ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ภักดีวรานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกฤชธิรา  สนตุ่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤตบุญ  สมมุติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤติเดช  วิจิตรโชติ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤษณะ  จิตรอารี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกวีกรณ์  กองสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกษิดิศ  ศานต์รักษ์
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกัญญรัตน์  รัตนเวส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกิตติพงศ์  นิสสัยดี
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วบัวดี
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกุลภัตรา  สุขแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายเขตโสภณ  ชาญเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงเขมจิรา  กาญจนมนตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายครรชิตพล  ยิ่งมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายครินทร์  ชีพผาสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงคล้ายจันทร์  ขำค้ำไพ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายจักรี  พุ่มเกตุแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายจิรกฤษ  ม่วงพลาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายจิรณัฏฐ์  เวียงเจริญ
ป.4
ต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายจิรพันธ์  เหมือนคล้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจิรศักดิ์  อดทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายจิรัฏฐ์  เวียงเจริญ
ป.4
ต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจิราพัชร  เกตุมั่งมี
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจิราพัชร  ชงแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงเจนณิกา  มิตรสันติสุข
ป.4
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายฉันทพณธ์  เอี่ยมโชติชวลิต
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชญานิส์  จันทร์เสาร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายชนะชัย  ฟักทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงชนิษฐาพัทธ  สืบจากอินทร์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายชาคริต  บุญน้อม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายชาญณรงค์  ด้วงพลับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงชินาธิป  พงศ์พันธุ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายฐนกร  เซี่ยงว่อง
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงณชญาดา  กาลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงณฐพร  เสรีรัฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณฐมน  เรืองพยุงศักดิ์
ป.3
ต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงณภัทร  แย้มสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายณัฏฐพนธ์  คงสวัสดิ์ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายณัฏฐ์  สกุลงาม
ป.4
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงณัฐกานต์  เยือกเย็น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายณัฐกิตต์  หนูทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงณัฐชยา  ทองเนียม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณฉิม
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายณัฐดนัย  วิริยางกูร
ป.4
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศักดิ์สุนทร
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายณัฐภูมิ  คลังโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงณิชชา  วิลัยเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงดลฤดี  มูลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงต้นฝน  น้อมแนบ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายเตชิด  ขวยเขิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายไตรภพ  น้ำทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายธชานันท์  ชื่นสงวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายธนภัทร  พรหมเกิด
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายธนวรรธ  ศรีจันทรวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายธนากร  ทองปลาย
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงธมลวรรณ  กลักเพชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงธฤษวรรณ  เวชวงศ์
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงธัญสมร  แซ่ซิ้ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายธีรทัศน์  รุ่งเรืองวุฒิไกร
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายนครินทร์  ศรศิลป์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายนนท์นรุตม์  บุญยศ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายนนท์ปวิธ  จีระดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายนนธกาน  สมประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงษ์เลิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงนภัสสร  โรจน์ไพศาลกิจ
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงนัทธมน  จีระดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงนัทธมน  รูปสังข์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงนันทิยา  เหมือนคล้าย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงนิดตา  แย้มหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายนิธิ  พรายเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงบุญสิตา  คชสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงบุณยภัทร  สืบหิรัญ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วนิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงปรมาภรณ์  ภูมิรัตนรักษ์
ป.4
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงประภาศิริ  สืบหิรัญ
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงปรีณาพรรณ  แสงชูตระกูล
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงปรียาภรณ์  หอมหวล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายปัณณธร  รู้ทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงปาณิสรา  งอนรถ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงปาณิสรา  เพ็ชรเจริญ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงปุณยวีย์  ศิรินันท์
ป.4
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงเปมิกา  เขาถ้ำทอง
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายพงษ์เทพ  อุไรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายพงษ์สรรค์  จรัสโอฬาร
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงพรรณพิมล  ศิลปาภิสันทน์
ป.3
ต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายพลวัฒน์  เต่าทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายพัฒนศักดิ์  พุกประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงพิชชาภา  ทัศน์อินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงพิชย์สินี  ทองเหลี่ยว
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายพิศิษฐ์  กาญจนภิญพงศ์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายพิสิษฐ์  วงศ์วัชรมงคล
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายพีรวัส  ธีระชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงเพ็ญพักต์ร  ขสุดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงภัชราภรณ์  วุฒิพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายภัทรพล  รู้ทัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายภาณุพงศ์  เจิงสอง
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายภาณุพงศ์  บุญเลิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายภูเบศร์  สิงห์คีพงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายภูริณัฐ  ชมสกุณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายภูรินทร์  ตั้งพัฒนารุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายมงคล  วัดเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายรณกฤค  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายรัชชานนท์  ชั้นสกุณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายไรวินทร์  วิริยางกูร
ป.5
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงลลิตา  คำนกขุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายวชิรวิทย์  ชมสกุณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงวนิดา  แซ่แต้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงวราพร  กองวิธี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายวัศวีร์  ศักดิ์เรืองงาม
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายวิศรุต  ทองปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงวิสสุตา  ทวิชสังข์
ป.5
โรงเรียนถาวรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงวีรวรรณ  ครุฑใจกล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงศรวณีย์  คำฝาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายศิรภัส  ทองเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงศิรภัสสร  มุจลินทร์
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงศิริรัตน์  คำเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายศิวกร  สารวิทย์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายศุภกฤต  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายศุภโชค  ธรรมจง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ภู่ระหงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงสกลสุภา  หิรัญพต
ป.3
ต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายสถาพร  สัตยชิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงสราญรัตน์  ราษีสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายสิงหราช  สิงห์แจ่ม
ป.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายสิทธิธัช  สระศรี
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายสิทธินนท์  จันทร์สอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงสิริกร  สกุลงาม
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงสิริพรรณ  อังหิรัญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายสิริภูมิ  เดชเจริญพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงสิริรัตน์  ศรีเหรา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงสุชาวดี  ฟักเขียว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงสุภารัตน์  ผุยหนองโพธิ์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายสรชัช  อุ่นอร่ามวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายสุรนาท  ปรางทับทิม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงสุรภา  พนมชัยสว่าง
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงสุรภา  เหลียวตระกูล
ป.3
ต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงหัชชพร  เอี่ยมทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงอนัญญา  ธรรมวิชยุตม์
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงอนันตญา  อินทะชุบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงอัจจิมา  รุ่งเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายอัฐธนาพงศ์  เพิ่มพูล
ป.4
ต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายอัศนัย  สาหร่าย
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายอาทินันท์  แก้วเกตุ
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายอุดมกรณ์  คงระชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงไอรดา  ศรีวงษ์ราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
147
เด็กหญิงกมลลดา  ภัทรเรืองโรจกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายกฤตเมธ  ธีระกุลพิศุทธฺ์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายกฤติณ  กำจรกิตติคุณ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงกวิสรา  นันทยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายกัญจน์  กลิ่นจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงกัญญลักษณ์  แก่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรรณากาญจน์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงกัญญาภัค  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายกายศิต  แพ้ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงกุลจิรา  สวัสดิ์ชม้าย
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงขวัญจิรา  ถ้ำทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงขวัญชนก  ไกรเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงเขมจิรา  มีล้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายคภัศดี  ยศตระกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงจรัสแสง  หมื่นสุวรรณวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงจารีนี  คีรีมาศงาม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายจิรภัทร  ปฏิญญาเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายจิรวัฒน์  ภูปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงจิรัชญา  ใจซื่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายจุลดิษฐ์  โลโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายฉลองรัฐ  สมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงชนิกานต์  เลียงผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายชยางกูร  การะภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายชยางกูร  แก้วหลำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายชลชาติ  ธารกุล
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงชลธิชา  ชีพนุรัตน์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงชลิตตา  มุลการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงชัญญพัชร์  ทองสุพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงชาลิสา  ห้าวหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงชิดชนก  วิเศษสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายชินกฤต  อ้นเชิด
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงโชษิตา  กังสภัทรกุล
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงญาณิกา  เชาวนเมธากุล
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงญาณิศา  กาญจนศรีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายฐานัส  เพ็ญประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
182
เด็กชายณราชัย  ชาววังไทร
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงณัชชา  หวังโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงณัฏฐ์ศศิ  แก้วมีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงณัฐธยาน์  กาญจนกังวาฬกุล
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปิยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงณัฐนิชา  แม้นจิตร
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงณัฐพร  โมกขกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายดนัยณัฐ  อยู่สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงดารารัตน์  เหมือนชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายเดชาธร  ว่องวณิชชากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายตะวัน  กองวิธี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงเติมฝัน  วศินนิติวงศ์
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายถาม์พร  กาดนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายทวีทรัพย์  นาคจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายธนกร  สุกใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายธนภัทร  เจริญทรัพย์สันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายธนภัทร์  วจีสัตย์
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายธนวัฒน์  บรรจบปี
ป.5
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงธนัญญา  วอนเพียร
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงธนาภรณ์  เหมือนว้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงธนารีย์  รัดกุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปิ่นทอง
ป.4
ต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายธัชชาภัทร  ดิษสกุล
ป.4
ต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงธัญชนก  อุชูทิศ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายธีรพัฒน์  สระทองพรม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายธีรภัทร์  เรืองจำเนียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายธีรภัทร์  หลักศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายนครินทร์  ฉิมมาอุต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายนนทกร  เลี่ยมวิไลรัตน์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายนนทพัทธ์  วศินนิติวงศ์
ป.4
โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พุทธรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงนภัสสร  สุขภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงนฤมล  อี้วงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายนวพล  ปูดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
217
เด็กชายนันทกร  แสนหอม
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงนันทการณ์  โนนวิวาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายน้ำภูฟ้า  ชูชัญญะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงปนัดดา  วิเศษสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  โย
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงปรางทิพย์  เฉลิมวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายปวริศ  สมานบุตร
ป.3
ต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายปัณณธร  พิทักษ์ตันสกุล
ป.4
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงปารมี  ธรรมกุลางกูร
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงปุณยนุช  ต่วนวิวรรธน์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงเปรมิกา  เขตต์บรรพต
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงไปรยา  พันธ์ไม้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายพชรพล  จันทศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงพรชนก  ห้าวหาญ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงพรรณรัตน์  หวังดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงพลอยพิมพ์ใจ  บุดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายพันธพร  พิลาศาล
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงพิชชาพร  กาญจนคูณมา
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กิจธรรมกูลนิจ
ป.3
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงพิมพ์ณารา  ขวยเขิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายพีรภัทร  อุดมเจริญศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายภัทรพล  เอี่ยมสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายภาณุรักษ์  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงภิชาญาดา  ชาญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายภูมินทร์  สุขขุม
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงภูริชญา  ยิ้มใหญ่หลวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงมลธกาญจน์  บุญมาคาร
ป.4
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงมิล่า  ทองยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงยุวดี  ชาตินันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงรพีพรรณ  มาช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงรวิสรา  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงลักษมน  ฟักเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงลักษิกา  ตันวัฒนเสรี
ป.4
ต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
252
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ภัทติกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงวิภาวี  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงวิลาสินี  อุ่นทรพันธู์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายวีรภัทร  เขียวแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงศรัณย์ญา  กงฉาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายศศิชลษ์  สุวรรณวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงศศิพร  เซี่ยงฉิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงศิริยาภรณ์  พรหมมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายสรวิชญ์  คำมูล
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงสวรีย์  รู้ระวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายสัณหพจน์  ชูกลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงสิริกร  พล้างาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงสุปรียา  เฉลิมสุขสันต์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงสุพิชชา  ลำทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงสุพิชญา  ขำยัง
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงสุรภา  เลาหอุดมโชค
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายสุริโย  โซยาม่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชวนานนท์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงโสราญา (วาเลนทีน่า)  ไวเลอร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงอนัญญา  หอมชื่นจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงอนุตตรีย์  เผือกวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายอภิชัย  วงค์ชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงอภิสรา  ชาลีกันหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงอภิสรา  โฮมหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงอมรกานต์  จงจอหอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายอรรถพล  พุทธเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงอริสรา  กาญจนทอง
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงอักษราภัค  ลอยแก้ว
ป.3
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงอังฐิฌา  นิ่มน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงอัฐภิญญา  แม้นจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายอาทินันท์  รื่นนุสาร
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายอุดมศักดิ์  ซังบุษบา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์