ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 4

ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤษณะ  โทแหล่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกัลยา  สำราญรื่น
ป.3
โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
คณิตประถม
3
เด็กชายเจตพล  พลอยเหลือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงโฉมสุดา  สมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล
คณิตประถม
5
เด็กชายชโนดม  มหานิยม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
คณิตประถม
6
เด็กชายชลกฤษ  ขาวลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
คณิตประถม
7
เด็กชายธนพงษ์  นุชประยูร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
คณิตประถม
8
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีโนนเคน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
คณิตประถม
9
เด็กชายธีรราช  อัศวจารุพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล
คณิตประถม
10
เด็กหญิงพรรณนิภา  ธัญญารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล
คณิตประถม
11
เด็กชายพสิษฐ์  พรหมชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล
คณิตประถม
12
เด็กชายพัชรพล  พลแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
คณิตประถม
13
เด็กชายภัสกร  หมีแสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กุลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
คณิตประถม
15
เด็กชายรัฐภูมิ  ชัยเวียง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
คณิตประถม
16
เด็กชายรัฐภูมิ  เถาคำแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล
คณิตประถม
17
เด็กหญิงวรรณิสา  แน่นอุดร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล
คณิตประถม
18
เด็กชายวันเฉลิม  ลุนจุนละ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงวิไลพร  เนตรสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
คณิตประถม
20
เด็กชายศิริชัย  หอมวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล
คณิตประถม
21
เด็กหญิงเสาวนีย์  ลุนพิลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 4

ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
22
เด็กหญิงแก้วทิพย์  ปรีจันทร์ดา
ม.3
โรงเรียนชุมชนดูนสาด
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายทักษิณ  สิมสิริวัฒน์
ม.3
โรงเรียนชุมชนดูนสาด
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงทิพธิดา  ศรีจันท้าว
ม.3
โรงเรียนชุมชนดูนสาด
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายนวดล  ศรีรัตน์
ม.3
โรงเรียนชุมชนดูนสาด
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงน้ำฝน  เย็นสนิท
ม.3
โรงเรียนชุมชนดูนสาด
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายปะริญัตติ์  ลินทะละ
ม.3
โรงเรียนชุมชนดูนสาด
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายภาณุวัฒน์  ทำสุนา
ม.3
โรงเรียนชุมชนดูนสาด
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายวันอาสา  อันทะบุรี
ม.3
โรงเรียนชุมชนดูนสาด
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงวิชชุดา  แสนโตตร
ม.2
โรงเรียนชุมชนดูนสาด
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงศิริวรรณ  นรราช
ม.3
โรงเรียนชุมชนดูนสาด
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายสายฟ้า  บับภีร์
ม.3
โรงเรียนชุมชนดูนสาด
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงสุดารัตน์  วาระกุล
ม.3
โรงเรียนชุมชนดูนสาด
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงเสาวรัตน์  แสนพลี
ม.3
โรงเรียนชุมชนดูนสาด
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายอภิสิทธิ์  หลาบยองสี
ม.3
โรงเรียนชุมชนดูนสาด
คณิต ม.ต้น
36
เด็กหญิงอัยยา  แร่กาสินธุ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนดูนสาด
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 4

ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
37
เด็กหญิงกชกร  สอาดจันดี
ป.3
โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
วิทย์ประถม
38
เด็กหญิงกาญจนา  ชาธรรมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
39
เด็กชายกิตติกร  สวนงามดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
40
เด็กชายกิตติพร  โม้หนองบัว
ป.3
โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
วิทย์ประถม
41
เด็กหญิงกุลปรียา  ศิริสงคราม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
42
เด็กหญิงเจรัญยา  บุษราคัม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
43
เด็กหญิงฐานียา  สวนสมภาค
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
44
เด็กชายณภัทร  เศวตจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
45
เด็กชายณันทกร  โอดพิมพ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงธนัชชา  มุ่งสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
47
เด็กชายธนา  เพชรคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
48
เด็กชายธนากร  คำเหลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงธีนิดา  หนักแน่น
ป.3
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงนัฐธิชา  บุตนุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
51
เด็กชายนิรันดร์  เวียงอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงนิศากร  ชิตปรีชา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงประกายดาว  โพธิสม
ป.3
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
54
เด็กชายเทพนิมิตร  ลุนบงก์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงเปมิกา  พันขันตี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงพรธิตา  สำราญวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงพรไพลิน  เหล่าสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์เทาว์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
วิทย์ประถม
59
เด็กชายพัทธนันท์  หล้าคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงพิกุลรัตน์  นาวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงพิยะดา  แสนพล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงเพชรพิชชา  กุลบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงภัชราพร  เกตุแก้ว
ป.3
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงภัสรา  ศรีประย่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
วิทย์ประถม
65
เด็กชายภาณุวัฒน์  สาริยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงไรวินท์  เหล่าสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงวรนุช  สงพัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงวรภร  คลังกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงวริยา  เมืองผุย
ป.3
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงวาทินี  ศรีเกตุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงศิริศุภลักษณ์  โคตรหลักคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 4

ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
72
เด็กหญิงสราวลี  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
73
เด็กชายสหรัฐ  ไชยธรรมา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงสุชานันท์  แสนอุบล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยพร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงสุภาภรณ์  หาญกุดเลาะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
78
เด็กชายสุเมธ  ขอนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงอัญมณี  เตชะมาลัยตระกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงอาทิตยา  โยสิคุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงอารยา  ธรรมลา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงอารยา  แพงพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงอารยา  โพธิ์ระเดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม