ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 5

ณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงจิณณพัต  โมรีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
2
เด็กชายจิราวัฒน์  สุวิทยะศิริ
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
3
เด็กหญิงฉัตริญาดา  ครองโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุดรัก
คณิตประถม
4
เด็กหญิงชญานิน  พลนิกาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงชญานิน  แสงใส
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงฐานิดา  ฤาชา
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
7
เด็กชายธนทัต  นาถมทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
8
เด็กชายธนาธิป  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
9
เด็กชายธนาธิป  ปาเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
10
เด็กชายธรธรณ์  เสงี่ยมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
11
เด็กหญิงธิญาดา  กล้าประจัญ
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
12
เด็กหญิงธิร์วราทร  พาเบ้า
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
13
เด็กชายธีรวัฒน์  วงเชียงยืน
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงนภัสสร  ค้ำยาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงนฤมล  อาสนาทิพย์
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
16
เด็กชายพีระพัฒน์  แขนอก
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
17
เด็กชายรามรพี  ไพรทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
18
เด็กชายวิชญ์  สายบัวทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงสุชาดา  เจริญมูล
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
20
เด็กชายสุรยุทธ์  เหล่าอูด
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 5

ณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
21
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เฉลียวฉลาด
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
22
เด็กชายเกริกบดินทร์  ตรีเหลา
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
23
เด็กชายเกียรติภูมิ  สีล้าน
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
24
เด็กชายจักรพรรดิ  หลอดอาษา
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
25
เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทรา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
26
เด็กชายจิรพงษ์  จำรัสแนว
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงชนนิกานต์  หงษ์ชุมแพ
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
28
เด็กหญิงชนิตา  สิมมา
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
29
เด็กชายชนินท์  พงษ์สิงห์จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
30
เด็กหญิงชรีภรณ์  ทาขุลี
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
31
เด็กชายชิตษณุพงศ์  ศิริวิชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
32
เด็กชายชินวัฒน์  โพแหบ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
33
เด็กหญิงชุติกาญจณ์  กัณหาเรียง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
34
เด็กชายฐิติรัชต์  ภาษี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
35
เด็กหญิงณัฐณิชา  แซงดวงดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
36
เด็กชายณัฐนนท์  กล้าหาร
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงณัฐนรี  ทองลี
ป.5
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
38
เด็กหญิงณิชา  จิตรเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
39
เด็กหญิงดวงฤทัย  จิตรหมั่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
40
เด็กชายทักษดนย์  แก้วไพรวัน
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
41
เด็กหญิงทัดดาว  จำนงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
42
เด็กชายธนวัฒน์  และภูเขียว
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
43
เด็กหญิงธนัชพร  พรมณา
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
44
เด็กหญิงธนัญญา  คนตรง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงธันยพร  แก้วเวียง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
46
เด็กชายธีรภัทร์  พรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
47
เด็กชายนรวิชญ์  ภาน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
48
เด็กชายนฤนาท  จันทรา
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
49
เด็กชายนวพล  เกตุภุเขียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงนิชานันท์  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงนิชาภัทร  พักจะรุง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
52
เด็กชายนิติสาร  ประคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
53
เด็กชายปรภัทร  ศรีวิไล
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงประภาภรณ์  แข็งแอ
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  แรกไธสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 5

ณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
56
เด็กหญิงเปรมธิตา  มีปัทมา
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงพรชนก  ดอนกันหา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงพรชนก  เหล่าดี
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงพรสรัญ  เสมอใจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
60
เด็กชายพันธกราณ์  พรมลี
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงพีรณัฐ  บัวเวียง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงแพงพิมพ์  หิงขุนทด
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงภัศรา  บรรลือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
64
เด็กชายภูธเนศ  เคนพรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงรวินันท์  ตันตะกูล
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงรสิมา  ศรีสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงราชาวดี  ทัพลา
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงลลนา  แก้วปรั่ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ศิริวิชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงวรดา  โสภัณ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงวริษา  โทวิชา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
73
เด็กชายวัรพงษ์  จำรัสแนว
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงวิจิตรา  สีหล้า
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
75
เด็กชายศรชัย  น้อยลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงศรัญญา  ลุนลา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงศศิกานต์  สมสี
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงศิรกัสสร  ลาเพ็ง
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงศิลป์ศุภา  พลเบ้า
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
80
เด็กชายสิทธาวัน  โพธิ์พันธุ์กุล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงสิริกัญญา  คำใส
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงสิริลักษณ์  เศษวิกา
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงสิริปภา  บุตรเวียงพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงสิริยากร  ชมจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงสุชานรี  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงสุรสา  เกตุขุนทด
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงเสาวภา  ทาโสม
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงโสภิษฐ์นภา  คำมา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
89
เด็กชายอดิศร  ประทุมแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
90
เด็กชายอภินพ  นรากรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 5

ณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงอภิรัตนาพร  เครือไกรวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงอรัญยา  เมืองพนอม
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
93
เด็กชายอลงกรณ์  เยาว์ไทยสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงอารยา  ฤาชา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม