ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  เพ็ชมิตร
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกณัฐ  ตองอ่อน
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลชนก  ติยะวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกรณ์พงศ์  ชวิทย์ฤทัยกุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรปภา  เพียรมงคล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤตณัฐ  นามสาร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกฤตติยาชัย  เนินชัย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกฤตพร  บุษบงษ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤติน  แพฟื้น
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำสอาด
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤษฏิ์  เหล่าอารยะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤษณะ  พวงทอง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤษพัชร  โลกายุทธ์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกษิดิ์พงต์  ท่าพริก
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายก้องกิดากร  ก้อนเพชร
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรแทน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุศลศิลป์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ศรีประสม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองรัตน์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกันต์กวี  หิรัญสุข
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกันตพัฒน์  ยินดีจันทร์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกัลยกร  ยุติวงษ์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกัลยกร  ลี้ไพโรจน์กุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกานติมา  ฮายีมา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกิตติกาน  เพิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกิตตินนท์  ทรัพย์สอน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกิตติภณ  แปลงไธสง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกิตติภพ  เจริญพร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกุลบุรุษ  เซอร์เกอร์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงเกสรา  แซ่อื้ง
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  วรัญญูรัฐ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายเขมวัฒน์  อ่ำมาก
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายคณาธิป  ชาญสำโรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายคมชาญ  กาญจนเกษตรกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายคมนภัค  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายคุณานนต์  เจริญพงษ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงจันทกานติ์  รัตนพรมงคล
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายจารุดิช  ท่าม่วง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงจิณัฐตา  บำรุงกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงจิณัฐสิกา  มนต์ชัยสิงห์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กหญิงจิดาภา  ทองนบ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงจิตตานันท์  โพธิเกษมสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงจิตตินันท์  สืบจากอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายจิรกร  จึงสงวนสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจิรชยา  นิลชาติ
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจิรประภา  เสนาสนะ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายจิรพฤทธิ์  นาในบุญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายจิรภัทร  ชวนฤทัย
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายจิรวัฒน์  เศษอ่อน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายจิระพงษ์  จันทเลขา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญวงค์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงจิรัชยา  จิระพงษ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายจิรัฏฐ์  ขวัญแก้ว
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงจิราวดี  แววดี
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงจิราวรรณ  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ผลพฤกษา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงจุฑารัตน์  อาษานอก
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายเจตนิพันธ์  สารกาล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายเจริญกิจ  สมตน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายเจอรัลด์  สมาร์ท เช็คลีย์
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงฉมามาศ  ถึงคุณ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงฉัฐธยาน์  ทิพัฒน์นารานัน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงฉัตรมณี  นิยมศิลป์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงชนกนันท์  จันทร์แก่น
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชนเนษฎ์  หล่อศิริรัตนากุล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชนัญญา  วันละดา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงชนินาถ  อนุศรี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงชมพูนุช  ฟังโอวาท
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงชมพูนุช  อานามวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายชยกร  อุณหศิริกุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายชยพล  ทำสวน
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงชยาพา  เนรัญชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายชยุตพงศ์  พิทธยาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงชลิตา  ประสงค์เงิน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงชโลธร  โยมญาติ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายชวิศ  จินาจิ้น
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายชวิศ  พิทธยาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชัชชนันท์  โตมีศิลป์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชัญญา  ถาวรวงศ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายชัยอนันต์  โพธิ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กชายชานน  บุญยิ่งยงชัย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายชาระติ  พฤทธิไพพูรย์
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายชิติพัทธ์  แซ่จู
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายชิติพัทธ์  มีมงคล
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายชิษณุพงศ์  เขตอนันต์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิดทอง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิ์ทองติยานนท์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มะลิย้อย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงญาณพิมุกต์  ทวยจัด
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงญาณิกา  ผลอุทิศ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงญาณิศา  ผลอุทิศ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงญาธิป  สวัสดิชัย
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายฐปนนท์  ศิริการ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายฐปนรรฆ์  พลับไพล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายฐากร  ช่วยทัต
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงฐานวีร์  สุภาวกุล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงฐิติกานต์  ชนะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงฐิติวรดา  สังฆวัตร
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงณฐมน  เถื่อนศรี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายณณณณณ  งามปัญญา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณภัทร  เจตน์มงคล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายณภัทร  พบสมัย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงณัชชา  ชินอักษร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงณัชชา  ตาหน่วย
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงณัชชา  ปรียานนท์
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงณัชชา  ภัทรพรพันธ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงณัฎฐาพัชร  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วะสิโน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายณัฏฐ์  ฤกษ์ปกรณ์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปีเจริญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายณัฐกฤษ  ศรีสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณัฐชณิชา  ชนะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายณัฐชนน  ชากันดี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายณัฐชนน  ศิริพร
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงณัฐชานันท์  โกธนประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณัฐฐิญา  บุญเกตุ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทรักษา
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายณัฐดนัย  ศรีพนมวัลย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณัฐทิตา  คำตัน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณัฐธีรา  ทัสสะ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายณัฐนนท์  เพ็ชมิตร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีวิจารณ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายณัฐพงศ์  ทรงรัตนานนท์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงณัฐวดี  อ่อนตา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายณัฐวัตร  เผดิมอรรถกิจ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงณัตฐวัลย์  สร้อยระย้า
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงณิชกุล  หล่อศิริรัตนากุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงณิฐิณัฏฐ์  เกษร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงตรีทิพย์  ศรีประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายไตรทศ  ไตรมาศ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงทักษพร  เพชรหลาย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายทัศน์พล  สินเมือง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงเทวรัตน์  เวชประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายธณกร  ขำจันทร์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายธนกร  ประคองภักดิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายธนกร  โพธิมณี
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายธนเดช  สังวราภรณ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธนทร  เหล่าอารยะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธนบดี  อุณหศิริกุล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายธนพล  โกศล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายธนพัฒน์  บุญประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายธนภรณ์  พิศวง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงธนภรณ์  อึ้งกิมบ้วน
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงธนมน  ศรีประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายธนวัฒน์  สกุลรุ่งโรจน์วุฒิ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายธนวัตร  อัทโน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายธนสร  โนนม่วง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายธนัช  นำศิริโยธิน
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงธนัชญา  อุระเกต
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงธนัชพร  กูลนา
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงธนัชพร  อุดมผล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธนิก  ซึงถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงธมน  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายธรรมธร  น้อยสง่า
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายธรรมนูญ  ประเสริฐศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายธราเทพ  พัฒนศักดิ์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายธวัชชัย  วงศ์พลอยชมพู
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายธวัชนันทน์  ประทุมทอง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เจตเจริญอารยะ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทินผล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กชายธัชพล  พุฒหล้า
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงธัญจิรา  ประชุมแพทย์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงธัญชนก  โนนสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงธัญพร  บัวเผื่อน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โยคะวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายธิติกร  เหมสุจิ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงธิติมา  คำสัตย์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงธิติมา  หมายช้อนกลาง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายธีร์ชนน  สุดสงวน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงธีรนาฏ  หนูเทศ
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายธีรภัทร  ชดประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายธีรภัทร  อนุพันธ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายธีรภาพ  มั่งบุญ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายธีรวิทย์  พงษ์คุณาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงธีรานันท์  ติเหมย
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายนนทพัทธ์  งามสุภาพ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายนภัสพล  ดำรงโชคพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงนภารัตน์  ผลพฤกษา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายนรเศรษฐ์  วัฒนะฐิติภัค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายนราวิชญ์  ศรีไพร
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงนฤชล  จันทร์โสม
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายนฤสรณ์  แก่นอิน
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงนวพรรษ  เพชรหลาย
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงนอร  วงษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงนันท์นภัส  เดชพร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงนันท์นภัส  พิมศร
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงนิธัชกัญญ์  จันทร์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงนีรดา  ยาวิไชย
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงนูรอัยนี  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายเนติภูมิ  ทองแสน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงบุญสิตา  ฝึกฝนจิตต์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงบุณยานุช  ใจยะไฝ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงบุรัสกร  ตั๊นงาม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงบุษบาภิเศก  กระจ่างศรี
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงบุษยมาศ  โชติชวาลชัย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายเบญจพล  บุบผามาลา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายปกรณ์  วันดี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายปฏิพัฒน์  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายปณชัย  บัวลอย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายปณิธาน  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงปพิชญา  โกสุมา
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายปรเมศวร์  บุญไทย
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายประพัฒพงษ์  แดงจันทร์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงประภาวีร์  จันทิบุตร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายปรัชญา  กลิ่นเพ็ง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายปรินทร์  เมฆไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายปวริศร์  จันทร์พิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงปวริศา  สุริยวงษ์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงปวีณวัชร์  สัมเภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายปองคุณ  ตั้งอมรสิทธิชัย
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายปัญญวัฒน์  ฉัตรรัตนมงคล
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายปัญญวัฒน์  มณีเรือง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายปัณณทัต  ภุมรากูล
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงปัณรส  พูลเกษม
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงปาณิสรา  เนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงปาณิสรา  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงปิยดา  แซมสีม่วง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายปิยวัฒน์  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายปิยะวัฒน์  เลิศงามมงคลกุล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายปิยังกูร  มหาเศรษฐพงษ์
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงปิยากร  เทพภิบาล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงปุญยวี  บุญช่วย
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงปุณยรัตน์  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงผาณิต  จารุกาญจน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายพงศกร  มั่นยืน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายพงศกร  เองสิริดำรงกุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายพงศ์ณสันต์  เตียตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายพงศ์ภีระ  วรรณชมพู
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายพชร  คงสมบุญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายพชร  พานิชานุรักษ์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายพบเพชร  เพชรชำลิ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงพรณิชา  บุญสนอง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงพรพรหม  พงษ์ขจร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงพรพัฒน์  ธนทัตธาดา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงพรรณวษา  ขวัญศิริมงคล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายพริษฐ์  โภคพิบูลย์
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายพสธร  ถาวรวงศ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายพสิษฐ์  สิทธิพาชัยกุล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงพัชนิดา  ธรรมลิขิต
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายพัชรพล  เพ็ชรัตน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ชาวเวียง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ครองราชย์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงพัณณิตา  มุสิกวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงพัณณืชิตา  พงศ์เลิศชนิส
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงพัทธ์นันท์  รำพึงพงษ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงพิชญ์สราธีร์  จันทนกุล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงพิชญาภร  มะลิลา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงพิชญาภา  บำรุงสวน
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงพิชฎา  พิศลพูล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  รักซ้อน
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงพิมชนก  ถิ่นทวี
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพิ่มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชยา  โกสุขวัฒนะ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงพิมพ์บุญ  ทองคำวัน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงพิมพ์ปภัสร์  กาญปัญญา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  วงษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงพิยะดา  เจาะพรมมา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงพิรวรรณ  วิเชียรแลง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายพีรพัฒน์  เฉลยไข
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายพีรพัฒน์  บุญพิมพ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายพีรพัฒน์  ลือพงษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายพีรวิชญ์  ปราณี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชอบชน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงภัคธีมา  สุรนันท์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายภัทรดนย์  ธนประสิทธิ์พัฒนา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายภัทรดนัย  เนื้อทอง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายภัทรดนัย  อินอ่วม
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงภัทรดา  บุตรทะสุ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงภัทรลักษณ์  เขมวงค์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงภัทรวดี  หงษ์ทอง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงภันทิสา  วีทอง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงภานิชา  ศุกร์กัลยา
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงภาวิตา  สมเจริญ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายภีระพงศ์  ใจตรง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายภูบดินทร์  วารีภพ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายภูเบศ  พงษ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายภูผา  มูลผล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายภูภิพัทธ์  สิงขร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายภูมิ  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญชื่น
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายภูมิภัทร  อภัย
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายภูมิมินทร์  เจริญไพศาลเกียรติ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายภูริณัฐ  ณรงค์วณิชย์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายภูริตภัทร  อ่องเจริญ
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายภูรินท์  เงินถม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายภูวนัตถ์  ดิษชัง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายภูวิศ  กูลพฤกษี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงภูษณิศา  บุญสร้าง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงมธุรดา  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายมนตรี  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงมนัสนันท์  วัชรินทร์รัตน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงมนิสรา  เลาหพันธุ์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงมลิสา  ปิดตานัง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายมัชฌิมา  เพ็ญนุกูล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงมัญชุศรี  สุริวงษ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงมัณฑนา  เหมือนกลัด
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงมินตรา  เกตุโชติ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงมีวรา  พงษ์คุณาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงมุกอันดา  งามศรี
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายเมธากานต์  บัวหลวง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงยลลดา  พร้อมพวก
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายยศกร  รัตนะ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายยศพงศ์  พูลพักตร์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายรฐนนท์  อุดมพืช
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายรณชิต  บุญมา
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงรมิดา  รำพึงกุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงรมิตา  รัตนสัจธรรม
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงรสิกา  นาควงศ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายรัชชานนท์  ประกอบกิจ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายรัชชานนท์  รุ่งเลิศเรืองกิจ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงรัตนาวดี  บัวเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงรัศมีจันทร์  หอมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงรัษฎากร  สีเผือก
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงเรืองริน  คูหากาญจน์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงลภัสรดา  สิทธิพาชัยกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สัตย์ธรรม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงลัลนา  ภูมิพัฒน์โยธิน
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายวงศพัทธ์  ชูบุตรี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงวนัชพร  สุตจิตโต
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายวรพงษ์  ยุติธรรม
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กหญิงวรพิชชา  ตันติวิศวกรรม
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายวรมัน  ชัยราช
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงวรรณพร  แก้วละมุล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงวรรณพร  ธีราทรง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงวรัชยา  ปุริเส
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงวรัชยา  สรรพวุธ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงสวน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงวรางคณา  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงวราภรณ์  เจี้ยเวชศิลป์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงวรินทร  เฉิดฉิ้ม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงวรินยุพา  รักษา
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงวลัยพรรณ  เพ็ญวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงวลัยรัตน์  ศรีคงรักษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายวิชยุตม์  ย่องตีบ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายวิทวัส  รัตนา
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงวินยาวดี  ผิวบาง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายวิพลเศรษฐ์  พุ่มไฉยา
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงวิลาสินี  สันประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงวิศรุตา  ผลอำพันธ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายวีรภัทร  กลมราช
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายวีรภัทร  คณะดี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายศรัณย์  ศรีตะวัน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงศรันญา  อรรถจินต์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงศศิณา  ปัจจัยโก
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงศศิพิมพ์  คันธารส
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงศศิภัส  ไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงศศิรัตน์  จงรัตนมงคล
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายศักดิ์สิทธฺ์  คงทอง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงศิรประภา  ทองนิล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายศิรวิทย์  มะลิวัลย์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงศิริรัศมิ์  ข้องเกี่ยวพันธ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายศิวกร  นวยุทธิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงศิวพร  พามี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงศิศิรา  วงศ์รวีวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายศิษฐพงศ์  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายศุกมีนา  คุ้มรอด
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายศุภกร  ถนอมวงศ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายศุภกร  สถิตย์สุข
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายศุภกานต์  สยามไชย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายศุภฤกษ์  นิลกิจ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กชายศุภวิชญ์  วิเศษศรี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายศุภากร  บัลลังการ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงศุภาพิชณ์  หนูเทศ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงสรันร์รัก  ดวงประไพ
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงสวรรยา  ทัพชัย
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงสาวิณี  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายสิรภพ  สิทธิเดชากุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายสิรวิชญ์  เอี่ยมรักษา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงสิริภัสสร  ลิ่มพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงสิริยากร  บุญแก้ว
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงสิรี  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงสิรีธร  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายสุชาณัฏฐ์  เจริญแสง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงสุทธิดา  เขียวละลิ้ม
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงสุทธิดา  ปู่โท
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายสุทธิพจน์  เรืองคณะ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงสุธาสินี  อิ่มกมล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงสุภัคจิรา  ส่องสว่าง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จงอุทัยไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โพธิกิจ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายแสนชัย  ปากสมุทร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงฬุริยา  ชูวา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายอธิป  ทิพรัตน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายอธิวัฒน์  หุลเวช
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายอนรรฆ  ตวงวิไล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงอนัญญา  บุญชู
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายอนันต์  ผกามาศ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงอภิญญา  ศศะนาวิน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายอภิศักดิ์  หาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงอรกิตติ  สรวลศิริ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงอรณิชาภา  พุ่มเล่ง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงอรปรียา  วงษ์กำปั่น
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงอรอุมา  บัผลิ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงอรอุมา  บัวผลิ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงอริสา  พลอยพานิชเจริญ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายอลงกร  ขูดแก้ว
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงอลิชา  คตภูธร
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายอัครัช  วรรณสุข
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  บุญล้อม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงอาภาศิริ  ชาวไชย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงอาริยา  สังข์ศรี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงอารีรัตน์  โคตมา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
403
นายกิตติรัช  เชยพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงกิริฎา  ธรรมแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายกุศลิน  อ่อนลมัย
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงเขมจิรา  บุญปกครอง
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
นายจตุพร  เจียมโฆสิต
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
นางสาวจิราวรรณ  คณะสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
นางสาวจีรนันท์  นพชัยอำนวยโชค
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงชลิตา  เพราะปลูก
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงชัญญา  เวสารัชชานนท์
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงชัญญานุช  เองศิริดำรงกุล
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงฐาธิกานต์  ธรรมคงทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายณภัทร  รักความชอบ
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงณัฏฐ์ทิตา  โพธิ์พูล
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงศ์พูฒิธร
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงณัฐธิดา  สง่าโฉม
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายณัฐพงศ์  เวชมณี
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายณัฐพล  ศิริพรมนัส
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงณัทธนกร  ธนัตพรชวกร
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงณิชารีย์  เขมะกำ
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายทรงวุฒิ  ดวงจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายธนพัต  บุญโกย
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงธนภรณ์  เซ่งสัน
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงธนภรณ์  มะลิสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายธเนศ  พิศวง
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
นายธเนศ  วิจิตรถาวรกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงธัญชนก  นิลพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ธรรมเกษตร
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายนันทภพ  ดำริห์
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายนิพิฐพนธ์  พินิจคุณ
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายบูรพา  ชนะสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายปณภัทร  วัฒนอังกูร
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายประกฤษฎิ์  ตรงต่อกิจ
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงปิยะภา  พันธ์รบ
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงปุณยนุช  เอี่ยมเอกสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายพงพนา  อานามวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
นางสาวพนิดา  ทรัพย์เจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงพิชชา  โรจนพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฟักทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายพิทยุตม์  โพธิ์แก้ว
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ลิ้มวัชราวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
443
เด็กชายพีระพัฒน์  วิวัฒน์กสิกิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายภัทรภณ  ภาษยะวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงภัทราภรณ์  เทพวรสุข
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายภูเบศ  มงคลรัตน์
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายภูมินทร์  โชคมิ่งขวัญ
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงมณีวรรณ  กุลาวงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายมนชัย  ดีสม
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงลักษณา  จำนงค์สุทธฺิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายวรัญญู  บุญค้ำ
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
นางสาววรัมพร  มาศผล
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงวรินทร์ธร  คารวะวิวัฒน์กุล
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงวริศรา  กมุทะรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
นายวริษฐ์  ตัณฑอภิศิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายวิชยุตม์  ชูเดช
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายศวัส  ดาวกระจาย
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายศิริพงษ์  นพชับอำนวยโชค
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
นายศุกกาญจน์  คงชนะ
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายศุภกร  ผลวัฒนะ
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
นายศุภการญจน์  คงชนะ
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายศุภสิน  ศรีไกรสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
นางสาวสกุณา  ทรัพย์เจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายสิรภพพ์  รจนากุล
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงสิสาสุตา  พร้อมดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงสุชานาถ  คนไว
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายสุธี  สิทธิมาลัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทสดิษฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงอันนา  พรชัยจันทร์เพ็ญ
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
470
เด็กหญิงกนกกร  เจริญเลิศทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงกนกพรรณ  ชาญอนุวัตร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขอรุณยืนยง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงกมลเนตร  พลายลำทวน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายกมลพัฒน์  ศรีเจริญ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงกมลิน  คุ้มเกล้าวิริยะ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายกฤตธนัท  ศิลาเหลือง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายกฤตเมธ  พิทักษ์ก่อผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงกฤติมา  สละชั่ว
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงกฤติยากร  สามิภักดิ์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงกฤติศา  เนรัญชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายกลินท์  เพ็ญจันทร์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายกวีวัฒน์  จันทวาท
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายกษิดิศ  วงษ์ประเวศน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์สูงเนิน
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูเล็ก
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายกันต์พิสิฐ  วิสุทธาภรณ์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายกันทรากร  ธนันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงกัลยกร  ตั้งธนกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายกานต์กวี  เดชาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายกานต์  ทิพย์สกุลเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายกิตติทัศน์  เจียมโฆสิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายกิตติภณ  แสงมุกดา
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงกุลนันทน์  นาสวน
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายเกริกไกวัล  กันเอม
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงขวัญข้าว  ลัฐิถาวณิชย์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายคณพศ  อ้นชัยยะ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงคริษฐา  คงคาธีรกุล
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายจตุรวิทย์  อรุณรุ่งรัตน์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงจอมขวัญ  วงษ์กำปั่น
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายจักรภัทร  สิงขุดร
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงจันทรัตน์  นพชัยอำนวยโชค
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายจารุพิชญ์  ภิรมย์ลาภ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงจารุวรรณ  มีทิพย์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงจินตวีร์  เครือผือ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายจิรกิตติ์  อมัตวะตะ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงจิรนันท์  วัลลิสุต
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายจิรภัทร  เจริญสัตย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายจิรภัทร  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายจิรเมธ  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
510
เด็กหญิงจิรัชญา  สุขสกล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายจิรานุวัฒน์  โพธิผล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายจิรายุ  เครือทองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายจิราวัฒน์  เพียรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายเจษฎา  ขุนหอม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายเจ้าพระยา  บรรจงการ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ชุมนาค
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงชญานิศ  รัตนภาส
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงชญานุตน์  วงษ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายชณัฐ  สาชล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงชณาภัช  ชวศิริกุลฑล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงชนกานต์  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงชนณัทชา  สินสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงชนนิกานต์  สินสมุทร
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทะประสพ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายชนัญญู  ประดิษฐศิลป์
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงชนัญธิดา  นาในบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายชนาเทพ  จิตงามสุจริต
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายชนาธิป  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงชนิภรณ์  กิ่งทอง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงชลินรัตน์  เงินถ้วน
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายชวิน  โพธิปักษ์รักษา
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงชวิศา  เพียรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงชัชนันท์  จันทนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงชัชมณฑ์  สิทธิสารภาณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงชาลิสา  ปัจจุสานนท์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายชิติพัทธ์  แก้วรัก
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายชินาธิป  แก้วรัก
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีสิงห์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงชุติพันธ์  โภชาดม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงโชติกา  มุลิ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงโชติกา  ลี้ทวีเกียรติสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงโชติกา  อ่อนโพธิ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายญาณพัฒน์  สุนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายญาณภัทร  สิงห์โต
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงญาณสิริ  ถิ่นชีลอง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงญาณาธิป  เจริญทวี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงญาณิศา  เขียวผ่อง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงญาณิศา  จีนสุขแสง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงญาณิศา  อินบำรุง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
550
เด็กหญิงญาดา  เจริญนิตย์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงญาดา  ชาญประโคน
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงญาติกานต์  ภารวงษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงฐตมน  เก่งกิจการ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายฐาปนันท์  ระยับแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงฐาปนี  อ่อนอินทร์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงฐาปนีย์  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงฐิตาภา  พิริยะกิตติการ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายฐิติกร  คำคนซื่อ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงฐิติชญาภรณ์  ล่องดุริยางค์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายฐิติพงษ์  รุ่งบรรณวิชญ์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายฐิติภูมิ  วีระเจริญ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงฐิติยา  นิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายฐิติวุฒิ  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงณจัน  ตรับศิริเจริย
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายณฐภัทร  ศิริวิจิตรกุล
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงณฐรัตน์  งบสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายณดล  พงษ์พานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงณพร  สีสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายณรงค์  เฮี้ยวสำราญ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงณัชชา  จิราษฎร์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงณัชชา  ศรีหาญ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงณัชยาภา  สุพรชัยวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงณัฎฐพัชร  รักทอง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงณัฎฐิดา  เข็มเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ทิพโสต
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีนุกูล
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วิลัย
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  ตันนิติไพศาล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงณัฏฐ์  วัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงณัฐกุล  ภุชชงค์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงณัฐฎี  วุฒิเกตุ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายณัฐดนัย  เขมะกำ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมสุดใจ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงณัฐนัน  วงษ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงณัฐนิชา  ชยางคานนท์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายณัฐพล  ธนธีรอนันต์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงณัฐวนันท์  เจริญมรรค
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกยูรวรรณ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
590
เด็กหญิงณิชนันทน์  นิติวรรณอมร
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงณิชานันท์  เดิมกะยอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชินนิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงณิฐกานต์  ตันติสัตยกุล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงดลฤดี  กังวานคุณากร
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงดวงกมล  สวพงษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงดุจษะนันทน์  กูลนรา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายดุสิต  เจียมโฆสิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงดุสิตา  ศิลาลอย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายตฤณ  อังศุสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงตะวัน  มีศรี
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายตันติกร  คงคาวารี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงถลัญชนันท์  ฉายาชวลิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงทัชชภร  บุญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงทัตพิชา  ทำสวน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายทัศไนย์  ผลิพืช
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายทินภัทร  เจนการ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายธนกฤต  ดวงพิลา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายธนโชติ  ผ้ายไทย
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงธนนันท์  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายธนพัต  บุญล้อม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงธนภรณ์  ลิ้มจิตสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายธนยศ  โพธิบาย
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายธนวัช  นักสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายธนวัฒน์  ละออง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายธนวิชญ์  จึงกิจธนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายธนวิทย์  สุวรรณปาล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายธนวุฒิ  สุวรรณปาล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงธนัชชา  ทองพูล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงธนัชญา  กุฎีแดง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงธนัญญา  มะลิต้น
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงธมลวรรณ  คำพันธ์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายธรณ์ธันย์  โพธิหัง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงธวัลรัตน์  กิจจาวรอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมัย
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงธัญธร  พันธุขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงธัญธิชา  อูปปรี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงธัญมน  วะมะพุทธา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงธัญยธรณ์  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงธัญรดา  โถรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
630
เด็กหญิงธัญวรัตน์  รัตนสร้อย
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายธัญวัฒน์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงธันย์ชนก  กรทรัพย์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญอากาศ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงธันยพร  อุดมผล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายธาม  ระเบียบโลก
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายธีรนัย  วงค์ลาน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายธีรภัทร  ภิรมย์ชม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงธีริศรา  เลาหุไรกุล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายนนทภัทร  ต่อทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายนพฤทธิ์  หรูเจริญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงนภสร  กองสุข
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงนภัทศร  หิรัญสถิตย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงนภัสพร  รักชาติ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายนภัสรพี  อภัย
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงนรยา  ก๋าเป็ง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงนรีกานต์  นามเสนาะ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงนลินญา  ศุภกังวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงนวรัตน์  สีมาก
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงนัทธ์วรินทร์  มั่นศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงบงกช  โพธิสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายบดินทร์  แสวงกิจ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงบุณยาพร  จิตรถวิล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายบูรพา  เขียวพันธุ์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงเบญญาดา  โพธิ์แก้ว
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงเบญญาภา  ทองโชคชัย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายปกาศิต  ปราบไพรินทร์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายปฏิพล  กลิ่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายปฏิพัฒน์  ศรีสิงห์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายปภพ  สุวรรณพรม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงปภาดา  ยืนชนม์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงปภาวรินท์  วัฒนพฤกษชาติ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายปภินวิทย์  นครชัย
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงปรวรรณ  แจ้งศรี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายปราชญ์  ตรัยศิริเจริญ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงปราณปรียา  ดวงดี
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายปริญญา  นาคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ธรรมสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายปวริศ  ตรีเพ็ชรไพศาล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายปวเรศ  ตรีเพ็ชรไพศาล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
670
เด็กหญิงปวิตรา  สายสร้อย
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ผลศิริ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงปัณณรัตน์  สงวนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายปิยบดี  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงปิยพร  ประพรต
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงปิยวดี  ศรีประสม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายปิยะวัฒน์  แก้วประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายปีติกร  มูลชอบ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายปูรณ์  ประภาโส
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายเปนเอก  สุขสุดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงเปรมยุตา  แพทย์ประทุม
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายพงศธร  ไพสนธ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายพงศ์พณิช  เกิดกล้า
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงพงศ์พสุ  สยามไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  บริบูรณ์เวช
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงพชรมน  ใบโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายพนิตพล  ดำรงโชคพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงพนิตพิชา  สบง
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงพรดาว  อังคะหิรัญ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงพรธีรา  งามการ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงพรนภัส  เจียมโฆสิต
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงพรรณพัฐฑ์  บุตรเสรีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงพรรณไพลิน  ประจิมทิศ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายพรสวรรค์  สุขประพันธ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงพลอยจันท์  โสประภา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงพลอยชมพู  พาชีรัตน์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงพลอยเพทาย  พลคิด
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายพศิน  ลุสิตานุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายพสิษฐ์  พานทอง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ประดับ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงพัชราภา  แรงสู้
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงพัชรีรัตน์  กุลวงศ์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงพัชวรรณ  ค้าผล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  รูปใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญค้ำ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงพัทธนันท์  เวชมณี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงพัทธนันท์  เสือแพร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายพันธวัสส์  วัฒนา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงพิชชาภา  ลิลิตสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงพิชญธิดา  โชคช่วย
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิศรุตวงศกร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงพิชา  หลักทองไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
712
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ถาดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายพิพิตธน  ชาวแกลง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บรรเทาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงพิมลดา  ตั้งมั่น
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายพิสิฐพงศ์  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายพิสิษฐ์  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายพิสิษฐ์  สุขล้วน
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงพีรญา  เกษสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายพีรวิชญ์  วิเศษโวหาร
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายพีระกานต์  เธียรประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายพุฒิเมธ  เวชกูล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงพุดตาล  แก้ววิเศษ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงเพ็ญวดี  เบี้ยแก้ว
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายไพชยนต์  สุขเอื้อ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงฟ้าใส  ส่องสว่างธรรม
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายภคพล  ประเสริฐศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงภทรพรรณ  พลอยประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายภรันยู  กองชีพ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายภวัต  เจริญรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายภวัต  นาคเจือทอง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงภวิษย์พร  สุคนธรัตน์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายภัคณัฏฐ์  ประมวญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายภัทรกร  จันทราธรรมชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายภัทรพล  สรรค์วงศ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายภัทราวุธ  จอมหงษ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายภาณุพงศ์  ชัยชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายภานุวัฒน์  กล้าหาญ
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายภาสวี  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไพบูล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงภิญญาภรณ์  ธนะภักดี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายภูกิจ  มาฆะสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายภูณภัษฐ์  สิงขร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายภูธร  ยุทธวิชัย
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงภูริชญา  วิมลสิทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายภูริดล  ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายภูวดล  จันทศาศวัต
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายภูวเดช  จำเนียรสาท
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายภูศิล  อินทนี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายโภคิน  คำมะคุณ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายมงคล  พืชทอง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายมณฑล  ดีสม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงมณิสรา  ธรรมสวนิต
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
754
เด็กหญิงมนัสชยาภรณ์  วุฒิ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายมนุเชษฐ์  สมัยมงคล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงมัณฑนา  เจริญสุขพลอยผล
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงมินตรา  เฉลิมพงษ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงมุกดาวรรณ  เสมราช
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงมุทิตา  ชวลิตเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงยศยา  ศรศรี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายรณกร  พานิชอัตรา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงรพีพร  ภาพสิงห์
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายรพีวิชญ์  ศิลปะ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงรมิตา  วุฒิ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงรวิสรา  พานิชผล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายรัชชานนท์  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายรัฐธีร์  ทองปัญญา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงรินรดา  รุ่งอร่ามศิริ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงรุจิรา  ฟูสกุล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายฤทธิชัย  พลอาจ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงลภัสนันท์  โรจวิรัลรัตน์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงลลิตภัทร  บำบัตร
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงลลิตา  จรูญไชย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงลลิตา  ศิลสังวรณ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงลัลน์ลลิตา  จินตกวีพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงลัลลลิล  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงเลิศบุตรี  เวชศาสตร์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายวชิรวิทย์  ปริสุทธิวุฒิพร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายวชิรวิทย์  ใหมทอง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายวรกร  อินทะแพทย์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงวรณัน  ปะญาติ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงวรรณพร  กลางสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงวรฤทัย  ผาอำนาจ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงวรัทยา  โมฬี
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงวรัทยา  สิทธิพาชัยกุล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงวราลี  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงวราลี  คัมภีรัญย์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  โหตรภวานนท์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายวริศ  วงศ์สมิทธิพันธุ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายวสวัตติ์  สุริยวงศ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายวสันตพงศ์  นาวินปกาสิทย์
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายวัชรพงศ์  บรรลุขันติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ขุนไชย
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงวิชญาดา  วัฒนชีพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายวิธวิทย์  ช่างเรือ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
796
เด็กชายวีรเดช  คชภูติ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายวีรพัฒน์  ปัญญาจะกะ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายวีริศ  ทำสวน
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายศฏายุ  หมู่ผึ้ง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายศรณ์พิเชฐ  สุขล้วน
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายศศิดนัย  เทพรักษา
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงศศิธง  สมภักดี
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงศศิธง  สมภัคดี
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงศศินภางค์  ประมงกิจ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงศิรภัสสร  เจษฎาวงศ์เลิศ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงศิรภัสสร  แดงอ่อน
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงศิรภัสสร  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงศิริญญา  รอดอำพันธ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงศิริลักษณ์  รัตนสิริเวช
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายศิวกร  สีทานนท์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายศิวัฒณ์  ภูคงคา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงศุกลภัทร  กมลรัตน์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายศุภกิตติ์  ศิริไสยาสน์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายศุภณัฐ  ขุมโมกข์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายศุภณัฐ  หมู่ผึ้ง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยกุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณสิน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายศุภเศรษฐ์  ปลัดสิงห์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายเศรษฐกฤษฏิ์  วงสกด
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงสรณ์สิริ  สุนทราพงษ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงสวิชญา  เครือทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายสหรรษภูมิ  บุญช่วยเหลือ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายสัณหณัฐ  นุกูลกิจ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ปานสมเพียร
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงสายวารี  บุญสาร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงสาริศา  อย่างสง่า
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงสิตตา  พยัคโค
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงสิทธานันณ์  พงษ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายสินชนก  กองจินดา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายสิรวิชญ์  วงศ์สมิทธิพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงสิริกร  ทองเกิด
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงสิริกร  อนุตรปรีชาวงศ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงสิริการย์  ทัพฤทธิ์พรศิริ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงสิริจันท์  แก่นจันทน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายสิริพงศ์  สังข์ทอง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงสิริมณี  มณีเวศย์วโรดม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงสิริยากร  แก้วแดง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
838
เด็กหญิงสิริรัตน์  ราชวัฒน์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงสิริรัตน์  สาคเรศ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงสิวารักษ์  แซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงสุกฤตา  ต้องสู้
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงสุกฤตา  ทีหอคำ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ฤกษ์เวียง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงสุกุมา  สมนาม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงสุชญา  สยามไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงสุชาดา  ขวนขวาย
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงสุชาวดี  เอี่ยมประเสริฐสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงสุทธดา  ชนาภัทรโภคิน
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงสุธินันท์  จีระสมบูรณ์ยิ่ง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงสุปวีณ์  พัฒนผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงสุพิชชา  ประสงค์ธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงสุพิชฌา  สิงห์ทน
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชนะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายสุภกร  เพ็ชร์กุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงสุภาวดี  อยู่เจริญ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงสุวรี  นภาลัย
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายสุวัฒน์  เวชกรรม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายสุวิจักขณ์  บัวตูม
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงหทัยภัทร  องอาจ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายอชิรวิทย์  ร่วมโพธิ์รี
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายอชิระ  ภู่ศรีพงษ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายอนิวรรตน์  อยู่หาญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายอนุภัทร  วงค์แหลมสิงห์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงอภิชญา  โอภาชาติ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงอรชพร  จงวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงอรณิชา  เจริญวนกูล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงอรปรียา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงอริสรา  เนื่องจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงอริสา  สุวรรณเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงอรุชิตา  ไตรสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงอสมาภรณ์  ไหล่วิจิตร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงอักษราภัค  ดาบธรรม
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงอันญวา  สุริยะเมธี
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงอันนปภา  คำฉัตร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงอาทิตชา  บุญเส็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายอานนท์  กระดุมพรรค
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายอาเยน  เจน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงอินทิรา  ประกอบวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงอุษณีย์  ยุ่นประยงค์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์