ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  ครองวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชภรณ์  รอตศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกทิพย์  ขันทะสีมา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกนภา  เลาหพิบูลรัตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกนาช  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศฤงคาร
ป.3
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกภรณ์  จิวเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกวรรณษา  แก้วปาน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกมลชนก  จินตนานุช
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกมลรัตน์  วัฒนศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกรกมล  สมตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกรพิทักษ์  ใจแสน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤชณัช  เสนาะเกียรติ
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤชพล  อิ่มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤตธี  บางพาน
ป.3
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤตภาส  ศรีสุธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกฤติกา  วงษ์มาลี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกฤติมา  มหบุญพาชัย
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤษฏ์  สิงห์โทราช
ป.3
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกฤษณพงศ์  ทนันไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกฤษณะ  สีหาพรม
ป.3
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกฤษณา  อุปโคตร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกวีพงษ์  พุ่มพิศ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกษิธัช  ปัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกองพล  มงคลหัตถี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายก้องภพ  กุศลธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายก่อศักดิ์  จิณะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกัญจนพร  โพธิ์แตง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ม่านมูล
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกัญญาภัค  ชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วรรณา
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสมุทร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกันตา  วงษ์สาคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกันตินันท์  มณีพราย
ป.4
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกัลย์สุดา  สอนภู
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัลยาณี  พงษ์ไทย
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกาญจนสุดา  ชัยศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกิตติกา  ปรีชาสิทธิคุณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกิตติภูมิ  หิรัณย์ปรีชากุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกิติพงษ์  หลิ่มสืบ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกุลปริยา  รามัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกุสิมา  พรมบุตร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงแก้วตา  นำ้เพชร
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงโกลัญญา  อินทศร
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงขวัญจิรา  ราบบำเพิง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงเขมจิรา  เพชรเภรี
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงเขมรัมภา  สีเหม่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงเขมิสรา  มีพร้อม
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงคชาภรณ์  ขาวนวล
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายคณิศร  สวนแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายคริศร  ปาณะคำ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงคัทรียา  ปรางค์ศรี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายคุณัฏฐ์  วิชาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายจักริน  ภูวสรรเพ็ชญ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงจันทกานต์  จาดดำ
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงจารุกร  วิริยะไกรศรีกุล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงจิตราวดี  รักษา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายจิรชัยมงคล  ศรีมงคล
ป.4
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงจิรนันท์  สุวรรณวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายจิรายุ  ฮ้ำเฮงตระกูล
ป.3
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงจุฑาภัทร  พูลผล
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงจุฑามาศ  กิวิพันธุ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายเจษฎากร  สมิงใหญ่
ป.5
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงฉวีวรรณ  ไทยประไพสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชญาดา  พิพัฒนานิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชญาดา  ศรีสุคันพฤกษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงชญานิศ  กลิ่นบุบผา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงชญานี  ปรางค์ศรี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงชญานี  ผาอินดี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงชณัณญา  ทาวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชนกนันท์  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงชนกนันท์  อินทร์แพร
ป.3
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายชนวีร์  ตรีบุพชาติสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงชนัญญา  อุ่นคำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายชนัญญู  สีตลพฤกษ์
ป.3
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงชนัญพรรณ  งามขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงชนาภา  พานิชชอบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายชยกร  ปรางค์ศรีทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายชยพล  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายชยานันต์  มโนภาส
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงชลกานต์  เลี้ยงสมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงชลธิชา  ถ้วยทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงชลลดา  พุ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชลิตตา  ห่านวิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชลิตา  คำชา
ป.3
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชลิศา  เพ็งศิริ
ป.3
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงชโลธร  เสาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายชัชพงศ์  เหล่าจันทร์
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายชัยเดช  จงมีความสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายชัยพัทธ์  ทะมูกา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายชัยมงคล  มูลเปี้ย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายชานน  มงคลพร
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงชานิษา  แย้มเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงชิชญุ  ธนูทองสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายชิติพัทธ์  สีสุด
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายชิษณุพงศ์  เพชรแสง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ประชาสรรเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายชุติพงศ์  ศาสตร์เชื้อ
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงชุติมา  อุ่นทา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงโชติภา  ทรัพย์พะวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายไชยวัฒน์  พิลึก
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงญาดา  ตรีบุพชาติสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงญาตาวี  สาคร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายธนวัฒน์  ทองจิตติ
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายฐิติกร  พงษา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายฐิติพงศ์  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงฐิติพร  ดอนคงมี
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงฐิติมา  เกตุสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงฑิฆัมพร  วงษ์ธัญกรณ์
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงณฐมน  วิทยาภูมิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายณบรรณรต  ปิ่นจุไร
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณปภัช  โตไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายณภณ  ทรัพย์เจริญพันธ์
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชาย๊ณภัทร  บดีรัฐ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงณัชชนม์  ธูปคำ
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณัชลิตา  เขียวยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงณัฎฐนิช  บุญเนรมิตร
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  เทศวัง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณัฐกมล  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณัฐ์กฤตา  ศรีหนองเม็ก
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงณัฐกานต์  สถิตย์อยู่
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายณัฐกิตติ์  วิชาสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายณัฐชกรณ์  สาตร์กลิ่น
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  สายสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงณัฐชา  สุวรรณภูมิ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงณัฐนันท์  โคระชาติ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายณัฐนันท์  เรืองอ่อง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณัฐนิชย์  พัฒนมหกุล
ป.3
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณัฐประวีณ์  ถวายนิล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายณัฐพงค์  จะระนะธัมโม
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายณัฐพงศ์  จินต์สุภาวงศ์
ป.3
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงณัฐพร  เกิดผา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายณัฐพัชร์  ดวงจินดา
ป.3
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายณัฐภัทร  นิลสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายณัฐภัทร  มีเทพ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณัฐวรา  คงรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายณัฐวุฒิ  อิ่มชาวสวน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงณัฐสุดา  พลพรม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงณิชนันทน์  พุ่มใย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณิชพรรณ  นาคชุ่ม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายดรัณภพ  แสงสนธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงดลนภา  ใจตุ่น
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงดวงพร  ชุนตาล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายดุลยเดช  บึงมุม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายตฤณวรรธก์  ใหญ่ยิ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายต่อเงิน  ทองงิ้ว
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายตะวัน  บัวจันทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายเตชสิทธิ์  อ่วมเกิด
ป.3
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงถิรดา  ถมนาม
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายทรัพย์ศิริ  สมบูรณ์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายทัตธน  ประสาทสุข
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  รัตนปรีชา
ป.3
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายธนกิต  คำทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายธนชิต  คำทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายธนพัฒน์  ปัฐมาศ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายธนภพ  ขาวโต
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงธนภรณ์  เล็กสุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงธนภัทร  สะเทียนรัมย์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงธนวรรณ  ศักดิ์สูง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายธนวัฒน์  เมฆวัฒนวาณิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายธนวัฒน์  วงเวียนคำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายธนวัฒน์  เสาร์คำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงธนัญชนก  กันพรหม
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายธนาคิม  หมื่นไกร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายธนาธิป  แก่นนาค
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายธนาธิป  ธรรมศิริ
ป.3
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงธนาภา  ศิริวัฒนาโรจน์
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายธนิสร  อึ้งชัยพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงธมนวรรณ  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงธมลวรรณ  ผ่องแผ้ว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายธรรมลักษณ์  วรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เลี้ยงเลข
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงธัญชนก  นุชอนงค์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงธัญชนก  อินทรโส
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงธัญญารัชต์  ไชยภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงธัญญารัตน์  มณีพันธุ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายธัญวัฒน์  พงษ์อุบล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงธันยา  ศรีภุมมา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงธารวิมล  ใจหงิม
ป.3
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงธิดารัตน์  พรหมสุรินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายธิติ  สัณธิติเมธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายธิปก  พะโยม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธีธัช  รัตถา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธีรณัฐ  กลั่นวารี
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงธีรดา  วจีสัจจะ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธีรพงศ์  แสงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธีรภัทร  จันทร์ดา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายธีรุตน์  กุลนาพันธ์
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงนคนันทินี  หลักกอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายนที  ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงนทีกานต์  วิศาลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงนพมาศ  คุมมานนท์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงนภกมล  ลักษณะมีศรี
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงนภสวรรณ  สุชาติธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงนภสสร  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงนันท์นภัส  รจนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงนันทรัตน์  วัชรพัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงนันท์สินี  คุ้มทอง
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายนันทินโชติ  สุวรรณศวิน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายนันทิพัฒน์  โทนสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายนาธาร  ไชยชำนาญเวทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงนิจิกานต์  ทัพวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายนิธิศ  อ่วมสถิตย์
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายนิรวิทย์  โรจน์พัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงนิศารัตน์  เทพาชมภู
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงเนตรทิพย์  ภู่ทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายบวรภัค  โพธิ์มงคล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงบวรรัตน์  ดินแดง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงบัณฑิตา  เมฆแก้ว
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงเบญญาดา  คำพิลานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงปฐิพร  ปานคำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงปนัดดา  จำปาคำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงปนัดดา  นิลเกษม
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงปพิชชา  แก้วดี
ป.3
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายปภังกร  วณิชล้อตระกูล
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายปภังกร  วรเชษฐบัญชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงปราณปรียา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงปรายฝน  จินต์สุภาวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงปรารถนา  ปกปิงเมือง
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงปริชญา  ทองเสน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงปริญญาศร  คุปตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงปริยาภัทร  เลาวหุตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงปรียานิตย์  บุญรัสกรภูสิษ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงปรียาภรณ์  อินทร์โพธิ์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงปวีณอร  แสงเมล์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายปัญญพัฒน์  กระสุนรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายปัณณธร  เมฆี
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงปัณณภัสร์  อริยชัยอัมพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงปัทมา  นุดดอนไพร
ป.3
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายปันนวิชญ์  บัวแย้ม
ป.3
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงปาณิสรา  โปทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงปานไพลิน  คำบรรลือ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงปิญดา  ปาสาตัง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายปิติโชติ  จิตรแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายปิยะวัตร  จันทร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  คงอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงปุณญพร  สำโรง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงปุณณภา  ทรงประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงเปมิกา  วับูลสุนทรางกูล
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงเปรมริกา  พงษ์ทุมพระ
ป.3
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายพงศกร  อ่อนคำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายพงศธร  พิลึก
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายพงศพัศ  วงศ์บัณฑิต
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายพงศภัค  ตรีภูริทัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายพงษ์พิชญ์  งามวงษ์
ป.3
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายพชร  คล้ายบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายพชร  ดวงสุภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายพชร  นันทวงษ์
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายพชรประกา  กลางนภา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงพรทิพย์  เลือดทหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงพรพิมล  รักษ์ชน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงพรรณรัตน์  จันทร์พรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายพรรษกร  คงไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายพรวิษย์  อิ่มสุขศรี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงพรสวรรค์  วงษ์เนตร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายพลกฤต  เฮงตระกูลเวนิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงพลอยปภัส  อุดมโชคพิพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายพสิษฐ์  พรหมจันทร์
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายพสิษฐ์  ภู่ภัทรกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงพัชรินทร์  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงพัฐธนิสา  ไอยรารัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงพัฒน์พิมพ์พร  วันนา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงพัณณิตา  ทวนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธุลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายพัสกร  ม่วงสิงห์
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงพิชชา  ธรรมสอน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงพิชชานันท์  ทริตชาติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงพิชญธิดา  จีนเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายพิชญุตม์  บูรกิจภาชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงพิชานันท์  จักร์เขื่อน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายพิชิตศักดิ์  วงศ์สร้อยสุข
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงพิณทอง  เสือเกตุ
ป.3
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงพิมชนก  ธงชัย
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชียสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงพิมพ์ชนันท์  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายพิมพ์พ่อ  เอี่ยมเเพร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  มลเลื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงพิมพิมล  พลบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงพิมลนาฎ  หมู่หมื่นศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงพิมลพรรณ  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายพิษณุกร  แสงสังข์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายพิสิทธิ์  ยวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงพีรญา  ม่วงสิงห์
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายพีรกฤตย์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงพีรดา  ยิ้มโรจน์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายพีรพัฒน์  ทัพวงษ์
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายพุฒิพงศ์  ชุมศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายพุฒิเมธ  ด้วงช้าง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงพุทธิชา  ศรีใจวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงเพชรศิริ  รุ่งนภาวิเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปินตา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงแพรพัตรา  คำเครือ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงแพรวพรรณ  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงแพรวา  ผวาผดุง
ป.3
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงภคพร  ปานคำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงภควรรณ  สุดไทย
ป.3
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายภคิน  มีมุข
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงภทรพรรณ  นาคนาม
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงภัคจิรา  ขุนปักษี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงภัครนันท์  ทัพชุมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายภัคลักษณ์  เจิดอัศวสิน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงภัณฑิรา  พรหมทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงภัณทิลา  กล่ำภู่
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงภัทธีมา  โคมบัว
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายภัทรดนัย  ภัทรบุญยพงศ์
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงภัทร์นฤน  มรชัยภูมิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายภัทรพงษ์  เจนสาริกร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายภัทรพล  วงษ์อำภา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายภัทรวุธ  แผนดี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงภัทราพร  พลเวียง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงภัทรีดา  แอบเพชร
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายภาคิน  ช้างเนียม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงภานุมาศ  แจ่มรุจี
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงภารวี  ผ่องโอ่ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายภูริพัฒน์  ฉิมพลี
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายภูริภัทร  เนื่องกันทา
ป.5
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายภูอินทัฐญ์  นาคเมฆ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายมงคล  สุขจุ้ย
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงมัณฑนา  ทาปิน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงมัธยา  คำพวงวิจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงมาริก้า  เดเกนโคลเบ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงมุฑิตา  เปรมกมล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายเมธวิน  วงษ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงเมธาวดี  สายเนตร
ป.3
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงยุวากร  เพชรสุข
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงโยษิตา  ลีลาวดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายรชต  วิศาลศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงรชตวดี  ชัยมงคล
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายรพีพัฒน์  สมบุญโภชน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายรพีภัทร  จวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายรวิชญ์  จิรพจนานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงระรินทิพย์  ผสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงรัฐนันท์  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายรัฐภูมิ  ขุนพิลึก
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายรัฐภูมิ  คุ้มครองญาติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงรุ่งนภา  อินเที่ยง
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สุริยะลังกา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงลวิตรา  แปงเสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายวงศกร  พุ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายวงศธร  เอี่ยมเอื้อยุทธ
ป.5
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงวชิรญาณ์  หงษ์ยนต์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงวรกมล  เอี่ยมพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายวรชาติ  แก้วฉิมมา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายวรชิต  แก้วฉิมมา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายวรชิต  มีจันทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงวรณุช  เปลื้องนุช
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายวรดนัย  เพชรเภรี
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายวรภพ  โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงวรรณวิษา  อภิพุทธิกุล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงวรรณวิสา  ชายเขตการ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงวรวลัญช์  สมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายวรวิช  เหลี่ยมบาง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงวรัญญา  คงสมทรง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงวรันธร  วานิชนาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงวราทิพย์  โพธิวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงวราภรณ์  แปลลา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงวรินทร  บูรณะภักดี
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ทอน
ป.3
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงวาจิตรา  บึงมุม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายวาทิตย์  พาพันธ์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงวาเศรษฐี  เรืองเพชร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงวิชญาดา  เพ็ชรกล่ำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายวินิจ  โคระชาติ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงวิภาดา  วัฒนศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงวิภาวี  นุ่มเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงวิภาสิริ  อินเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงวิลัยพร  เทพนม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายวีรภัทร  แจงชู
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงวีรยา  บุตรม้วย
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายวีระศักดิ์  บุญมาทัน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายศราวุฒิ  จิตน์สนธิ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงศศิธร  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงศศิประภา  สังทอง
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายศิริพงษ์  ศรีวิลัย
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายศิวกร  กุลฉิม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายศิวัช  ศรกาดำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงศีลัชญา  สีตลพฤกษ์
ป.3
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายศุกลวัฒน์  สุริวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงศุจิกา  ของทอง
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงศุภดา  อำนวย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงศุภราทิพย์  ภู่วิไล
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายศุภวิชญ์  ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายศุภเสกย์  จันปอภาร
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงศุภิสรา  คำโม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงศุภิสรา  เนียมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงศุภิสรา  ประไพวรรณ์กุล
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายเศรษฐการ  แสงกล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายสทานน  โชติจันทึก
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงสมัชญา  สุดไทย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายสรยุทธ  พิทักษ์สังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายสรวิชญ์  เล่าเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายสรวิศ  ติ๊บงา
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงสร้องสุดา  ลาดี
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายสราวุธ  วุฒิธรรมโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงสโรชา  ภู่แย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายสหชาติ  ไม้สุพร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายสหฬส  สุวรรณเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายสังขกร  ศรีสันต์
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงสัชฌุมาศ  มณีจำรัสรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงสาวิตรี  ด้วงเหม็น
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายสิทธิกร  ศรีคชไกร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายสิปปกร  ทองนุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงสิรพัชร  เมฆวัน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายสิรภพ  ลันดา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงสิรภัทร  สุดใจ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายสิรวิชญ์  นวรัตนารมย์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายสิริพรชัย  เลิศพัชรานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงสิริรัตน์  ไชยแจ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงสุกฤตา  นาคคุ้ม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ทิวารัตนอังกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงสุกัญญา  อาจอาสา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงสุขพอเพียง  ฟักนาค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงสุธาสินี  พัดดำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงสุธิฌา  บัวบาง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงสุนิษา  นักขัด
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงสุนิษา  โพธิดา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงสุปรีญา  พลแก้ว
ป.3
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงสุปรียา  จันทร์ว่องกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงสุพพัตรา  นาคคุ้ม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงสุพัฒตรา  บุญแสง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเชิญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายสุภณัทฐพงษ์  บุรกิจภาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายสุภวัชร  ชัชวาลย์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายสุภวิชญ์  วงศ์ธนบัตร
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงสุภสิริ  ปรีดาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงสุภัทธนีย์  นพพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงสุภัสสร  ตันติปิธรรม
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงสุภาวดี  หญ้าลาภ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงสุมัณฑนา  เจริญรส
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายสุรสิทธิ์  คงชื่น
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงสุรัชนา  สวนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายสุวัฒน์ชัย  ไหล่แท้
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงสุวิมล  ทะสดวก
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  นาคพยนต์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายหฤษฏ์  เพชรเภรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงไหมแก้ว  ปรีชาสิทธิคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงอชิรญา  วณิชล้อตระกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายอติคุณ  ศรีคชไกร
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายอธิบดี  จันเจือ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงอนัญญา  มาน้อย
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงอนัญญา  อ่ำเพียร
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงอนัญพร  จอมย้อย
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายอนุรักษ์  ด้วงเหม็น
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงอภิญญา  ชูกุล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายอภิวัฒน์  อินแดง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายอภิวิชญ์  แสงรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงอมรรัตน์  ลูกแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงอมลวรรณ  บุญธิติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงอรชา  พรมเวียง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายอรรคเดช  หวานชิต
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายอรรถชัย  ดุลย์มา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงอริยา  สุวรรณวิชนีย์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงอริสา  อุทวัง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงอัญชิสา  นิยมชัย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงอาชาณีย์  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงอาทิตยา  อึ่งน่วม
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงอาทิตยา  หวานรอบรู้
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายเอกพัฒน์  คำเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
463
เด็กหญิงกชกร  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงกชนันท์  พรหมวิหาร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงกชพร  เชี่ยวกสิกร
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงกชพร  เมืองขวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงกนกกาญจน์  วัฒนศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงกนกเนตร  นันท์ภักดี
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายกนกพล  ศิริไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงกนกวรรณ  เพิ่มผล
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทร์โอสถ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงกมลชนก  รุ่งสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงกมลพรรณ  เต็มวัน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงกมลลักษณ์  อินพ่วง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงกรกนก  เชื่อมขุนทด
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงกรกนก  ซันไล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงกรดา  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายกรภัทร  เด็กหลี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายกรภัทร  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีดำ
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายกรวิชญ์  กิจภิญโญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายกฤตยชญ์  พลขันธ์
ป.3
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงกฤติญา  รอดนิล
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายกฤติน  พลขันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงกฤษญา  เกษศิลป์
ป.3
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงกฤษฎี  ดิษดี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายกฤษณศักดิ์  กรวดนอก
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายกฤษณะ  บุญอ้อม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงกวินธิดา  ทุ่งโพธิ์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงกังสดาล  ชนะนิธิธรรม
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงกัญจนณัฐ  อ่วมโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงกัญจน์พิชชา  ป้อมภา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงกัญชพร  นฤภัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงกัญญาภัค  มงคลชนะชัย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ลอพันธ์
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
498
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายกันดิศ  ทองอยู่
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  นพพันธ์
ป.3
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงกันต์หทัย  บางพาน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงกันติชา  หรรษวานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายกายสิทธิ์  พรมมาตร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงการะเกตุ  ผดุงญาติ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายกิตติทัศน์  ไพรสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายกิตติภพ  คุณาเจริญสุุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายกิตติภพ  บุรุษศรี
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงกิตติยา  เทียนแจ่ม
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงกิตนภากาญจน์  วาราชนนท์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายกิติภูมิ  สิริวัฒิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงกิรษา  รัตนพิชิต
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายกีรติ  อุชชิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงกีรติกร  พิลึก
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงกุลจิรา  เพชร์หมู่
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงกุลนิภา  ทางเรือ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงกุสุมา  อ้นเกษ
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายเกรียงไกร  เฮงสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงเกวลิน  ภู่สีทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงเกวลิน  สามัญตรกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงเกศราภรณ์  ติ๊บบุ่ง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองเที่ยง
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายโกศล  ง้าวแก้ว
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายไกรกวิน  คงสิบ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงขวัญข้าว  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงขศิลาพร  อยู่สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายเขมทัศน์  จันเพชร
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายคณาธิป  พิสัยวรกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายครรชิต  พุ่มใย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงคีตภัทร  อ่ำรัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายคุณากร  ล่องชูผล
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงจนาพร  ชัยพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงจรัญยา  ศรีมหาโกศล
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
533
เด็กชายจักรพงศ์  จันทราช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงจารุวรรณ  ด่านปาน
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงจิณณพัต  คำหงษา
ป.3
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงจิตรลดา  พรหมสุข
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายจิราเจตต์  ประเสริฐพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายจิรายุ  หินชะนะ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายจุลจักร  เจริญพุทธมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อัมเรศ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงเจษฎา  ศรีวิหค
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงฉัตรชนก  น้ำดอกไม้
ป.3
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายเฉลิมขวัญฐิติ  ดาอิ่ม
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงชญานันต์  มะลิซ้อน
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงชญาภา  วิจิตรปัญญาเมธี
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงชฎาวีร์  คูวิบูลย์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายชนกชนม์  อิ่มสมบัติ
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายชนกันต์  น้อยนาช
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายชนกานต์  ทะคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงชนนิกานต์  อั่วหงวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงชนรดี  การนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์อ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงชนัญชิดา  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงชนัญญา  นิยมรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงชนาภัทร  พรหมนิพนธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงชนิกา  บัวสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยศิลา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงชนิดา  คำฟู
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงชนิดาภา  อินแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงชลดา  โสภากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงชลธิชา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงชลลดา  สุภานิชย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายชวกร  วิศาลศักดิ์
ป.3
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายชวิศกร  มุกดามาศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงช้องนาง  นิวัฒยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงช่อชมพู  รักแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงชัชญา  ด้วงหอม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
568
เด็กหญิงชัญญาภา  ดีใจ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายชัยชนะ  การะเกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายชัยชนะ  เจริญรส
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายชัยวัฒน์  อุตมา
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงชาลิสา  ไพรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายชิษณุพงศ์  ฉวางวงศานุกูล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายชุติพงศ์  ศิริพิน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงโชติกา  จาดเพ็ง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายโชติภัคณัฐ  เกตกรณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายไชย  กฤตพรตพิศุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงญัฐชา  พลแย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงญาณิศา  พันธ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงญาดา  ยอดนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
นางสาวฐิตาภา  ศรีวิชัยจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายฐิติพงศ์  ทองเดช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายฐิติพันธ์  เจตเกษกิจ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงฐิติมา  ใจอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงฐิติรักษ์  ชนะภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายฐิติวัสส์  เปรมปิระสกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายณฐลักษณ์  ทิพย์ภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงณพรรษ  ภาวศุทธิกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงณภัทร  ทัศนวิจิตรพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายณรงค์ชัย  รักษ์ชน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงณัชชา  บุญดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงณัชชา  วรเชษฐบัญชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงณัฐนรี  ภูมิการ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายณัฎฐฌา  ศรีนาค
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  โคกทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายณัฐจิตต์  บุญศิริมณีโชค
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจงาม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชรภากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไร่นุ่น
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสุวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงณัฐณิชา  อุบลรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
603
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขขวัญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายณัฐนรี  วงศ์พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงณัฐนันท์  พันธุ์มี
ป.3
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงณัฐนารา  จันทร์รอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงณัฐนิชา  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายณัฐพล  หมวกผัน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงณัฐพัชร์  สินทวีเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายณัฐพัฒน  ทองกลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายณัฐภัทร  บุญมูล
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงณัฐภัทร  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายณัฐรวี  บุญศิริมณีโชค
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงณัฐวดี  สุขคล้าย
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายณัฐวิชญ์  อ่อนอุทัย
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายณัฐวุฒิ  เจดีย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์กวาง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายณัฐเศรษฐ์  เจริญพันธ์พิทักษ์
ป.3
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายณัฒพงษ์  กลิ่นกระจาย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงณิชนันท์  แซ่เอี๊ยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงณิชนันท์  นุ่มนิ่ม
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงณิชากร  ประสิทธินาวา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายดนุพล  กรตุ้ม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายดริณภพ  สายสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงดาราลักษณ์  ฟักทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายดุจปั้น  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงต้นหยก  สุขสำราญ
ป.3
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายติณณ์นาวา  ทองงิ้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงถิรนันท์  สุรินาค
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงทัณฑิมา  นวจตุรภุช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายทิวทัศน์  ลำเฟือย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงธณิชา  ศักดิ์วรารัตน์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายธนกร  โพธิ์แนม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายธนกร  วงศ์อุดมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายธนกฤต  ดิษกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายธนชัย  หลำเทียน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายธนโชติ  เมฆี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
638
เด็กชายธนดล  ทรัพย์ศิริ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายธนพนธ์  สุทธิคราม
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายธนพนธ์  อ่ำปลั่ง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงธนพร  เพชรเภรี
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงธนภรณ์  เจนธัญกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์มาก
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายธนรัตน์  นิลกำแหง
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายธนวรรธน์  พรหมภาสิต
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายธนวันต์  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงธนัชชา  บุญพลอย
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายธนัชพนธ์  กันอุไร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงธนัชพร  สิงห์สร้อย
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงธนัญญา  บุญจีน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายธนากร  กิตติขจร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายธนากร  รุ่งสกุล
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงธนาภา  เรียบฮวด
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงธนารีย์  แปลกไป
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงธนาวรรณ  เพชรหมู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายธนาวิชญ์  รัตนพรพิรุฬห์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายธนาวุฒิ  ตรีบุพชาติสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายธนาสิน  นิลกำแหง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงธนิตาภรณ์  วงฟาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงธนิสรา  ตรีบุพชาติสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงธัชชาภรณ์  สงวนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ฟองเทพ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงธัญวรรณ  รอดตาด
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ลีลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศิริพานิช
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงธันยพร  พรหมทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงธารธารา  ตรีสุทธาชีพ
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงธารวิมล  ยิ่งคิด
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงธาริณี  วรนาถจินดา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายธาวิน  มัทวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงธิญดา  คำฉิม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
673
เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจกันทา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองแดงสี
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายธีรดนจ์  ทองเทศ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญวิทย์
ป.3
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงธีริศรา  ศรีเมือง
ป.3
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงนงนภัส  เอี่ยมสอาด
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายนบพระ  กังขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงนภสร  ก้าวสินชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงนภัทร  เจริญนภารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายนภัทร  เหล่าวชิรวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงนภัส  ตันเวหาศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงนภัสรพี  อินทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดาษดา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงนภัสสร  โคสอน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงนภัสสร  ดาษดา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายนรินทร์  ทองอนันต์
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายนริศร์  เอี่ยมรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงนรีรัตน์  จินดาวงษ์ธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายนฤชัย  คงหอม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายนฤบดินทร์  ภูสมศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงนลินี  ศรีทิม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงนวพรรษ  มะโนสา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายนวพล  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายนวมินทร์  ทองคลัง
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงนัทธมล  เป็งยาวงค์
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงนันณภัทร  แก่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายนันทชา  รักษาเขตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงนันท์นภัส  คนทน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายนันทพงศ์  ศรีพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงนันทิกานต์  อ่อนน่วม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายนันทิพัฒน์  นุ่มนิ่ม
ป.3
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงนาถรฎาวง  ศรีคชไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงนาราภัทร  ชนะภัย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายนิติธร  รอดเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
708
เด็กชายนิติภูมิ  โพธิ์น้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายนิติรัฐ  พรมฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายนิธิศ  เอื้อนจิตญานนท์
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายนิพิธพนธ์  งามวงษ์
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงนิรดา  ศรีนันทวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงนิรมล  ศรีนันทวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงนิรมล  อุปนันชัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายนิรวิทธ์  คงอรุณ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงนิรารัชย์  พุ่มชา
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงนีรชา  บัวเผือน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายบวรลักษณ์  บดีรัฐ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงบัณฑิตา  อนุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายบัณณวิชญ์  อุดมสุข
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงกชพร  พรมแสง
ป.3
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงบุณฑริกา  ศุภกิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายบุรฉัตร  แพทย์ชีพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายบุลากร  สัมพันธ์นุกูล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงบุษบา  ฤทธิ์เย็น
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงบูรณศรี  คชฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงเบญญาดา  พรหมรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายปฏิภาณ  เชียงสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงปทิตตา  ภัทรศิวเวชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงปทิตตา  ศิริพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงปพิชญา  ประหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงปพิชญา  ผันน้อย
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงปภัสษร  สุขอาภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงปภาดา  เพ็งแช่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงปภาดา  เอี่ยมเอื้อยุทธ
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงปรณรร  คำบรรลือ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายประกาศิต  มหาราช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายปรัชญา  ใจชื้น
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายปรัชญา  วงกาวิน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายปรัชญา  วงค์เลิศ
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายปรัชญานนท์  แจ่มหม้อ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงปรางสินี  สุกระ
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
743
เด็กหญิงปราญชลี  ชมใจ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงปราริฉัตร  ไกรยะราช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงปริญรัช  ฉัตรวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงปรีชญา  ศรีโถง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงปรีดีญากร  ประดิษฐนุช
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงปวริศา  คำสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงปวริสา  เครือโป้
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายปวรุตม์  ใจตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงปวีณ์นุช  ทิพยนนท์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายปองกานต์  อโศกวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงปาณิสรา  สมรภูมิ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงปาริฉัตร  ทาส่ม
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงปาริชาติ  ฤทธิมหันต์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงปิยธิดา  เปียชวด
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงปิยะฎา  มะนูญ
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงปุณยาพร  แจ่มหม้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงผิงอัน  ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายพงศกร  จารุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายพงศกร  สุ่มสาย
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายพงศ์สถิร  มาแย้ม
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายพงศ์สฤษฎ์  เลิศไกร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายพงษ์เพชร  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายพนารักษ์  บุญคุณ
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงพนิดา  สุนานันต์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงพรชนก  วังศรีราช
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงพรชิตา  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงพรปะวีณ์  การสมวรรณ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงพรพิมล  กุลบุตร
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงพรพิมล  ภู่เกตุ
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงพรไพริน  สร้อยสกุลชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงพรไพลิน  พันธุมนันท์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงพรรณวสา  ศรีสุธรรม
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงพรสินี  ศรีดาเดช
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงพรหมพร  เนื้อไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงพัชรพิมล  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
778
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เทียนเจริญ
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงพัชราภา  จันพุฒ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงพัชราภา  เสรีแป๊ะ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายพัฒนชัย  เดชเดชะ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายพัฒนพงศ์  สิลารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงพัฒน์รวี  ศรีบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงพัตรพิมล  อินทปัน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายพันธุ์ธัช  ผลชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงพันวรรษา  แมนวิเศษ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงพิจิตรา  สารีดี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงพิชญรัศมิ์  ภู่ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงพิชญ์สีนี  บุษย์ศรีเจริญ
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงพิชญาภา  เดชศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงพิชานันท์  คงประทีป
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทพงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงพิมพ์ณฎา  ศรีจันทร์เกษม
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงพิมพ์นารา  พันธุ์จำรัส
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงพิมพ์พลอย  แก้วสะแสน
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์  เงางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โตวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงพิมพ์สุดา  จันต๊ะวงค์
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงพิรดา  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายพิศุทธิ์  จันทร์กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายพิสิทธิ์ชัย  สวรรค์ผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายพีรภัทร  วีระศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายพีรวัฒน์  กล่อมเกลา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายพีระ  เเพบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายพีระพัฒน์  ฟองชัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายพีระวิทย์  ราชชาวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงเพชราวรรณ  นึกรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงแพรวณภา  จงห่อกลาง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงแพรวพิชชา  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงฟาโรชา  สุดเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงภควรรณ  ปิยะมัยคงเดช
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
813
เด็กชายภวัต  เจริญพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายภสุทร  ขะมันจามร
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงภัคจิรา  สอนใจ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงภัคธีมา  โลหิตานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงภัครดา  เดชาปฐมหยก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงภัณณิตา  อรวร
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายภัทรกร  คุณาเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงภัทรปภา  กฤติพงษ์เตชากร
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายภัทรพงษ์  โภชนา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงภัทรวรรณ  เลาวหุตานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ทองเชื้อ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงภัทรานันท์  เจนสาริกร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงภัทราพร  วงศ์มะลิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขอพรกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายภาคิน  แถมพยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายภาคิน  นาคสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายภาษาไท  ท้าวจันทร์
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงภิญญา  ธิรนันทิน
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายภูชิต  แสงเมล์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายภูชิสสพันธ์  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายภูมิรพี  แตงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายภูมิรัฐพงษ์  กุยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงภูริชญา  ม่วงราช
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายภูริณัฐ  จงอิ้ว
ป.3
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายภูริณัฐ  นงนุช
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายภูริณัฐ  เพชรโสม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงภูษณิศา  มูลสัก
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงภูษณิศา  อารักษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงมณชญา  วิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงมธุรดา  มธุรส
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงมนัสนันท์  เกตุสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงมนัสนันท์  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงมนัสวี  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงมาริสา  คำอ่วม
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงมาลีวรรณ  แซ่เอี๊ยะ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
848
เด็กหญิงมินตรา  วงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงมุทิตา  สีชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายเมธัส  กองหล้า
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงเมษา  วรรณสิงห์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายรตน  ศรีสุริยสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงรวิพร  ปิดตา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงรวิวรรณ  พ่วงพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงรวิสรา  ปานชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายรัชชานนท์  พูลพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายรัชชานนท์  เมืองพรม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายรัชชานนท์  แสงผ่อง
ป.3
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายรัชภูมิ  แจ้งเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงรัตติธารกุล  จันทน์หอมประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงรัตน์คณา  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายรัตนพล  ขาวทุ่ง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงรัตนวลี  อุไรศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เรืองจุ้ย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงเรืองเเสง  พุทธราชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงลฎาภา  หลวงกิจจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงลลิภัทร  แพทย์หลักฟ้า
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงลักษณาพร  ฉิมพุฒ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงลักษิกา  ศรีอาวุธ
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายลัทธพล  วงษ์วิกย์กรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายวชิรวิชย์  ปฐมพรทวีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงวนารินทร์  สุขิณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงวนิตรา  บัลลังก์นาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงวรกมล  คำศรี
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงวรกมล  พันธุ์ละออง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายวรรณพรรธน์  พุ่มใย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงวรรณษา  พุ่มเพ็ง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงวรลักษณ์  บุญเกิด
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์ศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงวรัญญา  บุญมีเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงวรารัตน์  สีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายวริทธินันท์  เลิศไกร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
883
เด็กชายวริศ  ทวีผล
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงวริศรา  จูแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงวริษฐา  ศิลารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายวโรดม  อินพ่วง
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายวัชระ  จารุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงวัชราภรณ์  รอดชื่น
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงวัชราภา  ทองหล่อ
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงวันสุ  เดชะผล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงวารุณี  ใบทับทิม
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงวิกานดา  ปรายยอดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยโยธา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายวิชญ์บดินทร์  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงวิณัฐฌา  สัปทน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายวิธวัช  มะลิทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายวิธวินท์  วทานียเวช
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงวิพารัตน์  คชนันท์
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายวิภัฒน์  ทนตะคุ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายวิภู  นารอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงวิลาวัณย์  พิมสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายวิษณุ  ขยันกสิกร
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายวิสุทธิ  ทากาฮาชิ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายวีรภัทร  ปัททุม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงวีรวรรณ  พุทธรักษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายวีรวิชญ์  ยิ่งศิริธัญรัฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงศตายุ  รัตนวรกันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงศรัญญา  สุขอร่าม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงศรันยพร  พระยาลอ
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงศศิวิมล  ไกรสัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายศักดิ์วิสิษฐ์พล  หอมระรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายศิราวัชร์  สุวรรณวัฒนา
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงศิรินภา  พิมพ์สวรรค์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงศิรินันท์  ใจแสน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงศิริประภา  เวียงวิเศษ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายศิลารักษ์  นายกต้น
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายศิวกร  หนูช่วย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
918
เด็กชายศิวกร  อินยะ
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายศิวัช  คงสิบ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายศิวัช  จันทรวดี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงศุทธินี  สามเถื่อน
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายศุภกร  คำเขียว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายศุภกร  พรมมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายศุภกรณ์  อินทรประกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายศุภกฤต  เจริญศิลป์
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายศุภณัฐ  บุระตะ
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงศุภทา  ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงศุภนิตา  พันธ์ยิ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายศุภวิชญ์  บำรุงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชนะบุญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงศุภิชา  ยิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงศุภิสรา  ก้อนทอง
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงศุภิสรา  น้อยเรือนงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงศุภิสรา  พึ่งเจียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายสรวิชญ์  จันทรวดี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายสรวิชญ์  เพ็ญต่าย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายสวัสดิรักษ์  กลิ่นชัย
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายสหรัฐ  นิลกำแหง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงสัตตกมล  วรภาธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายสาริน  ชาญเชี่ยว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายสิทธิชัย  เตี๋ยอำนวยชัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายสิทธิโชค  จันทร์ใส
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายสิทธินนท์  อิ่มมาก
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายสิทธิพร  เสริมสนธิ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายสิรภพ  เรืองรุ่ง
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายสิรภัชร์  ทรัพย์ธนาคม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงสิริกร  ชาญชาครสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงสิริมาศ  รัตน้ำหิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงสิริยากร  เชียสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  ก้อนจ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงสุจีรา  ปิดตา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
953
เด็กหญิงสุชัณญา  บุญเนรมิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงสุชาธิดา  ลีจ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงสุชานันท์  ทิพย์พิมาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงสุทธิดา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงสุธาสินี  พรมมาตร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงสุธิดา  ทองสุก
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงสุธินี  จรัสสกุลเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงสุนิสา  มีสำลี
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงสุภัควดี  วงษ์ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงสุภัฎชณิการ์  คัชพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายสุรเชษฐ์  นุกูลอุดมพานิชย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายสุรนารถ  ชื่นเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงสุรภา  สิงห์หะ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีม่วง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงสุรัตนวดี  รอดกสิกรรม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงสุรีย์มาศ  จิตรแจ้ง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงสุวนันท์  คงสมทรง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงสุวิตา  วิศาลศักดิ์
ป.3
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงสุวิมล  อนุไพร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงสุวีรา  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายเสฏวุฒิ  วัชรภัทร
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงหฤทัย  ศรีอนุสรณ์
ป.3
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงหัสยา  สารัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงอธิชา  มีนรินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายอธิภัทร  ทรัพย์ประชา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายอธิศ  ชาญเชี่ยว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายอนันยช  สินอนันต์วณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายอนุพงศ์  บุญมะลิซ้อน
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงอนุสรา  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายอเนชา  ดานะ
ป.3
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงอภิชญา  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงอภิชญา  อ่อนอุทัย
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงอภิญญา  แก้ววิเชียร
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงอภิญญา  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายอภิรักษ์  อินทรศรี
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
988
เด็กชายอภิวรรธน์  แสงเมล์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายอภิวิชญ์  กองวัฒนาสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงอรณา  กาวิวงษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงอรดี  อินทสอน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายอรรถพล  รุ่งแจ้ง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายอรรถพล  หุ่นสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงอรวรา  วิชัยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงอรศิญา  สุขดี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงอรสา  ใจผ่อง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงอริศรา  กระจายกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงอริษา  เจริญวงษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายอศิรวัชร  อำไพวัชรกุล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายอัคคพล  เย็นณที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงอัจฉรา  เขียนน้อย
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงอัจฉรา  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงอัจฉริยา  สมบูรณ์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายอัฑฒากร  ท่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายอัยการ  เลี้ยงสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงอัยชริสา  จรรยาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายอัศวิน  สังข์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงอาธิตยา  ง้าวแก้ว
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายอิทธิพล  ยาสกุล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายอิสศรา  ผลพระ
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงอุมาพร  สาลี
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายเอกรินทร์  เมฆสี
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายโอบนิธิ  ศรีม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงไอริณ  คำทูม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์