ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกณิศา  ถิตย์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤต  กั้วพิจิตร
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤต  สิงหศิริ
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกฤตจารุ  เขตบุรี
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษณ  ทำนาสุข
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิระศรี
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกันยณัฐ  กั้ววิจง
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
8
เด็กชายก้าวหน้าดี  หาญเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เฉยฉิว
ป.6
โรงเรียนแจนแลนวิทยา
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติเชษฐ์  พงศ์ธนารักษ์
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกุลยา  ตั้งกีรติชัย
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
12
เด็กหญิงเกศรินทร์  เทนสึเอะ
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงขวัญชนก  ใจกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงขวัญชนก  อารามพงษ์
ป.5
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
คณิตประถม
15
เด็กชายขวัญชัย  ภูเฮืองแก้ว
ป.3
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
วิทย์ประถม
16
เด็กชายคฑาวุธ  ศรีชมภู
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
17
เด็กชายจักรวาทิน  สีทอง
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
18
เด็กชายจักรินทร์  แจ่มใส
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจารุวรรณ  เทศารินทร์
ป.6
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิตตราลักษณ์  ศิริปราชญ์
ป.3
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
วิทย์ประถม
21
เด็กหญิงจิตรสิณี  มะระปะทิ
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจินดาพร  ศักวิเศษ
ป.3
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
คณิตประถม
23
เด็กชายจิรเมธ  แพงพุฒ
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
24
เด็กชายจิรวัฒน์  พั้วพันธ์
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
25
เด็กชายจิรัฐติชัย  วันตะโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
26
เด็กชายจิรัฐติศัย  วันตะโพธิ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
27
เด็กชายจิราเจต  พลนาดี
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจีรนันท์  ไร่บุญ
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจุฑามาศ  นันสถิตย์
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจุรีรัตน์  แสนชมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
31
เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ไชยวงคต
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
32
เด็กชายเจ้าใจ  เหล่าลุมพุก
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
33
เด็กชายฉัตร  อุดมเดช
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
34
เด็กหญิงฉัตรลดา  สิงนาครอง
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชญาดา  ตะวันคำ
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชญานนท์  ภูมิรัง
ป.5
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชนัญญ์ทิชา  บุษดี
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชนิดา  นิลดวง
ป.5
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
คณิตประถม
39
เด็กชายชัพวิทย์  บุญพบ
ป.4
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
คณิตประถม
40
เด็กชายชัยพงษ์  ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
41
เด็กชายชัยภัทร  ศิลาแก้ว
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
42
เด็กชายชัยวัฒน์  เงียบสดับ
ป.4
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชาฏวดี  ไทยแท้
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชาฏิวดี  ไทยแท้
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
45
เด็กชายชินวัชร  คะอังกุ
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
46
เด็กชายญาณพัฒน์  เนินสุด
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
47
เด็กหญิงฐยาวิศฆป์  อุดรพิมพ์
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
48
เด็กหญิงฐาปนี  สกุลโพน
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
49
เด็กชายฐิติพงศ์  ชัยวงศ์ษา
ป.4
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณพิชญา  ภูวนารถ
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
51
เด็กชายณัฐชนน  มานะวงษ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
52
เด็กชายณัฐนนท์  ยนยุบล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฐพร  เทศารินทร์
ป.4
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐพล  วุฒิ
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฐภัทร  กิ่งภูเขา
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
56
เด็กชายตติยะ  ล้ำเลิศ
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
57
เด็กชายตราวุทธิ์  เรื่องชัยเจริญ
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
58
เด็กชายติณณ์  ยนต์ชัย
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
59
เด็กชายไตรลักษณ์  บุญโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
60
เด็กชายทัตเทพ  ทองรุ่ง
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
61
เด็กชายทัตเทพ  เพียรสดับ
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
62
เด็กชายทัศนสิทธิ์  จันชา
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
63
เด็กหญิงทาริกา  สุระเสียง
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
64
เด็กชายทีปรกร  สำราญพงษ์
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
65
เด็กหญิงเทียนหอม  ศิลาแยง
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
66
เด็กชายธนโชติ  ภูดี
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
67
เด็กหญิงธนพร  กาฬหว้า
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
68
เด็กหญิงธนภรณ์  ธรรมประชา
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
69
เด็กชายธนภัทร  ปัสสาลัย
ป.6
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
คณิตประถม
70
เด็กชายธนันดร  ปัญญาโส
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนากร  ไชยธงรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
72
เด็กชายธนาทร  ศรีบัว
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
73
เด็กชายธราเทพ  พิมพิศาล
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทรัพย์ส่ง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธัญรดา  แสงพิศาล
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
76
เด็กหญิงธันยพร  กัสมัง
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
77
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทอนเสาร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
78
เด็กชายธีรดนย์  เพ็ชร์มล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
79
เด็กชายธีรพงศ์  เพ็ชรไชย
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
80
เด็กชายนพณัฐ  โสเพ็ง
ป.5
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
คณิตประถม
81
เด็กชายนพนัฐ  ขันธุแสง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
82
เด็กชายนพรัตน์  มณีโนนโพธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนภาพร  ลายภูคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
84
เด็กชายนิติภูมิ  ตะระแจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
85
เด็กชายเนติราช  เขตสมัคร
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
86
เด็กหญิงบวรรัตน์  บัวศรี
ป.4
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
คณิตประถม
87
เด็กหญิงบุญฐิสา  อุทานิตย์
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงบุญฑริตา  หิมะคุณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงปณัฐดา  แก้วบุญไสย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
90
เด็กหญิงปพิชญา  แก้วกิ่ง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
91
เด็กหญิงปพิชดา  โสภารีย์
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
92
เด็กชายปรัชญา  สิมมะวุฒิ
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปวริศา  หนาดคำ
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงปิยพร  ศรีสาร
ป.6
โรงเรียนแจนแลนวิทยา
คณิตประถม
95
เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีบัว
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
96
เด็กชายปุญญพัฒน์  ปัตลา
ป.4
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
คณิตประถม
97
เด็กหญิงปุณยภรณ์  ไวแสน
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
98
เด็กชายพงศกรณ์  น้อยอาษา
ป.5
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
คณิตประถม
99
เด็กหญิงพรธีรา  ประภาถะโร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงพรรษา  ศรีโนนยาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพรลภัส  เอกพันธุ์
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพริ้มเพรา  หาญไชยนะ
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพริมา  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
104
เด็กชายพลภัทระ  ภูตาลพบ
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพัชรมัย  บุตรตะกะ
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไปเจอะ
ป.3
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงพัชรี  สีบุลำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพัชวรรณ  อ่อนไสย
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
109
เด็กหญิงพัณณิตา  ดลปัดชา
ป.4
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพิชญ์ญากุล  มะลิรส
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
111
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  กาญจนสุขเมฆิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพิมแพรวา  คำก้อน
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพิยดา  รักคำมูล
ป.5
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
วิทย์ประถม
114
เด็กชายพีรณัฐ  หาญกุล
ป.3
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
วิทย์ประถม
115
เด็กชายพีรวิชญ์  เชี่ยวรุ่งโรจน์
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
116
เด็กชายพีระพัฒน์  เนานวน
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
117
เด็กชายพีระวัฒน์  วงศ์ชารี
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
118
เด็กชายภัทรกร  ชัยเขว้า
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
119
เด็กหญิงภัทรลดา  ไชยศิริ
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงภัทราวดี  แสงท้าว
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
121
เด็กชายภาคิน  ผาพรม
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
122
เด็กชายภาณุวัฒน์  จิตจง
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
123
เด็กชายภูเพชร  วรพันธ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
124
เด็กชายมนัสวี  นิลนิตย์
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงมัณฑณา  ทองหล่อ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงเมย์ฐิตา  ศรีหลิ่ง
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
127
เด็กชายยศพล  จันทวัติ
ป.3
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แสวงผล
ป.6
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
คณิตประถม
129
เด็กชายรติภัทร  วุฒิสาร
ป.4
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
คณิตประถม
130
เด็กหญิงรติมา  สวัสดิ์นที
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
131
เด็กชายรวิภาส  วิเศษทักษิณ
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
132
เด็กหญิงรักษ์สุดา  หาญไชยนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
133
เด็กชายรัชพล  ขวัญโพน
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงรัตนกร  สาระกรณ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงรินรดา  ยิ้มละมัย
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงริสา  ฉายผาด
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
137
เด็กหญิงรุจิรดา  ศรีโฉม
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
138
เด็กชายฤทธิชัย  แก้วคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
139
เด็กหญิงวนิดา  นันทะเขต
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
140
เด็กหญิงวรรณษา  พลนาดี
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีโททุม
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
142
เด็กหญิงวรัญญา  ฤทธิ์รุ่ง
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงวลัยภรณ์  อุ่นทา
ป.4
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
คณิตประถม
144
เด็กหญิงวสุธิดา  พงษ์วัชตะ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
145
เด็กหญิงวิชญาพร  ไร่บุญ
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงวิฌชกร  อุ่นนวล
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
147
เด็กชายวิศรุต  ตรีชิต
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
148
เด็กหญิงวิสุดา  จะเริกรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
149
เด็กชายวุฒินันท์  แสบงบาล
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
150
เด็กหญิงศรัญญา  นามวงษ์
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
151
เด็กหญิงศศิธร  ยะสะกะ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
152
เด็กหญิงศศิภา  ชดช้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
153
เด็กหญิงศิรภัสสร  รังกลิ่น
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
154
เด็กหญิงศิริปภา  ศรีรักษา
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
155
เด็กหญิงศิริพร  สุรันนา
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
156
เด็กชายศุภมงคล  สายสมบัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
คณิตประถม
157
เด็กหญิงศุภัชญา  สงวนวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
158
เด็กหญิงศุภิสรา  ภูกัณหา
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
159
เด็กชายสรวิชญ์  ขะกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
160
เด็กหญิงสลิลดา  กมลตรี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
161
เด็กชายสิทธินนท์  ภาควัตร
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
162
เด็กชายสิรภพ  วรแสง
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
163
เด็กหญิงสิรภัทร  บุญสมดุลย์
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
164
เด็กหญิงสุกัญญา  บรรเจิด
ป.6
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงสุพิชชา  เอี่ยมสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
166
เด็กหญิงสุพิชญา  เทศารินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
167
เด็กหญิงสุพิชญา  ฤทธิ์มนตรี
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
168
เด็กหญิงสุพิณญา  สาศิริ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
169
เด็กชายเสกสรรค์  แคนลา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
170
เด็กชายโสณภัทร  สินธุโคตร
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
171
เด็กชายอธิชนม์  ณ กาฬสินธุ์
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงอนัญญา  ไชยภา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
173
เด็กหญิงอรจิรา  เพชรวิชิต
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
174
เด็กหญิงอรอนงค์  แก่นพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
175
เด็กหญิงอรัญญา  สีภูมี
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
176
เด็กชายอรุณรัชช์  พลนาคู
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
177
เด็กหญิงกชพรรณ  โสภาคะยัง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงกตาธิการ  ศรีแสนยง
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ธนาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงกนกนิภา  จันทะหงษ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงกนกพร  โง่นคำ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงกนกพร  ไชยะปัน
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงกนกพร  ทิพย์ศิริ
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญไชโย
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงกนกวรรณ  อินอุ่นโชติ
ป.6
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงกมลชนก  โพธิ์มูล
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงกมลพร  มีตา
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงกรวิภา  พึ่งพัก
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงกฤตยา  ศรีสุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงกฤตยา  อันชม
ป.3
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
191
เด็กชายกฤติน  ถนอมพลกรัง
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
192
เด็กชายกฤษณธร  การไรนอก
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
193
เด็กชายกฤษณะ  สุขจร
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงกฤษณา  ศรีรักษา
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงกฤษติกา  เกลี้ยงรส
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
196
เด็กชายกษิดิศ  สว่างสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
197
เด็กชายกัญจนปกรณ์  มาดหมาย
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลาดกุดกอก
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แสงสาร
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ห้วยทราย
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงกานติมา  แสนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
203
เด็กชายกิตตินิกร  อรรคเศรษฐัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงกิตติยา  สิงห์นาครอง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงกุรุพินท์  วิภาคะ
ป.4
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงเกศแก้ว  มุทาพร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
208
เด็กชายโกเมศ  พุ่มศรี
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
209
เด็กชายขจรยศ  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงขวัญข้าว  ทองรุ่ง
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงขวัญจิรา  วรรณหอม
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
212
เด็กหญิงขวัญชนก  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงขัตติญาภรณ์  อารีเอื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
214
เด็กชายคชานนท์  สีหลิ่ง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  ศรีบ้านโพน
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
216
เด็กชายคุณานนท์  กุลเกลี้ยง
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
217
เด็กชายคุณานนท์  จันทะหงษ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
218
เด็กชายจักรพรรดิ์  แก้วเสนา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
219
เด็กชายจักรภพ  ใจมั่น
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
220
เด็กชายจัตตุพล  โคตรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงจันทิมา  พื้นสุนทร
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงจารุวรรณ  พื้นสุนทร
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
223
เด็กชายจารุวัฒน์  สุระเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงจิดาภา  แสนขาว
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงจิตติมา  ชินโน
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงจิตติมา  เรืองชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  จิตจักร
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
228
เด็กชายจิตภาณุ  วงค์กระสันต์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
229
เด็กชายจิรเมธ  ใจไว
ป.6
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
คณิตประถม
230
เด็กหญิงจิรวรรณ  วารีบ่อ
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
231
เด็กชายจิรวัฒน์  แสนสุด
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงจิรัชยา  ถิ่นวัน
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงจิรัชยา  ฤทธิ์คำหาญ
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีแสนตอ
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
235
เด็กชายจิรายุทธ  คุ้มทอง
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นันสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงจุฑามาศ  สีชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงจุฑารัตน์  หอมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงจุฬารัตน์  อารีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
240
เด็กชายเจตริน  แป้นประโคน
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
241
เด็กชายฉัตรชัย  สุระเสน
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงชญาฎา  งอนรัตน์
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงชญาภา  แลผดุง
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงชฎาพร  ภูวิชัย
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
245
เด็กชายชนกานต์  อังคะรุด
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
246
เด็กชายชนะวัฒน์  ถวิล
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
247
เด็กหญิงชนัญญา  แก้วน้อย
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงชนัดดา  คนใจบุญ
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงชนาพร  ศรีกระทุม
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงชนิดาภา  แสงฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
251
เด็กชายชยนันต์  วิชาหา
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
252
เด็กชายชยพล  คาดีวี
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
253
เด็กชายชยพล  บุญไชโย
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
254
เด็กชายชยุต  สุรสาย
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
255
เด็กชายชรภัทรกุล  คาดีวี
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
256
เด็กชายชลชาติ  ศรีวังสุ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงชลดา  อาษาศึก
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงช่อผกา  ปัตถาทุม
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงชัญญานุช  ชมภูวิเศษ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงชาลิสา  คุณศรีเมฆ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
261
เด็กชายชินภัทร  ตอพล
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลีลาอุดมลิปิ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงชุติมา  ตั้งเติมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
264
เด็กชายชูเชิดชัย  ชื่นช้อย
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงญาณิศา  อันทะปัญญา
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงฐิติพร  กาฬหว้า
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
267
เด็กชายณรงค์กร  วุฒิสาร
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
268
เด็กชายณัชพล  ยอแสง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา  นนทวงษ์
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงณัฏฐนรี  น้อยคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงณัฏฐนิช  บุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
272
เด็กชายณัฐชนน  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงณัฐณิชา  พุฒนาค
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงณัฐณิชา  เพียรภายลุน
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนาะเสียง
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
276
เด็กชายณัฐนันท์  จุนัน
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
277
เด็กชายณัฐนันท์  หาชื่น
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงณัฐนิชา  กุลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงณัฐบัณชญา  อังคะรุด
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
280
เด็กชายณัฐพงษ์  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
281
เด็กชายณัฐยศ  เหล่าสักสาม
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
282
เด็กหญิงณัฐริญญา  ชิณโสม
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงณัฐริณีย์  บุญยิ่ง
ป.4
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงณัฐวดี  ศรล้อม
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
285
เด็กชายณัฐสิทธิ์  วิชัยโย
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
286
เด็กชายณัธชัย  สุราช
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงณิชกานต์  เอกพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงณิชกุล  แสงนิกุล
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงดานิสา  ฉายพูล
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงดิรัณดา  ตาลอำไพ
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
291
เด็กชายเดชาวัต  ภูธรเลิศ
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงตมิสา  บรรเจิด
ป.4
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
วิทย์ประถม
293
เด็กชายตั้งปณิธาน  โมสกุล
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
294
เด็กชายเตวิช  โชติสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
295
เด็กชายเทพพิทักษ์  เพชรรัตน์
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
296
เด็กชายธนบดี  พินิจ
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
297
เด็กชายธนพงศ์  กลางประพันธ์
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
298
เด็กชายธนภูมิ  แสนบุญ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงธนัชพร  จันทะมาตย์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
300
เด็กชายธนากร  สมคม
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
301
เด็กชายธนาทรณ์  แกมเงิน
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
302
เด็กชายธรรพ์ณธร  นำโชคดี
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
303
เด็กชายธราดล  จันทรบุตร
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงธัญชนก  ขวาลำธาร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงธัญชนก  พลขยัน
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงธัญชนก  เอกพิมพ์
ป.6
โรงเรียนแจนแลนวิทยา
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงธัญยภรณ์  รองจัตุ
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงธัญรัศม์  สุดจันทร์ฮาม
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
309
เด็กชายธันฐกรณ์  พัฒนโพธิ์
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงธิดารัตน์  ผ่องกลาง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
311
เด็กชายธีรภัทร  แก้วคำแสน
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
312
เด็กชายธีระยุทธ  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
313
เด็กชายธุวานนท์  สายสุรีย์
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
314
เด็กชายนครินทร์  ศรีคิรินทร์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
315
เด็กชายนครินทร์  ศรีคิรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
316
เด็กชายนพวัฒน์  การถัก
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
317
เด็กชายนพัตธร  แย้มไสย
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงนรีรัตน์  คำสอนจิก
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงนัฐกาญจน์  สุราช
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
320
เด็กชายนัฐนนท์  วิชัย
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงนันทิชา  วารีขันธ์
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงนิตยาพร  โกมาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
323
เด็กชายนิติกร  มรรควิจิตร
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
324
เด็กชายนิติพงษ์  รัตนศรี
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงนิรัชพร  เหล่านายอ
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
326
เด็กชายบริวัตร  เสนาวัง
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงบุญญาภา  ลาภสมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงเบญจพร  สามสี
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงเบญญาภา  อาจอุดม
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
331
เด็กชายปฏิพน  คำภิรมย์
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
332
เด็กชายปณิธาน  นำโชคดี
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงปทุมมาศ  ดีประวี
ป.3
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงปพิชญา  สารขันธ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
335
เด็กชายปภังกร  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงปภาวรินท์  เพชรล้ำ
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
337
เด็กชายปภาวิน ละราคี  ละราคี
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงประภัสสร  เลิศสงคราม
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
339
เด็กชายปราโทย์  เหมกุล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
340
เด็กชายปริญวัตร  ทิ้งแสน
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงปริณดา  โพนเงิน
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงปริมนภัส  จงหมั่น
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงปรีดิ์ยาภัทร  ปุณณขันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงปัณณรัตน์  โรจน์เธียรธนา
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงปาลิดา  นวลมา
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงปิยธิดา  มังสุไร
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ยี่สารพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
348
เด็กชายพงศกร  พึ่งนา
ป.3
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
วิทย์ประถม
349
เด็กชายพชรพล ใจกล้า  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงพนิดา  การสวย
ป.4
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงพรธินัดดา  เห็มสมัคร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
352
เด็กหญิงพรปวีณ์  กั้วพิสมัย
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
353
เด็กชายพรหมตระกูล  โคตรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงพลอยชมพู  คำไสว
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
355
เด็กชายพลัฏฐ์พงศ์  ศรีประไหม
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงพัชรพร  ไพรดี
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงพัชรศรี  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงพัชราลักษณ์  สันติบริรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงพัฒชรินทร์  โวหารคล่อง
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงพัณนิณ  ตะเคียนศก
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
361
เด็กชายพันธกานต์  ศิลา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงพันธิตา  นาใจคง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุตรแสนคม
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กุลเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงพิชยาดา  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงพิชสินีญ์  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงพิมพิศา  ภาษี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
369
เด็กชายพิริยากร  วรชิน
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
370
เด็กชายพีรพัฒน์  สุระเสน
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
371
เด็กชายพีรภัทร  ศรีชมภู
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
372
เด็กชายพีระพัฒน์  เพราะเจริญ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
373
เด็กชายพีระพัฒน์  วงศ์วุฒิโท
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
374
เด็กชายพุทธานุภาพ  ญาติปราโมทย์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงเพรียวพันธ์  นวลบัตร
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงเพียรลดา  พิมเสน
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงไพรวรรณ  วิลาศรี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงฟ้าเรืองรอง  กุลซื่อ
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงฟ้าใส  มองเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
380
เด็กชายภคพล  วันช่วย
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงภควดี  คงกระพันธ์
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงภควรรณ  คงมวล
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
383
เด็กชายภคิน  อนันทวรรณ
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
384
เด็กชายภัควัฒน์  แก่นนาคำ
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
385
เด็กชายภัทร  ราศรี
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
386
เด็กชายภัทร์ชัย  ชิณพร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
387
เด็กหญิงภัทรพร  ประชุมแดง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
388
เด็กชายภัทรพล  แสนบุญศิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงภัทรภากร  สุวรรณหาร
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงภัทรวดี  โชติประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงภัทรวดี  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงภัสนันท์  วรรณทอง
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
393
เด็กชายภาณุพงษ์  โคกสีนอก
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
394
เด็กชายภานุกร  คำประเทือง
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงภาวิณี  พันธุ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงภาวิไล  ยุทธสุทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงภิญญาดา  จันทะวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
398
เด็กชายภูมิรพี  บุญส่ง
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
399
เด็กชายภูวดล  กั้ววิจง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
400
เด็กชายภูวิศ  วรรณประภา
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
401
เด็กชายมงคล  เทศารินทร์
ป.3
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงมิ่งพร  หงษ์ชูตา
ป.4
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงมุฑิตา  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงมุทิตา  แสบงบาล
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
405
เด็กชายยศวัฒน์  ด่านนขุนทด
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงโยษิตา  ไชยเลิศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงโยษิตา  เผือดผุด
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
408
เด็กชายรชต  ศรีสุข
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
409
เด็กชายรณณรงค์  แตงกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงรติยาภรณ์  บุญน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงรภัส  อัชชมานะ
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
412
เด็กชายรวิพล  เปาวะนา
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงรักษิตา  ประมายะยัง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  กั้ววิจง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
415
เด็กชายรัฐศาสตร์  เลิศสงคราม
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงรัตนาวดี  อักษรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงรุ่งรวี  มีคำนิล
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงรุจิภา  มองเพชร
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงลลิตา  เยื้องกลาง
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงวนฤมล  บุรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
422
เด็กหญิงวรกัญญา  บุ่งวิเศษ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
423
เด็กชายวรกานต์  ไตรรัตน์วรกุล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
424
เด็กชายวรปรัชญ์  พิมมาลา
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงวรรณวิภา  สีลาดเลา
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงวรัญญา  เนตรคุณ
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงวรัญญา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
428
เด็กชายวัชรพงศ์  จันปุ่ม
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
429
เด็กชายวิชยุตม์  เพาะเจริญ
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงวิชิดา  บัวสาย
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงวิภาดา  จิตรเหลื่อม
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงวิภาวี  สาขา
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงวิสิฐพร  ภูดอกไม้
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
434
เด็กชายวีรภัทร  แสนณรงค์
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
435
เด็กชายวีระวัฒน์  ฆารชม
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
436
เด็กชายวุฒินนท์  แสบงบาล
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
437
เด็กชายวุฒิภัทร  กุลมงกุฏ
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
438
เด็กชายศรุจ  ศรีสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงศรุดา  นะรินยา
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
440
เด็กชายศลายุทธ์  ไกรสีห์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงศศินิภา  ศิริแสน
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
442
เด็กชายศักดิ์สิทธิื  ศรีคิรินทร์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงศิราณี  ศรีเรือง
ป.3
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงศิริจุฑามาศ  ถาวรฟัง
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงศิริดลยา  นาผล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพียรภายลุน
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
448
เด็กชายศิวภัทร  โพธิ์มูล
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
449
เด็กชายศุภกร  ภิญโญทรัพย์
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงศุภกาญจน์  อาษาจิตร
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงศุภรัตน์  สุวรรณไตรย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
452
เด็กชายศุภวัฒน์  ทุมพลา
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงษ์สว่าง
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงสกลสุภา  วรแสง
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงสกาวรัตน์  นนท์พละ
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงสมจิตร  วิชัยโย
ป.6
โรงเรียนแจนแลนวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
457
เด็กชายสมชาย  ธรรมประชา
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
458
เด็กชายสมาพล  ช่ำศาตร
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
459
เด็กชายสรรพ์เพ็ชร  พันโกฏิ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
460
เด็กชายสรอรรถ  ปลื้มถนอม
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงสรัลชนา  นาสงวน
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
462
เด็กชายสหรัฐ  คะสีทอง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
463
เด็กชายสิทธิพล  ดีปะติ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงสิริกัลยา  วิชัยโย
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงสิรินัดดา  วิชัยโย
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงสิรินา  แมนเลย์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงสิรินาถ  จิตจักร
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
468
เด็กชายสิริภูมิ  พุดสีเสน
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
469
เด็กชายสุขวิทย์  ศรีไพรวรรณ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงสุขศิริ  บำรุงกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงสุชาวดี  สารีนันท์
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงสุดารัตน์  แดนพิมสาย
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ภูชนิด
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงสุธินี  ศรีเรือง
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงสุธีมนต์  กัลยกฤต
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงสุนันทา  แดนดงเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงสุนันทา  สีดามน
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
478
เด็กชายสุปริญญา  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงสุภัคจิรา  ศรีโพนทอง
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงสุภาพร  ตรุพิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
481
เด็กชายสุรเสกข์  ต้อนรับ
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงสุวภัทร  ยุบลเขต
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงสุวีรยา  แสงท้าว
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงหทัยทัด  คำไสว
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
485
เด็กชายอชิรวิทย์  ศรีฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
486
เด็กชายอชิระ  ลือชาสิริศักดิ์
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงอณัชฌา  บุระณะพล
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
488
เด็กชายอดิเทพ  ยุบลชู
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงอตินุช  วาณิชอนันตโสภา
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
490
เด็กชายอธิคม  รัตนชัย
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงอนันตญา  แฝงสีคำ
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
492
เด็กชายอนุภัทร  หาญกุล
ป.6
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
คณิตประถม
493
เด็กชายอนุภาพ  โคตรผาย
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
494
เด็กชายอภิเชษฐ์  ห้วยหงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงอภิศญา  คำบอน
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงอภิสมัย  แสงบุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีหริ่ง
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
498
เด็กชายอมฤต  สังกะเพศ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงอรปรียา  สมพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงอรรชนา  ศรีประทุม
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงอรวรรณ  จงมีสัตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงอรวรรณ  ฤทธิ์ฤาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงอรอุมา  นรภาร
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
504
เด็กชายอัครชัย  อินทสอน
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
505
เด็กชายอัครพล   สีแก้วก่ำ
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงอัจจิมา  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงอัมภาพร  ศรีสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
508
เด็กชายอาทิตย์  หาวิลี
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
509
เด็กชายอานันตรัย  สินธุศิริ
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
510
เด็กชายอารัญนุชา  หัสพิมพ์
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงอาริยาภรณ์  แก้วกัญญา
ป.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงอาริษา  สีเทา
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงอุทุมพร  ไตรจิตร
ป.5
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
คณิตประถม
514
เด็กชายเอกรักษ์  พิมพ์เภา
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงไอลดา  เสริมศรี
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม