ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 123 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  นาดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  โม้เมือง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
3
เด็กชายกมลฉันท์  พงศ์นพรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
4
เด็กชายกมลภพ  ศรีลำดวน
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
5
เด็กชายกรฤต  ด้วงบุดศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรวิภา  อาจประจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตภัค  บุปฝาโท
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤษฎา  จิรวัฒน์จรรยา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
9
เด็กชายกวิน  พาโคกทม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญนิภา  เดชโม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  รักษาภิกษุ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติกรณ์  แก้วจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติคุณ  โรจนกร
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกิตติญาดา  อันทะเกษ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตติธัช  ประจุดทะเน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
16
เด็กชายกิตตินันท์  กันยาสุด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
17
เด็กชายกิตติวินท์  โครตมณี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
18
เด็กหญิงเกษราภรณ์  ขุนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
19
เด็กชายเกียรติภูมิ  หารอาษา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
20
เด็กหญิงขวัญจิรา  ประโพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
21
เด็กชายคณพศ  ภูบาลชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
22
เด็กชายคณาธิป  จันทะโข
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
23
เด็กชายคณาธิป  ประจุดทะเน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจรณินท์  โชติมุข
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิดาภา  ชัยญวน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจิรนุช  พลขันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิรภิญญา  คำทะเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจิรวดี  บุญทองแพง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจิรวัฒน์  ศรีจำปา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจิรัชญา  ศิริ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
31
เด็กชายจุลจักร  มะธิปิไข
ป.6
โรงเรียนซู่เอ็ง
คณิตประถม
32
เด็กชายฉัตรดนัย  แสงโทโพ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
33
เด็กชายชญานัตถภัทร์  เมืองขวา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ใสจูง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชฎาพร  เพ็ชรชูชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 124 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชนกันต์  ผาทอง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชนัญชิดา  มัทสุโอกะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชนัญธิดา  ประจุดทะเน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชนันยา  ห่างไธสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชนาภา  ดีจะมาลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชนิสรา  อุ่นจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชลกานต์  สมอฝาก
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชลดา  เคนชาลี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
44
เด็กชายชลวิทย์  กัมปนานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
45
เด็กชายชวกร  หนูนา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
46
เด็กชายชวนากร  บุญกุล
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชัชฎาพรรณ  แสงใส
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
คณิตประถม
48
เด็กหญิงชาติรส  ชิดโคกสูง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิชัยแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
50
เด็กชายโชติพงศ์  รักษาเมือง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
51
เด็กหญิงญาณิศา  เนตินาค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
52
เด็กชายฐานัส  รัตนะ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
53
เด็กหญิงฑิฆัมพร  แดงประพันธ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
54
เด็กชายณชพงศธร  ลาน้ำเที่ยง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
55
เด็กชายณพัสกร  คำอู
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัชฐากร  วิสุวงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
คณิตประถม
57
เด็กชายณัฎฐาปกรณ์  ส่งเสริม
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  วารินทร์ธนากานต์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
59
เด็กชายณัฐกรณ์  พรมโสดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
60
เด็กชายณัฐกิตติ์  ผลบุญภิรมย์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
61
เด็กชายณัฐชนน  งอสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัฐชยา  ปะวะระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
63
เด็กชายณัฐดนัย  ลาเสือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณัฐธิดา  เจตน์วิทยาชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทิพย์บุญผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฐนิช  เถียรวิทวัส
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
67
เด็กชายณัฐพร  เรืองสา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
68
เด็กชายณัฐพล  หวังมะโน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณัฐรดา  จันทีนอก
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
70
เด็กชายณัฐวรรธน์  พฤกษา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 125 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายเดชาธรษ์  จอดพิมาย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
72
เด็กชายตุลยภัทร  ปุสธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงทิพวัลย์  เนียมคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงธณัญพรรษ  จอดพิมาย
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
75
เด็กชายธนกร  เทนอิสระ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
76
เด็กชายธนกร  อามาตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
77
เด็กชายธนกฤช  ธนาสกุลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
78
เด็กชายธนกฤต  หาญศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
79
เด็กชายธนเกียรติ  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
80
เด็กชายธนชัย  บุญสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
81
เด็กชายธนโชติ  สาดแล่น
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
82
เด็กชายธนดล  นาโม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
83
เด็กชายธนวัฒน์  พัฒมะณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
คณิตประถม
84
เด็กหญิงธนวัน  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
85
เด็กชายธนัญชัย  ศิลาโคตร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
86
เด็กชายธนายุต  จ่าบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แดมชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธัญธร  ดุรงค์ดำรงชัย
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
89
เด็กหญิงธันยพร  ถึกนอก
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
90
เด็กชายธีรภัทร  บุญหนา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
91
เด็กหญิงธีรมาส  พาโคกทม
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
92
เด็กชายธีรวัฒน์  ภัทธศรีสาคร
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
93
เด็กชายนครินทร์  ตรีเดช
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
94
เด็กชายนนทศักดิ์  ช่างขาว
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
95
เด็กชายนพรุจ  สายกระสุน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
96
เด็กหญิงนภสร  จ่าลา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
97
เด็กหญิงนภัสสร  สายทอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
98
เด็กชายนรวรรธน์  จันทะโข
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
99
เด็กชายนราวิชญ์  ชนะเทพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
100
เด็กชายนฤบดินทร์  นับหมื่น
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
101
เด็กหญิงนฤมล  พันเดช
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
102
เด็กหญิงนันท์นภัส  ประระทัง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
103
เด็กหญิงนาราภัทร  ปาตลานนท์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
104
เด็กชายนำโชค  ฝั้นฉิม
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
105
เด็กชายนิติภูมิ  นิคม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 126 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายนิธิกร  พลแสน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
107
เด็กหญิงนิรมล  เทศสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงเนตรนภา  ชาญพลกรัง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
109
เด็กชายเนติรัฏฐ์  ดวงพายัพ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
110
เด็กหญิงบุษยรัตน์  สีนอก
ป.6
โรงเรียนซู่เอ็ง
คณิตประถม
111
เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีล้อม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
คณิตประถม
112
เด็กหญิงปณัฏฏา  ชัยยะโชค
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
113
เด็กหญิงปนัดดา  วิชาเกวียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
คณิตประถม
114
เด็กหญิงประภาสิริ  สีลาดเลา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
115
เด็กหญิงปัญญารัตน์  ชมภูหลง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
116
เด็กหญิงปัทมาวดี  ธรรมสโรช
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
117
เด็กหญิงปาณิศา  สว่างตา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
118
เด็กหญิงปาณิศา  อำพล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
119
เด็กหญิงปานระวี  เพ็งพินิจ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
120
เด็กหญิงปารีณา  ประสมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
121
เด็กหญิงปิ่นณภัทร  พาณิชย์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
122
เด็กหญิงปิยะกานต์  ราชเมืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
123
เด็กชายปิยะวัฒน์  คำแก้ว
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
124
เด็กหญิงปุณณิชา  เขษมภูริชกานต์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
125
เด็กชายพงศกร  คชวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
126
เด็กชายพงศกร  ศิริจรรยาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
127
เด็กชายพงศ์พิทักษ์  ศรีชมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงพรรณพีร์  คำสอนพันธ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
129
เด็กหญิงพรรณยุภา  หงษ์แดง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
130
เด็กหญิงพอกมล  ดีหลี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
คณิตประถม
131
เด็กหญิงพัชราภา  สิทธิวงษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
132
เด็กหญิงพัชรินทร์  พินธุโท
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
133
เด็กชายพัฒนเกษม  สันติสงวน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
134
เด็กชายพัทธดนธ์  อินทรตาคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
135
เด็กชายพัทธดนย์  ชมพูพงศ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
136
เด็กหญิงพิชชาภา  ธีระวงศ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
137
เด็กชายพิพัฒน์  ไชยมาตย์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
138
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  จันลา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
139
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  หอมอินทร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
140
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คล้ายนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 131 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพีรพัตร  จันรอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
คณิตประถม
142
เด็กหญิงพีรัชดา  สวัสดิ์หิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงพุทธรักษา  คำบุรี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
144
เด็กชายภคิน  พายุเลิศ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
145
เด็กหญิงภัณธิรา  คำโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
146
เด็กชายภัทรชัย  สง่างาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
147
เด็กหญิงภัทรฎา  ศรีษะนาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงภัทรดา  หลงละเลิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
149
เด็กชายภัทรพล  พลยางนอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
150
เด็กชายภัทรวดี  เทียบอุ่น
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
151
เด็กหญิงภัทราวดี  นามมูลตรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
152
เด็กชายภานุพงษ์  ธุระตา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
คณิตประถม
153
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มุ่งเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงภูณิศา  เขษมภูริชกานต์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
155
เด็กหญิงภูริชญา  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
156
เด็กชายภูวดล  สมบัติธีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
157
เด็กชายมงคล  สิทธิชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงมนัสนันท์  ไกรวาปี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
159
เด็กชายมนัสวิน  ติราภรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
คณิตประถม
160
เด็กชายยศพล  งามประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
161
เด็กชายยศพัฒน์  อิศรา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
162
เด็กชายรพีภัทร  สังวุฒโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงรักขวัญ  พลจารย์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
164
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปราณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
165
เด็กหญิงรัตสุดากานต์  ม่วงซอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
166
เด็กชายราชันย์  ขันโยธา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
167
เด็กหญิงลลิตา  เทพโสดา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
คณิตประถม
168
เด็กชายวงศ์ระภี  บุญลือ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
169
เด็กหญิงวชิรญาณ์  กิจเจริญถาวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงวรกานต์  บุญยกาญจนพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
171
เด็กชายวรนิตย์  ประโพทานัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
172
เด็กหญิงวรนุช  อินหมื่นไวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
173
เด็กหญิงวรรณรดา  คำดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
174
เด็กหญิงวรรณรดา  ปัสสา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
175
เด็กหญิงวริชญาณ์  โตวัฒน์นิมิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 132 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงวิรัลพัชระ  วรรธนะคุณาสิน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
177
เด็กหญิงวิรัลวัชร  ศิริศักดิ์เกษม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงวิลัตติกา  สลางสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงวิลาสินี  ตั้งตรีวีระกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
180
เด็กหญิงศรัณยา  วิลาวรรณ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
181
เด็กชายศรุติ  คำพิลา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
182
เด็กหญิงศศิธร  ราศรี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
183
เด็กหญิงศศินิภา  หลักโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
184
เด็กหญิงศศิมาพร  แดงประพันธ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
185
เด็กหญิงศินิญญานี  ศิริปัญญา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
186
เด็กหญิงศิรภัสสร  โสถี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
187
เด็กหญิงศิริกันยา  สอนรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
188
เด็กชายศิริชัช  สุดสะอาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
189
เด็กหญิงศิริลักษณ์  บาลี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
190
เด็กหญิงศิริวรรณา  ประกิ่ง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
191
เด็กชายศิริวัฒน์  ฐานะวัน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
192
เด็กชายศิวภาส  ภูศรีอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
193
เด็กชายศุทธวิทย์  ลิพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
194
เด็กชายศุภกร  รุจิเกียรติกำจร
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
195
เด็กชายศุภณัฐ  รุจิเกียรติกำจร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
196
เด็กหญิงศุภวดี  นันทสูรย์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
197
เด็กหญิงสกุลตลา  ยูซิ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
198
เด็กหญิงสมฤทัย  ชาวดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
199
เด็กหญิงสมิตานัน  คำกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
200
เด็กชายสัชฌุกร  อินทมาตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
201
เด็กชายสาริณ  ทองดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
202
เด็กชายสิทธิพล  พรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
203
เด็กชายสิรภพ  ขอจิตต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
คณิตประถม
204
เด็กหญิงสิริกร  เรืองอนันต์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
205
เด็กหญิงสิริชนภัทร  นิมาลา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
206
เด็กชายสิริโชติ  นาทาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
207
เด็กหญิงสิริยากร  แพงหอม
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
208
เด็กหญิงสุกฤตา  พลงาม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
209
เด็กหญิงสุชาดา  เขียวชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
210
เด็กหญิงสุธาสินี  เจือจารย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 133 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงสุธาสินี  มาตย์นอก
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
212
เด็กชายสุภโชค  ศิริศักดิ์เกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
213
เด็กหญิงสุภัคตรา  พึ่งปั้นบูรณ์วงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงสุภารานันท์  วิชาธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
215
เด็กหญิงสุวนันท์  สิทธิพรมมา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
216
เด็กชายสุวิจักขณ์  มิตรอุดม
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
217
เด็กชายสุวิจักขณ์  ว่องไว
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
218
เด็กชายอดิศัย  สีตาล
ป.6
โรงเรียนซู่เอ็ง
คณิตประถม
219
เด็กชายอติกันต์  ธีรสุนทรพล
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
220
เด็กหญิงอติกานต์  สีชุม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
221
เด็กชายอติชาติ  ประดับคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
222
เด็กชายอธิป  ภูวไพรศิริศาล
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
223
เด็กหญิงอนินทิตา  เลพิมาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
224
เด็กหญิงอภิชญา  รัตนรังสิกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
225
เด็กชายอภิราม  สุโพนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
226
เด็กหญิงอรกนก  นารีจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
คณิตประถม
227
เด็กหญิงอรชร  เชยชื่นกลิ่น
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
228
เด็กหญิงอรธิมา  เลิศศิริ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
คณิตประถม
229
เด็กหญิงอรวรรณ  เชิดชาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
230
เด็กหญิงอรวรรณ  แซ่กวางตุ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
คณิตประถม
231
เด็กหญิงอรวรรณ  ปลัดศรีช่วย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
คณิตประถม
232
เด็กหญิงอริสรา  นาราษฎร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
คณิตประถม
233
เด็กหญิงอาทิติยา  นุชเนื้อ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
234
เด็กชายอานนท์  ศรีกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
คณิตประถม
235
เด็กหญิงอารยา  บุระคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
236
เด็กชายอิทธิเดช  ตลาดเงิน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
237
เด็กชายอิสริยชาติ  เย็นเสนาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
238
เด็กชายเอกลักษณ์  ขุนน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
239
เด็กหญิงเอื้ออารี  ดีพลงาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 134 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
240
เด็กหญิงกมลวรรณ  อภิชัยสกุล
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
241
นางสาวกรรณิการ์  จุระนัน
ม.3
โรงเรียนชุมชนวังหิน
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงกัญจนพร  เอมกลาง
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
243
นางสาวกิตติมา  เชื้อกุดรู
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงขวัญกมล  ชัยปรัชญาวงค์
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายจิรภัทร  แสงเดช
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
246
นายจิรวิชญ์  ธานี
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
247
นางสาวจิรัตน์ดา  รัตนวงศ์
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงจุไรพร  ศรีเตชะ
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงจุฬาภรณ์  จตุเทน
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายชานนท์  หงษ์คำดี
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงโชควลี  โพธิทอง
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
252
นายฐิติพงศ์  ทองดี
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
253
นางสาวฐิติมา  เทนอิสสระ
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
254
นายณรงเดช  คำมูล
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงณัฐจารี  ธรรมหิรัญ
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีไว
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงณัฐธิดา  อุตรศรี
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
258
นางสาวณัฐวิกา  ประดับวัน
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงดวงยิหวา  มาซาโกะ โคจิมะ
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงดาวพระศุกร์  สุดน้อย
ม.2
โรงเรียนชุมชนวังหิน
คณิต ม.ต้น
261
นายเดชนุชา  ทุมคำ
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายเดชบดินทร์  สูนทอง
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายทิชานนท์  ทีทา
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายทีฆทัศน์  โชควิทยานุกูล
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายธนรัฐ  นิติวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
266
นายธนวัฒน์  ศรีทับรักษ์
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงธรรญพร  ทิพวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
268
นางสาวธัญญาภรณ์  อามาตย์
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายธีรพล  คุ้มไข่น้ำ
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายธีรภัทร  ว่องไว
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายนนทพันธ์  ประกอบนันท์
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
272
นายนริศร์  ญาติสังกัด
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายนฤเบศ  นาอุดม
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายนวดล  สมทา
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 135 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
275
เด็กชายนันทิวรรธน์  เสนไสย
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายปฐมพร  ขันตีกุล
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
277
นางสาวปณิตา  สาชิน
ม.3
โรงเรียนชุมชนวังหิน
คณิต ม.ต้น
278
นางสาวปนัดดา  หลงมาดี
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงปรียดา  สีพั้ว
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
280
นางสาวปิยธิดา  แสนนามวงษ์
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงปุณยธร  ศักดิ์พิสิษฐ์
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
282
นางสาวปุษยา  แวมประชา
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  สนเจริญ
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายพบพิสุทธิ์  ชาดาเม็ก
ม.1
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงพรชิตา  เจษฎาธนบดี
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายพลิทธิ  กันหาไธสง
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงพัชราพร  วรพงษ์นวกุล
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำแก้ว
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายพีรวิชญ์  มาตย์นอก
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงฟาริดา  ชมบุญ
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
291
นางสาวภรดา  ทนนวน
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงภัทริยา  หางาม
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
293
นายภาณุ  ประภาวสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายภาณุวัฒน์  หม่อมกันทา
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายภานุเทพ  โคตรแสนลี
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
296
นายภูธเนต์  ประทุม
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายภูมินทร์  คำละมูล
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
298
นางสาวรุ่งนภา  หวานเสร็จ
ม.3
โรงเรียนชุมชนวังหิน
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงลลิตวดี  โพธิ์ชัยสาร
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงวรรณชนก  บุญเชิด
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
301
นางสาววรรธิดา  กล้าหาญ
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
302
นายวรวิทย์  ทีทา
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงวรัญญา  ธีรศิริพัฒน์
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายวริศกร  คำอู
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงวศินี  สันนิธิ
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
306
นางสาววิรวรรณ  ศรีใส
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
307
นางสาววิไลพรรณ  ใจมั่น
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
308
นายเวที  ต้นทับไทย
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
309
นายศิรวิทย์  สวาทนา
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 136 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
310
นางสาวศิริยากร  ภูรับ
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
311
นางสาวศิริวรรณ  มุ่งเขื่องกลาง
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
312
นางสาวศิริวรรณ  สุปะทัง
ม.3
โรงเรียนชุมชนวังหิน
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงศุภกานต์  มั่นใจ
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายสหชาติ  ปัดชาเขียว
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
315
นางสาวสิริยากร  เนตรจันทร์
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายสุรพัศ  ทีทา
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายอัครพล  ไชยจันทา
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายอัจฉริยะ  แสนชัย
ม.3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงอารยา  เมืองแสน
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  บุญทานัง
ม.2
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 334 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กหญิงกชกมล  คุ้มพงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงกชกมล  คุ้มพงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงกชพรรณ  ภูบาลชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงกนกพร  เพ็ชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงกนกวรรณ  ประกอบผล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงกมลวรรณ  กลางสาทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงกรกานดา  โพธิ์ขันชัย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
328
เด็กชายกฤตธรรม  กองเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
329
เด็กชายกฤตพล  สุปัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
330
เด็กชายกฤติน  สุนทัน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
331
เด็กชายกฤติพัฒน์  หวังมะโน
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
332
เด็กชายกฤติภูมิ  ทึนรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงกวินธิดา  เกตลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงกษมชาดา  นันททิพรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงกษมา  คำมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงกัญญณัฐ  เล่ห์กล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทศน้อย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสนาแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงบัวท้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงกันต์สินี  ศรีสังข์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงกัลยกร  สกุลเพร็ช
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงกัลยาณี  บุญสอน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงกัลยาภรณ์  ดวงจุมพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  เสดสี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสนนามวงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
346
เด็กชายกิจภานัทธ์  นามโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
347
เด็กชายกิตติกวิน  อารีย๊ะ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงกิตติยา  นาชิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงกิติภรณ์  มหารส
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  แก้วน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงกิรณา  สาประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
352
เด็กชายกีรติ  สุริพันธ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงกุลฑีรา  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงกุลนัท  ชุมมา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงกุลภัสสร์  ดาโสม
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 335 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
356
เด็กหญิงกุลิสรา  พัฒนโชติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงเกศสุดา  มาละศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงเกษราภรณ์  ทองไทย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
359
เด็กชายเกียรติยศ  ฤทธิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
360
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประกอบกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
361
เด็กชายขจรฤทธิ์  ปานาราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
362
เด็กชายขจิตพงศ์  ปานาราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงขนิษฐา  บัวจำรัส
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงขวัญจิรา  วิสุวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงขวัญชนก  มีบ้านเกิ้ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงขวัญนภา  ประโพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงขวัญเรือน  ราชซุยแสน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
368
เด็กชายขัตติยรักษ์  วรุณศรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงเขมจิรา  เที่ยงมา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
370
เด็กชายฃลชาติ  เชื้อกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
371
เด็กชายคงณัฐ  พิมเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงคัมภิรดา  กัมปนานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงคำแพง  มะธิปะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงจรัญญา  สิ่วไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงจารุวรรณ  เค้าเหลือง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
376
เด็กชายจารุวิทย์  กองเกิด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงจิณห์วรา  แสงสุดตา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงจิตตาภา  แคว้นคอนฉิม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงจิตลดา  วัฒนสันติพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงจิรประภา  มูลพานิชย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
381
เด็กชายจิรภัทร  พระยาลอ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
382
เด็กชายจิรภัทร  ลันนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงจิระประภา  สังธรรม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงจิระภาพรรณ  นามโคตร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงจิรัชญา  เนื่องปัญญา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญประกอบ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีเตชะ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ไสวงาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงจุฑามาศ  ชิดไธสงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทียมสอน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 336 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กหญิงจุฑาวรรณ  ชื่นใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
392
เด็กชายเจนธรรม  จรัสอุไรสิน
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
393
เด็กชายเจษฎา  ศิริโคจรสมบัติ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงชนกฎามาศ  นิรพัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงชนกนาฏ  วงศ์บัวพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงชนัญชิดา  มณีทัพ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
397
เด็กชายชนาธร  ทัดมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงชนิกานต์  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงชนิกานต์  เถาว์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงชนิกานต์  ธีระศาสตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
401
เด็กชายชนิดา  ศรีชุมทาง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงชนิสรา  จันปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
403
เด็กชายชลชาติ  เชื้อกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงชลธิชา  เหลืองวันทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงชัญญาวีร์  จงเทพ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
406
เด็กชายชัยพงศ์  สมีพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
407
เด็กชายชานนท์  ภูดินแดน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงชิดชนก  ไขยรบ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
409
เด็กชายชินกฤต  โนนคำตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
410
เด็กชายชิษณุพงศ์  จบมะรุม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แรตกระโทก
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงชุติมา  ชิดโคกสูง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงญาณิศา  เต็มนอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
414
เด็กชายฐกฤต  ศรีวัฒนาปิติกุล
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
415
เด็กชายฐานันดร  ธนูสา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
416
เด็กชายฐิตวันต์  อามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
417
เด็กชายฐิติพงษ์  ต่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงฐิติมา  เสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีชุมทาง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
420
เด็กชายณภัทร์  พลสุด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
421
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สหัสวาปี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงณวิภา  โยธาโคตร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  หงษ์วิศิษฐกุล
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงณัฎฐ์สุดา  วารินทร์ธนากานต์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
425
เด็กชายณัฏฐณพ  จันโท
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 337 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
426
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กระยอม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  บาลี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงณัฏฐาธิดา  กรวยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
429
เด็กชายณัฐชนน  ถารัตน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
430
เด็กชายณัฐชนน  สินอำนวยผล
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงณัฐชาพร  ดีโนนอด
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงณัฐฐาธิดา  จันปาน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงณัฐณิชา  โหมดนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงณัฐธิดา  เสนาดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงณัฐนิช  ธงทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
436
เด็กชายณัฐพล  เจตน์วิทยาชาญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
437
เด็กชายณัฐพล  ทิพย์แสง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงณัฐวรรณ  วิชาธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
439
เด็กชายณัฐวิชช์  วารินทร์ธนากานต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
440
เด็กชายณัฐวุฒิ  ประวาระณา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงณิชมน  หาดยาว
ป.6
โรงเรียนซู่เอ็ง
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงณิชารีย์พร  โมริพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
443
เด็กชายดลลชา  ตาวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงดารารัศมิ์  นัยขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงดารินทร์  จันทมาศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
วิทย์ประถม
446
เด็กชายต่อเกียรติ  จันทร์ขุน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงทยิดา  ทุมเทียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
448
เด็กชายทศพล  พิมพ์ศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงทักษพร  แทบมะลัย
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงทักษพร  เวสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงทัศนีย์  บุญญพัฒนากูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงทิติพร  สิงธานี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงทิพปภา  โตสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงทิพย์อักษร  อินทร์กลำ่
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
วิทย์ประถม
455
เด็กชายทิวัตถ์  อุดไธสง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงแทนขวัญ  สุตะนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
457
เด็กชายแทนคุณ  ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
458
เด็กชายธนกฤต  ศรีโยธา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงธนพร  สุวัฒนศิลป์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงธนภรณ์  พลนงค์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 338 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
461
เด็กชายธนวัฒน์  จันราช
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
462
เด็กชายธนอนันต์  ปลัดศรีช่วย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงธนัญญา  สีโสภา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
464
เด็กชายธนากร  แพทย์กุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
465
เด็กชายธนากรณ์  พันธุ์สระน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
466
เด็กชายธนาธิวัฒน์  สมทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงธนาพร  สุวิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงธนารีย์  ประเสริฐไทย
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
469
เด็กชายธนาวุธ  เคนน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงธรรมนิตา  คูณล้าน
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
471
เด็กชายธราดล  บุบผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
472
เด็กชายธราดลษ์  สมีน้อย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
473
เด็กชายธราธิป  โยธานัก
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงธัญพร  สง่างาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงธัญรัตน์  มะลิมาตย์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำบุรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงธารารัตน์  บุญทานัง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงธิติญา  สิมสา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
479
เด็กชายธิติพัทธ์  เสนไสย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงธิติยากร  ชิณศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
481
เด็กชายธีรเดช  แซ่ฉั่ว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
482
เด็กชายธีรภัทร  จันทร์สำราญ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
483
เด็กชายธีรภัทร  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
484
เด็กชายธีรภัทร์  นาราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
485
เด็กชายนครินทร์  เอื้อวิจิตรกูล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
486
เด็กชายนพดล  ศรีบัวรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงนพธีรา  พาโคกทม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
488
เด็กชายนภดล  ช่างเกวียน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงนภสร  ดำชุมแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
490
เด็กชายนภสินธุ์  ธีระรัตน์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
491
เด็กชายนภัสกร  พระไตรยะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงนภัสสกร  ทิพย์แสง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงนภาปิลัลธ์  จงกลาง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
494
เด็กชายนราวิชญ์  สุทำมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงนริศราพร  ชัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 341 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
496
เด็กชายนฤบดี  ดอกชา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
497
เด็กชายนฤเบศร  ศรีเตชะ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
498
เด็กชายนฤพล  จโนภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงนลินทิพย์  วันชัย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงนวพร  อาษานอก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
501
เด็กชายนวพล  แสนศรี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงนัฎฐรินันทร์  อ่อนนิ่ม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
วิทย์ประถม
503
เด็กชายนัทธพงศ์  หวานแท้
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงนันทพร  สิงห์สีชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงนิชาพรรษ์  พันนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
506
เด็กชายนิติบดี  ทีเหล็ก
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
507
เด็กชายนิติรัฏฐ์  ดวงพายัพ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงนิธิดา  รูปสูง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงนิรชา  พรมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงนิสราภรณ์  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงเนตรมุนี  โทเมือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
512
เด็กชายเนติธร  ทัพเจริญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงเนติรัตน์  ปลัดศรีช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงบุญประอร  ช่วยศรี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงบุณฑริกา  ปุราโต
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงเบญจญาภา  เกตุพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงเบญจพร  นาบำรุง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงเบญญาภา  พลสิมมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงใบเฟริน  เจริญใจ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงปฏิญญา  คำผาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
521
เด็กชายปฏิภาณ  บรรจง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงปณิตตรา  สมีน้อย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงปทันทิญา  โพธิสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
524
เด็กชายปธานิน  อุทัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงปนัดดา  สุวรรณประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงปรมาภรณ์  อุ่นสำโรง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงปรมินทร์  ชูหมื่นไวย
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
528
เด็กชายปรเมษฐ์  พลตื้อ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
529
เด็กชายปรเมษฐ์  ลุนบง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงประกายดาว  จบมะรุม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 342 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
531
เด็กหญิงปวิชญาดา  เสนาเพ็ง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
532
เด็กชายปวิตร  ลู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงปัญญาภรณ์  แก้วยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงปัณฑิตา  โยธาภักดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงปัณณพร  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
536
เด็กชายปัณณวัฒน์  ชูหมื่นไวย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
537
เด็กชายปัณณวัฒน์  มัครมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
538
เด็กชายปัณณวิชญ์  หวานแท้
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงปาณิศา  ธีระรัตน์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงปานกนก  ชารีวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงปานญาดา  ศิลป์ประกอบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงปาลิดา  กุลจิตติเธียร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงปาลิตา  พันธ์สวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงปิยธิดา  พวงธรรม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงปิยะณัฐ  รูปสูง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีพุทธิรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
547
เด็กชายปิยะนันท์  เฉลิมสิริวรสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงปุณยวีร์  พุทธศานติ์บัณฑิต
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงปุณยาพร  โคตรมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงเปรมปรียา  เปรมศรี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
551
เด็กชายพงศกร  พิมพ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
552
เด็กชายพงศธร  นันแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
553
เด็กชายพงศ์ธาริน  สิริสุขสง่าพงศ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
554
เด็กชายพงษ์ภิชญะ  ชุมผาง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
555
เด็กชายพชรดนย์  นาชัยเวียง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
556
เด็กชายพชรพจน์  คชโคตร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงพรชนก  พงษ์เหมวัฒนา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงพรชนก  สืบสุนทร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงพรชิตา  ไลไธสง
ป.6
โรงเรียนซู่เอ็ง
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงพรณภัทร  อวบอ้วน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงพรธิตา  พลแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงพรนิสา  จันทร์เฉลิมศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงพรพิมล  เฉิดรัศมี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงพรรณนารา  สุทธิสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
565
เด็กชายพรหมมินทร์  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 343 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
566
เด็กหญิงพริมรตา  วงศ์ทหาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงพลอยชมพู  สงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงพัชรพร  ชโลธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงพัชราพรรณ  ม่วงขี้เหล็ก
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุดงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงพัชราภา  ธรรมเสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงพัชรินทร์  พินธุ์โท
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงพัชรี  ทองเงิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
วิทย์ประถม
574
เด็กชายพัฒนากร  ประวันนา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
575
เด็กชายพันธพัฒน์  แหวนทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
576
เด็กชายพานิช  ศรีบุตรดา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงพาพิศุทธิ์  ชาดาเม็ก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงพิชชากร  ปลัดกอง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงพิชชาภา  จันน้อย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงพิชญ์ชาภาภัคร  โฮมเธาว์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงพิชญาภัค  ทานกระโทก
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงพิชญาภา  ประวะเสนัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงพิชธิดา  ราศรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงพิชามญช์  นนทะศรี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิริเขมานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  แกล้วกล้า
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เอกศิริ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
588
เด็กชายพีระพงษ์  อินหมื่นไวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
589
เด็กชายพีระพัฒน์  คล่องการยุทธ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงแพรวา  สุจริต
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงไพริน  พินธุ์โท
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
592
เด็กชายภคิน  ครังพานิช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
593
เด็กชายภรต  อาษานอก
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
594
เด็กชายภฤศวัฒน์  ดรหมั่น
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงภัคจิรา  ประชมภู
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงภัคจิรา  ส่งจิตต์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงภัคจีราลักษณ์  ปุยะโท
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงภัตชริตา เอเชีย  วิทธิคาย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงภัทรธร  คัมภิรา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงภัทรธร  ึคัมภิรา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 344 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กหญิงภัทรนันท์  นาทศรีทา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงภัทรนันท์  แสนท้าว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงภัทรภร  ชัยศร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงภัทรภรณ์  กองเกิด
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงภัทรวดี  ลุนสำโรง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงภัทราพร  บัวจันทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงภัทราพร  บัวจันทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงภัสราภรณ์  ปานใจนาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
609
เด็กชายภาณุพงศ์  เฉิ่งตะครอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงภาวิดา  พายุเลิศ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
611
เด็กชายภาวิต  ประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงภิริสา  รูปสูง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
613
เด็กชายภูชิสสะ  ดีหลี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
614
เด็กชายภูมินทร์  ศรีบูพิมพา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
615
เด็กชายภูริภัทร  สุขสมกิจ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
616
เด็กชายภูวมินทร์  ผุยเต้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงภูวิชญา  อักษร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงมนทกานติ  จันทร์แรม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงมนัชญา  เทนอิสระ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงมนัสนันท์  พรมนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงมลฑาทิพย์  ฉัตรธนะพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงมาลาตี  โขมาวัฒร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงมินตยาวดี  เรืองจาบ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงมีนา  พลีสมุทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงมีสุข  พิสุทธิสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงเมธิกา  ภักดียา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
วิทย์ประถม
627
เด็กชายยงยศ  ไชยเกตุ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงโยษิตา  วงษ์จารย์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงรชนิชล  เชื้อสาวะถี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงรชนีรมณ์  ภูเลื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงรมิตา  เสริมดำรงศักดิ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
632
เด็กชายรังสิมันต์  ศีลารัตน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
633
เด็กชายรัชชานนท์  ศิริทรานนท์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
634
เด็กชายรัฐธภูมิ  โชคชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
635
เด็กชายรัฐพงษ์  ม่วงดวง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 345 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
636
เด็กหญิงรัตติกาล  โม่อุ่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
638
เด็กชายรัตพงษ์  ฐานะวัน
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงรุ้งดาว  โมกศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงรุจิรติกร  ชาบุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
641
เด็กชายไรวินท์  ทวยจัด
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงลลิตา  พาที
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงลวีวรรณ  เปลี่ยนกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
644
เด็กชายวงศพัทธ์  สหัสทัศน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงวชิรกานต์  สิงหาภู
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงวรดา  แหวนเงิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงวรัญญา  สายอินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงวริภา  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
649
เด็กชายวัชรพงษ์  สีมาพล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
650
เด็กชายวัชรากร  เพลิดนอก
ป.6
โรงเรียนซู่เอ็ง
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์หนองแวง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงวันวิสาข์  ทาบุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
653
เด็กชายวัศพล  เฉลิมฉัตร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงวาสนา  ฮึมพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงวิชุดา  ปุ้งโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงวิพรรษา  เครือวัลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงวิรัญชนา  สิงห์กุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงวิลาวัณย์  ข่มอาวุธ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงวิลาวัลย์  หล้าชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
660
เด็กชายวิศรุต  ภูงามเงิน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงวีริสรา  พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงศรสวรรค์  ดีมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงศริยา  เตชะตานนท์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงศรุตยา  ปะโมโท
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงศศิธร  ไชยสระแก้ว
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงศศิธร  บุตรยุทธ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงศศินา  สวนดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงศศิประภา  เทียนศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงศศิประภา  รัตนวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงศิรินญา  พงษ์ธนู
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 346 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
671
เด็กหญิงศิรินันท์  แก้วศิลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงศิริวรรณ  ต้นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
673
เด็กชายศิโรดม  ศรีเกียติ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
674
เด็กชายศิวกร  เทพสุทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
675
เด็กชายศิวกร  อนุสา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงศิวภรณ์  เรืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงศุดารัตน์  แสนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
678
เด็กชายศุทธิกร  ใสจูง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
679
เด็กชายศุภกร  แฝงตะคุ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
680
เด็กชายศุภกฤต  ทึนรส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
681
เด็กชายศุภกิจ  โชติมนต์ชิตา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
682
เด็กชายศุภณัฏฐ์  กมลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
683
เด็กชายศุภณัฐ  ชนะเพีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงศุภพร  วิชาธรรม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
685
เด็กชายศุภมิตร  มุรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
686
เด็กชายศุภรัตน์  แสงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
687
เด็กชายศุภวิชญ์  พรสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นามเคน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรมเกตุ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงสกุณา  หงษ์คำดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงสกุณี  หงษ์คำดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงสลิลทิพย์  คำไพเราะ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงสวิชญา  ภูเลี่ยมคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
694
เด็กชายสหรัฐ  อินทร์อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงสาธิดา  แถวเพีย
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงสาริศา  กาลวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
697
เด็กชายสิทธิรัตน์  ชัยปัญหา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงสินิทธา  บ้วนนอก
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
699
เด็กชายสิรภพ  ฉัตรพูนกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
700
เด็กชายสิรวิชญ์  เครือภักดี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงสิราวรรณ  ไทยเมืองพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงสิริกร  จันตุ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงสิรินันท์  นามบุญลือ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
704
เด็กชายสิริวัฒน์  รติวงศ์สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
705
เด็กชายสิวนนท์  บุญเทียม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 347 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
706
เด็กหญิงสุชัญญา  ชำกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงสุชาดา  ศรีมงคล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงสุชิราภรณ์  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
709
เด็กชายสุทธิบดี  สีดา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
710
เด็กชายสุทธิภัทร  พานสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
711
เด็กชายสุธิชัย  สีหามาตย์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงสุนันทา  ทองทิพย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงสุนิศา  สุภพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงสุปรียา  ศรีศักดิ์นอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงสุพรรณษา  เกิดเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงสุพรรณี  โพสาราช
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงสุภาพร  จันทมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงสุภารัตน์  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงสุภาวดี  แตะยา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงสุมิตรา  ทุงจันทร์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงสุมินตรา  แก้วบัวโฮม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงสุมินตรา  แกัวบัวโฮม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
723
เด็กชายสุรพัศ  กระฉอดนอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงสุรพิชญา  ทองดี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
725
เด็กชายสุรสิทธิ์  ล้นทม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงสุวิญาดา  วงศ์จันทร์ลา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงสุวิมล  อภิรักษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงเสาวณีย์  ดีหลี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รูปสูง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงหรรษา  คำแหวน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
วิทย์ประถม
731
เด็กชายอนันดา  แก้วไชย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงอภัสรา  ภูมิแสนโตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงอภิชญา  คำโคตรศูนย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงอภิชญา  เจิญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงอภิชญา  สุจจะชารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
736
เด็กชายอภิชาติ  กองชนะ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
737
เด็กชายอภินัน  โคตุเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
738
เด็กชายอภิสิทธิ์  กองทูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
739
เด็กชายอภิสิทธิ์  ธรรมมานอก
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
740
เด็กชายอมรเทพ  พลอ่อนสา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 348 โรงเรียนพล
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
741
เด็กหญิงอมรรัตน์  ฤทธิ์เดชรัมย์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงอมรวรรณ  อินทิจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงอรจิรา  สมอดง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงอรปิญา  วงษ์กัณหา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงอรวรรณ  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงอรวรรณ  ผิวดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงอรวรรยา  เทพสุทธิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงอริสรา  สาธิมณี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงอริสรา  สีหาบุตร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
วิทย์ประถม
750
เด็กชายอลงกรณ์  ปุราโต
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงอลุศรา  บาลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
วิทย์ประถม
752
เด็กชายอัครชา  กุลเมืองโดน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงอัจฉรียา  ไกรศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงอัศวาภรณ์  ปุผาลา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงอัสดาพร  อินนาราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
757
เด็กชายอารมิน โยอาคิม  ชาร์นิทซ์กี้
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงอินทิรา  กระยอม
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงอินทิรา  ราศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงอิสริยากร  อินทะสาร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
761
เด็กชายเอกวุฒิ  สุขเสริม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงไอยเรศ  บุญมาแลบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
วิทย์ประถม
763
เด็กชายํธนกฤต  ศรีโยธา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม