ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารมาตาปิตุ ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลรัตน์  วันยะโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกฤติกา  นาเขียว
ป.5
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤษฎา  ภูนาขาว
ป.5
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษดา  บุตรอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
5
เด็กชายกสิกิจ  ภวสุริยกุล
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภูพลผัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกุลณัฐ  หลู่โยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกุลธิดา  พุดพารี
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิตประถม
9
เด็กชายกุลวัฒน์  ไพรวัลย์
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกุลสตรี  ทองดี
ป.6
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิตประถม
11
เด็กหญิงเกษราภรณ์  มุลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
12
เด็กหญิงขวัญฤดี  เฉิดละออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
13
เด็กหญิงขัติยาภรณ์  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิตประถม
14
เด็กชายเขษมศักดิ์  ภูมาศ
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจารุภัทร์  กันหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิรสุดา  ภูต้องใจ
ป.5
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
คณิตประถม
17
เด็กชายจิรายุ  ภูกองไชย
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงเจนจิรา  เหล่าพักสาร
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชนกานต์  สายโยธา
ป.6
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิตประถม
20
เด็กชายชนฎิชญ์  ภูผิวฟ้า
ป.3
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชนม์นิภา  ภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
22
เด็กชายชยณัฐ  มูลมาตร
ป.4
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชลชาดา  เอี่ยมสำอางค์
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชลดา  อาจดวงดี
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชลธิชา  ประภาวนัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชุมพวง  ผาละโพธิ์
ป.5
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
คณิตประถม
27
เด็กชายญาณวรุตน์  บุรคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณัชนันท์  ขิงโพ
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิตประถม
29
เด็กชายณัฐกฤต  ภูดอนนาง
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูแสนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัฐทิยา  ภูดอกไม้
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิตประถม
32
เด็กชายณัฐพงศ์  สนทาธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
33
เด็กชายณัฐวุฒิ  ภุกองไชย
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฐสินี  บุตรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณิชกานต์  เอกอุก
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารมาตาปิตุ ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงตามฤทัย  บุญบุตะ
ป.4
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงทิตยา  ภูคงนิล
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
คณิตประถม
38
เด็กชายทินภัทร  เหล่าก้อนคำ
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
คณิตประถม
39
เด็กชายเทิดศักดิ์  เสนาดี
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
คณิตประถม
40
เด็กหญิงธนพร  อัศพันธ์
ป.5
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
คณิตประถม
41
เด็กชายธนวัฒน์  เติมภักดี
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิตประถม
42
เด็กชายธนากร  น้อยเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
43
เด็กชายธนากร  อาจดวงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
44
เด็กหญิงธมกร  หามนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
45
เด็กหญิงธมนวรรณ  มิ่งสูญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
46
เด็กชายธวัชชัย  สีโสดา
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงธารทิพย์  ไชยศักดิ์
ป.5
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิตประถม
48
เด็กหญิงธินิดา  ปรุรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
49
เด็กหญิงธีรดา  ทองดีนอก
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงธีรนุช  อามาตย์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
คณิตประถม
51
เด็กชายธีรเมธ  อุ่นทรพันธ์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
คณิตประถม
52
เด็กชายธีระชล  ไชยศรีหา
ป.4
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
53
เด็กชายนพรัตน์  รอดสุโข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
54
เด็กหญิงนพวรรณ  นุพพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
55
เด็กหญิงนฤภร  เกตุอู่ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
56
เด็กหญิงนฤภร  นามรัตน์ศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนลิน  ภูสง่า
ป.5
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนันทภัส  บุตรภา
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิตประถม
59
เด็กชายนัยวุฒิ  นามรักษา
ป.5
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนิศาชล  เอี่ยมสำอางค์
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
61
เด็กหญิงบัณฑิตา  ซุงหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
62
เด็กหญิงบุญญานุช  มาตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
63
เด็กหญิงปนัดดา  ดกบุราณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
คณิตประถม
64
เด็กหญิงปนิตา  ภูกองชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
65
เด็กชายปรเมธ  โสระชัย
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
คณิตประถม
66
เด็กหญิงประภัสสร  บุญศิริกร
ป.4
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิตประถม
67
เด็กชายประเสริฐศิลป์  ภูพาที
ป.5
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
68
เด็กชายปราโมทย์  ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิตประถม
69
เด็กหญิงปรายฝน  โพธิ์สาระ
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
70
เด็กหญิงปริญา  เครือวัลย์
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารมาตาปิตุ ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงปลายฝัน  ภูกระบิล
ป.5
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงปวรรัตน์  สนธาทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
73
เด็กชายปวริศร์  ดวงจิตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปาณิสรา  ทันศึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
75
เด็กหญิงปานิสรา  มูลคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
76
เด็กหญิงปาริชาติ  อาจฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
77
เด็กหญิงปิยฉัตร  สนทาธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยกาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
79
เด็กชายพงษ์อมร  โผ่ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงพรนิชชา  วงค์แสนสุข
ป.4
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงพรรณิดา  สุชัยยะ
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงพัชรพร  ภูผาหลวง
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงพัชริดา  พาหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
84
เด็กหญิงพัณณิตา  ข้องนอก
ป.6
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิตประถม
85
เด็กหญิงพิชญา  อรัญมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
86
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เลพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
87
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุธรรมมา
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สีปัชชา
ป.6
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิตประถม
89
เด็กหญิงพิมลรัตน์  พิชัยช่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
90
เด็กหญิงพิมานมาศ  พลวงศ์ษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
91
เด็กหญิงพิยดา  บุญคำ
ป.3
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
92
เด็กชายพุทธิพงศ์  ธงไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีบุญฮง
ป.4
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิตประถม
94
เด็กหญิงภัคจิรา  เหล่าตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
95
เด็กหญิงภัณฑิรา  บุสทิพย์
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงภัทรภรณ์  แผ้วกมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
97
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงภัทริยาภรณ์  ปุริสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
99
เด็กชายภาคิน  ศิริงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
100
เด็กชายภานุวัฒน์  ภูบุญคง
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิตประถม
101
เด็กชายภูธเนตร  จันทรประทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
102
เด็กชายมงคลชัย  แดงโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
103
เด็กชายมงคลไชย  พลนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงมุขสุดา  หนูเล็ก
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงรัตน์ดาภรณ์  คำแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารมาตาปิตุ ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินไชยา
ป.5
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงรุ่งนภา  วงศ์สะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
108
เด็กชายเริงฤทธิ์  นาคสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงวรกานต์  บังสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
110
เด็กชายวรปรัชญ์  โคทนา
ป.3
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงวรรณกานต์  สินธุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
112
เด็กหญิงวรรณลดา  ทองศรี
ป.4
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิตประถม
113
เด็กหญิงวรรณาพร  เหล่าศรีไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
114
เด็กหญิงวรัณญา  วิเชียร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
115
เด็กหญิงวรัทยา  ศรีนวลลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
116
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  นามโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
117
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ภูคงน้ำ
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ภูสมยา
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
119
เด็กชายวัชรินทร์  จุนทะกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
120
เด็กชายวัสยศ  ขานหยู
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
121
เด็กหญิงวารุณี  อรัญมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
122
เด็กหญิงวิภาดา  อุปานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
123
เด็กหญิงวิภารัตน์  ปัดชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
124
เด็กหญิงวีรดา  ภูกองไชย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
125
เด็กชายวีระศักดิ์  เหล่าวอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
126
เด็กชายวุฒิชัย  ดีรักษา
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
คณิตประถม
127
เด็กหญิงศรสวรรค์  มูลเอก
ป.4
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงศรัณรัตน์  ดวงธวัช
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
129
เด็กชายศรายุทธ  สินธุศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
130
เด็กหญิงศศิธร  นิกรพล
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
คณิตประถม
131
เด็กหญิงศศิธร  อินต๊ะเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
132
เด็กหญิงศิริกาญจน์  ศรีเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
133
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุวรรณวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
134
เด็กชายศิริวัฒน์  ศรีคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
135
เด็กชายศิริสุทธา  ศรีลาพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงศิโรรัตน์  พรหมกัลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
137
เด็กชายศิวกร  เรื่องรือ
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
138
เด็กชายสถิตย์พงษ์  ดงกาวัน
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
คณิตประถม
139
เด็กหญิงสมฤทัย  สมสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
คณิตประถม
140
เด็กหญิงสร้อยฟ้า  มาตรา
ป.6
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารมาตาปิตุ ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงสลาลี  ชาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
คณิตประถม
142
เด็กชายสันต์  ทองเสน
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
143
เด็กชายสิทธินนท์  เรืองบุญรบ
ป.4
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
144
เด็กชายสิรสิทธิ์  ศรีเมืองเดช
ป.4
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงสิรัญญา  ป้องคำสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
146
เด็กหญิงสิริยากร  ภูใบบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
147
เด็กหญิงสิริราชย์  อุตส่าห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
148
เด็กหญิงสุกัญญา  ขุ่มเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
149
เด็กหญิงสุขิตา  มูลวงค์
ป.6
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิตประถม
150
เด็กหญิงสุจิตตรา  จุทสิงห์
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงสุชัญญา  มะปรางก่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงสุชาดา  เหล่าลาภะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
153
เด็กหญิงสุชานรี  ประจำกลาง
ป.4
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิตประถม
154
เด็กหญิงสุชานรี  สิมหิม
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
155
เด็กหญิงสุดารัตน์  ทาแก้ว
ป.5
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงสุนิษา  มาลัย
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงสุนิสา  วิชัยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
158
เด็กหญิงสุพนิดา  แดงดงบัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
159
เด็กหญิงสุพินดา  กันยาวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงสุภนิดา  วงค์แสนสุข
ป.4
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
คณิตประถม
161
เด็กหญิงสุมิตตา  ผิวจันดา
ป.4
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
162
เด็กชายสุรสิทธิ์  ภูผาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
คณิตประถม
163
เด็กหญิงสุรีรัตน์  วิเวศน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
164
เด็กหญิงสุวรักษ์  จุทสิงห์
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิตประถม
165
เด็กชายสุวัจน์  ภูจอมทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
166
เด็กหญิงเหมือนฝัน  ภูยืด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
167
เด็กหญิงอนุชณา  สาสีเมือง
ป.4
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
168
เด็กชายอนุชิต  พิณพ่อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
169
เด็กชายอนุสิทธ์  อุ่นทะยา
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
170
เด็กหญิงอภิญญา  ภูสูสี
ป.4
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
171
เด็กชายอภินัทธ์  อุทัยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
172
เด็กหญิงอภิรดี  ปัททุม
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
173
เด็กชายอภิรักษ์  ภูจอมเดือน
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิตประถม
174
เด็กชายอภิสิทธิ์  พันธะไชย
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
175
เด็กหญิงอมลวรรณ  ไชยมาตร์
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารมาตาปิตุ ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงอรพิน  จองระหงษ์
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
177
เด็กชายอรรฆวุธ  ภูกายะ
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิตประถม
178
เด็กชายอรรถพล  จรทะผา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
คณิตประถม
179
เด็กชายอรรรพ  ภูยาทิพย์
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
180
เด็กหญิงอริษา  ศรีคำมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
181
เด็กหญิงอลิสา  อังกาบ
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิตประถม
182
เด็กชายอัศวิน  ไถวเลิศ
ป.5
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิตประถม
183
เด็กหญิงอาทิตยา  ภูต้อม
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
184
เด็กหญิงอารญา  โพธิ์ศรีอุ่น
ป.6
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิตประถม
185
เด็กหญิงอารยา  ภูนาวี
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิตประถม
186
เด็กชายอิสระ  ยี่ยวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
187
เด็กหญิงอุทุมภรณ์  ขันธ์มูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
188
เด็กหญิงไอยดา  วิทยเวท
ป.5
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารมาตาปิตุ ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
189
นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณพันธ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
190
นางสาวกมลนัทธ์  แซ่เติ้น
ม.3
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายกรินทร์นิธิศ  ไกรพินิจ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
192
นายกฤษณะ  หนุนดี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
193
นางสาวกัญติมา  ภูคงนิล
ม.3
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายกันทรากร  วงศ์สิงห์
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
195
นายกิตติชา  เขจรเฟื้อง
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
196
นางสาวกิติยา  คำบาง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
197
นางสาวกุลธิดา  จำกอง
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงกุลนัฐ  ศรีลาเฮียง
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงกุลวดี  ภูแสงศรี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงกุสุมา  เกษร
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงเกศรินทร์  ทองที
ม.3
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายโกวิทย์  ทันนา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงจรรญาลักษณ์  เกยโนนสูง
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
204
นายจัตตรินทร์  ภูสิงห์
ม.3
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงจันทิมา  ภูน้ำศรี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงจิรดา  วรรณวงศ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายจิรวัฒน์  บุตรกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงจิราพร  จันทร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงจิราภรณ์  ภูเมฆ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายเจษฎา  แก้วหาญ
ม.1
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
211
นายเจษฎา  ภูจอมทอง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายเจษฎากร  นาเมืองรักษ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายฉัตรมงคล  โคตรแสง
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
214
นางสาวชนิตย์  ภูถาดงา
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
215
นางสาวชมภูนุช  ภูเนตร
ม.3
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงชลดา  ริตุ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายชาตรี  สายโยธา
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายชิงชัย  ภูจอม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายฐิติพงษ์  คำแหงพล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
220
นายณรงค์เดช  ศรีพลหงษ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายณัฏฐพล  ธรรมพร
ม.1
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำฝั้น
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายณัฐนันท์  อรรคฮาดศรี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารมาตาปิตุ ชั้น 1 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
224
เด็กชายณัฐพงษ์  ดลราษี
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายณัฐพล  ภูอ่าง
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงณัฐริกา  พลตื้อ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
227
นายณิชาภัทร  ปิ่นมณี
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
228
นางสาวดวงเดือน  ภูกองไชย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงดวงหทัย  สีดามาต
ม.1
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
230
นางสาวเด่นนภา  ภูขาว
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
231
นายทรงวุฒิ  ผลรุ้ง
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงทรัพย์บัณฑิต  คชเสน
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายธนธรณ์  สุภาชาติ
ม.3
โรงเรียนมัธยมธษพล
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายธนวัฒน์  นิลแสง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
235
นายธนากร  ลำมะนา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายธนาภร  กันคำแหง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
237
นายธัญชนิตย์  ประเกาทันฑ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
238
นางสาวธัญญารัตน์  กระดานราษฎร์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
239
นางสาวธิดารัตน์  ศรีอินทร์คำ
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงธิติยา  มาตสอาด
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายธิติสิทธิ์  พลหมอ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
242
นายธีรพงษ์  คำประเทือง
ม.3
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายธีรพัฒน์  วงละคร
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงนพรัตน์  แก้วกำหนิด
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงนริศรา  หอมลา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงนัฐมน  เขียวสะอาด
ม.1
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
247
นางสาวน้ำทิพย์  เทพแพง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
248
นางสาวนิภาพร  ดวงสาพล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวนิลาวัลย์  เหล่าพิสัย
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
250
นายนุกูล  ภูนิคม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
251
นางสาวนุสรา  อินกกผึ้ง
ม.3
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
252
นางสาวเนตรนภา  โนรี
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
253
นายบัญญัติ  บุราณสาร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงบัวทิพย์  วันทอง
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงเบญจมาศ  กันยาวงศ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมธษพล
คณิต ม.ต้น
256
นางสาวปฐพร  สิมลี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงปณิดา  ปกาเวสา
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
258
นางสาวปณิธี  กาบดี
ม.2
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารมาตาปิตุ ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
259
เด็กหญิงปนัดดา  ตะวิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมธษพล
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงปนัดดา  นิลทองหลาง
ม.3
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงปมาพร  ศรีชุม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงประทุมทิพย์  จันทะเวียง
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงประภัสสร  โนนทะนำ
ม.1
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงปราณี  ทอกยืน
ม.1
โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
265
นางสาวปัทมาพร  บัวใหญ่
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงปานทิพย์  สุภาพเนตร
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงปาริชาติ  ภูครองแถว
ม.3
โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงเปรมริกา  ภูลาพัฒน์
ม.1
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
269
นายพงศา  ประโสตัง
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
270
นางสาวพรทิพย์  ภาภิรมย์
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงพัชรวดี  เทพธรรม
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
272
นางสาวพัฒนพร  จันทร์สมุด
ม.3
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
คณิต ม.ต้น
273
นางสาวพัณณิตา  แซ่ปึง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายพิธิวัฒน์  ทองสมุทร
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
275
นางสาวพิมพ์ชนก  โสมาบุตร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงพิมพร  ภูครองพลอย
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
277
นางสาวแพรวรรณ  ภูบัวน้ำ
ม.3
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงเฟื่องลดา  ภาโนมัย
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงภัคจิรา  แฝงสาเคน
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
280
นางสาวภัชรา  คงคาแสน
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงภัทธิรา  มุ่งงาม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
282
นายภานุวัฒน์  สุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
283
นายภูมินทร์  สีหานาท
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายมนตรี  พาพานทาง
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายมินทาดา  ริตตา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ภักดีรักษ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมธษพล
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงรมณี  ไชยดี
ม.1
โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงรักชนก  สรสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายรัชชานนท์  ภูบรรสุข
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
290
นายรัฐธรรมนูญ  แสนรักษา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
291
นางสาวรัตติกาล  นุ้ยห้วยแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
292
นางสาวรัตติยากรณ์  ดวงแสง
ม.3
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงวยุธิดา  บุญหล้า
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารมาตาปิตุ ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
294
เด็กชายวรินทร  โพธิ์ซก
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงวรินรดา  ศรีสุพัฒน์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
296
นายวัชรพล  รัตไตรยา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
297
นางสาววัชราภรณ์  แสนกั้ง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงวันวิสาข์  บุญปรก
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงวิภาดา  ภูสมจิตร
ม.3
โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
300
นางสาววิภาพร  คำตู้
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายวิรชัย  อำมะริน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงวิรวรรณ  อาษาราช
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายวีระศักดิ์  ลาโลด
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
304
นายศราวุฒิ  แซ่ซิน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
305
นายศราวุฒิ  สุนทรเทวิน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายศราวุธ  ศรีพุทธา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีปัญญา
ม.1
โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงศศิธร  คำหวาน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
309
นางสาวศศิวรรณ  บุญหล้า
ม.3
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงศิริประภา  แสงห้าว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
311
นางสาวศิริพร  จันทร์ซ้าย
ม.3
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
คณิต ม.ต้น
312
นายศิวกร  ภูแสงศรี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
313
นางสาวสกาวใจ  พุฒบุรี
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
314
นางสาวสกุลรัตน์  ภูครองหิน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายสหรัฐ  เหล่ามาลา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายสิทธิพร  วงศ์ไชยา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
317
นางสาวสิฬาภรณ์  ธรรมกิจ
ม.3
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
คณิต ม.ต้น
318
นางสาวสุชานันท์  คำศรี
ม.2
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงสุดารัตน์  เม้ามีศรี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
320
นางสาวสุนิตา  ภูขะมา
ม.3
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
321
นางสาวสุพนิดา  ขยันดี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงสุพัตรา  เสามุกดา
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงสุภาพร  ไชยดี
ม.3
โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงสุภาวดี  สีแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
325
นายสุรพล  น้อยหอม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
326
นายเสกสรรค์  ภูด่านงัว
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
327
นางสาวเสาวลักษณ์  ยอดแสงคำ
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
328
นางสาวเสาวลี  ปล้องอ้วน
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารมาตาปิตุ ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
329
นางสาวหนึ่งฤทัย  ศิริจันโท
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สันประภา
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายอดิเทพ  ไม้ลึกดี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
332
นายอนุภัทร  ปูระเสนา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายอภิเดช  ลับแล
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
334
นายอภิวิชญ์  ปาละบุญมา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
335
นายอมรินทร์  ทองอินทร์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงอรอุมา  ภูถาดลาย
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายอรัญชัย  มูลสินธิ์
ม.1
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงอรัญญา  ค้าภูเขียว
ม.2
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
คณิต ม.ต้น
339
นางสาวอรัญญา  โคตรแสง
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
340
นางสาวอรุณรัตน์  ฉิมงาม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงอรุโนทัย  ไมตรีแพน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงอัญชลี  ภูธรรัตน์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายอัศวิน  จำเริญสรรพ์
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงอาจารีย์  ดรเทพพล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงอาฐิติญา  ไชยศักดิ์
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
346
นางสาวอาธิติยา  บัวจันทร์
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายอานนท์  บุตรคำ
ม.1
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
348
นางสาวอาภาพร  ภูจอมเดือน
ม.3
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงอิสริยา  นามวิเศษ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
350
นางสาวอิสริยาภรณ์  ลำมะนา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
351
นางสาวอุไรวรรณ  ทาคัน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายโอกี้  นากามูระ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงไอยรา  ศรีจำนงค์
ม.1
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารมาตาปิตุ ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
354
เด็กหญิงกนกกพิชญ์  สีป้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงกรกนก  ชินเนหันหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงกรรณิการ์  ลือเลื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงกฤติยา  ปกาเวสา
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงกฤติยาณี  พลเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
360
เด็กชายกิตตินันท์  แก้ววันนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงกิตติมา  สราญรมย์
ป.6
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  มอม
ป.5
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ลงกลาง
ป.4
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงกุสุมาลย์  เหลาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงเกวรินทร์  จันทร์ดวงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์รอน
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงขนิษฐา  ภูสิงห์
ป.3
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงขนิษฐา  อาษาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงคนัสนันท์  ขันทะปิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
370
เด็กชายคุณานนท์  พลศรี
ป.5
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงจรีรัตน์  จารุนัย
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
372
เด็กชายจักรพรรดิ์  ดอนไพร
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงจิดาภา  หนาดเพ็ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงจิตติภา  ประยูรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงจินจุฑา  ภูสมปอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงจิรภัทร  แสนสำอางค์
ป.6
โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงจิรัชยา  สะโนนอก
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงจิราพร  ภูคัดสะมาตร์
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงจุฑามาศ  ไกยภูมิ
ป.6
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทึก
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงจูเลีย  โลเคอร์
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงจูเลียต  โลเคอร์
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
383
เด็กชายฉลองราช  ภูปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงชญาดา  เหล็กดีเศษ
ป.5
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงชฎาภรณ์  ศิริบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
386
เด็กชายชนม์สวัสดิ์  ดาวาส
ป.4
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
387
เด็กชายชนาธิป  สีลาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงชมพูนุช  โยทะคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารยศฐศักดิ์ ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
389
เด็กหญิงชลธิชา  มูลตรีบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงชลธิชา  อรัญสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงชลลดา  จงนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สารสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
393
เด็กชายชัยมงคล  ภูมาตย์ฝน
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
394
เด็กชายญาณพล  พิศณุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงญาดา  ภูยอดพลอย
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงฐานิตา  เนื่องมัจฉา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
397
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อาญาเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงณัฐชยา  ทะราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงณัฐธิกา  พิณพงษ์
ป.5
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงณัฐพร  สาระบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
401
เด็กชายดนุพล  จำปารัตน์
ป.6
โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงดวงกมล  สุวรรณดี
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงทัศนีย์  คชวงษ์
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงทิพปภา  นันทเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงทิพย์ประภา  ภูสังวาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงทิวาณี  เศษวงศ์
ป.6
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงธนพร  ภูเด่นใส
ป.5
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
408
เด็กชายธนวัฒน์  วังคีรี
ป.5
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงธนัญญา  กระเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
410
เด็กชายธนัตเทพ  ภูโปร่ง
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงธนาภา  บ่อทอง
ป.3
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กชายธนาวุฒิ  มากมณี
ป.4
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงธรรศนภรณ์  วงศ์สุพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงนริศรา  ศรีบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงนันท์นภัส  สมรูป
ป.4
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงนันทภัค  โพธิสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
418
เด็กชายนาคา  กู่ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงนิพาดา  เที่ยงผดุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
420
นายนิภาพร  กาละพันธ์
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงนุชรินทร์  พิลุน
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงบัณฑิตา  มูลอัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงปณิตา  ธีระวัฒนา
ป.5
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารยศฐศักดิ์ ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
424
เด็กหญิงปนิศรา  ฟูกทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงปรมาภรณ์  มาตรวงัแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
426
เด็กชายปรเมษฐ์  ดวงคำรักษ์
ป.5
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงปริตา  มลิมาตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงปวรวรรณ  ภูสีเงิน
ป.6
โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงปวีธิญา  ดวงบุตรศรี
ป.4
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงปัณฑารีย์  หม่อมสละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงปัทมพร  ยาวิบูลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงปาณัฐฐิตา  ดวงสาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงปาณิศา  ชนะน้อย
ป.4
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงปานรพี  ปิยะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงปาริสา  ภูสีเงิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงปิยาพัชร  แจ่มเจิง
ป.4
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงปียาภรณ์  เรืองมนตรี
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
438
เด็กชายปุญวัฒน์  รัศมี
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงไปรมา  เสนาธง
ป.5
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงพนัศดา  บุตรเค
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงพรชนัน  ภูกองไชย
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
442
เด็กชายพรชัย  ภูกองชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงพรธิดา  อันวารี
ป.4
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงพรรณรภรณ์  บรรหาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงพรรณิดา  อินธิแสง
ป.5
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
446
เด็กชายพัชรพล  พุทธิชนย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงพัชรี  ลำเจียก
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงพัทธิ์ธิรา  ไชยชาติ
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงพิชชาอร  สว่างศรี
ป.5
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงพิชญดา  ล้านพลแสน
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูถูกเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ถาวรฟัง
ป.5
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  มุลม่อม
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
454
เด็กชายพีรพัฒน์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงเพชรณิลย์  กุลสินธุ์
ป.5
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงเพลงพิณ  ภูเงินช่อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงแพรวไหม  พรมเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงแพรวา  บุดดา
ป.3
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารยศฐศักดิ์ ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
459
เด็กหญิงภคพร  สุวรรณพันธ์ุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงภนิดา  โมระพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงภัทรพร  รัตนพร
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงภัทรา  ไพสอน
ป.5
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงภาคินี  เล็งไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
464
เด็กชายภูมิวัฒน์  โภคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
465
เด็กชายมนัสวิน  ภูทองขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงมัญชุสา  โสภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงมัณฑณา  พิณพงษ์
ป.6
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงมัณฑนา  ภูเด่นไสย
ป.4
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงยลดา  ภูสุดสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงยอดกมล  ภูคะฮาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงยุวดี  ภูยอดนิล
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
472
เด็กชายรพีภัทร  มันหนองแวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงรัญสิดา  กระธรรมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ  ภักดีจุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
475
เด็กชายราจา  ซิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงลลิตา  มิสา
ป.6
โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงวรัชญา  อาจฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงวรัญญา  ทิโภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
479
เด็กชายวัชระ  พรมโสภา
ป.6
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงวิชญาดา  ชูภิรมย์
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงวิภาดา  หิปะนัด
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
482
เด็กชายศรัณย์ภัทร  ภูเต้าสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงศลิษา  วินิจกุลบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงศศิตางค์  ชะวะลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงสุกัลยา  สีหาโบราณ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงศิรินันท์  แสนสุทธิ
ป.5
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วกู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
489
เด็กชายศิวัฒน์  บุตรโพธิ์
ป.5
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงศิวิไล  ไมตรีแพน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
491
เด็กชายศุภสัณฑ์  โพธิ์น้อย
ป.5
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงศุภิสรา  ปิดตาระภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงศุภิสรา  มูลอัต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารยศฐศักดิ์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
494
เด็กชายสราวุติ  ภูจอม
ป.6
โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงสราสิณี  ภูจอมจิตร
ป.5
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงสาวิตรี  ทึนรถ
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงสิริยากรณ์  ศรีมูลเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงสิริวรรณ  คำกลิ่น
ป.4
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงสุจิตรานันท์  ลิ้มรำไพ
ป.5
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงสุชาวดี  นรสีห์
ป.5
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงสุดารัตน์  สุราฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงสุพรรษา  โพรส
ป.5
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงสุพัตรา  ภูกัน
ป.6
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงสุภาวดี  มาเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงสุภิตา  ปัญญาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงสุรีรัตน์  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงอโณทัย  ศิริอรรถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงอธิตยา  สิงธิมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงอนัญญา  สีหอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงอนัตญา  มุงคุณคำซาว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
512
เด็กชายอนุชา  ภูพันนา
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
513
เด็กชายอนุชิต  ศรีโสภา
ป.5
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงอภิญญา  ภูสดศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
515
เด็กชายอภิวัฒน์  ภูจอมคา
ป.5
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงอรนิภา  ไพนิกพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
517
เด็กชายอัครพงษ์  โคตรหานาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงอัญญา  ภูผาลินิน
ป.5
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงอัญมณี  ภูกองไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงอัสสุรีย์  วิชาทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
521
เด็กชายอารียาภรณ์  พิมพาคำ
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงอิญชญา  สุธรรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงเอ็นดู  วงคำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงิณิชา  ภูผิวผา
ป.6
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม