ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคาร 87 พรรษา ช้้น 2 ห้อง ป 1 ก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ภูกาบเพชร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกติกา  โคตะวินนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  ณะสาโร
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรนภา  แสนวัง
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
5
เด็กชายกรวิชญ์  ศรีโททุม
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรัตเพชร  ถิตย์พินิช
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตภาส  ภูพรมวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตย์  สุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เศรษฐรักษา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
10
เด็กชายกันตธีร์  ชอบเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัลยกร  กฤษณะสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติภูมมิ์  พลชัย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงเกศสุดา  แจ่มสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงเกษมาภรณ์  ภูอ่อนศรี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงเกษศิรินทร์  ไกรทรัพย์สม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
16
เด็กชายเกียรติวงศ์  นามปัญญา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
17
เด็กชายจตุรวิชญ์  อินทรตุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
18
เด็กชายจักพรรดิ์  ภูวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
19
เด็กชายจักรภัทร  ทุติยภาค
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจันทร์นภา  จันนุวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจารวี  ศรีมงคล
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจิดาภา  อภัยศรี
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
23
เด็กชายจิรวัฒน์  จิรกุลสมโชค
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจิรัชชญา  ฐานะรุ่งเรืองเลิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิรัชยา  รักพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจิราภรณ์  ถิตย์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจุฑาณัฐ  สว่างบุญ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
28
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ภูนิลา
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชนิสรา  คูสกุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
30
เด็กชายชยธร  สุวรรณพิไชยศรี
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชลธิชา  คงด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชัญญา  พงศ์จรรยานุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
33
เด็กชายชัยอนันต์  อุตวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศิริโภคานนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
35
เด็กชายเชน  สังข์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคาร 87 พรรษา ช้้น 2 ห้อง ป 1 ข โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายญาณภัทรฆ์  วงศ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
37
เด็กหญิงญาตาวี  อ่อนสำอางค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
38
เด็กชายญานพนธ์  ชวนินทวิสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงฐฌกร  ศรีกุลคร
ป.5
โรงเรียนบานเย็นศึกษา
คณิตประถม
40
เด็กชายฐิติเนตร  โจณะสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
41
เด็กหญิงฐิติมาพร  ทองบุตร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
42
เด็กชายณชพล  นันทสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
43
เด็กชายณฐรัช  ธนปฐมฉัตร
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณภัทร  ภูเนตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
45
เด็กชายณัฏฐพงษ์  ภูอินนา
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัฐชญา  นามโร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองชัย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพ์ประชาไชย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฐณิชา  แวงโสธรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฐดล  ทองบุ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชาวงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐพร  จิรกุลสมโชค
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฐริกา  หันไชยศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐวุฒิ  เอกวงษา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณิชาดา  ไชยบัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงตรีดาว  แวงโสธรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
57
เด็กชายต่อตระกูล  พิมพะจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
58
เด็กชายตะวัน  ภูวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงติณณา  บริหาร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงทิวดี  พรหมหาลา
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
61
เด็กชายเทวฤทธิ์  ภูจอมจิต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
62
เด็กชายธนัญชัย  ตัณฑ์พูนเกียรติ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
63
เด็กชายธวัชชัย  ภูกฐิน
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธันยาภัทร์  แสนศรีมหาชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
65
เด็กชายธิติวุฒิ  นนทภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
66
เด็กชายธีรภัทร  สุภัควนิช
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
67
เด็กชายธีรวิศน์  สุทธิประภา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงนภัสสรณ์  ปานทะผลิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
69
เด็กชายนฤเบศร์  พันธุ์ประดับ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงนฤมล  แก้วธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคาร 87 พรรษา ช้้น 2 ห้อง ป 2 ก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนลินทิพย์  ภูแม่นเขียน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงนัฐชานันท์  ศิริวรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนันทิชา  พุทโธ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงนิจจารีย์  ทิพย์สมบัติ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
75
เด็กชายนิติกร  จังโกฏิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนิลยา  แสงโสภาพรรณ
ป.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
77
เด็กหญิงนิศารัตน์  พรชัย
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนุจรินทร์  แก้วหาญ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
79
เด็กชายบดินทร์  พิมพิสัย
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
80
เด็กหญิงบุษยากร  แจ่มสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อ่อนสำอางค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปทุมทิพย์  ทองโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงปนิศรา  ด้วงคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงปพิรญา  มหิพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงปภาดา  ถิตย์รัศมี
ป.5
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงปภาวดี  แสนวันแสง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงปภาวรินท์  ไชยะวงษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปภาวรินท์  ภูผาผัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงปรินทร์  ไพรพงษ์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
90
เด็กหญิงปริยากร  ลครรำ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงปรียะดา  อินทรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
92
เด็กชายปวริศร์  มาตรา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปวริศา  อินทฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงปวีณ์กร  ราชฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงปวีณ์พร  บัวอร่ามวิไล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปัณณธร  ยุบลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงปัณณพร  ฤทธิืทรงเมือง
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
98
เด็กหญิงปาริชาด  เวียงสงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
99
เด็กชายพงศกร  วงศ์สวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
100
เด็กชายพงศ์ณภัทร  ยุบลวัฒน์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
101
เด็กชายพงศ์พล  วิยะพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพจมาน  แสนกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
103
เด็กชายพชรพล  ภูฉายา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงพรปวีณ์  บัวอร่ามวิไล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพรลภัส  อาจสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคาร 87 พรรษา ช้้น 2 ห้อง ป 2 ข โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพรหมพิริยา  ตาลประดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
107
เด็กชายพลลกรณ์  ภูทะวัง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพลอยชมพู  สำเภาวมาลย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
109
เด็กชายพลาธิป  ทองเจือ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
110
เด็กชายพศวีร์  บัวอร่ามวิไล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพศิกา  มูลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพัชรกมล  ฉายสถิตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพัชรมนต์  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพัชริดา  แคนสี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพาขวัญ  หมื่นสี
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
116
เด็กหญิงพิชชาภัส  ผิวแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
117
เด็กชายพิชิตชัย  นันทะเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  นันทวี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
121
เด็กหญิงพิมฤทัย  โคตนนท์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
122
เด็กหญิงพีมพิชญา  ปทุมวัน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
123
เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิลัน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อัครโคตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงแพรวา  น้อยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
126
เด็กหญิงภคพร  ติลการยทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงภควพร  ชนะสงคราม
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
128
เด็กชายภัครพงษ์  ภูจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
129
เด็กชายภาณุภัทร  ภู่กันงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
130
เด็กชายภูชิสส์  ภูชิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
131
เด็กชายภูมิรพี  ศรีอ่อนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
132
เด็กชายภูมิศิริ  ผันผ่อน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
133
เด็กชายภูริพัฒน์  ภูพาที
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
134
เด็กชายภูริภัทร  ทบแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงมณีรัตน์  นนทะแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
136
เด็กชายมิ่งเมือง  เมืองโคตร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงมินทิตา  ภูชาดึก
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงเมนกา  ถิตย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
139
เด็กชายยศกร  บุบภาที
ป.6
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
คณิตประถม
140
เด็กชายรชต  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคาร 87 พรรษา ช้้น 2 ห้อง ป 3 ก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายรัฐเขตต์  ปาปิม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
142
เด็กชายรัฐนนท์  ตั๊นสกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ไชยบุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
144
เด็กหญิงรุจิรดา  วิชาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
145
เด็กชายวงศธร  สายธารพรม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงวรกมล  สาระการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
147
เด็กหญิงวรนุช  ดีแป้น
ป.3
โรงเรียนบานเย็นศึกษา
คณิตประถม
148
เด็กหญิงวรัญญา  หาระมี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงวรันธร  จิรัฐพิกาลพงศ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
150
เด็กชายวรานนท์  ภูปุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงวริศรา  ภูสมนึก
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
152
เด็กชายวัชรพงศ์  อ่อนประสงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
153
เด็กชายวัชรพล  ไชยกำบัง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงวิชญาดา  จันทะขึ้น
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
155
เด็กหญิงศราวลี  แสนแก้ว
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
156
เด็กชายศิวศิษย์  แสงนิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
157
เด็กชายศิวากร  แดนนาสาร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงศุภธวดี  ไวยเวช
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
159
เด็กหญิงศุภรัตน์  ไขศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
160
เด็กชายศุภวัฒน์  เมืองมัจฉา
ป.6
โรงเรียนบานเย็นศึกษา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิริ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
162
เด็กชายเศรษฐพงษ์  ผจงศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
163
เด็กชายสพล  ดอนกระสินธุ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
164
เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วสิมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
165
เด็กหญิงสุขุมาลย์  วรรณสิงห์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงสุจินันท์  เวินสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
167
เด็กหญิงสุชญา  ถิตย์เลขา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
168
เด็กหญิงสุชานาถ  ฉายรื่น
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
169
เด็กชายสุทธิพจน์  ภูอาบอ่อน
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
170
เด็กหญิงสุพิชญา  แสงสะเดาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงสุรางค์ฟ้าหอม  บุตรศาสตร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
172
เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ไชยสีหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
173
เด็กหญิงสุวพิชชา  พลทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
174
เด็กหญิงสุวรรณฉัตร  แก้วลี
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
175
เด็กหญิงหทัยชนก  สินธุโคตร
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคาร 87 พรรษา ช้้น 2 ห้อง ป 3 ข โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงไหมแก้ว  นนทะแสน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
177
เด็กหญิงอชิรญา  ใสเหลื่อม
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
178
เด็กชายอภิชล  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
179
เด็กชายอภิวัฒน์  ชิณเกตุ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
180
เด็กหญิงอรวรรณ  ไวมาตย์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
181
เด็กหญิงอริสา  ประทุม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
182
เด็กหญิงอารยา  แสงโสภาพรรณ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
183
เด็กหญิงอุมากร  หงษ์สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
184
เด็กหญิงเอ็ลรี่  ขาวทองหลาง
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคาร 87 พรรษา ช้้น 2 ห้อง ป 4 ก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
185
เด็กหญิงกชนันท์  ภูกาบเพชร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงกชพร  สินธุเสน
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงกชมล  ไชยสถิตย์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงกนกพรรณ  หิรัญเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงกนกพิชญ์  วันเพราพริ้ง
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูผานิล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูพันเดียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงกฤติยารัตน์  นาใจนึก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
193
เด็กชายกฤษฎา  อุทัยอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
194
เด็กชายกฤษณะ  ภูโอบ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
195
เด็กชายก้องภพ  โพธิ์ละเดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงกัลยกร  วิชาฮาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงกิตติกา  ตระกูลสว่างเหมาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
198
เด็กชายกิตติพงษ์  ภูมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงกุลนาถ  ภูพิสาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงแก้วกัญญา  ภูดินผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงขวัญข้าว  โคตรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงขวัญจิรา  นามโยธา
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
203
เด็กชายเข็มเพชร  สระทองอ้อย
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันนุวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ทิพย์ศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงจิดาภา  ฆารวิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงจิตลดา  ศิริวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
208
เด็กชายจิรศักดิ์  ญาณสาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงจิรัจฐิติกาล  ดงเลิศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงจิราพร  ขานซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงจีรณา  แสงสารพันธ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงจุธารัตน์  วงษ์ศรีวอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
214
เด็กชายเจตนิพิฐ  อิ่มแมน
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงฉัตรธรัตน์  พิกุลศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงชญาดา  พลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงชฎาพร  ภูลายยาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงชนกวนันท์  โคตะนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
219
เด็กชายชนนวุธ  สุดหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคาร 87 พรรษา ช้้น 2 ห้อง ป 4 ข โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
220
เด็กหญิงชนัญญา  ละดาศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงชนัญธิดา  ทิพย์อุทัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงชนันธร  ดอนชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
223
เด็กชายชนาธิป  หลักคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
224
เด็กชายชลกร  เรืองวชิรปัญญา
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนนะนัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงชลิดา  ลาภบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
227
เด็กชายชวกร  ฉายเพิ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
228
เด็กชายชวลิต  จำเริญพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงชัชชญา  บุตรวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงชัญญานุช  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
231
เด็กชายชาญเดช  ศรีกันหานนท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
232
เด็กชายชินาธิป  สอนหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงฌาลิศา  วงษ์คำ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงญทัตพร  สีหาบัว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
235
เด็กชายญาณภัทร  มณีแผลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงญาดา  นามวัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงฐิตาพร  น้อยศิริ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงฐิตาภา  ภูจอมผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
239
เด็กชายณชากร  สินธุสิริ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
240
เด็กชายณฐกร  เอกอุ่น
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ราชโภคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พลเวียง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
243
เด็กชายณัฐกรณ์  ทบแก้ว
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงณัฐชา  เหมือนวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูสีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
246
เด็กชายณัฐภัทร  ถาวร
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงณัฐริกา  บุญมา
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงณัฐวดี  ไพแก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงณิชกานต์  เห็มสมัคร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วจันดา
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงดมิศรา  อันพาพรม
ป.4
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงดมิสา  อันพาพรม
ป.4
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงดาริกา  หารโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
254
เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคาร 87 พรรษา ช้้น 3 ห้อง ป 5 ก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
255
เด็กชายแทนไทย  ภูชมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
256
เด็กชายธงทอง  ฆารอำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
257
เด็กชายธนกฤต  วารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
258
เด็กชายธนโชติ  พันธ์โพธิ์คา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงธนพร  ภูเลื่อน
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงธนภรณ์  ดาษถนิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
261
เด็กชายธนศักดิ์  ศรีวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
262
เด็กชายธนะพร  ศรีคัดเค้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงธนัญชญา  ไชยศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงธนัททิพย์  ศิริชัยวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
265
เด็กชายธนากร  ดลเฉลิมยุทธนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงธรรมิกา  วรรณวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
267
เด็กชายธราเทพ  สีหานู
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงธวัลรัตน์  จุฑาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วบุญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงธัญชนก  ภาคมฤค
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงธัญธิตา  ศรีชมภู
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงธัญยพร  เพ็ญประชุม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงธันย์ชนก  โคตะยันต์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
274
เด็กชายธาราเทพ  ศิริบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
275
เด็กชายธีรยุทธ  แซ่จง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
276
เด็กชายธีรัช  ไชยสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงนพรดา  มหิพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงนภัสสร  พิมพะสอน
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงนภัสสร  ศรีสงคราม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
280
เด็กชายนรุตม์ชัย  พันธ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์เชียงขวาง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงนิติยาภรณ์  มาตรแม้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงนุชนภางค์  สีหไตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงเนตรนภา  แสงเนตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
285
เด็กชายเนติวุฒิ  คุณาเมือง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงบงกช  ศรีเวียง
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงบุษญากรณ์  สุนทรรส
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงบุษราคัม  ศรีสมชัย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  จงมีเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคาร 87 พรรษา ช้้น 3 ห้อง ป 5 ข โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
290
เด็กหญิงเบญญาภา  ภูถมนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงปณิดา  แถนสีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงปณิตา  อุ่นมีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงปทิตตา  ศรีมูลมาตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
294
เด็กชายปรวิชญ์  ถวิลการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงประภาภัทร  ภูปรางค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
296
เด็กชายปราชญาการ  มาตบุรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงปลายฟ้า  มูลเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงปัณฑิกา  วรรณจักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงปานไพริน  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงปาริฉัตร  สาชะรุง
ป.6
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงปาลิดา  เย็นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  บุญยู้
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงปิ่นมนัส  นาชัยเริ่ม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงปิยะนุช  โพธิรัตน์
ป.6
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงปิยะพร  ถิ่นมาบแค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงปุณยวีร์  เชี่ยวพัทธยากร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงเปรมกมล  พลสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงเปรมยุดา  นนท์ศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงเปรมวดี  ภูเต้านาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
310
เด็กชายพงศภัค  สาระชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
311
เด็กชายพงศ์สุภัค  สุภัควนิช
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
312
เด็กชายพงษ์ฐกร  ลครอนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงพรชนก  เอกตาแสง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงพรทิพย์  ไชยพล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงพรไพลิน  เห็มวิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงพริมา  แซ่เล่า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
317
เด็กชายพลภัทร  มาลาวัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
318
เด็กชายพลวัฒน์  ดีสินธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ลีโคกกลาง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงพิชญ์นันต์  นิติพจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงพิชญา  เชาว์สวัสดิกรกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงพิชญาภา  มะลิงาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สำราญมล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงพิมพ์พิณฟ้า  ภูสาริ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคาร 87 พรรษา ช้้น 3 ห้อง ป 6 ก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
325
เด็กหญิงพิรุณพร  วรรณจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
326
เด็กชายพีรพัฒน  ชูคลี่
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
327
เด็กชายพุทธิพงศ์  ปริปุณนะ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงแพรพันธุ์  จันทร์เพชร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงภคพร  ไชยนัด
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงภคพร  ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงภัชราภรณ์  เพ่งผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
332
เด็กชายภัทรพล  ศรีเตชะ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงภัทรมน  นามมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
334
เด็กชายภาณุวัชร์  ไชยสีหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงภานรินทร์  ไผ่โคกสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
336
เด็กชายภานุพงค์  คะเชนรัมย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงภารดี  ยลถวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงภิรมย์พร  แสงงาม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงภูริชญา  สาขา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
340
เด็กชายภูรินทร์  สาขา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
341
เด็กชายภูรินท์  สายเชื้อ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
342
เด็กชายภูริพัฒน์  ไผ่ผุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
343
เด็กชายภูเรือ  นันประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงมณีกาญจน์  กุลไทย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงมนต์นภา  บุตรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงมาดา  บุญเรืองลือ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงมีคณา  สิมลา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงยูริ ยูริ  เซกิกุชิ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
349
เด็กชายรชฏ  ชนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงรดายุ  พลเสน
ป.4
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงรติพร  ถิตย์สวิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงรพีพร  ทับทิมไสย์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงรมิตา  เลิศวัฒนวัลลี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงลลิดา  สุวรรณเลิส
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชาแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงวชิราภรณ์  แสนเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงวทันยา  ทองโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงวนัชพร  ฉายบุญครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงวรกมล  ระวิโชติ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคาร 87 พรรษา ช้้น 3 ห้อง ป 6 ข โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กหญิงวริญดา  ภูละมุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
361
เด็กชายวริศอิชย์  หาราชัย
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงวริษฐา  วาระตระกูล
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงวริษา  สุขเลิศ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
364
เด็กชายวสุธา  แสนอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงวันวิสาข์  ภูนาคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงวิมลณัฐ  นันทสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงวิมลรัตน์  สารภีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
368
เด็กชายวิริยะ  ภูวาดสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงศรัญญา  แก้ววิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงศรีกัญญา  ไชยนิคม
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงศวรรยา  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงศศิธร  ปุณะตุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงศศิธร  ภูดอนม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงศศิธร  เรืองแสน
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณเลิส
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงศศิประภา  ศรีสุริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงศศิวิมล  สงกันหา
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงศิวกานต์  พิกุลหอม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงศุภสราพร  พันเดช
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ฆารวิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงศุภิสรา  จุทานิช
ป.6
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
382
เด็กชายสรวิศ  เจริญธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงสิริกร  กาสิงห์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงสิริรัตน์  มณีไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงสิริลักษณ์  เลิศหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงสุนิษา  สุนทรไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงสุพิชชา  สุรินทร์
ป.4
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
388
เด็กชายสุภากร  แสนดาหมื่น
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
389
เด็กชายเสถียรพงศ์  จันโทมุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงโสภิตนภา  ขัดจำปา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
391
เด็กชายหิรัญ  มณีไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงอชิรญา  ศิริเจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงอนัญพร  ทำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงอนุรดี  พันธุ์สะอาด
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
395
เด็กหญิงอภิชญา  จูวัฒนาประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงอภิญญา  วิชัยวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงอรอุมา  เฉิดเจือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงอลิสา  ชัยอุโคตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
399
เด็กชายอัมฤทธิ์  ยิ่งคงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงอัยลดา  ประทุมยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงอาภาวรรณ  คำหงษา
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงอาริญา  วิเชียรสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงอุมารินทร์  ไชยกำบัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
404
เด็กชายเอกรินทร์  ภูแลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงัณัฐกานต์  สิทธิสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม