ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนิษฐา  ปะโมทาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สนิทแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกุลิสร์  พิมจำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงเกศรินทร์  สุมาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายคมสันต์  มิ่งใย
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายคำเพชร  สิงดาวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  โพธิ์พรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงชนันภรณ์  นาหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายชาญณรงค์  กล่ำเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายชิษณะ  ปันชุน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงญพิภา  ชัยนรานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงฐานิตา  พึ่งม่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงณัชชา  รอดซับ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงณัฎฐกานต์  ประพิมพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมรงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายธนภัทร  ธนชิตชัยกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายนครินทร์  ดอนคำพา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงนภาพร  ศรีคำภา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายเนติภูมิ  ภูมิรา
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงปราณปรีญา  พูลเขตรกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เดชพละ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงปลายน้ำฝน  หอมวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงปาริชาติ  เสือสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงพรประภา  วงศ์ต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงพรรณวษา  วงษ์มี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงพัชริดา  แสนแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ใจดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายพีรวิชญ์  ลูกศร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายภานุวัฒน์  เพชรหวา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายภูตะวัน  จิตมาลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายภูลิตภัทร  เสวกวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายยศวรรธน์  โชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงระพีพรรณ  กุมภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงรุ่งนภา  กันภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงลักษิกา  เครื่องต้น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายวชิรพล  ถานะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงวรลักษณ์  ศรีภุมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงวิลาสินี  สุขบุรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายวีซ่า  ปันชุน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงศตายุ  สมุหะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายศุภณัฐ  ยอดสุทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายสุกฤต  กระมล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงสุภิสรา  ปะโมทาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงอภิญญา  ทองไพจิตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงอุดมลักษณ์  สาระพิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
48
นางสาวณัฐวดี  คล้ายโต
ม.3
โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
นางสาวสุวันนา  ตันหยง
ม.3
โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
50
เด็กชายกฤษฎา  ขันทะกสิกรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองจอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกัญฑิตา  หรุ่นจำรัส
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ติดยงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายจักริน  มะรุม
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงจันทิมา  หิริโอ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายจิรกิตติ์  ปัดไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงจิรัชยา  บุบผามาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายจีรชัย  คำดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายเฉลิมจักร  กุลประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงชญามิน  มีถม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายชโยดม  แก้วมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองจอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายชลนธี  หนามพรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายชัยภัทร  พิมพา
ป.3
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงชุติมา  ดอนทิพย์ธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงโชติกา  บินไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองจอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายฐิติศักดิ์  วินทชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายณฐกร  ขันจอก
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายณัฐนนท์  ปราสาททอง
ป.3
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายณัฐนันท์  ใจแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณิชากร  พ่วงสมจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงดวงกมล  นิลวงค์
ป.3
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายธนทรัพย์  ยิ้มเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองจอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายธราเทพ  สำรวมจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชัยมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายนัฐพล  เฝ้าเวียงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายนันทพงศ์  แกล้วกล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองจอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงนันทิยา  นุ่นภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงนิศารัตน์  สิงห์เรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงปภาวดี  จันทร์ดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายปิติพล  ศิริธรรม
ป.3
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายปิติวัฒน์  ศิริโสม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองจอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงผกามาศ  กรอดสุย
ป.3
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงภัณฑิรา  อนุสรณ์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายภูผา  วิวะโค
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองจอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายภูวมินทร์  ศิริสำราญ
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
85
เด็กหญิงมณฑกานต์  เมยไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองจอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงมุทิตา  วิสาจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายรัตนโชค  ช่วยนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงรุ่งทิวา  พันธุ์นาม
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงวนิศรา  แหยมทุ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงวรรัตน์  กุลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายวรากร  จูสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายวิชิตชัย  วงศ์ทันยกรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงศรุตา  บุญชม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงสรัญญา  เดชพละ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองจอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงสุทธิดา  เอิบอิ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงสุภัสสร  เกิดนาแซง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงสุมาลี  โพธิ์แฉล้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงโสภาณี  ไพรมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองจอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายอดิเทพ  อินตา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองจอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายอนันทศักดิ์  บังแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงอาทิตยา  พึ่งตา
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงอุมาพร  ศรีภุมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
103
เด็กหญิงกชกร  ปันทวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายกณวรรธน์  ปุริสา
ป.5
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงกนกพร  สายวงค์เปียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจวงศ์ก้อน
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่จ่าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีโลฟุ้ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายกรวีร์  วงศ์จันทร์มา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายกฤษฎา  ศรีสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงกลัยาณัฐ  ภูคำศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายกอบกาญจน์  บัวนาค
ป.4
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงกาญจนา  วงค์ปินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายกิตติคุณ  วงค์อ้ายตาล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายกิตติชานนธ์  สายเครือวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายกิตติพศ  ธนจารุสิทยากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายกิตติพศ  ปาระมีศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงเกวลิน  แซ่เติ๋น
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงเกศราพร  ผื้อยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายเกียรติภูมิ  กอสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงขนิษฐดา  ทองใบ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงขวัญภา  บุญชู
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ชัยเดช
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายแคะเหาะ  แซ่เติ๋น
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายจักรกฤษณ์  เย็นตั้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายจักรพงษ์  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายจักรภพ  อยู่ป่ากลาง
ป.4
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงจันทิมา  จักเขื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงจันรญา  กาวิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายจ่านเหาะ  แซ่เติ๋น
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงจิรภัทร  ตินเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงจิรภาวรรณ  นรมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายจิรศักดิ์  อ่าวลึกเหนือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงจิรัชญา  มโนมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายจุลจักร  ไชยวงค์สาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงชนิดา  สิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายชนุดร  ธรรมจัย
ป.5
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
138
เด็กชายชยุตม์  ศรีคำขลิบ
ป.4
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงชลธร  ศรีโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงชลธิชา  ขัดแป้น
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงช่อทิพย์  โมกสากุล
ป.4
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ชนะฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายชัยวัทน์  แซ่เติ๋น
ป.5
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงโชติกา  เขียวมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงโชติกา  แป้นสุกใส
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงโชติอร  คำเทียน
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงฌับชพร  ยมขุนทด
ป.3
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พละวุฒิโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงณัฐชยา  เอ้ยวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงณัฐฑิตา  แซ่โล้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่เติ๋น
ป.6
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงณัฐนิช  ศรีภิรมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงณัฐนิชา  ตะมะวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงณัฐวดี  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายณัฐวุฒิ  ปาระมีสี
ป.5
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงณิชากร  จักรปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทาไร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงถัณฐิกา  คำอาษา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายธนกร  เหรียญทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายธนพล  ศิริโส
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายธนวรรณ  เดชจร
ป.5
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีนิล
ป.5
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงธนัตดา  เตชะลู่
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายธนากร  สุภาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงธัญจิรา  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงธิตยา  กันอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงธิติมา  พิจารณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายธีรเจต  วรรณปะโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายธีรยุทธ  มิตรมวลชน
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายนนทกานต์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงนรัชชา  จาดเมือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงนฤมล  วงศ์ชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
173
เด็กหญิงนลพรรณ  แซ่เติ๋น
ป.6
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงนลพรรณ  พรมตา
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายนวดิศ  อ้วนหินกอง
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงนันทนา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายนันทวัฒน์  แจ้งไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงนันทิชา  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงนันทิตา  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงน้ำค้าง  บุญช่วย
ป.3
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายนิรันดร์  กตัญญู
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีบุษย์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงบุษยา  สว่างประจิม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงเบญจมินทร์  ทับจาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงเบญจรินทร์  สอนตา
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายปฏิภาณ  นิโกรถะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายปภังกร  หาสะนนท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงประณิดา  ทับพิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงประภาศรี  โตเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงปริฉัตร  รอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงปริมล  สว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงปวันรัตน์  ธรรมจัย
ป.3
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงปวีณา  ตามี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงปานระพี  คงขำ
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงปาริฉัตร  สีผ่องใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงปาริตา  เครือโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายปิยบุตร  ตระกูลเกษม
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงปีย์วรา  ผาบสายยาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงพควรรณ  แซ่พ่าน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงพรเจริญ  มโนมัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงพรประภา  ลาดเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงพัชรนันท์  ทองสุขดี
ป.3
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงพัชราพร  ยางทอง
ป.4
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงพัตรพิมล  ตาดสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ฟุ้งธานีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงพิธุดาพร  พรหมวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงพินอาภา  สามารถกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
208
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เวชวรรณ์
ป.3
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงพิมพ์สิริ  ศิลพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายพีรทัต  จันทร์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายพีรากร  หาดทราย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายพุติพงศ์  สกลธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายฟีฟ่า  แซ่ฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายภควัต  ศรีบุษย์
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายภัทรธร  อินทร์หอม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงภัทราวดี  แซ่เติ๋น
ป.3
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงภัสดาวัลย์  ดีมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงภาคินี  พรมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงภาณุมาศ  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายภานุพงษ์  จำปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงภาสิริ  จ๋าวเสรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายภูวรินทร์  สุดชารี
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงมณภา  ใจซ้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายรพีพัฒน์  พันธุรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงรุจิรดา  โสภาค
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงเรืองรพี  ทรงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงลักษมี  จาบทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายวรงค์กร  พงศ์คลองลาน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงวรนุข  ขัดมัน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายวรพล  ทองถิ่นภู
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงวรรณนิษา  คุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงวรรณริษา  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงวรรณวิไล  ฤทธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงวรรณิดา  วงค์ปินคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงวรรณิษา  นุมนัส
ป.4
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายวรรธนะ  ศรีบุษย์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงวรัญญา  สอนนนฐี
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายวัชรากร  ขวัญปัง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงวันทิตย์พา  อินทิราช
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายวัศพล  พุ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงวิมลมณี  แซ่ซี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
243
เด็กหญิงวีรยา  แซ่โซ้ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงศยามล  สุขวัฒนาพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายศรเทพ  บุญอาชารักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงศริตตา  นักขัด
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงศศิกาญน์  รพีรังสิมันหุ์
ป.5
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่จ๋าว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงศศิกานต์  เปรมปรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงศศิประภา  อ่างอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงศักรินทร์  ติบบุ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงศิริพร  แซ่เติ๋น
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงศิริพร  แดนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงศิริวรรณ  บูรณะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายศุภกร  โชติรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายศุภวุฒิ  พุกเนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงศุวัชดี  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายสุขสมพร  สีน้ำอ้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงสุจินันท์  สระทองทา
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงสุฐิตา  ราชรองเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงสุนิสา  ผือสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงสุพัตรา  ต้อไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงสุพัตรา  เปรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงสุพัตรา  วารินกุฎ
ป.5
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงสุภาพร  พิลาชัย
ป.6
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงสุภาวดี  ฉิวรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงอภัชรา  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงอภาภรณ์  ยาหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงอภิญญา  เพ็ญแสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายอภิสิทธิ์  กมุทชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงอรวรรณ  เมาะราสี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงอะยูมิ  อิชิฮาระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงอัญชิสา  พนามวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงอัญชิสา  พันอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายอัษฎาวุธ  วงค์พรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงอินทิรา  เมยคุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงแอนนา  ฟองธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
278
นางสาวกัลยารัตน์  พลายประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
นางสาวกุลณัฐ  ฉายอรุณ
ม.3
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายเขมินท์  หาญแก้ว
ม.1
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงฐิติพร  ยะปะตัง
ม.3
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
นางสาวณัชชา  ดีเฉย
ม.3
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองอินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายณัฐวุฒิ  วังท่า
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
นางสาวดวงฤทัย  นุ่มเหม
ม.3
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
นางสาวธนวรรณ  จารุตันติ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงธมลวรรณ  มนพิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายธีรวัฒน์  จันทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายนุพล  มั่นเกตุวิทย์
ม.3
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
นางสาวปราญปรีญา  สามารถ
ม.3
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
นางสาวปิยะรัตน์  ถุนอำคา
ม.3
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายพงศกร  วงค์อินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
นางสาวพรทิพย์  งามตรง
ม.3
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงษ์ใหญ่
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายพัชรพล  ยางทอง
ม.1
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงพัชราพร  แย้มยิ้ม
ม.2
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายพิชิตชัย  ดารินทร์
ม.1
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงภิญญดา  ศรีทัศน์
ม.2
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
นางสาวมุก  เชียงอาจ
ม.3
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
นางสาวรัชนีกร  ปรีดา
ม.3
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงรัตดาวรรณ  สิการักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงวรวรรณ  ธัญญเจริญ
ม.1
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายวสันต์  ชมภู
ม.3
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
นางสาววิภาวี  ถีระพงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
นายวุฒิชัย  โดเอลล์
ม.3
โรงเรียนบ้านปากคลองลาน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
นางสาวศริญญา  ศรีพรม
ม.3
โรงเรียนบ้านปากคลองลาน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงสายธาร  อนุดำ
ม.3
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงสุกัญญา  จงใจ
ม.3
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
นายสุริยะ  บานเย็น
ม.3
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงแสงนภา  รุ่งสกุล
ม.1
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายอนุชิต  นุมนัส
ม.1
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
นายอภิชาติ  บุญรอด
ม.3
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
313
เด็กหญิงอรปรียา  ยี่โถ
ม.1
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงอัมพร  คำขยาย
ม.2
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
315
เด็กหญิงกชกร  โต๊ะงอ
ป.5
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงกนกวรรณ  วงค์ทำเนียบ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงกนกวรรณ  สายอนทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายกมลวิทย์  กอสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายกรนันท์  กันอิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงกรุณา  แซ่กือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายกฤช  ธารศิลาคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายกฤตภาส  นีระวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงกฤติยา  ปิงมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายกฤษฎา  เอี่ยมโอด
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายกฤษดา  เกียรติสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายกฤษดา  ตามะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายกฤษดา  วัดทะโล
ป.5
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงกฤษดา  สายวงค์เปียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงกวินทรา  โชติรดาภาณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายกษิดิศ  สีแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงกัญญรัตน์  ตันยะบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงกัญญรัตน์  หรั่งกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใหลสกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงกัณฐิกา  สายเครือเปี้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงกันยรัตน์  สายพิณ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายกัมพล  วงค์ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงกิตติธัช  เรือนปัญจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายกิตติธัช  โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายกิตติพงค์  ดาราภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายกิตติภูมิ  ปัดถามา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงกิตติมา  แสนมา
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  สามเตี้ย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายกีรติพล  พันธ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงกุนลทิพย์  เหมือนแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงกุลนันนทน์  จักรปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายเกียรติศักดิ์  อินทร์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงไก่แก้ว  พันบุญมี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายไกรสิทธิ  ศรีภุมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
350
เด็กชายขจรพล  รักไทย
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงขณิฏฐา  กองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงขนิษฐา  มีศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงขนิษฐี  ขวัญยืน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงขวัญข้าว  วรเบญจกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายคงรักษ์  เศรษฐีเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายคฑาวุธ  บัตรเสียงหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงคีตภัทร  สมนำปน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายจักรกริช  ปิยะวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายจักรกฤษ  นวลจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงจันจิรา  ธารศิลาคีรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงจันทกานต์  โพธิ์ดนัย
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงจันทนิภา  ตับกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงจันทวรรณ  ญาวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงจาฏพัจน์  คิดเห็น
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงจารุณี  พาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงจารุวรรณ  หลักทรัพย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงจิณณพัต  กิ่งนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายจิณณวัตร  ก๋องคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงจิตรลดา  โปร่งจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายจินดา  บุญพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงจิรดา  สอนเตจา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายจิรเดช  ยิ้มพระ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงจิรภรณ์  ณ คาม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงจิรภัทร  อินธิจักร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงจิรวรรณ  ผื้อยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายจิระภัทร  เพียรธัญญากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงจิราภรณ์  หมายดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงจิราวรรณ  สายอินทร์
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงจิริพร  สุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงจุฑามาศ  สวนห้วยไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธรรมอินราช
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงจุฬารัตน์  จันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายเจษฎา  วงค์ม่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  ศักดิ์เจริญชัยกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
385
เด็กหญิงชณัฐดา  บุญอินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงชนกานต์  ตั้งศิริเจริญกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายชนะชัย  ศรีไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญแถม
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายชยพล  สมสสัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายชัชชัย  ตากิ่มนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายชัชวาล  สุขรวย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายชัยณรงค์  ศรีภุมมา
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายชัยสิทธิ์  ภัทรวารีนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงชาบีน่า เบ็นตี้  โมฮัมหมัดชาบี้ร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายชินดนัย  การิวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายชินดนัย  แซ่ม้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงชุดารัตน์  คำพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองวงค์ษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงชุตินันท์  ไชยแจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงชุติมา  ป้อมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงชุติมา  วนาคีรีวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายเชาวฤทธิ์  ช่างภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงโชษิตา  คชรินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายฌาคร  วงศ์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงญาณิศา  แหวนจีน
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงฐิตาภา  อรุณบรรบต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงฐิติชญา  ละสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายฐิติพันธ์  แจ้งไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงฐิติมา  มาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงฐิติมา  วงค์พิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงฐิติยา  ชั่งบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายณฐวัฒน์  โหสิริบรรพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายณัชพล  สิงห์ลอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายณ๊ัชพล  เปรมปินะสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงณัชราภรณ์  สินธุวงค์สานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงณัฎณิชา  ภู่งาม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายณัฐชนน  ปอศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายณัฐฐกิตต์  ผาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเหลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
420
เด็กหญิงณัฐณิชา  พลอยศรีกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนเอกสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายณัฐนนท์  โลหะเวช
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายณัฐพงษ์  บุญยง
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงณัฐพร  ผื้อยศ
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายณัฐพล  แก่นไม้หอม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายณัฐพล  ศิริโส
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายณัฐภูมิ  สุขจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงณัฐรินีย์  วิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายณัฐวัฒน์  วัดทะโล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายณัฐวุฒิ  คำวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคประสพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายณัฐวุฒิ  ผาบสายยาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายณัฐวุฒิ  สีทิม
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายณัฐวุธ  สียางนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายณัฐิวุฒิ  หิรัญโกย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงณิชนันท์  อัศวธนัตถ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายดนุพร  จันทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายดรัณภพ  แก้วสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงดวงกมล  รสชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงดวงวิมล  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงดาวพระศุกร์  บัวระนุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายเดชาธร  นาคพันธ์
ป.5
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายไตรภพ  พาสาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายทักษิณ  ยิ้มพะวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงทัณฑิกา  ทองจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  วงค์โห้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงทัศนีย์  ทศดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงทิชาดา  ยิ้มสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายทินภัทร  คำภิโล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงทิพธัญญา  โพธิ๋นอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงทิพย์มณี  ชมโง
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงทิพย์วารี  น้อยวานิช
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายทิวัตถ์  สายอินทร์
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายธนชาติ  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
455
เด็กหญิงธนนันท์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงธนพร  คำภิโล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายธนพล  ทวีชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายธนพล  บุญผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายธนพล  พระสุทธิกรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายธนพล  วงค์พิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายธนวัฒน์  กันใจ
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายธนากร  จะกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายธนากร  รินปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายธนากร  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายธนาทิป  ศรสาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายธนาวัฒน์  นาคบาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายธนาวุฒิ  ชั่งบัญฑิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายธนิน  คงพลาย
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทิลาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทุมฉิมพลี
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงธัญสุดา  สายอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายธันยบูรณ์  พรมภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงธันยพร  อินธิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงธันยมัย  ยื้อแฮ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายธันยา  สายเครือเปี้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายธีรพัฒน์  ทานะมัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายธีรภัทร  บรรพหาญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายธีรภัทร  เพียรธัญญากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายธีรภัทร  ศรีบุษย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายนนธชัย  พะแม้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายนพดล  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายนพดล  อินทร์เรืองศร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงนพรัตน์  ทาจี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงนภสร  คามภูผา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงนภัส  ลาสา
ป.5
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงนภัสสร  นาคพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงนภัสสร  สายเครือวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายนราทิพย์  นาน้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายนราภรณ์  ก้อนหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
490
เด็กหญิงนฤมล  ทันคีรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงนฤลดา  คำวงศ์ภากร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงนวพร  เอ้ยวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายนวพล  หมูน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงนวลอนงค์  จูงวงค์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงนัฐริณี  ไชยทองเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายนัทพร  นวลทัด
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายนันทกร  ภูมแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงนันท์ทพิน  นันทะแสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงนันท์นภัส  เมฆศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงนััสซา  ศุภวัฒนมนตรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงน้ำฝน  ปาวงค์สร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงนิติกาล  สุขกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายนิติภูมิ  ศรีสุภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงนิลาวัลย์  วงค์ปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงนิออน  ภักตรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายบัญชาศักดิ์  แซ่จ๋าว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงบุญญามาศ  เขียวแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายบุญมี  อินจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายบุณยภู  บุญพิรุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายบุรัสกร  แซ่หมี
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายปฏิญาณ  สุวรรณนำปน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงปฐมกาล  ฟุ้งกัลยกร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงปฐมพร  โคตถา
ป.4
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายปพนพัทธ์  ไชยสาร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงปภาวดี  จันทร์ทับ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงปภาวดี  แซ่ม้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายปรเมษฐ  วงค์เคียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงประณยา  เสพรัมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายประเสริฐ  ปันชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายประหยัด  แสนยาเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงปราณี  แซ่ย่าง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงปรารถนา  หอมเชย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงปริยากร  ศรเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงปรีญาภา  แต้มทองทา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
525
เด็กชายปัชชญานนท์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงปัญญดา  มโนมัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงปาริชาติ  รื่นรมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงปารินทร์  วาวตะคุ
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงปิยะดา  นวลพุ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วสงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงปิยะธิดา  วงค์เมืองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงผกาทิพย์  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายพงศธร  อินทนาคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายพงษ์กร  วงค์พิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงพรนภา  ติบบุ้ง
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายพรภวิษย์  แทนประยูร
ป.3
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงพรรณริษา  สุขสร
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงพฤกษา  คำเรือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายพลวัฒน์  ตำมะวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงพัชรภรณ์  แซ่จ๋าว
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงพัชราภา  แก้วมา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงพัชราภา  ทองวิชิต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงพัฒนกิจตรา  ตะวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงพัณณิตา  วงค์ขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงพัณณิตา  อนันต์นันทพงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงพิชมลรัตน์  แทนประยูร
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายพิชาญชัย  สายอิน
ป.5
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายพิพัฒน์  ตาสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ทองดอนอ่อน
ป.4
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายพีรพัฒน์  กล่ำมาก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายพีรภัทร  งามจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายพีระพงษ์  เหรียญทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงเพ็ญนภา  อรัญคีรีไพร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เขียวเหลือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงเพรียงตะวัน  แช่มช้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงเพียงขวัญ  สุขวิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงเพียงฝัน  สุขวิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงเพียงพร  อดิเรก
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงแพรวา  รัตนพิพัฒน์บดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
560
เด็กหญิงแพรวิไล  พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายไพรวรรณ์  แสนทอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายฟีนันโด้  กันใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงภัณฑิรา  อ่างทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงภัทรธิดา  โปร่งจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายภัทรพงษ์  จันทร์เชื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายภัทรภณ  สังข์สุข
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คำตื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงภัพธาพร  ศรีโลฟุ้ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายภาณุพงศ์  แก้วหุ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีบุษย์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงภาณุมาส  จุลพัธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงภาณุมาส  สุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายภานุวัฒน์  พิลา
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงภารวี  แซ่ม้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายภาสกร  อ่อนสาคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายภาสกร  อ่อสาคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงภิราพร  ทะนันวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายภูริเดช  พนมเวทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายภูริวัฒน์  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายภูวณัฐ  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายภูวดลย์  มโนมัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายภูวนาท  บูรณะกิติ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงมนัสชนก  คำมานิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายมหรรณพ  เวรุวะณารักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงมัทนา  นิวัฒน์สกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงมัลลิกา  บัวหอม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายมานัส  คำเสียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงมานิตา  เที่ยงรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงมุกมณี  ธิยานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายมุขพล  สายวงค์
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงเมวดี  สุระดม
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายยสินทร  อินต๊ะพา
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงยุพารัตน์  เนตรแสงสี
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายรัชพล  กอสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
595
เด็กหญิงรัตติกาล  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงรัตน์ตียา  แก้วบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายราชัน  แอสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงรุ่งฤดี  ทาจี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายรุ่งอรุณ  พยาวงค์ใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงรุจาภา  ตะเภาเงิน
ป.4
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงรุณฑิกา  รุ่งวงศ์สวรรค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายเรืองศักดิ์  อุ่นศรีส่ง
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงลลิตา  เอี่ยมสำอาง
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงลักขณา  พรมเกษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงลักขณา  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงลักขิกา  พนันชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงวงเดือน  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงวรกมล  แก้วปิงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงวรกาญจน์  โตประพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงวรกานต์  การะอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายวรพล  เจริญรัตนสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงวรพิชชา  นะนันวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงวรรณกานต์  ผสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายวรวัฒน์  จักร์ปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายวรัญญู  อ่วมจุก
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายวรากร  สุรเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายวรายุทธ์  เปาอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายวรายุทธ์  เสนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงวราลี  วงค์พรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงวริยา  สงค์ลำ
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายวศิน  ทอดเสียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายวัชรพงศ์  ลาดเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายวัชรพล  จารวัฒนพงค์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงวัชรี  ปานบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายวัฒนชัย  วีฟอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงวันวิสาข์  จับเจอะ
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงวาสนา  จินาสา
ป.5
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงวาสนา  ทาจี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
630
เด็กหญิงวาสนา  มาสศาลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายวิชยุตม์  กันทรนิคม
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายวิทวัส  ชูบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงวิภาดา  ฟูตุ้ย
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงวิมลรัตน์  สามล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงวิมลวัลย์  แสนซี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงวิรดา  นนท์ท้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เกียรติณัฐกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายวิศรุต  คุณะเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายวิศวะ  ร่มเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายวีรภัทร  กันอิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายวีรภัทร  ใจหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายวีรภัทร  ทองหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายวีรภัทร  วงค์จาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายวีรภัทร  วงค์วัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายวีรภาพ  วิสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงเวสิยา  ภักดีแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายศรัณย์รัตน์  หูติ๊บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายศรัณย์  สาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงศรัณลักษณ์  ปิตะฝ่าย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงศศิตา  พุดขุนทด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงศศิภา  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงศิริกรานต์  ทิยานัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงศิริภา  เสนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงศิริรัตน์  เล้ามณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงศิริวรรณ  ปานทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายศิวพงษ์  ทุมฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายศุภกิต  จักร์ปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายศุภกิตติ์  เครือศรี
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายศุภวัฒน์  โพธิ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายเศรษพงศ์  จันทร์เชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงสกุลลักษณ์  ลักษณาครบุรี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงสมจิตร  เรืองวิจิตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายสรศักดิ์  เอี่ยมละออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายสรสิชา  เภาศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
665
เด็กหญิงสรสิชา  อัศวธนัตถ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงสร้อยฟ้า  หลุมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายสระ  นาตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายสหพล  แก้วแพง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงสายสมร  โคกโต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงสาวิตรี  สีดาฟอง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายสิทธินนท์  เชื้อเขตกรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายสิทธิพงษ์  ดรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุวรรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายสิรธีร์  ธรรมนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายสิริวัฒน์  จำปี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงสุกัญญา  จินดารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงสุกัญญา  ทองอินที
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงสุชาดา  แซ่จ๋าว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงสุชานันท์  วงค์จักรคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงสุณิษา  เขียวบัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงสุดารัตน์  เปียไข
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายสุทิน  กามขุนทด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงสุธาสินิ  สายเครือฝั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงสุภานันท์  มีสำราญ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงสุภารัตน์  เครือวงค์สา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายสุรชัย  ทานะวัตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายสุวิทย์  ติ๊บบุ่ง
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงสุวิมล  จักเขื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงหยาดฟ้า  หลุมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงเหมยทิน  แซ่เติ๋น
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงอชิรญา  สายวงค์เปียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงอณัศยา  จิตชัยเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายอติชาต  พรมพาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงอตินุช  วิสา
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายอทิตทรรศ์  ตั้งสว่างไทย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงอธิชนัน  จังพินิจกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงอธิติญา  เปียหมื่นไวย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงอนันตญา  สามล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายอนุชา  กริตตครุ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
700
เด็กชายอนุชา  เทพรส
ป.4
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายอนุวัฒน์  ใจหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายอนุวัฒน์  เศษเลิศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายอนุวัต  ธิวงค์สาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงอนุสรา  ดาวเล็ก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงอภิชญา  จุลพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายอภิชญา  ปลื้มชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงอภิญญา  แก้วฉิมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายอภิมงคล  ศรเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายอภิมงคล  อนุยูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงอภิรักษ์  กุสามาลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายอภิษิต  อินปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงอภิสรา  แสงไทย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายอภิสิทธิ์  โสภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายอรรถพล  อินทพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงอรวรรณ  ผาบวงค์สาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงอรวรรณ  ไรอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงอศิรา  ทุมมาโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงอักษร  ประทุมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายอัครเดช  สมนำปน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงอัคริมา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงอัจฉรา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายอัมรินทร์  ดอนไพรที
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายอัษฎา  การะคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงอาทิตญา  สวยไธสงค์
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงอาทิตยา  บัวสด
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายอิทธิมนต์  กิตเสรีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายอิศรา  บุบผาวรรณา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงอิษฏาอร  บุบผาวรรณา
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายอุ้มบุญ  โชคบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายเอเปก  เหรียญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายฮับดุลวาอับ  กรุคาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
732
เด็กหญิงเกศกนก  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงคณิตา  บุญนิยม
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายจรินทร  กุลสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงฐิติกานต์  ประสิทธิกสิกร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายณัฐพนธ์  นาคแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงนัฐณิชา  สามิพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงนัฐนันท์  อุตฉกรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงนันทวรรณ  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงปรารถนา  ปิตตาสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายพลลิขิต  ทรัพย์สมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงพัชรี  เกษสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงพัทธนันท์  สุขเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายพิพัฒน์  ปิตตาสังข์
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงมินตรา  คุณราช
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายรชานนท์  ขุระสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พุ่มแจ้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงศศินิภา  พันธุมาตร
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงศิริพร  มาหา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายศุภชัย  จันทร์เอี่ยม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงศุภรัตน์  คำหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายสมบูรณ์  สารัชชู
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายอดิศักดิ์  ยอดหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงอรกัญญา  อุปฮาด
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายอัฒวุฒิ  จารุภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงอารญา  อินทรีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
757
เด็กหญิงกรรณิการ์  มหาศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงกัญญา  พรมมา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายจักริน  เลิศเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายจิรพัส  ดีแป้น
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายเจษฎา  ธิมาศ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายเฉริมรัตน์  จันทบูรณ์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายชญานนท์  ทองพอน
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงชนัดดา  องอาจ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทับทิม
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายชัยพร  ปานเขียว
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงฐิติมา  ม่วงไม้
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายณัฐวัตน์  ทองแท้
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงดวงพร  ประดับบุญ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงดาราพร  บุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงดุจนภัส  มนต์เปลี่ยม
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายเดชา  ทองคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายเดชาพล  โนนตะคุณ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายทัศนชัย  คำศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ชัยพัฒน์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายธนทัต  มีมุข
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีกอง
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายธนวิชญ์  ตาลาว
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงธิดารัตน์  ตรีตุนา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายธีรภัทร  สุขตระกูล
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พัดนาค
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายนัฐกานต์  เกตสิระไชย
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงนุชรีย์  อินไทย
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงประวีณา  ทรัพย์โฉม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงประสิตา  ประดับบุญ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงปัทมา  จวงสาคร
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงปิยะดา  ปิชัยนะ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงปิยะภัสร์  ม่วงสิมมา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายพงษ์เพชร  บุญมา
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
792
เด็กชายพีลพล  แก้วคำลือ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงภัคจิรา  สุขตระกูล
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายภานุวัฒน์  เพิ่มกสิกร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงภิญญดา  สวายประโคลน
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงยุพารัตน์  แว่นเเก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปรีหลาบ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงลัดดา  ตาขำ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงวรนุช  ริดน้อย
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงวรรณภา  พรณุกูล
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงวาสนา  สังวาลปล้อง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงวิภา  เชื้อรอด
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงวิลัยพร  สีมาก
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงวีรญา  หน้าชม
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายวุฒิชัย  ดีอุ่น
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายศรัณย์  เอี่ยมคุ้ม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงศิรินภา  จันทบูรณ์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายศุภรัตน์  สกิดเกิด
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงสายพิณ  ชมพูนุช
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงสุธาทิพย์  พรหมจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงสุธิดา  ศรีจำปา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายสุริยา  ยุพาพิน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงอภิชญา  โพล้งสกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงอมิตตา  สายอาทิตย์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
815
เด็กหญิงกรรณิกา  ช่วงโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงกรรณิกา  ทองเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายกฤษดา  ช่างหลก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงเกศรา  สารมาตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายจักรภัทร์  นัยจิต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงจันทรวิมล  สีสมัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงจินตพร  วังคีรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงจีรชาตา  แตงพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายจุณรจักร  ทรัพย์โฉม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายเจษฎา  จันทร์แสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงชนัญชิดา  พัดนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงชลดา  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายชลารักษ์  นราเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายณัฐกานต์  จวงสาคร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงณัฐชยา  คงกล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายณัฐดนัย  สกิดเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายณัฐพล  ศรีรอด
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายณัฐวุฒิ  ประดับบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายณัฐวุฒิ  สกิดเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงณัฐสินี  มูลเหลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงณิชา  ปานเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงดวงพร  มีมุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงธนพร  บุญลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงธนิสร  เกตเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงธมลวรรณ  ปรีหลาบ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงธาราทิพย์  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายธีรทัต  แก้วสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายนนธชัย  รอดนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงนภสร  เกตุสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงนฤมล  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายนันทวัฒน์  ฟันฟอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงน้ำรินทร์  ริดลอย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงนิชาภัทร  ปั้นแตง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายนิธิพร  ศิริโสภณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงนุชนาต  เกตุพัด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
850
เด็กหญิงบุรัสกร  ศรีรอด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงปณิดา  มีทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงปนัดดา  ดีฉนวน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงปภัสรา  เรืองหอม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วรอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงปิยปาณ  ปั่งกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายปิยวัฒน์  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายปิยะ  ศรีสัตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงพรทิพย์  เจื้อยแจ้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงพรนิภา  เทียนชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายพสิษฐ์  อิ่มสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงพัชราภา  พรมแว่น
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายพันธวัช  ประดับบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายพิทักษ์  ชัยมาลา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงพิมพ์อักสร  เกษสาคร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงพิยดา  ทศวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงพีรพรรณ  ไม้ตาเภา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายพีรพัฒน์  กลั่นเชื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายพีรพัฒน์  ภู่โพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายพีระทัสน์  ทองอยู่
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงเพชรลดา  ม่วงสิมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงภัทรธิดา  ดีฉนวน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายภัทรภณ  มีโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายภูวดล  อินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายรพีภัทร  จันทร์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงวรรณา  มีมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายวัชรากร  แก้วคำลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงวิชญาดา  เชื้อรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงวิภาวรรณ  สุทธิ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงวิลาวัณย์  แตงพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายวีรภัทร  ฟันฟอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายศวิษฐ์  บุญนาค
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงศิรินภา  โรจน์บุญถึง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงศิริพร  นอกไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายสรยุทธ  เลิศเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
885
เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีนารอด
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงสุจิตตรา  ศรีรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายสุวิทย์  นิลรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายอธิวัฒน์  ศรีสัตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายอนุพงษ์  อินทร์อร่าม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายอนุวัส  สังวาลปล้อง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงอวิกา  เขียวขำ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายอัฐชยา  นามดิน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายอัฐตพล  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงอาทิตยา  แย้มแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายอำนาจ  เทพศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์