญ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงปุณยนุช  พัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงปุณยวัจน์  แก้วฟ้า
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงปุษยา  อ้นประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงพจน์อาภา  พวงลำใย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายพชร  จ้าว
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายพชร  จินนิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายพชร  วิโรจน์วัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงพชรพร  เหรียญทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายพบธรรม  อายุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงพรนภัส  บุญมาก
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงพรปวีณ์  ทวีโชคจิราวรเดช
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงพรปวีณ์  ธนลไชยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายพรภวิศย์  เป็นดี
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายพริ้นซภัทร  มีเพชรอัฐมงคล
ป.5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายพลกฤต  กลมเกลียว
ป.6
โรงเรียนสุอารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายพลเทพ  แต้ไมตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงพลอยชมพู  จินดามณี
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
538
เด็กหญิงพลอยไพลิน  จำรัสธนสาร
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายพศพงศ์  อุตราภิรมย์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายพศิน  กล้าเผชิญโชค
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงพัชรณิธน์  ฉัตรเจริญพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงพัชรมิณธ์  ฉัตรเจริญพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงพัทธนันท์  ปฐมพรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงพาณิชา  ฮ่วมกี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงพิชญธิดา  หนูประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายพิทยุตม์  รักษ์คำจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายพิพัฒน์  แจ่มจันทร์จรัส
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ก้อนคำ
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ราชรี
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ลียวนิช
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงพิมพิศา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงพิราภรณ์  เหลืองรัตนมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายพีรพัฒน์  จินตนา
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายพีรพัฒน์  พีรศานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายพีรวิชญ์  บัวระคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายพีระวิชญ์  หล้าลุน
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงเพชรไพลิน  ซุง
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงภัคพร  ประเสริฐกุล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงภัทมน  ภัทรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เลิศศิริ
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงภัทรพร  คำนึงสิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายภัทรพล  เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายภัทรพล  พรมผา
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงภัทรภร  ยินดีรุจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงภัทรวดี  พสิษฐ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงภัทรียา  ปิยะพิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายภูริพัฒน์  สายสีดา
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายภูวเดชาธร  ภักดีไพฑูรย์
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายภูวิศ  เหลืองไชยยะ
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงมทินา  บุญเต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงมนัญชยา  จุฬาทิพย์
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
573
เด็กหญิงมนัสนันท์  ขำสมัย
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงมนัสนันท์  ทักษิณ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายมนัสวิน  ดาบุตสะ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายมัณณวิชญ์  บริรักษ์สาทร
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงมาธาวี  สายทองคำ
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงมุกศิรินทร์  สุดพิพัฒน์
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงเมญานันท์  สุขอนันต์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สอดทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายยศภัทร  รักษ์วงศ์อุดม
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงโยษิตา  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงรจนา  ห่างภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายรชต  สุรจิตติพงศ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายรณกร  มณีแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงรติมา  จึงจรัสทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงรติมา  ทาทอง
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงรมย์นลิน  ลีพลากร
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงรมิดา  บูรณปุณยพร
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายรวินท์  โกศล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงรวิสรา  ลือกิตินันท์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงรสิตา  เจริญสุข
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายรหัท  เฮงอุดมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายรัชชานนท์  แต้พานิช
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายรัชพงศ์  ศิริกุลพิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายรัฐภาคย์  บุญประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงรัตนกานดา  รวมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายรามิน  จันทร์จอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงรินรดา  โซล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายเรวัฒน์  มณีรัตน์
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงลภัสธณา  จันทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงลักษิกา  ภัทรพุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงวณัชนก  นภาสินชัยบูรณ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงวทัญธร  วทัญญูสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายวรกฤต  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงวรทา  อัศวะศิริจินดา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายวรวุฒิ  ทะตัน
ป.5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
608
เด็กหญิงวรากร  รอบคอบ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงวรินทร  แนบเชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงวริยา  รุ่งเรืองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงวริศรา  กระโห้ทอง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงวริศรา  จันทรประยูร
ป.3
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงวริศรา  ปัญจบุศย์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงวริศา  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ธรรมนิยมกุล
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงวสุกาญจน์  วีรวรุตม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงวัศราภาสุ์  นพคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงวาฑิณี  ศรีตะลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงวาสิตา  ชุมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงวิชญา  คิดระเบียบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายวินเซนต์  อิสระประศาสน์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงวิมลสิริ  นกอยู่
ป.6
โรงเรียนวุฒิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงวิรัลพัชร  พิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงวิริยา  วิมลประภา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายวีรพัฒน์  แซ่เตียว
ป.5
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายวีระพงษ์  ทองวงค์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงแววปราชญ์  หิมานันโต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงศรณ์ขวัญ  พลเตชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายศรุจิรัฏฐ์  ครุฑปราการ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงศรุตา  ศรีเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงศศิธร  เต็มใจ
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงศศิปัญญ์  ธนาโสภณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงศศิสมา  จิตรวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายศาศรัณย์  บุญสิงห์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายศิราเมษฐ์  ทั่งสุธีรนนท์กุล
ป.6
โรงเรียนสุอารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงศิริภัณฑิรา  พันธุเวช
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงศิริลักษณ์  นางสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายศิวกร  ศันสนะวาณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายศุทธสิน  เฟื่องพูนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงศุภรดา  นามมิตรมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายศุภฤกษ์  คงกิติมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายศุภวิชญ์  คงธีรภัทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
643
เด็กชายศุภศิษฎ์  ศุภศิริ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงศุภสุตา  ฉันทะโกโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายเศรษฐศิลป์  พลเตชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายสมิทธ์  ทรงธรรมบวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายสิทธิกร  วิชกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายสิทธิเดช  อุดมดิเรกวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายสิทธิพล  สุวรรณภูมิ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงสิรัชชา  เอกอุ่น
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงสิริยากร  จตุรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงสิริยากร  จำรัสธนสาร
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงสิริยากร  พัฒนศักดิ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงสิริลดา  พันตาเอก
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงสุชาวดี  ไตรรงค์จิตเหมาะ
ป.5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงสุฑามาศ  กองพรม
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงสุธาสินี  ดีพร้อม
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงสุพิชชา  ฐิติธนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุวัฒนากุลกิจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงสุพิชญา  วงค์ตาผา
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงสุพิชญา  สุวรรณภูมิ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงสุภัสสรา  สว่างสิริทิพย์
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงสุภาวิดา  จันทร์เรือง
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงสุรดา  ไพจิตต์
ป.5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงอชิรญา  ศรีประยูร
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายอชิระ  เพชรเรือง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงอธิชญา  พึ่งรุ่ง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงอธิชา  ศรีลาจันทร์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายอธิป  สิทธินิสัยสุข
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงอนัญพร  กล่ำเพ็ง
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงอนุตตรีย์  กิจรังสรรค์
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงอภิชญา  จิตต์อารี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงอภิชญา  เอ้งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายอภิชา  วัฒนวลีกุล
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงอภิญญา  พลรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงอภิสรา  สินวิสูตร
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงอรกัญญา  สนิทกูล
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
678
เด็กหญิงอรจิรา  พ่วงรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายอริญชวิศย์  แก่นนาคำ
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงอังคณาวรรณ  มั่นถิ่น
ป.6
โรงเรียนวุฒิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายอินทัช  นิดใหม่
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงอิสรีย์  จินตนา
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงอึนยอง  โซล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงเอมอร  ปั่นจริต
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายิดิพญดุย์ฏิ  ฮาลเดอร์
ป.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์