ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ บ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนันท์  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลลักษณ์  พะนา
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีโยธา
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกรชนก  ขอหมั่นกลาง
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกสินันท์  ฉิมวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายก้องเกียรติ  มะลิสา
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกัญญ์วรา  กาบภิรมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สมตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชุ่มชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัณจนาพร  พรกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกันตภณ  โชติสุกใส
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัลญญารัตน์  แก้วดี
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัลญารัตน์  มะลิวัลย์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัลยกร  แก่นน้อย
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัลยา  ศักดิ์เนตร
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัลยา  สอนวงษา
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกิตติภพ  แสดงผล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายเกรียงไกร  อาบไธสง
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายเกียรติพงษ์  นาคสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายเกียรติศักดิ์  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายเกียรติศักดิ์  คล้ายนิ่ม
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงขนิษฐา  แสงตะวัััััััน
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจรัสพร  แก้วคำมี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจันจิรา  บุณพูล
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ยามสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ภูเขาคำ
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจารวี  คำหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจิดาภา  รัตนจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจิตตรานุช  เชิงสะอาด
ป.4
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจิตราภรณ์  แสนฝ้าย
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายจิรภัทร  สีหอม
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายจิรายุส  ด้วงเชย
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายเจตนิพัทธ์  แพงไทย
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงเจนจิรา  มอญดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายเจนณรงค์  งามเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ บ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายเจษฎากร  เจียงวงาษ์
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายฉัตรมงคล  ห่วงดี
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงฉันทวัฒน์  พาวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายชนะพล  กิตติเวช
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชนัฐพิชญา  ทองละมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชนิษฐา  อ่วมรักษา
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชนิสรา  ลิ้มวดี
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชลภัทร  จันทร์แจ่มใย
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชลินทิพย์  เดสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงชัญญมณ  พงษ์เกษม
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายชัยภัทร  ผลพฤกษา
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงชาคริยา  พงษ์กวี
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงชาลินี  ธัญสาร
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายชิษณุพงศ์  บ้านแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายไชยนันท์  หลาบนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงฌณิดา  กิชะรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงญาดา  พิมพ์กลาง
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงฐิตารีย์  ชิ้นประยูร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายณรงค์พนธ์  บุญญานนท์
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ทองรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณัฏฐวิกา  ศรีเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณัฐชา  ชัยวร
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประทุมนาค
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณัฐทิชา  วงค์เสาร์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายณัฐนันท์  ปิมปาตัน
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายณัฐภูมิ  เจริญศิลป์
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายณัฐวัฒน์  โชติกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจเย็น
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายณัฐวุฒิ  อันลูกท้าว
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงณัฐสุมน  มาเอม
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณิชาดา  วงศ์สุทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงตติยา  มาสันเที๊ยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายไตรภพ  ดีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายทักษิณ  พุฒตาล
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ บ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายไทย  เทพวงศา
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายธนกร  บุญเปี่ยม
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายธนวัฒน์  เบ็ญจวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายธนากร  ท่าหิน
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายธนายุต  ถังไชย
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธเนศ  พลาดร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายธาวิน  ทองรุ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงธิญาดา  ใจน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายธีรภัทร  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายนที  กลสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายนนทกร  คุณเอนก
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายนนทกร  ช้างโต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงนภัสศร  เนียมศิริ
ป.6
โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงนภาพร  กุลฑล
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงนรีกานต์  ริมราง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงนาดา  ใจคุณ
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงน้ำทิพย์  รักไทย
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงนิตา  ศรีวรขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงนิสารัตน์  บุรพกร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงเนตรนภา  คนซื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงเนตรนภา  พลอยศิริ
ป.3
โรงเรียนวัดบางสระเก้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงเนติกาล  กรกฎ
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงบรรธิตา  ไสตะภาพ
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายบารมี  บุญไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงบุษบา  น้ำกลั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทพอาษา
ป.4
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงเบญญาภา  สอนเนียม
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงใบบุญ  ชลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายปภังกร  เจริญธรรม
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายประกาศิต  ธิรินทอง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงประไพรัตน์  จันทศร
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายปราบตา  เลิศไพศาลกิจ
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงปริศุภา  คำเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงปาณิศรา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายปิยะวัฒน์  รักระเบียบ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ บ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายพงศภัค  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงพณิดา  ผิวนวน
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงพรชิรา  นพสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงพรธิชา  จำปาน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงพรนภา  ผ่านพัฒนาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงพัชรภา  ทองปลาด
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงพัชริดา  กลิ่นห้าวหาญ
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายพันธวัช  ปลิพรมราช
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายพิพัฒน์  พรหมจรรย์
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายพีรพล  พุทธศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงพุทธรักษา  จินดาบถ
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงเพียวระยา  ภูหนองโอง
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายไพสิฐ  ทองใหม่
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายภคิน  รุจิกรคงภัทร์
ป.5
โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายภัคพล  เพชรน่าชม
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายภัครพงษ์  กิ่งจำปา
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงภัครภรณ์  ผ้าขาว
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงภัฎฐฤดี  ไชยขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงภาคินี  ท่อนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายภานุวัมน์.  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงภิชชาภา  ทองทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงภีรดี  กลสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายภูดิศ  ดวงจันทร์
ป.3
โรงเรียนวัดบางสระเก้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายภูมินทร์  ซิลำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายภูมิพัฒน์  วิสุทธิแพทย์
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายภูวริพัฒน์  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ฮวนชาตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงมณฑิตา  แสนพรหม
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายเมฆา  ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายเมธเมธี  แพงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงยลรดี  ตัดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายยศกร  บังเกิดเกล้า
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงรวีวรรณ  ไพรวัลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายระวินันท์  พละสุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายรัชชานนท์  จิตมั่น
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ บ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายรัษฎากร  วงจันลา
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงรินรดา  นนทิกร
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงรุ่งนภา  ชูคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงรุ่งนภา  ผลพูล
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงรุ่งฤดี  พันอินจ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ผลพูล
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายวงศ์พัทธ์  รักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายวชิรพงษ์  เอี่ยมรอด
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงวนัญญา  สันรัมย์
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงวรฉัตร  เดชพิมล
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงวรพร  พรกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงวรรณนิดา  กาบกลางดอน
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงวรรณรดา  คำวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายวรรธนะ  สุขคง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงวรัชยา  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงวรินทร์ธร  สุริยรัตน์ภักดี
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงวริศรา  อภัยโส
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงวริศา  ทองวันเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายวโลดม  กันภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายวัชรากร  ภูเด่นผา
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงตะวันวาด  นิลบัว
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงวัลลภา  คีรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงวารัตดา  รุ่งปรีชาวงค์
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายวิชยุตม์  ทองมนต์
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงวิชุดาพร  เกตุแสนสี
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงวิภารัตน์  ไชยมงคล
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงวิภาวี  สามัคคี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงวิมลรัตน์  สมตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงวิรากานต์  งามผ่อง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายวีรวุฒิ  สนิทงาม
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายศรวัส  เดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายศรัญย์กร  บุตรศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงศรัณยา  ปานนิยม
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงศิรดา  ไทรย้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงศิรประภา  มาเฉลิม
ป.5
โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ บ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายศิรสิทธ์  สาดมะเร็ง
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงศิริการต์  มิตรวิเชียร
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายศิวกร  ต่ายสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายศิวพงษ์  อ่ำเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายเศรษฐพงศ์  บุญพงษ์
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายสรนันท์  อุดมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายสรยุทธ  วัชราสิน
ป.3
โรงเรียนวัดบางสระเก้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายสหชาติ  สุขเลิศ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงสหทัย  ไตรบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดบางสระเก้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายสิรวิชญ์  ชิดเชื้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงสิรินภา  แน่นอุดร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงสิริยากร  กระจ่างศรี
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงสุจิรา  อุไรรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงสุชาดา  พันสุวอ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงสุชาวดี  กระจ่างฉาย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงสุดารัตน์  ตรีวุฒิ
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงสุพรรณี  คงแจ่มใส
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงสุพรรษา  ใต้ไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีงาม
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายสุภา  พละกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงสุวิชาดา  ประจวบสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กาบกลางดอน
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายหนาน  จำนานหมัด
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงอคัมย์สิริ  ทัสสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงอทิตยา  ขวัญเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงอธิชา  แก้วอุดร
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายอธิยุทธ  กะติโร
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายอนุชา  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงอนุธิดา  วงค์คำจันทร
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายอนุรักษ์  แก้วลอย
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงอภิชญา  สุตจิตโต
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายอภิรักษ์  พรมเเสน
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงอรกัญญา  ประเสระกัง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงอรณี  วที
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงอรพิน  `ภูวงค์ผา
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ บ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายอริญชัย  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงอริสรา  เอี่ยมสำอาง
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงอริสา  คำพิเรศ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายอัธฑสัณ  เอาะตะเมาะ
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงอัยดา  ไพรสุริวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายอาคม  ชัยอาษา
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงอารียา  เฉลิมชัย
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงอารีรัตน์  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงอุษณีย์  ชุมเสนา
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ บ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
220
เด็กหญิงกนกวรรณ  อ่วมฉิม
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงกมลรัตน์  ลาภะ
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายกษิดิ์เดช  หลงวงศ์
ม.1
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงกันตนา  สุดใจ
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงกัลย์ธิดา  เนตรจินดา
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงกัลยากร  แซ่ลิ้ม
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายกิตติทัต  สมบัติวงศ์
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงคัมภีรภรรณ  พันธ์เดชดี
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงจิระนันท์  สุนิธี
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายจิราภัทร  อิ่มบุญ
ม.1
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงจิราวรรณ  ไชยภา
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงจิราวรรณ  มณีโชติ
ม.1
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงจีรนันท์  พุโพ
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงชนกันต์  สันตะโชติ
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงณัฐกานต์  แดงอ่อน
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายณัฐพงศ์  แสงสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายณัฐภัทร  กันยะมา
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงดิษฐ์ลดา  เนินสถาน
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงทิพวรรณ  เชี่ยนมั่น
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายธนวัฒน์  ดวงพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายธิติวุฒิ  พุทธรักษา
ม.3
โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงนราทิพย์  พวงเงิน
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงนฤมล  โสนางาม
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงนันทนา  บัวระบาด
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
นางสาวนารีเนตร  เชียงกา
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงเนตรนภา  บัตรวิเศษ
ม.2
โรงเรียนบ้านทับช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงบุษกร  วงค์ชารี
ม.1
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงเบญญาภา  สายรัมย์
ม.2
โรงเรียนบ้านทับช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายปริยกร  เมตดี
ม.3
โรงเรียนบ้านทับช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายปิยวัฒน์  เกิดประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงเปรมฤดี  คำดี
ม.1
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายพชรพล  ดาวสว่าง
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงพรชิตา  แสนยศ
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงพรนภา  วรรณสิงห์
ม.1
โรงเรียนวัดสำโรง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ บ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
255
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เด่นดวง
ม.1
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงพิมลรัตน์  สุขประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านทับช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงฟ้าวรีย์  ชุติพงศ์คมนภัด
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายภูเมธ  คำอยู่
ม.3
โรงเรียนวัดบางสระเก้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงมลธิดา  ชูชาติ
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สวนมาลา
ม.1
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
นางสาววรัญพร  คำผาด
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงศศิประภา  บ้านแสน
ม.2
โรงเรียนบ้านทับช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายสหชาติ  ผุดผ่อง
ม.2
โรงเรียนบ้านทับช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายสารวุฒิ  นภาโชติ
ม.2
โรงเรียนบ้านทับช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทุมจีน
ม.1
โรงเรียนบ้านทับช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงสิรภัทร  ภูคงสี
ม.1
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงสิรินดา  มาพิมาย
ม.1
โรงเรียนบ้านทับช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงสิริโสภา  ณ พัทลุง
ม.1
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
นางสาวสุจิณณา  เอียวซู
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงสุจิรา  หอมเพียร
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงสุทธิดา  ยาพิลา
ม.1
โรงเรียนบ้านทับช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงสุธีมา  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายสุพจน์  พรมจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยกาศ
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
นางสาวโสภณัฐ  บ้านแก
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงอธิชา  นาวาเดช
ม.1
โรงเรียนวัดสำโรง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงอนุธิดา  ศักดิ์มั่น
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงอรปรียา  แก้วสว่าง
ม.2
โรงเรียนบ้านทับช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
นางสาวอรพรรณ  นุกูลภักดิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงอัญชิตา  ผลประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงอัมรินทร์  นรดี
ม.2
โรงเรียนบ้านทับช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงอัยลฎา  กองคาวี
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงอุมาพร  อ่วมภักดี
ม.1
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ บ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
285
เด็กหญิงกนกพร  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงกนกพร  สมเกียรติ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายกรกช  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงกรกนก  ทองทา
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงกรณิกา  อู่จันทร์
ป.5
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงกรองกาญจน์  ผิวจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงกฤตยา  จันทโสม
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงกษมน  กุญกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายก้องเกียรติ  คลังทอง
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงกอหญ้า  สายมา
ป.5
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงกัญชพร  ไชยเสวนา
ป.6
โรงเรียนวัดบางสระเก้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เมืองคำ
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายกัณฑพงษ์  พวงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงกันยภัค  กลิ่นขจร
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงค์ประกรคำ
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ยิ่งยง
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงกาญจนา  ศรีวรรณดี
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงกานต์สิรี  พันธุ์ชิน
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงกิตตินันท์  เหง้าโอสา
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายกิตติพงศ์  ทวีชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายกิตติภูมิ  สร้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายกุญช์  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงกุลภรณ์  แสงเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงเกตุศินี  หนูหลง
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประทุมหวล
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายคมกริช  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงคิมเกี๊ย  วงศ์วิน
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงจารุวรรณ  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายจิรพัส  จันทรส
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายจิรภัทร์  นิลปาน
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงจิราพร  แก่นคนชุม
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายจิรายุ  อิ่มบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านตามูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงจุฑามณี  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงจุฑามาศ  ประชานันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงฉันท์สินี  ตะบองเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ บ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
320
เด็กหญิงชญานี  ศรีประจำ
ป.6
โรงเรียนบ้านตามูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายชนภัทร  นิลปาน
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงชนาธินาถ  บุญสารี
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงชนิศา  มีมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงชลธิชา  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงชลิดา  สุยะสา
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายชวัลวิทย์  เขียวอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงชัชชญา  เทพอาสา
ป.5
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วัฒนะ
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายชุติพนธ์  กวางทอง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงชุติมณฑน์  จัยสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงฌัชชา  ล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงฐานิตา  สุวรรณรังรอง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงฐิติวรดา  พุทธชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงฐิติวรรณ  คำเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงณภัทร  ภูมิภักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายณัฎฐริน  แสนทะวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงณัฐกานต์  อารามรักษ์
ป.5
โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริเมฆา
ป.5
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงณัฐธิดา  ล้อตระกูลพาณิขย์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงณัฐนพิน  จันทราวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชั้นเชิง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายณัฐพร  เกิดสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงณัฐวดี  สุริโย
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายดลสิทธิ์  แป้นเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงดวงสมร  บัวทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงดาราวลี  ใจทัศน์
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงดุจดาว  จำปาตุม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  พวงมาลัย
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายตุลยวัต  ภิบาลพักตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายทัศนัย  ทำสวน
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายทิฐินันท์  ฉัตรทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายธนวัตร  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายธนากร  เมืองคุ้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ บ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
355
เด็กชายธนาดล  สันตศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงธมนวรรณ  วงษ์พรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงธันวาพร  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงธาริณี  ฉายแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงธิดามาศ  เขาโพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงนงเยาว์  โคตรบรรเทา
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงนภสร  ผลจีน
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงนภาภัช  พ่อค้า
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงนลิตา  เมืองเขต
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงนวลนภา  ถวิลหา
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงนิชาย์ดา  มากศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงนิด  อุดจันทึก
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงนิตยา  ตาซาว
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงนิภาพร  พานพุฒ
ป.5
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยกาศ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายบุญโชค  มาครองทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงบุศราพร  ปัญญาเฟื่อง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงปณิดา  ปัญญาทิพย์
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงปณิดา  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงปพิชญา  ใต้ไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายปภังกร  สมสุข
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงปภาวริทร์  สินมั่น
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงปรินทร  ขจรเลิศไพศาล
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงปอฝ้าย  วิเศษ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายปาณรวิชญ์  สุขมงคลรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงปานทิพย์  โยธี
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงปาลินี  เลาหพันธ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงปิยพร  เสมอใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงปิยพัชน์  ธัญญสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายพงศธร  พานทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงพรทิพย์  กุดสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงพรนภัส  ปงลังกา
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงพรพรรณ  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายพรพระพรหม  ว่ามา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงพรพักตร์  พรหมรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ บ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
390
เด็กหญิงพรรณธร  แซ่โง้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงพรหมพร  แซ่โง้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายพฤกษ์ภูมิ  ผลดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงพัชรพร  จินตะนา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงพัชรพร  ผูกจิต
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงพิชชาพัชร  ใจกว้าง
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงพิมนิดา  แสนคำพงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  พุ่มเกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงพิราภรณ์  อินทร์ลี
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายพีรธัช  วันทาสุข
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายพีรพล  พาขุนทด
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงแพรวา  กิ่มแสง
ป.4
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงแพรวาทิพย์  เจริญรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงฟาฮาน่า  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงภรรษศิกา  พูลรส
ป.5
โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงภัทรภร  ทองพิน
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายภาณุพงศ์  ธนะมูล
ป.5
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงภาดา  ทองเจียน
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายภูบดินทร์  ทองประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงมณิภา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงมุกดา  พิมพ์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงยวิษฐา  คำแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงรจนา  ประทุมเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายรังสิมันต์  สาขา
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงรัตติกาล  คงมั่น
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงรัตติกาล  จันทร์เรือง
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายรัตนชัย  เมฆมาเรียน
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงรัตน์ติกร  รติภูรี
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายราง  ดาว
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณใจ
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงรุจรวี  พิมพ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงวณิชชา  ประเทพา
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายวรกฤต  อดจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงวรรณพร  บุญทวง
ป.5
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงวรรณพัฒนา  อินทรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ บ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
425
เด็กหญิงวันใส  เชียง
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงวาสิตตา  วงค์เดช
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายวิทยา  บัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงวิมลณัฐ  กันหารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงวิมลวรรณ  รักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายวิรัตน์  เวชสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายวีรภัทร  ทองทุม
ป.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงเวณิกา  ทศพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงศตพร  ตะบองเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงศรันยา  ประจำกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดบางสระเก้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงศศิธร  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายศศิภัทร  โพธิ์กาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงศศิวรรณ  พุ่มสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงศศิวิมล  มาเฉลิม
ป.6
โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงศิรดา  แสนพวง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงศิรภัสสร  ปตินัง
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงศิรินณัฐธร  ชนะกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงศิริเพชร  ชินเวท
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงศิริวรรณ  ประสงค์สัตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายศิริศักดิ์  วงสาจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายสรวิศ  ศรีพระจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงสโรชา  วงศ์กำปั่น
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายสิงหา  เอกปัจชา
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงสิรภัทร  ไทรยอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านตามูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงสุจิตรา  เสาวภาร
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันตี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงสุดารัตน์  เงินก้อน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายสุทธิชัย  สนั่นวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงสุทธิญากาญ  แคบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายสุทัศน์  บุญยรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงสุธีรัตน์  ยามมี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงสุนิษา  สมแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงสุพัตรา  เพชรทอง
ป.5
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงสุภัทรา  อัมพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงสุภัทราณี  สุริยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ บ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
460
เด็กหญิงสุภัสสร  เบ็ญจวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงสุภาพร  กลีบเมฆ
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายสุรสิทธิ์  กวางทอง
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายสุริยะ  จันทนา
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงสุวรรณี  คำถา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงสุวิมล  น้อยนาค
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงหทัยภัทร  มันทราช
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงหนึ่งราตรี  ทิศา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายอโณทัย  อินทร
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงอนัญตญา  แก้วโพธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายอนุชา  พุ่มลำเจียก
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายอภิสิทธ์  อินทโชติ
ป.6
โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงอร  วันสุคล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายอรรถพัชร์  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงอรัญลักษณ์  เจียมมี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงอริษา  โพษาวรกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายอัครชา  ริมคีรี
ป.4
โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงอัมภา  อ่างแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายอัษฏาวุธ  โคเงิน
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงอาทิตยา  ส่งแสง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงอารีย์รัตน์  เพชรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตามูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงอารียา  ชินบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงอุมารินทร์  สมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายเอกรินทร์  ทับทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์