ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายก้อ  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกัลญามอญ  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงขนิษฐา  หงษ์ผดุงวงษ์
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงขิ่นเอยี  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายจักรพงศ์  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงจามจุรี  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายจีรศักดิ์  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายเจียรไนย  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงชนาพร  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงชาลี  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายเชค  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายซะคือซี  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงณิชา  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงดาว1  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายเดชา  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงเตย  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายทน  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงทิพติยา  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายธงชัย  ชัยจตุุพรกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายธนพล  สังขจิรโชติ
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายนพรัตน์  ขันแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงนฤมล  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายนันทพงศ์  กิสรวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงนันทินี  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงนิด  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายแน็ก  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายบรรยง  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงบัวขาว  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายบุญ(1)  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายประเดช  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายพีระพงษ์  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายไพรวัลย์  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายมงคล  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงมะลิ  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายมานิตย์  ชัยจตุพรกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงยุวดี  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายรักษณ์ชัย  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงวรรณวิสา  รี้พล
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายศักดิ์ราชา  เพ็ญสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายศุภชัย  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายสมชาย  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงสุกัญญา  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายสุริยา  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงหวาน  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงหวานใจ  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายอองออง  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายอาทิตย์  รัตนพร
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายอานนท์  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงอารยา  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายอำพล  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กหญิงกานดา  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายกานต์  ชุ่มเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายขจรชัย  ขันธีระจิโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายคาลง  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงจันทร์พร  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงจันทร์  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายจันพที  รัตนพร
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายจิรายุทธ  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงชไมพร  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายชยุต  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายชวลิต  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายชัยวุฒิ  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายชาคร  สีลิพิน
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงชาญ (1)  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายชาญณรงค์  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายชาย  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายชูชาติ  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงซอน  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงดาวรรณ  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายตะดาเซอ  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายตั้ม(1)  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายตั้ม  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงตีรัก  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายทศรน์  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายธงชัย  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงธนพร  วิชญาภิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงธิดารัตน์  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายนพดล  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายนรินทร์  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงน้ำหวาน  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงนิตยา  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงนิพา  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงนี  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายบุญสุข  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายโบ้  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายอนุชิต  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงอังคณา  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงอังสนา  เรือนทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายอุแม  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
90
เด็กชายปรัญชัย  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงเปิ้ล  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายพงศกร  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายพศิน  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงพัชรินทร์  เมืองสเทิม
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงพิมพกา  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงโพ่เอซู  อยู่ดี
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายมาโนช  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงเมย์วิกา  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายรัชชานนท์  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงลลิตา  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงลลิตา  พาแสงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงลลิตา (1)  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงลลิตา (3)  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายวรินทร์  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายวันชนะ  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงวาสนา  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายศักดิ์ชัย  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายศุภกร  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายศุภกิจ  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงสายใจ  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงสาวิตรี  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายสิทธิชัย  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงสุจริต  สังขสถาพร
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงสุดา  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายสุทัด  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายสุทิน  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงสุธิพร  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายสุรเชษฐ์  ขันธีระจิโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงสุรางคณา  ขันธีระจิโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงสุวัจนี  ขันธีระจิโรจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงเสาวนีย์  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงหญิง  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายเอกลักษณ์  ขันธีระจิโรจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายเอโซ  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงเอทู  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงเอื้องคำ  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
129
เด็กหญิงกุหลาบ  -
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงแก้ว  -
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายเขม  -
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงคีมาอุ  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงจุรี  ไทรสังขเชวงสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายชาตรี  -
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายชาติชาย  -
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงซันดา  สิริอรุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณิชารีย์  ขุขันธิน
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงทานตะวัน  เคร่งความดี
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธันวา  บุญอู่
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงปรียา  เจริญสกุลทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงแป้น  สกุลธีระชนก
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายโปโป๊  -
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงมณโฑ  -
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงยินดี  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายเยเรมีย์  ทรัพย์ธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายราชู  -
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงลำไย  -
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายวงศ์สพัส  -
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายวีรศักดิ์  ฤทธิลือชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายสมชาย  -
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงสมปอง  -
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายสมพล  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายสมศักดิ์  แซ่เฉ่า
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงสังข์กัลยา  สกัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายใหม่  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายอนันต์  -
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชาย่อ่องมล  -
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงอารณีย์  สังขเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
159
นายเกรียงไกร  สังขปัญญา
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
นางสาวจันทรา  สง่างาม
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
นางสาวชนิตา  พรพินิจอำไพ
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
นายชิริดา  -
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
นางสาวแตง  -
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
นายนราธิป  คะอังกุ
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
นางสาวน้ำฝน  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
นางสาวนุช  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
นายภัยวิทย์  -
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
นางสาวมาริสา  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
นางสาวมือกะโป  -
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
นางสาวรัตนาพร  สังขรังสี
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
นางสาวลำใย  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
นายวทัญญู  ไทรสังขดำรงสิน
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
นางสาวศิริการต์  สังขโสภา
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
นางสาวศิรินันท์  ไทรสังขเชวงรบ
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
นายสมยศ  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
นางสาวอลิสา  ถึงจอหอ
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
นางสาวอัฐยา  -
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
นางสาวอาธร  เร่งผลดี
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
นางสาวเอซาน  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
นางสาวเอสตาร์  -
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
นางสาวเอเอมู  -
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
182
เด็กชายกล้วย  -
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  -
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายชัยรหัส  -
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายชานนท์  มัญญะหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายซาอู  -
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายณัช  สง่างาม
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงณัชชา  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงดวงกมล  ปราสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายเดชา  -
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงน้องไผ่  ไทรสังขพรดำรง
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงน้องส้ม  -
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายมีทู  -
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายมืด  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงเมฆลา  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงยุพิน  -
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงยุพินร์  พุทธภาวี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายวรพงศ์  ปราสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายวาทิศ  หนองขุ่นสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงวิน  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงศุภกานต์  สิงห์เพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายศุภิชัย  -
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายแสนศักดิ์  ปราณีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงโสรยา  เชาว์จรรณยา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายอธิป  -
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายอนุพงษ์  มัญยะหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงอัจจิมา  เสตะพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายเอก  -
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงเอมา  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงไอริณ  -
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
212
เด็กหญิงกมลกานต์  ฉิมพาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงกัลยากร  นุชนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงจตุรพร  หล้าช่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงชลธิชา  มีทรัพย์มั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงดลลชา  ผ่านสอาด
ป.3
โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายนครินทร์  บรรลือศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงน้ำผึั้ง  อนันต์ปิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงพนิตสุภา  รุ่งยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงพรรษวรรณ  ขาวเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ท้วมผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายภูชิต  ผลดี
ป.6
โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงมีสุข  เพิ่มสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายวรเมธ  รักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงวรินทร  รักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายวฤทธิ  สังคุ้ม
ป.4
โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายศุชัย  กำจรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายสถาปนันท์  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายอานนท์  สุขสายันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
230
เด็กหญิงกัณฐมณี  ดาบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
สามเณรจอเลียวอ้อ  -
ป.5
โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายจิรายุทธ  ขาวบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงสุรารักษ์  ฉายเชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์