รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
สาย 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
จังหวัด
วิชาที่สอบ
1 ภูตะวัน พลานุภาพ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา คณิตประถม
2 ปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล โรงเรียนวัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา คณิตประถม
3 ปณวัตร เตียเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร นครปฐม วิทย์ประถม
4 กรวิชญ์ เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา คณิตประถม
5 กันตวิชญ์ อัศวดิษฐเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี วิทย์ประถม
6 อนวัช ตันนิกร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม มหาสารคาม คณิตประถม
7 พนธกร คูสกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ระยอง คณิตประถม
8 นิรวิทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
9 ยลรดา ยงพิศาลภพ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
10 ปาณิสรา ตั้งงามสกุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
11 นิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร คณิตประถม
12 กิตติ โอภาสเมธีกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร คณิตประถม
13 นิธิศ อัญชลีนุกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร คณิตประถม
14 พีรพัศ จงสุขกิจพานิช โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
15 มัตตัญญู ตั้งเง็กกี่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
16 ภูดิศ เจษฎาธรรมสถิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม
17 พสิษฐ์ จินดานุวัฒน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
18 ตรีทเศศ วิวิธวร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
19 จิรายุส จินาพงษ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
20 กมลชัย สิริพิพัฒน์เจริญ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
21 นญ กังวานธีรวัฒน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
22 นรวิชญ์ นวสิริพงศ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม
23 ก้องภพ ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ กรุงเทพมหานคร คณิตประถม
24 กอบชนม์ สิทธิธรรมโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
25 จิรสิน จานะพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
26 ธนา สมศิริวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
27 ธีระชัย แซ่ตั้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
28 รวัชญ์ ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ คณิต ม.ต้น
29 ธัชพล จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา นราธิวาส คณิต ม.ต้น
30 อานุภาพ ช่วยเจริญสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา คณิต ม.ต้น
31 ลออรัตน์ อุปคุณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา คณิต ม.ต้น