ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ยุพิน
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
2
เด็กชายกรดิตถ์  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกฤตยา  ธรรมแสง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤติน  กิตติสุพรพงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษกร  ไชยเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกวิสรา  กะดิรัตน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
7
เด็กชายกษิดิษ  มาลาไวย์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญรัตน์  พิศนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุไกรธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญาณี  พิศนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์วิเมลือง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญาวีร์  จำปามูล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกันติชา  ป้องบุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
14
เด็กชายกาจพล  สมณะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกายา  สัจจเลิศรัตน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
16
เด็กชายกำกับ  กีรติศิวกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
17
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  นาพลเมือง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
18
เด็กชายกิติพัศ  งามดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
19
เด็กชายกีรติ  เพิ่มยินดี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกุลธิดา  ยามาอูจิ
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงเกวรินทร์  อินธิราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงเกศกนก  ลำเลียว
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
23
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พันธปรีชา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
24
เด็กชายขันติธรรม  สว่างไตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
25
เด็กชายคมกฤษณ์  โพธิ์พนา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
26
เด็กชายคุณานนท์  โสชารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
27
เด็กชายจตุรานนท์  โยมา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจารวี  แดงกลาง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
29
เด็กชายจิรเดช  โนสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
30
เด็กชายเจษฎาภรณ์  เตชะนอก
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชญาภา  ติยาเดชาชัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
32
เด็กชายชนาธิป  แสนกุรัง
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชนาพร  ชาลีคาร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชนาภัทร  เกษนอก
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชาร์ลอต์ต  โฮการ์ท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชาลิสา  พลดงนอก
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
37
เด็กชายชุติภาส  ภูวงษา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงฐิตาพร  สมอคำ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงฐิตาภา  รินน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณฐพรรณ  มหันต์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัชชา  โชควรกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฐณิชา  ลมมูลตรี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัฐธิดา  สมีน้อย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
44
เด็กชายณัฐพงษ์  สีมิตร
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
45
เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนากิจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
46
เด็กชายณัฐเศรษฐ  สีถาพล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
47
เด็กชายดนุกร  งาขาว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
48
เด็กหญิงเดียลดา  ภูมิมะนาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
49
เด็กชายทักษิณ  กองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
50
เด็กชายทักษิณ  ผิวหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
51
เด็กชายทักษิณาวัตร  โทนุย
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
52
เด็กชายทินภัทร  จันมร์พิมพ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
53
เด็กหญิงทิพธัญญา  แก้วแช่ม
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
54
เด็กชายทิวากร  เวียงเงิน
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
55
เด็กชายแทนไทย  พึ่งสุข
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
56
เด็กชายธนกร  ภูเนนิล
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
57
เด็กชายธนกฤษ  ทะดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
58
เด็กชายธนทัต  ผ่องเผือก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
59
เด็กหญิงธนพร  ตั้งวงษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
60
เด็กหญิงธนพร  เมืองขวา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
61
เด็กหญิงธนัฐภรณ์  งามคุณ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงธนัฐภรณ์  ถึงงามคุณทรัพย์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงธนิดา  ไกรนอก
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อักษร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
65
เด็กชายธีรพงศ์  หมู่มูลตุ่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
66
เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์อุดม
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
67
เด็กชายธีรภัทร์  นามมนตรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
68
เด็กชายธีรสิทธิ์  แสนหล้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
69
เด็กชายธีริทธ  ศิริพรรณ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
70
เด็กหญิงนพวรรณ  สดสายทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายนภดล  เนาว์วงษ์
ป.3
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
72
เด็กชายนรา  เจริญวิภารัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
73
เด็กชายนริศ  เสรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงนริศรา  บุริพัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนวธร  สระทองยา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
76
เด็กชายนวมินทร์  เฉียวกลาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงนันทิมา  พยุงดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
78
เด็กชายนัสพงศ์  จิตรโท
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงนาจชนก  สมสะอาด
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงนิชานันท์  สุดสาร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
81
เด็กชายนิติภูมิ  นิติพจน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
82
เด็กชายนิธิศ  ประทุมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนิลธิชา  ระถาวนิชย์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
84
เด็กหญิงเนตรนภา  โตสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
85
เด็กหญิงบัณฑิตา  ไตรยวงศ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
86
เด็กหญิงบุศยรินทร์  เจ็งพัฒนาสกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
87
เด็กหญิงบุศราคัม  ทรัพย์โคกสูง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
88
เด็กชายปฏิภาณ  ปัตตานี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงปณิสรา  มูลกัน
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
90
เด็กชายปภิญวิยญ์  ชัยดี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
91
เด็กชายประภากร  พูลสง่า
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงประภาสิริ  ลาสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปรียากร  ทองประศาสตรน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงปาริชาติ  คำสมจิตร
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
95
เด็กหญิงปาลิดา  ตะติฉิม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
96
เด็กชายปิยทัศน์  ตั้งวัฒนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
97
เด็กชายปิยะนันท์  ราศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
98
เด็กหญิงปิยากร  ย่อยไธสง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
99
เด็กหญิงไปรยา  วุฒิจีรเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงพรชิตา  วงศ์วิริยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพรทิพย์  ตันติอนุนานนท์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
102
เด็กชายพลวัต  วงศ์กระต่าย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพลอยชิตา  นนธิจันทร์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงพัขราภรณ์  บุญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพัชราภรณ์  หวานแท้
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพัชราภา  ไชยชาติ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
107
เด็กชายพัฒนพงษ์  ด้วงวังหิน
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพัทธนันท์  เนาว์แสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงพันธ์ธีรา  นาจำเริญ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์คุ้ม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
111
เด็กชายพิชญุต  ป้องชารี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ค้าสร้อยเพชร
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
คณิตประถม
114
เด็กชายพีรพัฒน์  เลี้ยววรกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
115
เด็กชายพีรภัทร  คำป้อ
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
116
เด็กชายพุฒิเมธ  ปฏิกานัง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงเพชรทับทิม  ฤทธิ์รักษา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
118
เด็กหญิงแพรวา  ประนามะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
119
เด็กชายภควันต์  แสนเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงภรภัสสรณ์  โทนุย
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงภริดา  สิมบัติคำ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
122
เด็กชายภัคพล  รัตนมรรคา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
123
เด็กชายภัทรกร  สุขสนิท
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
124
เด็กหญิงภัทรธิดา  พุฒลา
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
125
เด็กชายภัทรพล  สุขสนิท
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
126
เด็กชายภานุพงษ์  แก้วกลุ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
127
เด็กชายภานุวัฒน์  พร้อมพรั้ง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงภาวินีย์  เสรีไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
129
เด็กชายภูดิส  จรัสกรวงศ์
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
130
เด็กชายภูมินทร์  มิสา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
131
เด็กชายภูริทัช  ปะกิคา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
132
เด็กชายมฤคินทร์  กุลชะโมรินทร์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงมันทนา  แมค
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
134
เด็กหญิงมาธาวี  สิงห์สูง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
135
เด็กหญิงเมตตา  อนุเดชากุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
136
เด็กชายรชานนท์  พันปี
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
137
เด็กชายรณชัย  พงษ์เรื่อง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
138
เด็กชายรัชชานนท์  โพธิผล
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
139
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เบ้าดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
140
เด็กหญิงลภาภัทร  สีเกิ้ง
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงลักษิกา  หนูกลาง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
142
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หมื่นสา
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
143
เด็กชายวรเชษฐ  ซ้ายโฮง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
144
เด็กหญิงวรรณพร  ชัยลาภวัฒนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงวรันทยา  ทะสังขา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงวรางคณา  ธนเมธีกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
147
เด็กชายวราพล  หอมตา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
148
เด็กหญิงวราภรณ์  เย็นเหลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
149
เด็กหญิงวริษา  ชาญพิพัฒนชัย
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
150
เด็กชายวัชรพล  ฮุ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
151
เด็กชายวิชชากร  ชมภูโคตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
152
เด็กหญิงวิภาวี  ฤทธิหาญ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
153
เด็กชายศตวรรษ  วรุณศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
154
เด็กหญิงศิรดา  ศรีจุมพล
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
155
เด็กชายศิวัช  ยงศรีชูชาติ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
156
เด็กชายศุภณัฐ  เรืองชัยจตุพร
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
157
เด็กชายสรวิชญ์  วิสฤตานนท์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
158
เด็กชายสหวรรษ  รุ้งเที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
159
เด็กชายสายชน  พุ่มจีน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
160
เด็กหญิงสิตานัน  เอกสัจจา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
161
เด็กชายสิริราช  คงทน
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงสุชาวดี  นิ่มสังข์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
163
เด็กหญิงสุนิษา  สินแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
164
เด็กหญิงสุพัตรา  ต่างสี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
165
เด็กหญิงสุภัสรา  นามอาสา
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
166
เด็กหญิงสุภาภรณ์  อมรพันธุ์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
167
เด็กชายองอาจ  ที่รัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
168
เด็กชายอนันตชัย  งาขาว
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
169
เด็กชายอนุชา  หลุ่มราช
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
170
เด็กหญิงอภิชญา  เต
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
171
เด็กหญิงอรกัญญา  แก้วอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงอริศรา  โรจน์จันทร์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
173
เด็กชายอัครเดช  สุดแท้
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
174
เด็กชายอัศวเมธ  สุตาธรรม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
175
เด็กชายอิงครัต  สุขโข
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายอุนุชา  ทองอร่าม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
177
เด็กชายเอกสิทธิ์  โพธิ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
178
เด็กหญิงกชกร  กสิกิจวรกุล
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงกชกร  อุทัยพล
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงกนกวรรณ  เรือนเครือ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงกมลชนลักษณ์  เนตรพิทูร
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงกมลพร  ศักดาคำ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงกรพินธุ์  หลินศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
184
เด็กชายกฤษฎา  แก้วกาหลง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
185
เด็กชายกฤษฎา  เถาพันธ์
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
186
เด็กชายกฤษฎา  เปรมปรี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
187
เด็กชายกฤษณะ  มาซา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
188
เด็กชายกวีวัฒน์  เมืองขวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
189
เด็กชายก้องภพ  ไกรกิจราษฎ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
190
เด็กชายกัญจน์  กฐินใหม่
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บำรุงเกาะ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงกันยาวีร์  ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงกัลยากร  น้ำจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงกัลยาณี  รัตนา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงกาญจนภัทร  ชัยภิบาล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงกานดาวดี  รูปต่ำ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
197
เด็กชายกิตติพันธ์  มหันต์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
198
เด็กชายกิตติภูมิ  อันทอง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงกิตติวรา  หงษ์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
200
เด็กชายกิตติศักดิ์  ตั้งวัฒนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
201
เด็กชายกุมารินทร์  บัวดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
202
เด็กชายเกริกฤทธิ์  ไชยผง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
203
เด็กชายแก้วขวัญ  มนต์กิ่ง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงขนิษฐา  เพื่อมั่น
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงขวัญข้าว  ทนโนนแดง
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
206
เด็กชายคมชาญ  นาฬิกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงคีตกานท์  สุวรรณลุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
208
เด็กชายจรณินท์  ธรรมโกศล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงจรรยพร  ขอนดู่
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
210
เด็กชายจักรกฤษณ์  ทะสังขา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงจันทรัตน์  ใสแท้
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
212
เด็กชายจารุพัฒน์  โมรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
213
เด็กหญิงจิดาภา  พันธษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงจินต์จุฑา  จันทร์มาลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงจิรนันท์  บุตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงจิรนันท์  อินทรสงเคราะห์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
217
เด็กชายจิรพนธ์  โคจรนนท์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
218
เด็กชายจิรเมธ  มาลาสาย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงจิรัชญา  หลินศรี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  วรรณทอง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงจิราพัชร  ศิริมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงจิราภรณ์  สุแดงน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
223
เด็กชายจิรายุทธ์  สุนนท์
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงจิวรรธ  วิวาห์พัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสนก่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงจุฑามาศ  อัฐปัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงจุฬาภรณ์  วงศ์ศิริรัตนา
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
228
เด็กชายเจตน์  พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
229
เด็กชายเจษฎา  สดสีทอง
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
230
เด็กชายฉลองชัย  วงศ์บัวแดง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
231
เด็กชายฉัตรดนัย  โชติพันธุ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
232
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  วิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงชญาดา  จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สงวนญาติ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงชนัญชิดา  เหล่าเลิศฤทธิกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงชนิกานต์  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีมหาพรม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงชมพูนุช  ศิริรจน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงชลดา  เนตรสมจิตร
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
240
เด็กชายชลธาร  ป้องทัพไทย
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงชลลิกา  เก่งกว่าสิงห์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงชลิดา  จันทมาตย์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
243
เด็กชายชวนากร  แสนยันต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงชวัลนุช  แก้วก่า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
245
เด็กชายชัยนาช  ซนไฮ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
246
เด็กชายชัยเมธ  สริมา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
247
เด็กชายชาญชนิศ  อุดม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
248
เด็กหญิงชาลิสา  เศรษฐธนเวชกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
249
เด็กชายชิณณวรรธน์  ประสงค์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
250
เด็กชายโชคชัย  สินแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงโชติกา  คุณเศษ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงโชติกา  โมลิพันธ์
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงโชติมา  เกิดตรวจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงญาณิศา  นาจำเริญ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงญาดาภรณ์  หล้าจันทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
256
เด็กชายฐปกร  ชัยวงศ์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงฐิติมา  ห้วยศรี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
258
เด็กชายณพัชธิ์  พบวันดีตระกุลฒ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงณัชชา  สินทร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สาสีมา
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงณัฐจิรา  ลำพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงณัฐญาดา  จำปางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงณัฐณิชา  จักรบุตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงณัฐณิชา  ต่ายธานี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
265
เด็กชายณัฐปคัลป์  นุขันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงณัฐพร  รักษาภักดี
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงณัฐรัตน์  สิทธิบุ่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงณัฐลดา  อนุพันธ์
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
269
เด็กชายณัฐวุฒิ  เนาว์วงษ์
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงณัฐสุดา  ทวีวิทย์หิรัญพร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงณิชานันทน์  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงดวงกมล  สุณวรรณ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงดารารัตน์  ศิริสำราญ
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
274
เด็กชายดาราศาสตร์  เจริญวิภารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
275
เด็กชายเด็กชายอุปคุปต์  เองวานิช
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
276
เด็กชายตรีภพ  อนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงตะวันฉาย  ป่าเกลือ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
278
เด็กชายทักษิณ  เทพเรียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงทับทิม  ขันติโก
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงทัศนีย์  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงทิฆัมพร  มูลบุรีย์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
282
เด็กชายธนชัย  ยุพิน
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
283
เด็กชายธนโชค  เย็นสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
284
เด็กชายธนโชติ  หมื่นเฮ้า
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
285
เด็กชายธนธรรพ์  สินเธาว์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
286
เด็กชายธนธัช  วงษ์สุริยะเดช
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงธนพร  ปัดกอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงธนพร  ลักษณ์ไชยาพร
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
289
เด็กชายธนพล  เกียงขวา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
290
เด็กชายธนพล  ศรีบุพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงธนภรณ์  พลล้้ำ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
292
เด็กชายธนภัทร  ศรีสถาน
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
293
เด็กชายธนะรัชต์  ไชยรอด
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงธนัญญา  พลตรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงธนัญญา  สารสี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงธนันยพร  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
297
เด็กชายธรรมคุณ  บุญหล้า
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
298
เด็กชายธวัชชัย  มูลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงธัญญธร  ซาเหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
300
เด็กชายธัญยบูรณ์  สนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
301
เด็กชายธัญลักษณ์  ศศิวรินทร์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์วัฒนาเสถียร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
303
เด็กชายธันวา  ประจันตะเสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงธิดารัตน์  ขาวภา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
305
เด็กชายธีรชาติ  เพชรนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
306
เด็กชายธีรภัทร  เปรมไธสง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
307
เด็กชายธีรวัฒน์  จันทร์เต็ม
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
308
เด็กชายธีรวัฒน์  บุตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
309
เด็กชายนงนภัส  หล่อจันอัด
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
310
เด็กชายนภดล  พหลภิญโญ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงนภัทร  กองทองธเนตร
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงนภัสนันท์  โลเชียงสาย
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชัยบาล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงนริสา  ลือกำลัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงนวธิดา  ตะโก
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
316
เด็กชายนวพล  โทราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงนวภรณ์  เจริญศักดิ์ขจร
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
318
เด็กหญิงนันทกานต์  ศรีมารักษ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงนันทนา  ใสเสริม
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงนันทิดา  เมืองชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงน้ำฝน  เนื่องภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
322
เด็กชายนิติพล  นิติพจน์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงนิสารักษ์  ราญยุทธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
324
เด็กชายบัญญวัต  เสมอใจ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงบุญญารัตน์  อุดม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงบุษกร  ศรีเจริญทอง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงเบญจพร  สิริลักขณาภรณ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงเบญจวรรณ  บรรเทา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
329
เด็กชายเบญมินทร์  แสนใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
330
เด็กชายปฐมพร  บอมโคตร
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
331
เด็กชายปฐมพร  ศรีพรมใต้
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงปนัดดา  สีเล
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงปรางวลัย  อนุชน
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงปราณปรียา  แก้วพูล
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
335
เด็กชายปวริศ  วงศ์วัมนาเสียร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงปวิชญาดา  ศิริคุณ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
337
เด็กชายปองพล  จินดาพล
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงปัญญารัตน์  ไสวดี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงปาณิศา  ศรีภูวงศ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
340
เด็กชายปารเมศ  ช่างคิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงปาลิตา  คำภูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงปิยะธิดา  จินดาพล
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงปิยะธิดา  ฝ่ายอุประ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงปุษญา  พิศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
345
เด็กชายปูณญพัฒน์  พรมหนองแสน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
346
เด็กชายพงศธร  คะนนท์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
347
เด็กชายพงศพัศ  มูลนิภา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
348
เด็กชายพงษ์ศิริ  ดิษฐ์เย็น
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
349
เด็กชายพชรชัย  ชัยทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงพนาภรณ์  จันทะจิตร์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงพรกนก  ดอนเส
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงพรทิพย์  ใจอ่อน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
353
เด็กหญิงพรทิพย์  เพชรน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงพรพิรุณ  เปภักดี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงพรรณพษา  แก้วอ้วน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงพรหมพร  บุญเทพ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงพลอยแสง  แสนจุมพล
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
358
เด็กชายพัชรพงษ์  คำศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
359
เด็กชายพัฒนวิทย์  มาตแท่น
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
360
เด็กชายพัทธดนย์  ดงเจริญ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงพิชชา  มูลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงพิชญานิน  แปยาว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงพิชญาภา  มะลาหอม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงพิชามญช์  วงษ์พระจันทร์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตั้งกุลบริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
366
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ห่อศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พิมพ์สวรรค์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงพิมลภัทร  สุขกลับ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงพิมลภัส  ตลับงา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
371
เด็กชายพีรณัฐ  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงพีรียา  ป่าเกลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
373
เด็กชายเพชรมีนา  บัววงษ์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงฟาติมา  ยินดียม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงภคพร  วรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ศรีสกุล
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
377
เด็กชายภัททิยา  นามทอง
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงภัทรวดี  ตันตระกูล
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงภัทรวดี  น้อยโนนทอง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ไสยกิจ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงภัทรานุช  พุทธสอน
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงภาสินี  สุนทรพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงภิรมณ  บรรเทา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงภุมวารี  สีปัสสา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
385
เด็กชายภูเมธ  โพธิ์ชาลี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
386
เด็กชายภูวนัย  สมศรี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
387
เด็กชายโภควินทร์  นันท์ดี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
388
เด็กหญิงมณฑกาญจน์  โทมา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงมณฑิรา  สวัสดีมูล
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงมณีรัตน์  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงมณีรัตน์  มาศรี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงมนัญชยา  วัดศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงมลฤดี  เกินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงมัณฑนา  แทนวัน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงมานิตา  ขันติวงษ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงมุกมณี  โคตรชารี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงมุทิตา  อนุเดชากุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงเมทินี  ขันขวา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงยุพาภรณ์  ปัญจะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงยูนา  คิม
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงยูอี  คิม
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
402
เด็กชายโยชูวา  แสงกุล
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
403
เด็กชายรชฏ  ดวงแสงฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงรชต  เหล่าดี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงรพีพรรณ  อัศวสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
406
เด็กชายรมย์รวินท์  ธรรมโรจน์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงรมิดา  วงษ์คำ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงรัญชิดา  ไชยจริยางาม
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
409
เด็กชายรัฐธรรม  ยุระศรี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงเรืองชฎาวรรณ  เรืองช่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงโรซ่า โซเฟีย  มารติสไกเนน
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
412
เด็กชายลภัส  โทษาดิลก
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงลักษมี  กระราชเพชร
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงวจีทิพย์  ยศกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงวรรณกานต์  อภิรักษ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงวรรณภา  บุษบง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงวรรณวิสา  ประสงค์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
418
เด็กชายวรากร  พาละเอ็น
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีแก้ว
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงวริญญา  ศรีคุณเมือง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงวริยา  ชมชน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงวริศรา  อาทนะจัทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
423
เด็กหญิงวลัยยากร  ทินราช
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
424
เด็กชายวาทิน  มูลเหลา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงวารุณี  เกินดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงวิชชุลดา  นันท์ดี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
427
เด็กชายวิชญพล  ไชยแพน
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงวิมลรัตน์  ยนต์ชัย
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงวิรชา  มุ่งเกิด
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงวิลัยภรณ์  ชะสิงห์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีภา
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
432
เด็กชายวีรภัทร์  กามีฮา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
433
เด็กชายศรัณย์ภัทร  ขันภักดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
434
เด็กชายศรัณย์  ธรรมวันตา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงศศิวิมล  สมอบ้าน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
436
เด็กชายศิรเสฐียร  ชาดง
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงศิริกัลยา  ประภาสพรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงศิริประภา  วาปีโส
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงศิริพรหมพร  ศรีพรมใต้
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปฏิทัศน์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงศิโรรัตน์  จรมั่งนอก
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงศิลานี  ทิทา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
443
เด็กชายศุภกร  อารีศิริไพศาล
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงศุภรัตน์  อันทอง
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
445
เด็กชายเศรษฐพงศ์  โสภา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงสโรชา  พิมวิเศษ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงสโรชา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
448
เด็กชายสหราช  หาบ้านแท่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงสิรินธร  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงสุชัญญา  นรสิทธิพงษ์
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงสุชานาถ  แสงใส
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงสุตมา  สุดโต
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงสุทธิดา  ชินโซ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงสุพัสสร  นามวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงสุพิชชา  ท่าจอหอ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงสุพิตรา  สีถาพล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงสุภัทรตา  มีสุข
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
458
เด็กหญิงสุภาวดี  ทิพประมวล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงสุภาวดี  ห้วยสี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
460
เด็กชายสุรพัศ  วิโรจน์รัตน์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงสุรัสวดี  จันภูงา
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงสุวคนธ์  ธรรมแสง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงสุวรรณี  หล้าละคร
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
464
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เฮียงโฮม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงเสาวภา  พืชผักหวาน
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงโสภิดา  น้อยผาง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงหทัยชนก  โคมน้อย
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงหทัยภัทร  พาชัยสงค์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงหทัยรัตน์  แสงอุ่นอุไร
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
470
เด็กชายอดิเทพ  วรรณเลิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
471
เด็กชายอนภัทร  กสิบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงอนิญชนา  แป้นทอง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
473
เด็กชายอนุพงษ์  โพธิ์ถิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงอภัชรา  สินแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงอภิชญา  วิเชียรหาญ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงอภิชา  พิมพ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
477
เด็กชายอภิรติ  แสงเขียว
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
478
เด็กชายอภิรักษ์  พร้อมพรั่ง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงอรกานต์  จันตุ
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงอรดา  รัตนัง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงอรวรา  ราดเจริญ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงอริศรา  ไสวดี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงอัครพรรณ๊  ปักษากนก
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงอังชลิญญา  โขมณ๊
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงอัจฉราพร  นูเร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงอัญธิกา  พลประจักร
ป.3
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงอัมพร  สุเววงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
488
เด็กชายอัษฎายุทธ  แสนคำพา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
489
เด็กชายอาทิตย์  สีราบัว
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงอาศิยา  นนทคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงอาศิยา  นนท์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
492
เด็กชายอินคา  แก้วบุญเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
493
เด็กชายอิศรากร  ทองภูธรณ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
494
เด็กชายอุกฤษฏ์  สุธรรมมา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงเอมิกา  จันดาศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
496
เด็กชายเอื้ออังกูร  นาดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
497
เด็กชายธรานนท์  ลักษณ์ชยปกรณ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม