ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ห้อง 621 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  จอมศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลพรรณ  วรรณธะสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤติพงษ์  ทองนพคุณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกษิดิศ  สุนทรโชติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายก้องกิดากร  วัฒนะเวชศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูเชื้อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมวงษ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญวัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุดโท
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกิดากาน  จันทร์ฆะ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกิตติกร  ทิพพิลา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกุลกัลยา  บุญสมพงษ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกุลจิรา  โสรัจจกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกุลฉัตรวดี  แช่มใย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายเกริกเกียรติ  ขันแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงขวัญข้าว  กิจสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงขวัญชนก  รุจิสนธิ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงเขมมิกา  เพิ่มพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายคณิตกรณ์  มูลชัยสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายคทาวุธ  พฤติสมพร
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายจักรกฤษณ์  ใหม่สิงห์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจันทรรัตน์  จิตต์รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายจิรกิตต์  ขจรชัยกุล
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายจิราวัฒน์  เพ็ชร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายเจตดิลก  พูนพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายเจตนิพัทธ์  มนต์วัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายเจริญฤทธิ์  มงคลธรรมกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายเจษฎา  ชูเชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายฉัตรฟ้า  ลภณโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายฉัตฤณท์  อินทรสุขุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายชคัตตรัย  สุขก้องวารี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชญาณิศา  ถาวรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชญานันท์  ทวิชัย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ห้อง 622 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชญานิน  ธนานพงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชนกสุดา  โพธิ์ทอง
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายชนกานต์  บุษบงก์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายชนะชน  หริมเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชนัญญา  ยำพะวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชนิกานต์  ป้อมประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชมพูภัทร  ทองฉาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายชยพล  เมธาสิทธิกูล
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายชยพล  อัศวุตมางกุร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายชลากร  กินะชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายชาญชนก  อ้นรักษ์
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายชานนท์  ตันคงคารัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงชาลิสา  พรสุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงโชติกา  อันอารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายฌาญวุฒิ  พิษณุวัฒนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงญาณกร  ศรีอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงญาดารัตน์  บัลลือพรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงญาติกานต์  คงสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงฐิตาพร  ลิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ช่างสมัคร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงณภัทร  กุลนภาดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณัชชุดาธร  ชนาเตชาธัญญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายณัฐชนน  พิสิษฐ์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณัฐฌาลิณี  ทองชูศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายณัฐดนัย  คุลิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณัฐธิดา  ฉายวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณัฐนารี  พิทักษทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายณัฐพงศ์  บุญสิน
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงณัฐวีณ์  ชุณหพัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณิชากร  วรศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงณิชาภา  อัครพรเดชธนา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายดนยกร  จันทร์พิทักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงดลนพา  ป้องเรือ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงดาเรศ  น้อยโป๊ะ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายดุลยพัฒน์  พรพนาวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ห้อง 623 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายเดชาชัย  หอระตะ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายไตรคุณ  จันทวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายถิรนัย  เนาวภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายทนงศักดิ์  นาคสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายทรงวุฒิ  อินภู่พิมล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายทวีทรัพย์  จริยโสธร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงทัศนาวัลย์  สุทธิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายทีปกร  ชำนาญพล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายแทนทัพ  แก้วนาคแนว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายธนกฤต  จุลมิตร
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายธนดล  มงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายธนดล  มิ่งแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายธนบดี  บริบูรณ์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายธนพนธ์  ปัญพิทยากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงธนภรณ์  ท้วมเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายธนภัทร  มโนอิ่ม
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายธนภัทร  เล็กมั่นคง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายธนภูมิ  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายธนยศ  สิทธินันท์เจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายธนะดล  พานิชเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายธนัทกฤษณ์  เอี่ยมพินิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงธรรม์ฐิตา  ตันติวัฒนทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายธวัฒน์  บุญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายธัชพล  เข้มคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงธัญพิชชา  จักษุรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิทธินันท์เจริญ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายธิชานนท์  เขมวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงนนทเนตร  จันทร์ทับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงนภัทร  ธงทองทิพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงนภาธร  จอมศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายนฤพล  แป้นศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายนักรบ  มีปัดมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงนันท์นภัส  ระดมเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงนันท์นภัส  วรรณศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงนันทวัน  แสงแจ่ม
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ห้อง 624 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปุณชัยวิลาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงน้ำหอม  ทองประยูร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงบุรัสกร  บุพฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงเบญญาพร  เมธาวิวรรธน์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายปกรณ์  จันทรศร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายปฏิภาณ  แก้วพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงปณิตา  มีอุดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงปพิชญา  หวังไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงปริชญา  มัชฉิมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงปริยาภัทร  นิ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายปรีดิวัฒน์  เก็จพยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายปองพล  ต่อรุ่งเรืองกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายปัญญวัฒน์  มิตะมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายปัญญารัตน์  พนมไพรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายปัณณทัต  รัตนะมงคลกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงปาณิสรา  เทียนชัยสุธารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงปาลิตา  หลำเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงปิญชาน์  งามสง่า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงปิยธิดา  จิระสุวรรณพจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงปิยธิดา  มหาสิทธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทร์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงปุณณภา  กุสุมายุทธ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงเปมิกา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงไปรยา  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายพงศกร  เตียงหงษากุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายพชร  ด้วงคง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายพชรกร  หุ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงพชรภา  แก้วจินดา
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงพรกนก  จูเภา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงพรจิรา  รอดพลอย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงพรชนก  นุชพงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายพรเทวัญ  แก้วแรมเรือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงพรนภา  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงพรพรรณ  ปัญญาเลิศ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายพัชรกรณ์  พรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ห้อง 631 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพัชรพล  อ่วมเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายพัทธดนย์  เพ่งพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายพัทธนันท์  ยีหมัดอาหลี
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงพาขวัญ  พจนโสภณากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายพิชาภพ  ทิพย์เทพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  นิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปริติวิชกานต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงพิมพ์ระวี  รัตนะมงคลกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายพิรพัฒน์  ศรีประวัติ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงพีรยา  เนียมขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายพีรศักดิ์  รอบคอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายภัครพล  ฮกลิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงภัทรทิรา  เลียบมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายภัทรพงศ์  วิสุทธิศักดิ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายภัทรพงษ์  น้ำลึก
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายภัทรพล  ไพจิตรลือชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงภัทรภณ  ศรีคชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชาญสมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงภัสสร  ชววัฒนาพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงภานรินทร์  ซิมตระการกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายภุติพงศ์  ปลอดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายภูดิส  ล้อจงเฮง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายภูริภัทร  ทองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงภู่ลัดดา  เพิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายมณทสิต  ฟักทองคำ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงมัชฌิมา  มวลศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงมัธธุรดา  ฟุ้งสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายรชต  รัตนกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงรัตนพร  หยาง
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายลภน  ศรีอุดมศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงวกุล  จึงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายวงศกร  ชัยประเสริฐศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายวรพล  บุญราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายวรยุทธ  ธรรมเมธาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงวรัชยา  จิตต์สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ห้อง 632 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายวัชรวิชญ์  หนูสลุง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายวันสถาปนา  ปรีเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงวาฐิตา  เกิดธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงวาสินี  เพ็ญโฉม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายวิจาร  สิงห์โท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงวิชราภา  ลิมปนะวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายวิถีบูรพา  นันทะเสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายวีรวิชญ์  ปริติวิชากานต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายวีรสันต์  สุทธิคุณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงศรัณญา  สิวะทรัพย์ทวี
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงศศลักษณ์  พิราชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงศศิกานต์  บุญล้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงศศิวิมล  วัฒนกิจวิชัย
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงศาริศา  กุลนภาดล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงศิครินทร์  รัตนศรี
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงศิราพร  ประภารัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงศิริประภา  กิจจะอรพิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายศิริพงษ์  เสริญวงศ์สัตย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายศิวกร  โพธิ์ทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงศิวัชญา  คงสาคร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายศุภกิตติ์  อานุภาเวนะวัฒน์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายศุภเมธ  กลิ่นเกษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงศุภวรรณ  ทิมโพธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายศุภวัฒน์  นิยมไพศาลสุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายศุภวิชญ์  แรงผลสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายศุภวุฒิ  ไตรวุฒิลาภ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รอดภัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สมบูรณ์บริรักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงโศจิรัตน์  ปรีชา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงสกาวรัตน์  รักพนาราม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายสรวิชญ์  จบฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงสราลักษณ์  วรรณไชย
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงสาวิตรี  สุนทรวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายสิทธิโชค  คิดกริ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายสิรภพ  สุขสงวน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ห้อง 633 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายสิรวิชญ์  เมฆอากาศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงสิรินธร  สิทธิรัตน์พานิช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงสุกฤตา  สุขขะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงสุกัญญา  สุขประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงสุชัญญา  คำฟู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงสุดารัตน์  พรอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงสุทธิชา  เขตเขื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงสุธีมนต์  เสริญวงศ์สัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงสุนันทินี  วนิชย์ถนอม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายสุประวีน์  ชุติพงศ์พัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงสุพิชฌา  ไชยกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงสุภัสสรา  จ้อยเจริญ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงสุภาวดี  บุญสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงสุภาสินี  กันทะชัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงสุรภา  กิตยารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จันทรสาร
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงเหมรัตน์  ยงถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายอชิตพล  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงอนุธิดา  สอนซิว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายอภิมงคล  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงอภิสรา  สุขาทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงอรวรา  พรสุวรรณวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงอรวรา  เสาวดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงอลิศา  ลีรัตนชัย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายอสมา  ว่านกระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงอัจจิมา  โชควิริยะสัมพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงอัจฉริยา  สุวรรณเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงอุไรรัตน์  ธรรมสุรีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ห้อง 634 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
239
เด็กชายชัยภัทร  เสริญสุขสัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายณภัทร  เจริญบูลย์วิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายแทนกาย  คำแหง
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงนฤภร  เจริญบูลย์วิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายศิรลักษณ์  ทีฆะ
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 121 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
244
เด็กหญิงกชพร  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงกชพรรณ  หร่ายเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงกชมน  ปุญญะประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงกชศร  ปิยะกิตกำธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายกนกพล  เทียนดำ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงกนกวรรณ  ป้อมบริสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายกมลฉัตร  ศิริปุณย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงกมลชนก  ชมสา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีเนตร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงกมลวรรณ  เลิศวิลัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงกรรณิกา  สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายกฤตพงษ์  เมตตาจิตสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายกฤติเดช  สุขพราย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สิงหนนท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงกฤษณวรรณ  ป้อมบริสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายกฤษณะ  นกศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายกฤษดา  เรืองทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายกฤษดา  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงกวิสรา  สุเมธาธิกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายกษิดิศ  รตโนภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงกองเงิน  เงินทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายกัญจน์  พงษ์ช้าง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงกัญญพัชร  ผ่องใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุพลับ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงกัญญาพัชร  อับดิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงกัญญาภัทร  พูลโภคผล
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงกัญญาวีณ์  รัฐศานติบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงกันจ์ฐิตา  วัฒนเหลืองอรุณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายกันตภณ  เดชพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงกันทิมา  โคอุก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงกันยาวีร์  ทิพย์สุข
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายกานตพงศ์  เทพกุญชร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงกานต์พิชชา  โห้ประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายกิตติธัช  ธราพร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายกิตติธัช  สรวนแย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 122 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
279
เด็กชายกิตติพงศ์  หาญกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายกิตติภพ  แปลกสกุลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายกิตติภัฏ  ทิพย์ฝั้น
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงกีรติกา  ทองชัยประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงกุลภัทร  หล่อทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายเกรียงไกร  วัฒนกิจวิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงขวัญข้าว  คำใจวุฒิ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงขวัญชนก  ปรีชาชีววัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงขวัญชนก  มั่นถาวรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายคุณากร  จินดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงจตุรพร  เดชศักดา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงจังคนิภา  จิรวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงจันทร์พฤษภาภรณ์  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงจารุพรรธน์  ยงศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายจิณณวัตร  วิไลรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงจิณัชญา  พัฒพันธุ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงจิดาภา  บรรดา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงจิดาภา  หอมขจร
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงจิตติญา  สุขภูตานันท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายจิตติพัฒน์  การุญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงจินตัศจี  สิงหรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายจิรกร  พรหมโคตร
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายจิรภัทร  ภักดิ์กวิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายจิรัฏฐ์ชัย  ไทยทรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายจิรายุ  โอ่งเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายจีรวัฒน์  ปัตตานี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แจ่มจรูญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญปัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงจุฑาวรรณ  รัตนะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนูน้อย
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายฉัตรชัย  สอนวินิจฉัย
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงฉันชนก  รื่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงชญาดา  หงษ์น้อย
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงชญานิศ  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงชญาภรณ์  เปี่ยมการุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 123 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
314
เด็กหญิงชญาภา  นาคนวม
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงชฎาภกชณ์  ไวกัณสุรส
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงชนม์ชนก  นามแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายชนวีร์  สันตินันตรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงชนัญญา  ชัยชา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายชนาธิป  บุบผาชาติ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายชนาธิป  ผดุงกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงชนานาถ  ฤทธิฤาธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงชนาภัทร  อาจภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงชนิกานต์  พุกศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายชโนทัย  คำรังษี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงชมพูนุท  ชินะโยธิน
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายชยพล  ศิริบำรุงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายชยวัฒน์  เคนทวาย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงชลธิชา  พัสดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีวัฒนาเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงชลธิชา  สิทธินันท์เจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายชวัลวิทย์  ปัญญาดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงช่อชมพู  ตันเส็ง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายชัชชัย  พาณิชย์สกุลชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายชัชพงศ์  ไชยสาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายชานน  เดชพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายชิษณุพงศ์  แพลูกอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงชุติมา  แก้วชัง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายโชค  สุขประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายญาณากร  ปัญญากิตติศัพท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงญาณิชา  กลิ่นเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงญาณิศา  คัยนันทน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงฐิตารีย์  รุ่งอร่าม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงฐิติญา  อู่วิเชียร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงฐิติมา  โสภารัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงฐิติยา  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงณตะวัน  ศรวณียารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงณภัทร  จิระวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงณัชชา  ธรรมสุนทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 124 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
349
เด็กหญิงณัชชา  ผลพอตน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายณัชพล  จันทร์ฆะ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายณัชพล  แย้มพินิจ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงณัฎฐศศิ  ไทยภัทรนันท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงณัฏฐกาญจน์  อริยกุลนิมิต
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริอำพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายณัฏฐพล  จันทร์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เล็กชะอุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  บุญยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายณัฐกิตต์  อริยฐานมานนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงณัฐชญา  ธรรมประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงณัฐชนก  พุทธศัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายณัฐชนน  หัวใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงณัฐชา  แดงเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงณัฐณิชา  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือนเดื่อ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงณัฐติญา  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงณัฐทิตา  หนูน้อย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายณัฐธัญ  แสงสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงณัฐธีรา  คณาสิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายณัฐนนท์  อุดมมงคล
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงณัฐนันท์  อภิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายณัฐพงศ์  ถนอมนาค
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายณัฐพัชร์  พิทักษ์ผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายณัฐภัทร  โกศัย
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายณัฐภัทร  ขวัญพิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายณัฐวัตร  คุณเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายณัฐวัตร  แดงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงณัฐสร  เพ่งพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงณัฐากุญช์  เสริมศิริชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงณิกชาพร  องค์อักษรศิลป์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงณิชกานต์  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงณิชา  เทียมดำรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 125 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
384
เด็กหญิงณิชานันท์  คำบุดดี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงณิชาภัทร์  คำหอม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงณิสรา  จงสุข
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงณีรนุช  วรกิจกุลพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงดฤนธร  แจ้งกระจ่าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายดลบันดาล  เป้าเปี่ยมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงดุจดาว  โสภณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายเดชาธร  ธรรมามราพร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงตรีญาพร  แก้วยา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายตะวัน  พิกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายถิรวัฒน์  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงทักษอร  สว่างสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงทัศน์จรัส  วิริยะไกรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายเทพทัต  พลอยแหวน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์ผล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายธนกร  ชุ่มเย็น
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายธนกร  บุญสอน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายธนกร  หอบรรลือกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายธนชล  วงศ์ทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายธนดล  จิตไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายธนธรณ์  ตุ่มศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายธนธรณ์  วงศ์ทิม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงธนพร  ศิริวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายธนภัทร  ศิริพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายธนภัทร  สรรพรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายธนภูมิ  พลรบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายธนวัฒ  นฤภัย
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายธนวัฒน์  สุนทรชัย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายธนศักดิ์  พูลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายธนเสฏฐ์  ศรีหาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงธนัทพัชร์  รักษาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายธนันดร  พุ่มสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายธนากร  ชมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงธนิดา  บัวประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงธนิดา  วิมลรัตนกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 126 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
419
เด็กชายธรรณธร  ซิมเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายธรรมนาถ  ศิริมงคลเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายธรรมปพน  พูลเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงธวัลยา  จิตภิรมย์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงธัญชนก  เทียนมี
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงธัญธิตา  ปานเนาว์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงธัญวรรณ  นิ่มเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงธัญวลัย  แก้ววงษ์นุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงธัณชนก  ปิยะจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงธันษา  หมื่นศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายธานัท  สระบัวทอง
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายธานัท  สายวาณิชย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายธารธรรม  สีมาเอกรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายธาราเทพ  ทองภูบาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงธิญาดา  หนูน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงธิติพร  พงษ์ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงธิติสุดา  ท้วมละมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงธิราพร  ลิ้มฮะสูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายธีรเมธ  เพียรจัด
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงธีระฎาภรณ์  วรรษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายธีริทธิ์  ยอดเครือ
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายนนทนันท์  คำขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงนนลณีย์  เลิศเบญจพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงนพภัสสร  แซ่ซิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงนพสร  แก้วแจ้ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายนรบดี  สายแปง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายนฤสรณ์  ต่อชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายนวพล  ด้วงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงนัฐณิชา  เหลืองงามพิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายนันท์ธร  จอมศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายนันทพัทธ์  เลิศสัฒนนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายนันทวัฒน์  อภิรัตน์ธนารัฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายนันทศักดิ์  นวนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงนันนภัส  รุ่งศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 127 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
454
เด็กหญิงนาฏรพี  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงนาดา  หนูเจริญ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงนิชานันท์  โรจนเพียรสถิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงนิธิภรณ์  แก้ววิทยาคุณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายนิรวิทธ์  ขจรบรรจง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงนุชนาฎ  กองแก้ว
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงบัณฑิตา  ปรีเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายบุญพัฒน์  ดีเดิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายบุรินทร์พศ  อู่วิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงเบญจวรรณ์  ไชยยัน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงเบญญทิพ  ชมสา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงเบญญทิพย์  สุรัตตัน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงเบญญาภา  นาคนวม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงเบญญาภา  โหมดศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงปฐมา  บุญสิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายปฐวีธร  พงศ์สันติชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงปพิชญา  โสมปิ่น
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงปภาวรินท์  ศิริจุมพลพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงปภาวิชญ์  คณาสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายปรเมศวร์  อุรัมภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายปรวรรตน์  บุญสม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายปราชญา  พวงมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายปริญญา  ขำเหม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงปรียาภรณ์  มีศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงปวริศา  ดิลกศรี
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงปัจมาภรณ์  วันทานะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายปัญญากร  ศรีคงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายปัณณธร  กุลเกียรติประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงปาณิศา  จบฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงปาณิศา  น้อยใจบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงปารณ  จำรัสธนสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงปาริฉัตร  ธัญญะวานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงปาริชาต  ม่วงโพธิ์เงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงปิ่นมณี  สำราญจิตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงปิยธิดา  เทพดารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 128 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
489
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ชูสว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายปุญญพัฒน์  วงษ์พยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงปุณญิศา  ผึ้งน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงปุณณภา  จันทรปรรณิก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายผ่านฟ้า  เลาหสินนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายพงศพัศ  นนทราช
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายพงศภัค  รัตนะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายพชรพล  งามพิง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงพณิดา  มัฎฐาพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงพนิตนันท์  พานิชนันโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงพรปวีณ์  เพียรพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายพรพิทักษ์  สินเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงพรมนัส  วรรณโส
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงพรหมพร  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายพลากร  หล่อเรืองศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายพศวีร์  เสกขุนทด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงพศิญญาภาสุ์  บุญถาวรสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายพศิน  พริบไหว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงพัชรดา  ทองกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์โท
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงพัชราภา  เสถียรวุฒิไกร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงพัชริญา  อู่พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สุทธาแสง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงพัณณ์ธิตา  ฉัตรวีระศรีกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงพันธิตรา  วรสถิตธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายพันวา  ตันติวัฒนพานิช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงพิชญ์สินี  จิตตาณิชย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็งมีศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายพิชญุติม์  รัตนมณี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชื่นชุผล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงพิพรรษพร  ทิสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายพิพัฒน์  รุณเกตุ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ทิพเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงพิมพ์นารา  จุมวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  วัชรีนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 138 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
524
เด็กหญิงพิมพิศา  สุวรรณพิงคา
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงพิระศา  สุระถา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงพิฤดี  หทยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายพิวัตถ์  สุขพานิช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงพีรดา  ตันติวาณิชกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายพีรพัฒน์  วิเชียร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายพีรวิชญ์  ตันหยงมาศกุล
ป.4
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายพีระวัฒน์  ธนะสารสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญเพ็ง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายพุฒิพงศ์  ปัญญาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงเพ็ญสาฬห์  ชุมเกษียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายเพรียวพันธุ์  พัดทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงแพรพิไล  ลาวิลาศ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงแพรววรินทร์  วัชรีนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงแพรวา  คูเจริญไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงโฟกัส  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงภควตี  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงภราดา  จันทร์เชย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงภัคพร  ศรีวัฒนาเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายภัครพล  โฉมเฉลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงภัครินทร์  สีไส
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงภัณฑิรา  รื่นเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงภัทรธาดา  ภูนาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายภัทรพงษ์  งามดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงภัทราวรรณ  บัวชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงภัทรี  ทองเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงภัทรียา  ธงทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงภัสฐิภรณ์  วงษ์วานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงภารดี  โชคพิบูลย์รัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงภาวินี  ศรีวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงภาวินี  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงภิริษา  แสงสุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายภีมเดช  จันทร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงภีรดา  ล้อซ้ง
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายภูริ  อยู่คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 137 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
559
เด็กชายภูริวัฒน์  โนรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายภูวเนศวร์  ปริติวิชกานต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงมณีภัสสร  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชวนะภูธร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงมนัสนันท์  อรุณสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงมัลลิกา  น้ำลึก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงมุกทอง  สุขเลื้อง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายเมธาสิทธิ์  เลิศศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายยติภัทร  ไทยเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายรชต  ศิริทินกร
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงรชิตาพร  ลี้โชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายรณกร  สุขภูตานันท์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายรติวัฒน์  ป้องทัพไทย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงรมิดา  ไพรศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงรสิตา  ถี่ป้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงรสิตา  วนฤทธิเรือง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงรังสินี  ผดุงกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงรัชฎา  พรหมนา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายรัชพล  ไพจิตรลือชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายรัศม์สรัญชน์  พันธนะวรพิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายราม  คำแหง
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงลักษิกา  เกรียงไกรศักดา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายวงศธร  เกิดสินธุ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายวงศธร  นิ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายวงศธร  อึ้งใกล้
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงวจนพร  เหลืองสุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงวชิรญาณ์  รูปใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สำเนียงเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงวชิราภรณ์  รอดด้วง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงวทัญญา  เงินทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงวรกานต์  ห่วงไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายวรปรัชญ์  อินทร์ใจเอื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงวรวรรณ  ศิริฤกษ์มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงวรวรรณินี  ปานาลาด
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงวรัชยา  ดุษดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 136 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
594
เด็กหญิงวรัญญา  จดแตง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายวรากร  อิงคยะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงวรินดา  ไทยพาณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงวริศรา  จิตต์รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงวริศรา  ลายประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายวสวัตติ์  เอี่ยมนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงวัลวลี  ตนะวรรณสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงวาฐิณัฐ  ชูเวทย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงวาสนา  เดวิด
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายวิทวัส  หลวงพระบาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงวิภารัตน์  พุกกะรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายวิรัญจ์  วรรณุวาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายวิวิศน์  วงศ์ถาวรพินิจ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงวีรดา  แฉ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงวีรนันท์  เสียงธนาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายวีรวิชญ์  ปิติชัยเวโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงศตบงกช  รักวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงศศิธร  บรรจงกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงศศิพร  ประทีปจินดา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายศักดิ์ดา  คุณาราช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สังข์ศรีทวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายศักย์ศรณ์  ชาญพัฒนนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายศิรสิทธิ์  ครุฑนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายศิรากร  น่วมนวล
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงศิริกร  แก้วศิริกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงศิริขวัญ  รุ่งเรืองกิจพัฒนา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงศิริมาพร  รัตนศรี
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงศิริวรรณ  จันดี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายศิวกร  จันทรศร
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงศิวนาถ  หุ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายศิวัช  ทองดาวเรือง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงศีรณัฐ  นิยมไพศาลสุข
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายศุภกร  เกิดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายศุภกร  ศิริมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายศุภณัฐ  ธีระเกียรติกาญจน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 135 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
629
เด็กหญิงศุภรานันท์  มัญชุไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายศุภวิชฌ์  ทิมโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายศุภวิชญ์  อานุภาเวนะวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายศุภวิฎ  เสริญสุขสัมฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายศุภสิน  พัฒพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายโศภณ  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงโศภิษฐา  ประกอบการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายสงกรานต์  นาคสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงสมฤทัย  ปัดไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายสรวิศ  ผดุงกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายสหวิชญ์  สอนเต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงสายวสันต์  จินดางาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายสิมะทัช  เจริญบุญญาฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายสิรวิชญ์  แก่นเชื้อไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงสิริกร  อมรพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงสิริญญา  หอมดี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงสิรินทรา  กลางประพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงสิรินารถ  อนุจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงสิริรัตน์  นันทพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงสิริวิมล  คนตรง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงสุกฤตา  ประเสริฐโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงสุกัญญา  เกตุขุนทด
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายสุจิปกรณ์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงสุชานันท์  คุณประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงสุทธิกานต์  แซ่ตั้น
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงสุทธิชา  โกยรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงสุทธิดา  แสงรุ่งเรืองสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายสุทธิพงษ์  เสือเนียม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายสุธี  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงสุนิษา  บุณโยปกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงสุพรรษา  แช่มดารา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงสุพิชชา  พานิชนันโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายสุภรินทร์  นำศรีเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใจตรง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงสุริษา  ปัญญะบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 134 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
664
เด็กหญิงสุริษา  ปิยภูวดล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงหทัยชนก  เสมอเหมือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงอชิรญา  รอดสมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายอชิระ  แย้มพินิจ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายอนพัทย์  จำปาเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงอนัญญา  ปราบโคบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงอนัญญา  พิศวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงอนันตญา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงอภิชญา  ปั้นมา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายอภิวัฒน์  มั่นปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงอมรรัตน์  มีชำนาญ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงอมราพร  กรสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงอมริศา  บุญญา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงอรกัญญา  จันทร์มณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงอรชพร  สุปินตา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงอรวรรณ  จูเซียน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงอรวรา  สารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงอรัชญา  โพธิ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงอลิศา  ทัดทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายอัครพนธ์  ลาภเงินเฉลิม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายอัครวัฒน์  อนิวรรตพงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงอาคิฬะ  เทียมหงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายอานพ  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงอาภากร  ต.หิรัญญากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายอิทธิกร  จูมคอม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายอินทัช  รุ่งวิทยาธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงอิสรีย์  คนบุญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายเอกชลิต  รัตนวัชร์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายเอกพงศ์  โรจนานุกูลพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์