ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ม.3/1 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  สิทธิพาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชนิภา  แสนจันดี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชพร  ณิชเสฏฐี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกชพร  เนตรไธสง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกชพร  หอมสมบัติ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกชพรรณ  เลี่ยววิไลกุลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกชามาส  คำหนามแท่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกนกพรวดี  ตุ้มจันดี
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกนกภรณ์  ชาสิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกนกภัณฑ์  จุนทะเส
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  โชติอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกนกวรรณ  แทนสมบัติ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกนกวรรณ  สัตยาหุรักษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกนกวรรณ  เสริมทรง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกนกวรรณ์  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกนกอร  ดีสินธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกนิษฐา  พิมพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกมลชนก  พัฒนศิริเลิศ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกมลชนก  ลิ้มวานิชย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกมลทิพย์  ผางน้อย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกมลนันท์  ขวัญเมือง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกมลพร  ตั้งวินิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกมลพร  บุญศิริ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกมลพิชญ์  สุนทรารขุน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีตะวัน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกมลวรรณ  ศุภฤกษ์นำชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
27
เด็กชายกมลวิช  จองศิริกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกมลาภรณ์  อมรพงษ์กูล
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
29
เด็กชายกร  สุรังค์ประภา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
30
เด็กชายกรกฎ  สุภัคชูกุล
ป.3
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกรกนก  บุญอาจ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกรกมล  พันธ์ุเจริญ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกรนิศ  สำกำปัง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกรรณากาญจน์  ศรีทองอร่าม
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกรวรรณ  ธนาเทพากร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ม.3/2 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกรวรรณ  ปริยานนท์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
37
เด็กชายกฤชสร  ธีรเวชานนท์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
38
เด็กชายกฤตบดินทร์  สีหานู
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกฤตพร  อัศวจิตต์ภักดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
40
เด็กหญิงกฤตยากร  โรจนชาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
41
เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  สารเสน
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
42
เด็กชายกฤตวิทย์  ลมมูลตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
43
เด็กหญิงกฤติมา  สีซุย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
44
เด็กชายกฤษกร  ขามช่วง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
45
เด็กหญิงกฤษณ์ติมา  เพียสุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
46
เด็กชายกฤษณพงศ์  พลวัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
47
เด็กชายกฤษดา  ราชม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงกฤษติญา  วิราศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
49
เด็กหญิงกวินธิดา  ตาทิพย์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
50
เด็กหญิงกวิสรา  ศิริคะเณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
51
เด็กหญิงกวิสรา  สุมามาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
52
เด็กชายกวีวัธน์  น้อยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
53
เด็กหญิงกษพร  ฉวีแปลง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
54
เด็กชายกษิด์เดช  ธนะสูตร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
55
เด็กชายกษิดิศ  พิทักษ์ธรรม
ป.4
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
56
เด็กชายกษิดิษฐ์  กุลดิลก
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
57
เด็กชายกษิติราช  ตื้อปั้น
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
58
เด็กชายก้องภพ  นามแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
59
เด็กชายก้องภูรินทร์  มหิทธิโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
60
เด็กหญิงกัญจนพร  ช่างเรือนกลาง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
61
เด็กหญิงกัญญณิดา  แก้วบุดดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
62
เด็กหญิงกัญญภัส  ราชสุวอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
63
เด็กหญิงกัญญวรา  โกษาเสวียง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
64
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลมสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
65
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองมูล
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
66
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เผือกตระกูลชัย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
67
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พริ้วไธสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
68
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลาลุด
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
69
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงห์เพียง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
70
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หงคำเมือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ม.3/3 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกัญญาณิษฐ์  มาพระลับ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
72
เด็กหญิงกัญญาพัชร  กากแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
73
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  แมดสถาน
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
74
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทาดัน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
75
เด็กหญิงกัญญาภัค  โรจนแสงชัย
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
76
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทุงฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
77
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไทรบุุรี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
78
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์สายเชื้อ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
79
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศาสนะสุพินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
80
เด็กหญิงกัณยาวีร์  วัชเรนทร์สุนทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
81
เด็กชายกันตนพ  พุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
82
เด็กชายกันตรัตน์  นฤทธิ์มนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
83
เด็กหญิงกันตา  สุวรรณปักษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
84
เด็กหญิงกันตาภา  ประจวบแท่น
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
85
เด็กชายกันติชา  ทานุมา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
86
เด็กหญิงกันติชา  สุเมโท
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
87
เด็กชายกันตินันท์  เพชรสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
88
เด็กหญิงกันยกร  พระลับรักษา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
89
เด็กหญิงกัลย์สุดา  นิสสัยพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
90
เด็กหญิงกัลย์สุดา  สุวรรณภูเต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
91
เด็กหญิงกัสมาลา  คานห์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
92
เด็กหญิงกาญจนศิริ  นามพรมมา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
93
เด็กหญิงกาญจนา  เงินขาว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
94
เด็กหญิงกาญจนา  ณ กาฬสินธุ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
95
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ไอทำ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
96
เด็กชายกานฑ์  อ่อนหวาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
97
เด็กหญิงกานดารัศมิ์  เข็มทิพย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
98
เด็กหญิงกานต์ชนก  วาทกิจ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
99
เด็กหญิงกานต์ชนก  แสงสงค์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
100
เด็กชายกานต์ชนา  อุปโคตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
101
เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิดอกไม้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
102
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เหล่าวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
103
เด็กหญิงกานต์สินี  แคว้นคอนฉิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
104
เด็กหญิงกาพย์สกุล  กาพย์พิกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
105
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  นามวงศ์ลือ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ม.3/4 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงกิตติญากร  ยอนไธสง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
107
เด็กชายกิตติทัต  สมบัติธรรม
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
108
เด็กชายกิตตินันท์  ดวงโพธิ์ศรี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
109
เด็กชายกิตติพงศ์พิชญ์  โพธิ์มา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
110
เด็กชายกิตติพิชญ์  ศรฤาชา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
111
เด็กหญิงกิตติยา  แก่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
112
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ขาวเมืองน้อย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
113
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พลมิตร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
114
เด็กหญิงกิติญาดา  เหลาเกลี้ยงดี
ป.3
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
115
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ศิลปดอนบม
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
116
เด็กชายกีรติ  แก้วโนนตุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
117
เด็กหญิงกีรติกา  ชื่นบุญชู
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
118
เด็กหญิงกีรภา  ใจกระสันต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
119
เด็กชายกุลกิตต์  ลาภโนนเขวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
120
เด็กหญิงกุลธิดา  กองสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
121
เด็กหญิงกุลนัดดา  แก้วบุดดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
122
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ฌายีเนตร
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
123
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
124
เด็กหญิงกุลภรณ์  นกหงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
125
เด็กชายเกรียงไกร  พังทุย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
126
เด็กชายเกรียงเดช  น้อยฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
127
เด็กหญิงเกวลิน  เกรียงแก้ว
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
128
เด็กหญิงเกวลิน  พิมดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
129
เด็กชายเกษมสันต์  เรืองศิริปิยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
130
เด็กชายเกียรติทรงวุฒิ  แซ่เซื่น
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
131
เด็กชายเกียรติสุรนันท์  ศรีพลไกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
132
เด็กชายโกมินทร์  คำชาว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
133
เด็กหญิงโกลัญญา  ถาดวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
134
เด็กหญิงขนิษฐา  กล้าณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
135
เด็กชายขวัญเกล้า  รัตนเหม
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
136
เด็กหญิงขวัญข้าว  นันทะวิชัย
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
137
เด็กหญิงขวัญข้าว  ภิญโยขวัญ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
138
เด็กหญิงขวัญข้าว  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
139
เด็กหญิงขวัญจิรา  นิลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
140
เด็กชายขวัญชัย  สุดงูเหลือม
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ม.2/4 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงขวัญชีวา  นารอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
142
เด็กหญิงขวัญเนตร  เทศวัฒน์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
143
เด็กชายเขม  นนทภา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
144
เด็กหญิงเขมจิรา  สกุณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
145
เด็กหญิงเขมสิริ  ศรชัย
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
146
เด็กหญิงเขมิกา  รัตนพินิจ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
147
เด็กชายคงภัทร์  โพธิ์หล้า
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
148
เด็กชายคณนาถ  ดวงมาลา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
149
เด็กชายคณาธิป  ปินะถา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
150
เด็กชายคณิน  เสมเหลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
151
เด็กชายคณิศร  เลิศร่วมพัฒนา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
152
เด็กชายคเณศ  บุญโสภณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
153
เด็กชายคมธนิช  นิลจันทร์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
154
เด็กหญิงครองขวัญ  อินทรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
155
เด็กหญิงคริษฐา  วิชญชีวินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
156
เด็กชายคาเมรอน  แม็คอินทอช
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
157
เด็กชายคาลวิน  แม็คอินทอช
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
158
เด็กหญิงคิรากร  ดีอันกอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
159
เด็กชายคุณนิธิ  พาระนัง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
160
เด็กหญิงคุณัญญา  ดาทุมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
161
เด็กชายคุณานนต์  แก้วกัลยา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
162
เด็กชายคุณานนต์  เบญจพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
163
เด็กชายคุณานนท์  ภูบุญมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
164
เด็กชายเควิช ยุทธวิชัย  อุ่นประชา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
165
เด็กชายเคียรี่ คามิน  เพิ่มสินทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
166
เด็กชายจตุภัทร  มูลตรีภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
167
เด็กหญิงจนิษฐา  สุวรรณธาดา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
168
เด็กชายจรณ์  สิทธิองอาจ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
169
เด็กหญิงจรรยพร  แสงแก่นสาร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
170
เด็กหญิงจริญญา  สีละพัฒน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
171
เด็กชายจักพรรดิ์  พรมโนนศรี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
172
เด็กชายจักรกฤษณ์  เพียผิว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
173
เด็กชายจักรพรรณ์  แก้วเก็บคำ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
174
เด็กชายจักรภพ  เนาวงศ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
175
เด็กชายจักรภัทร  เพ็ญดวงใหญ่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ม.2/3 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายจักรภัทร  วงคำซาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
177
เด็กชายจักรินทร์  ปาลสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
178
เด็กหญิงจันทร์จิราพร  จันทร์กลั่น
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
179
เด็กชายจารุกิตติ์  ปทุมมานนท์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
180
เด็กหญิงจารุวรรณ  เพลียรักษ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
181
เด็กหญิงจิฑาพัชญ์  อรรถพิพัฒวนิช
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
182
เด็กหญิงจิณณพัต  บุญอาจ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
183
เด็กหญิงจิดาภา  ใจเที่ยง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
184
เด็กหญิงจิดาภา  ทิพวงศา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
185
เด็กหญิงจิดาภา  นาชัยลอง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
186
เด็กหญิงจิตรดา  นราพินิจ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
187
เด็กหญิงจิตราพร  ดรพลก้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
188
เด็กหญิงจิตาภา  ทันตาหะ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
189
เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุราณรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
190
เด็กหญิงจิรชยา  ยิ้มประยูร
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
191
เด็กชายจิรภัทร  ยอดยิ่ง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
192
เด็กชายจิรภาส  วศะกุลพฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
193
เด็กหญิงจิรวดี  รักอ่อน
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
194
เด็กชายจิรวัฒน์  ภูกองไชย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
195
เด็กชายจิรวิชญ์  ชานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
196
เด็กหญิงจิรัชญา  กัญญะพิลา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
197
เด็กหญิงจิรัชญา  ถาปนา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
198
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญยเกต
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
199
เด็กหญิงจิราธิป  นามมุงคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
200
เด็กหญิงจิราภรณ์  สุขตะกั่ว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
201
เด็กหญิงจิราภา  ศรีพงษ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
202
เด็กหญิงจิรารัตน์  มงคลฐิติคุณ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
203
เด็กหญิงจิราวรรณ  พรหมเกาะ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
204
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรสุภี
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
205
เด็กชายจุมพลภัทร์  ฦาชา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
206
เด็กหญิงจูลี่  รีฮู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
207
เด็กชายเจตน์บดินทร์  เพียทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
208
เด็กหญิงเจตศิรินทร์  แก้วก่ำ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
209
เด็กหญิงเจนจิรา  เพชรก้อน
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
210
เด็กชายเจมส์ ธนัส  วินเซ็นต์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ม.2/2 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงเจริญพิรยา  ทวีชัยจุฑานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
212
เด็กชายเจษฎา  แก้วสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
213
เด็กชายแจระมี ลูอีส  ออง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
214
เด็กชายฉัตรรพี  สุวรรณเจริญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
215
เด็กหญิงชญาดา  ศรีสมบรูณ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
216
เด็กหญิงชญาทิศา  ลาวัณย์วิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
217
เด็กชายชญานนท์  ฆารประเดิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
218
เด็กหญิงชญานินทร์  คนยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
219
เด็กหญิงชญานิศ  ไชยสถิตย์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
220
เด็กหญิงชญาภา  อินสมเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
221
เด็กหญิงชฎานิศ  ดียา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
222
เด็กหญิงชฎาพร  ธีรวงศ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
223
เด็กหญิงชฎาภรณ์  กองเจริญศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
224
เด็กหญิงชณัฐฏา  เกษมราษฎร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
225
เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีตลารมย์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
226
เด็กหญิงชนกานต์  นาชัยฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
227
เด็กชายชนน  ประภา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
228
เด็กหญิงชนรดี  อ่อนน้อมดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
229
เด็กหญิงชนัญชิตา  ปุริศรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
230
เด็กหญิงชนัญธิญา  ซ้ายโฮง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
231
เด็กหญิงชนัดดา  ธรรมวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
232
เด็กหญิงชนันธร  ทูลธรรม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
233
เด็กหญิงชนันภัทร์  สมบัติหิรัญโชติ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
234
เด็กหญิงชนากานต์  กฤชกระพัน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
235
เด็กชายชนาธิป  พัฒนเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
236
เด็กหญิงชนานันท์  ก่อสกุลชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
237
เด็กหญิงชนิกานต์  โคตรจันดี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
238
เด็กหญิงชนิดาภา  สุดแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
239
เด็กหญิงชนินาถ  ศรีวงศ์ษา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
240
เด็กหญิงชนิษฎา  วณิชชาโอฬาร
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
241
เด็กหญิงชนิษฐา  เจริญศักดิ์ขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
242
เด็กชายชโนตม์  อภิชนตระกูล
ป.5
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
243
เด็กหญิงชไมพร  แซ่ภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
244
เด็กชายชยณัฐ  รำพึง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
245
เด็กชายชยนันท์  งั่นบุญศรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายชยากร  คูณเจริญรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
247
เด็กชายชยางกูร  เกื้อวงศ์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
248
เด็กชายชยางกูร  คำเมือง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
249
เด็กชายชยางกูร  เหล่าเราวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
250
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เสนาวัฒน์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
251
เด็กชายชลชนม์  วงศ์เกตุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
252
เด็กหญิงชลธาร  โคตรนริทร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
253
เด็กหญิงชลธิณี  กิ่งพันธ์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
254
เด็กหญิงชลลดา  จันทสาร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
255
เด็กหญิงชลลดา  เฟื่องคำ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
256
เด็กหญิงชลลดา  เหล่าวงษา
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
257
เด็กหญิงชลษิตา  ศรีหาบุตร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
258
เด็กชายชลสิทธิ์  สิงห์ค้า
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
259
เด็กหญิงชลัญญา  รักษาเคน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
260
เด็กหญิงชลิดา  ลีฬหานาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
261
เด็กหญิงชลิตา  ขันชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
262
เด็กหญิงชลิตา  ทิวสระแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
263
เด็กหญิงชลิตา  เรืองจิรภัทร
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
264
เด็กหญิงชลิตา  วายุโชติ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
265
เด็กหญิงชลิตา  สมอฝาก
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
266
เด็กหญิงชลิตา  หารชุมเศษ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
267
เด็กหญิงชโลธร  จันปุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
268
เด็กชายชวกร  ทองอินทร์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
269
เด็กชายชวกร  ฤทธิธรรมกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
270
เด็กชายชวภากร  สวัสดิ์พรไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
271
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ชัยนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
272
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  โยธา
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
273
เด็กหญิงชวัลลักษน์  เรืองชยจตุพร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
274
เด็กหญิงช่อชมพู  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
275
เด็กหญิงช่อชมพู  วรรณวิเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
276
เด็กหญิงช่อทิพย์  วณิชชาโอราฬ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
277
เด็กหญิงชัชชญา  สอนเต็ม
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
278
เด็กชายชัชนบ  สังวรปรานสกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
279
เด็กชายชัชพิสิฐ  ชาสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
280
เด็กหญิงชัญญา  ธนูรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงชัญญา  หล้าปุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
282
เด็กหญิงชัญญานุช  พาพินิจ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
283
เด็กหญิงชัญญาภัค  เพ็ชรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
284
เด็กชายชัยมงคล  อารีย์เอื้อ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
285
เด็กหญิงชัยรัมภา  ยอดพนม
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
286
เด็กชายชัยวัฒน์  มีอบ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
287
เด็กชายชัยวัฒน์  เสนาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
288
เด็กชายชาคร  ตั้งวงศ์สามารถ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
289
เด็กหญิงชาคริยา  ธรรมจารี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
290
เด็กชายชาญวิทย์  ตุ้มคง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
291
เด็กชายชานน  พุ่มไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
292
เด็กชายชานนท์  ศรีมันตะ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
293
เด็กหญิงชาลินี  เครือแก้ว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
294
เด็กหญิงชาลิสา  แจนโกนดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
295
เด็กหญิงชาลิสา  ชนาเทพพาพร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
296
เด็กหญิงชาลิสา  พรรษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
297
เด็กหญิงชาลิสา  สามาลา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
298
เด็กหญิงชิดชนก  สลิดกุล
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
299
เด็กชายชิติพัทธ์  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
300
เด็กชายชิติวัฒน์  พาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
301
เด็กชายชินภัทร  ศรีละโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
302
เด็กชายชิษณุพงศ์  รัตนานนย์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
303
เด็กหญิงชีวาพร  โสภามา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
304
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงเนตร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
305
เด็กหญิงชุติมา  สังขดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
306
เด็กหญิงโชติมณี  ชมนาวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
307
เด็กชายไชยวัฒน์  ทองเลิศวงษ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
308
เด็กชายไชยวัฒน์  วิชัยศึก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
309
เด็กชายญาณวิทย์  พิชญกุลมงคล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
310
เด็กชายญาณวุฒิ  กวีวรญาณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
311
เด็กหญิงญาณาธิป  ภูหนองโอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
312
เด็กหญิงญาณินท์  แก้วโบราณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
313
เด็กหญิงญาณินท์  บุตรมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
314
เด็กหญิงญาณิศา  ดวงมาลา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
315
เด็กหญิงญาณิศา  นาคประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงญาณิศา  วัฒนกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
317
เด็กหญิงญาดา  ประฏิภาณวัตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
318
เด็กหญิงญาธิดา  ลพพันธ์ทอง
ป.5
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
319
เด็กหญิงญานพันธุ์  วงศ์คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
320
เด็กหญิงญาริศา  ตั้งพลสุข
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
321
เด็กหญิงฐปนรรต  อินทสุราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
322
เด็กชายฐานัตถ์  เสียงไพรพันธ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
323
เด็กหญิงฐานิตร์กาญม์  อุทโท
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
324
เด็กหญิงฐานิตา  ฤกษ์ธนะขจร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
325
เด็กชายฐิติกร  ดวงมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
326
เด็กหญิงฐิติการัตน์  เข็ดคม
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
327
เด็กหญิงฐิติทนันท์  อันทะปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
328
เด็กหญิงฐิติปวีณ์  ธงยศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
329
เด็กหญิงฐิติมา  โพชะกะ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
330
เด็กหญิงฐิติมา  วิสิลา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
331
เด็กหญิงฐิติรัตน์  มะลาศรี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
332
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวานิชวงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
333
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
334
เด็กหญิงฐิติวัลค์  ปาแน้
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
335
เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  ว่องกลกิจศิลป์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
336
เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุตรสามาลี
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
337
เด็กหญิงฑิฆัมพร  พรมราช
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
338
เด็กชายณกฤช  ศุขศาสตร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
339
เด็กหญิงณชนันท์  พูลชนะ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
340
เด็กชายณชพล  ห้วยหงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
341
เด็กชายณฐพงศ์  จิระวุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
342
เด็กหญิงณฐพร  ธีรปรเมศวร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
343
เด็กหญิงณฐมน  แก้วกันยา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
344
เด็กหญิงณฐมน  พรมภักดี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
345
เด็กชายณพงศ์  หลานวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
346
เด็กชายณภัทร  จารุรัชตพันธ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
347
เด็กหญิงณภัทร  ทิพย์สุนทรศักดิ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
348
เด็กชายณภัทร  บุญเคลือบ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
349
เด็กชายณภัทร  ปังประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
350
เด็กชายณภัทร  พิริยศิลป์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายณภัทร  รัตนเกษมชัย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
352
เด็กหญิงณภัทร  ลิ้มวิโรจน์ตระกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
353
เด็กชายณภัทร  โสดาดง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
354
เด็กหญิงณภัทร  อุดทามูน
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
355
เด็กชายณรงค์กร  แก้วจุลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
356
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จุลฬา
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
357
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จินดาทิพย์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
358
เด็กชายณวัฒน์  แสงคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
359
เด็กหญิงณัชชา  กิตชัย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
360
เด็กหญิงณัชชา  คำภักดี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
361
เด็กหญิงณัชชา  ใจกระสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
362
เด็กหญิงณัชชา  ธรรมแสง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
363
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พิมพ์ดีด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
364
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รอบรู้
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
365
เด็กหญิงณัฎฐนิช  รัตนสินทวีสุข
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
366
เด็กหญิงณัฎฐภัสสร  สุดเพาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
367
เด็กหญิงณัฎฐรดา  บุญนาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
368
เด็กหญิงณัฏฐ์ฑินี  นามสีฐาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
369
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขียวหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
370
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตตะมี
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
371
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มั่นคงหิรัญย์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
372
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชุมนุมราษฎร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
373
เด็กหญิงณัฏฐ์ภัทรธร  ศิวารามาคริชนันท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
374
เด็กหญิงณัฏฐา  อรรคษร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
375
เด็กหญิงณัฏฐากุญษ์  มาเมตตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
376
เด็กหญิงณัฐกมล  นันโมง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
377
เด็กหญิงณัฐกมล  มาตรแก้ว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
378
เด็กชายณัฐกร  ชินวงษ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
379
เด็กหญิงณัฐกานต์  ศิริจริยวัตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
380
เด็กชายณัฐกิตต์  แก้วบุดดา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
381
เด็กหญิงณัฐกุล  พิมพ์ดีด
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
382
เด็กหญิงณัฐชญา  ลี้ดำรงค์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
383
เด็กชายณัฐชนน  ทองไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
384
เด็กชายณัฐชนน  พรหมถาวร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
385
เด็กชายณัฐชนนท์  เดชนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ม.1/4 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงณัฐชยา  เตชะนันท์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
387
เด็กหญิงณัฐชยา  นามวันทา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
388
เด็กหญิงณัฐชยา  วาตรบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
389
เด็กหญิงณัฐชยา  สิงห์อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
390
เด็กหญิงณัฐชยา  สุทธิวิเศษ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
391
เด็กหญิงณัฐชยาน์  สุยอย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
392
เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  ไชยเพีย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
393
เด็กชายณัฐชัย  วิชาผา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
394
เด็กหญิงณัฐชา  ดำหนูไทย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
395
เด็กหญิงณัฐชา  ถาปาบุตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
396
เด็กหญิงณัฐชา  สาวิสัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
397
เด็กหญิงณัฐชามณณ์  ศรีคัฐมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
398
เด็กหญิงณัฐฎ์ฎาพร  อังวราวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
399
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก่นอากาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
400
เด็กหญิงณัฐณิชา  เจตนา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
401
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
402
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตันกิตติวัตน์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
403
เด็กหญิงณัฐณิชา  ถนอมสุข
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
404
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิยะศิลป์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
405
เด็กหญิงณัฐณิชา  อุดมจริยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
406
เด็กชายณัฐดนัย  จิวเมือง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
407
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
408
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พะเลี้ยง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
409
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สีนะวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
410
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชนาเทพาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
411
เด็กหญิงณัฐธิดา  เต็งณฤทธิ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
412
เด็กหญิงณัฐธิดา  น้อยผล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
413
เด็กหญิงณัฐธิดา  เบญจปิยะพร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
414
เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนวัน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
415
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไวยบุรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
416
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิลานนท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
417
เด็กชายณัฐธีร์  โชติปรีชาธนานนท์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
418
เด็กหญิงณัฐนรี  นาคฤทธิ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
419
เด็กหญิงณัฐนรี  สีวันดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
420
เด็กหญิงณัฐนารา  ชื่นตา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/8 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงณัฐนิชา  ไทธนบดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
422
เด็กหญิงณัฐนิชา  พิมพ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
423
เด็กชายณัฐพงษ์  กองทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่านางาม
คณิตประถม
424
เด็กชายณัฐภพ  วัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
425
เด็กชายณัฐภัทร  สุทธิระภา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
426
เด็กหญิงณัฐยาน์  เพ็ชรสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
427
เด็กหญิงณัฐรดา  โล่วณิชเกียรติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
428
เด็กหญิงณัฐรวดี  ธงอาษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
429
เด็กหญิงณัฐระวิ  เสงี่ยมกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
430
เด็กชายณัฐวัฒน์  อินทร์ปัญญา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
431
เด็กชายณัฐวัต  ศริบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
432
เด็กหญิงณัฐวีณ์  จารสิทธิ์วานิช
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
433
เด็กหญิงณัฐสุดา  มะลาด
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
434
เด็กหญิงณิชกมล  ไวโสภา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
435
เด็กหญิงณิชกานต์  จูประพันธศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
436
เด็กหญิงณิชกานต์  แหวนประดับ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
437
เด็กชายณิชพงษ์  สีไสย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
438
เด็กหญิงณิชมน  ยอดลัดดา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
439
เด็กหญิงณิชา  จูประพัทธศรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
440
เด็กหญิงณิชา  มหาโอฬารกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
441
เด็กหญิงณิชา  วรรณพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
442
เด็กหญิงณิชานันทน์  ปรีชายุทธศิลป์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
443
เด็กหญิงณิชาภัทร  เวินเสียง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
444
เด็กหญิงณิชาภา  สัจจพงษ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
445
เด็กหญิงณิชาภา  อุดมสถาผล
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
446
เด็กหญิงณิริยดา  สุรารักษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
447
เด็กหญิงดนยา  วงศ์สริยา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
448
เด็กหญิงดรัลพร  ภูแลสี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
449
เด็กชายดรัสพงศ์  นิมิตธรรมสรณ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
450
เด็กหญิงดวงกมล  สัตยมุข
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
451
เด็กหญิงดวงฤทัย  สัตยมุข
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
452
เด็กหญิงดารารัตน์  พิลาแดง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
453
เด็กหญิงดุจดาว  สุวรรณเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
454
เด็กชายเดชนิน  เต็งเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
455
เด็กหญิงเดือนฉาย  ชัยรัตนวงศ์กุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงต้นฝน  วงษ์สังข์ศรี
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
457
เด็กหญิงต้นรัก  หนองโยธา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
458
เด็กหญิงตรีดาว  เจียพงศ์พิบูลย์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
459
เด็กหญิงตรีรัตน์  ประภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
460
เด็กชายตฤณกร  หมั่นกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
461
เด็กชายต่อตระกูล  พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
462
เด็กหญิงตัสมินทร์  หม้อน้ำร้อน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
463
เด็กหญิงตุลยา  ชาพรหมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
464
เด็กชายเตชิต  สายวงศ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
465
เด็กชายท.ทีปต์  ชูศรี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
466
เด็กหญิงทภัทร  นาไสยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
467
เด็กหญิงทรรศนีย์  โซเฟีย เฟรมมิ่ง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
468
เด็กหญิงทองพันชั่ง  ดุลยมหาดำรง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
469
เด็กชายทะสึยะ  หงษ์คะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
470
เด็กชายทักษ์ดนัย  โฮมวงศ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
471
เด็กชายทักษืทัตพงษ์  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
472
เด็กชายทัตพงศ์  พงศ์สุวากร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
473
เด็กชายทัพพ์เทพ  พานิล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
474
เด็กหญิงทานตะวัน  ผาบุดลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
475
เด็กหญิงทานตะวัน  มะลาด
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
476
เด็กหญิงทิพปภาภร  กลชาติมณีสิริ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
477
เด็กหญิงทิยากร  เอกพันธ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
478
เด็กชายเทพโภคิน  ตุลากัน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
479
เด็กชายเทพวารินทร์  บัวพัฒน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
480
เด็กชายเทียนพรรษา  บรรเรืองทอง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
481
เด็กหญิงแทนขวัญ  โม้วงษ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
482
เด็กชายแทนคุณ  อุชาดี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
483
เด็กชายธกร  นามวงศ์พิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
484
เด็กชายธชาพัฒน์  นิธิพัชรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
485
เด็กชายธนกร  ไชยธงรัตน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
486
เด็กชายธนกร  รัตนบดีเดชา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
487
เด็กชายธนกร  เรืองบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
488
เด็กชายธนกฤต  ถาทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
489
เด็กชายธนกฤต  วงษ์ยี่สุ่น
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
490
เด็กชายธนกฤต  อาภรณ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายธนคุณ  ภัคพาณิชพงศ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
492
เด็กชายธนโชติ  ปานพิมพ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
493
เด็กชายธนโชติ  สุวรรณศิริสุข
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
494
เด็กชายธนณัฏฐ์  วัฒนชัยยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
495
เด็กชายธนดล  สายสุด
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
496
เด็กชายธนทัต  ไวยบุรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
497
เด็กชายธนบดี  เอี่ยมสอาด
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
498
เด็กชายธนพงษ์  ไทธานี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
499
เด็กหญิงธนพชรพร  คำสิงสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
500
เด็กชายธนพนธ์  ระไวกลาง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
501
เด็กหญิงธนพร  จันทะวงค์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
502
เด็กหญิงธนพร  เจริญแสงสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
503
เด็กหญิงธนพร  ธารสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
504
เด็กหญิงธนพร  นาใจดี
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
505
เด็กชายธนพล  ผาบสิมมา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
506
เด็กหญิงธนภรณ์  เดชกุญชร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
507
เด็กหญิงธนภรณ์  ตรีสุวรรณวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
508
เด็กหญิงธนภรณ์  ภิรมย์หวาด
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
509
เด็กชายธนภัทร  โคตรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
510
เด็กชายธนภัทร  นวลนก
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
511
เด็กชายธนภัทร  เพร็ชรศรีกุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
512
เด็กชายธนภัทร  ศรีอุทธา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
513
เด็กชายธนภัทร  สารพิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
514
เด็กชายธนภัทร์  บึงมุม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
515
เด็กชายธนภูมิ  จันทรา
ป.4
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
516
เด็กชายธนภูมิ  ปัญโญวัฒน์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
517
เด็กชายธนมงคล  ปัททุมมา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
518
เด็กชายธนรัชต์  ลาภโชค
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
519
เด็กชายธนวัฒน์  นะคำศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
520
เด็กชายธนวุฒิ  มหาธรรม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
521
เด็กชายธนเสฐฐ์  กิตติวรรธโนทัย
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
522
เด็กชายธนัชชัย  ลีศิริกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
523
เด็กหญิงธนัชพร  ปุ่นนิน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
524
เด็กหญิงธนัชพร  ศรีหาน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
525
เด็กหญิงธนัญชนก  ผิวสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงธนัญชิดา  ผันสำโรง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
527
เด็กหญิงธนัญญา  วงษ์ซ้าย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
528
เด็กชายธนา  ภูผิวเงิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
529
เด็กชายธนากร  พรมวิชา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
530
เด็กชายธนากร  ภูโคกยาว
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
531
เด็กชายธนากร  วาโรเย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
532
เด็กหญิงธนารีย์  หลานวงศ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
533
เด็กหญิงธนิดา  อยู่คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
534
เด็กหญิงธนิตา  บุญโต
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
535
เด็กหญิงธนิตา  พรมเมือง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
536
เด็กชายธเนศ  พิมพ์จำปา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
537
เด็กชายธเนศพล  ทิสี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
538
เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
539
เด็กชายธรณ์ธวัช  เขาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
540
เด็กหญิงธรรมธร  ตอสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
541
เด็กหญิงธรรมพร  ลาภพระ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
542
เด็กชายธรรมรัตน์  อรุณวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
543
เด็กหญิงธวัลพร  กองราชพงษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
544
เด็กชายธัชกร  พรศรีเมตต์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
545
เด็กชายธัชชัย  บุญมี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
546
เด็กชายธัชพล  มงคลศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
547
เด็กหญิงธัญชนก  ปัญญาทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
548
เด็กหญิงธัญชนก  เภตรา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
549
เด็กหญิงธัญชนก  วงษ์บัณฑิต
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
550
เด็กหญิงธัญชน์ชนก  สนสกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
551
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยุทธพงศ์สันทร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
552
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
553
เด็กหญิงธัญญารัตน์  นาทัน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
554
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ลัดดา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
555
เด็กหญิงธัญญารัตน์  แสนแก้ว
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
556
เด็กหญิงธัญญาศิริ  ขวัญพรม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
557
เด็กชายธัญธนิต  อมรพงษ์กูล
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
558
เด็กหญิงธัญธร  นิยมธรรม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
559
เด็กชายธัญธรณ์  จิรชัยศรี
ป.3
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
560
เด็กหญิงธัญพร  สุวรรณธาร
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงธัญภัทร  ศรีชมภู
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
562
เด็กหญิงธัญรดา  สุมานนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
563
เด็กหญิงธัญรดี  หอประเสริฐวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
564
เด็กหญิงธัญรัตน์  ลีศรีกุล
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
565
เด็กหญิงธัญวรัตน์  คนสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
566
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทชาลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
567
เด็กหญิงธันย์ชนก  อ่างบุญตา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
568
เด็กหญิงธันยนันท์  เอี่ยมสำอางค์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
569
เด็กหญิงธันยสุดา  มณีพราย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
570
เด็กหญิงธันยาพร  โคตรศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
571
เด็กหญิงธันวรา  ศรีหานู
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
572
เด็กชายธัลดล  นามโนรินทร์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
573
เด็กชายธาวิน  เขมทัศน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
574
เด็กชายธาวิน  พรหมทอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
575
เด็กหญิงธิญาดา  เดชรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
576
เด็กหญิงธิญาดา  นามมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
577
เด็กหญิงธิดาเทพ  พลบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
578
เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรยง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
579
เด็กหญิงธิดารัตน์  พลเสนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
580
เด็กหญิงธิดารัตน์  ลิ้มเจริญ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
581
เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงหืเหิน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
582
เด็กหญิงธิดารัตน์  อมาตยคง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
583
เด็กหญิงธิตยา  เสนเคน
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
584
เด็กหญิงธิติมาพร  ไมตรีแพน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
585
เด็กหญิงธิติยาพร  นาคธรณินทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
586
เด็กหญิงธิติสุดา  จำนงค์กิจ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
587
เด็กหญิงธีรดา  ประจันตเสน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
588
เด็กหญิงธีรดา  อัศวพัฒนากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
589
เด็กหญิงธีรตา  ตระการผล
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
590
เด็กหญิงธีรนาฎ  เรืองนิธิเศรษฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
591
เด็กชายธีรพงศ์  นิลหุต
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
592
เด็กชายธีรภัทร  ตรงเมธีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
593
เด็กชายธีรภัทร  เตชะชมภูเวทย์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
594
เด็กชายธีรภัทร  มิ่งเพิ่มพูล
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
595
เด็กชายธีรภัทร  ศิลากุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
นายธีราทร  มุริจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
597
เด็กหญิงธีราพร  หยุยลือ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
598
เด็กชายนครินทร์  ยูระทัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
599
เด็กชายนนทพัฒน์  เศรษฐ์สมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
600
เด็กชายนนทพัทธ์  มันตาทร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
601
เด็กชายนนทรเดช  ผุยชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
602
เด็กชายนพคุณ  ไชยฮะนิล
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
603
เด็กหญิงนพธีรา  ราศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
604
เด็กชายนภ  ภัทรรุ่งนิรันดร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
605
เด็กชายนภ  อาสนาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
606
เด็กชายนภวริศ  สุภธีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
607
เด็กหญิงนภัทร  เอกอำพน
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
608
เด็กชายนภัสรพี  คำปลิว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
609
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พลทองมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
610
เด็กหญิงนภัสสร  เต็งเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
611
เด็กหญิงนภาพร  พันธ์ุแสง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
612
เด็กชายนรภัทร  สุขมาตย์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
613
เด็กหญิงนรมน  สาราษฎร์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
614
เด็กชายนรินทร์ธร  ศิริพันธ์บุญ
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
615
เด็กหญิงนริศรา  ทีหอคำ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
616
เด็กหญิงนริศรา  โล้ลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
617
เด็กหญิงนฤชล  ประสาวะเท
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
618
เด็กชายนฤบดิณฐ์  แสงปานดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
619
เด็กหญิงนฤพร  ถวิลวงษ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
620
เด็กหญิงนฤภร  เธียรศรีเจริญ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
621
เด็กหญิงนฤภรณ์  พันธ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
622
เด็กหญิงนลินี  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
623
เด็กชายนวพล  ผ่านไชย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
624
เด็กชายนวภัทร  เสนาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
625
เด็กหญิงนวรัตน์  สาริกา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
626
เด็กหญิงนัชชา  กิจควรดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
627
เด็กหญิงนัณณ์ชนกร  ชนัณท์ตระการกูล
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
628
เด็กหญิงนัทธมน  ธีรเวชานนท์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
629
เด็กหญิงนัทธมน  ผาบชมภู
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
630
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ทบด้าน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงนันท์กานต์  พันธุลาภ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
632
เด็กหญิงนันท์นภัส  งามดี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
633
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งวินิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
634
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวยคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
635
เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์เลิศธนาธร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
636
เด็กชายนันท์นภัส  ฤทธิ์ตา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
637
เด็กหญิงนันท์นภัส  เหล่าพิเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
638
เด็กหญิงนันทภัค  คำแดง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
639
เด็กหญิงนันทภัค  นพณัฐนรา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
640
เด็กหญิงนันทยา  เจริญใจ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
641
เด็กหญิงนันทิกานต์  แก้วลอดหล้า
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
642
เด็กหญิงนันทิชา  แสนบัวโพธิ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
643
เด็กชายนันทิพัฒน์  สีสมน้อย
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
644
เด็กหญิงนันทิยา  ปังประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
645
เด็กหญิงนาตาช่า สวิตตา  ฟราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
646
เด็กหญิงน่านฟ้า  ละมูลมอญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
647
เด็กหญิงนายาฟ  คานห์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
648
เด็กหญิงน้ำทิพย์  โพธิราช
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
649
เด็กหญิงน้ำเพชร  พรหมเดชไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
650
เด็กชายนิจจารีย์  หาญมนตรี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
651
เด็กหญิงนิชานันท์  วรพันธ์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
652
เด็กหญิงนิชาภา  พลับนิล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
653
เด็กหญิงนิดาภา  เตียว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
654
เด็กชายนิติธร  จันทรา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
655
เด็กหญิงนิรัชพร  จันทร์ดี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
656
เด็กหญิงนิราภร  ร้ายสูงเนิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
657
เด็กหญิงนิราวรรณ  ทุมโคตร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
658
เด็กหญิงนิศานาถ  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
659
เด็กหญิงนิศานาถ  วิศิษฎ์เสรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
660
เด็กหญิงเนติพันธ์  สายโยธา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
661
เด็กหญิงบงกช  ชัยดรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
662
เด็กหญิงบงกฎ  ชัชวาลวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
663
เด็กชายบรรณวิทิต  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
664
เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมโชติ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
665
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุริยันต์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/7 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายบุญธวัต  เชงสันติสุข
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
667
เด็กหญิงบุญธิดา  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
668
เด็กหญิงบุญนภา  สีหวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
669
เด็กชายบุญยปกรณ์  นนทะสี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
670
เด็กหญิงบุญยานุช  หิรัญธเนศ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
671
เด็กหญิงบุณฑริกา  งามนิรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
672
เด็กหญิงบุณยอร  วัฒนราช
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
673
เด็กหญิงบุณยาพร  ลิละคร
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
674
เด็กชายบุรินทร์  ไกรลาศโอฬาร
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
675
เด็กหญิงบุษกร  สินโพธฺ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
676
เด็กหญิงบุษยา  ชมฮด
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
677
เด็กชายบูรพา  พระลับ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
678
เด็กหญิงเบญจพร  ชาวเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
679
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ทองปากน้ำ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
680
เด็กหญิงเบญญจมาภรณ์  แสงชาลี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
681
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทะสอน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
682
เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยเวช
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
683
เด็กหญิงเบญญาภา  ชาญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
684
เด็กหญิงเบญญาภา  ดวงมีวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
685
เด็กหญิงเบญญาภา  บุตรศรีภูมิ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
686
เด็กหญิงเบญญาภา  แสงศรีเรือง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
687
เด็กชายแบรม  แฮนดริกส์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
688
เด็กชายปกรณ์  เย็นใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
689
เด็กชายปฎิภาณ  หมี่หวัน
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
690
เด็กชายปฏิคม  คำพิชิต
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
691
เด็กหญิงปฏิญญา  วงษ์ราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
692
เด็กชายปฏิพล  สีดาเคน
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
693
เด็กชายปฏิภาณ  ช่างยา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
694
เด็กชายปฏิภาณ  สุโคตร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
695
เด็กหญิงปฐมาภรณ์  แซ่ก๊วย
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
696
เด็กชายปฐวี  ถียัง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
697
เด็กหญิงปณิดา  นาพิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
698
เด็กหญิงปณิดา  ยันบัวบาน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
699
เด็กชายปณิธาน  พงษ์สว่าง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
700
เด็กชายปณิธาน  สำราญบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/8 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงปณิสรา  บุญอนันต์สุข
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
702
เด็กหญิงปทิตตา  ลือคำหาร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
703
เด็กหญิงปทิตตา  แสนโพธิ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
704
เด็กหญิงปทุมทิพย์  ไชยะงรัตน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
705
เด็กชายปธานิน  มณีโรจน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
706
เด็กหญิงปนัดดา  พลตรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
707
เด็กหญิงปพิชญา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
708
เด็กหญิงปพิชญา  ฝัดวิเศษ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
709
เด็กชายปภพ  การดี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
710
เด็กชายปภังกร  หิรัญภิญโญวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
711
เด็กหญิงปภัทร์สิริ  พันธ์สายเชื้อ
ป.4
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
712
เด็กหญิงปภัสรา  ดาหนองมาด
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
713
เด็กหญิงปภา  ศรีสุพรรณ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
714
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วังสงค์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
715
เด็กหญิงปภาวรินท์  สุราสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
716
เด็กหญิงปภาวี  สุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
717
เด็กหญิงปรภาว์  เงี้ยบงามศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
718
เด็กชายปรเมศร์  รักษาภักดี
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
719
เด็กชายปรเมศวร์  แพงงา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
720
เด็กหญิงประณุดา  ชุตาพรพงศ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
721
เด็กหญิงประภาดา  หาปู่ทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
722
เด็กหญิงประภาศิริ  สุภาพเพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
723
เด็กชายประวันวิทย์  จริยะนรวิชช์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
724
เด็กหญิงประสิตา  จันทร์ฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
725
เด็กชายปรัชญา  ชุณหะวิเชียร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
726
เด็กหญิงปรัชญาวรรณ  มูลสาร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
727
เด็กหญิงปรางนภา  วิบูลย์อัฐพล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
728
เด็กหญิงปราณปริยา  ขุนราช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
729
เด็กหญิงปรานต์  มิ่งขวัญ
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
730
เด็กหญิงปรานปรียา  จันทลี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
731
เด็กหญิงปริญญา  นิลนารถ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
732
เด็กหญิงปริญากร  โนนทิง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
733
เด็กชายปริณ  นิลคูหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
734
เด็กหญิงปริตา  เจริญศรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
735
เด็กหญิงปรินดา  สอิงทอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงปริภาดา  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
737
เด็กหญิงปริมประภา  ิอิ่มจิตร
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
738
เด็กหญิงปริมลดา  ศรีธรณ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
739
เด็กหญิงปริยาตม์  หล่อยดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
740
เด็กหญิงปริยาภัทร  อังศุชาติวงศ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
741
เด็กหญิงปรีญาภรณ์  คลังเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
742
เด็กชายปรีดิยากรณ์  วิเศษสังหาร
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
743
เด็กหญิงปรียาพัชร  ข้อยุ่น
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
744
เด็กชายปลวัชร  ไชโยกุล
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
745
เด็กหญิงปลายฟ้า  ทองเครือ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
746
เด็กหญิงปลายฟ้า  แสงภักดิ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
747
เด็กหญิงปวรรัตน์  คลังเพชร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
748
เด็กชายปวรรัตน์  ภารตุ้มเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
749
เด็กหญิงปวิตรา  เนียมชมภู
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
750
เด็กหญิงปวีณ์นุช  เจริญมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
751
เด็กหญิงปักษมล  คำพิลัง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
752
เด็กชายปัญจพล  ครุธแก้ว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
753
เด็กชายปัญญากร  แก้วอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
754
เด็กหญิงปัญฑิตา  นารีคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
755
เด็กชายปัณญาวิชญ์  แพงจันทร์ศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
756
เด็กหญิงปัณฑารีย์  นารีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
757
เด็กหญิงปัณฑิตาพร  พรมทันพันเลิศ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
758
เด็กชายปัณณธร  อนุสุริยา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
759
เด็กชายปัณณธร  อุตรนคร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
760
เด็กหญิงปัณณพร  ปานสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
761
เด็กชายปัณณวิชญ์  เหล่าเราวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
762
เด็กหญิงปาณิศา  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
763
เด็กหญิงปาณิศา  ธรรมจารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
764
เด็กหญิงปาณิสรา  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
765
เด็กหญิงปาณิสรา  อิงคภาคย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
766
เด็กหญิงปานจันทร์  คำภูมี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
767
เด็กหญิงปานตะวัน  พังทุย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
768
เด็กหญิงปานวรัญญ์  สมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
769
เด็กหญิงป่ารณีย์  เหล่าพันนา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
770
เด็กชายปารนัท  ปุระเทพ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงปารวี  ถิ่นเวียงทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
772
เด็กชายปาราเมศ จัสติน  เรน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
773
เด็กหญิงปาริฉัตร  จำปาราช
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
774
เด็กหญิงปารีณา  เย็นศิริ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
775
เด็กหญิงปาลิตา  ปานพิมพ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
776
เด็กหญิงปิติมาพร  อึ้งปิติมานะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
777
เด็กหญิงปิยฉัตร  ยะสาธโร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
778
เด็กหญิงปิยฉัตร  วาพัดไทย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
779
เด็กหญิงปิยนาถ  จันทร์เสี้ยน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
780
เด็กหญิงปิยรฎา  โยมา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
781
เด็กหญิงปิยรัตน์  วีระธรณิศวร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
782
เด็กหญิงปิยวรรณ  เนาหนองจอก
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
783
เด็กหญิงปิยะดา  ประกิจ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
784
เด็กหญิงปิยะธิดา  วัดเวียงคำ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
785
เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีเรือง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
786
เด็กชายปิยะภัทร  อึ้งวณิชยพันธ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
787
เด็กหญิงปิยะรัตน์  นุชชำนาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
788
เด็กหญิงปิยาพัชร  จันทร์ตรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
789
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  มะโมโท
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
790
เด็กหญิงปุญญภัสร์  วันชัย
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
791
เด็กหญิงปุณยนุช  มุพิลา
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
792
เด็กหญิงปุณยนุช  สังข์โสม
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
793
เด็กหญิงปุณยาพร  สิทธิโคตร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
794
เด็กหญิงปุุณรดา  นิธิศหิรัญ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
795
เด็กหญิงเปมิกา  พรหมประทุม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
796
เด็กชายเปรมปรีดี  ไทธานี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
797
เด็กหญิงเปรมยุดา  สุวรรณมงกุฎ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
798
เด็กหญิงเปรมิกา  แต้วกลาง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
799
เด็กหญิงไปรยา  แก้วบุดดา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
800
เด็กหญิงไปรยา  พันธ์คูณ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
801
เด็กหญิงผไทมาศ  เหง้าเกษ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
802
เด็กชายเผ่าพันธุ์  เทียมทัน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
803
เด็กชายเผ่าภูมิ  เผ้าหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
804
เด็กชายพงศกร  คำสีโห
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
805
เด็กชายพงศกร  คูอุดมเลิศ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายพงศกร  ดีเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
807
เด็กชายพงศกร  แพนดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
808
เด็กชายพงศกรณ์  บุญโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
809
เด็กชายพงศธร  คำภีระมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
810
เด็กชายพงศ์ภัทร  ด้วงวังหิน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
811
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โทอินทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
812
เด็กหญิงพงษ์สุภา  ตรีเดช
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
813
เด็กชายพชรดนัย  คำลือ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
814
เด็กหญิงพชรพร  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
815
เด็กชายพญาบุญ  พุทธวงค์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
816
เด็กหญิงพนิตพิชา  กรวิทยาศิลป
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
817
เด็กหญิงพรกนก  งันเกาะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
818
เด็กหญิงพรชนก  ระดาเขต
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
819
เด็กหญิงพรชิตา  บรอนเนอร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
820
เด็กหญิงพรชีวิน  ปัจจะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
821
เด็กหญิงพรทิพา  นุกุลกิจ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
822
เด็กหญิงพรนภัส  น้อยธรรมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
823
เด็กหญิงพรนภัส  หงษ์คำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
824
เด็กหญิงพรปวีณ์  อยู่โสนะ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
825
เด็กหญิงพรผกา  ชุปวา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
826
เด็กหญิงพรพรรณ  มุมสำ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
827
เด็กหญิงพรพิมล  ศรีพลเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
828
เด็กหญิงพรภวิษย์  ดาวเฉลิมวงศ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
829
เด็กหญิงพรรณธร  คำลาย
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
830
เด็กชายพรรณวัชร  อมรพงษ์กุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
831
เด็กหญิงพรรวินท์  แก่นศักดิ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
832
เด็กหญิงพรรษชล  สีกา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
833
เด็กหญิงพรรษนันท์  พุ่มบัว
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
834
เด็กหญิงพรลภัส  พรศรีเมตต์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
835
เด็กหญิงพรศิกานต์  คำทอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
836
เด็กชายพรหมพัฒน  ศิริภัคกุลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
837
เด็กหญิงพรหมภรณ์  ตั้งใจจง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
838
เด็กหญิงพรัชรพร  เลิศแหละ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
839
เด็กหญิงพราวรวี  อาจบรรจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
840
เด็กหญิงพฤกษา  ธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงพฤทธิพร  ดีสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
842
เด็กชายพลกฤต  พิมพ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
843
เด็กชายพลพิชัย  แตงอ่อน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
844
เด็กหญิงพลอย  พรตระกูลพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
845
เด็กหญิงพลอยชมพู  ทับสอาด
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
846
เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีทรัพย์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
847
เด็กหญิงพลอยชมพู  สีดาทัน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
848
เด็กหญิงพลอยธิดา  ทินทา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
849
เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์  มุทตา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
850
เด็กชายพลับพลากร  พรนิรันดร์ภักดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
851
เด็กชายพศวีร์  นานอก
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
852
เด็กชายพสิษฐ์  ทองถวิล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
853
เด็กชายพสุธันย์  พัชรพิบูลชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
854
เด็กหญิงพักตร์พิมล  เทพศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
855
เด็กหญิงพัชรพร  อยู่ฉิม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
856
เด็กชายพัชรพล  คำพิชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
857
เด็กชายพัชรพล  พลเสน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
858
เด็กชายพัชรพล  ศรวิชัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
859
เด็กหญิงพัชรพิม  อยู่ฉิม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
860
เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วมาลีพันธ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
861
เด็กหญิงพัชราภา  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
862
เด็กหญิงพัชริฎา  ภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
863
เด็กหญิงพัชอาภา  รณชาติชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
864
เด็กหญิงพัณณิตา  กิจเธาว์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
865
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ภูถมศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
866
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีเทพย์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
867
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หมื่นไธสง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
868
เด็กหญิงพัทธนันท์  จำพันธ์ุ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
869
เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริมาลย์กิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
870
เด็กชายพัทธนันท์  แสงสิรินันท์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
871
เด็กชายพันดาว  ศรีตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
872
เด็กชายพันธกร  ช่างการ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
873
เด็กชายพัสกร  ลิขิตวงศ์ขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
874
เด็กชายพายุเทพ  ไชยเวช
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
875
เด็กหญิงพิกุล  คำละวงษ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงพิชชาพร  หลงน้อย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
877
เด็กหญิงพิชชาภา  ภักดีไทย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
878
เด็กหญิงพิชชาภา  วันตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
879
เด็กหญิงพิชญ์ชานันทน์  นันตะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
880
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ดีใหม่
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
881
เด็กหญิงพิชญ์สินี  คนซื่อ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
882
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สิริเฉลิมกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
883
เด็กหญิงพิชญา  พุทธิพรโอภาส
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
884
เด็กหญิงพิชญาดา  สิงห์สาย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
885
เด็กหญิงพิชญาภัค  ปานะบุตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
886
เด็กหญิงพิชญาภัคพร  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
887
เด็กหญิงพิชญาภา  ก่อทอง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
888
เด็กหญิงพิชญาภา  ค้ำชู
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
889
เด็กหญิงพิชญาภา  งามโคกกลาง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
890
เด็กหญิงพิชญาภา  ปฏิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
891
เด็กชายพิชรัช  สุโพธิ์เมือง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
892
เด็กหญิงพิชษจิรา  เวชพิชญธร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
893
เด็กชายพิทยา  โสทอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
894
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
895
เด็กชายพิทยุตม์  ตาลสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
896
เด็กชายพิพัฒน์พล  ศรีวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
897
เด็กหญิงพิมพกานต์  เทียนสุคนธ์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
898
เด็กหญิงพิมพกานต์  สาระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
899
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างเกวียน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
900
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชื้อรื่น
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
901
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
902
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาตรนอก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
903
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วรราช
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
904
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงโม้
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
905
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ขจรงาม
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
906
เด็กหญิงพิมพ์นารา  สฤษฎีชัยกุล
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
907
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  โอฬารวัตร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
908
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  กิตติศักดิ๋นาวิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
909
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จอมทอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
910
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชัชราวรรณ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แดงวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
912
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิศิลป์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
913
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เพียแสน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
914
เด็กหญิงพิมแพรวา  พงษ์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
915
เด็กหญิงพิมมาดา  ศรีฤาชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
916
เด็กหญิงพิมลพัตร์  ตราชู
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
917
เด็กหญิงพิยดา  สมัครการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
918
เด็กชายพิรชัช  อังคณาวรกุล
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
919
เด็กหญิงพิรญาณ์  รัตนเรืองศรี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
920
เด็กหญิงพิราภรณ์  คำภีระมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
921
เด็กหญิงพิลาศพัชร์  อินทรขาว
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
922
เด็กชายพิสิษฐ์  ฤทธิชัยกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
923
เด็กหญิงพีรชาภา  สันติวรากร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
924
เด็กชายพีรณัฐ  กังวานธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
925
เด็กชายพีรณัฐ  พลแสน
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
926
เด็กชายพีรภัทร  เทศน้อย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
927
เด็กหญิงพีรยา  ใจแจ่ม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
928
เด็กชายพีระ  กลางประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
929
เด็กชายพีระ  ศิริมาลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
930
เด็กชายพีระศักดิ์  ขำโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
931
เด็กชายพุฒิพงศ์  มหาธรรม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
932
เด็กหญิงพุทธิมา  จันทร์เต็ม
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
933
เด็กหญิงพุ่มไพริน  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
934
เด็กหญิงเพชรชมพุ  สมิธ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
935
เด็กหญิงเพชรนภา  ขำสมบัติ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
936
เด็กหญิงเพ็ญณิชา  ประถมเสาวนีย์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
937
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หมื่นวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
938
เด็กหญิงแพรวพราว  สมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
939
เด็กหญิงแพรวา  สว่างโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
940
เด็กหญิงฟิตรี  ปาทาน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
941
เด็กหญิงภคพร  ภูวงษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
942
เด็กหญิงภควดี  พงษ์โคกสี
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
943
เด็กหญิงภควรรณ  คงทน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
944
เด็กชายภควรรษ  จิตภักดีบดินทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
945
เด็กชายภคิน  ขุมทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กชายภพธร  โคตรจันดี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
947
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  รุ้งรามา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
948
เด็กหญิงภรณ์นิดา  สอนละ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
949
เด็กชายภรตกรกช  ดรหมั่น
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
950
เด็กหญิงภรภัทร  ตรงเมธรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
951
เด็กหญิงภรภัทร  หงส์กาญจนกุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
952
เด็กชายภวินท์  เรืองศิริปิยะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
953
เด็กหญิงภสิณี  ศุภมาตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
954
เด็กชายภักดี  นาคเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
955
เด็กหญิงภัครมัย  เดชบุรัมย์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
956
เด็กหญิงภัครินทร์  ซุยไกร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
957
เด็กชายภัครินทร์  ลีไตรรงค์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
958
เด็กหญิงภัควลัญจน์  แสงดาว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
959
เด็กหญิงภัณฑิรา  โสภาพร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
960
เด็กหญิงภัณฑิลา  หม่องเหล็ก
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
961
เด็กชายภัทนันทน์  วัฒนชีวโกศล
ป.4
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
962
เด็กชายภัทรณัฐ  จิวจินดา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
963
เด็กหญิงภัทรตะวัน  วรรรมาโส
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
964
เด็กหญิงภัทรธิดา  ระดาพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
965
เด็กหญิงภัทรนันท์  ทอนฮามแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
966
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เสนาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
967
เด็กหญิงภัทรปภา  ทัพซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
968
เด็กชายภัทรพล  จิวจินดา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
969
เด็กชายภัทรพล  จุเมือง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
970
เด็กชายภัทรพล  พอจิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
971
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ช่างสากล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
972
เด็กหญิงภัทรศิริ  วงศ์ศรียา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
973
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศาสตราวาหะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
974
เด็กหญิงภัทราพร  บำรุงศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
975
เด็กหญิงภัทราพร  ศรีโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
976
เด็กหญิงภัทริยาพร  โกษาแสง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
977
เด็กหญิงภัสสร  ตั้งเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
978
เด็กหญิงภัสสรรพี  คมสาคร
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
979
เด็กหญิงภัสสรรวี  คมสาคร
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
980
เด็กหญิงภัสสรา  วงษา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กชายภาคภูมิ  ทองอุบล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
982
เด็กชายภาคิน  ภาคิน ชินเสนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
983
เด็กหญิงภาณิชา  เสรีจุฑาชัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
984
เด็กชายภาณุพันธ์  เกิดโภคา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
985
เด็กชายภาณุเมศวร์  งอสอน
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
986
เด็กชายภาณุวัฒน์  เกิดโภคา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
987
เด็กชายภาณุวัฒน์  พานสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
988
เด็กชายภาณุวิชญ์  มาตรนอก
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
989
เด็กหญิงภาภิมล  จรทะผา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
990
เด็กหญิงภารวี  แสนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
991
เด็กหญิงภาวิณี  โม้แซง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
992
เด็กชายภาสพิชญ์  โสตถิปิณฑะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
993
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โปธีรพันธ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
994
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พลคำมาก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
995
เด็กหญิงภีรดา  นิลบรรพต
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
996
เด็กหญิงภู่กัน  แซ่ภู่
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
997
เด็กชายภูดิศ  โทอินทร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
998
เด็กชายภูบดี  สมบัติคำ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
999
เด็กชายภูผา  ชาวเหนือ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1000
เด็กชายภูผา  ประเสริฐศิริ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1001
เด็กชายภูมิบดินทร์  กิจเธาว์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1002
เด็กชายภูมิปัญญา  นารีไผ่
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1003
เด็กชายภูมิพัฒน์  ปรัชญคุปต์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1004
เด็กชายภูริคุณ  ป้องคำสิงห์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1005
เด็กหญิงภูริชญา  พลยิ่ง
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1006
เด็กหญิงภูริชญา  ศรีมุงคุณ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1007
เด็กชายภูริณัฐ  ใจเย็น
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1008
เด็กชายภูริณัฐ  ภูมิบ้านค้อ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1009
เด็กหญิงภูริดา  สุทธิปาริชาติ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1010
เด็กหญิงภูริตา  ฉิมยินดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1011
เด็กหญิงภูริตา  มีทา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1012
เด็กชายภูรินทร์  แสนไชย
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1013
เด็กชายภูริภัทร  โมกัณฑ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1014
เด็กชายภูริภัทร  แย้มชื่น
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1015
เด็กชายภูวนนท์  ชัยชนะอุดมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กหญิงภูษณิศา  ตรัสศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1017
เด็กหญิงเภสัชรักษ์  แท่งทองอร่าม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1018
เด็กหญิงมธุรดา  สีสนาม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1019
เด็กหญิงมนต์ธิตา  เหล่าบ้านค้อ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
1020
เด็กหญิงมนปริญญา  ทองโคตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1021
เด็กหญิงมนสิชา  อุปพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1022
เด็กหญิงมนัญศยาภา  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1023
เด็กหญิงมนัสชนก  ภูมิภาค
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1024
เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วสี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1025
เด็กหญิงมนัสนันท์  เจนวิชชุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1026
เด็กหญิงมนัสนันท์  ญาณสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1027
เด็กหญิงมนัสนันท์  มาพระลับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1028
เด็กหญิงมนัสวรรณ  แก้วจุฑา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1029
เด็กหญิงมโนรี  สุวรรณธรรมา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1030
เด็กชายมอร์แกน  เกรย์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1031
เด็กหญิงมอลลี่ แคล์ร  ออเชิร์ต
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1032
เด็กหญิงมัลลิกา  แสนสุด
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1033
เด็กหญิงมาธาวี  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1034
เด็กหญิงมาริสา  บิว แคน นัน
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1035
เด็กหญิงมินตญา  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1036
เด็กหญิงมุกมณี  นิจมานพ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1037
เด็กชายเมทนี  ทองธีรภาพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1038
เด็กชายเมธา  ศรีกุญจร
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1039
เด็กหญิงเมธาวี  ทายัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
1040
เด็กหญิงเมธาวี  วงศ์การดี
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
1041
เด็กหญิงเมธาวี  สุวรรณภักดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1042
เด็กหญิงเมย์  บิว เคน นัน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1043
เด็กหญิงเมโลดี้ กาญจนา  เชิทท์เล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1044
เด็กชายแมทธิว  สตีล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1045
เด็กหญิงยนิส  ติวเถาว์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
1046
เด็กชายยศรชต  โพธิ์เทศ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
1047
เด็กชายยศวริส  ทองเจริญ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1048
เด็กหญิงยอดขวัญ  พงศ์พิมล
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
1049
เด็กหญิงยุลิตา  มะลิงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1050
เด็กหญิงยูถิกา  ไชยเลี้ยว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กชายรณกร  นามสีลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1052
เด็กชายรณกร  สายธนู
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
1053
เด็กชายรตนกมล  วิบูลย์กุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1054
เด็กหญิงรติมา  พรฤทธิ์ไกร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1055
เด็กหญิงรพินท์นิภา  อึงสถิตย์ถาวร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
1056
เด็กชายรพีพงศ์  อุปชิตร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
1057
เด็กชายรพีวิทย์  นาคทัต
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1058
เด็กหญิงรมิดา  จันฤาไชย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1059
เด็กหญิงรมิดา  ฉันทจิตกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
1060
เด็กหญิงรมิดา  พลดงนอก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
1061
เด็กหญิงรวินท์นิภา  เวศพันธ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1062
เด็กหญิงรวิพร  เทืองน้อย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1063
เด็กหญิงรวิภา  ซรีชะตา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1064
เด็กชายรวิภาส  ชินวงษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1065
เด็กหญิงรวิวาว  สุดเฉลียว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1066
เด็กหญิงรวีวรรณ  ทึนรถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1067
เด็กหญิงระริน  จันทวี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1068
เด็กหญิงรักตาภา  เซี่ยงหลิว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1069
เด็กหญิงรักษะมารมย์  สังวรดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1070
เด็กชายรัชกร  เกษตรสิน
ป.4
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
1071
เด็กหญิงรัชนก  ผิวขาว
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
1072
เด็กชายรัชพงษ์  ปิดสาโย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1073
เด็กชายรัชภูมิ  จำปามูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1074
เด็กหญิงรัญชณัฐ  รุ่งโรจน์นิมิตชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
1075
เด็กชายรัญชน์  พัชรากิตติ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1076
เด็กหญิงรัญธิดา  นวลกองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1077
เด็กหญิงรัฐนันท์  แสงแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1078
เด็กชายรัฐวัฒน์  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1079
เด็กหญิงรัตนพร  สารบัณฑิตกุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1080
เด็กหญิงรัตนวดี  ภักดี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
1081
เด็กหญิงรัตนา  ชุมหว้า
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1082
เด็กหญิงรับขวัญ  ไชยทองศรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
1083
เด็กชายราเมศวร์  แรงจริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1084
เด็กหญิงรินรชา  สุงนารถ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1085
เด็กหญิงรินรดา  หาญปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/8 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงรุ่งนภัส  พรมคำน้อย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1087
เด็กหญิงรุ่งนิภา  หน่ายสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1088
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โนใจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
1089
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  หน่ายสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1090
เด็กหญิงรุจิกร  สรรพเลิศ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1091
เด็กหญิงรุจิกาญจน์  วีระพงษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1092
เด็กชายเรย์  วีรชายลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
1093
เด็กหญิงเรอิน  บุตรแสนคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1094
เด็กหญิงลดาภรณ์  กันยิ่ง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1095
เด็กหญิงลภัสรดา  ชาญอนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1096
เด็กหญิงลภัสรดา  วรรณราชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1097
เด็กหญิงลภัสรดา  ศึกษาจิตร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1098
เด็กหญิงลภัสรดา  เสริมศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1099
เด็กหญิงลักษมน  ไชยกุมาร
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1100
เด็กหญิงลินซี นภสร  รีด
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1101
เด็กหญิงเลิศลักษณ์  ศรีสุพรรณ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1102
เด็กชายวงศธร  พวงคุ้ม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1103
เด็กชายวงศธร  สุดาจิต
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1104
เด็กชายวงศธร  ฮาดสม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1105
เด็กชายวงศพัทธ์  กวีก้องเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1106
เด็กชายวงศพัทธ์  ภูชูธรรม
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1107
เด็กชายวงศ์รวี  ศรีไชยโย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
1108
เด็กหญิงวงษ์สวรรค์  อัมวงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1109
เด็กหญิงวจนวรรณ  ศรีรัง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1110
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สีหาจ่อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1111
เด็กหญิงวชิรนันท์  ทานะอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1112
เด็กชายวชิรวิชญ์  ธรรมดวงศรี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1113
เด็กชายวชิรวิชญ์  สร้อยจรุงณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
1114
เด็กชายวชิรวิชย์  เจษฎาพงศ์ภักดี
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1115
เด็กชายวชิรวิทย์  ขาวพราย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1116
เด็กชายวชิรวิทย์  นาคประเวศน์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1117
เด็กหญิงวชิราภรณ์  โพนทอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1118
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ภูพานทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1119
เด็กชายวชิวิทย์  สายระดา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1120
เด็กหญิงวณัชญากาน  ข้อยุ่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กหญิงวนัชพร  พรรคมาตย์
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1122
เด็กชายวรกานต์  อนวัชศิริวงศ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1123
เด็กหญิงวรณัน  วิศุภกาญจน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1124
เด็กหญิงวรนิษฐา  ทองดีเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1125
เด็กชายวรปราชญ์  อัมรานนท์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1126
เด็กชายวรพงศ์  เลขวรรณวิเศษ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1127
เด็กหญิงวรยา  จำนงค์กิจ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1128
เด็กหญิงวรรณกร  มูลเทพพิชัย
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1129
เด็กหญิงวรรณภา  อารีย์เอื้อ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1130
เด็กหญิงวรรณศิริ  กิตติภักดีกุล
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
1131
เด็กหญิงวรรณิดา  เทียมเรื่องวัตน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1132
เด็กชายวรฤทธิ์  มากึ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1133
เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  มาตโสภา
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1134
เด็กหญิงวรัญญา  พัฒนศิริเลิศ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1135
เด็กหญิงวรัญญา  รักอ่อน
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1136
เด็กหญิงวรัตน์ภรณ์  หมื่นพรม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1137
เด็กหญิงวรัทยา  ครองเคหัง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1138
เด็กหญิงวรัทยา  นามบุตร
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
1139
เด็กหญิงวรันธร  หินเธาว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1140
เด็กชายวรากร  ลดาวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1141
เด็กชายวราวรรษ  ทองสืบสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1142
เด็กหญิงวรินทร  ศรีวิจารย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1143
เด็กหญิงวรินทร  ศรีสุวรนันท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1144
เด็กชายวริศ  คำสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1145
เด็กหญิงวริศรา  คนซื่อ
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1146
เด็กหญิงวริศรา  ธนะเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1147
เด็กหญิงวริศรา  อินทแสง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1148
เด็กหญิงวริษฐา  ผึ่งบัว
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
1149
เด็กหญิงวริสทร์พร  คนรุ้ชินพงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1150
เด็กหญิงวฤดา  โคตรเสน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1151
เด็กหญิงวลัยพรรณ  เพ็ชร์ประภา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
1152
เด็กชายวสวัตติ์  โชติวัฒน์กิตติกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1153
เด็กชายวสะ  ทักษิณพิลา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1154
เด็กหญิงวัชราภรณ์  กองลี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1155
เด็กชายวัณตพงศ์  บึงมุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนสนามบิน
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กหญิงวัณวิไล  ศิริธราธิวัตร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
1157
เด็กหญิงวาทิณีย์  ทุยทุมา
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
1158
เด็กชายวายุ  ธิถา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1159
เด็กหญิงวาสนา  วัดเวียงคำ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
1160
เด็กหญิงวิจิตตรา  นาขันดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1161
เด็กชายวิชญ์ภาส  ภวภูตานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1162
เด็กชายวิชญะ  ทองศรีพงศ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
1163
เด็กหญิงวิชญา  ศรีพงษ์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1164
เด็กหญิงวิชญาดา  เพ็ชรศรีชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1165
เด็กหญิงวิชญาดา  มะหลัด
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1166
เด็กหญิงวิชญาพร  พัดขุนทด
ป.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1167
เด็กชายวิชพล  ผึ้งสว่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
1168